ISSN (print) ISSN (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2009, 2(2), p ŽALOS, PADARYTOS VALSTYBEI NA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ISSN (print) ISSN (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2009, 2(2), p ŽALOS, PADARYTOS VALSTYBEI NA"

Transkriptas

1 ISSN (print) ISSN (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2009, 2(2), p ŽALOS, PADARYTOS VALSTYBEI NAREI PAŽEIDUS EUROPOS BENDRIJOS TEISĘ, ATLYGINIMAS PRIVAČIAM ASMENIUI Agnė Vaitkevičiūtė Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Europos Sąjungos teisės katedra Ateities g. 20, LT Vilnius, Lietuva Telefonas (+370 5) Elektroninis paštas Pateikta 2009 m. vasario 11 d., parengta spausdinti 2009 m. balandžio 20 d. Anotacija. Šiame straipsnyje analizuojami klausimai, reikšmingi privačiam asmeniui, siekiančiam gauti žalos atlyginimą iš valstybės, pažeidusios Europos Bendrijos (toliau EB) teisę. Pabrėžiama, kad žalos, padarytos valstybei narei pažeidus EB teisės nuostatas, atlyginimas privačiam asmeniui nacionalinės teisės reglamentavimo sritis. Pirmojoje straipsnio dalyje kalbama apie išskirtinį nacionalinių teismų vaidmenį, nagrinėjamas žalos asmeniui klausimų sprendimas prieš sprendimo Francovich byloje ir po sprendimo šioje byloje priėmimą. Antrojoje straipsnio dalyje analizuojami efektyvumo ir veiksmingumo (kai kurie užsienio autoriai šį principą įvardija kaip nediskriminavimą) principai, kildinami iš Europos Teisingumo Teismo (toliau Teismas) praktikos, kuriuos turi atitikti nacionalinės teisės normos, kuriomis remiantis asmeniui atlyginama žala, bei pateikiama trumpa šių principų samprata. Trečioji dalis skirta aptarti pagrindinėms teisės normoms, kurios vadovaujantis EB teise turi būti įtvirtintos nacionalinėje teisėje ir kuriomis remiantis sprendžiami žalos asmeniui atlyginimo klausimai. Šios normos suskirstytos į dvi pagrindines grupes: materialines ir procesines. Atkreipiamas dėmesys, kad visas šias normas yra įgalioti taikyti nacionaliniai teismai, nagrinėjantys žalos asmeniui atlyginimo ieškinius. Straipsnis baigiamas tiriamųjų klausimų apibendrinimu, straipsnio pabaigoje pateikiamos pagrindinės išvados. Socialinių mokslų studijos/social Sciences Studies Mykolo Romerio universitetas, 2009 ISSN (print), ISSN (online)

2 158 Agnė Vaitkevičiūtė. Žalos, padarytos valstybei narei pažeidus Europos Bendrijos... Reikšminiai žodžiai: Europos Sąjungos teisė, valstybių atsakomybė dėl žalos asmeniui, žalos asmeniui atlyginimas, efektyvumo principas, veiksmingumo principas, nacionalinės materialinės ir procesinės teisės normos. Įvadas Asmuo, dėl EB teisės pažeidimo patyręs žalos, turi teisę reikalauti kompensacijos. Šios svarbios teisės prielaida valstybių atsakomybė dėl žalos 1, kuri yra pagrindas asmeniui reikalauti žalos atlyginimo nacionaliniame teisme 2. Nacionaliniai teismai privalo užtikrinti, kad iš EB teisinės sistemos kylančios asmens teisės būtų efektyviai ir veiksmingai ginamos. Užsienio teisinėje literatūroje yra nagrinėjami žalos asmeniui atlyginimo klausimai, tačiau ši analizė nėra sisteminė ir išsami, dažnai apsiribojama tik galimų teisinių gynybos priemonių nacionaliniuose teismuose nagrinėjimu. Žalos asmeniui atlyginimo klausimus yra nagrinėję tokie užsienio autoriai: Walteris van Gervenas, Angela Ward, Sacha Prechal, Koenas Lenaertsas, Matthias Ruffert, Ami Barav, Josephine Steiner, Nicholas Greenas, Roberto Caranta, Takis Tridimas ir kai kurie kiti. Šių autorių darbais remtasi rašant šį straipsnį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad literatūroje lietuvių kalba šie klausimai iš viso nenagrinėti. Teismas žalos asmeniui atlyginimo klausimų taip pat nėra išsamiai nagrinėjęs. Galima būtų teigti, jog detaliausiai šie klausimai Teismo praktikoje analizuoti Francovich, Brasserie du Pecheur, Palmisani, Manfredi, Courage v. Crehan bylose. 3 Šio straipsnio tikslas atskleisti nacionalinių teismų vaidmenį nagrinėjant žalos asmeniui dėl EB teisės pažeidimo atlyginimo ieškinius, skirti ir apibrėžti pagrindinius principus, kuriuos turi atitikti nacionalinės teisės normos, pagal kurias asmeniui atlyginama žala, bei glaustai aptarti pagrindines materialines ir procesines teisės normas, reglamentuojančias žalos asmeniui atlyginimo nacionaliniuose teismuose klausimus. Tyrimo objektas žalos, padarytos valstybei narei pažeidus EB teisę, atlyginimo privačiam asmeniui klausimai. Tyrimo metodai. Rašant straipsnį taikyti šie mokslinio tyrimo metodai: sisteminės analizės, lyginamasis-analitinis, istorinis, gramatinis, teleologinis. 1 Van Gerven, W. Of Rights, Remedies and Procedures. Common Market Law Review. 2000, 37(3): Van Gerven, W. Remedies for Infringements of Fundamental Rights. European Public Law. 2004, 10(2): ; Ruffert, M. Rights and Remedies in European Community Law: A Comparative View. Common Market Law Review. 1997, 34(2)L Sujungtos bylos C-6/90 ir C-9/90, Francovich v. Italian Republic [1991] ETA I-5357; Sujungtos bylos C- 46/93 ir C-48/93, Brasserie du Pecheur v. Bundesrepublik Deutschland and the Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame [1996] ETA I-1029; Byla C-261/95, Palmisani v. Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) [1997] ETA I-4025; Byla C-295/04, Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA [2006] ETA I-6619; Byla C-453/99, Courage v. Bernard Crehan and Bernard Crehan v. Courage [2001] ETA I-6297.

3 Socialinių mokslų studijos. 2009, 2(2): Nacionalinių teismų vaidmuo žalos asmeniui atlyginimo procese Nors įgyvendinti EB teisę ir jos laikytis yra įpareigotos visos nacionalinės valstybių narių institucijos įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės, tačiau žalos atlyginimo klausimai spręstini išimtinai nacionaliniuose teismuose 4. Teismo jurisprudencijoje taip pat pabrėžiama privataus asmens, kaip EB teisės subjekto, teisė kreiptis į nacionalinius teismus siekiant ginti savo pažeistas teises 5. Nacionaliniams teismams paliekama teisė spręsti žalos atlyginimo klausimus bei užtikrinti, kad dėl EB teisės pažeidimo padarymo asmens patirtos neigiamos pasekmės būtų pašalintos 6. Taigi šie teismai užima ypatingą vietą visų valdžios institucijų sistemoje. Jie privalo užtikrinti efektyvią ir veiksmingą asmens teisių, kildinamų iš EB teisinės sistemos, apsaugą 7. Šį svarbų teiginį yra ne kartą pripažinęs bei vėliau savo jurisprudencijoje pakartojęs Teismas Žalos asmeniui atlyginimo klausimų sprendimas iki Francovich bylos Kalbant apie teisminę asmens teisių, kildinamų iš EB teisės ir kurios turi būti ginamos valstybei narei padarius EB teisės pažeidimą, apsaugą galima būtų skirti du šių teisių gynybos etapus: 1) žalos atlyginimas asmeniui valstybei narei pažeidus EB teisę iki sprendimo Francovich byloje priėmimo; 2) žalos atlyginimas asmeniui valstybei narei pažeidus EB teisę po sprendimo Francovich byloje priėmimo 9. Dar 1974 m. Teismas iškėlė problemą, jog Sutartyje turėtų būti nuostatos dėl žalos atlyginimo tais atvejais, kai valstybė narė nevykdo savo įsipareigojimų remiantis EB teise 10. Vėliau Europos Komisija pasiūlė įtraukti į Sutartį nuostatą, reglamentuojančią 4 Reich, N. Horizontal Liability in EC Law: Hybridization of Remedies for Compensation in Case of Breaches of EC Rights. Common Market Law Review. 2000, 44(3): Van Gerven, W. Remedies for Infringements of Fundamental Rights. European Public Law. 2004, 10(2): Sujungtos bylos C-231/06 C-233/06, Jonkman v. National Pensions Office [2007] ETA 0000, 40 dalis. 7 Drake, S. Scope of Courage and the Principle of Individual Liability for Damages: Further Development of the Principle of Effective Judicial Protection by the Court of Justice. European Law Review. 2006, 31(6): Byla 26/62, Van Gend and Loos v. Netherlands Inland Revenue administration [1963] ETA 1; Byla 6/64, Costa v. ENEL [1964] ETA 585; Sujungtos bylos C-6/90 ir C-9/90, Francovich v. Italian Republic [1991] ETA I-5357, 31 dalis; Byla 106/77, Amministrazione delle finanze dello stato v. Simmenthal [1978] ETA 629, 16 dalis; Byla C-213/89, The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame [1990] ETA I-2433, 19 dalis; Byla C-453/99, Courage v. Bernard Crehan and Bernard Crehan v. Courage [2001] ETA I-6297, dalys. 9 Green, N., Barav, A. Damages in the National Courts for Breach of Community Law. Iš Yearbook of European Law Oxford: Clarendon Press, 1987, p ; Barav, A. State Liability in Damages for Breach of Community Law in the National Courts. Iš Yearbook of European Law Oxford: Clarendon Press, 1997, p Bulletin of the European Communities, Supplement 9/75, p. 18.

4 160 Agnė Vaitkevičiūtė. Žalos, padarytos valstybei narei pažeidus Europos Bendrijos... valstybių atsakomybę dėl žalos. Tačiau tokia norma rengiant Mastrichto sutartį inkorporuota nebuvo 11. Manytina, jog tuo metu dar buvo pripažįstama, kad žalos atlyginimo klausimus turi reguliuoti išimtinai nacionalinės teisės nuostatos, bet ne EB teisė. Buvo siekiama daugiau klausimų palikti nacionalinės teisės reglamentavimo sferai. Taip pat buvo manoma, jog EB teisės tiesioginio veikimo doktrina pakankama asmeniui reikalauti žalos atlyginimo nacionaliniame teisme. Panašios pozicijos laikėsi ir Teismas ankstyvosios savo praktikos metu 12. Russo byloje Teismas pažymėjo, kad tais atvejais, kai nacionalinis teismas nustato, jog asmuo dėl EB teisės pažeidimo patyrė žalą, valstybė narė, kuri tą pažeidimą padarė, privalo atlyginti asmens patirtą žalą pagal nacionalinės teisės nuostatas 13. Salgoil ir Bozzetti bylose 14, nagrinėtose dar iki sprendimo Francovich byloje priėmimo, Teismas bene pirmą kartą išsamiau apibrėžė nacionalinių teismų vietą ginant asmens teises pažymėdamas, jog: nacionaliniai teismai užima ypatingą vietą kitų valstybės institucijų sistemoje, kai yra sprendžiamas asmens teisių gynybos klausimas; turi būti paskirti kompetentingi nacionaliniai teismai, kurie nagrinėtų tokius asmens teisių gynimo ieškinius; asmens teisių apsauga nacionaliniame teisme turi būti tiesioginė ir neatidėliotina (direct and immediate); asmens teisių apsauga turi būti efektyvi (effective) 15. Vis dėlto ilgą laiką nebuvo aišku, ar teisė reikalauti žalos atlyginimo, turi būti kildinama iš EB teisės normų 16. Iš čia išvada, jog jokių bendrųjų, EB mastu taikomų, valstybių atsakomybės dėl žalos sąlygų nebuvo. Nacionaliniai teismai žalos atlyginimo klausimus sprendė savo nuožiūra vadovaudamiesi nacionalinėmis teisės normomis 17. Todėl ir teismų praktika bylose dėl EB teisės pažeidimo atlyginimo išliko skirtinga, taip sudarant sąlygas taikyti skirtingus asmens teisių gynybos standartus Žalos asmeniui atlyginimas priėmus sprendimą Francovich byloje Teismui priėmus sprendimą Francovich byloje, padėtis iš esmės pasikeitė. Teismas pabrėžė, jog žala asmeniui turi būti atlyginama vadovaujantis nacionaline teise, jeigu tenkinamos valstybių atsakomybės dėl žalos sąlygos (šios sąlygos pirmą kartą ir buvo suformuluotos minėtoje byloje). Nacionalinės teisės normas įpareigoti taikyti nacionali- 11 Bulletin of the European Communites, Supplement 2/91, p Byla 13/68, Salgoil v. Italian Ministry for Foreign Trade [1968] ETA 453, p. 463; Byla 69/75, Russo v. AIMA [1976] ETA 45; Byla 33/76, Rewe v. Land wirtschaftskammer für das Saarland [1976] ETA 1989, 5 dalis; Byla 45/76, Comet v. Produktschap voor Siergewassen [1976] ETA 2043, dalys; Byla 179/ 84, Bozzetti v. Invernizzi [1985] ETA 2301, 17 dalis. 13 Byla 69/75, Russo v. AIMA [1976] ETA 45, 56 dalis. 14 Byla 13/68, Salgoil v. Italian Ministry for Foreign Trade [1968] ETA, p. 463; Byla 179/84, Bozzetti v. Invernizzi [1985] ETA 2301, 17 dalis. 15 Byla 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal [1978] ETA 629; Byla 222/84, Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [1986] ETA I-1651, 17 dalis; Byla 13/68, Salgoil v. Italian Ministry for Foreign Trade [1968] ETA, p. 463; Byla 179/84, Bozzetti v. Invernizzi [1985] ETA 2301, 17 dalis. 16 Ward, A. Judicial Review and the Rights of Private Parties in EU Law. Oxford: Oxford University Press, 2007, p Barav, A., p

5 Socialinių mokslų studijos. 2009, 2(2): niai teismai 18. Taigi Teismas šioje byloje pagrindė asmens teisę reikalauti žalos atlyginimo iš EB teisę pažeidusios valstybės narės kaip teisę, kylančią iš EB teisinės sistemos, kurią turi užtikrinti nacionaliniai teismai. Vadinasi, nustatyta, kad asmuo, norintis gauti žalos atlyginimą iš valstybės narės, privalo kreiptis į nacionalinį teismą, kur toks ieškinys spręstinas vadovaujantis nacionalinės teisės normomis. 2. Principai, kuriais vadovaujantis nacionaliniai teismai sprendžia žalos asmeniui atlyginimo klausimus Francovich byloje Teismas pripažino, jog nacionalinės teisės normos (materialinės ir procesinės), kuriomis remiantis asmeniui atlyginama žala, negali būti visai autonomiškos (nepriklausomos nuo EB teisės). Jos turi būti ne mažiau palankios nei tos, kurios taikytinos panašiems nacionaliniams ieškiniams, bei negali apsunkinti ar visai užkirsti kelią žalai atlyginti 19. Vėlesnėje Teismo praktikoje (Palmisani, Courage v. Crehan bylų sprendimuose) šios nuostatos buvo apibendrintos ir įvardytos kaip efektyvumo ir veiksmingumo principai 20. Vadovaujantis Teismo jurisprudencija efektyvumo ir veiksmingumo principai apibendrintai apibrėžtini taip: nacionalinės teisės normos turi neapsunkinti/nepadaryti neįmanomos galimybės reikalauti žalos atlyginimo (efektyvumo principas, angl. principle of effectiveness); nacionalinės teisės normos, kuriomis remiantis žala yra atlyginama, neturi būti mažiau palankios nei tos, kurios taikomos analogiškiems nacionaliniams ieškiniams (veiksmingumo principas, angl. principle of equivalence). 21 Atkreiptinas dėmesys į tai, jog tokios pačios formuluotės, apibrėžiant anksčiau minėtus principus, taikomos ir teisinėje literatūroje 22. Teisinėje literatūroje taip pat pasitaiko nuomonių, jog efektyvumo ir veiksmingumo principai taikomi nepakankamai. Walterio van Gerveno teigimu, asmens teisių gynyba nacionaliniuose teismuose negali būti per daug apribota. Ji turi būti adekvati 23. Manytina, kad asmens teisių gynybos adekvatumas yra sudėtinė efektyvumo principo dalis, parodanti, jog asmens teisė pasinaudoti galimybe reikalauti 18 Sujungtos bylos C-6/90 iš C-9/90, Francovich v. Italian Republic [1991] ETA I-5357, dalys. 19 Ibid., 43 dalis. 20 Byla C-261/95, Palmisani v. Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) [1997] ETA I-4025, 27 dalis; Byla C-453/99, Courage v. Bernard Crehan and Bernard Crehan v. Courage [2001] ETA I-6297, 29 dalis. 21 Sujungtos bylos C-46/93 ir C-48/93, Brasserie du Pecheur v. Bundesrepublik Deutschland and The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame [1996] ETA I-1029, 67 dalis; Byla C-228/98, Dounias v. Ipourgos Ikonomikon (Minister for Economic Affairs) [2000] ETA I-577, 64 dalis; Byla C-66/95, The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte Eunice Sutton [1997] ETA I-2163, 33 dalis; Byla C- 261/95, Palmisani v. Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) [1997] ETA I-4025, 27 dalis; Byla C-453/99, Courage v. Bernard Crehan and Bernard Crehan v. Courage [2001] ETA I-6297, 29 dalis. 22 Reich, N., p ; Drake, S., p. 842; Green, N., Barav, A., p ; Van Gerven, W. Bridging the unbridgeable: Community and National tort laws after Francovich and Brasserie. International and Comparative Law Quarterly. 1996, 45(3): ; Prechal, S. Directives in EC Law. Second, completely revised edition. Oxford: Oxford University Press, 2005, p , , ; Barav, A., p Van Gerven, W. Of Rights, Remedies and Procedures, p. 533.

6 162 Agnė Vaitkevičiūtė. Žalos, padarytos valstybei narei pažeidus Europos Bendrijos... žalos atlyginimo turi būti reali. Ji neturi būti apsunkinta. Todėl nederėtų skirti adekvatumo kaip dar vieno atskiro principo Efektyvumo principas Efektyvumo principas gali būti suprantamas keleriopai. Pirma, kaip EB teisės efektyvumo principas bendrąja (plačiausia) prasme. 24 Antra, efektyvios teisminės apsaugos principas 25 (siauresne prasme). Trečia, kaip efektyvios teisminės apsaugos principas valstybių atsakomybės dėl žalos bylose (efektyvumo principas siauriausia prasme). Šios dvi efektyvumo principo reikšmės yra glaudžiai tarpusavyje susijusios 26. Todėl šiame straipsnyje efektyvumo principas valstybių atsakomybės dėl žalos bylose bus analizuojamas jį siejant su efektyvios teisminės apsaugos principu, tačiau bandant pabrėžti šio principo savarankišką reikšmę valstybių atsakomybės dėl žalos bylose. Efektyvios teisminės apsaugos principas perėjo keturis raidos etapus, todėl teisinėje literatūroje skiriamos tokios keturių kartų bylos: bylos, susijusios su tiesioginio veikimo ir viršenybės principais; bylos, susijusios su pagrindinių principų (efektyvumo ir veiksmingumo), kuriais vadovaujantis asmens teisės ginamos nacionaliniuose teismuose, suformulavimu; bylos, susijusios su tolesniu efektyvumo ir veiksmingumo principų aiškinimu; bylos, susijusios su valstybių atsakomybės dėl žalos nustatymu bei efektyvios teisminės apsaugos principo aiškinimu 27. Manytina, jog būtų galima iš dalies sutikti, kad šie efektyvios teisminės apsaugos principo plėtros etapai išskiriami ir būtent dėl šių priežasčių. Pirma, iš pradžių asmens teisės, kylančios iš EB teisinės sistemos, buvo ginamos tik pasinaudojant tiesioginio veikimo ir viršenybės principais. Antra, tik daug vėliau Teismas pripažino, jog būtina užtikrinti vienodą efektyvią asmens teisių apsaugą nacionaliniuose teismuose pasinaudojant valstybių atsakomybės dėl žalos doktrina. Tačiau neaišku, kodėl efektyvumo principas siejamas su veiksmingumo principu, nes, tai iš esmės yra du atskiri, savarankišką reikšmę turintys principai, kildinami iš EB teisės. Norint suprasti, kas sudaro efektyvumo principo turinį valstybių atsakomybės dėl žalos bylose ir tai paaiškinti, visų pirma reikėtų panagrinėti Teismo jurisprudenciją šiuo klausimu. Sprendžiant žalos asmeniui atlyginimo klausimus efektyvumo principas buvo minėtas Teismo jurisprudencijoje gerokai anksčiau nei buvo priimtas sprendimas Fran- 24 Snyder, F. The Effectiveness of European Community Law: Institutions, Processes, Tools and Techniques. Modern Law Review. 1993, 56(1): 7 45; Tridimas, T. The General Principles of EU Law. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2007, p ; Accetto, M., Zleptnig, S. The Principle of Effectiveness: Rethinking Its Role in Community Law. European Public Law. 2005, 11(3): ; Martin, C. P. Furthering the Effectiveness of EC Directives and the Judicial Protection of Individual Rights Thereunder. International and Comparative Law Quarterly. 1994, 43(1): 26 54; Herlin-Karnell, E. An Exercise in Effectiveness? European Business Law Review. 2007, 18(5): ; Becker, F. Application of Community Law by Member States Public Authorities: Between Autonomy and Effectiveness. Common Market Law Review. 2007, 44(4): ; Ward, A. Judicial Review and the Rights of Private Parties in EU Law. Second completely revised edition. Oxford: Oxford University Press, 2007, p Martin, C. P., p Caranta, R. Judicial Protection Against Member States: A New Jus Commune Takes Shape. Common Market Law Review. 1995, 32(2): Drake, S., p

7 Socialinių mokslų studijos. 2009, 2(2): covich byloje. Teismas nagrinėdamas bylas, susijusias su laisvu prekių judėjimu, pripažino, jog grąžinant asmeniui nacionalinėje teisėje numatytus mokesčius, prieštaraujančius EB teisei (lygiaverčio poveikio priemonės), turi būti atsižvelgiama ir į efektyvumo principą, t. y. negali būti apsunkinta arba tapti neįmanoma grąžinti tokius sumokėtus mokesčius 28. Vėliau, Francovich byloje, Teismas pripažino šio principo svarbą valstybių atsakomybės dėl žalos bylose nustatydamas, kad nacionalinės teisės normos turi neapsunkinti/nepadaryti neįmanomos privataus asmens galimybės reikalauti žalos atlyginimo nacionaliniame teisme 29. Ši nuostata Palmisani byloje buvo pavadinta efektyvumo (angl. principle of effectiveness) principu 30. Manytina, kad tokį Teismo sprendimą lėmė ankstesnės Teismo praktikos, ne kartą minint, jog nacionalinės teisės normos turi būti tokios, jog asmens galimybės reikalauti atlyginti žalą nacionaliniame teisme nebūtų apsunkintos/taptų neįmanomos 31. Larsy byloje Teismas pripažino dar vieną svarbų efektyvumo principo aspektą, jog užtikrinti, kad būtų taikomas efektyvumo principas ne tik žemesniųjų, bet ir aukščiausiųjų teismų pareiga. 32 Vadinasi, tai yra principas, įpareigojantis visus valstybių narių nacionalinius teismus, nagrinėjančius žalos dėl EB teisės pažeidimo padarymo atlyginimo ieškinius. Galima daryti išvadą, jog efektyvumo principas, atsiradęs Teismo praktikoje kaip bendrasis EB teisės principas, buvo pritaikytas valstybių atsakomybės bylose užtikrinti, jog nacionalinės teisės normos, kurios taikytinos tuo konkrečiu atveju, turi neapsunkinti/nepadaryti neįmanomos privataus asmens galimybės nacionaliniame teisme reikalauti atlyginti žalą. Efektyvumo principo taikymas nacionalinių teismų, nagrinėjančių žalos atlyginimo ieškinius, prerogatyva. Šis principas numato nacionaliniams teismams gaires, kaip turi būti nagrinėjami žalos dėl EB teisės pažeidimo padarymo atlyginimo ieškiniai Veiksmingumo principas Veiksmingumo principas taip pat yra vienas pamatinių EB teisės principų 33. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kai kurie užsienio autoriai veiksmingumo principą vadina nediskriminavimo principu 34. Angelos Ward bei Matejaus Accetto ir Stefano Zleptnigo teigimu, veiksmingumo principas suprantamas kaip nediskriminavimas (angl. principle of non-discrimination) 35. Manytina, jog šį svarbų principą būtų teisingiau vadinti veiks- 28 Byla 33/76, Rewe v. Landwirtschaftskammer für das Saarland [1976] ETA 1989, 5 dalis; Byla 45/76, Comet v. Produktschap voor Siergewassen [1976] ETA 2043, 13 dalis; Byla 199/82, Amministrazione delle finanze dello stato v. San Giorgio [1983] ETA 3595, 12 dalis. 29 Sujungtos bylos C-6/90 ir C-9/90, Francovich v. Italian Republic [1991] ETA I-5357, 43 dalis. 30 Byla C-261/95, Palmisani v. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) [1997] ETA I-4025, 27 dalis. 31 Byla 68/88, Commission v. Greece [1989] ETA 2965, 24 dalis; Byla C-231/96, Edilizia Industriale Siderurgica Srl (Edis) v. Ministero delle Finanze [1996] ETA I-4951, 19 dalis; Byla C-312/93, Peterbroeck v. Belgian State [1995] ETA I-4599, 12 dalis. 32 Byla C-118/00, Larsy v. INASTI [2001] ETA I-5063, 52 dalis. 33 Lenaerts, K. The Rule of Law and the Coherence of the Judicial System of the European Union. Common Market Law Review. 2007, 44(6): 1625; Ward, A., p Ward, A., p Accetto, M.; Zleptnig, S., p ; Ward, A., p

8 164 Agnė Vaitkevičiūtė. Žalos, padarytos valstybei narei pažeidus Europos Bendrijos... mingumo principu dėl kelių priežasčių. Pirma, toks supratimas yra platesnis ir rodo ne tik tai, ar asmuo nėra diskriminuojamas nacionaliniame procese nagrinėjant žalos atlyginimo ieškinius, bet taip pat ir tai, jog asmeniui yra sudaromos sąlygos gauti žalos atlyginimą. Antra, šis principas apibrėžiamas būtent kaip veiksmingumo principas ir Teismo praktikoje: Teismas yra pažymėjęs, jog veiksmingumo principas reikalauja, kad pareiškiant ieškinį nacionaliniam teismui nebūtų daroma jokio skirtumo dėl to, ar pažeista EB, ar nacionalinės teisės norma, jeigu toks ieškinys pareikštas dėl tos pačios priežasties, ir ieškinio tikslas yra toks pat. 36 Dėl anksčiau nurodytų priežasčių šis principas bus įvardijamas kaip veiksmingumas. Veiksmingumo principo gali būti kelios prasmės. Pirma, EB teisės veiksmingumas bendrąja prasme. Antra, veiksmingos teisminės apsaugos principas (siauresne prasme). Trečia, veiksmingos teisminės apsaugos principas valstybių atsakomybės dėl žalos bylose (siauriausia prasme). 37 Dvi pastarosios veiksmingumo principo reikšmės yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, todėl veiksmingos teisminės apsaugos principas valstybių atsakomybės dėl žalos bylose bus nagrinėjamas parodant jo ryšį su veiksmingos teisminės apsaugos principu, t. y. veiksmingumo principu platesne prasme. Teisinėje literatūroje veiksmingumo principas plačiąja prasme apibrėžiamas kaip būtinumas užtikrinti, jog nacionalinės teisės normos neturi būti mažiau palankios nei tos, kurios taikomos teisės normoms, reglamentuojančioms nacionalinės teisės taikymą toje valstybėje narėje 38. Panašiai turėtų būti suprantamas ir veiksmingumas valstybių atsakomybės dėl žalos bylose nacionalinės teisės normos, kuriomis vadovaujantis asmeniui atlyginama žala dėl EB teisės pažeidimo, turi būti analogiškos panašiems nacionaliniams ieškiniams. Tokią veiksmingumo principo sampratą pagrindė Teismas savo jurisprudencijoje nagrinėdamas tiek bendruosius veiksmingos teisminės apsaugos klausimus, tiek ir žalos atlyginimo klausimus valstybių atsakomybės dėl žalos bylose 39. Valstybių atsakomybės dėl žalos bylose veiksmingumo principas pirmą kartą sukonkretintas pripažįstant, jog nacionalinės teisės normos, kuriomis remiantis asmeniui atlyginama žala, neturi būti mažiau palankios nei tos, kurios taikomos analogiškiems nacionaliniams ieškiniams 40. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog ši formuluotė pateikta tiesiogiai neįvardijant, jog tai yra veiksmingumo principas. Vėliau Teismas jau pateikė apibendrintą 36 Byla C-326/96, Levez v. Jennings (Harlow Pools) [1998] ETA I-7835, 41 dalis. 37 Tokia veiksmingumo principo samprata buvo išskirta apibendrinus Teismo jurisprudenciją valstybių atsakomybės dėl žalos bylose. 38 Becker, F., p Byla 33/76, Rewe v. Landswirtschaftskammer für das Saarland [1976] ETA 1989, 4 5 dalys; Byla 45/76, Comet v. Produktschap voor Siergewassen [1976] ETA 2043, 13 dalis; Byla C-410/92, Johnson v. Chief Adjudication Officer [1994] ETA I-5483, 21 dalis; Byla C-246/96, Mangorrian and Cunningham v. Eastern Health and Social Services Board [1997] ETA I-7153, 37 dalis; Byla C-78/98, Preston v. Wolverhampton Healthcase NHS [2000] ETA I-3201, 31 dalis; Byla C-453/99, Courage v. Bernard Crehan and Bernard Crehan v. Courage [2001] ETA I-6297, dalys; Byla C-201/02, The Queen, on the application of Wells v. Secretary of State for Transport [2004] ETA I-723, 67 dalis; Byla C-295/04, Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni [2006] ETA I-6619, 62 dalis. 40 Sujungtos bylos C-6/90 ir C-9/90, Francovich v. Italian Republic [1991] ETA I-5357, 43 dalis. Francovich byloje Teismas pasirėmė bendra veiksmingos teisminės apsaugos principo samprata. Žr. Bylos 199/82, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. San Giorgio [1983] ETA 3595, 14 dalį.

9 Socialinių mokslų studijos. 2009, 2(2): veiksmingumo principo sampratą. Palmisani byloje Teismas pažymėjo, jog nacionalinių teisės normų savybė suteikti ne mažiau palankią apsaugą nei ta, kuri taikoma analogiškiems nacionaliniams ieškiniams, yra suprantama kaip veiksmingumo principas 41. Galima būtų apibendrintai teigti, jog veiksmingumo principas valstybių atsakomybės dėl žalos bylose turi būti suprantamas taip: nacionalinės teisės normos, kuriomis asmeniui atlyginama žala, neturi būti mažiau palankios nei tos, kurios taikomos analogiškiems nacionaliniams ieškiniams. Veiksmingumo principo taikymas nacionalinių teismų, nagrinėjančių žalos atlyginimo ieškinius, prerogatyva. Šis principas suteikia nacionaliniams teismams gaires, kaip turi būti nagrinėjami žalos dėl EB teisės pažeidimo padarymo atlyginimo ieškiniai. 3. Pagrindinės materialinės ir procesinės žalos asmeniui atlyginimo nuostatos Nors valstybių atsakomybės dėl žalos sąlygos suformuluotos Teismo praktikoje, tačiau žala asmeniui dėl tokio pažeidimo padarymo atlyginama remiantis nacionalinės teisės normomis. Žalos atlyginimo klausimai sprendžiami išimtinai nacionaliniuose teismuose vadovaujantis nacionaline teise, t. y. taikant materialines ir procesines teisės normas. Daugelis užsienio teisininkų, analizuojantys pirmiau nurodytus klausimus, apsiriboja tik galimų teisinių gynybos priemonių (ieškinių) nacionaliniuose teismuose nagrinėjimu 42. Užsienio teisinėje literatūroje pateikiama tokia šių nacionalinių teisės normų klasifikacija: materialinės teisės normos; procesinės teisės normos, reglamentuojančios įvairius proceso nacionaliniame teisme klausimus 43. Taigi matome, jog žalos asmeniui atlyginimo nacionaliniuose teismuose nuostatos yra dvejopo pobūdžio materialiosios ir procesinės (kai kurių autorių nuomone turinio ir formos 44 ). Materialiosios teisės normos iš esmės skirtos žalos atlyginimo turinio klausimams žalos dydžiui, atlygintinos žalos rūšims įvertinti, nustatyti, kokie yra ieškinio senaties terminai 45. Procesinės teisės normos yra įvairios. Vienos jų skirtos nustatyti, kas gali reikalauti žalos atlyginimo (ieškovas), iš ko žala turi būti atlyginama (atsakovas). Kitos skirtos įvairiems procesiniams žalos atlyginimo klausimams, tokiems kaip įrodinėjimo priemonės ir būdai, liudytojų parodymai, teismų, nagrinėjančių žalos atlyginimo ieškinius, nacionalinėje teisėje paskyrimą bei tokių teismų kompetencijos klausimus, reguliuoti. Tiek materialinės, tiek procesinės teisės normos turi atitikti iš EB teisės kildinamus, pamatinius efektyvumo ir veiksmingumo principus 46. Todėl Teismas ne kartą yra pateikęs nacionaliniams teismams kriterijus, kaip turėtų būti vertinamos anksčiau minėtos nacionalinės teisės normos. 41 Byla C-261/95, Palmisani v. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) [1997] ETA I-4025, 27 dalis. 42 Van Gerven, W. Of Rights, Remedies and Procedures, p. 513; Ward, A., p. 235; Prechal, S., p ; Snyder, F., p Reich, N., p Ward, A., p. 235; Prechal, S., p Snyder, F., p Byla C-302/97, Konle v. Austria [1999] ETA I-3099, 58 dalis. 46 Byla C-295/04, Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni [2006] ETA I-6619, 54 dalis.

10 166 Agnė Vaitkevičiūtė. Žalos, padarytos valstybei narei pažeidus Europos Bendrijos... Apibendrindami tai, kas anksčiau išdėstyta, galime teigti, jog: žala asmeniui atlyginama pagal nacionalines materialines ir procesines teisės normas. Šios normos reguliuoja tokius klausimus kaip atlygintinos žalos dydis, žalos rūšys, ieškovas, atsakovas, ieškinio senaties terminai, nacionalinių teismų, nagrinėjančių žalos atlyginimo ieškinius, paskyrimas bei kompetencija, įvairūs kiti procesiniai klausimai, tokie kaip įrodinėjimo priemonės ir būdai, liudytojų parodymai ir kt.; materialinės ir procesinės teisės normos turi atitikti veiksmingumo ir efektyvumo principus Materialinės žalos asmeniui atlyginimo nuostatos Materialinės žalos asmeniui atlyginimo nuostatos reglamentuoja tokius klausimus kaip atlygintinos žalos dydis, žalos rūšys, ieškinio senaties terminai. Tai yra normos, kurios apibrėžia asmens teisės pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo turinį. Pagrindinės jų analizuotos Teismo praktikoje ir teisinėje literatūroje, didžiausią dėmesį skiriant žalos atlyginimo dydžiui, rūšims bei ieškinio senaties terminams. Didžioji dalis bylų, kuriose Teismas nagrinėjo žalos atlyginimo klausimus, buvo susijusios su turtinės žalos atlyginimu. Iš Teismo praktikos akivaizdu, kad pripažįstamas visiškas nuostolių atlyginimo principas 47. Vadinasi, asmeniui turi būti atlyginti tiek tiesioginiai, tiek ir netiesioginiai nuostoliai, t. y. ne tik jo negautos pajamos, bet ir turėtos išlaidos. Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad asmuo, kuris patyrė žalos, patvirtintų, jog ėmėsi visų įmanomų priemonių žalos dydžiui sumažinti. Antraip žala asmeniui gali būti neatlyginta visiškai arba atlyginta mažiau nei jis tikėjosi 48. Draehmpaehl byloje buvo pripažinta, jog kompensacija turi būti reali ir adekvati padarytai žalai, tačiau kompensacija bet kokiu atveju negali būti nominali 49. Vadinasi, asmuo turi gauti tokią kompensaciją, kuri atitiktų jo patirtą žalą. Šis teiginys pakartotas ir Marshall byloje, kurioje taip pat pridurta, kad asmeniui turi būti atlygintos ir palūkanos, kadangi jos yra sudėtinė kompensacijos dalis 50. Sprendžiant klausimą, koks ieškinio senaties terminas yra tinkamas norint pareikšti reikalavimą dėl žalos atlyginimo, Teismo praktika yra labai įvairi. Emmott byloje Teismas pripažino, jog valstybės narės privalo pačios savo nacionalinėje teisėje nustatyti procesinius ieškinių padavimo pagrindus. Jei valstybė narė netinkamai įgyvendina direktyvą, ieškinio dėl žalos atlyginimo senaties terminas negali būti pradėtas skaičiuoti tol, kol direktyva nėra tinkamai perkelta į nacionalinę teisę 51. Kitoje, Edis byloje, Teismas konstatavo, jog ieškinio senaties terminai, taikomi žalos atlyginimo ieškiniams, turi būti protingi (pateisinami) 52. Vadinasi, darytina išvada, jog nacionalinėje teisėje turi būti 47 Sujungtos bylos C-46/93 ir 48/93, Brasserie du Pecheur v. Bundesrepublik Deutschland and The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame [1996] ETA I-1029, 87 dalis. 48 Reich, N., p Byla C-180/95, Draehmpaehl v. Urania Immobilienservice OHG [1997] ETA I-2195, dalys. 50 Byla C-271/91, Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority [1993] ETA I- 4367, 26, 31 dalys. 51 Byla C-208/90, Emmott v. Minister for Social Welfare and Attorney General [1991] ETA I-4269, 16, dalys. 52 Byla C-231/96, Edilizia Industriale Siderurgica (Edis) v. Ministero delle Finanze [1996] ETA I-4951, 20 da-

11 Socialinių mokslų studijos. 2009, 2(2): nustatyti tokie ieškinio senaties terminai, kurie nebūtų pernelyg trumpi ir per kuriuos būtų realios galimybės asmeniui kreiptis į teismą. Koks ieškinio senaties terminas laikytinas tinkamu, kiekvienu atveju turi būti sprendžiama vadovaujantis bylos teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis Procesinės žalos asmeniui atlyginimo nuostatos Kiekvienoje valstybėje narėje galioja savarankiškos proceso teisės normos, kuriomis remiantis nacionaliniuose teismuose sprendžiamos įvairios bylos. Vienos žalos asmeniui atlyginimo procesinės nuostatos skirtos tokiems klausimams kaip ieškovo ir atsakovo nustatymas reguliuoti. Nacionalinėje teisėje svarbu identifikuoti asmenį, kuris turi teisę reikalauti žalos atlyginimo. Tai gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo 53. Atsakovu žalos atlyginimo bylose visais atvejais yra valstybė narė, nors už žalos atlyginimą yra atsakinga konkreti institucija, vykdanti savo funkcijas valstybės vardu. Todėl žalos asmeniui gali padaryti bet kokia valstybės narės institucija 54. EB teisės pažeidimą gali padaryti tiek vykdomosios valdžios institucija 55, tiek įstatymų leidžiamosios valdžios institucija 56, tiek ir teisminės valdžios institucija, kurios sprendimai remiantis nacionaline teise yra galutiniai ir neskundžiami 57. Tačiau gali kilti klausimas ir dėl tokių institucijų, kaip vietos valdžios institucijos, federacijos subjektai, kiti valstybiniai dariniai ar netgi privačios institucijos (organai), atsakomybės. Teismo praktikoje yra pavyzdžių, kai žala asmeniui turi būti atlyginama ir tais atvejais, jeigu pažeidimą padaro vietos valdžios (decentralizuota) institucija 58, federacijos subjektai (federacinę valstybę sudarančių žemių ar kitokių struktūrinių darinių institucijos) 59 ar netgi privati organizacija 60. Tokiam Teismo požiūriui pritaria ir užsienio teisininkai 61. Taigi matome, jog valstybės narės institucijos sąvoka lis; Byla C-90/94, Haahr Petroleum v. Benra Havn [1997] ETA I-4085, 48 dalis; Sujungtos bylos C-283/94, C-291/94 ir C-292/94, Denkavit v. Bundesamt für Finanzen [1996] ETA I-5063, 23 dalis. 53 Moniz, C. B. Overview of the Mechanisms of Enforcement of Community Law. Iš Enforcing Community Law from Francovich to Köbler: Twelve Years of the State Liability Principle. Koln: Bundesanzeiger Verlag, 2004, p Köck, H. F., Hintersteininger, M. The Concept of member State Liability for Violation of Community Law and Its Shortcomings. An Analysis of the Case Law of the European Court of Justice on this Matter. Austrian Review of International and European Law. 1998, 3(1): Byla C-5/94, R. v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Hedley Lomas [1996] ETA I-2553; Byla C-424/97, Haim v. Kassenzähnarztliche Vereinigung Nordrhein (Haim II) [2000] ETA I-5123; Byla C- 127/95, Norbrook Laboratories v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food [1998] ETA I Sujungtos bylos C-46/93 ir 48/93, Brasserie du Pecheur v. Bundesrepublik Deutschland and The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame [1996] ETA I-1029; Byla C-140/97, Rechberger v. Austria [1999] ETA I Byla C-224/01, Köbler v. Austria [2003] ETA I-10239; Byla C-173/03, Traghetti del Mediterraneo v. Repubblica Italiana [2006] ETA I Byla C-302/97, Konle v. Austria [1999] ETA I-3099, dalys. 59 Byla C-424/97, Haim v. Kassenzähnarztliche Vereinigung Nordrhein [2000] ETA I-5123, 30 dalis; Byla C- 302/97, Konle v. Austria [1999] ETA I-3099, dalys. 60 Byla C-424/97, Haim v. Kassenzähnarztliche Vereinigung Nordrhein [2000] ETA I-5123, 31 dalis. 61 Tridimas, T. Liability for Breach of Community Law: Growing Up and Mellowing Down? Common Market

12 168 Agnė Vaitkevičiūtė. Žalos, padarytos valstybei narei pažeidus Europos Bendrijos... Teismo aiškinama plačiai, neatsižvelgiant, kokia institucija yra atsakinga už EB teisės pažeidimo padarymą. Svarbu tai, kad institucija, padariusi EB teisės pažeidimą, atlygintų asmens patirtą žalą. Ar konkreti institucija yra valstybės narės institucija, galinti pažeisti EB teisę, vertintina kiekvienu atveju atskirai. Kitos procesinės žalos asmeniui atlyginimo nuostatos skirtos tokiems klausimams kaip įrodinėjimo priemonės ir būdai, liudytojų parodymai reguliuoti 62. Teismo jurisprudencijoje išsamiausiai nagrinėtos nacionalinės teisės nuostatos, reglamentuojančios įrodinėjimo taisykles. Johnston byloje pripažinta, jog nacionalinės teisės normos, reglamentuojančios įrodinėjimo taisykles, užkertančias kelią teismui vykdyti savo teismines funkcijas, prieštarauja iš EB teisės kildinamiems efektyvumo ir veiksmingumo principams. 63 Kituose Teismo sprendimuose konstatuota, jog tam tikrais atvejais įrodinėjimo pareigos priskyrimas ieškovui nėra suderinamas su EB teise, nes užkerta kelią asmeniui pasinaudoti iš EB teisės kildinama teise į žalos atlyginimą 64. Dar viena procesinių teisės normų rūšis susijusi su teismų, kurie pagal nacionalinę teisę yra kompetentingi nagrinėti ieškinius dėl žalos atlyginimo padarius EB teisės pažeidimą, paskyrimu bei jų kompetencijos nustatymu. Užsienio teisinėje literatūroje valstybės narės pareiga paskirti kompetentingus teismus, įgaliotus nagrinėti žalos atlyginimo ieškinius, vadinama procesine autonomija (savarankiškumu), tačiau pasigendama išsamesnės tokių klausimų analizės 65. Teismas nagrinėdamas Francovich bylą pripažino, kad nesant konkrečių EB teisės nuostatų kiekviena valstybė narė privalo paskirti kompetentingus teismus, kurie nagrinėtų ieškinius dėl žalos atlyginimo valstybei padarius EB teisės pažeidimą 66. Šis svarbus principas vėliau buvo ne kartą pakartotas Teismo jurisprudencijoje 67, tačiau jį taikant, manytina, gali būti sukelta daug praktinių problemų, kaip antai, kokiais kriterijais vadovaujantis šie teismai turėtų būti paskirti, Law Review. 2001, 38(2): 320; Aalto, P. Twelve years of Francovich in the European Court of Justice: A Survey of the Case-law on the interpretation of the Three Conditions of Liability. Iš Enforcing Community Law from Francovich to Köbler: Twelve Years of the State Liability Principle. Koln: Bundesanzeiger Verlag, 2004, p. 65; Köck, H. F., Hintersteininger, M., p Prechal, S., p , Byla 222/84, Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [1986] ETA I-1651, 17 dalis. 64 Byla 199/82, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. San Giorgio [1983] ETA 3595, 14 dalis; Sujungtos bylos 331, 376 ir 378/85, Jules Bianco v. Directeur General des Douanes et Drois Indirects [1988] ETA 1099, 12 dalis; Byla C-228/98, Dounias v. Ipourgos Ikonomikon (Minister for Economic Affairs) [2000] ETA I-577, 69 dalis. 65 Reich, N., p Sujungtos bylos C-6/90 ir C-9/90, Francovich v. Italian Republic [1991] ETA I-5357, 42 dalis. 67 Sujungtos bylos C-46/93 ir 48/93, Brasserie du Pecheur v. Bundesrepublik Deutschland and The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame [1996] ETA I-1029, 67 dalis; Byla C-228/98, Dounias v. Ipourgos Ikonomikion (Minister for Economic Affairs) [2000] ETA I-577, 58 dalis; Sujungtos bylos C-231/06 C-233/06, Jonkman v. National Pensions Office [2007] ETA 0000, 40 dalis; Byla C-66/95, The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte Eunice Sutton [1997] ETA I-2163, 35 dalis; Byla C-224/01, Köbler v. Austria [2004] ETA I-10239, dalys; Byla C-127/95, Norbrook Laboratories v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food [1998] ETA I-1531, 111 dalis; Byla C-261/95, Palmisani v. Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) [1997] ETA I-4025, 27 dalis; Byla C-295/04, Manfredi v. Loyd Adriatico Assicurazioni [2006] ETA I-6619, 62 dalis.

13 Socialinių mokslų studijos. 2009, 2(2): kuris nacionalinis teismas galėtų nagrinėti ieškinį dėl žalos atlyginimo tuo atveju, kai EB teisę pažeistų aukščiausios instancijos teismas 68. Apibendrinant konstatuotina, jog visais atvejais būtina užtikrinti, kad visos anksčiau minėtos procesinės teisės normos nacionalinių teismų būtų tikrinamos atsižvelgiant į efektyvumo ir veiksmingumo principus. Išvados 1. Ilgą laiką nebuvo jokių bendrųjų, EB mastu taikomų, valstybių atsakomybės dėl žalos sąlygų, todėl nacionaliniai teismai žalos atlyginimo klausimus sprendė savo nuožiūra vadovaudamiesi išimtinai nacionalinėmis teisės normomis. Tai lėmė skirtingą teismų praktiką žalos asmeniui atlyginimo bylose bei sudarė sąlygas taikyti nevienodą asmens teisių gynybos standartą. Vis dėlto Francovich byloje pripažinta, jog žala asmeniui turi būti atlyginama vadovaujantis nacionalinėmis teisės normomis, jeigu įrodoma, kad valstybės atsakingos dėl žalos sąlygų. Taip atsirado pagrindas tinkamiau išspręsti žalos asmeniui atlyginimo klausimus nacionaliniuose teismuose. 2. Žalos asmeniui atlyginimo klausimai sprendžiami nacionaliniuose teismuose, tačiau nacionaliniai teismai nagrinėdami žalos atlyginimo ieškinius nėra visai autonomiški. Jie turi atsižvelgti į efektyvumo ir veiksmingumo principus, apsaugančius privatų asmenį nuo galimybės nacionaliniame teisme taikyti tokias nacionalinės teisės normas, kurios yra mažiau palankios nei taikomos panašiems nacionaliniams ieškiniams bei užkerta kelią arba apsunkina galimybę pasinaudoti teise į žalos atlyginimą. 3. Efektyvumo principas pritaikytas užtikrinti, jog nacionalinės teisės normos, kurios taikytinos tuo konkrečiu atveju, turi neapsunkinti/nepadaryti neįmanomos privataus asmens galimybės reikalauti žalos atlyginimo nacionaliniame teisme. Efektyvumo principo taikymas nacionalinių teismų, nagrinėjančių žalos atlyginimo ieškinius, prerogatyva. 4. Veiksmingumo principas turi būti suprantamas taip: nacionalinės teisės normos, kuriomis remiantis asmeniui atlyginama žala, neturi būti mažiau palankios nei tos, kurios taikomos analogiškiems nacionaliniams ieškiniams. Veiksmingumo principo taikymas taip pat nacionalinių teismų, nagrinėjančių žalos atlyginimo ieškinius, prerogatyva. 5. Žala asmeniui atlyginama pagal nacionalines materialines ir procesines teisės normas. Šios normos skirtos reguliuoti tokiems klausimams: atlygintinos žalos dydis, žalos rūšys, ieškinio senaties terminai, ieškovas, atsakovas, įvairūs procesiniai klausimai, tokie kaip įrodinėjimo priemonės ir būdai, liudytojų parodymai, nacionalinių teismų, nagrinėjančių žalos atlyginimo ieškinius, paskyrimas bei jų kompetencija. Visos materialinės ir procesinės teisės normos, kuriomis remiantis asmeniui atlyginama žala bei kurias įgalioti taikyti nacionaliniai teismai, turi atitikti veiksmingumo ir efektyvumo principus. 68 Šis probleminis klausimas tapo ypač aktualus priėmus sprendimą Köbler byloje.

14 170 Agnė Vaitkevičiūtė. Žalos, padarytos valstybei narei pažeidus Europos Bendrijos... Literatūra Aalto, P. Twelve Years of Francovich in the European Court of Justice: A Survey of the Case-law on the Interpretation of the Three Conditions of Liability. Iš Enforcing Community Law from Francovich to Köbler: Twelve Years of the State Liability Principle. Koln: Bundesanzeiger Verlag, 2004, p Accetto, M.; Zleptnig, S. The Principle of Effectiveness: Rethinking Its Role in Community Law. European Public Law. 2005, 11(3): Byla 26/62, Van Gend and Loos v. Netherlands Inland Revenue administration [1963] ETA 1. Byla 6/64, Costa v. ENEL [1964] ETA 585. Byla 13/68, Salgoil v. Italian Ministry for Foreign Trade [1968] ETA 453. Byla 69/75, Russo v. AIMA [1976] ETA 45. Byla 33/76, Rewe v. Land wirtschaftskammer für das Saarland [1976] ETA Byla 45/76, Comet v. Produktschap voor Siergewassen [1976] ETA Byla 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal [1978] ETA 629. Byla 199/82, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. San Giorgio [1983] ETA Byla 14/83, Von Colson and Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen [1984] ETA I Byla 179/ 84, Bozzetti v. Invernizzi [1985] ETA Byla 222/84, Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [1986] ETA Byla 68/88, Commission v. Greece [1989] ETA Byla C-213/89, The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame [1990] ETA I Byla C-208/90, Emmott v. Minister for Social Welfare and Attorney General [1991] ETA I Sujungtos bylos C-6/90 ir C-9/90, Francovich v. Italian Republic [1991] ETA I Byla C-271/91, Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority [1993] ETA I Byla C-410/92, Johnson v. Chief Adjudication Officer [1994] ETA I Sujungtos bylos C-46/93 ir C-48/93, Brasserie du Pecheur v. Bundesrepublik Deutschland and the Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame [1996] ETA I Byla C-312/93, Peterbroeck v. Belgian State [1995] ETA I Byla C-90/94, Haahr Petroleum v. Benra Havn [1997] ETA I Sujungtos bylos C-283/94, C-291/94 ir C- 292/94, Denkavit v. Bundesamt für Finanzen [1996] ETA I Byla C-66/95, The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte Eunice Sutton [1997] ETA I Byla C-127/95, Norbrook Laboratories v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food [1998] ETA I Byla C-180/95, Draehmpaehl v. Urania Immobilienservice OHG [1997] ETA I Byla C-261/95, Palmisani v. Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) [1997] ETA I Byla C-231/96, Edilizia Industriale Siderurgica (Edis) v. Ministero delle Finanze [1996] ETA I Byla C-246/96, Mangorrian and Cunningham v. Eastern Health and Social Services Board [1997] ETA I Byla C-326/96, Levez v. Jennings (Harlow Pools) [1998] ETA I Byla C-302/97, Konle v. Austria [1999] ETA I Byla C-424/97, Haim v. Kassenzähnarztliche Vereinigung Nordrhein (Haim II) [2000] ETA I-5123.

15 Socialinių mokslų studijos. 2009, 2(2): Byla C-78/98, Preston v. Wolverhampton Healthcase NHS and Fletcher v. Midland Bank [2000] ETA I Byla C-228/98, Dounias v. Ipourgos Ikonomikion (Minister for Economic Affairs) [2000] ETA I-577. Byla C-453/99, Courage v. Bernard Crehan and Bernard Crehan v. Courage [2001] ETA I Byla C-118/00, Larsy v. INASTI [2001] ETA I Byla C-224/01, Köbler v. Austria [2004] ETA I Byla C-201/02, The Queen, on the application of Wells v. Secretary of State for Transport [2004] ETA I-723. Byla C-295/04, Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni [2006] ETA I Sujungtos bylos C-231/06 to C-233/06, Jonkmann v. National Pensions Office [2007] ETA Bulletin of the European Communities, Supplement 9/75. Bulletin of the European Communities, Supplement 2/91. Barav, A. State Liability in Damages for Breach of Community Law in the National Courts. Iš Yearbook of European Law Oxford: Clarendon Press, 1997, p Becker, F. Application of Community Law by Member States Public Authorities: Between Autonomy and Effectiveness. Common Market Law Review. 2007, 44(4): Caranta, R. Judicial Protection Against Member States: A New Jus Commune Takes Shape. Common Market Law Review. 1993, 52(2): Drake, S. Scope of Courage and the Principle of Individual Liability for Damages: Further Development of the Principle of Effective Judicial Protection by the Court of Justice. European Law Review. 2006, 31(6): Van Gerven, W. Of Rights, Remedies and Procedures. Common Market Law Review. 2000, 37(3): Van Gerven, W. Remedies for Infringements of Fundamental Rights. European Public Law. 2004, 10(2): Van Gerven, W. Bridging the Unbridgeable: Community and National Tort Laws after Francovich and Brasserie. International and Comparative Law Quarterly. 1996, 45(3): Green, N.; Barav, A. Damages in the National Courts for Breach of Community Law. In Yearbook of European Law Oxford: Clarendon Press, 1986, p Herlin-Karnell, E. An Exercise in Effectiveness? European Business Law Review. 2007, 18(5): Köck, H. F.; Hintersteininger, M. The Concept of member State Liability for Violation of Community Law and Its Shortcomings. An Analysis of the Case Law of the European Court of Justice on this Matter. Austrian Review of International and European Law. 1998, 3(1): Lenaerts, K. The Rule of Law and the Coherence of the Judicial System of the European Union. Common Market Law Review. 2007, 44(6): Martin, C. P. Furthering the Effectiveness of EC Directives and the Judicial Protection of Individual Rights Thereunder. International and Comparative Law Quarterly. 1994, 43(1): Moniz, C. B. Overview of the Mechanisms of Enforcement of Community Law. Iš Enforcing Community Law from Francovich to Köbler: Twelve Years of the State Liability Principle. Koln: Bundesanzeiger Verlag, 2004, p Nebbia, P. Damages Actions for the Infringement of EC Competition Law: Compensation or Deterrence? European Law Review. 2008, 33(1): Obradovich, D., et al. Interface between EU Law and National Law. Groningen: Europa Prechal, S. Directives in EC Law. Second, completely revised edition. Oxford: Oxford University Press, 2005.

ISSN JURISPRUDENCIJA Mokslo darbai (106); EUROPOS BENDRIJOS DELIKTINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI IR SANTYKIS SU VALSTYBIŲ NAR

ISSN JURISPRUDENCIJA Mokslo darbai (106); EUROPOS BENDRIJOS DELIKTINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI IR SANTYKIS SU VALSTYBIŲ NAR ISSN 1392-6195 JURISPRUDENCIJA Mokslo darbai 2008 4(106); 18-26 EUROPOS BENDRIJOS DELIKTINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI IR SANTYKIS SU VALSTYBIŲ NARIŲ ATSAKOMYBE DĖL PRIVATIEMS ASMENIMS PADARYTOS ŽALOS

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

8_Valutyte.indd

8_Valutyte.indd ISSN 2029 2236 (print) ISSN 2029 2244 (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2009, 2(2), p. 137 156 Valstybių atsakomybės dėl galutinės instancijos teismų sprendimų teisiniai pagrindai

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto įstatymo projekto tikslai ir uždaviniai

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

DELLAS IR KT. TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. gruodžio 1 d/ Byloje C-14/04 dėl Conseil d'état (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 3

DELLAS IR KT. TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. gruodžio 1 d/ Byloje C-14/04 dėl Conseil d'état (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 3 DELLAS IR KT. TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. gruodžio 1 d/ Byloje C-14/04 dėl Conseil d'état (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2004 m.

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. rugsėjo 11 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Socialinė po

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. rugsėjo 11 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Socialinė po Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. rugsėjo 11 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Socialinė politika Direktyva 2000/78/EB Vienodas požiūris Bažnytinių

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

ISSN (print) ISSN (online) jurisprudencija jurisprudence 2018, 25(2), p TIESIOGINĖS DARBUOTOJO DELIKTINĖS ATSAKOMYBĖS TA

ISSN (print) ISSN (online) jurisprudencija jurisprudence 2018, 25(2), p TIESIOGINĖS DARBUOTOJO DELIKTINĖS ATSAKOMYBĖS TA ISSN 1392 6195 (print) ISSN 2029 2058 (online) jurisprudencija jurisprudence 2018, 25(2), p. 479 497. TIESIOGINĖS DARBUOTOJO DELIKTINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS LIETUVOJE Martynas Antanaitis Advokatų kontora

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proceso baigiamasis bakalauro egzaminas raštu yra organizuojamas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Meteorų lietumi pasipuošusio rugpjūčio naujienlaiškis 2013 m. - Skolų pirkimas; - Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas; - Bankroto bylos inicijavimas ir iškėlimas įmonės kreditoriaus vardu;

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Civilinės atsakomybės funkcijos atlyginant neturtinę žalą pažeidus specifines asmens civilines teises

Civilinės atsakomybės funkcijos atlyginant neturtinę žalą pažeidus specifines asmens civilines teises ISSN 1392-3137. TILTAI, 2013, 1 ŽALOS ATLYGINIMO FUNKCIJOS PAŽEIDUS FIZINIO ASMENS NETURTINES TEISES Mykolo Romerio universitetas Anotacija Straipsnyje analizuojamos civilinės atsakomybės funkcijos pažeidus

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2013 m. liepos 11 d. * Bendrijos muitinės kodeksas Reglamentas (EEB) Nr. 291

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2013 m. liepos 11 d. * Bendrijos muitinės kodeksas Reglamentas (EEB) Nr. 291 Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2013 m. liepos 11 d. * Bendrijos muitinės kodeksas Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 206 straipsnis Skolos muitinei atsiradimas Prekių,

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

untitled

untitled ISSN 1392-6195 JURISPRUDENCIJA Mokslo darbai 2008 11(113); 57 65 TURTO KONFISKAVIMO IR NUSIKALSTAMA VEIKA PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMO SANTYKIS Rasa Paužaitė * Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ISSN TEISĖ Bylų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra Europos Sąjungoje Vigita Vėbraitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto P

ISSN TEISĖ Bylų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra Europos Sąjungoje Vigita Vėbraitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto P ISSN 1392 1274. TEISĖ 2011 79 Bylų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra Europos Sąjungoje Vigita Vėbraitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorė socialinių mokslų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose Turinys 2 I. Įvadas: Europos civilinė procedūra..........................................................................................

Detaliau

Form A - Claim Form

Form A - Claim Form EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA A FORMA IEŠKINIO FORMA (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo

Detaliau

http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 Autentiškas vertimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centras TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2201/2003

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS 1. 1.1. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau Taryba) Taryba nėra atlikusi išsamaus

Detaliau

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variantų ir jį pažymėkite apibraukdami Neaiškūs žymėjimai, keli pažymėti

Detaliau

ISSN (print) ISSN (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2010, 2(6), p Europos Teisingumo teismo pr

ISSN (print) ISSN (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2010, 2(6), p Europos Teisingumo teismo pr ISSN 2029 2236 (print) ISSN 2029 2244 (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2010, 2(6), p. 281 298. Europos Teisingumo teismo praktikos įtaka Ne viso darbo laiko teisinio reglamentavimo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuali verslui naujausia darbo kodekso taikymo praktika Advokatė Regina Derkintytė - Kaupienė Teisininkas Ignas Kerbelis 2019-05-09, Klaipėda DK įgyvendinimas 2018 metais (1): VDI suteikiamų konsultacijų

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

DocHdl1tmpTarget

DocHdl1tmpTarget Europos teisminių institucijų, nagrinėjančių civilines ir komercines bylas, tinklas Civilinis teisingumas šalia jūsų Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę tai nauja iniciatyva, palengvinsianti visų Europos

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Neturtinės žalos atlyginimas (?) baudžiamosiose bylose dėl gyvybės atėmimo... ISSN TEISĖS PROBLEMOS Nr. 4 (74) Dr. Skirmantas Bikeli

Neturtinės žalos atlyginimas (?) baudžiamosiose bylose dėl gyvybės atėmimo... ISSN TEISĖS PROBLEMOS Nr. 4 (74) Dr. Skirmantas Bikeli ISSN 1392-1592. TEISĖS PROBLEMOS. 2011. Nr. 4 (74) Dr. Skirmantas Bikelis Teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas Gedimino pr. 39/Ankštoji g. 1, LT-01109

Detaliau

GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d m. kovo 30 d.

GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d m. kovo 30 d. GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d. 1 1. 2004 m. kovo 30 d. Nutartimi Högsta domstolen (Švedija), remdamasis EB

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Augalų Veislių Apsaugos Įstatymas 2001 M. Lapkričio 22 D. NR. IX-618

Augalų Veislių Apsaugos Įstatymas 2001 M. Lapkričio 22 D. NR. IX-618 Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 104-3701 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ VEISLIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS 2001 m. lapkričio 22 d. Nr. IX-618 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d.

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas (pakartota 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime)

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau