ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS"

Transkriptas

1 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO POSISTEMĖS MATININKAS SUTARTIS Nr. SM- Vilnius Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama l. e. direktoriaus pavaduotojo Juridinių asmenų registrui ir rinkodarai pareigas Ievos Tarailienės, veikiančios pagal valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. v-278 Dėl Nekilnojamojo turto registro posistemės Matininkas sutarčių pasirašymo, ir (vardas, pavardė) (toliau GAVĖJAS), veikiantis (-i) pagal individualios veiklos pažymą Nr., (data) toliau kartu ir atskirai vadinami (-os) šalimis, sudarė šią sutartį. I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS 1. TEIKĖJAS įsipareigoja teikti GAVĖJUI paslaugą leisti naudotis Nekilnojamojo turto registro posisteme,,matininkas (toliau posistemė,,matininkas ), kuria parengiama elektroninė statinio kadastro duomenų byla ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenys, nustatyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose (toliau duomenys), išsaugomi TEIKĖJO duomenų bazėje, o GAVĖJAS įsipareigoja naudotis posisteme,,matininkas šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis, tvarka ir sumokėti nustatytą atlyginimą. II SKYRIUS GAVĖJO PAREIŠKIMAS 2. GAVĖJUI arba GAVĖJO darbuotojui (vardas, pavardė) išduotas matininko kvalifikacijos pažymėjimas Nr.. III SKYRIUS DUOMENŲ TEIKIMO IR GAVIMO JURIDINIS PAGRINDAS 3. Duomenys teikiami vadovaujantis: m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, 6 straipsnio 1 dalies c punktu; 3.2. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 27 straipsnio 8 dalimi; 3.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsniu; 3.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi; 3.5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo, 6 punktu, 8.1 papunkčiu. 4. Duomenys gaunami vadovaujantis: m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, 6 straipsnio 1 dalies b punktu; 4.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 4 dalimi; 4.3. Lietuvos Respublikos kadastro įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi; 4.4. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi;

2 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo, 63 1 punktu. IV SKYRIUS PASLAUGOS TEIKIMO IR PRISIJUNGIMO PRIE POSISTEMĖS,,MATININKAS TVARKA 5. GAVĖJAS pradinius aktualius Nekilnojamojo turto kadastro duomenis statiniui formuoti gauna ir parengtus elektroninius statinių kadastro duomenų bylų dokumentus išankstinei ar pakartotinei patikrai teikia per posistemę Matininkas. 6. GAVĖJAS turi turėti TEIKĖJO nurodytą techninę ir (ar) programinę įrangą. 7. Paslauga teikiama šios sutarties 1 priede nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 8. GAVĖJAS privalo kreiptis iš vieno IP adreso, nekintančio prisijungimo sesijos metu. 9. Baigiantis GAVĖJO elektroninių sertifikatų galiojimui, juos praradęs ar fiziškai pažeidęs, GAVĖJAS turi kreiptis į Registrų centro Sertifikatų centrą dėl elektroninių sertifikatų atnaujinimo (pakeitimo) ir informuoti Registrų centro IS paslaugų skyrių tel. (8 5) ar el. paštu apie elektroninio sertifikato atnaujinimą. 10. TEIKĖJAS bet kada gali raštu pareikalauti, kad GAVĖJAS nedelsdamas atjungtų savo techninę ir (ar) programinę įrangą, jos dalį ar dalis nuo posistemės Matininkas, jei mano, kad ji lemia arba gali lemti gedimus, trukdžius, klaidas arba defektus posistemėje Matininkas arba duomenų bazėje. V SKYRIUS DUOMENŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO TIKSLAS 11. TEIKĖJAS įsipareigoja teikti GAVĖJUI duomenis, kurie GAVĖJO bus naudojami elektroninei statinio kadastro duomenų bylai parengti. VI SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 12. TEIKĖJAS suteikia GAVĖJUI prisijungimą prie posistemės Matininkas ir užtikrina jos funkcionavimą. 13. TEIKĖJAS ne vėliau kaip prieš 24 valandas gali elektroniniu paštu įspėti GAVĖJĄ apie laikinus posistemės Matininkas pakeitimus, nurodydamas tikslų sistemos nedarbo laiką ir trukmę. 14. TEIKĖJAS turi teisę be atskiro įspėjimo, GAVĖJUI neapmokėjus sąskaitos faktūros, per vieną mėnesį nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos sustabdyti paslaugos ir duomenų teikimą pagal šią sutartį. Paslaugos ir duomenų teikimas atnaujinamas GAVĖJUI apmokėjus sąskaitą faktūrą. 15. Jeigu GAVĖJO pranešimas apie programines ir technines klaidas yra pagrįstas, TEIKĖJAS ištaiso programines ir technines klaidas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pranešimo gavimo ir informuoja GAVĖJĄ apie tai elektroniniu paštu. 16. TEIKĖJAS įsipareigoja: GAVĖJO pateiktus asmens duomenis naudoti GAVĖJO vartotojui identifikuoti TEIKĖJO vartotojų identifikacinėje sistemoje šios sutarties vykdymo tikslais; savo lėšomis ir priemonėmis užtikrinti gautų asmens duomenų apsaugą vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Už šių įsipareigojimų nesilaikymą TEIKĖJAS atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; pagal GAVĖJO prašymą pateikti vartotojo veiksmų protokolą. 17. GAVĖJUI neapmokėjus sąskaitos (-ų) faktūros (-ų), dėl asmens duomenų gavimo TEIKĖJAS gali kreiptis į registrus ir informacines sistemas. Gauti asmens duomenys TEIKĖJO bus panaudoti skolos išieškojimo tikslu. 18. GAVĖJAS įsipareigoja: naudotis duomenimis, kaip tai numatyta šios sutarties 11 punkte;

3 neklastoti ir neketinti klastoti duomenų; neatskleisti, neplatinti, neperduoti pagal sutartį gautų duomenų ir nesuteikti kitokios galimybės bet kokia forma su jais susipažinti tretiesiems asmenims, jei kitaip nenustatyta Lietuvos Respublikos įstatymų; laikytis posistemės Matininkas naudojimo tvarkos (1 priedas); posistemėje Matininkas rengti elektroninius statinių kadastro duomenų bylų dokumentus. Rengiamus dokumentus tvirtinti saugiu elektroniniu parašu; pasikeitus duomenų vartotojams, kitai informacijai, nurodytai duomenų vartotojų sąraše, raštu pateikti TEIKĖJUI pasikeitusią informaciją; laiku ir tinkamai apmokėti TEIKĖJO pateiktas sąskaitas faktūras; nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, informuoti TEIKĖJĄ, jeigu atimama teisė informacinės sistemos Matininkas naudotojui prisijungti prie sistemos arba atlikti tam tikras operacijas, jeigu vienu elektroniniu sertifikatu naudojasi keli asmenys, jeigu įtariama, kad elektroninis sertifikatas buvo pamestas ar kitaip prarastas. VII SKYRIUS APMOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA 19. GAVĖJAS moka TEIKĖJUI už: elektroninės statinio kadastro duomenų bylos pateikimą per posistemę,,matininkas, už kiekvieną dokumentą 0,20 Eur; pakartotinį elektroninės statinio kadastro duomenų bylos pateikimą per posistemę,,matininkas, už kiekvieną dokumentą 0,10 Eur; vartotojo veiksmų protokolą 2,90 Eur; elektroninio statinio plano išankstinę, pakartotinę patikrą, elektroninio statinio kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą, pakartotinę patikrą, elektroninės statinio kadastro duomenų bylos patikrinimą, pakartotinį patikrinimą moka pagal teisės aktų patvirtintus atlyginimo dydžius. 20. TEIKĖJAS kiekvieno mėnesio pradžioje šios sutarties 38 punkte nustatyta tvarka pateikia GAVĖJUI sąskaitą faktūrą, kurią GAVĖJAS įsipareigoja apmokėti per 10 darbo dienų nuo jos pateikimo GAVĖJUI dienos. 21. Laiku neapmokėjęs pateiktos sąskaitos faktūros, GAVĖJAS moka 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 22. Atlyginimo dydžiai gali keistis patvirtinus naujus atlyginimo dydžius. Įsigaliojus naujiems atlyginimo dydžiams, GAVĖJAS įsipareigoja mokėti pagal naujai patvirtintus atlyginimo dydžius. VIII SKYRIUS ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 23. Sutarties šalys neturi teisės pavesti šią sutartį vykdyti tretiesiems asmenims. 24. Už sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą sutarties šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 25. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami sutarties šalių susitarimu, o nesusitarus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. IX SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAI, PAPILDYMAI 26. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai bus daromi, jeigu su pakeitimu ar papildymu sutinka kita šalis ir tai patvirtina rašytine forma. 27. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, jeigu juose nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data. 28. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai laikomi neatskiriama šios sutarties dalimi.

4 4 X SKYRIUS NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 29. Nė viena iš sutarties šalių neatsako už bet kurios savo prievolės neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad prievolė neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar pasekmėms atsirasti. 30. Įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo. XI SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS 31. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja neterminuotai. 32. Jeigu ši sutartis pasirašoma skirtingomis datomis, šios sutarties įsigaliojimo data laikoma vėlesnė jos pasirašymo data. 33. Jei bet kuri šios sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojanti, tai neturi įtakos kitų šios sutarties nuostatų galiojimui. 34. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, kurios išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši sutartis. XII SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS 35. Vienašališkai TEIKĖJO iniciatyva ši sutartis nutraukiama GAVĖJUI pažeidus šios sutarties 18.1, 18.3 papunkčių sąlygas įspėjus GAVĖJĄ prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo. 36. Sutarties nutraukimo sąlygos: TEIKĖJO iniciatyva, įspėjus GAVĖJĄ raštu prieš 30 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo, jei GAVĖJAS nesilaiko sutarties sąlygų ar kitais atvejais, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams; GAVĖJO iniciatyva, įspėjus TEIKĖJĄ raštu prieš 30 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo, jei TEIKĖJAS nesilaiko sutarties sąlygų ar kitais atvejais, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. XIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 37. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija (toliau pranešimas), pagal šią sutartį turi būti sudaromi raštu ir laikomi tinkamai įteiktais tada, kai jie bus faktiškai gauti, ir gali būti įteikiami asmeniškai ar registruotu paštu, išsiunčiami faksu, elektroniniu paštu kiekvienu atveju išsiunčiant šalių nurodytais adresais ir fakso numeriais. 38. Sąskaitos faktūros pateikiamos interneto puslapyje paštu nesiunčiamos. Apie sąskaitą faktūrą elektroniniu paštu informuojami asmenys, kuriems suteikiama teisė peržiūrėti sąskaitas faktūras (nurodyti šios sutarties 2 priede). 39. Jei pranešimas siunčiamas faksu, elektroniniu paštu, laikoma, kad jį šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo dieną iki darbo valandų pabaigos, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas nedarbo dieną arba pasibaigus darbo valandoms. Jei pranešimas siunčiamas paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5 darbo dienoms nuo išsiuntimo. 40. Šalys įsipareigoja per 5 darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie šioje sutartyje nurodytų banko ir kitų rekvizitų pasikeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, kad kitos šalies

5 5 veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais jai žinomais rekvizitais, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus. 41. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. 42. Šios sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis: priedas Posistemės,,Matininkas naudojimo tvarka; priedas Posistemės,,Matininkas vartotojų sąrašas. XIV SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI TEIKĖJAS GAVĖJAS Valstybės įmonė Registrų centras Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius (Vardas, pavardė) (Adresas) Kodas Asmens kodas Tel. (8 5) , faks. (8 5) Tel. (8 ), faks. (8 ) Atsisk. sąsk. LT Swedbank, AB; Atsisk. sąsk. LT LT Luminor Bank, AB; LT AB SEB bankas; LT Danske bankas Įmokos kodas PVM mokėtojo kodas LT PVM mokėtojo kodas El. paštas El. paštas L. e. direktoriaus pavaduotojo Juridinių asmenų registrui ir rinkodarai pareigas Ieva Tarailienė (Vardas, pavardė) (Parašas) A.V. (Parašas) 201 m. d. 201 m. d.