Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Cloud_sprendimu_salygos.pdf"

Transkriptas

1 Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas gali integruoti OVH paslaugas į kitas savo paslaugas. Būsena veikiantis : Sukurtas ir aktyvuotas Instance, kurio virtualus procesorius pradėjo veikti. Instance būseną galima peržiūrėti Kliento Cloud tvarkytuve ar API sąsajoje. Cloud: Technologija, skirta naudotis nuotoliniais programiniais resursais ir saugoti duomenis. Cloud sprendimai: Sprendimų, susijusių su Cloud technologijos naudojimu, visuma. Cloud tvarkytuvas: Valdymo sąsaja, kurioje Klientas gali užsakyti, įjungti ar sustabdyti Cloud serverius, įjungti ar išjungti Instance, taip pat valdyti savo Cloud paslaugas ir gauti naudojimo ataskaitas. Instance: OVH Cloud platformoje esantis virtualus serveris, suteikiantis galimybę plėtoti ar naudoti taikomųjų programų sprendimus. Instance resursai tai procesorius, operatyvioji atmintis ir nenuolatinis vietinis diskas. I/O: Kliento nuolatiniame vietiniame diske perduodami ar gaunami duomenys, kurie yra skaičiuojami milijonais įvesties/išvesties operacijų ir apmokestinami šiuo skaičiavimo pagrindu. Nenuolatinis vietinis diskas: Saugyklos talpa, tiesiogiai susiejama su Instance, siekiant užtikrinti tinkamą operacinės sistemos veikimą. Kiekvieną kartą išjungiant ar perkraunant Instance, visi duomenys trinami, o diskas diegiamas iš naujo. Nuolatinis vietinis diskas: Nuolatinė saugyklos talpa, susiejama su Instance ir skirta duomenims saugoti, nepriklausomai nuo Instance būsenos. Nuolatinis vietinis diskas ištrinamas, kai ištrinamas Instance. OVH sąskaita: Atsiskaitymų paskyra, kurioje Klientui pateikiamos visos su OVH paslaugų apmokėjimu susijusios funkcijos ir informacija. Klientas gali papildyti savo OVH sąskaitą pinigų rezervu (kreditu), suformuojamu išankstinio mokėjimo banko pavedimais ir skirtu apmokėti užsakymą ar atnaujintas OVH paslaugas. Projektas: Klientui mokamai suteikiami Instance resursai ir nuolatiniai vietiniai diskai. 1/8

2 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių OVH Pagrindines paslaugų teikimo sutarties sąlygas, tikslas nustatyti technines ir finansines sąlygas, pagal kurias OVH įsipareigoja suteikti Klientui prieigą prie OVH sukurtų Cloud sprendimų ir Cloud valdymo sąsajos, kurioje Klientas galės užsakyti, valdyti ir naudoti Cloud serverius tokius kaip Instance. Šalys susitaria, kad OVH nedalyvauja projektuojant, kuriant, plėtojant ir diegiant Kliento paslaugas, taikomąsias programas, interneto svetaines, ar kitą Kliento intelektinę nuosavybę, taip pat nedalyvauja jų valdyme ir administravime. Jeigu tarp šių specialiųjų sąlygų ir pagrindinių sąlygų atsiranda prieštaravimų, pirmiausia atsižvelgiama į šį dokumentą. 2 STRAIPSNIS: PRIEMONĖS OVH Cloud platforma, kurioje bus įdiegtas Instance, yra prieinama naudojantis interneto prieiga. OVH suteikia Klientui OVH sukurtus Cloud sprendimus. Dėl aukštųjų šių sprendimų technologijų, OVH atsako tik už Instance naudojimui reikalingų priemonių (t.y. Cloud sprendimų) suteikimą. 3 STRAIPSNIS: TECHNINĖ PAGALBA Įvykus Instance paslaugos sutrikimams, kurie priklauso OVH atsakomybei, Klientas gali pranešti apie įvykį susisiekdamas su OVH techninės pagalbos tarnyba kontaktais, nurodytais OVH interneto svetainėje: OVH konsultuoja Klientą paslaugos naudojimo techniniais klausimais, kuriuos taip pat galima pateikti forume interneto adresu: 4 STRAIPSNIS: PASLAUGŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS Kliento Cloud tvarkytuvas aktyvuojamas nuo Cloud užsakymo aktyvavimo momento, suteikiant Klientui galimybę tiesiogiai, per savo unikalią valdymo sąsają, naudoti OVH sukurtus ir pasiūlytus Cloud sprendimus. OVH suteikia IPv4 adresą ir IPv6 bloką, kuriuos Klientas gali naudoti nuo Instance įjungimo momento iki Instance išjungimo ar perkrovimo. Kliento Instance būsenai nesant veikiantis, suteikti IP resursai OVH nuožiūra bus perskirstyti kitam klientui arba kitam Cloud platformoje esančiam Instance. Visa įranga ir infrastruktūra, kurioje sukonfigūruota paslauga, yra OVH nuosavybė. OVH suteikia Klientui galimybę pasirinkti Instance konfigūracijas iš tų, kurių aprašymai pateikti OVH interneto svetainėje Klientas, užsakantis Instance paslaugą, gali kartu užsisakyti nuolatinį vietinį diską, kuris bus susietas su Instance. Ši nuolatinė saugykla gali būti vienu metu susieta tik su vienu Instance, todėl Klientas turi pats 2/8

3 pasirinkti geriausiai savo poreikius atitinkančią saugyklos talpą. Be to, nuolatinė saugykla prieinama tik iš Instance, su kuriuo ji susieta. Klientas yra OVH išnuomoto Instance administratorius. Jis pats gali įdiegti programinę įrangą į serverį. Klientas yra atsakingas už visas įdiegtas programas ar serveryje saugomos informacijos turinio teisėtumą, todėl OVH neprisiima atsakomybės, jeigu dėl įdiegtų programų sutriks serverio funkcionavimas ar jeigu dėl neteisėto serveryje saugomos informacijos turinio OVH, teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais bus priversta pašalinti ar apriboti prieigą prie neteisėtos informacijos ir (arba) Instance. 5 STRAIPSNIS: OVH ĮSIPAREIGOJIMAI OVH įsipareigoja rūpestingai ir atsakingai teikti kokybiškas paslaugas pagal patyrusiam ir profesionaliam atitinkamų paslaugų teikėjui keliamus reikalavimus ir techninius pajėgumus. OVH įsipareigoja: 5.1. Palaikyti tinkamą programinės ir techninės įrangos, būtinos Instance paslaugoms funkcionuoti, darbą. Jeigu sugenda Klientui nuomojama įranga, OVH įsipareigoja kaip įmanoma greičiau pakeisti sugedusią įrangos dalį, išskyrus atvejus, kai tai jai nepriklauso, arba jei reikalingas taisymas, ilgesniam laikui nutraukiant įprastą paslaugos teikimą. Šiuo atveju, OVH nedelsdama informuos apie tai Klientą Užtikrinti prieigą internetu prie paslaugos 24 valandas per parą ištisus metus. OVH pasilieka teisę nutraukti Instance ar viso Cloud serverio darbą, jei serverio darbui pagerinti reikalinga techninė diagnostika ir (ar) remontas. Klientas sutinka, jog serverio darbo pagerinimams reikalingi suplanuoti infrastruktūros priežiūros darbai ir taisymai, diagnostika ir remontas, todėl laikotarpiai, kuriais serveris gali nefunkcionuoti (ar funkcionuoti netinkamai), nelaikomi paslaugų teikimo sutarties pažeidimu, jeigu serveris įprastai veikia ne mažiau nei 95 proc. laiko per metus. Esant serverio gedimui, arba jei serverio veikimo bendra trukmė yra trumpesnė nei nurodyta šiame punkte, Klientas turi kuo skubiau apie tai pranešti OVH, užpildydamas gedimo kvitą, ir po diagnostikos atlikimo, OVH gali kompensuoti veikimo sutrikimus išankstinio apmokėjimo taškais, kaip numatyta Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties sąlygų 5 straipsnyje. Klientas nemokės už šiame punkte aptariamus OVH atliekamus Cloud serverio diagnostikos ir infrastruktūros priežiūros darbus. Šios sąlygos netaikomos, jeigu serverio darbas sutrikdomas dėl netinkamo Kliento naudojimosi serveriu jame saugant neteisėto turinio informaciją, ar dėl netinkamo naudojimosi serveryje esančia įranga Operatyviai imtis veiksmų gavus Kliento pranešimą apie įvykusį gedimą, nesusijusį su netinkamu serverio naudojimu Užtikrinti geriausią priemonių funkcionavimo kokybę pagal visuotinai priimtus standartus ir tarnybinę etiką. 6 STRAIPSNIS: OVH ATSAKOMYBĖ OVH pasilieka teisę nutraukti interneto ryšį Kliento naudojamame Instance serveryje, jeigu keliamas pavojus OVH platformos saugumui dėl įsilaužimo į serverį galimybės, aptikus sistemos saugumo spragų ar dėl poreikio atnaujinti serverį. OVH kiek įmanoma anksčiau pagal galimybes informuos apie tai Klientą. 3/8

4 OVH neprisiima atsakomybės už Kliento Instance serveryje esančią garsinę, tekstinę, vaizdinę informaciją, formas ar kitus Kliento saugomus, perduodamus ar tinkle platinamus duomenis, kad ir kokie jie būtų. OVH neprisiima atsakomybės už interneto ryšio operatorių ir tiekėjų visišką ar dalinį įsipareigojimų nevykdymą. 7 STRAIPSNIS: KLIENTO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 7.1. Klientas veikia kaip nepriklausomas subjektas ir pats prisiima atsakomybę už savo veiksmų keliamą riziką ir pavojų. Klientas pats atsako už Instance serveryje jo naudojamas paslaugas, programas, programinę įrangą ir talpinamas interneto svetaines, už internetu perduodamą, platinamą ar gaunamą informaciją, jos naudojimą ir atnaujinimą, taip pat už visus failus, įskaitant adresų failus. Klientas įsipareigoja nepažeisti ir gerbti trečiųjų asmenų teises, ypač asmenines ir intelektinės nuosavybės teises, tokias kaip autorių, patentų ar prekės ženklo savininkų teises. Todėl OVH neatsako už Kliento perduodamos, platinamos ar gaunamos informacijos turinį, jos naudojimą ir atnaujinimą, taip pat už visus failus, įskaitant ir tekstinius failus, kad ir kokia ta informacija būtų. Jeigu Klientas, naudodamasis paslauga, atlieka neteisėtus veiksmus, OVH pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti paslaugos teikimą ir nutraukti šią sutartį. Klientui taip pat draudžiama naudojantis paslauga įsilaužti į kitiems asmenims priklausančius serverius (pvz., skenuoti prievadus, perimti paketus, padirbinėti adresus). Klientas sutinka, jog tuo atveju, jeigu jis nesilaiko aukščiau įvardintų draudimų ir atlieka kitus aukščiau įvardintus neteisėtus veiksmus, šalių susitarimu Kliento sumokėti pinigai įskaitomi už panaudotus resursus ar paslaugas, gautas iki paslaugos teikimo sustabdymo ar sutarties nutraukimo, o likę nepanaudoti pinigai įskaitomi kaip bauda už šių sąlygų pažeidimus, ir Klientui nėra grąžinami Klientas pats atsako už paslaugos veikimo sutrikimo pasekmes, kurias sukėlė jo darbuotojai ar kiti asmenys, kuriems Klientas atskleidė savo slaptažodį(-žius). Klientas pats atsako už prarastą(-us) slaptažodį(-žius) Tam, kad būtų išlaikytas aukštas Kliento serverio ir kitų jo Cloud platformoje esančių paslaugų saugumo lygis, OVH įsipareigoja informuoti Klientą per savo forumą arba Kliento nurodytu el. paštu apie paruoštus ar būtinus įdiegti programų atnaujinimus, skirtus saugumo spragoms ištaisyti. Jei, po OVH pranešimo šiame punkte nurodytais būdais, programos per pranešime nurodytą laiką nebuvo atnaujintos, OVH pasilieka teisę atjungti serverį nuo interneto. Tuo atveju, jei OVH aptinka, kad Kliento įdiegta programinė įranga yra nelegali ar kelia pavojų saugumui, Klientui nusiunčiamas elektroninis laiškas, kuriame nurodoma, kad siekiant išlaikyti serverio ir visos Cloud platformos vientisumą, reikia iš naujo įdiegti įrangą ir/ar operacinę sistemą. Klientas gali užsisakyti operacinės sistemos perdiegimo paslaugą bendrovėje OVH, prieš tai išsaugojęs visus savo duomenis. OVH, praėjus 3 dienoms nuo įspėjimo apie programinės įrangos ir/ar operacinės sistemos įdiegimą, pasilieka teisę atjungti serverį nuo interneto tol, kol programinė įranga bus įdiegta iš naujo. OVH neprivalo perkelti duomenų bei programinės įrangos iš nelegalios sistemos į naująją, kadangi šalys susitaria, kad Klientas tai turi atlikti pats per 3 dienų įspėjimo laikotarpį, o OVH, Kliento užsakymu, įsipareigoja tik įdiegti naują operacinę sistemą. 4/8

5 7.4. Saugumo sumetimais, iš paslaugos draudžiama siųsti el. pranešimus, todėl Klientas informuojamas ir sutinka, kad 25 prievadas negalės būti naudojamas Saugumo sumetimais, visos IRC paslaugos (įskaitant, bet neapsiribojant botais (bot), tarpiniais (proxy) serveriais, BNC (bouncer) įranga ir t.t.), anoniminio naršymo paslaugos (proxy), video pokalbių programinė įranga, pavyzdžiui, Camfrog, turi būti iš anksto įregistruotos, Klientui kreipiantis į OVH pagalbos tarnybą el. paštu pranešant apie ketinimą naudoti tokias programas. OVH, gavusi Kliento pranešimą, pasilieka teisę neregistruoti šių paslaugų ar sustabdyti bet kurį serverį, kuriame tokia įranga naudojama be OVH sutikimo. Šio punkto prasme laikoma, kad Kliento programos įregistruotos ir jas galima naudoti, tuo atveju, jeigu per 2 darbo dienas OVH apie tai informuoja Klientą jo nurodytu el. paštu ar pranešimu Kliento tvarkytuve Klientas informuotas ir sutinka, kad turi pats imtis visų priemonių, kad išsaugotų savo duomenis tiek nenuolatiniame, tiek nuolatiniame vietiniame diske, todėl supranta ir sutinka, kad OVH neatsako už bet kokį duomenų praradimą nenuolatiniame ir nuolatiniame vietiniuose diskuose. OVH informuoja Klientą, kad nenuolatiniame vietiniame diske saugomi duomenys bus automatiškai ištrinti, kai Instance bus išjungtas ar ištrintas. Instance perkrovimo atveju, nenuolatiniame vietiniame diske iš naujo diegiama operacinė sistema. Nuolatinis vietinis diskas bus pašalintas automatiškai, jeigu pašalinamas Instance, su kuriuo jis susietas. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad prieš keisdamas vieno iš savo Instance būseną jis turi imtis visų būtinų duomenų išsaugojimo priemonių Klientas turi apmokėti už visas licencijas ar kitokias naudojimosi teises, nurodytas sutarčių, pasirašytų su OVH ir trečiosiomis šalimis, sąlygose. Priešingu atveju, OVH pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą OVH gauti pranešimai apie neteisėtą IP adreso naudojimą, šalių susitarimu, vertinami pagal šalyje, kurioje yra registruotas Kliento IP adresas, galiojančią teisę. Jeigu Kliento teikiamos paslaugos neatitinka tos šalies, kurioje registruotas Kliento IP adresas, teisės aktų reikalavimų, OVH gali pasiūlyti Klientui kitą Kliento registruotos buveinės šalį atitinkantį IP adresą, su kuriuo Klientas gali susieti savo paslaugas, jeigu pagal Kliento registruotos buveinės šalyje galiojančią teisę IP adreso naudojimas yra teisėtas. Todėl visą IP adreso naudojimo laiką Klientas privalo nepažeisti ir gerbti visus įstatymus ir kitus teisės aktus, galiojančius šalyje, kurios IP adresas jam buvo priskirtas. Gavęs iš OVH pranešimą, kad Klientas pažeidė jo IP adresą atitinkančioje šalyje galiojantį įstatymą, Klientas turi imtis visų reikiamų priemonių pažeidimui pašalinti. Priešingu atveju, OVH pasilieka teisę nutraukti paslaugos teikimą OVH turi teisę tikrinti, ar Klientas naudojasi paslaugomis, laikydamasis nustatytų sąlygų. OVH pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą, kaip numatyta Pagrindinių paslaugų teikimo sutarties sąlygų 7 straipsnyje, jei Klientas nesilaiko pagrindinių ir papildomų su OVH sudarytų sutarčių sąlygų bei galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat jei pažeidžia trečiųjų asmenų teises. 5/8

6 7.10. Klientas sutinka, kad OVH turi teisę prisijungti prie Instance serverio tik diagnostikos, diegimo ir serverio suteikimo Klientui tikslais. OVH Klientui suteikia tik infrastruktūrą, nekontroliuodama serveryje talpinamų svetainių turinio ar OVH Kliento sutartinių santykių su šių svetainių tvarkytojais, kaip numatyta OVH skirtųjų serverių nuomos sutarties sąlygose. Klientas prisiima atsakomybę už visą Instance serveryje Kliento ir jo paslaugų gavėjų viešai skelbiamą vaizdinės, tekstinės, garsinės ir kt. informacijos turinį. Klientas informuotas ir įsipareigoja imtis visų prieinamų techninių priemonių, būtinų užfiksuoti ir išsaugoti visus prisijungimo vardus ir duomenis, leidžiančius identifikuoti bet kurį asmenį, prisidėjusį prie Kliento teikiamų paslaugų turinio kūrimo ir kitus duomenis apie elektroninių ryšių paslaugų naudotojus, LR Elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka. Šalys susitaria, jog paslaugų teikėjas, vadovaudamasis LR Vyriausybės nutarimo Dėl viešojo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo 13 punktu, atsakingoms institucijoms šių institucijų reikalavimu gali teikti paslaugų sisteminių įrašų bylas, nuolatinių paslaugos gavėjų asmens duomenis, o specialiai nurodytais atvejais, pagal LR įgaliotų institucijų reikalavimus nutraukti paslaugų teikimą, ir tai nebus laikoma sutarties vykdymo pažeidimu. Klientas įsipareigoja savo serveryje ar jame esančiose svetainėse netalpinti pornografinio, rasistinio, užgaulaus, įvairią neapykantą, neteisėtus judėjimus ar susivienijimus skatinančios ar kitokio neteisėto turinio informacijos bei savo svetainėse nedėti tokio pobūdžio nuorodų. 8 STRAIPSNIS: ĮKAINIAI IR APMOKĖJIMAS Informacija apie visus Instance paslaugos įkainius prieinama OVH interneto svetainėje Norėdamas užsisakyti Instance paslaugą, Klientas privalo sukaupti reikiamo dydžio pinigų rezervą (kreditą), suformuojamą išankstinio mokėjimo banko pavedimais ir skirtą apmokėti už paslaugą. Vykdant atsiskaitymą, Kliento sukauptas kreditas susiejamas su Kliento OVH sąskaita. Šalių susitarimu, jeigu Kliento OVH sąskaitoje sukauptas kreditas didesnis ar lygus sumai, mokėtinai už per mėnesį suteiktas Instance paslaugas, kito mėnesio pradžioje OVH nuskaitys šią sumą nuo Kliento OVH sąskaitos kaip atlyginimą už suteiktas paslaugas Instance paslaugoms nepanaudota pinigų rezervo suma, Kliento rašytiniu prašymu, gali būti grąžinta į Kliento sąskaitą. Jeigu Kliento OVH sąskaitoje pritrūks pinigų rezervo, Klientui bus išsiųstas pranešimas dėl Kliento OVH sąskaitos papildymo ir apmokėjimo už suteiktą paslaugą. OVH pasilieka teisę kartu su pranešimu dėl Kliento OVH sąskaitos papildymo ir apmokėjimo už suteiktą paslaugą pateikti Klientui sąskaitą nesibaigus einamajam mėnesiui, jeigu Kliento panaudotų resursų suma ženkliai viršys kredito rezervą. Klientui, per pranešime arba sąskaitoje nurodytą laiką neapmokėjus sąskaitos už suteiktą paslaugą, OVH pasilieka teisę vienašališkai nutraukti paslaugos teikimą Klientui. 6/8

7 Klientas gali aktyvuoti Instance savo Cloud tvarkytuve arba API sąsajoje. Už Instance paslaugą mokėtina suma bus skaičiuojama nuo Instance įjungimo momento. Už kiekvieną įjungtą Instance Klientas moka pagal jo pasirinktos konfigūracijos valandinius įkainius. Mokėtina suma už Instance paslaugą nebeskaičiuojama (paslauga neapmokestinama) nuo to momento, kai Instance serverio būsena tampa išjungtas. Klientas apmoka už paslaugą valandos tikslumu. Kelis kartus per mažiau nei valandą įjungiant ir sustabdant Instance, Klientui bus išrašyta sąskaita už faktinio naudojimo valandą, kuomet Instance buvo iš tikrųjų įjungtas. Valanda šių sąlygų prasme suprantama kaip laikotarpis, prasidedantis kiekvienos paroje esančios valandos 0.00 min. ir pasibaigiantis po jos einančios valandos 0.00 min, nepriklausantis nuo naudojamos laiko juostos ir laiko formato. Kai Instance serverio būsena veikiantis (Instance įjungtas), nuolatinio vietinio disko paslauga apmokestinama kas mėnesį, už kiekvieną Kliento faktiškai naudotą gigabaitą per valandą, pagal Kliento iš anksto užsakytos talpos nuolatinio vietinio disko paslaugai taikomą tarifą. OVH saugo visus nuolatiniame vietiniame diske laikomus duomenis tol, kol ištrinamas Instance, su kuriuo susietas šis diskas. Klientas moka už nuolatinio vietinio disko paslaugą pagal naudojimą. Klientui pateikiama sąskaita už milijoną užregistruotų nuolatinio vietinio disko įvesties/išvesties operacijų (I/O). Klientas gali peržiūrėti užregistruotų nuolatinio vietinio disko I/O kiekį savo tvarkytuve arba API sąsajoje, taip pat kontroliuoti savo vartojimą realiu laiku. Klientas gali keisti savo Cloud serverio konfigūraciją. Serverio konfigūracijos keitimas į aukštesnio lygio konfigūraciją apmokestinamas pagal naujai konfigūracijai taikomus įkainius, kurie nurodomi OVH interneto svetainėje adresu: Tokiu atveju, Klientas turi sumokėti bazinės konfigūracijos ir naujos konfigūracijos įkainio skirtumą. 9 STRAIPSNIS: KONFIDENCIALUMAS OVH įsipareigoja užtikrinti Kliento duomenų konfidencialumą, todėl OVH rekomenduoja Klientui personalizuoti sistemos sugeneruotą Instance administratoriaus slaptažodį (ROOT) nuo Instance įjungimo momento ir neatsako už bet kokį duomenų konfidencialumo neišsaugojimą, jeigu Klientas nesilaikys šios rekomendacijos. OVH primena, kad Klientas pats administruoja savo Instance. Klientas turi imtis visų būtinų techninių priemonių savo sistemos saugumui užtikrinti (įdiegti ugniasienę ir imtis kitų savo serveriams taikomų priemonių). 10 STRAIPSNIS: TEISĖ ATSISAKYTI Klientas (taikoma Vartotojams, kaip juos apibrėžia LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas) sutinka, kad nuo Paslaugos užsakymo patvirtinimo momento, jo užsakymas pradedamas vykdyti nedelsiant. OVH patvirtinus mokėjimą, Klientui bus suteikta prieiga prie Instance paslaugos ir galimybė aktyvuoti jo pasirinktus Instance 7/8

8 serverius, todėl Klientas informuojamas, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso str. 8 dalimi, nuo užsakymo vykdymo pradžios negalės pasinaudoti teise atsisakyti užsakytos Instance paslaugos, kaip numatyta Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties sąlygų 11 straipsnyje. 8/8

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIO INCIDENTO TYRIMĄ NR. 163811 2019 m. balandžio 19 d. Vilnius TLP: WHITE Kibernetinio incidento tyrimo objektas: 2019-04-10 imituotų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas 2014-10-01 IT Kompanija Dirbame pagal užsakymus, daugiausiai 2 projektai

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo PANEVĖŽIO ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

PATVIRTINTA Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. S2-133 ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS

PATVIRTINTA Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. S2-133 ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PATVIRTINTA Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. S2-133 ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 1. Šilalės sporto

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

BUDG FR-TRA-00 (EN)

BUDG FR-TRA-00 (EN) Sutarties bendrosios sąlygos Sutartį sudaro pirkimo užsakymas ir šios bendrosios sąlygos. Jeigu yra kokių nors prieštaravimų tarp besiskiriančių šios sutarties nuostatų, būtina taikyti šias taisykles:

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr.

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-31 TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos

Detaliau

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖS SISTEMOS IR INTEGRALIOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1 d. Nr. (1.3

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau