prkimu_taisykles_

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "prkimu_taisykles_"

Transkriptas

1 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr. B-ĮV- 602 Vilkaviškis Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr ; 2008, Nr ) 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2006, Nr ) 85 straipsniu: 1. T v i r t i n u Vilkaviškio rajono savivaldyb s administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (pridedama). 2. P a v e d u Valdimarui Bakučiui, Administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus ved jui, paskelbti šį įsakymą Centrin je viešųjų pirkimų informacin je sistemoje. 3.P a v e d u su įsakymu supažindinti: 3.1. Savivaldyb s administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei Rasai Širvienei Administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių vadovus ir į struktūrinius padalinius neįeinančius valstyb s tarnautojus struktūrinių padalinių vadovams struktūrinių padalinių valstyb s tarnautojus. 4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2012 m. birželio 1 d. Iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos paskelbti (kvietimas paskelbtas spaudoje arba išsiųstas tiek jams) pirkimai atliekami ir nagrin jami pagal Vilkaviškio rajono savivaldyb s administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisykles, patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. B-ĮV P r i p a ž į s t u netekusiu galios nuo 2012 m. geguž s 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. B-ĮV-115 D l Vilkaviškio rajono savivaldyb s administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo 1 punktą. Administracijos direktorius Audrius Balbierius Pareng Valdimaras Bakutis

2 2 PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus 2012 m. geguž s 23 d. įsakymu Nr. B-ĮV-602 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLöS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilkaviškio rajono savivaldyb s administracijos (toliau Perkančioji organizacija) Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykl s (toliau Taisykl s) nustato Perkančiosios organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų (toliau pirkimai, supaprastinti pirkimai) būdus ir jų atlikimo tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiek jams reikalavimus, ginčų nagrin jimo procedūras. 2. Taisyklių nuostatos suderintos su: 2.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr ; 2006, Nr ) (toliau Viešųjų pirkimų įstatymas); 2.2. Europos Komisijos aiškinamuoju komunikatu d l Bendrijos teis s, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos (2006/C 179/02); 2.3. kitais privalomo pobūdžio viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teis s aktais; 2.4. rengiant Taisykles atsižvelgta ir į rekomendacinio pobūdžio teis s aktus, tačiau vykdant pirkimus teis s aktų taikymas Perkančiajai organizacijai n ra privalomas, jei Perkančioji organizacija mano, kad siūlomos rekomendacijos jai n ra priimtinos ir/ar konkretaus pirkimo atveju rekomendacijų taikymas neįgalins užtikrinti, jog vykdant pirkimą bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas. 3. Atlikdama supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, šiomis Taisykl mis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr ) (toliau CK), kitais įstatymais ir juos įgyvendinančiais teis s aktais. 4. Taisyklių taikymas, pirmenyb : 4.1. Jei Taisykl s prieštarauja imperatyviems Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, kurie yra privalomi pirkimams, atliekant pirkimo procedūras vadovaujamasi šiomis imperatyviomis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis; 4.2. Jei konkretaus pirkimo dokumentai nustato kitokias pirkimo procedūras ar kitokią jų vykdymo tvarką, nei nustatyta Taisykl se, taikant ir aiškinant konkretaus viešojo pirkimo dokumentus, pirmenyb teikiama Taisyklių nuostatoms, išskyrus atvejus, kai Taisyklių nuostata prieštarauja imperatyviems Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams tokiu atveju pirkimo šalys vadovaujasi ir turi būti orientuotos į tai, kad konkreti situacija, pirkimo dokumentų sąlyga ir panašiai, bus išaiškinta pagal imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kurios yra privalomos vykdant supaprastintus pirkimus; 4.3. Situacijose, kurių šios Taisykl s nereglamentuoja, sprendimai priimami tokie ir veiksmai atliekami taip, kad jais nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai ir reikalavimai; 4.4. Vykdant viešuosius pirkimus ir vadovaujantis Taisykl mis, principas leidžiama tai, kas nedraudžiama netaikomas Taisykl s netaikomos vykdant Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nurodytus pirkimus; 4.6. Pirkimus, kuriuos atliekant tiek jui suteikiama koncesija, reglamentuoja Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas. 5. Perkančioji organizacija užtikrina, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrin s viešųjų pirkimų informacin s sistemos (toliau vadinama CVP IS) priemon mis (kai pirkimo atveju elektronin mis priemon mis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju kvietimas tiek jams pateikti pasiūlymą), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiek jų pasiūlymai)

3 3 kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų Perkančiosios organizacijos visų viešųjų pirkimų, įskaitant ir supaprastintus pirkimus, bendrosios vert s. 6. Su Taisykl mis privalo būti susipažinę raštu ir jomis vadovautis visi perkančiosios organizacijos valstyb s tarnautojai ir specialistai, dirbantys pagal darbo sutartis, perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos nariai ir ekspertai, kurie n ra Perkančiosios organizacijos darbuotojai. 7. Šios Taisykl s yra viešas dokumentas, kuris yra skelbiamas CVP IS, Savivaldyb s administracijos interneto tinklalapyje. Perkančioji organizacija taip pat sudaro kitas galimybes tiek jams susipažinti su šiomis taisykl mis. 8. Pagrindin s Taisykl se naudojamos sąvokos: 8.1. Supaprastinti viešieji pirkimai (toliau vadinama - Pirkimai): pirkimai, kurių viešojo pirkimo vert yra mažesn už tarptautinio pirkimo vert s ribą, nustatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnyje; Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodyti pirkimai. Tai yra, supaprastinta pirkimų tvarka gali būti atliekami ir tokie pirkimai, kai pirkimo vert yra ne mažesn, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vert s riba, tačiau atskirai perkamos pirkimo dalies vert be prid tin s vert s mokesčio yra mažesn kaip Lt ( EUR) perkant paslaugas ar panašias prekes, Lt ( EUR) perkant darbus, su sąlyga, kad bendra tokių pirkimo dalių vert yra ne didesn kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vert s paslaugų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 2 pried lio B paslaugų sąraše pirkimai, nepriklausomai nuo šių paslaugų viešojo pirkimo vert s. Jeigu Viešųjų pirkimų įstatymo 2 pried lio B paslaugų sąraše nurodytos paslaugos perkamos kartu su Viešųjų pirkimų įstatymo 2 pried lio A paslaugų sąraše nurodytomis paslaugomis, kurių vert didesn už šio Viešųjų pirkimų įstatymo B paslaugų sąraše nurodytų perkamų paslaugų vertę, viso pirkimo reglamentavimo ypatumai pasirenkami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 ir 7 dalių nuostatomis, kitu atveju Viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatomis mažos vert s pirkimai supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš šių sąlygų: prekių ar paslaugų pirkimo vert yra mažesn kaip 100 tūkst. Lt (be prid tin s vert s mokesčio), o darbų vert mažesn kaip 500 tūkst. Lt (be prid tin s vert s mokesčio); perkamos panašios prek s, paslaugos ar perkami darbai d l to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vert yra ne didesn kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vert s ir mažesn kaip 100 tūkst. Lt (be prid tin s vert s mokesčio), o perkant darbus ne didesn kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vert s ir mažesn kaip 500 tūkst. Lt (be prid tin s vert s mokesčio); 8.3. pasiūlymas tiek jo raštu pateiktų dokumentų ir elektronin mis priemon mis pateiktų duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas; 8.4. pirkimo organizatorius perkančiosios organizacijos administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas perkančiosios organizacijos valstyb s tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartis, kuris yra nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižad jimą. Pirkimų organizatorius šių Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus mažos vert s pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešųjų pirkimų komisija (toliau komisija); 8.5. supaprastintas atviras konkursas supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiek jas gali pateikti pasiūlymą; 8.6. supaprastintos skelbiamos derybos supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi tiek jai, o perkančioji organizacija su visais ar atrinktais tiek jais derasi d l pirkimo sutarties sąlygų; 8.7. supaprastintas projekto konkursas supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančiajai organizacijai suteikiama galimyb įsigyti konkursui pateiktą ir vertinimo komisijos (žiuri) išrinktą planą ar projektą (teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar

4 4 kultūriniu požiūriu sud tingų ar panašaus pobūdžio paslaugų). Konkurso dalyviams gali būti skiriami prizai ar pinigin s išmokos, kurios kompensuotų bent dalį išlaidų, patirtų rengiant pasiūlymus, siekiant paskatinti kuo daugiau dalyvių pateikti kokybiškus pasiūlymus apklausa supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija raštu arba žodžiu kviečia tiek jus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiek jo; 8.9. tiek jų apklausa raštu Savivaldyb s administracijos raštiškas kreipimasis į tiek jus (-ą) su prašymu pateikti pasiūlymus (-ą). Apklausiant raštu tiek jai (-as) savo pasiūlymus (-ą) privalo pateikti raštu. Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektronin mis priemon mis perduotą ir saugomą informaciją; tiek jų apklausa žodžiu Savivaldyb s administracijos žodinis kreipimasis į tiek jus (-ą) su prašymu pateikti pasiūlymus (-ą). Taip pat galima pasinaudoti viešai tiek jų pateikta informacija (reklama internete ir kt.) apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos gavimas prilyginamas žodinei tiek jų apklausai. Apklausiant žodžiu su tiek jais taip pat bendraujama asmeniškai arba telefonu. Tiek jai pateikti savo pasiūlymų raštu neprivalo; apklausa su vienu pasirinktu tiek ju mažos vert s pirkimo forma, kai perkančioji organizacija savo nuožiūra žodžiu kreipiasi į pasirinktą tiek ją perkant prekes, paslaugas ar darbus; komisija Vilkaviškio rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija; kvalifikacijos patikrinimas procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiek jai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina tai tiek jo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui; numatomo pirkimo vert (toliau pirkimo vert ) numatomo pirkimo vert yra perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vert, skaičiuojama imant visą mok tiną sumą be prid tin s vert s mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Kai perkančioji organizacija numato prizus ir (ar) kitas išmokas kandidatams ar dalyviams, apskaičiuodama numatomo pirkimo vertę, turi į tai atsižvelgti. Pirkimo vert skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, nustatytoje Viešųjų pirkimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje; pirkimo dokumentai perkančiosios organizacijos raštu pateiktų tiek jams dokumentų ir (ar) elektronin mis priemon mis pateiktų duomenų visuma, apibūdinanti perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, technin specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir duomenys bei dokumentų ir duomenų paaiškinimai (patikslinimai); alternatyvus pasiūlymas pasiūlymas, kuriame siūlomos kitokios, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo sąlygos pirkimo sutarties sudarymo atid jimo terminas (toliau atid jimo terminas) 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis Tiek jų apklausos pažyma mažos vert s pirkimo, atlikto tiek jų apklausos būdu, pirkimo procedūras aprašantis dokumentas, kuris pildomas tuo atveju, kai mažos vert s pirkimą Tiek jų apklausos būdu atliko Pirkimo organizatorius; 9. Taisykl se vartojamos kitos sąvokos nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme. 10. Pagrindiniai pirkimų principai ir jų laikymasis: Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laim toją bei vykdant su juo sudarytą pirkimo sutartį, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

5 Pirkimų tikslas vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas l šas. Priimant sprendimus d l pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu Vykdydama pirkimus Perkančioji organizacija atsižvelgia į Pasaulio prekybos organizacijos Sutartį d l viešųjų pirkimų ir trečiųjų šalių tiek jams taiko tokias pat palankias sąlygas, kokias ji taiko Europos Sąjungos valstybių narių tiek jams. 11. Tiek jai: Perkančiosios organizacijos vykdomuose supaprastintuose pirkimuose turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai ar tokių asmenų grup s Jei kandidatai arba dalyviai pagal valstyb s nar s, kurioje jie įsteigti, įstatymus turi teisę teikti tam tikrą paslaugą, tiekti prekę ar atlikti darbus, jų pateikti pasiūlymai neturi būti atmesti remiantis vien tik tuo, kad pagal valstyb s nar s, kurioje sudaroma pirkimo sutartis, įstatymus yra reikalaujama, jog jie turi būti fiziniai arba juridiniai asmenys. Tačiau prekių, paslaugų ar darbų pirkimo atveju iš juridinių asmenų gali būti reikalaujama nurodyti darbuotojų, atsakingų už atitinkamos sutarties įvykdymą, pavardes ir jų profesinę kvalifikaciją; Paraišką arba pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grup. Jeigu tokia grup nori pateikti paraišką arba pasiūlymą, Perkančioji organizacija iš šios grup s neturi teis s reikalauti, kad ji įgytų tam tikrą teisinę formą, tačiau, Perkančiajai organizacijai pri mus sprendimą su pasirinkta grupe sudaryti pirkimo sutartį, Perkančioji organizacija iš jos gali reikalauti įgyti tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. 12. Konfidencialumas: Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai, Pirkimo organizatorius ir kiti asmenys tretiesiems asmenims negali atskleisti tiek jo Perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią kaip konfidencialią pasiūlyme nurod tiek jas. Tokią informaciją visų pirma sudaro komercin (gamybin ) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai; Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad kartu su pasiūlymu Tiek jas pateiktų dokumentus, įrodančius, kad atitinkamą pasiūlyme nurodytą informaciją jis turi teisę laikyti konfidencialia informacija. Jei tiek jas pasiūlyme nenurod, kad tam tikra informacija yra konfidenciali, arba nepateik dokumentų, suteikiančių jam teisę atitinkamą informaciją laikyti konfidencialia, pasiūlyme nurodytoji informacija n ra laikoma konfidencialia. Konfidencialia informacija negali būti ir nebus laikoma tokia informacija, kurią viešai skelbti ar tiek jams (dalyviams) pateikti įpareigoja Viešųjų pirkimų įstatymas, taip pat tokia informacija, kuri, atsižvelgiant į prašomos pateikti informacijos pobūdį konkrečioje situacijoje, negali būti laikoma konfidencialia. Tokiu atveju tas faktas, kad atitinkama informacija tiek jo pasiūlyme jo paties bus nurodyta kaip konfidenciali, nesukuria pareigos Perkančiajai organizacijai šios informacijos neviešinti, nepriklausomai nuo to, jog tiek jas kartu su pasiūlymu ir pateiks dokumentus, įrodančius jo teisę nurodytąją informaciją laikyti konfidencialia; Dalyvių reikalavimu Perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurod kaip konfidencialią, jei yra tenkinamos Taisyklių 12.2 punkte nustatytos sąlygos; Dalyvis su kitų dalyvių pasiūlymais supažindinamas Komisijos (Pirkimo organizatoriaus) pasirinkta forma po pasiūlymų eil s nustatymo. Sprendimą d l dalyvių supažindinimo su kitų dalyvių pasiūlymais formos Viešojo pirkimo komisija (Pirkimo organizatorius) priima konkretaus pirkimo atveju po to, kai yra gaunamas dalyvio prašymas supažindinti jį su kitų dalyvių pasiūlymais. Dalyvis su kitų dalyvių pasiūlymais gali būti supažindinamas ir klausimų-atsakymų forma, tai yra, kai dalyvis pateikia jį dominantį klausimą d l kito dalyvio pasiūlymo, o Perkančioji organizacija pagal dalyvio, kurio atžvilgiu yra pateiktas klausimas, pasiūlyme nurodytą informaciją dalyviui pateikia atsakymą į dalyvį dominantį klausimą d l kito dalyvio pasiūlymo turinio. 13. Pirkimų planavimas ir pirkimų inicijavimas:

6 Perkančioji organizacija pirkimų planus patvirtina ir juos savo interneto svetain je bei viešųjų pirkimų suvestinę apie planuojamus pirkimus CVP IS skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminais Perkančioji organizacija pirkimus planuoja ir juos inicijuoja vadovaudamasi Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu patvirtinta Perkančiosios organizacijos pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarka. 14. Pirkimo pradžia ir pabaiga: Pirkimas prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba gauna Perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą, o kai pirkimas atliekamas supaprastintų neskelbiamų derybų arba tiek jų apklausos būdu kai Perkančioji organizacija kreipiasi į tiek ją (tiek jus) prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus); Pirkimas (ar atskiros pirkimo objekto dalies pirkimas) pasibaigia, kai: sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laim tojas; atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai; nutraukiamos pirkimo procedūros; per nustatytą terminą nepateikiama n viena paraiška ar pasiūlymas; pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma d l priežasčių, kurios priklauso nuo tiek jų. Jei pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma d l priežasčių, kurios priklauso nuo Perkančiosios organizacijos, pirkimas n ra laikomas baigtu ir Perkančioji organizacija privalo tęsti pirkimo procedūrą iki to laiko, kol procedūra Taisyklių ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka bus laikoma baigta; visi tiek jai atsiima pasiūlymus arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį; Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti prieš pradedant pirkimą, nepriklausomai nuo to, ar pirkimo procedūros nutraukimo teis yra ar n ra numatyta vykdomo pirkimo dokumentuose. Sprendimas d l pirkimo procedūrų nutraukimo turi būti motyvuotas konkrečiomis aplinkyb mis, kurių Perkančioji organizacija negal jo numatyti prieš prad dama vykdyti pirkimą ir d l kurių tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas n ra galimas, įmanomas ar racionalus. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant mažos vert s pirkimo procedūras. 15. Rezervuota teis dalyvauti supaprastintuose viešuosiuose pirkimuose: Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vert s pirkimų privalo atlikti iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisv s at mimo ir laisv s at mimo iki gyvos galvos bausmes, arba įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, jų pagamintoms prek ms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba atlikti pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas, išskyrus atvejus, kai Perkančiajai organizacijai reikiamų prekių šios įstaigos ir įmon s negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka; Pirkimo dokumentuose ir skelbime apie pirkimą (jei apie pirkimą skelbiama viešai) turi būti pažym ta, kad pirkime gali dalyvauti tik Taisyklių 15.1 punkte nurodyti tiek jai, ir turi būti reikalaujama pagrįsti, kad tiek jo įmon atitinka Taisyklių 15.1 punkto reikalavimus (pasiūlyme turi būti pateiktas kompetentingos institucijos išduotas dokumentas ar tiek jo patvirtinta deklaracija). 16. Pirkimų įgaliojimų suteikimas kitai organizacijai: Perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą organizaciją (toliau įgaliotoji organizacija). Tam ji privalo įgaliotajai organizacijai nustatyti užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. Įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka; Įgaliotoji Perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal įgaliojimą davusios Perkančiosios organizacijas pasitvirtintas Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.

7 Už Perkančiosios organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis atsako Perkančioji organizacija, o už šių užduočių įvykdymą įgaliotoji organizacija. Už pirkimo sutarties sudarymą, jos sąlygų vykdymą yra atsakinga įgaliojimą davusi Perkančioji organizacija. 17. Centralizuoti pirkimai: Perkančioji organizacija taip pat gali įsigyti prekių, paslaugų ar darbų iš centrin s perkančiosios organizacijos arba per ją; Laikoma, kad Perkančioji organizacija, pirkdama prekių, paslaugų ar darbų iš centrin s perkančiosios organizacijos arba per ją, laik si Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, jeigu jų laik si centrin perkančioji organizacija. 18. Viešojo pirkimo komisija ir Pirkimo organizatorius. Pirkimų dokumentavimas: Perkančioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti privalo sudaryti Viešojo pirkimo komisiją (toliau Komisija) ir nustatyti jai užduotis bei suteikia visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti; Perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir jiems atlikti turi teisę įgalioti kitą organizaciją. Tokiu atveju Taisyklių 18.1 punkte nurodytus veiksmus atlieka įgaliotoji organizacija; Komisijos sudaromos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsniu; Mažos vert s pirkimus gali atlikti Perkančiosios organizacijos vadovo paskirti pirkimo organizatoriai, kurie turi būti nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižad jimą, arba Komisija Mažos vert s pirkimus vykdo komisija, kai: prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vert viršija 50 tūkst. Lt; darbų pirkimo sutarties vert viršija 100 tūkst. Lt Pirkimų organizatorius pirkimą gali atlikti tuomet, kai numatomos sudaryti prekių ar paslaugų viešojo pirkimo ir pardavimo sutarties vert neviršija 50 tūkst. Lt arba darbų viešojo pirkimo ir pardavimo sutarties vert neviršija 100 tūkst. Lt.; Perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą atlikti Komisijai ar Pirkimo organizatoriui, neatsižvelgdamas į Taisyklių 18.5, 18.6 punktų nuostatas. Toks sprendimas turi būti išreikštas rašytine forma, nepriklausomai nuo to, ar pirkimą bus pavesta atlikti Komisijai ar Pirkimo organizatoriui; Komisijų sprendimai priimami pos džiuose. Komisijų pos džiai ir priimami sprendimai yra teis ti, kai pos dyje dalyvauja daugiau kaip pus visų Komisijų narių; Komisijų priimti sprendimai ir atlikti veiksmai yra protokoluojami Komisijų pos džių protokoluose; Pirkimo organizatoriaus atlikti veiksmai ir procedūros aprašomos Taisyklių punkte nustatyta tvarka. 19. Bendravimas ir keitimasis informacija: Perkančioji organizacija ir tiek jai gali bendrauti tarpusavyje bei keistis informacija paštu arba per kurjerį, faksu, elektronin mis priemon mis pagal Taisyklių punktų nuostatas, kitais būdais žodine forma esant Taisyklių punktuose nurodytoms aplinkyb ms, arba nurodytų būdų deriniu taip, kaip pasirenka Perkančioji organizacija: Keitimasis informacija ar bendravimas žodžiu reiškia bendravimą betarpiškai, telefonu, naudojant viešai skelbtą informaciją internete, spaudoje bei kitose masin s informacijos priemon se; Keitimasis informacija ar bendravimas raštu reiškia informacijos perdavimą ar gavimą faksu, paštu, per kurjerį, elektronin mis priemon mis, CVP IS priemon mis Bendraujant tarpusavyje ir keičiantis informacija duomenys perduodami taip, kad būtų užtikrinamas jų vientisumas, išsaugomas pasiūlymų konfidencialumas. Taip pat būtina užtikrinti, kad Perkančioji organizacija su pasiūlymų turiniu (projekto konkurso vertinimo komisija su planu ir projektu) gal tų susipažinti tik pasibaigus nustatytam jų pateikimo terminui; Taisyklių 19.2 punkto reikalavimas netaikomas vykdant mažos vert s pirkimus, tod l vykdant mažos vert s pirkimus pasiūlymai gali būti pateikiami žodine forma, faksu ar įprastu elektroniniu paštu;

8 Bendravimo būdai turi būti visuotinai prieinami ir netrukdyti tiek jams dalyvauti pirkimo procedūrose; Priemon s, naudojamos bendraujant elektroniniu būdu, ir jų technin s charakteristikos turi būti nediskriminuojančios, visuotinai prieinamos ir suderintos su visuotinai naudojamomis informacin s ir ryšių technologijos priemon mis; Suinteresuotoms šalims turi būti prieinama informacija apie reikalavimus, būtinus paraiškoms ir pasiūlymams pateikti elektroniniu būdu, įskaitant ir kodavimą; Elektroniniai prietaisai, skirti paraiškoms, pasiūlymams, pareiškimams d l kvalifikacijos įvertinimo ar planams ir projektams priimti, naudojant technines priemones ir taikant atitinkamas procedūras turi užtikrinti, kad: teikiamų paraiškų, pasiūlymų, pareiškimų d l kvalifikacijos įvertinimo ar planų ir projektų elektroninis parašas atitiktų Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus; būtų galima nustatyti paraiškų, pasiūlymų, pareiškimų d l kvalifikacijos įvertinimo ar planų ir projektų pateikimo tikslų laiką ir datą; būtų tinkamai užtikrinta, kad iki nustatyto termino niekas negal tų peržiūr ti informacijos, pateiktos laikantis šioje dalyje nustatytų reikalavimų; pažeidus tokį naudojimosi informacija draudimą, būtų įmanoma tiksliai nustatyti Taisyklių punkto reikalavimo pažeidimą; tik įgalioti asmenys gal tų nustatyti arba pakeisti datas, kada galima būtų pirmą kartą peržiūr ti gautus duomenis; skirtinguose procedūrų etapuose visi pateikti duomenys būtų peržiūrimi tik vienu metu ir tik įgaliotų asmenų; tik suderintais ir tuo pat metu atliekamais įgaliotų asmenų veiksmais po nustatyto termino būtų sudaroma galimyb susipažinti su gautais duomenimis; gauti ir remiantis šiais reikalavimais peržiūr ti duomenys turi būti prieinami tik asmenims, įgaliotiems su tokiais duomenimis susipažinti Taisyklių punktų reikalavimai netaikomi vykdant mažos vert s pirkimus, tod l vykdant mažos vert s pirkimus pasiūlymai gali būti perduodami ir priimami įprastu elektroniniu paštu ar faksu, ar kitais elektroniniais prietaisais, nesilaikant aukščiau nustatytų reikalavimų; Prašymas, tai yra, tiek jo pageidavimas dalyvauti pirkimo procedūroje, Perkančiajai organizacijai neteikiamas, išskyrus atvejus, kai tokio dokumento pateikimo reikalauja Perkančioji organizacija ir toks reikalavimas yra nurodytas vykdomo pirkimo dokumentuose skelbime apie pirkimą. Prašymą dalyvauti pirkime tiek jas turi teisę pateikti ir telefonu, tačiau jo patvirtinamas raštu turi būti pateiktas iki nustatyto paraiškų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę reikalauti, kad faksu pateikti prašymai dalyvauti pirkime būtų patvirtinti pakartotinai atsiunčiant juos paštu ar elektronin mis priemon mis. Toks reikalavimas nurodomas skelbime apie pirkimą. Skelbime taip pat turi būti nurodyta v liausia tokio patvirtinimo pateikimo data; Kai pirkimas vykdomas su išankstine kvalifikacine atranka, paraiška yra laikomas dokumentas, kuriame tiek jas pateikia savo kvalifikacinius duomenis. Tokiu atveju paraiškos Perkančiajai organizacijai teikiamos tik raštu taip, kaip pirkimo dokumentuose nurodo Perkančioji organizacija; Informacija tiek jui apie pirkimo sąlygas ir Tiek jo pasiūlymas Perkančiajai organizacijai gali būti perduodamas žodžiu, kaip nustatyta punkte tik tuo atveju, kai yra vykdomas mažos vert s pirkimas iki 10 tūkst. Lt be PVM Informacija tiek jui apie pirkimo sąlygas ir pasiūlymas Perkančiajai organizacijai gali būti pateikiamas žodžiu ir kitu būdu, nei nustatyta Taisyklių punkte pavyzdžiui, vykdant mažos vert s pirkimą Pirkimo organizatoriui ir tiek jo atstovui bendraujant betarpiškai įsigyjamos prek s prekybos vietoje ir panašiai Tiek jo pasiūlymas Perkančiajai organizacijai yra laikomas perduotu žodžiu (pagal nutyl jimą), kai tiek jas informaciją apie siūlomas pirkimo sąlygas yra viešai paskelbęs savo interneto

9 9 tinklalapyje, spaudoje ar kitose masin s informacijos priemon se. Tokia pasiūlymo pateikimo forma yra galima vykdant mažos vert s pirkimus. 20. Pirkimo sutartis: Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laim jusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu arba, vykdant elektroninį pirkimą, per CVP IS susirašin jimo funkciją (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis bus sudaroma žodžiu) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutartį Jeigu tiek jas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei Tiek jo pateikta Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyta deklaracija (Tiek jo sąžiningumo deklaracija) yra melaginga, arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiek jas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, arba ūkio subjektų grup neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis atsisak sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiek jui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiek jo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį; Taisyklių 20.2 punkto, ta apimtimi, kuria yra nustatyta, jog laim tojui atsisakius sudaryti pirkimo sutartį Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tam dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, vykdant mažos vert s pirkimus yra neprivalomas Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laim jusio tiek jo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutin derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Šis reikalavimas yra privalomas ir vykdant mažos vert s pirkimus, išskyrus Taisyklių 20.5 punkte numatytą išimtį; Atlikus mažos vert s pirkimą ir sudarant pirkimo sutartį su laim toju, kai pasiūlymai neviršija numatytų pirkimui l šų, jo pateikto pasiūlymo kaina gali būti mažinama, jei tiek jas sutinka kainą sumažinti, tačiau negali būti keičiamos pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme ar derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme nustatytos visos kitos pirkimo sąlygos, ypač pirkimo sąlygos, susijusios su pirkimo objekto aprašymu; Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad ūkio subjektų grup s pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grup įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Teisin s formos reikalavimai turi būti nustatyti pirkimo dokumentuose. Jeigu Perkančioji organizacija, parinkdama teisinę formą, reikalauja, kad ūkio subjektų grup, kurios pasiūlymas pripažintas geriausiu, įsteigtų juridinį asmenį, ji pirkimo sutartį sudaro su šių ūkio subjektų įsteigtu juridiniu asmeniu. Ūkio subjektai, įsteigę juridinį asmenį, privalo laiduoti už jų įsteigto juridinio asmens prievoles, susijusias su pirkimo sutarties sąlygų įvykdymu. Tai turi būti nurodyta ir pirkimo dokumentuose; Pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaroma atlikus mažos vert s pirkimą, turi būti nustatyta: sutarties šalių teis s ir pareigos; perkamos prek s, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, tikslūs jų kiekiai; kaina arba kainodaros taisykl s, nustatytos pagal Viešojo pirkimo pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (Žin., 2003, Nr ; 2006, Nr ; 2008, Nr ; 2011, Nr ); atsiskaitymų ir mok jimo tvarka; prievolių įvykdymo terminai; prievolių įvykdymo užtikrinimas; ginčų sprendimo tvarka; sutarties nutraukimo tvarka; sutarties galiojimas; jeigu sudaroma preliminarioji sutartis, jai būdingos nuostatos;

10 subrangovai, subtiek jai ar subteik jai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka Pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijai ir atvejai, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustatytomis Viešojo pirkimo pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2006 m. geguž s 5 d. nutarimu Nr. 432 (aktualia redakcija); Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikia, kai atlikus pirkimą sudarytos sutarties vert be prid tin s vert s mokesčio yra mažesn kaip Lt; Perkančioji organizacija, nor dama keisti pirkimo sutarties sąlygas, vadovaujasi Viešojo pirkimo pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų direktoriaus 2009 m. geguž s 5 d. įsakymu Nr. 1S- 43 (Žin., 2009, Nr ) Sutarties sąlygų keitimas, kai konkreti sutarties sąlyga yra keičiama sutartyje nustatyta tvarka ir sutartyje yra įvardinti konkretūs atvejai, kai tokia sutarties sąlyga gali būti pakeista, yra laikomas ne sutarties sąlygų keitimu, o sutarties sąlygų vykdymu, tod l šiais atvejais Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas d l sutarties sąlygos keitimo yra neprivalomas visais atvejais, nepriklausomai nuo sutarties vert s; Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaig sutarties sudarymo atid jimo terminas 15 kalendorinių dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis; Tuo atveju, kai tiek jas d l priimtų sprendimų ar atliktų veiksmų Perkančiajai organizacijai pateikia pretenziją ir Perkančioji organizacija priima sprendimą ją nagrin ti, pirkimo sutartis negali būti sudaryta anksčiau, nei pasibaigs terminas ieškiniui d l priimto sprendimo d l pretenzijos pateikti. Jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrin ta, pirkimo sutartis negali būti sudaroma anksčiau, nei pasibaigs terminas ieškiniui pateikti, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos, kai Perkančioji organizacija v liausiai tur jo tiek jui išsiųsti pranešimą apie priimtą sprendimą d l pretenzijos. Šių sąlygų Perkančioji organizacija privalo laikytis ir tuo atveju, kai baig si sutarties sudarymo atid jimo terminas, nurodytas Taisyklių punkte; Atid jimo terminas gali būti netaikomas, kai: vienintelis suinteresuotas dalyvis ir yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir n ra kitų suinteresuotų dalyvių ar kandidatų; pirkimo sutartis sudaroma dinamin s pirkimo sistemos pagrindu, arba Perkančioji organizacija pirkimo sutartį sudaro preliminariosios sutarties pagrindu; pirkimų atveju pirkimo sutarties vert be prid tin s vert s mokesčio yra mažesn kaip Lt Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių metu sudaromos sutarties vert be prid tin s vert s mokesčio yra mažesn kaip Lt. 21. Preliminarioji sutartis: Perkančioji organizacija, atlikusi supaprastintą pirkimą, gali sudaryti preliminariąją sutartį. Preliminariosios sutarties pagrindu ji gali sudaryti vieną ar kelias pirkimo sutartis (toliau šiame skyriuje pagrindin sutartis). Tiek sudarydama preliminariąją sutartį, tiek jos pagrindu pagrindinę sutartį, perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir šiomis Taisykl mis Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindin sutartis, atliekant prekių ir paslaugų pirkimus, kurių pirkimo sutarties vert yra mažesn kaip Lt (be prid tin s vert s mokesčio), gali būti sudaroma žodžiu. Tuo atveju, kai pagrindin sutartis sudaroma žodžiu, Taisyklių 21.5 ir 21.6 punktuose nustatytas bendravimas su tiek jais gali būti vykdomas žodžiu.

11 Preliminariąja sutartimi šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas preliminariosios sutarties pagrindu sudaromai pagrindinei pirkimo sutarčiai. Preliminariojoje sutartyje turi būti nustatytos esmin s pagrindin s sutarties sąlygos: pirkimo sutarties objektas, kaina ir kiekiai ar apimtys, ar kainos, kiekių ar apimčių nustatymo sąlygos, kitos sąlygos. Sudarant pagrindinę sutartį šalys negali keisti esminių preliminariosios sutarties sąlygų. Perkančioji organizacija gali priimti sprendimą preliminariojoje sutartyje nustatyti ne tik esmines, bet ir visas jos pagrindu sudaromos pagrindin s pirkimo sutarties sąlygas Perkančioji organizacija gali sudaryti preliminariąją sutartį su vienu arba su keliais tiek jais. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiek jais, jų turi būti ne mažiau kaip trys, jeigu yra trys ir daugiau nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių ir priimtinus pasiūlymus pateikusių tiek jų. Pagrindin sutartis sudaroma tik su tais tiek jais, su kuriais buvo sudaryta preliminarioji sutartis Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiek ju ir joje buvo nustatytos visos pagrindin s pirkimo sutarties sąlygos, pagrindin pirkimo sutartis sudaroma pagal preliminariojoje sutartyje nustatytas sąlygas, kreipiantis į tiek ją raštu d l pagrindin s pirkimo sutarties sudarymo Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiek ju ir joje buvo nustatytos esmin s, bet ne visos pagrindin s pirkimo sutarties sąlygos, perkančioji organizacija kreipiasi į tiek ją raštu, prašydama papildyti pasiūlymą iki nustatyto termino, ir nurodo, kad papildymas negali keisti pasiūlymo esm s Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiek jais ir joje buvo nustatytos pagrindin s sutarties sąlygos, pagrindin sutartis gali būti sudaroma neatnaujinant tiek jų varžymosi. Preliminariojoje sutartyje nustatomos tiek jo pasirinkimo sudaryti pagrindinę sutartį aplinkyb s. Paprastai, tačiau ne visais atvejais, taikomas eiliškumo principas: perkančioji organizacija pirmiausia raštu kreipiasi į tiek ją, kurį laiko geriausiu, siūlydama pasirašyti, pranešdama apie priimtą sprendimą sudaryti preliminariosios sutarties pagrindu pagrindinę pirkimo sutartį. Šiam tiek jui atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį arba paaišk jus, kad jis negal s tinkamai įvykdyti pagrindin s sutarties sąlygas, perkančioji organizacija raštu kreipiasi į kitą tiek ją, iš likusių tiek jų laikomą geriausiu, siūlydama sudaryti pagrindinę sutartį, ir t. t., kol pasirenkamas tiek jas, su kuriuo bus sudaryta pagrindin sutartis Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiek jais, pagrindin sutartis gali būti sudaroma atnaujinant tiek jų varžymąsi tokiomis pačiomis, kokios nustatytos preliminariojoje sutartyje, arba patikslintomis, o jeigu būtina, kitomis nei preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis Taisyklių 21.9 punkte nurodyta tvarka Atnaujindama tiek jų varžymąsi, perkančioji organizacija: raštu kreipiasi į visus tiek jus, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis, ir prašo iki nustatyto termino raštu pateikti pasiūlymus. Kiekvieno pirkimo atveju, atsižvelgiant į pirkimo objekto sud tingumą ir kitas svarbias aplinkybes, nustato pakankamą terminą pasiūlymams pateikti; išrenka geriausią pasiūlymą pateikusį tiek ją, vadovaudamasi preliminariojoje sutartyje nustatytais pasiūlymų vertinimo kriterijais, ir su šį pasiūlymą pateikusiu tiek ju sudaro pagrindinę sutartį Pagrindin sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaroma iš karto, kai tiek jas yra raštu (išskyrus pagrindinę sutartį, sudaromą žodžiu) informuojamas, kad jo pasiūlymas pripažintas laim jusiu ir jis atrinktas pasirašyti pagrindinę sutartį. 22. Pirkimų ataskaitos: Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti kiekvieno pirkimo, reglamentuojamo Taisyklių, įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinamin pirkimo sistema, procedūrų ataskaitą. Ši ataskaita pateikiama ir tuo atveju, kai perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 pried lio B paslaugų sąraše nurodytos paslaugos, nepriklausomai nuo paslaugų pirkimo vert s; Pirkimo procedūrų ataskaita pateikiama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą formą CVP IS priemon mis; Pirkimo procedūrų ataskaita neteikiama, kai pirkimas buvo atliktas pagal sudarytą preliminariąją sutartį arba buvo atliktas mažos vert s pirkimas;

12 Pirkimo procedūrų ataskaita, kai ji privalo būti teikiama, pildoma dalimis CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka ir terminais ir baigiama pildyti ne v liau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirkimui; Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindin s sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų mažos vert s pirkimų ataskaitą (toliau vadinama pirkimų ataskaita). Pirkimų ataskaitoje Perkančioji organizacija taip pat pateikia duomenis apie visus per kalendorinius metus atliktus pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus. Pirkimų ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams; Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikia kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitą, išskyrus ataskaitą, sudarytą atliekant mažos vert s pirkimus ar atliekant pirkimus pagal sudarytą preliminariąją sutartį, ne v liau kaip per 14 dienų, įvykdžius ar nutraukus pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį); Pirkimo procedūrų ataskaita, pirkimų ataskaita, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita rengiamos ir elektronin mis priemon mis pateikiamos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas formas ir reikalavimus. 23. Dokumentų saugojimas: Įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrin jimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. II SKYRIUS SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ YPATUMAI, PASKELBIMAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI, JŲ VYKDYMO TVARKA PIRMASIS SKIRSNIS SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ YPATUMAI, PASKELBIMAS 24. Pirkimų ypatumai: Perkančioji organizacija šių Taisyklių 25 punkte nustatyta tvarka skelbia apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus Taisyklių 24.2 punkte numatytus atvejus: Apie pirkimą gali būti neskelbiama, jeigu yra bent viena iš šių Taisyklių punktuose nurodytų sąlygų. Atliekant supaprastintą neskelbiamą pirkimą šių Taisyklių , , , , , , , , , ir punktuose nurodytais atvejais ir pri mus sprendimą d l laim jusio pasiūlymo, perkančioji organizacija privalo paskelbti informacinį pranešimą šių Taisyklių 25 punkte nustatyta tvarka, o pirkimo sutartį sudaryti ne ankščiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos Neskelbiant apie pirkimą viešai gali būti perkamos prek s, paslaugos ar darbai, kai: pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų; atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didel s, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esm s nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiek jai, atitinkantys Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; d l įvykių, kurių Perkančioji organizacija negal jo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų; mažos vert s pirkimai atliekami Tiek jų apklausos būdu; d l techninių, meninių priežasčių ar d l objektyvių aplinkybių tik konkretus tiek jas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai n ra jokios kitos alternatyvos; Neskelbiant apie pirkimą viešai gali būti perkamos prek s ir paslaugos:

13 kai Perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiek jo pirko prekių arba paslaugų ir nustat, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prek mis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esm s nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai d l techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negal tų naudotis anksčiau pirktomis prek mis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesn s pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertiz d l papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo; prekių ir paslaugų pirkimams, atliekamiems užsienio šalyse; prek s ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacin ms išlaidoms skirtas l šas; Neskelbiant apie pirkimą viešai gali būti perkamos prek s, kai : perkamos prek s gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų; perkamos prekių biržoje kotiruojamos prek s; perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai; ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų; prek s perkamos iš valstyb s rezervo; Neskelbiant apie pirkimą viešai gali būti perkamos paslaugos, kai: perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacin mis) baz mis; perkamos Perkančiosios organizacijos valstyb s tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos; perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlik jų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teis s aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos; perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektin s) paslaugos; perkamos mokslo ir studijų institucijų mokslo, studijų programų, menin s veiklos, taip pat šių institucijų steigimo ekspertinio vertinimo paslaugos; Neskelbiant apie pirkimą viešai gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai: d l aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaišk ja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiek ju, su kuriuo buvo sudaryta pradin pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradin s pirkimo sutarties kainos; perkant iš esamo tiek jo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimyb pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukm negali būti ilgesn kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradin s pirkimo sutarties sudarymo momento Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka privalo paskelbti informacinį pranešimą apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą (SK- 5 forma), kai apie pirkimą viešai neskelbiama d l vienos ar kelių iš žemiau išvardintų priežasčių: Reikalavimas paskelbti informacinį pranešimą netaikomas, jei apie pirkimą viešai neskelbiama esant Taisyklių punktuose nurodytoms priežastims, jei atliekamas pirkimas yra laikomas mažos vert s pirkimu ir jis bus vykdomas Tiek jų apklausos būdu. 25. Pirkimų skelbimai:

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

Microsoft Word - VPT doc

Microsoft Word - VPT doc PATVIRTINTA ITC Direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-121 ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo informacinių technologijų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-45 redakcija) NACIONALINIO

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc PATVIRTINTA Akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-66 (2012 m. kovo 20 d. redakcija) AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 2018 m. gegužės 8 d. Nr. DĮ-24 Pasvalys Siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS PATVIRTINTA VĮ Veisiejų miškų urėdijos miškų urėdo 2011 m. spalio 06 d. įsakymu Nr. V-119 VĮ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. III. IV.

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Projektas

Projektas INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

autoremonto paslaugu salygos 2011

autoremonto paslaugu salygos 2011 KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldyb s biudžetin įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Konkurso sąlygų pavyzdys

Konkurso sąlygų pavyzdys UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAINA IR KO" ĮMONĖS KODAS 110846971, PVM MOKĖTOJO KODAS - LT108469716 PAŠILĖS G. 45, VARINĖS KM., UKMERGĖS RAJ. TEL.: +370 340 60455, EL.P.: INFO@PAINA.LT KONKURSO SĄLYGOS 8 AŠIŲ

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p.

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p. ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, 62175 Alytus, tel./faks. (8 315) 77 979, el. p. alytausprc@aprc.lt, http://www.aprc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau