taisykles

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "taisykles"

Transkriptas

1 PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin je tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr ; 2000, Nr ; toliau Įstatymas) nuostatomis ir kitais teis s aktais. 2. Privačių interesų deklaracijos (toliau Deklaracija) formą ir Taisykles tvirtina Vyriausioji tarnybin s etikos komisija (toliau VTEK). Deklaracijos forma ir Taisykl s skelbiamos leidinyje Valstyb s žinios ir VTEK interneto tinklalapyje 3. Taisykl s nustato Deklaracijos, kurios forma patvirtinta VTEK 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS 84, pildymo, tikslinimo ir teikimo tvarką. 4. Taisyklių privalo laikytis asmenys, dirbantys valstybin je tarnyboje, ir kiti asmenys, kuriems taikomos Įstatymo nuostatos d l privačių interesų deklaravimo. 5. Privačius interesus deklaruoja (toliau deklaruojantys asmenys): 5.1. valstyb s politikai; 5.2. valstyb s pareigūnai; 5.3. valstyb s tarnautojai; 5.4. teis jai; 5.5. profesin s karo tarnybos kariai, vykdantys operatyvinę veiklą; 5.6. profesin s karo tarnybos karininkai; 5.7. asmenys, dirbantys valstyb s ir savivaldybių įmon se, biudžetin se įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus; 5.8. asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna l šų iš Lietuvos valstyb s ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus; 5.9. Lietuvos banko darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus (atliekantys finansų rinkos priežiūros, vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrin jimo ne teisme funkcijas ir kitas viešojo administravimo funkcijas); akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavyb s teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovai ir vadovų pavaduotojai; kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus; politinių partijų pirmininkai ir jų pavaduotojai; asmenys, pretenduojantys dirbti valstybin je tarnyboje. Pretendentai (išskyrus asmenis, nurodytus Taisyklių 5.15 punkte) Deklaracijas teikia valstyb s ar savivaldyb s institucijos, kurioje pretenduoja dirbti, vadovui ar šio įgaliotam asmeniui; valstyb s politikų visuomeniniai konsultantai, pad j jai, patar jai; kandidatai į Seimo narius, Lietuvos Respublikos prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius (kandidatai Deklaracijas teikia atitinkamų rinkimų įstatymų nustatyta tvarka). 6. Privačius interesus deklaruojantys asmenys, vadovaudamiesi šiomis Taisykl mis, Deklaracijas teikia tik elektroniniu būdu per Valstybin s mokesčių inspekcijos (toliau VMI) Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau EDS). Deklaracijos teikiamos mutatis mutandis atsižvelgiant į Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Valstybin s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 (Žin., 2010, Nr ), nuostatas. 7. Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybin je tarnyboje (toliau pretendentas), Deklaracijas pildo ir teikia VMI EDS priemon mis. Pretendento pateikta Deklaracija gali būti atspausdinta iš VMI EDS ir pateikta valstyb s ar savivaldyb s institucijos, kurioje pretenduoja dirbti, vadovui ar šio įgaliotam asmeniui, jeigu min tų institucijų vidaus teis s aktai nenustato kitaip. Pretendentų Deklaracijos n ra viešinamos. 8. Operatyvinę veiklą vykdantys asmenys Deklaracijas teikia institucijos, kurioje dirba, vadovo nustatyta tvarka. Šių asmenų Deklaracijos n ra viešinamos, neteikiamos VTEK ir saugomos institucijoje, kurioje dirba operatyvinę veiklą vykdantis asmuo. 9. Privačius interesus deklaruojantis asmuo, kurio sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partneryst įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau partneris), vykdo operatyvinę veiklą,

2 Deklaracijoje nenurodo informacijos apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti. II. TAISYKLöSE VARTOJAMOS SĄVOKOS 10. Asmenys, dirbantys valstybin je tarnyboje valstyb s politikai, valstyb s pareigūnai, valstyb s tarnautojai, teis jai, profesin s karo tarnybos kariai, vykdantys operatyvinę veiklą, profesin s karo tarnybos karininkai, asmenys, dirbantys valstyb s ir savivaldybių įmon se, biudžetin se įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna l šų iš Lietuvos valstyb s ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus, Lietuvos banko darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus (atliekantys finansų rinkos priežiūros, vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrin jimo ne teisme funkcijas ir kitas viešojo administravimo funkcijas), akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavyb s teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovai ir vadovų pavaduotojai, taip pat kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus. 11. Juridinis asmuo savo pavadinimą turinti įmon, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir tur ti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. 12. Ryšys su juridiniu asmeniu deklaruojančiojo asmens ir (ar) jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio naryst ir pareigos įmon se, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politin se partijose ar organizacijose, bei dalyvavimas juridinio asmens veikloje. 13. Ryšys su fiziniu asmeniu deklaruojančiojo asmens ir (ar) jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio artimieji ar kiti asmenys, d l kurių gali kilti interesų konfliktas. 14. Artimi asmenys valstybin je tarnyboje dirbančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partneryst įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų t vai (įt viai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseser s), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai. 15. Sandoriai asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. 16. Sandorio vert s skaičiavimas sandorio vert apskaičiuojama pagal tikrąją rinkos kainą, vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr ) 2 straipsnio 20 dalimi. 17. Tikroji rinkos kaina suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas. 18. Honoraras atlyginimas už autorine licencine sutartimi suteiktą teisę panaudoti kūrinį, atlyginimas už suteiktas gretutines teises, pajamos, gautos kaip atlyginimas už perduotą ar pagal licencinę sutartį suteiktą teisę naudotis pramonin s nuosavyb s objektu, franšize, atlyginimas už suteiktą informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį. 19. Individuali veikla pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, savarankiška veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti pajamų ar kitokios ekonomin s naudos per tęstinį laikotarpį (išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą). 20. Verslo liudijimas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir jį įgyvendinančių teis s aktų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumok jimą, verčiantis individualia veikla ir (arba) nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos veikla, jeigu šios veiklos rūšys įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausyb s patvirtintą veiklos rūšių sąrašą. 21. Ypatingi asmens duomenys duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesin se sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą. 22. Elektroninių ryšių rekvizitai telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetain s adresas. 23. Kitos šiose Taisykl se vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibr žtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr ), Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme ir kituose teis s aktuose. III. PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMAS 24. Už Deklaracijoje nurodytų duomenų teisingumą yra atsakingas deklaruojantis asmuo. 25. Deklaraciją Taisyklių 6 punkto nustatyta tvarka turi užpildyti ir pateikti Taisyklių 5 punkte nurodyti deklaruojantys asmenys ne v liau kaip per vieną m nesį nuo išrinkimo, pri mimo ar paskyrimo į valstyb s tarnybą dienos. Kandidatai į valstyb s politikus Deklaracijas teikia rinkimų įstatymų nustatyta tvarka.

3 26. Deklaracijoje pateikti privačių interesų duomenys yra vieši ir skelbiami VTEK interneto tinklalapyje, išskyrus asmens kodą, telefono numerį, socialinio draudimo pažym jimo numerį, elektroninio pašto adresą ir įstatymuose imperatyviai numatytus duomenų neviešinimo atvejus. 27. Deklaracijos formą sudaro titulinis lapas ID001 ir penki Deklaracijos priedai: ID001J (Ryšiai su juridiniais asmenimis), ID001S (Sandoriai), ID001F (Ryšiai su fiziniais asmenimis), ID001I (Individuali veikla), ID001A (Kiti duomenys, d l kurių gali kilti interesų konfliktas). 28. Jeigu pildant vieną iš Deklaracijos priedų paaišk ja, kad deklaruotinų duomenų yra daugiau, nei priede esama laukelių, galima prie Deklaracijos formos prid ti papildomą Deklaracijos priedo lapą (kiekvieno priedo lapų skaičius pasirenkamas įvertinus deklaruotinų duomenų apimtis). Deklaracijos priedų užpildytų lapų skaičius automatiškai atvaizduojamas titulinio Deklaracijos formos lapo ID001 pabaigoje (paspaudus programos įrankių juostos Deklaracijos formos tikrinimo (!) simbolį). 29. Jeigu Deklaraciją reikia tikslinti ar papildyti, tai daroma anksčiau pateiktos Deklaracijos pagrindu, nurodant pasikeitusius duomenis. 30. Deklaracijos forma turi būti pildoma laikantis tokių reikalavimų: deklaruotini duomenys turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtus laukelius. Kai į Deklaracijos formą įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietos, tai tušti tarpeliai gali būti paliekami tiek kair je, tiek dešin je, tiek abiejose įrašyto rodiklio pus se (tačiau kai atitinkamose eilut se nurodomi asmens identifikaciniai numeriai (kodai), telefono numeriai, tuščios vietos turi būti paliekamos laukelio dešin je pus je); tekstas turi būti rašomas tik didžiosiomis spausdintin mis raid mis; pildant tik skaičiams skirtus laukelius (pavyzdžiui, pildymo data, asmens kodas ir kt.), prie įrašomų skaičių neturi būti pridedama jokių simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.); nepildomi laukeliai paliekami tušti (t. y. nerašomi jokie simboliai, brūkšneliai, kryželiai, nuliai ar pan.); pirmą kartą teikiant Deklaraciją Taisyklių 6 punkto nustatytu būdu, pildoma tuščia Deklaracijos forma. Jei pateiktoje Deklaracijoje nurodyti duomenys pasikeit ar paaišk jo naujos aplinkyb s, Deklaracija pildoma pateiktos aktualios Deklaracijos pagrindu. Kiekvieną kartą papildant, patikslinant ar patvirtinant Deklaracijos duomenis, Taisyklių 6 punkto nustatyta tvarka pateikiama užpildyta, aktuali Deklaracijos forma su visais priedais (t. y. naujais ir/ar iš senosios formos išlikusiais aktualiais Deklaracijos duomenimis). Net nedaug tikslinant ar pildant Deklaracijos duomenis privaloma pateikti pilną (aktualią) deklaracijos formą, užpildytą v liausiai pateiktos aktualios Deklaracijos pagrindu. Deklaraciją galima užpildyti tiesiogiai VMI EDS portale (on-line) arba Deklaracijos formą (duomenis) atsisiunčiant į savo kompiuterį; Deklaracijos priedai ID001J, ID001S, ID001F, ID001I, ID001A pildomi, kai deklaruojantis asmuo turi juose deklaruotinų duomenų. Deklaracijos priedai, kuriuose deklaruotinų duomenų n ra, nepildomi. Prieš teikiant Deklaraciją, atitinkamą neužpildytą priedą būtina pašalinti; Deklaracijos formos tituliniame lape ID001 nurodoma pildymo data ir deklaruojančio asmens duomenys: vardas (vardai), pavard (pavard s), darboviet s juridinio asmens kodas, pavadinimas ir einamos pareigos (pareigos, kurias eidamas asmuo privalo deklaruoti privačius interesus), taip pat nurodomi neviešinami duomenys: asmens kodas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. 31. Deklaracijos formos tituliniame lape ID001 nurodomi ir atitinkami duomenys apie deklaruojančio asmens sutuoktinį, sugyventinį ar partnerį. Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir tod l šie duomenys jam n ra žinomi, arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti. 32. Deklaracijos formos titulinio lapo ID001 pildymas: laukelyje įrašomas deklaruojančio asmens kodas. Deklaraciją pildantis užsienio valstyb s pilietis deklaracijos 1 laukelyje turi įrašyti savo mokesčių mok tojo identifikacinį numerį, kuris jam buvo priskirtas užsiregistravus Mokesčių mok tojų registre (dešimt ženklų). Jei užsienio valstyb s pilietis n ra įregistruotas Mokesčių mok tojų registre, jis turi kreiptis į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau AVMI) d l prisijungimo priemonių prie VMI EDS jam suteikimo. Užsienio valstyb s fizinis asmuo (VMI EDS vartotojas) pirmą kartą VMI EDS įregistruojamas su AVMI sudarytos sutarties pagrindu ir prie VMI EDS prisijungia AVMI suteiktomis prisijungimo priemon mis; laukelyje įrašoma arba iš kalendoriaus pasirenkama Deklaracijos ir jos priedų (jeigu jie yra) pildymo data (metai, m nuo ir diena, pavyzdžiui, ); laukelyje įrašomas deklaruojančio asmens vardas (vardai). Jeigu vardai netelpa, įrašomas pirmasis vardas;

4 laukelyje įrašoma deklaruojančio asmens pavard (pavard s). Jeigu pavard s netelpa, įrašoma pirmoji pavard ; laukelyje įrašomas deklaruojančio asmens darboviet s juridinio asmens kodas. Jeigu deklaruojantis asmuo yra politikas, tada įrašomas to juridinio asmens, kuris išmoka atlyginimą ar kompensaciją už darbą institucijoje, kodas (pavyzdžiui, savivaldybių tarybų nariai nurodo savivaldyb s administracijos juridinio asmens kodą). Kandidatai į politikus, taip pat pretendentai įrašo juridinio asmens, kuriame pretenduoja dirbti ir kuris mok s atlyginimą ar kompensaciją už darbą jame, kodą; laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s sąrašo pasirenkamas einamų pareigų kodas. Kitos deklaruojančio asmens darboviet s pareigos nurodomos Deklaracijos ID001J priede; laukelyje turi būti įrašomas deklaruojančio asmens darboviet s juridinio asmens pavadinimas. Jeigu pavadinimas netelpa, įrašomas sutrumpintas pavadinimas. Jeigu deklaruojantis asmuo yra politikas, įrašomas juridinio asmens, kuris jam išmoka atlyginimą ar kompensaciją už darbą institucijoje, pavadinimas (pavyzdžiui, savivaldybių tarybų nariai nurodo savivaldyb s administracijos juridinio asmens pavadinimą). Kandidatai į politikus, taip pat pretendentai įrašo juridinio asmens, kuriame pretenduoja dirbti ir kuris išmoka atlyginimą ar kompensaciją už darbą jame, pavadinimą. Kitos deklaruojančio asmens darboviet s nurodomos Deklaracijos ID001J priede; laukelyje (laukelis neprivalomas) įrašomas deklaruojančio asmens telefono numeris (pavyzdžiui, Vilniaus miesto telefono numeris įrašomas taip: ; mobiliojo ryšio telefono numeris ); laukelyje (laukelis neprivalomas) įrašomas deklaruojančio asmens elektroninio pašto adresas, rašoma ženklu. (pavyzdžiui, laukelyje įrašomas deklaruojančio asmens sutuoktinio (sugyventinio, partnerio), jeigu jis yra Lietuvos Respublikos pilietis, asmens kodas; laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s sąrašo pasirenkama deklaruojančio asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio pilietyb, kuri žymima didžiosiomis raid mis, atitinkamai: LT Lietuvos Respublikos, UV užsienio valstyb s; laukelyje įrašomas deklaruojančio asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio vardas (vardai). Jeigu vardai netelpa, įrašomas pirmasis vardas; laukelyje įrašomas deklaruojančio asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio pavard (pavard s). Jeigu pavard s netelpa, įrašoma pirmoji pavard ; laukelyje įrašomas deklaruojančio asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darboviet s juridinio asmens, jeigu jis registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas. Jeigu deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris vykdo individualią veiklą kaip ji apibr žta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, tokia veikla įrašoma Deklaracijos ID001I priede, o 14 laukelis paliekamas tuščias (nerašoma jokių kryželių, brūkšnelių ar kitokių simbolių); laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s sąrašo pasirenkamas deklaruojančio asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio einamų pareigų kodas. Jeigu deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris dirba ne juridiniame asmenyje, o vykdo individualią veiklą, kaip ji apibr žta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, pasirenkamas klasifikatoriaus Individuali veikla kodas ir tokia veikla įrašoma Deklaracijos ID001I priede; laukelyje įrašomas deklaruojančio asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darboviet s juridinio asmens pavadinimas. Jeigu pavadinimas netelpa, įrašomas sutrumpintas pavadinimas. Kitos deklaruojančio asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darboviet s nurodomos Deklaracijos ID001J priede. Jeigu deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris nedirba ar vykdo individualią veiklą,16 laukelis paliekamas tuščias (nerašoma jokių kryželių, brūkšnelių ar kitokių simbolių). 33. Deklaracijos formos titulinio lapo ID001 17, 18, 19, 20, 21 laukeliai užsipildo automatiškai, priklausomai nuo to, kokie Deklaracijos priedai pildomi ir kiek atitinkamų priedų lapų bus užpildyta (užpildytų lapų suma). 34. Deklaracijos formos ID001 priedas ID001J Ryšiai su juridiniais asmenimis. Šiame priede nurodomos kitos (nenurodytos Deklaracijos formos tituliniame lape ID001) deklaruojančio asmens pareigos ir (ar) jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio pareigos įmon se, įstaigose, asociacijose ar fonduose bei dalyvavimas juridiniuose asmenyse. Priede taip pat nurodomi kiti ryšiai su juridiniais asmenimis, galintys kelti interesų konfliktą. 35. Deklaracijos formos ID001 ID001J priedo pildymas: , 2 ir 3 laukeliai užsipildo automatiškai (atitinkamai: deklaruojančio asmens kodas, pildymo data ir lapo numeris), paspaudus programos įrankių juostos Deklaracijos formos tikrinimo (!) simbolį;

5 35.2. J6 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s sąrašo pasirenkama reikšm, kuri žymima didžiąja raide, atitinkamai: D Deklaruojantysis, S Sutuoktinis (sugyventinis, partneris) ar K Deklaruojantysis ir sutuoktinis (sugyventinis, partneris), kurio (-ių) ryšys su juridiniu asmeniu toliau bus nurodomas; J7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s sąrašo pasirenkamas deklaruotino juridinio asmens registravimo vietos valstyb s kodas, kuris žymimas didžiosiomis raid mis, atitinkamai: LT Lietuvos Respublika (Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo) ar UV užsienio valstyb (užsienio valstyb je registruotas juridinis asmuo); J8 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s sąrašo pasirenkamas einamų pareigų (nenurodytų Deklaracijos formos tituliniame lape ID001), dalyvavimas juridiniuose asmenyse arba ryšio su juridiniu asmeniu kodas; J9 laukelyje įrašoma ryšio, nurodyto J8 laukelyje, pradžios data: metai, m nuo ir diena (pavyzdžiui, ); J10 laukelyje įrašoma ryšio, nurodyto J8 laukelyje, pabaigos data: metai, m nuo ir diena (pavyzdžiui, ), jeigu ryšys pasibaigęs. Jeigu ryšys tęstinis, laukelis neprivalomas; J11 laukelyje įrašomas juridinio asmens, įregistruoto Juridinių asmenų registre, su kuriuo asmuo (asmenys), nurodytas (-i) J6 laukelyje, susietas (-i) deklaruotinais ryšiais, kodas. Jeigu juridinis asmuo neįregistruotas Lietuvoje, laukelio pildyti neprivaloma; J12 laukelyje įrašomas juridinio asmens, su kuriuo asmuo (asmenys), nurodytas (-i) J6 laukelyje, susietas (-i) deklaruotinais ryšiais, pavadinimas. Jeigu pavadinimas netelpa, įrašomas pavadinimo sutrumpinimas; J13 laukelyje nurodomi kiti, J8 laukelyje nenurodyti, ryšiai, d l kurių gali kilti interesų konfliktas. Šis laukelis pildomas, kai netinka n vienas iš J8 laukelyje pateiktų ryšio su juridiniu asmeniu kodų, arba papildant, patikslinant J8 nurodytą ryšį. 36. Deklaracijos formos ID001 priedas ID001S Sandoriai. Šiame priede nurodomi duomenys apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio per pastaruosius 12 kalendorinių m nesių iki Deklaracijos pildymo datos sudarytus bei kitus galiojančius vienašalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vert viršija Lt. Sandorio vert nustatoma pagal tikrąją rinkos kainą. Sandorio vert užsienio valiuta nustatoma pagal sandorio sudarymo dieną Lietuvos banko skelbiamą oficialų valiutos kursą litais. 37. Deklaracijos formos ID001 priede ID001S taip pat privalu nurodyti deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio per paskutinius 12 kalendorinių m nesių iki Deklaracijos pildymo datos iš juridinių ar fizinių asmenų gautas dovanas (išskyrus iš artimų asmenų gautas dovanas), jeigu dovanų vert didesn negu 500 Lt. Dovanos vert nustatoma pagal tikrąją rinkos kainą. 38. Dovanojimo sandorių neprivalu deklaruoti, jeigu dovanos ir neatlygintinai suteiktos paslaugos ar apmok tos išlaidos gautos pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio pareigomis. 39. Deklaracijos formos ID001 ID001S priedo pildymas: , 2 ir 3 laukeliai (atitinkamai: deklaruojančio asmens kodas, pildymo data ir lapo numeris) užsipildo automatiškai, paspaudus programos įrankių juostos Deklaracijos formos tikrinimo (!) simbolį; S6 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s pasirenkamas sandorį sudariusio asmens kodas, žymimas didžiąja raide, atitinkamai: D Deklaruojantysis, S Sutuoktinis, partneris, sugyventinis, K Deklaruojantysis ir sutuoktinis, partneris, sugyventinis; S7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s sąrašo pagal konkretaus deklaruojamo sandorio rūšį pasirenkamas atitinkamas sandorio kodas; S8 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s sąrašo pasirenkamas sudaryto sandorio formos kodas, žymimas didžiąja raide, atitinkamai: N notarin (kai sandoris tvirtinamas notaro), R rašytin (kai sandoris sudaromas rašytine forma ir netvirtinamas notaro), Ž žodin (kai sandoris sudaromas žodžiu) ar K kita forma (kai sandoris sudaromas konkliudentiniais veiksmais ar pan.); S9 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s sąrašo pasirenkamas kitos sandorio (sudaryto su S6 laukelyje nurodytu asmeniu (asmenimis)) šalies tipas, žymimas didžiąja raide, atitinkamai: F fiziniai asmenys (registruoti Lietuvoje), J juridiniai asmenys (registruoti Lietuvoje) ar U užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys (neregistruoti Lietuvoje); S10 laukelyje įrašoma sandorio sudarymo data (metai, m nuo ir diena, pavyzdžiui, );

6 39.7. S11 laukelyje įrašoma sandorio pabaigos data, jei sandoris pasibaigęs (pabaigos, nutraukimo ir pan. metai, m nuo ir diena, pavyzdžiui, ). Jeigu sandoris galiojantis ir nepasibaigęs, laukelis nepildomas; S12 laukelyje įrašoma sandorio suma litais. Pildoma tada, kai deklaruojamo sandorio vert viršija atitinkamas sumas: gautos dovanos (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu jų vert didesn negu 500 Lt; gautos dovanos (iš artimų asmenų) Lt; visi kiti sandoriai Lt. Sandorio vert užsienio valiuta nustatoma pagal sandorio sudarymo dieną Lietuvos banko skelbiamą oficialų valiutos kursą litais. Deklaruotino sandorio vert litais nurodoma be centų; Neviešinama langelyje X ženklu pažymimas atsakymas Taip, jeigu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus draudžiama viešinti S14 laukelyje nurodytos sandorio šalies pavadinimą, vardą ir pavardę. Jeigu šis langelis X ženklu nebus pažym tas, tai atitinkamas pavadinimas, vardas ir pavard, įrašyti S14 laukelyje, bus paviešinti paskelbti VTEK interneto tinklalapyje; S13 laukelyje įrašomas kitos sandorio šalies (sandorio, sudaryto su S6 laukelyje nurodytu asmeniu) kodas, priklausomai nuo sandorio šalies registracijos (nurodytos S9 laukelyje) ir sandorio sudarymo formos (nurodytos S8 laukelyje). Laukelis privalomas, jeigu sandoris sudarytas notarine forma (nurodyto S8 laukelyje klasifikatoriaus reikšm N), su sąlyga, kad sandorio šalis yra įregistruota Lietuvoje. Jeigu kita sandorio šalis yra užsienio fizinis ar Lietuvoje neregistruotas juridinis asmuo, laukelis neprivalomas; S14 laukelyje įrašomas kitos sandorio (sudaryto su S6 laukelyje nurodytu asmeniu) šalies pavadinimas, priklausomai nuo asmens (nurodyto S9 laukelyje), atitinkamai: fiziniams asmenims sandorio šalies vardas (-ai) ir pavard (- s), juridiniams asmenims sandorio šalies juridinio asmens pavadinimas (įregistruotas Juridinių asmenų registre), užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims sandorio šalies užsienio asmens pavadinimas ar vardas, pavard ; S15 laukelyje įrašomas sudaryto sandorio objekto (-ų) aprašymas, t. y. trumpai aprašyta sandorio esm (pavyzdžiui, paskolos ar ind lio sutarties atveju sandorio objektas pinigai); S9, S13, S14 laukeliai gali likti neužpildyti tik tuo atveju, jeigu S7 laukelyje pasirenkamas klasifikatoriaus kodas 30 Vienašaliai sandoriai (testamentas, įgaliojimas ir pan.) ; daugiašaliai sandoriai (kai sandorį sudaro viena sandorio šalis deklaruojantis asmuo ir (ar) jo sutuoktinis su kitomis sandorio šalimis dviem ar daugiau asmenų) deklaruojami kaip keli dvišaliai sandoriai, priklausomai nuo kitų sandorio šalių skaičiaus. Pavyzdžiui, jei deklaruojantis asmuo ir jo sutuoktinis parduoda butą dviem fiziniams asmenims, reik tų užpildyti dvi Deklaracijos ID001S priedo skiltis (t. y. vieną deklaracijos ID001S priedo puslapį) kaip du atskirus dvišalius sandorius, laukeliai S6, S8, S10, S11, S12, S15 pildomi vienodai abiejose min tose Deklaracijos ID001S priedo skiltyse. 40. Deklaracijos formos ID001 priedas ID001F Ryšiai su fiziniais asmenimis. Šiame priede nurodomi duomenys apie deklaruojančio asmens ar (ar) jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšius su fiziniais asmenimis, d l kurių gali kilti interesų konfliktas. Deklaracijos formos ID001 ID001F priedo pildymas: , 2 ir 3 laukeliai (atitinkamai: deklaruojančio asmens kodas, pildymo data ir lapo numeris) užsipildo automatiškai, paspaudus programos įrankių juostos Deklaracijos formos tikrinimo (!) simbolį; F6 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s sąrašo pasirenkamas asmuo, kurio ryšys toliau bus nurodomas, žymima didžiąja raide, atitinkamai: D Deklaruojantysis, S Sutuoktinis, sugyventinis, partneris ar K Deklaruojantysis ir sutuoktinis, sugyventinis, partneris F7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s sąrašo pasirenkamas su deklaruojančiuoju ir (arba) jo sutuoktiniu, sugyventiniu, partneriu ryšiais susijusio fizinio asmens pilietyb s kodas, žymimas didžiosiomis raid mis, atitinkamai: LT Lietuvos Respublika ar UV užsienio valstyb ; F8 laukelyje (laukelis neprivalomas) įrašomas su deklaruojančiuoju ir (arba) jo sutuoktiniu, sugyventiniu, partneriu ryšiais susijusio fizinio asmens kodas; F9 laukelyje įrašomas su deklaruojančiuoju ir (arba) jo sutuoktiniu, sugyventiniu, partneriu ryšiais susijusio fizinio asmens vardas ir pavard ; F10 laukelyje turi būti paaiškinama, kod l ryšys su F9 laukelyje nurodytu asmeniu gali kelti interesų konfliktą. Šiame laukelyje taip pat įrašomi kiti duomenys ir aplinkyb s, susijusios su fiziniu asmeniu, d l kurių gali kilti interesų konfliktas (pvz.: brolis (sesuo) dirba AB XX ZQ, galimas deklaruojančiojo dalyvavimas, priimant sprendimus tarnyboje). 41. Deklaracijos formos ID001 priedas ID001I Individuali veikla. Šiame priede nurodomi duomenys apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio vykdomą individualią veiklą, kaip ji apibr žta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme. Deklaracijos formos ID001 ID001I priedo pildymas:

7 , 2 ir 3 laukeliai (atitinkamai: deklaruojančio asmens kodas, pildymo data ir lapo numeris) užsipildo automatiškai, paspaudus programos įrankių juostos Deklaracijos formos tikrinimo (!) simbolį; I6 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s sąrašo pasirenkamas asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma, žymima didžiąja raide, atitinkamai: D Deklaruojantysis, S Sutuoktinis, sugyventinis, partneris ar K Deklaruojantysis ir sutuoktinis, sugyventinis, partneris I7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentel s sąrašo pasirenkamas vykdomos individualios veiklos rūšies kodas; I8 laukelyje nurodoma vykdomos individualios veiklos pradžios data (metai, m nuo ir diena, pavyzdžiui, ); I9 laukelyje nurodoma individualios veiklos pabaigos data, jeigu veikla yra pasibaigusi arba žinoma veiklos pabaigos data (metai, m nuo ir diena, pavyzdžiui, ). Jeigu veikla tęstin ir nepasibaigusi, laukelis nepildomas; I10 laukelyje gali būti įrašomi papildomi duomenys ir aplinkyb s, apibūdinančios deklaruojamą individualią veiklą. 42. Deklaracijos formos ID001 priedas ID001A Kiti duomenys, d l kurių gali kilti interesų konfliktas. Nurodomi kiti duomenys ir (ar) aplinkyb s, d l kurių gali kilti interesų konfliktas, tačiau kurių pateikimas kituose Deklaracijos prieduose d l jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir (ar) aplinkyb s šiame priede aprašomos laisva forma, išskyrus 1, 2 ir 3 laukelius (atitinkamai: deklaruojančio asmens kodas, pildymo data ir lapo numeris), kurie užsipildo automatiškai, paspaudus programos įrankių juostos Deklaracijos formos tikrinimo (!) simbolį. 43. Visi Taisyklių 6 punkto nurodytu būdu pateikti Deklaracijų duomenys yra viešai skelbiami VTEK interneto tinklalapyje (išskyrus asmenų, nurodytų Taisyklių 5.13 ir 8 punktuose, Deklaracijų duomenis). IV. PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ DUOMENŲ TIKSLINIMAS, PAPILDYMAS IR TAISYMAS 44. Jeigu pateiktoje Deklaracijoje nurodyti duomenys pasikeit, deklaruojantis asmuo privalo per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos Taisyklių 6 punkto nustatyta tvarka pateikti (patikslintą/papildytą) Deklaraciją anksčiau teiktos (aktualios) Deklaracijos duomenų pagrindu tiesiogiai EDS portale arba Deklaracijos duomenis atsisiuntęs į savo kompiuterį. 45. Jeigu paaišk ja naujos aplinkyb s, d l kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo nedelsdamas (bet ne v liau kaip per 7 kalendorines dienas po šių aplinkybių paaišk jimo) patikslinti/papildyti Deklaraciją ir pateikti ją Taisyklių 6 punkto nustatyta tvarka anksčiau teiktos Deklaracijos aktualių duomenų pagrindu tiesiogiai EDS portale arba Deklaracijos duomenis atsisiuntęs į savo kompiuterį. 46. Deklaracijos, pateiktos Taisyklių 6 punkto nustatyta tvarka, įvairaus pobūdžio netikslumus ir klaidas galima taisyti ir Deklaraciją patikslinti/papildyti, užpildant ir pateikiant aktualią Deklaraciją anksčiau teiktos Deklaracijos aktualių duomenų pagrindu (tai galima padaryti tiesiogiai VMI EDS portale (on-line) arba Deklaracijos duomenis atsisiunčiant į savo kompiuterį). V. PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ KONTROLö 47. Deklaracijų kontrol s institucijos ir pareigūnai: atitinkamų valstyb s ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai; Vyriausioji tarnybin s etikos komisija; kitos valstybin s institucijos teis s aktų nustatyta tvarka. 48. Valstyb s ar savivaldyb s institucijos, įstaigos vadovas vykdo deklaravimo administravimo, konsultavimo, informacijos pateikimo VTEK ir kontrol s funkcijas, jeigu n ra paskirtas jo įgaliotas atstovas (-ai) (tarnybin s etikos specialistas, atitikties pareigūnas, struktūrinių padalinių vadovas ir pan.). 49. Atitinkamų valstyb s ar savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių vadovai ar jų įgalioti atstovai privalo sudaryti sąlygas šių institucijų struktūrinių padalinių vadovams susipažinti su jiems pavaldžių darbuotojų Deklaracijų duomenimis. 50. Institucijos, įstaigos, įmon s, asociacijos vadovo įgaliotas (-i) už Deklaracijų kontrolę ir konsultavimą atsakingas (-i) asmuo (asmenys) raštu įsipareigoja saugoti asmens duomenų paslaptį. 51. Atitinkamų valstyb s ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, asociacijų vadovai ar jų įgalioti atstovai kontroliuoja, kaip vykdomos Įstatymo nuostatos: prižiūri, ar asmenys laiku ir tinkamai pateikia Deklaracijas;

8 51.2. remdamiesi Deklaracijomis, asmens prašymu ir kita informacija, parengia rašytines išankstines rekomendacijas d l priemonių, kurių asmuo turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą suderintų su Įstatymo nuostatomis; išankstines rekomendacijas asmuo, dirbantis valstybin je tarnyboje, gali skelbti viešai savo nuožiūra; konsultuoja valstybin je tarnyboje dirbančius asmenis, valstyb s politikų visuomeninius konsultantus, pad j jus, patar jus ir asmenis, pretenduojančius dirbti valstybin je tarnyboje, privačių interesų deklaravimo klausimais. 52. Atitinkamų valstyb s ar savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių (taip pat viešųjų įstaigų, asociacijų) vadovai ar jų įgalioti atstovai tvirtina aktualų sąrašą pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus. Šias pareigas einantys asmenys Deklaracijas turi pateikti Taisyklių 6 punkto nustatyta tvarka. Šių asmenų privačių interesų duomenys (išskyrus duomenis, saugomus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka) skelbiami VTEK interneto tinklalapyje VTEK koordinuoja privačių interesų deklaravimo kontrolę. 54. Valstyb s ar savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių (taip pat viešųjų įstaigų, asociacijų) vadovai ar (ir) jų įgalioti atstovai (tarnybin s etikos specialistai, atitikties pareigūnai, struktūrinių padalinių vadovai ir pan.) VTEK nustatyta tvarka ir forma registruojasi Privačių interesų deklaravimo informacin je sistemoje (toliau IDIS). 55. IDIS tikslai aprūpinti įstaigas informacija, reikalinga Įstatymo pažeidimų prevencijai užtikrinti, gerinti ir modernizuoti Deklaracijose pateiktų duomenų administravimą, panaudojimą ir kontrolę, taip pat siekti sudaryti sąlygas, kad asmenys, dirbantys valstybin je tarnyboje, sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai. VI. TAISYKLIŲ ĮSIGALIOJIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 56. Šios Taisykl s įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 1 d. 57. Nuo Taisyklių įsigaliojimo iki 2012 m. rugs jo 30 d. visi asmenys, privalantys deklaruoti privačius interesus, turi tai padaryti Taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka. 58. Taisyklių 53 punkto nuostatos taikomos, VTEK patvirtinus IDIS registracijos tvarką ir formą. Laikotarpiu iki to momento valstyb s ar savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių (taip pat viešųjų įstaigų, asociacijų) vadovai ir (ar) jų įgalioti atstovai naudosis paskelbta VTEK interneto tinklalapyje informacija ir gal s raštu kreiptis į VTEK d l papildomos informacijos apie neviešinamus Deklaracijų duomenis pateikimo.

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Motyvuota išvada

Motyvuota išvada LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA MOTYVUOTA IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS,

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau