BUDG FR-TRA-00 (EN)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "BUDG FR-TRA-00 (EN)"

Transkriptas

1 Sutarties bendrosios sąlygos Sutartį sudaro pirkimo užsakymas ir šios bendrosios sąlygos. Jeigu yra kokių nors prieštaravimų tarp besiskiriančių šios sutarties nuostatų, būtina taikyti šias taisykles: a) pirkimo užsakyme išdėstytos nuostatos yra viršesnės už bendrųjų sąlygų nuostatas; b) bendrosiose sąlygose išdėstytos nuostatos yra viršesnės už konkurso specifikacijų nuostatas; c) konkurso specifikacijose išdėstytos nuostatos yra viršesnės už konkurso pasiūlyme išdėstytas nuostatas. Paslaugų teikėjo parengti dokumentai (susitarimai su galutiniais vartotojais, bendrosios nuostatos ir sąlygos ir kt.), išskyrus jo pateiktą konkurso pasiūlymą, yra laikomi netaikytinais, nebent jie yra aiškiai nurodyti specialiosiose šios sutarties sąlygose. Visais atvejais, kai yra prieštaravimų tarp šios sutarties ir paslaugų teikėjo parengtų dokumentų, šios sutarties nuostatos yra viršesnės nepaisant jokių priešingų nuostatų paslaugų teikėjo dokumentuose. 1. TERMINŲ APIBRĖŽTYS Šioje sutartyje vartojamų terminų (tekste pažymėtų kursyvu) apibrėžtys: administracinė vidaus sistema (angl. back office) vidaus sistema arba sistemos, šalių naudojamos tvarkant elektronines sąskaitas faktūras; konfidenciali informacija arba dokumentas bet kokia informacija arba dokumentas, kurios nors šalies gautas iš kitos šalies arba kurios nors šalies gautas įgyvendinant sutartį, kurių konfidencialumą bet kuri šalis yra patvirtinusi raštu. Juose neturi būti viešai prieinamos informacijos; interesų konfliktas situacija, kai paslaugų teikėjui nešališkai ir objektyviai įgyvendinti sutartį trukdo priežastys, susijusios su šeima, emociniu gyvenimu, politinėmis arba pilietinėmis pažiūromis, ekonominiu interesu ar bet kokiu kitu bendru su perkančiąja organizacija ar bet kokia trečiąja šalimi interesu, susijusiu su sutarties dalyku; kūrėjas bet koks fizinis asmuo, padedantis gauti rezultatą; EDM pranešimas (EDM, elektroniniai duomenų mainai) elektroninėmis priemonėmis siunčiamas parengtas pranešimas, kuriuo iš kompiuterio į kompiuterį pagal sutartas standartines taisykles perduodami komerciniai ir administraciniai duomenys; e-prior su paslaugų teikimu susijusių ryšių platforma, kuria naudojantis internetu teikiamos įvairios paslaugos ir šalys gali tarpusavyje keistis standartizuotais elektroniniais pranešimais bei dokumentais. Tai daroma naudojantis internetu teikiamomis paslaugomis, šalių administracinių vidaus sistemų kompiuteriniu ryšiu (EDM pranešimais) arba interneto prietaika (tiekėjų portalu). Naudojantis šia platforma galima keistis elektroniniais dokumentais, kaip antai elektroniniais prašymais suteikti paslaugas, elektroninėmis specialiosiomis sutartimis ir elektroniniais paslaugų gavimo patvirtinimais arba elektroninėmis sąskaitomis faktūromis tarp šalių. Jos techninės specifikacijos (t. y. sąsajos kontrolės dokumentas), prieigos duomenys ir vartotojų vadovai paskelbti svetainėje 1

2 nenugalimos jėgos aplinkybės bet kokia šalių nekontroliuojama ypatinga situacija arba įvykis, kurio nebuvo įmanoma numatyti ir dėl kurio bet kuri iš šalių negali vykdyti kurio nors iš sutarties įsipareigojimų. Tokios situacijos ar įvykio negali lemti šalių arba paslaugų subteikėjų klaidos ar aplaidumas ir turi būti įrodyta, kad tai buvo neišvengiama nepaisant deramo jų stropumo. Kaip nenugalimos jėgos aplinkybės negali būti nurodomi paslaugų teikimo sutrikimai, įrangos ar medžiagos defektai arba vėlavimas jas pristatyti, darbo ginčai, streikai ir finansiniai sunkumai, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai lemia atitinkamos nenugalimos jėgos aplinkybės; oficialus pranešimas (arba oficialiai pranešti) šalių tarpusavio komunikacijos forma, t. y. paštu arba el. paštu siunčiamas rašytinis pranešimas, kurio siuntėjas gauna įtikinamą įrodymą, kad nurodytas adresatas pranešimą gavo; sukčiavimas bet koks tyčinis veiksmas arba neveikimas, kenkiantis Sąjungos finansiniams interesams, susijęs su suklastotų, klaidingų arba neišsamių pranešimų ar dokumentų pateikimu arba informacijos neatskleidimu pažeidžiant konkretų įsipareigojimą; sąsajos kontrolės dokumentas rekomendacinis dokumentas, kuriame, siekiant palengvinti kompiuterių tarpusavio ryšius, nustatytos techninės specifikacijos, pranešimų standartai, saugumo standartai, sintaksės ir semantikos patikros ir kt. Šis dokumentas reguliariai atnaujinamas; pažeidimas bet koks Sąjungos teisės nuostatos pažeidimas dėl ekonominės veiklos vykdytojo veiksmo arba neveikimo, kenkiantis arba galintis pakenkti Sąjungos biudžetui; pranešimas (arba pranešti) šalių tarpusavio komunikacijos forma rašytinis pranešimas, kuris gali būti teikiamas ir elektroninėmis priemonėmis; sutarties vykdymas paslaugų teikėjo užduočių vykdymas ir perkamų paslaugų teikimas perkančiajai organizacijai; personalas asmenys, paslaugų teikėjo tiesiogiai ar netiesiogiai pasamdyti arba pagal sutartis gavę užduotis įgyvendinti sutartį; anksčiau sukurta medžiaga bet kokia medžiaga, dokumentas, technologija arba praktinė patirtis, jau buvę prieš paslaugų teikėjui juos panaudojant rezultatui gauti vykdant sutartį; ankstesnė teisė bet kokia pramoninės arba intelektinės nuosavybės teisė, susijusi su anksčiau sukurta medžiaga; tai gali būti nuosavybės teisė, licencijuojama teisė ir (arba) panaudos teisė, priklausanti paslaugų teikėjui, kūrėjui, perkančiajai organizacijai ar bet kokioms kitoms trečiosioms šalims; profesinis interesų konfliktas situacija, kai paslaugų teikėjo anksčiau vykdyta ar tebevykdoma profesinė veikla trukdo jam vykdyti sutartį pagal tinkamą kokybės standartą; susijęs asmuo bet koks asmuo, įgaliotas atstovauti paslaugų teikėjui arba jo vardu priimti sprendimus; rezultatas bet koks bet kokios formos ar pobūdžio numatytas sutarties vykdymo rezultatas, pateiktas perkančiajai organizacijai ir jos galutinai ar iš dalies patvirtintas. Rezultatas šioje sutartyje gali būti išsamiau apibūdintas kaip tam tikras siekinys. Rezultatu galima laikyti ne tik paslaugų teikėjo arba jo užsakymu sukurtą medžiagą, bet ir anksčiau sukurtą medžiagą; 2

3 esminė klaida bet koks sutarties nuostatos pažeidimas dėl tam tikro veiksmo arba neveikimo, dėl kurio Sąjungos biudžetui padaroma arba gali būti padaryta nuostolių; tiekėjų portalas portalas e-prior, kuriame paslaugų teikėjas gali keistis elektroniniais verslo dokumentais, kaip antai sąskaitomis faktūromis, naudodamasis grafine vartotojo sąsaja; pagrindinės jo funkcijos aprašytos tiekėjų portalo apžvalginiame dokumente: 2. UŽDUOTYS IR ATSAKOMYBĖ BENDRO PASIŪLYMO ATVEJU Jeigu bendrą pasiūlymą teikia ekonominės veiklos vykdytojų grupė, neturinti juridinio asmens statuso ar teisinio veiksnumo, vienas šios grupės narys paskiriamas jos atstovu. 3. ATSKIRIAMUMAS Kiekviena šios sutarties nuostata gali būti atskirta ir yra atskira nuo kitų jos nuostatų. Jei kuri nors nuostata yra arba tampa neteisėta, negaliojanti ar bent iš dalies neįgyvendinama, ji turi būti atskirta nuo visų kitų sutarties nuostatų. Tai nedaro poveikio jokių kitų sutarties nuostatų teisėtumui, galiojimui arba įgyvendinamumui, jos visapusiškai toliau galioja ir yra taikomos. Neteisėtą, negaliojančią arba neįgyvendinamą nuostatą būtina pakeisti kita teisėta, galiojančia ir įgyvendinama nuostata, kuo geriau atitinkančia faktinį šalių tikslą, kurio jos siekė neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama nuostata. Tokios nuostatos pakeitimas turi būti atliktas pagal 11 straipsnį. Sutartis turi būti aiškinama taip, tarsi pakeistoji nuostata joje būtų buvusi nuo pat jos įsigaliojimo. 4. SUTARTIES VYKDYMAS 4.1 Paslaugų teikėjas privalo teikti aukštus kokybės standartus atitinkančias paslaugas pagal savo sektoriaus pažangos lygį ir laikydamasis šios sutarties nuostatų, ypač konkurso specifikacijų ir savo pasiūlymo sąlygų. 4.2 Paslaugų teikėjas privalo laikytis konkurso specifikacijose nustatytų minimalių reikalavimų. Tai reiškia, kad reikia laikytis ir atitinkamų įsipareigojimų pagal aplinkos, socialinės ir darbo teisės normas, nustatytas Sąjungos teisės aktais, nacionalinės teisės aktais ir kolektyvinėmis sutartimis arba tarptautinės aplinkos, socialinės ir darbo teisės nuostatomis, išvardytomis Direktyvos 2014/24/ES X priede Paslaugų teikėjas privalo gauti leidimą arba licenciją, reikalingą toje valstybėje, kurioje bus teikiamos paslaugos. 4.4 Visi sutartyje nustatyti laikotarpiai, jeigu nenurodyta kitaip, skaičiuojami kalendorinėmis dienomis. 4.5 Paslaugų teikėjas negali teigti esąs perkančiosios organizacijos atstovas ir privalo informuoti trečiąsias šalis, kad nepriklauso Europos viešajai tarnybai. 1 OL L 94, , p

4 4.6 Paslaugų teikėjas yra atsakingas už paslaugas teikiantį personalą ir pats vadovauja savo personalui be perkančiosios organizacijos kišimosi. Paslaugų teikėjas privalo informuoti savo personalo narius, kad: a) jie negali vykdyti jokių tiesioginių perkančiosios organizacijos nurodymų ir b) jų dalyvavimas teikiant paslaugas nereiškia, kad jie perkančiosios organizacijos yra įdarbinami ar su ja užmezga sutartinius santykius. 4.7 Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad sutartį vykdantis personalas ir bet koks ateityje jį pakeisiantis personalas turėtų atitinkamoms paslaugoms teikti reikalingą profesinę kvalifikaciją ir patirtį, kaip tai gali būti numatyta pagal atrankos kriterijus, nustatytus konkurso specifikacijose. 4.8 Gavęs pagrįstą perkančiosios organizacijos prašymą paslaugų teikėjas privalo pakeisti bet kurį savo personalo narį, kuris: a) neturi paslaugoms teikti reikalingos kompetencijos, arba b) sutrikdė darbą perkančiosios organizacijos patalpose. Paslaugų teikėjas padengia savo personalo keitimo išlaidas ir yra atsakingas už bet kokį vėlavimą teikiant paslaugas dėl personalo keitimo. 4.9 Paslaugų teikėjas privalo užregistruoti bet kokią problemą, turinčią įtakos jo gebėjimui teikti paslaugas, ir apie ją pranešti perkančiajai organizacijai. Tokiame pranešime turi būti aprašyta problema ir nurodyta, kada ji prasidėjo ir kokiais veiksmais paslaugų teikėjas ją sprendžia. 5. ŠALIŲ TARPUSAVIO KOMUNIKACIJA 5.1. Komunikacijos forma ir priemonės Bet kokia pagal pirkimo užsakymą perduodama informacija, pranešimai arba dokumentai turi būti: a) teikiami raštu popieriuje arba elektroniniu formatu pirkimo užsakymo kalba; b) paženklinti pirkimo užsakymo numeriu; c) teikiami reikiamais pirkimo užsakyme nurodytais korespondencijos adresais ir d) siunčiami paštu, el. paštu arba per e-prior. Jei kuri nors šalis prašo per pagrįstą laikotarpį pateikti rašytinį el. paštu pateikto pranešimo patvirtinimą, kita šalis privalo kuo greičiau pateikti pasirašytą originalią to pranešimo popierinę versiją. Šalys sutaria, kad bet koks el. paštu pateiktas pranešimas turi visišką teisinę galią ir yra priimtinas įrodymas teismo procese. 5.2 Paštu ir el. paštu siunčiamų pranešimų data Bet kokio pranešimo pateikimo data laikoma diena, kurią jį gauna šalis gavėja, nebent šiame pirkimo užsakyme būtų nurodyta, jog pranešimo pateikimo data yra jo išsiuntimo diena. 4

5 Laikoma, kad el. laiškas šalies gavėjos gautas tą dieną, kurią jis išsiųstas, jeigu jis siunčiamas pirkimo užsakyme nurodytu el. pašto adresu. Šalis siuntėja turi gebėti įrodyti el. laiško išsiuntimo datą. Tuo atveju, jei šalis siuntėja gauna pranešimą, kad adresatas el. laiško negavo, ji privalo visomis išgalėmis stengtis užtikrinti, kad kita šalis iš tiesų gautų siųstą pranešimą el. paštu arba paštu. Tokiu atveju nelaikoma, kad šalis siuntėja pažeidė įsipareigojimą nusiųsti tokį pranešimą iki nurodyto galutinio termino. Perkančiajai organizacijai paštu išsiųsta korespondencija laikoma perkančiosios organizacijos gauta dieną, kurią ją užregistruoja pirkimo užsakyme nurodytas atsakingas departamentas. Oficialūs pranešimai laikomi šalies adresatės gautais dieną, kuri kaip gavimo data nurodyta šalies siuntėjos gautame patvirtinime, kad pranešimas pristatytas nurodytam adresatui. 5.3 Elektroninių dokumentų teikimas per e-prior Jei tai nustatyta specialiosiose sąlygose, elektroniniais dokumentais, pavyzdžiui, sąskaitomis faktūromis, šalys keičiasi automatizuotai, naudodamosi platforma e-prior. Per šią platformą keistis dokumentais galima dviem būdais: naudojantis internetu teikiamomis paslaugomis (kompiuteriniu ryšiu) arba interneto prietaika (tiekėjų portalu). Perkančioji organizacija imasi reikiamų priemonių įdiegti ir prižiūrėti elektroninėms sistemoms, reikalingoms, kad būtų galima veiksmingai naudotis tiekėjų portalu. Naudojantis kompiuteriniu ryšiu užmezgamas tiesioginis ryšys tarp šalių administracinių vidaus sistemų. Šiuo atveju šalys imasi reikiamų priemonių įdiegti ir prižiūrėti savo elektroninėms sistemoms, reikalingoms, kad būtų galima veiksmingai naudotis kompiuteriniu ryšiu. Šių elektroninių sistemų specifikacijos nurodytos sąsajos kontrolės dokumente. Paslaugų teikėjas (arba jei pasiūlymas bendras paskirtasis atstovas) privalo imtis kompiuteriniam ryšiui užmegzti reikalingų techninių priemonių ir padengti susijusias išlaidas. Jeigu palaikyti ryšį per tiekėjų portalą arba naudojantis internetu teikiamomis paslaugomis (kompiuteriniu ryšiu) trukdo veiksniai, kurių viena iš šalių nekontroliuoja, ji privalo iškart apie tai pranešti kitai šaliai ir šalys privalo imtis reikiamų priemonių, kad šis ryšys būtų atkurtas. Jeigu atkurti ryšio neįmanoma per dvi darbo dienas, viena šalis privalo kitai šaliai pranešti, kad iki tol, kol vėl pradės veikti tiekėjų portalas arba kompiuterinis ryšys, bus naudojamos 5.1 straipsnyje nustatytos alternatyvios ryšio priemonės. Kai dėl sąsajos kontrolės dokumento pakeitimo reikia atitinkamai pritaikyti sistemas, paslaugų teikėjas (arba jei pasiūlymas bendras paskirtasis atstovas) privalo atlikti šį pakeitimą per šešis mėnesius nuo atitinkamo pranešimo gavimo. Abiem šalims sutarus, šis terminas gali būti ir trumpesnis. Šis terminas netaikomas skubioms priemonėms, kurių reikia imtis pagal perkančiosios organizacijos saugumo politiką siekiant užtikrinti informacijos vientisumą, konfidencialumą, neužginčijamumą ir e-prior prieinamumą; šios priemonės turi būti taikomos nedelsiant. 5.4 Elektroninių dokumentų galiojimas ir data Šalys susitaria, kad bet kokie elektroniniai dokumentai, įskaitant jų priedus, kuriais keičiamasi per e-prior: 5

6 a) laikomi lygiaverčiais popieriniams dokumentams; b) laikomi dokumentų originalais; c) yra teisiškai privalomi šalims, kai naudotis e-prior įgaliotas asmuo atlieka dokumento pasirašymo veiksmą portale e-prior, ir turi visišką teisinę galią, ir d) yra juose pateiktos informacijos patvirtinamieji dokumentai ir priimtini įrodymai per teismo procesą. Šalys aiškiai atsisako bet kokių teisių ginčyti tokio dokumento galiojimą vien dėl to, kad ryšiai tarp šalių buvo palaikomi per e-prior, arba dėl to, kad dokumentas pasirašytas naudojantis e-prior. Jei tarp šalių administracinių vidaus sistemų užmezgamas tiesioginis ryšys, kad būtų galima perduoti dokumentus elektroninėmis priemonėmis, šalys susitaria, kad elektroninis dokumentas, išsiųstas sąsajos kontrolės dokumente nurodyta tvarka, turi EDM pranešimo statusą. Jeigu elektroninis dokumentas siunčiamas per tiekėjų portalą, jis laikomas teisiškai išduotu arba išsiųstu tada, kai paslaugų teikėjas (arba jei pasiūlymas bendras paskirtasis atstovas) gali sėkmingai pateikti tą elektroninį dokumentą negaudamas jokių pranešimų apie klaidas. Pagal elektroninį dokumentą sukurtas PDF ir XML formato dokumentas laikomas įrodymu, kad perkančioji organizacija jį gavo. Jeigu elektroninis dokumentas siunčiamas naudojantis tiesioginiu ryšiu tarp šalių administracinių vidaus sistemų, tas elektroninis dokumentas laikomas teisiškai išduotu arba išsiųstu tada, kai jo statusas yra gautas, kaip apibrėžta sąsajos kontrolės dokumente. Naudodamasis tiekėjų portalu paslaugų teikėjas (arba jei pasiūlymas bendras paskirtasis atstovas) gali parsisiųsti PDF arba XML pranešimą dėl kiekvieno elektroninio dokumento vienus metus po to, kai jis pateiktas. Po šio laikotarpio elektroninių dokumentų kopijų nebegalima automatiškai parsisiųsti iš tiekėjų portalo. 5.5 Asmenys, kuriems leidžiama naudotis portalu e-prior Paslaugų teikėjas pateikia prašymą dėl kiekvieno asmens, kuriam reikia suteikti portalo e- PRIOR vartotojo teises. Šių asmenų tapatybė nustatoma per Europos ryšių autentiškumo patvirtinimo tarnybą (ECAS) ir jiems suteikiama prieiga prie e-prior ir leidimas jame atlikti veiksmus tiek, kiek leidžiama pagal perkančiosios organizacijos jiems pavestas šio portalo vartotojų užduotis. Vartotojų užduotys šiems asmenims, kuriems suteiktas leidimas naudotis portalu e-prior, pasirašyti teisiškai privalomus dokumentus, kaip antai specialius pasiūlymus arba specialiąsias sutartis, skiriamos tik pateikus patvirtinamuosius dokumentus, kad leidimą turintis asmuo yra įgaliotas būti teisiniu paslaugų teikėjo atstovu. 6. ATSAKOMYBĖ 6.1 Perkančioji organizacija neatsako už jokią paslaugų teikėjo patirtą žalą ar nuostolius, įskaitant bet kokią žalą arba nuostolius, trečiųjų šalių patirtus vykdant sutartį arba dėl jos įgyvendinimo. 6

7 6.2 Jei tai privaloma pagal atitinkamus taikomus teisės aktus, paslaugų teikėjas privalo apsidrausti nuo rizikos ir žalos arba nuostolių, susijusių su sutarties vykdymu. Jis taip pat privalo pasirūpinti papildomu draudimu, kiek tai pagrįstai reikalinga pagal jo veiklos sektoriuje įprastą praktiką. Perkančiajai organizacijai paprašius, paslaugų teikėjas privalo pateikti savo draustumo įrodymą. 6.3 Paslaugų teikėjui tenka atsakomybė atlyginti bet kokius nuostolius ar žalą, perkančiajai organizacijai padarytą vykdant sutartį arba dėl jos įgyvendinimo, taip pat ir paslaugų subteikimo atveju, tačiau tik iki sumos, kuri nėra tris kartus didesnė nei visa sutarties suma. Tačiau jeigu žala arba nuostolis patirtas dėl paslaugų teikėjo, jo personalo ar paslaugų subteikėjų didelio aplaidumo arba tyčinio nusižengimo, paslaugų teikėjui tenka atsakomybė padengti visą tos žalos arba nuostolio sumą. 6.4 Jei trečioji šalis perkančiosios organizacijos atžvilgiu pareiškia ieškinį dėl sutarties vykdymo, įskaitant bet kokį ieškinį dėl įtariamo intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, paslaugų teikėjas privalo perkančiajai organizacijai teikti teikti pagalbą teismo procese, be kita ko, įstoti į bylą perkančiosios organizacijos pusėje, kai jo to prašoma. Jei pripažįstama perkančiosios organizacijos atsakomybė trečiajai šaliai ir ta atsakomybė jai tenka dėl paslaugų teikėjo veiksmų, padarytų vykdant sutartį ar dėl jos įgyvendinimo, taikomas 6.3 straipsnis. 6.5 Jei paslaugų teikėjas yra du arba daugiau ekonominės veiklos vykdytojų (t. y. pateikusių bendrą pasiūlymą), jie visi solidariai atsakingi perkančiajai organizacijai už sutarties vykdymą. 6.6 Perkančioji organizacija neatsako už jokius nuostolius ar žalą, paslaugų teikėjo patirtus vykdant sutartį ar dėl jos įgyvendinimo, nebent tie nuostoliai arba žala būtų patirti dėl perkančiosios organizacijos tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo. 7. INTERESŲ KONFLIKTAI IR PROFESINIAI INTERESŲ KONFLIKTAI 7.1 Paslaugų teikėjas privalo imtis visų reikiamų priemonių, kad išvengtų bet kokios interesų konflikto ar profesinio interesų konflikto situacijos. 7.2 Paslaugų teikėjas privalo kuo greičiau raštu pranešti perkančiajai organizacijai apie bet kokią situaciją, dėl kurios vykdant sutartį galėtų kilti interesų konfliktas arba profesinis interesų konfliktas. Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas imtis priemonių, kad tokia situacija būtų panaikinta. Perkančioji organizacija gali atlikti bet kurį iš šių veiksmų: a) patikrinti ir įsitikinti, kad paslaugų teikėjo veiksmai yra tinkami; b) pareikalauti, kad paslaugų teikėjas iki nustatyto galutinio termino imtųsi papildomų veiksmų; 7.3 Paslaugų teikėjas privalo raštu perduoti visus reikiamus įpareigojimus: a) savo personalui; 7

8 b) bet kokiam fiziniam asmeniui, įgaliotam jam atstovauti arba jo vardu priimti sprendimus; c) trečiosioms šalims, dalyvaujančioms vykdant sutartį, įskaitant paslaugų subteikėjus. Paslaugų teikėjas taip pat privalo užtikrinti, kad pirmiau nurodyti asmenys nepatektų į situaciją, dėl kurios galėtų kilti interesų konfliktų. 8. KONFIDENCIALUMAS 8.1 Perkančioji organizacija ir paslaugų teikėjas privalo konfidencialiai tvarkyti bet kokiu formatu raštu arba žodžiu pateiktą su sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, kurių konfidencialumas patvirtintas raštu. 8.2 Kiekviena šalis privalo: a) be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo nenaudoti konfidencialios informacijos ar dokumentų jokiu kitu tikslu, tik siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį; b) užtikrinti, kad tokios konfidencialios informacijos arba dokumentų apsauga prilygtų jos pačios konfidencialios informacijos apsaugai; ši apsauga bet kokiu atveju turi būti vykdoma kruopščiai; c) be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo tiesiogiai ar netiesiogiai neatskleisti konfidencialios informacijos ar dokumentų trečiosioms šalims. 8.3 Šiame straipsnyje nustatytų konfidencialumo prievolių perkančioji organizacija ir paslaugų teikėjas privalo laikytis tol, kol vykdoma sutartis ir kol ta informacija arba dokumentai yra konfidencialūs, nebent: a) informaciją atskleidžianti šalis sutinka anksčiau atleisti šalį gavėją nuo konfidencialumo prievolės; b) konfidenciali informacija arba dokumentai paviešinami ne dėl konfidencialumo prievolės pažeidimo, o dėl kitų priežasčių; c) atskleisti konfidencialią informaciją arba dokumentus reikalaujama pagal taikytinos teisės nuostatas. 8.4 Paslaugų teikėjas privalo gauti jam atstovauti arba sprendimus jo vardu priimti įgalioto fizinio asmens, taip pat vykdant sutartį dalyvaujančių trečiųjų šalių pasižadėjimą laikytis šio straipsnio nuostatų. Perkančiosios organizacijos prašymu paslaugų teikėjas privalo pateikti šį pasižadėjimą patvirtinantį dokumentą. 9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 9.1 Bet kokie į sutartį įtraukti asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos organizacijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Tokie duomenys turi būti duomenų valdytojo tvarkomi tik sutarties vykdymo, valdymo ir stebėsenos tikslais. Tai neturi poveikio galimam jų 8

9 perdavimui įstaigoms, kurioms pavestos stebėjimo ar tikrinimo užduotis taikant Sąjungos teisę. 9.2 Paslaugų teikėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę bet kokius tokius duomenis tikslinti. Visus klausimus dėl savo asmens duomenų tvarkymo paslaugų teikėjas turėtų užduoti duomenų valdytojui. 9.3 Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. 9.4 Jei pagal sutartį paslaugų teikėjas turi tvarkyti kokius nors asmens duomenis, jis gali veikti tik duomenų valdytojo prižiūrimas, ypač kai tai susiję su duomenų tvarkymo tikslais, duomenų, kuriuos galima tvarkyti, kategorijomis, duomenų gavėjais ir būdais, kuriais duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis. 9.5 Paslaugų teikėjas privalo suteikti personalui prieigą prie duomenų tik tiek, kiek tai būtina sutarčiai vykdyti, valdyti ir stebėti. 9.6 Paslaugų teikėjas, deramai atsižvelgdamas į riziką, siejamą su duomenų tvarkymu, ir į atitinkamų asmens duomenų pobūdį, privalo imtis tinkamų techninių ir organizacinių apsaugos priemonių, kad: a) joks leidimo neturintis asmuo negalėtų gauti prieigos prie kompiuterinių sistemų, kuriose tvarkomi asmens duomenys, ir ypač: i) be leidimo skaityti, kopijuoti, keisti ar pašalinti laikmenų; ii) be leidimo įvesti duomenų ir neteisėtai atskleisti, keisti ar ištrinti saugomų asmens duomenų; iii) be leidimo naudotis duomenų tvarkymo sistemomis taikydamas duomenų perdavimo priemones; b) užtikrintų, kad leidimus turintys duomenų tvarkymo sistemos vartotojai turėtų prieigą tik prie tų asmens duomenų, kuriems skirta jų prieigos teisė; c) registruotų, kurie asmens duomenys kada ir kam perduodami; d) užtikrintų, kad trečiųjų šalių vardu tvarkomus asmens duomenis būtų galima tvarkyti tik taip, kaip nurodo perkančioji organizacija; e) užtikrintų, kad perduodant asmens duomenis ir gabenant laikmenas duomenų nebūtų galima be leidimo skaityti, kopijuoti ar ištrinti; f) planuotų savo organizacinę struktūrą taip, kad ji atitiktų duomenų apsaugos reikalavimus. 10. PASLAUGŲ SUBTEIKIMAS 10.1 Paslaugų teikėjas negali sudaryti paslaugų subteikimo sutarčių ir pavesti sutartį vykdyti trečiosioms šalims, išskyrus savo pasiūlyme jau nurodytas trečiąsias šalis, be išankstinio rašytinio perkančiosios organizacijos sutikimo. 9

10 10.2 Net jeigu perkančioji organizacija leidžia sudaryti paslaugų subteikimo sutartis, paslaugų teikėjas toliau privalo vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir vienintelis atsako už sutarties vykdymą Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugų subteikimo sutartis neturėtų poveikio perkančiosios organizacijos teisėms pagal šią sutartį, ypač teisėms pagal 8, 13 ir 22 straipsnius Perkančioji organizacija gali prašyti paslaugų teikėjo pakeisti paslaugų subteikėją, patekusį į 18 straipsnio d e punktuose nurodytą situaciją. 11. PAKEITIMAI 10.1 Bet koks sutarties pakeitimas turi būti atliktas raštu iki įvykdant visus sutartinius įsipareigojimus Sutartis negali būti keičiama taip, kad pasikeistų pradinės pirkimo procedūros sąlygos arba konkurso dalyviams būtų sudarytos nevienodos sąlygos. 12. PERLEIDIMAS 12.1 Paslaugų teikėjas negali perleisti teisių ir įsipareigojimų pagal sutartį, įskaitant mokėjimo prašymus arba faktoringą, be išankstinio rašytinio perkančiosios organizacijos leidimo. Tokiais atvejais paslaugų teikėjas perkančiajai organizacijai privalo nurodyti subjekto, kuriam numatoma juos perleisti, tapatybę Tiekėjo be leidimo perleistos teisės ar įsipareigojimai perkančiajai organizacijai negalioja. 13. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 13.1 Teisių į rezultatus nuosavybė Rezultatų ir visų intelektinės nuosavybės teisių pagal sutartį nuosavybę visame pasaulyje neatšaukiamai įgyja Sąjunga. Taip įgyjamos intelektinės nuosavybės teisės apima bet kokias teises, pavyzdžiui, autorių teises ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises į bet kokius rezultatus ir į visus technologinius sprendimus bei informaciją, paslaugų teikėjo ar jo paslaugų subteikėjo sukurtus arba pateiktus vykdant sutartį. Perkančioji organizacija gali naudotis savo įgytomis teisėmis taip, kaip nustatyta šioje sutartyje. Sąjunga visas teises įgyja nuo to momento, kai perkančioji organizacija patvirtina paslaugų teikėjo pateiktus rezultatus. Toks jų pateikimas ir patvirtinimas laikomi faktiniu paslaugų teikėjo teisių perleidimu Sąjungai. Į mokamą kainą įskaitomi visi mokesčiai, mokėtini paslaugų teikėjui už Sąjungos nuosavybės teisių įgijimą, be kita ko, už visų formų naudojimąsi rezultatais ir jų panaudojimą Teisių į anksčiau sukurtą medžiagą licencijavimas Sąjunga neįgyja ankstesnių teisių nuosavybės pagal šią sutartį. Paslaugų teikėjas nemokamai, neišimtinėmis sąlygomis ir neatšaukiamai licencijuoja ankstesnes teises Sąjungai, kuri gali naudoti anksčiau sukurtą medžiagą visais šioje sutartyje 10

11 nustatytais naudojimosi ja būdais. Visos ankstesnės teisės licencijuojamos Sąjungai nuo to momento, kai rezultatai pateikiami perkančiajai organizacijai ir jos patvirtinami. Ankstesnių teisių licencijavimas Sąjungai pagal šią sutartį galioja visose pasaulio teritorijose ir visu intelektinės nuosavybės teisių apsaugos laikotarpiu. Į sutartyje nustatytą mokėtiną kainą įskaitytais taip pat laikomi visi mokesčiai, mokėtini paslaugų teikėjui už ankstesnių teisių licencijavimą Sąjungai, įskaitant visų formų naudojimąsi rezultatais ir jų panaudojimą. Kai vykdant sutartį reikia, kad paslaugų teikėjas naudotų anksčiau sukurtą medžiagą, priklausančią perkančiajai organizacijai, perkančioji organizacija gali iš paslaugų teikėjo reikalauti pasirašyti tinkamą licencijos sutartį. Toks paslaugų teikėjo naudojimasis medžiaga nereiškia jokio teisių perleidimo paslaugų teikėjui ir apima tik tai, kas reikalinga pagal šią sutartį Naudojimosi būdai Sąjunga įgyja tokias rezultatų naudojimo teises: a) atgaminimo teisę. Tai teisė leisti arba uždrausti tiesiogiai arba netiesiogiai, laikinai arba visam laikui bet kokiais (mechaniniais, skaitmeniniais ar kitais) būdais ir bet kokia forma atgaminti visus rezultatus arba jų dalį; b) viešo paskelbimo teisę. Tai išimtinė teisė leisti arba uždrausti bet kaip demonstruoti, pristatyti ar viešai skelbti rezultatus laidinėmis arba belaidėmis ryšio priemonėmis, įskaitant jų viešinimą tokiu būdu, kad visuomenės nariai galėtų juos gauti savo pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku; ši teisė apima ir perdavimą bei transliavimą kabelinio ar palydovinio ryšio priemonėmis; c) platinimo teisę. Tai išimtinė teisė leisti arba uždrausti bet kokia forma viešai platinti rezultatus ar rezultatų kopijas juos parduodant arba kitokiu būdu; d) nuomos teisę. Tai išimtinė teisė leisti arba uždrausti nuomoti ar skolinti rezultatus arba rezultatų kopijas; e) keitimo teisę. Tai išimtinė teisė leisti arba uždrausti bet kaip keisti rezultatus; f) vertimo teisę. Tai išimtinė teisė leisti arba uždrausti išversti, adaptuoti ar komponuoti rezultatus, kurti išvestinius kūrinius remiantis tais rezultatais ir bet kaip kitaip keisti rezultatus, kai tinka, gerbiant neturtines autorių teises; g) kai rezultatai yra duomenų bazė arba apima duomenų bazę išimtinę teisę leisti arba uždrausti bet kokiais būdais ar bet kokia forma perkelti visą duomenų bazės turinį arba didelę jo dalį į kitą laikmeną ir išimtinę teisę leisti arba uždrausti pakartotinai naudoti visą duomenų bazės turinį ar didelę jo dalį platinant jo kopijas, jį išnuomojant, perduodant internetu arba kitais būdais; h) kai rezultatai yra patentuojamas dalykas arba apima patentuojamą dalyką teisę užregistruoti jų patentus ir toliau be apribojimų naudotis tokiais patentais; i) kai rezultatai yra logotipai ar turinys, kurį galima užregistruoti kaip prekės ženklą, arba apima tokius logotipus ar turinį teisę užregistruoti tokį logotipą arba turinį kaip prekės ženklą ir toliau jį naudoti bei juo naudotis; j) kai rezultatai yra praktinė patirtis arba apima tokią praktinę patirtį teisę naudotis tokia praktine patirtimi, kiek tai reikalinga norint visapusiškai naudotis rezultatais, kaip numatyta šioje sutartyje, ir teisę leisti ja naudotis perkančiosios organizacijos vardu veikiantiems paslaugų teikėjams arba paslaugų subteikėjams, kai reikia, jiems pasirašius tinkamus susitarimus dėl konfidencialumo; k) kai rezultatai yra dokumentai 11

12 i) teisę leisti pakartotinai naudoti tuos dokumentus pagal 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimą dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo (2011/833/ES) tiek, kiek jis taikytinas ir kiek tie dokumentai įeina į jo taikymo sritį ir nėra iš jos išskirti jokiomis jo nuostatomis; pagal šią nuostatą terminai pakartotinis naudojimas ir dokumentas suprantami taip, kaip apibrėžta šiame sprendime; ii) teisę saugoti ir archyvuoti rezultatus pagal dokumentų tvarkymo taisykles, taikomas perkančiajai organizacijai, įskaitant skaitmeninimą arba formato keitimą siekiant juos išsaugoti arba naudoti naujoms reikmėms; l) kai rezultatai yra programinė įranga arba apima programinę įrangą, įskaitant šaltinio kodą, objektinį kodą ir, kai tinka, dokumentus, parengiamąją medžiagą ir naudojimo vadovus, be kitų šiame straipsnyje nurodytų teisių i) galutinio naudotojo teises naudoti rezultatus visais Sąjungos arba paslaugų subteikėjų taikomais būdais pagal šią sutartį pagal šalių ketinimus; ii) teises iškompiliuoti arba išskaidyti programinę įrangą; m) kai paslaugų teikėjas gali naudotis neturtinėmis teisėmis perkančiosios organizacijos teisę, jeigu šioje sutartyje nenustatyta kitaip, skelbti rezultatus nurodant jų kūrėjo (-ų) vardą (-us), pavardę (-es) arba jų nenurodant, ir teisę spręsti, ar ir kada tuos rezultatus galima atskleisti ir paskelbti. Paslaugų teikėjas garantuoja, kad Sąjunga gali naudotis savo išimtinėmis teisėmis visų rezultatų dalių atžvilgiu ir naudoti jas visais būdais nepriklausomai nuo to, ar jos sukurtos paslaugų teikėjo, ar susideda iš anksčiau sukurtos medžiagos. Kai anksčiau sukurta medžiaga įtraukiama į rezultatus, perkančioji organizacija gali sutikti su pagrįstais pirmiau pateikto teisių sąrašo apribojimais, jei ta medžiaga yra lengvai identifikuojama ir atskiriama nuo viso kito turinio, ji nesudaro didelės rezultatų dalies, o prireikus vietoj jos būtų galima naudoti tinkamus pakaitalus ir tai perkančiajai organizacijai nieko papildomai nekainuotų. Tokiu atveju paslaugų teikėjas, prieš pasirinkdamas tokią galimybę, turi aiškiai apie tai pranešti perkančiajai organizacijai, o perkančioji organizacija turi teisę su tuo nesutikti Ankstesnių teisių nustatymas Pateikdamas rezultatus paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad kūrėjai ar bet kokios trečiosios šalys neturi pretenzijų dėl jokio rezultatų ir anksčiau sukurtos medžiagos, įtrauktos į rezultatus, naudojimo būdo, kurį perkančioji organizacija gali numatyti neperžengdama šioje sutartyje nustatytų ribų, ir kad visos reikalingos ankstesnės teisės buvo gautos arba licencijuotos. Šiuo tikslu paslaugų teikėjas privalo sudaryti visų ankstesnių teisių į šios sutarties rezultatus arba jų dalis sąrašą, be kita ko, nurodyti tų teisių savininkus. Jeigu ankstesnių teisių į rezultatus nėra, paslaugų teikėjas privalo pateikti tai patvirtinantį pareiškimą. Paslaugų teikėjas šį sąrašą arba pareiškimą perkančiajai organizacijai privalo pateikti ne vėliau kaip kartu su sąskaita faktūra dėl likučio sumokėjimo Ankstesnių teisių suteikimo įrodymas 12

13 Perkančiosios organizacijos prašymu paslaugų teikėjas privalo pateikti įrodymų, kad jis turi teisę naudotis visomis į sąrašą įtrauktomis ankstesnėmis teisėmis, išskyrus Sąjungai priklausančias arba jos licencijuojamas teises. Perkančioji organizacija gali prašyti šio įrodymo net ir baigus galioti šiai sutarčiai. Tokių įrodymų gali reikėti, pavyzdžiui, dėl teisių į kitų dokumentų dalis, paveikslus, grafikus, šriftus, lenteles, duomenis, programinę įrangą, techninius išradimus, praktinę patirtį, IT kūrimo priemones, standartines programas, paprogrames arba kitas programas (pagalbines technologijas), koncepcijas, projektus, menines instaliacijas arba meno kūrinius, duomenis, pagrindinę ar pagalbinę medžiagą arba bet kokius kitus išorinės kilmės elementus. Į šiuos įrodymus, kai tinka, reikia įtraukti: a) programinės įrangos produkto pavadinimą ir versijos numerį; b) išsamų kūrinio apibūdinimą ir duomenis apie jo autorių, rengėją, kūrėją, vertėją, duomenis įvedusį asmenį, grafikos dizainerį, leidėją, redaktorių, fotografą, prodiuserį; c) produkto naudojimo licencijos ar susitarimo, kuriuo paslaugų teikėjui suteiktos atitinkamos teisės, kopiją arba nuorodą į tą licenciją; d) susitarimo kopiją arba ištrauką iš darbo sutarties, kuria paslaugų teikėjui suteiktos atitinkamos teisės, jeigu tam tikras rezultatų dalis sukūrė jo personalas; e) atsakomybės ribojimo pareiškimo (jeigu yra) tekstą. Pateiktų įrodymų nepakanka, kad paslaugų teikėjas būtų atleistas nuo atsakomybės, jeigu nustatoma, kad jis neturi reikiamų teisių, nepriklausomai nuo to, kada šis faktas atskleidžiamas ir kas jį atskleidžia. Paslaugų teikėjas taip pat užtikrina, kad turi reikiamas teises arba įgaliojimus atlikti pavedimą ir kad sumokėjo visus su galutiniais rezultatais siejamus mokėtinus mokesčius, įskaitant mokesčius kolektyvinio administravimo asociacijoms, arba patikrino ir įsitikino, kad jie sumokėti Kūrinių citavimas rezultate Rezultate paslaugų teikėjas privalo aiškiai nurodyti visas kitų kūrinių citatas. Į tokią išsamią nuorodą reikėtų įtraukti tinkamus duomenis: autoriaus vardą (-us), pavardę (-es), kūrinio pavadinimą, paskelbimo datą ir vietą, sukūrimo datą, paskelbimo internete adresą, numerį, tomą ir kitą informaciją, iš kurios būtų lengva atsekti citatos kilmę Neturtinės kūrėjų teisės Pateikdamas rezultatus paslaugų teikėjas užtikrina, kad kūrėjai dėl savo turimų neturtinių teisių, siejamų su autorių teisėmis, neprieštaraus tam, kad: a) jų vardai, pavardės būtų minimi arba neminimi viešai pristatant rezultatus; b) rezultatai būtų skelbiami arba neskelbiami, galutinį jų variantą pateikus perkančiajai organizacijai; c) rezultatai būtų keičiami, jei tai darant nekenkiama kūrėjo garbei ar reputacijai. Jei gali būti neturtinių teisių į saugomas autorių teisių rezultatų dalis, paslaugų teikėjas privalo gauti kūrėjų sutikimą dėl tų atitinkamų neturtinių teisių suteikimo arba atsisakymo pagal taikytinas teisės aktų nuostatas ir turi būti pasirengęs, kai prašoma, pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 13

14 13.8 Teisės į atvaizdus ir garso įrašai Jei rezultatuose yra fizinių asmenų atvaizdų arba jų balsai ar kitos asmeninės detalės įrašytos taip, kad galima juos atpažinti, paslaugų teikėjas privalo gauti šių asmenų (arba, nepilnamečių atveju, tėvų valdžią turinčių asmenų) pareiškimus, kad jie leidžia aprašytu būdu naudoti jų atvaizdus, balsus arba kitas asmenines detales, ir, kai prašoma, pateikti tokio leidimo kopiją perkančiajai organizacijai. Paslaugų teikėjas privalo imtis reikiamų priemonių, kad gautų tokį sutikimą pagal taikytinas teisės aktų nuostatas Pranešimas apie autorių teisių apsaugą ankstesnių teisių atvejais Kai paslaugų teikėjas išlaiko ankstesnes teises į kai kurias rezultatų dalis, tai būtina nurodyti, kai rezultatas naudojamas, kaip nustatyta 13.3 straipsnyje, pateikiant tokį atsakomybės ribojimo pareiškimą: metai Europos Sąjunga. Visos teisės saugomos. Teisės dėl kai kurių dalių tam tikromis sąlygomis licencijuotos ES, arba bet kokį kitą lygiavertį atsakomybės ribojimo pareiškimą, kurį perkančioji organizacija gali laikyti tinkamiausiu arba dėl kurio šalys gali susitarti konkrečiu atveju. Ši nuostata netaikoma tada, kai pateikti tokios nuorodos nebūtų įmanoma, ypač dėl praktinių priežasčių Sąjungos finansavimo matomumas ir atsakomybės ribojimo pareiškimas Naudodamas rezultatus paslaugų teikėjas privalo pareikšti, kad jie gauti pagal sutartį su Sąjunga ir kad juose reiškiama nuomonė tėra paslaugų teikėjo nuomonė, o ne oficiali perkančiosios organizacijos pozicija. Perkančioji organizacija gali raštu panaikinti šį įpareigojimą arba pateikti tokio atsakomybės ribojimo pareiškimo tekstą. 14. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 13.1 Su nenugalimos jėgos aplinkybėmis susidūrusi šalis privalo nedelsdama apie tai pranešti kitai šaliai nurodydama tokių aplinkybių pobūdį, galimą jų trukmę ir prognozuojamus padarinius Šalis nėra atsakinga už jokį vėlavimą vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį ar jų nevykdymą, jei tas vėlavimas arba nevykdymas yra nenugalimos jėgos aplinkybių rezultatas. Jei paslaugų teikėjas negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, jis turi teisę gauti atlygį tik už faktiškai suteiktas paslaugas Šalys privalo visomis reikiamomis priemonėmis stengtis sumažinti bet kokią žalą, atsiradusią dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. 15. ATLYGINTINI NUOSTOLIAI 15.1 Pavėluotas pristatymas Jeigu paslaugų teikėjas neįvykdo sutartinių įsipareigojimų per atitinkamus šioje sutartyje nustatytus terminus, perkančioji organizacija gali reikalauti atlyginti nuostolius už kiekvieną vėlavimo dieną, apskaičiuodama juos pagal formulę: 0,3 x (K/t), kurioje 14

15 K atitinkamo pirkinio, siekinio ar rezultato kaina arba, jei tai neįmanoma, pirkimo užsakyme nurodyta suma; t nurodyta atitinkamo pirkinio, siekinio ar rezultato pristatymo trukmė arba, jeigu ji nenurodyta, pirkimo užsakyme nurodyta projekto vykdymo trukmė, nurodyta dienomis. Nustatant atlygintinus nuostolius galima kartu sumažinti kainą pagal 16 straipsnyje nustatytas sąlygas Procedūra Perkančioji organizacija privalo oficialiai pranešti paslaugų teikėjui apie savo ketinimą reikalauti atlyginti nuostolius ir atitinkamą apskaičiuotą sumą. Paslaugų teikėjas per 30 dienų nuo šio pranešimo gavimo gali pateikti pastabų. Jei jis to nepadaro, šis sprendimas tampa vykdytinas kitą dieną po pastabų teikimo termino pabaigos. Jei paslaugų teikėjas pateikia pastabų, perkančioji organizacija atsižvelgdama į reikšmingas pastabas privalo pranešti paslaugų teikėjui: a) kad nebeketina reikalauti atlyginti nuostolių, arba b) apie savo galutinį sprendimą reikalauti atlyginti nuostolius ir atitinkamą jų sumą Atlygintinų nuostolių pobūdis Šalys aiškiai pripažįsta ir susitaria, kad bet kokia pagal šį straipsnį mokėtina suma yra ne nuobauda, o pagrįstai įvertintas teisingas atlygis už žalą, patirtą dėl to, kad paslaugos nebuvo suteiktos per taikomus terminus, nustatytus šioje sutartyje Pretenzijos ir atsakomybė Jokie reikalavimai atlyginti nuostolius neturi poveikio faktinei ar galimai paslaugų teikėjo atsakomybei arba perkančiosios organizacijos teisėms pagal 18 straipsnį. 16. KAINOS SUMAŽINIMAS 16.1 Kokybės standartai Jeigu paslaugų teikėjas nesuteikia paslaugos pagal sutartį ( neįvykdyti įsipareigojimai ) arba nesuteikia tinkamos kokybės paslaugos, kaip nustatyta konkurso specifikacijose ( nekokybiškas paslaugų teikimas ), perkančioji organizacija gali sumažinti arba susigrąžinti mokamas sumas proporcingai įsipareigojimų nevykdymo arba nekokybiško paslaugų teikimo atvejo sunkumui. Tai visų pirma apima atvejus, kai perkančioji organizacija negali patvirtinti rezultato, ataskaitos arba siekinio, kaip apibrėžta pirkimo užsakyme, kai paslaugų teikėjas pateikė reikiamą papildomą informaciją, pataisą arba naują versiją. Kainos sumažinimas gali būti atliekamas kartu su nuostolių atlyginimu pagal 15 straipsnyje nustatytas sąlygas Procedūra 15

16 Perkančioji organizacija privalo oficialiai pranešti paslaugų teikėjui apie savo ketinimą sumažinti mokamas sumas ir atitinkamą apskaičiuotą tokio sumažinimo sumą. Paslaugų teikėjas per 30 dienų nuo šio pranešimo gavimo gali pateikti pastabų. Jei jis to nepadaro, šis sprendimas tampa vykdytinas kitą dieną po pastabų teikimo termino pabaigos. Jei paslaugų teikėjas pateikia pastabų, perkančioji organizacija atsižvelgdama į reikšmingas pastabas privalo pranešti paslaugų teikėjui: a) kad nebeketina sumažinti mokėtinų sumų, arba b) apie savo galutinį sprendimą sumažinti mokėtinas sumas ir atitinkamą sumą Pretenzijos ir atsakomybė Joks kainos sumažinimas neturi poveikio faktinei ar galimai paslaugų teikėjo atsakomybei arba perkančiosios organizacijos teisėms pagal 18 straipsnį. 17. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS 17.1 Sustabdymas paslaugų teikėjo iniciatyva Jeigu paslaugų teikėją paveikia nenugalimos jėgos aplinkybės, jis gali sustabdyti sutarties vykdymą. Apie sustabdymą paslaugų teikėjas privalo iškart pranešti perkančiajai organizacijai. Pranešime turi būti apibūdintos nenugalimos jėgos aplinkybės ir nurodyta, nuo kada paslaugų teikėjas numato toliau vykdyti sutartį. Paslaugų teikėjas privalo iškart pranešti perkančiajai organizacijai, kad gali toliau vykdyti sutartį, nebent perkančioji organizacija jau būtų nutraukusi sutartį Sustabdymas perkančiosios organizacijos iniciatyva Perkančioji organizacija gali sustabdyti sutarties vykdymą ar bet kurios sutarties dalies vykdymą: a) jeigu išaiškėja, kad per sutarties skyrimo procedūrą arba vykdant sutartį padaryta esminių klaidų, pažeidimų arba būta sukčiavimo atvejų; b) siekdama patikrinti, ar įtariami esminių klaidų, pažeidimų arba sukčiavimo atvejai iš tiesų įvyko. Perkančioji organizacija apie sustabdymą privalo oficialiai pranešti paslaugų teikėjui. Sustabdymas įsigalioja tą dieną, kurią pateikiamas oficialus pranešimas, arba nuo vėlesnės datos, jei tai numatyta oficialiame pranešime. Perkančioji organizacija privalo kuo greičiau pranešti paslaugų teikėjui, ar ji: a) panaikina sustabdymą arba b) ketina nutraukti sutartį pagal 18.1 straipsnio f arba j punktą. Paslaugų teikėjas neturi teisės į kompensaciją už jokios sutarties dalies sustabdymą. 16

17 18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 18.1 Priežastys, dėl kurių sutartį gali nutraukti perkančioji organizacija Perkančioji organizacija gali nutraukti sutartį tokiomis aplinkybėmis: Perkančioji organizacija gali nutraukti sutartį tokiomis aplinkybėmis: a) jeigu faktiškai teikti paslaugų pagal sutartį nepradedama per 15 dienų po nustatytos datos ir perkančioji organizacija naująją pasiūlytą datą (jei yra) laiko nepriimtina atsižvelgdama į 11.2 straipsnį; b) jeigu paslaugų teikėjas dėl savo kaltės negali gauti kokio nors sutarčiai vykdyti reikalingo leidimo arba licencijos; c) jeigu paslaugų teikėjas nevykdo sutarties taip, kaip nurodyta konkurso specifikacijose, arba neįvykdo kito svarbaus sutartinio įsipareigojimo. d) jeigu paslaugų teikėjas ar bet koks asmuo, prisiimantis neribotą atsakomybę už paslaugų teikėjo skolas, patenka į vieną iš situacijų, nurodytų Finansinio reglamento straipsnio 1 dalies a ir b punktuose; e) jeigu paslaugų teikėjas ar bet koks su juo susijęs asmuo patenka į bet kurią iš situacijų, nurodytų Finansinio reglamento 106 straipsnio 1 dalies c f punktuose arba 106 straipsnio 2 dalyje; f) jeigu išaiškėja, kad per sutarties skyrimo procedūrą arba vykdant sutartį padaryta esminių klaidų, pažeidimų arba būta sukčiavimo atvejų; g) jeigu paslaugų teikėjas nevykdo atitinkamų įsipareigojimų pagal aplinkos, socialinės ir darbo teisės normas, nustatytas Sąjungos teisės aktais, nacionalinės teisės aktais, kolektyvinėmis sutartimis arba tarptautinės aplinkos, socialinės ir darbo teisės nuostatomis, išvardytomis Direktyvos 2014/24/ES X priede; h) jeigu paslaugų teikėjas patenka į situaciją, dėl kurios galėtų kilti interesų konfliktas arba profesinis interesų konfliktas, kaip nurodyta 7 straipsnyje; i) jeigu pasikeitusi paslaugų teikėjo teisinė, finansinė, techninė, organizacinė ar nuosavybės padėtis gali reikšmingai paveikti sutarties vykdymą arba iš esmės pakeisti sąlygas, kuriomis sutartis buvo skirta iš pradžių; j) nenugalimos jėgos aplinkybių atveju, kai toliau įgyvendinti sutarties neįmanoma arba būtini tolesni sutarties pakeitimai reikštų, kad nebebūtų laikomasi konkurso specifikacijų arba konkurso dalyviams ar paslaugų teikėjams būtų sudarytos nevienodos sąlygos Priežastys, dėl kurių sutartį gali nutraukti paslaugų teikėjas Paslaugų teikėjas gali nutraukti sutartį, jeigu: a) jis turi įrodymų, kad perkančioji organizacija padarė esminių klaidų, pažeidimų ar sukčiavo per sutarties skyrimo procedūrą arba vykdant sutartį; b) perkančioji organizacija nevykdo įsipareigojimų, ypač įsipareigojimo teikti informaciją, paslaugų teikėjui reikalingą vykdant sutartį taip, kaip nurodyta konkurso specifikacijose. 2 Reglamentas (ES, EURATOMAS) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, su pakeitimais, 17

18 18.3 Sutarties nutraukimo procedūra Viena šalis privalo oficialiai pranešti kitai šaliai apie savo ketinimą nutraukti sutartį ir jos nutraukimo priežastis. Kita šalis per 30 dienų nuo šio pranešimo gavimo datos gali pateikti pastabų, be kita ko, nurodydama priemones, kurių ėmėsi, kad toliau galėtų vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Jei ji to nepadaro, sprendimas nutraukti sutartį tampa vykdytinas kitą dieną po pastabų teikimo termino pabaigos. Jeigu kita šalis pateikia pastabų, nutraukti sutartį ketinusi šalis privalo oficialiai pranešti, kad sutarties nutraukti nebeketina, arba apie savo galutinį sprendimą nutraukti sutartį straipsnio a d ir g i punktuose ir 18.2 straipsnyje nurodytais atvejais oficialiame pranešime turi būti nurodyta sutarties nutraukimo įsigaliojimo data straipsnio e, f ir j punktuose nurodytais atvejais sutarties nutraukimas įsigalioja kitą dieną po tos dienos, kurią paslaugų teikėjas gavo pranešimą apie sutarties nutraukimą. Be to, perkančiosios organizacijos prašymu ir nepriklausomai nuo sutarties nutraukimo priežasčių, paslaugų teikėjas privalo teikti visą reikiamą pagalbą, įskaitant informaciją, dokumentus ir bylas, kad perkančioji organizacija galėtų gauti reikiamas paslaugas, toliau jomis naudotis arba susitarti dėl jų teikimo su kitu paslaugų teikėju ar savo pačios organizacijoje, taip nesutrikdant paslaugų teikimo ar nepakenkiant jų kokybei ar teikimo tęstinumui. Šalys gali susitarti parengti pereinamojo laikotarpio planą, kuriame būtų išsamiai aprašyta, kokią pagalbą teiks paslaugų teikėjas, nebent toks planas jau būtų pateiktas kituose sutarties dokumentuose arba konkurso specifikacijose. Paslaugų teikėjas tokią pagalbą privalo teikti nemokamai, nebent gali įrodyti, kad tam reikės nemažai papildomų išteklių arba lėšų; tokiu atveju jis privalo pateikti susijusių išlaidų įvertį ir šalys sąžiningai susitaria dėl taikytinos tvarkos Sutarties nutraukimo padariniai Paslaugų teikėjui tenka atsakomybė atlyginti žalą, perkančiosios organizacijos patirtą dėl sutarties nutraukimo, įskaitant kito paslaugų teikėjo skyrimo siekiant toliau teikti arba baigti teikti atitinkamas paslaugas išlaidas, nebent ta žala buvo patirta dėl 18.1 straipsnio j punkte arba 18.2 straipsnyje nurodytos situacijos. Perkančioji organizacija gali reikalauti kompensacijos už tokią žalą. Paslaugų teikėjas neturi teisės į kompensaciją už jokius nuostolius, patirtus dėl sutarties nutraukimo, įskaitant numatyto pelno praradimą, nebent nuostolis buvo patirtas dėl 18.2 straipsnyje nurodytos situacijos. Paslaugų teikėjas privalo imtis visų reikiamų priemonių, kad iki minimumo sumažintų išlaidas, išvengtų žalos ir atšauktų arba sumažintų savo įsipareigojimus. Per 60 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos paslaugų teikėjas privalo pateikti ataskaitą, siekinį ar rezultatą ir reikiamą sąskaitą faktūrą už paslaugas, suteiktas iki sutarties nutraukimo dienos. 18

19 Bendrų pasiūlymų atveju perkančioji organizacija gali atskirai nutraukti sutartį su kiekvienu grupės nariu vadovaudamasi 18.1 straipsnio d, e arba g punktu pagal 11.2 straipsnyje nustatytas sąlygas. 19. SĄSKAITOS FAKTŪROS, PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS IR ELEKTRONINIŲ SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ NAUDOJIMAS 19.1 Sąskaitos faktūros ir pridėtinės vertės mokestis Sąskaitose faktūrose turi būti nurodyti paslaugų teikėjo (arba jei pasiūlymas bendras paskirtojo atstovo) identifikavimo duomenys, atitinkama suma, jos valiuta ir data, taip pat pateikta sutarties nuoroda. Sąskaitose faktūrose turi būti nurodyta, kur paslaugų teikėjas (arba jei pasiūlymas bendras paskirtasis atstovas) yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoju, ir turi būti atskirai nurodytos sumos be PVM ir sumos su PVM. Perkančioji organizacija neapmokestinama jokiais mokesčiais ar muitais, įskaitant PVM, pagal Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 3 ir 4 straipsnius. Paslaugų teikėjas (arba jei pasiūlymas bendras paskirtasis atstovas) privalo atlikti reikiamus formalumus atitinkamose organizacijose, kad užtikrintų, kad sutarčiai vykdyti reikalingoms tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms nebūtų taikomi jokie mokesčiai ar muitai, įskaitant PVM Elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimas Jei tai numatyta pirkimo užsakyme, paslaugų teikėjas (arba jei pasiūlymas bendras paskirtasis atstovas) pateikia sąskaitas faktūras elektroniniu formatu, jeigu tenkinamos PVM direktyvoje 2006/112/EB nustatytos sąlygos dėl elektroninio parašo, t. y. naudodamasis kvalifikuotu elektroniniu parašu arba elektroninio keitimosi duomenimis procedūra. Įprastu (PDF) formatu arba el. paštu atsiųstos sąskaitos faktūros nepriimamos. 20. MOKĖJIMAI 20.1 Mokėjimo data Mokėjimai laikomi atliktais tą dieną, kurią jų sumos patenka į perkančiosios organizacijos sąskaitą Valiuta Mokėjimai atliekami eurais arba pirkimo užsakyme nurodyta valiuta Perskaičiavimas į kitą valiutą Perkančioji organizacija atlieka bet kokį perskaičiavimą iš eurų į kitą valiutą ir atvirkščiai pagal tos dienos euro kursą, paskelbtą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba, jei tai neįmanoma, pagal to mėnesio buhalterinį kursą, nustatytą Europos Komisijos ir paskelbtą toliau nurodytoje interneto svetainėje, taikytiną tą dieną, kurią perkančioji organizacija pateikia mokėjimo nurodymą. 19

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

(!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valst

(!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valst (!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valstybės) (vykstant į kai kurias valstybes, gali būti reikalaujama

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio

Detaliau