lu, tarybai teikë naujojo savivaldybës Juo pasiûlyta Labanoro re-

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "lu, tarybai teikë naujojo savivaldybës Juo pasiûlyta Labanoro re-"

Transkriptas

1 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. Vyksta kariø savanoriø lauko taktinës pratybos Molëtø rajono savivaldybës administracija gavo praneðimà, kad liepos dienomis Giedraièiø, Dubingiø ir Joniðkio seniûnijø teritorijose (taip pat Vilniaus rajone Aviþieniø, Miaðiagalos bei Ðirvintø rajone Alioniø, Jauniûnø seniûnijose) vyks Lietuvos kariuomenës Kraðto apsaugos savanoriø pajëgø Didþiosios Kovos apygardos 8 osios rinktinës 802 lengvosios pëstininkø kuopos lauko taktinës pratybos, kuriø tikslas treniruoti karius savanorius ðalies gynybai. Pratybose dalyvaus 20 kariø su ginklais, bus naudojami kariniai visureigiai, imitaciniai ðaudmenys ir pirotechninës priemonës nebus naudojamos, o pratybos vyks ðviesiu paros metu. ISSN m. liepos 12 d., penktadienis Nr. 53 (8225) Kaina - 0,50 Eur Pirmas þingsnis link vieðinimo problemos sprendimo Ne kartà ávairaus lygio susitikimuose rajono savivaldybës vadovams buvo priekaiðtaujama dël savivaldybës vieðinimo nebuvimo. Tai yra, mûsø kraðto nemokama, nesugebama ar nenorima pristatyti plaèiajai auditorijai (kalbama ne apie mûsø rajono þmones). Dël to nukenèia rajono ávaizdis, nesulaukiame tiek norinèiø mus aplankyti, kiek ið tiesø esame verti, galø gale iki tol nebuvo (kol kas ir nëra) pristatomos galimybës pas mus kurtis, investuoti, verslauti ir pan. Kas kartà iðsakius priekaiðtus dël rajono vieðinimo strategijos stokos, visi buvo maitinami paþadais, kad problema bus sprendþiama. Deja, tai nebuvo padaryta ne tik skleidþiant þinias apie rajono privalumus, patrauklumà ir turimus resursus ðalyje, bet ir savame kraðte. Po savivaldos rinkimø ði problema ið karto vëlgi buvo priminta naujai iðrinktam rajono merui S. Jauneikai, kuris surengë savotiðkus pavakarius su rajono verslininkais. Be kompromisø iðdëstyta situacija ðiuokart, atrodo, buvo iðgirsta ir privertë imtis TRUMPAI SUGRÁÞO Á TÀ PAÈIÀ BANDÀ. Prieð daugmaþ mënesá nuostoliø aviø bandoje Strakënø kaime (Èiulënø s.) pridaræ vilkai vël gráþo á tà paèià vietà. Praëjusià savaitæ ir taip jau sumenkusi aviø banda dar sumaþëjo vilkai sudraskë ëriavedæ avá. veiksmø. Rajono meras pasiraðë potvarká dël darbo grupës sudarymo komunikacijos koncepcijai ir jos ágyvendinimo strategijai parengti. Pasak vykdanèios administracijos direktoriaus pareigas Bendrojo skyriaus vedëjos I. Sabaliauskienës, taip siekiama suformuoti kryptingà ir efektyvià savivaldybës vidinæ ir iðorinæ komunikacijà, padedanèià kurti vientisà Molëtø kraðto ávaizdá. Strategijai parengti sudaryta darbo grupë, kurioje abu mero patarëjai V.Stundys ir P. Valentinavièius, Daiva Kulienë, Molëtø turizmo ir verslo informacijos centro direktorë; Raimonda Meiduvienë, Molëtø kraðto verslininkø asociacijos pirmininkë; Inga Naruðienë, Molëtø kultûros centro direktorë; Vladimiras Suchodumcevas, Vieðøjø ryðiø ir informatikos skyriaus vedëjas. Iki spalio 1 d. jie turi parengti ágyvendinamuosius dokumentus. Ar tapsime ðalyje ir galbût uþ jos ribø daugiau þinomi, girdimi, matomi? Turësime progos ávertinti. Prenumeruokite Vilná 1 mën./3,90 Eur Draugaukime! Kraðtieèiui - Valstybës apdovanojimas Lietuvos Respublikos Prezidentë Dalia Grybauskaitë Valstybës ir Tautiðkos giesmës dienos proga uþ nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimà pasaulyje áteikë valstybës ordinus ir medalius mûsø ðalies ir uþsienio valstybiø pilieèiams. Tarp iðskirtinai pagerbtø þmoniø ir ið mûsø kraðto - Joniðkio miestelio kilæs Vilniaus universiteto ligoninës Santaros klinikø Ausø, nosies ir gerklës ligø centro vadovas Eugenijus Lesinskas, kuriam Prezidentë áteikë Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Gedimino ordino Karininko kryþiø. "Vilnies" informacija Elektroninës muzikos festivalio atgarsiai ir automobiliø kaktomuða kelyje link Dubingiø Savaitgalyje Baltøjø Lakajø poilsio bazëje Antalakajos kaime (Mindûnø s.) praûþæs festivalis Revolution atsispindëjo ir policijos suvestinëse. Be to, sekmadiená reido metu buvo tikrinamas ið festivalio iðvykstanèiøjø blaivumas. Festivalio metu keliolika kartø skambinta policijai dël garsios muzikos - pareigûnams teko aiðkinti praneðëjams apie vykstantá renginá ir jam iðduotà leidimà. Greièiausiai triukðmu skundësi atvykusieji á sodybas ið didmiesèiø, kadangi su vietiniais aplinkiniø kaimø gyventojais festivalio organizatoriai bendravo bei informavo apie bûsimus nepatogumus. Vis tik didþiuliame renginyje incidentø neiðvengta, kadangi pareigûnø pagalbos prireikë ir dël praneðimo, kad bare buvo sumokëta padirbta 100 eurø kupiûra, taip pat reaguota á praneðimà, kad festivalyje prekiaujama narkotinëmis medþiagomis. Dël nederamo apsaugos darbuotojø elgesio pareigûnus kvietusi mergina vëliau buvo apsaugos darbuotojø sulaikyta dël to, kad á festivalá pateko neturëdama tam leidimo. Merginai suraðytas Paþymos yra direktorius bus! Geguþës 16 d. ávykusiame antrajame naujosios rajono tarybos posëdyje meras S. Jauneika, kaip ir privagioniniame parke atsakingas pareigas ëjusio molëtiðkio Sigito Þvinio kandidatûra. Po prisistatymo ávykus Konservatoriø stovykloje, patvirtinus S. Þvinio (centre) kandidatûrà - pakilios nuotaikos slaptam balsavimui, 13 naujøjø tarybos nariø pasisakë uþ, 1 balsavo lu, tarybai teikë naujojo savivaldybës administracijos vadovo kandidatûrà. Juo pasiûlyta Labanoro re- (Nukelta á 3 prieð, o ðeði susilaikë. Tad daugupsl.) Liepos pradþia buvo gaisringa ir nerami Ðio mënesio pradþioje ugniagesiams gelbëtojams teko ne tik gesinti gaisrus, bet ir vykti ðalinti audros nuverstø medþiø bei gelbëti eismo ávykio metu automobilyje prispausto vairuotojo. Áskaitiniame eismo ávykyje kelyje Dubingiø seniûnijoje susidûrus automobiliui BMW E60 ir mikroautobusui Ford Transit, prispaustas automobilio BMW vairuotojas vaduotas panaudojus gelbëjimo árangà. Vairuotojas iðlaisvintas ir perduo- (Nukelta á 3 psl.) protokolas. Ikiteisminis tyrimas pradëtas dël neteisëto disponavimo narkotinëmis ar psichotropinëmis medþiagomis be tikslo jas platinti, kuomet penktadienio vakarà Antalakajos kaime buvo sustabdytas automobilis VW Golf, kurá vairavo vyriðkis, gim m. Automobilio keleivio (gim. 1998m.), gyvenanèio Kaiðiadoryse, asmens apþiûros metu kiðenëje buvo rastos galimai augalinës kilmës narkotinës medþiagos - kanapës. Sekmadiená reido metu, kuomet buvo tikrinami iðvykstantieji ið festivalio, pareigûnams ákliuvo ir ne festivalio dalyvis 68 metø vilnietis. Antalakajos kaime sustabdyto patikrinimui automobilio Ðkoda Octavia vairuotojui ið Vilniaus nustatytas 2,10 prom. girtumas. Jeigu ne festivalis, miðko keliuku dviratá minusi 57 metø mindûniðkë irgi, matyt, bûtø iðvengusi akistatos su pareigûnais, kurie dviratininkei nustatë 1, 73 prom. girtumà ir paskyrë 150 eurø baudà. Savaitgalyje neiðvengta áskaitinio eismo ávykio. Ðeðtadiená, apie val. kelyje Kazokai - Bijutiðkis- Dubingiai (9 km), 44 metø Dubingiø s. gyventojo vairuojamas automobilis BMW kelio vingyje nepasirinkus saugaus greièio, nesuvaldþius automobilio, iðvaþiavo á prieðprieðinio eismo juostà ir susidûrë su prieðprieðais atvaþiuojanèiu automobiliu Ford Transit, kurá vairavo 55 metø dubingiðkis. Po susidûrimo abu automobiliai nuvaþiavo á pakelës griová. Automobilio BMW vairuotojas dël daugybiniø suþalojimø paguldytas á Vilniaus Universitetinës ligoninës reanimacijos skyriø, kartu su juo vaþiavæs keleivis (gim m.) nenukentëjo. Automobilio Ford Tranzit vairuotojas dël kojos traumos iðveþtas á Utenos ligoninës priëmimo skyriø, po medikø apþiûros iðleistas gydytis á namus. Pradëtas ikiteisminis tyrimas. Taip pat ikiteisminis tyrimas pradëtas dël liepos 4 dienà Vilniaus gatvëje, Molëtuose sulaikyto neblaivaus VW Sharan vairuotojo ðvenèioniðkio (g.m. 1981), kuriam nustatytas sunkus 2, 52 prom. girtumas. Dar du vairuotojai baudþiamosios atsakomybës uþ vairavimà neblaiviems iðvengs, nes jiems (Nukelta á 2 psl.)

2 2 psl. Atsisveikinta su Vytautu Bikneriu Liepos 7 d. mirë Vytautas Bikneris, gydytojas, homeopatas, parapsichologas, netradicinës medicinos þinovas, tautodailininkas ir ilgametis Molëtø rajono tautodailininkø draugijos pirmininkas, medþio ir akmens skulptûrø kûrëjas, tapytojas, fotografas, eiliuotojas... patriotas, aktyvus Lietuvos Sàjûdþio narys. Vytautas Bikneris gimë 1939 m. Tauragëje. Per ilgus metus Molëtø kraðtas, á kurá gydytojas atvyko baigæs medicinos studijas ir gavæs paskyrimà, tapo jam taip pat brangus kaip ir gimtoji Tauragë. Þinomo menininko tapybos, droþybos, monumentaliosios skulptûros darbø, kryþiø yra Lietuvoje, Vokietijoje. Skulptorius yra sukûræs du koplytstulpius mokytojams tremtiniams, pastatytas Bijutiðkyje ir Èiulënuose (Molëtø r.). Nuo 1974 metø kûryba eksponuota rajoninëse, zoninëse, respublikinëse parodose, Vokietijoje, Australijoje, Baltarusijoje, Estijoje ir kitur. Tautodailininkas ne kartà yra tapæs rajono dailës ir fotografijos premijø nominantu. Elektroninës muzikos festivalio atgarsiai ir automobiliø kaktomuða kelyje link Dubingiø (Atkelta ið 1 psl.) nustatytas maþesnis negu 1,5 prom. girtumas. Statybininkø gatvëje, Molëtuose vilnieèiui nustatytas 0, 7 prom. girtumas, o toje paèioje vietoje patikrinimui sustabdyto VW Passat vairuotojui ið Videniðkiø nustatytas 1, 06 prom. girtumas. Ikiteisminis tyrimas pradëtas dël vagystës ið sodybos, kuri buvo apvogta iðvykus savininkei. Ið sodybos Alantos s. gyvenamojo namo bei ûkinio pastato pavogti ávairûs árankiai, lazerinis atstumo matuoklis, alkoholiniai gërimai, kava. Padaryta 788 eurø turtinë þala. Ikiteisminis tyrimas dël netikrø pinigø ar vertybiniø popieriø gaminimo, laikymo arba realizavimo pradëtas gavus Lietuvos banko Grynøjø pinigø departamento Ekspertizës ir techninio skyriaus specialisto iðvadà apie tai, kad ið prekybos centro Molëtuose buvo gautas netikras 10 eurø nominalo banknotas. Reagavimo skyriaus pareigûnø pagalbos prireikë Mindûnø s. esanèiame kempinge, mat buvo praneðta, kad pavogtas poilsiautojø maistas, o skudutiðkietë praðë pareigûnø pagalbos dël jos namø valdoje palikto svetimo automobilio, kurá rado gráþusi ið ligoninës. Molëtuose incidentas spræstas tarp mergaitës ir neágalaus vaikino, kuris nepilnametæ apmëtë akmenimis. Kadangi konfliktas iðsisprendë taikiai, pretenzijø nepareiðkus mergaitës mamai, psichikos sutrikimø turintis vaikinas pareigûnø buvo parveþtas namo. Po dviejø biø pradëjus ieðkoti þmonai. Pakartotinai nuvykus ásitikinta, kad ðeimoje viskas gerai ir jokio smurto nebûta... Pareiðkimas gautas ið Giedraièiø s. gyventojos dël gadinamo jos tëvø kapo. Tarp elektrikø ir vietos gyventojø tarpininkais tapæ policijos pareigûnai padëjo dviem pusëms susikalbëti. Mat garbaus amþiaus Suginèiø s. gyventojai buvo pasirengæ vykti pas gydytojus, kai atvyko elektrikai, pagal sutartá turëjæ iðkelti elektros apskaitos prietaisus á atskirà skydinæ. Sutuoktiniai nepanoro, kad jø sodyboje bûtø svetimi þmonës jiems nesant namuose... Bandæs sudrausminti darbininkus, kurie ið naujøjø Molëtø miesto Molëtø medþiotojø ir þvejø draugijos vadovas penktà kadencijà nesikeièia Virgilijus Andrukonis Molëtø rajono medþiotojø ir þvejø draugijoje ávyko ataskaitinë rinkiminë konferencija, kurioje buvo renkama draugijos valdyba bei pirmininkas. Konferencijoje dalyvaujant Molëtø rajono medþiotojø ir þvejø kolektyvø atstovams ir valdybos nariams, ilgametis draugijos valdybos pirmininkas Virgilijus Andrukonis pateikë veiklos ataskaità. Molëtø rajono medþiotojø ir þvejø draugijos pirmininko rinkimuose dalyvaujant dviems kandidatams, þenklia balsø persvara jau penktai penkeriø metø kadencijai draugijos valdybos pirmininku perrinktas 50 metis Virgilijus Andrukonis. Pokyèiø ávyko valdyboje, á kurià pateko kiekvieno draugijai priklausanèio klubo ar bûrelio vadovas ar atstovas. Kadangi draugijai priklauso tik vienas sportinës þûklës klubas Eðerys, tad jam valdyboje atstovaus klubo vadovas Sigitas Lukðta. Likusiems medþiotojø klubams ir bûreliams valdyboje atstovaus Andrius Verbaitis (Arnioniø MK), Sauliukas Mackevièius (Balninkø MB), Artûras Babelis (Inturkës MK), Gintautas Steponënas (Alantos MK), Fiodoras Gerasimovas (Rudesos MK), Vidmantas Lunius, (Poviliðkio MK), Gintautas Þiukas (Skudutiðkio MK), Jonas Kraujalis ( Suginèiø medþiotojai ), Nerijus Mackonis (Steponavos MK), Arvydas Èereðka ( Ðaulys ), Borisas Jakovlevas (Vilkiðkiø MK), Gediminas Ðiukðèius (Ulþiø MK) ir Vytautas Kesminas (Gamtos tyrimø centro medþioklës tyrimø stacionaras Vilkaraistis ). Pasak Virgilijaus Andrukonio, spræstinø reikalø yra, ir jie bus aptariami netrukus vyksianèiame valdybos nariø posëdyje. O konferencijoje buvo patvirtinti nauji draugijos ástatai bei pakeistas pavadinimas jis sutrumpëjo, draugija vadinsis Molëtø medþiotojø ir þvejø draugija. Priimtas naujas Molëtø medþiotojø ir þvejø draugijos narys - Gamtos tyrimø centro medþioklës tyrimø stacionaras Vilkaraistis. -Pats svarbiausias darbas yra visais lygiais atstovauti medþiotojø ir þvejø interesams, - kalbëjo pirmininkas, minëjæs, kad perspektyvoje laukia daug iððûkiø metais Lietuvos medþiotojø ir þvejø draugija ðvæs 100 metá, kuriame reikës dalyvauti ne tik kaip þiûrovams, bet ir kaip dalyviams. Taip pat 2020 metais ðimtmetá ðvæs ir tarptautinës gyvûnø apsaugos ir medþioklës organizacija CIC, kurios asamblëja vyks Rygoje. Tai - didieji iððûkiai. Draugijos veiklos strategijoje dirbsiu ta kryptimi, kad visi medþiotojø klubai ar bûreliai, medþiojantys Molëtø rajone, prisijungtø prie mûsø draugijos. O artimiausias renginys, kurá organizuos Molëtø medþiotojø ir þvejø draugija tradicinë medþiotojø ir þvejø ðventë, kuriai netrukus bus pradëta ruoðtis ieðkoti tinkamos erdvës, dëlioti scenarijø ir á jà kviesti Molëtø rajono visuomenæ, nes ði ðventë, kaip pabrëþë Virgilijus Andrukonis, pirmiausia ir yra skirta Molëtø rajono gyventojams, kad jie susipaþintø su medþiotojais, medþiokle, pabendrautø, pasivaiðintø... Pernai ðis renginys neávyko dël grandiozinës ðventës - respublikinës medþioklës ir þûklës trofëjø parodos atidarymo Alantoje. ENDURO RALYJE Savaitgalyje Latvijoje ávyko Lietuvos enduro ralio II etapas, kuriame dalyvavo ir molëtiðkis Aivaras Maciulevièius. Ðeðiose klasëse varþësi keturraèiø ir motociklø vairuotojai. Molëtiðkis kartu su kolega ið Ðiauliø sudaræ komandà ATV klasëje iðkovojo 4 vietà. Kaip tuo tarpu pirmame etape buvo uþimta 8 vieta. Treèias enduro ralio èempionato etapas vyks Pabradëje spalio mënesá. dienø pareigûnai aplankë ðeimà Luokesos s., á kurià buvo vykta dël konflikto tarp sutuoktiniø, kurie abu, tuo kartu bûdami neblaivûs, sugráþus namo ið kaimynø, susipyko, priekakapiniø á miðkelá veþa ðiukðles, praneðëjas blokavo kelià bei sulaukë atsako, mat atsakingu asmeniu prisistatæs vyras taip pat iðkvietë policijà... Ið parduotuvës Inturkëje vagiantis alø sulaikytas vyriðkis nubaustas 90 eurø bauda. Alus tapo kivirèo tarp dviejø sugërovø prieþastimi Balninkuose. Mat moteris (2, 94 prom.) ir paþástamas vyriðkis kartu gërë alø. Vienam ið jø panorus eiti namo, ir susipykta dël alaus, kurá norëta pasiimti... Dël remonto darbø keliamo triukðmo bute Molëtuose pareigûnus iðkvietë kaimynas. Ketvirtadiená dienos metu butà remontavæs vyras paþadëjo remonto darbø laikà derinti su kaimynu... Pareigûnams puikiai þinoma moteris ið Joniðkio s. ðá kartà pamelavo apie smurtà artimoje aplinkoje. Moteriðkë, kuriai nustatytas 2, 02 prom. girtumas, smurtu kaltino savo sugyventiná (3,03 prom.). Jokiø smurto poþymiø pareigûnams neradus, moteriðkei suraðy- Dalyvavo socializacijos ir vasaros poilsio stovykloje Alantos gimnazijos ir vaikø dienos centro Daigelis 16 vaikø dalyvavo socializacijos ir vasaros poilsio dviejø savaièiø programoje. Stovyklautojai nuveikë daug gerø darbø: tvarkë mokyklos ir vaikø dienos centro aplinkà, lankstiniais ið popieriaus papuoðë gimnazijos erdves, dalyvavo sveikos gyvensenos,,protmûðyje, vyko á turistiná þygá prie Duobio tas protokolas, paskirta 30 eurø bauda. Ið Inturkës gatvës, Molëtuose naktá praneðta, kad neblaivus jaunuolis spardo automobilius. Sulaikytas neblaivus (1, 67 prom.) nepilnametis ið Zarasø, kuris perduotas atvykusiems tëvams... Kelio remonto darbus vykdanèios bendrovës atstovai praneðë, kad po nakties remontuojame kelyje Balninkø s. pavogta virðutinë ðviesoforo dalis... Supykusio sûnaus iðsigandusi mama (Giedraièiø s.) ðaukësi policijos pagalbos, o atskubëjusiems pareigûnams pasakojo, kad sûnus labai supyko dël to, kad ji norëjo uogienës stiklainá padovanoti laiðkininkui... Á Mindûnø s. vykta gavus skundà, kad ant vieno ið namø neiðkelta valstybinë vëliava. Atvykus viensëdyje Mindûnø s. prie visø gyvenamøjø namø plevësavo trispalvës...dël privaèioje valdoje palikto ekskavatoriaus savaitgalyje pareigûnus kvietæs Inturkës s., gyventojas buvo patikintas, kad technika bus netrukus ið jo valdø patraukta... Neblaivus vyras ið Balninkø s. skundësi, kad jo sugyventinë jam neatiduoda automobilio rakteliø, piniginës su dokumentais. Paaiðkëjo, kad raktelius moteris sugyventiniui gràþino ir dievagojosi, kad piniginës neëmusi, matyt, neblaivus vyriðkis pats nuo savæs bus jà paslëpæs. Detektyvinë situacija susiklostë Balninkuose, kur pas vietos gyventojà kelioms dienoms automobilá buvo palikæs nepaþástamas vyras. Po nakties kiemo savininkas kvietë policijà - rado ant stogo apverstà automobilá! eþero. Labai ádomi diena buvo Trakuose - dalyvauta Viduramþiø kovø ir Ðokolado namø edukacinëse programose. Stovyklautojai buvo ir Balninkø VðÁ Kaimynystës namai edukacijose, vaikams labai patiko Utenos boulinge ir Vaikø bei jaunimo dienos centre. Molëtø policijos komisariato specialistës L. Ðeikienë ir N. Purlienë suorganizavo vaikams ðaudymo varþybas. R.GECEVIÈIENË Sveèiavosi Teatriuke Antradiená Dubingiø bibliotekos bibliotekininkë Vanda Vaikutienë Teatriuko kvietimu sveèiavosi su knyga pas Dràsiø kaime ásikûrusios stovyklos vaikus. Skaitymui pasirinko Kæstuèio Kasparavièiaus knygà Apie ðá bei tà. Aptaræ perskaitytus kûrinius, visi drauge pieðë ir smagiai ðnekuèiavosi apie kûriniø herojus. Bibliotekininkë pasidþiaugë stovyklos vadovø Dalios Mikoliûnaitës ir Þilvino Ramanausko bei labai smalsiø vaikø ðiltu bendravimu ir draugyste. Beje ðiandien stovyklos, apie kurià neseniai buvo raðyta Vilnyje uþdarymas, kuriame vaikø paruoðtas cirko pasirodymas. Vairuotojà vadavo ugniagesiai, o pagalbà suteikë medikai

3 3 psl. Paþymos yra direktorius bus (Atkelta ið 1 psl.) mos sprendimu (priminsime, kad nuo ðios kadencijos rajono taryboje ne 25, bet 21 narys) direktorius patvirtintas. Taèiau iki ðiol jis vis dar jam patikëtose pareigose nesidarbavo, nes buvo laukiama reikiamø paþymø ið atitinkamø tarnybø. Ilgiausiai truko Valstybës saugumo departamento teikiamos paþymos dël darbo su slapta informacija rengimas. Kaip informavo iki tol laikinai ëjusi direktoriaus pareigas Bendrojo skyriaus vedëja I. Sabaliauskienë, paþymos gautos, direktorius savo kabinete pradës dirbti nuo liepos 18 dienos. Klausiama apie tai, kokia gi slapta informacija disponuoja administracijos direktorius, savivaldybininkë aiðkino, jog tai tik informacija, kuri susijusi su mobilizacijos planais. Pradëjus dirbti administracijos direktoriui, tarybai bus teikiama tvirtinti ir jo pavaduotojo kandidatûra. O ji aiðki nuo pat pradþiø. Mat socdemams pareiðkus, kad jie jungiasi á koalicinæ daugumà, uþ nuolatiná lojalumà gavo bûtent administracijos direktoriaus pavaduotojo postà. Tad juo teikiamas bus socdemas Steponas Ðanteriovas. Tiesa, tarybos posëdyje, kuris planuojamas liepos 25 d., turëtø prisiekti nauja tarybos narë Aurelija Lukoðienë, kuriai mandatas tenka ið tarybos dël nesuderinamø pareigø iðëjusiam konservatoriui krikðèioniui demokratui Valentinui Stundþiui, kuris mero sprendimu paskirtas jo padëjëju. Eismà reguliavo... gulbiø ðeimynëlë! Treèiadienio ryte prieð pat aðtuntà valandà, kuomet eismas Molëtø mieste pakankamai intensyvus, Vilniaus gatvæ pereiti sumanë gulbiø ðeimynëlë. Gulbës, saugodamos ðeðetà jaunikliø, artinosi prie vaþiuojamosios dalies, ir, panaðu, kad sulaukë eismo dalyviø dëmesio, - sakë mielà akiai ir ðirdþiai vaizdà stebëjusi bei uþfiksavusi molëtiðkë Sigita. Beje, ðioje vietoje per Vilniaus gatvæ ið Pastovëlio eþero á Siesarties upæ ir ið upës atgal á eþerà gulbës þygiuoja ne pirmà kartà... Vienkartinë parama Vienkartinë tikslinë Molëtø rajono savivaldybës parama liepos mënesá skirta 30 iai rajono gyventojø. Ið jø 9 - iais atvejais papildoma parama (po 190 eurø) skirta Molëtø rajone deklaravusioms gyvenamàjà vietà ir faktiðkai gyvenanèioms ðeimoms, gimus kûdikiui (ið viso eurø). Vaistams ir gydymuisi parama skirta 15 ai asmenø iðdalinant 1090 eurø sumà. 430 eurø iðdalinta 6 asmenims kaip socialinë parama, neturint jokiø pajamø pragyvenimui. Liepos pradþia buvo gaisringa ir nerami (Atkelta ið 1 psl.) tas medikams. Liepos 1 dienà Þiûrø kaime þolë uþsidegë dël nukritusio aukðtos elektros átampos laido, taip pat atviroje teritorijoje Debeikiø kaime degë ðiukðlës ir sausos ðakos. Molëtuose Gëliø gatvëje buvusioje mokyklos katilinëje degë poþeminëje apie 50 kub. metrø talpos cis- ternoje naftos produktø likuèiai, o savaitgalyje Slabados kaime (Joniðkio s.) gaisras kilo statybiniame vagonëlyje, kuris, atvykus ugniagesiams gelbëtojams, degë atvira liepsna. Nudegë ir iðardytas dviðlaitis skardinis stogas. Gaisras kilo atliekant remonto darbus. Lietuvos teniso èempionu tapo kraðtietis Savaitgalyje Vilniuje ávykusiame Lietuvos teniso èempionate triumfavo ir Lietuvos teniso èempionu tapo ið Molëtø kilæs dabar JAV studijuojantis ir tenisà þaidþiantis Tadas Babelis. Ðia dþiugia þinia pirmiausia suskubo dalintis ilgametis Molëtø kûno kultûros ir sporto centro teniso treneris, klubo Molëtø tenisas vadovas A. Ðëþa. Mat teniso treniruotes Tadas Molëtuose pradëjo lankyti 2004 metais bûdamas ðeðeriø metø, bet po pusmeèio ðeimai iðvykus gyventi á Vilniø, jis pradëjo treniruotis sostinëje ir netrukus su juo pradëjo dirbti vienas geriausiø teniso treneriø Lietuvoje Arûnas Balþekas. Smagu, kad Tadas neuþmirðo Molëtø, atvaþiuoja pasisveèiuoti pas senelius, o tenisu uþsikrëtë ir tëtis Algirdas, daþnai startuojantis mûsø mieste vykdomose varþybose ir turnyruose, bei mama Agnë. Pametëte telefonà? Kreipkitës á policijà... Utenos apskrities VPK Molëtø r. policijos komisariate tam tikra prasme jau sukaupta pamestø telefonø kolekcija... Joje - ir vertingi nauji Samsung Iphone telefonai, iðmanusis moteriðkas laikrodis bei keletas mygtukiniø ávairiø modeliø telefonø. Reagavimo skyriaus vyriausiasis tyrëjas Andrius Januðas sakë, kad ðiø telefonø savininkø negalima atsekti, kolekcijà nes niekas dël jø paieðkos nesikreipë. Beje, praëjusià savaitæ Molëtø r. PK buvo atneðtas prie prekybos centro Molëtuose rastas telefonas Komisariate sukaupë nemaþà pamestø telefonø Samsung A5. O dël pamesto Samsung Galaxy J5 telefono, jo savininko iniciatyva, praëjusià savaitæ paskelbta paieðka pagal IMEI. Toliejuose remontuojamos ir bendruomenës poreikiams pritaikomos patalpos UAB Vidista, kapitaliná remontà atliekanti Toliejuose esanèiame administraciniame pastate, kaip sakë Statybos ir þemës ûkio skyriaus vedëjo pavaduotojas Rimvydas Pranskus, darbus pabaigti planuoja rugsëjo mënesá. Ðiuo metu baigiamas tvarkyti stogas, fasadas, bet likæ nemaþai aplinkos tvarkymo darbø, kalbëjo vedëjo pavaduotojas, pridûræs, kad pastate, kuriame ásikûrusi ir seniûnija, remontuojamos bendruomenës patalpos salë, árengiamas I aukðte san. mazgas, atnaujinamos patalpos II aukðte. Kapitalinio remonto metu keièiamos durys ir dalis langø, apðiltinamas fasadas, cokolis, ðlaitiniø stogø pastogës, dedama beasbesèio ðiferio danga ir t.t.

4 4 psl. Po Molëtus su sveèiu ið Armënijos Molëtuose ávyko Lietuvos bibliotekose savanoriaujanèiø uþsienieèiø susitikimas. Vienas ið sveèiø - Juri Abrahamyan armënas, savanoriaujantis Zarasø rajono savivaldybës vieðojoje bibliotekoje, su kuriuo susipaþinome ið arèiau. Mat Juri apsilankë mûsø vieðojoje bibliotekoje bei susipaþino su miestu. Nedidelio ûgio tamsiaplaukis jaunuolis sakë, kad turëjæs galimybæ savanoriauti Prancûzijoje, bet pasirinkæs Lietuvà, nes èia turi draugø, be to, jo tëtis sovietmeèiu Lietuvoje tarnavo armijoje, statë Visagino miestà, todël jo planuose apsilankyti ir ten. Taip pat tarp Lietuvos ir Armënijos jis áþvelgiàs nemaþai panaðumø. Mes, anot jo, kaip ir Armënija, esame krikðèioniðka ðalis, patyrusi tremtá ir kitas nelaimes, esame nedidelë ðalis, kurioje gyvena panaðus skaièius þmoniø, kaip ir jo ðalyje, nors armënai ir yra daugiau iðsibarstæ po pasaulá... O jei dar pridëtume birþelio karðtá, tai jis toks pat kaip ir Jerevane... Lietuva jam labai graþi ðalis, o vienintelis dalykas, kurio èia tikrai nëra kalnai... Juri yra dailës mokytojas, nors save jis vadina tapytoju. Zarasø bibliotekoje jis mokys visus dailës meno, bet labiau norëtø dirbti su suaugusiais, nes, anot jo, ðie lengviau já supranta... Keletui uþsiëmimø gal prikalbintø ir Molëtø biblioteka, juolab, kad jis turi praktikos ir meno terapijos srityje. Tik uþvërus bibliotekos duris ir parodþius seniausià Molëtø pastatà raudonus mûrus, buvusius þydø prekybos namus, sveèias sakë, kad iðsyk atpaþinæs senovinæ rankø darbo plytà ir jø klojimo bûdà. Gyrë naujàsias Pastovëlio eþero skulptûras, o kadangi jis nori iðmokti lietuviø kalbà, tai domëjosi, ar plûdës tokia pati reikðmë kaip ir inkaro... Mokyklø kalnelio papëdëje esantis medinis kryþius privertë stabtelti ilgëliau, nes kryþdirbystë, pasirodo, aktuali ir Armënijai. Tik jei mes á UNESCO paveldà pakliuvome su medine, tai Armënija su akmenine kryþdirbyste. Jø kryþiai chaèkarai iðraiþyti akmenyse. Kryþius jiems simbolizuoja prisikëlusá Kristø, todël jie Keramikës Ritos Kazlienës dirbtuvëje nededa smûtkelio (rûpintojëlio), o ir vietiniai akmenys, turintys violetiná Armënø apaðtaliðkose baþnyèiose atspalvá ir ypaè spindintys saulëje... yra kur kas kukliau. Todël jam labai Þydinèiø bulviø laukas patvirtino, svarbu apsilankyti kiekvienoje baþnyèioje. Net ir eidamas ið autobusø viðkos esà kur kas skanesnës, ypaè kad jas augina ir armënai, bet lietu- stoties iki bibliotekos, pirmiausia jis ið jø cepelinai. Uþ tai Armënija iðsiskiria savo ðaðlyku ir konjaku bei gra- buvo uþsukæs link Molëtø baþnyèios ir apgailestavo, kad durys buvo uþrakintosminukë..natø vynu, kaimuose gaminama ir na- Einant pësèiøjø taku palei Pastová, Armënija, matyt, yra seniausia Kaukazo ðalis, pirmoji valstybë, kurioje jam buvo nematyti veðlûs paparèiai, o juo labiau negirdëta legenda apie krikðèionybë tapo valstybine religija. laimæ, këlë nuostabà lietuviðkos eglës, kurios Armënijoje matomos tik èiai savanoriauja Klaipëdoje, Palango- Sveèias sakë, kad ðiuo metu jo tautie- vienà kartà per Naujuosius metus. je, þodþiu, graþiausiose Lietuvos vietose, áskaitant Zarasus, o dabar ir Mo- O kirai ir baltøjø gulbiø ðeimyna su maþaisiais pilkaisiais gulbiukais priminë vienintelá, greièiausiai Savanos geriausia pasaulio operos solistë arlëtus. Pridûrus, kad Lietuvoje gyvena eþerà, kurá vietiniai, kol ten gyveno mënë Asmik Grigorian, Juri sakë, kad gulbës, sako, ir vadinæ Gulbiø eþeru. iki ðiol armënai manæ, kad þinomiausias pasaulio armënas yra dainininkas Tik dabar jau ten nebesà gulbiø, matyt, suvalgytos... Neþinau, tai buvo Charlesas Aznavouras. pajuokavimas ar realybë, bet faktas Savanoris ið Armënijos lankësi keramikës Ritos Kazlienës dirbtuvëje, tas, kad Armënijoje ðiuo metu ne pyragai. Þmonës, iðvarginti 25-eriø metø karo bûsenos dël Kalnø Karabavëtas, Molëtø turizmo ir verslo infor- susipaþino su jos tapyba ir liko suþacho, dël nelabai artimos kaimynystës su Iranu, Turkija, Azerbaidþianu... vojo virtualioje erdvëje Molëtai kimacijos centro dailës salone, pabu- ir vis, anot sveèio, kalèiausi yra Rusijos politikai, kurie kirðina kaimynes, nà ryðkø komplimentà Molëtams, taip, kuri privertë pasakyti dar vie- duoda ginklø ir vieniems, ir kitiems, o kad èia geras vanduo. Mat po virtualios realybës seanso jam prireikë at- taika lieka tik þodþiuose... Gráþtant nuo Vasaros estrados Kanapelkos pakraðèiu, sveèiui buvo yra gëlo vandens ir ðaltiniø ðalis, tai sigerti vandens, o kadangi Armënija graþûs molëtiðkiø namai ir aplinka, o iðgirsti praktiko ávertinimà pagiriamasis þodis atitenka Molëtø van- keletas jø priminë ir Jerevano senàjà architektûrà, kur namams panaudoti duo tiekëjams. Auðrë VENGRYTË Valstybës diena Joniðkyje minëta sportiðkai Joniðkyje liepos 6 d. ávyko tradicinë rajono tarybos nario Audriaus Ilgevièiaus globojama sporto ðventë, skirta Valstybës dienai paminëti, kurioje dalyvavo sportininkai ið aplinkiniø rajonø. Ðiemet sportininkai varþësi paplûdimio tinklinio, mini futbolo bei irklenèiø varþybose. Á varþybas uþsiregistravo 9 tinklinio ir 5 futbolo komandos. Po Joniðkio miestelio gyventojos, vyriausios renginio dalyvës (93 m.) Zofijos Ilgevièienës jaudinanèios sveikinimo kalbos renginio vedëjas Audrius Ilgevièius perskaitë Prezidentës Dalios Grybauskaitës atsiøstà sveikinimà Valstybës dienos proga. Po to vyko ánirtingos ir emocingos kovos, uþsitæsusios penkias valandas, o joms teisëjavo Audrius Molëtø darbo rinkoje Liepos 1 d. Uþimtumo tarnybos Panevëþio klientø aptarnavimo departamento Molëtø skyriaus duomenimis teritorijoje buvo áregistruoti 1168 bedarbiai - 27 bedarbiais daugiau negu prieð mënesá ir 3 bedarbiais maþiau nei 2018 metø liepos 1 d. Jie sudarë 10,6 proc. visø teritorijos darbingo amþiaus gyventojø. Jaunimo iki 29 metø amþiaus nedarbas sudarë 4,3 proc. Birþelio mënesá darbo paklausa, palyginus su 2019 m. geguþe, sumaþëjo. Darbdaviai registravo 103 laisvas darbo vietas. Daugiausiai galimybiø ásidarbinti turëjo Molëtø skyriuje ásiregistravæ traktorininkai, siuvëjai, pardavëjai ir kt. Per birþelio mënesá Molëtø skyrius padëjo ásidarbinti 99 darbo ieðkantiems asmenims. Ádarbinimas pagal neterminuotas darbo sutartis sudarë 76,8 proc. nuo visø ádarbintø asmenø. 21,2 proc. nuo visø ádarbintø sudarë jaunimas iki 29 m. amþiaus. Á aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiøsti 49 bedarbiai, ið jø 8,2 proc. jaunimas iki 29 metø amþiaus. 20 asmenø nusiøsta á parama mokymuisi priemonæ, 11 ádarbinta subsidijuojant, 1 á darbo ágûdþiø ágijimo rëmimo priemonæ, 11 dalyvavo paramos judumui priemonëje, 2 ádarbinti á ásteigtas darbo vietas pagal VUI projektus. Per mënesá savarankiðkà veiklà, ásigijæ verslo liudijimus iki 6 mën., pradëjo 73 bedarbiai. Molëtø skyrius per birþelio mënesá bedarbio statusà suteikë 162 darbo ieðkantiems asmenims, ið jø 36 (22,2 proc.) buvo jaunimas iki 29 metø amþiaus.liepos 1 d. daugiausiai darbingo amþiaus gyventojø buvo registruota bedarbiais Inturkës - 13,8 proc., Mindûnø - 15,2 proc. ir Videniðkiø - 14,0 proc. seniûnijose. Maþiausiai - Luokesos- 10,3 proc. ir Èiulënø - 10,7 proc. seniûnijose. "Þaliasis laumþirgis" vël nutûpë Naujasodyje Ðiandien Naujasodyje prasideda respublikinë tradicinio siuvinëjimo stovykla "Þaliasis laumþirgis" tema "Siuvinëtos aukðtaitiðko tautinio kostiumo detalës". Pernai jubiliejinës stovyklos metu apgalvota ir pribrandinta idëja ásitvirtins ðiømetinës stovyklos planuose, sukviesdamos ne tik kasmet atvykstanèias tradicinio siuvinëjimo amatininkes ið Vilniaus, Kauno, Alytaus, Ukmergës, Utenos, kurios pasiruoðusios pirmà kartà atvykstanèioms padëti, tarp jø penkioms mamoms su ðeðiomis dukromis, bei gausiam bûriui mokyklinio amþiaus mergaièiø ið Molëtø progimnazijos, Inturkës pagrindinës ir Joniðkio vidurinës, Rokiðkio miesto mokyklø, ketinanèioms suþinoti teorinius ir praktinius dalykus. Ðiemet ávyksianèioje XXI-oje tradicinio siuvinëjimo stovykloje dalyvaus dvideðimt aðtuonios siuvinëtojos. Daugiausia tautiniø drabuþiø muziejuose yra sukaupta XIX a. antrosios pusës ir XX a. pradþios ið Dzûkijos ir Suvalkijos, maþiau ið Aukðtaitijos ir Þemaitijos bei Klaipëdos kraðto. Tai ne tik raðytinë bei ikonografinë, bet keisdami, tik vyriausiajam teisëjui Jonui Ilgevièiui atsipûsti pavyko varþyboms pasibaigus. Paplûdimio tinklinio varþybose treèià vietà uþëmë "Bièiuliai" nugalëjæ komandà "Naujoji". Labai atkakli ir permaininga vyko finalinë kova, kurioje susitiko molëtiðkiø komanda "Eðerys" ir ðirvintiðkiø komanda "Smagratis" - teko þaisti ir treèià këliná, kurá molëtiðkiai (Dovydas Pruðinskas, Airidas Petronis, Mindaugas Dirma ir Paulius Lukðta) laimëjo 13:11 ir iðplëðë pergalæ. Mini futbolo varþybose treèià vietà uþëmë komanda "Grikiai", antrà "Molëtai", pirmà - "Naujoji" (Vilniaus r. Paberþë). Stiprus vëjas daugeliui sportininkø sukëlë nema- Ilgevièius, Romualdas Aidietis ir Arvydas Ilgevièius. Visi jie dirbo pasiþai sunkumø, o þiûrovams þavesio (Nukelta á 5 psl.) ir originali medþiaga, iðlikusi mûsø moèiuèiø kraièio skryniose, ðiandien sutelkta muziejuose. Jø kaupimu susidomëjusius muziejininkus nesiliauja þavëti puoðtos atskiros drabuþiø dalys, kurios visose etnografinëse srityse buvo tos paèios, skyrësi tik sukirpimu, papuoðimo raðtais bei spalvø deriniais. Ið kitø etnografiniø srièiø aukðtaièiø drabuþiai iðsiskiria balta spalva. Tai daþniausiai ðventiniai moterø apdarai - balti marðkiniai, baltos skarelës ir prijuostës, balti nuometai su þièkø raðtais galuose. Seniausias aukðtaitiðko tautinio kostiumo daliø puoðimo bûdas - áausti raudoni þièkiniai siûlai. Daþniausiai buvo iðrenkami rinktiniai geometriniai raðtai, o rytinëje Aukðtaitijos dalyje mëgo marðkinius puoðti atlasinio audinio raudonø dryþeliø grupëmis. Ornamento iðdëstymas pabrëþia marðkiniø konstrukcijà. Puoðiamos tos dalys, kurios kostiume labiausiai matomos. Aukðtaitëms ryðinèioms nuometus, pridengianèius kaklà ir peèius, puoðniausia vieta buvo rankovës, todël daþniausiai rinktiniai þièkø raðtai áaudþiami skersai rankovës galo... Aukðtaièiø drabuþiai iðlaikë itin archaiðkø elementø, kurie kitose etnografinëse srityse iðnyko anksèiau, pvz. nuometai ðiaurës Aukðtaitijoje iðliko net iki XX amþiaus pradþios. Aukðtaitijos mergaitës galvas puoðësi galvonais, karûnëlëmis, nertomis kepuraitëmis, ant kuriø kartais ryðëdavo ir skarelæ, suaugusios - nuometà, kurio galai buvo uþausti "þièkais". Kurdami tautiniø drabuþiø siuvinëtas dalis pasidarbavo dailininkai, iðugdæ visà bûrá siuvinëtojø, aktyviai dirbanèiø ðioje srityje, kaip Janinà Èekelienæ, Ramutæ Þiagûnienæ, Reginà Kutienæ, Bronæ Surdokienæ, kurios siuvinës ir teiks praktinius ir teorinius patarimus ðioje stovykloje. Stovyklos dalyvës naudos autentiðkus arba laikantis liaudies meno principø estetinio autentiðkumo, rekonstruotus dailininkø pieðinius. Paskutinæ stovyklos dienà - liepos 17-àjà darbai bus pristatomi Alantos dvare ir paliekami eksponuoti visus metus, vëliau papildys Molëtø kraðto muziejaus siuvinëtø darbø fondà.

5 Lietuvos mokyklose kûrybiðko programavimo valandø Visà pusmetá net 40-yje Lietuvos mokyklø penktokai ir ðeðtokai per informatikos pamokas mokësi kûrybinio programavimo moksleiviai tapo projekto Kompiuteriukø ralis IT pamokas keièianti kelionë dalyviais. Mokytojai su vaikais informaciniø technologijø pamokose kûrë IT projektus, o áspûdingà, pusmetá trukusià kelionæ, vainikavo birþelá surengtos pirmosios Lietuvoje kompiuteriukø lenktynës. mi mikrokompiuteriukus ir ávairius elektronikos priedus, kurie mokykloms buvo iðdalinti projekto pradþioje, moksleiviai perdarë savo senus þaislus, kad jie judëtø, mirksëtø, skleistø garsus. Kvietëme vaikus naujam gyvenimui prikelti savo senus þaislus. Stebëjome, kaip penktokai ar ðeðtokai kuria þingsniamaèius, þaislinius tankus paverèia temperatûros matavimo prietaisais ir daugybæ kitø áspûdingø transformacijø. Iðlaisvinta vaikø vaizduotë ir kûrybingumas stebino ne tik mus, bet ir moksleivius paþástanèius mokytojus, sako Pildyk prekës þenklo vadovë Dominyka Jonuðienë. Pirmosios Lietuvoje kompiuteriukø lenktynës Kartu su projekto sumanytojais Kompiuteriukø paramos fondu Pildyk iðdalino kompiuteriukø rinkiniø 20-èiai Lietuvos mokyklø, kuriø atstovai - net 150 moksleiviø birþelá susitiko Vilniuje pademonstruoti, ko iðmoko nuo sausio mënesio. Èia ávyko ir pirmosios Lietuvoje Micro:bit kompiuteriukø lenktynës Aplink Lietuvà. Renginio dienà moksleiviø sukonstruotos maðinytës skriejo Lietuvos teritorijà primenanèiomis trasomis. Vieni vaikai ið anksto turëjo taip suprogramuoti árenginius, kad jie patys áveiktø trasà, kiti varþësi dël geriausio dizaino, dar kiti savo kompiuteriukø judëjimà trasoje valdë radijo bangomis ir telefonu. Labiausiai iðpuoðtos ir graþiausios maðinytës laurai atiteko Ðiauliø Rëkyvos progimnazijos ir Ðiauliø rajono Pakapës mokyklos jungtinei komandai. Greièiausia micro:bit kompiuteriukais valdoma buvo tituluota Rumðiðkiø Antano Baranausko gimnazijos maðinytë. Greièiausiai trasà, valdant telefonu, áveikë Panevëþio Saulëtekio progimnazijos komanda, o nuotolinio valdymo kategorijoje lygiø neturëjo Ðiauliø Dainø progimnazijos moksleiviai. Tikslas auginti ne vartotojus, o kûrëjus Pagrindinis pusmetá trukusio projekto Kompiuteriukø ralis IT pamokas keièianti kelionë iniciatorius Kompiuteriukø paramos fondas ðiais mokslo metais siekë, kad informaciniø technologijø pamokos vaikams taptø kuo ádomesnës. Fondo vadovë Viltautë Þvirzdinaitë skaièiuoja, kad moksleiviai su mokytojais per pusmetá programavimui paskyrë beveik 2 tûkst. valandø. Mums labai svarbu, kad informaciniø technologijø pamokos bûtø átraukianèios. Dabar informatikos mokytojas kartu su muzikos, fizikos ar matematikos mokytoju rengia integruotas pamokas ir màsto, kaip programavimas gali padëti iðmokti ðiø dalykø. O moksleivis tampa ne tik technologijø vartotoju, bet ir jø kûrëju, sako V. Þvirzdinaitë. Fondas nuo 2017-øjø iki dabar ðalies penktokams jau iðdalino daugiau kaip 20 tûkst. Micro:bit kompiuteriukø. Ðiais metais kartu su Pildyk parama programavimo rinkiniai pasiekë labiausiai motyvuotus mokytojus, kurie ir toliau mokys vaikus kûrybinio programavimo. Valstybës diena Joniðkyje minëta sportiðkai (Atkelta ið 4 psl.) irklenèiø varþybose. Irklenèiø varþybose treèià vietà uþëmë Daumantas Aidietis, antrà - Jonas Paulauskas, pirmà - Kæstutis Ingelevièius. Renginio metu buvo dedama rekordinë - 36 kvadratiniø metrø dydþio, Vyèio dëlionë. Varþybø nugalëtojai buvo apdovanoti ne tik graþuolëmis taurëmis, medaliais, bet ir UAB "Pa- IT pamokose kûrybiðkumas Projekto rëmëjas Pildyk vaikus pakvietë dalyvauti iððûkyje Gerink savo þaislà. Naudoda- dvaiskas ir Ko" ásteigtais nuostabiais prizais, renginio dalyvius gaivino natûraliai ðarminis ðaltinio vanduo "AQUAVIA", VO Joniðkio bendruomenës centras vaiðino gardþiàja koðe, o Raimondas Bankauskas - ypatinga sriuba. 21 val. drauge sugiedotas Lietuvos himnas, renginá baigë kino po atviru dangumi perþiûra. AKVILË, NEÐANTI SËKMÆ... Akvilë Vorobjovaitë Molëtø gimnazistë, ðiø metø Kazio Umbraso literatûrinës premijos konkurso debiutantë, kurios nepastebëti tiesiog neámanoma... dël plaukø spalvos. Ðiandien ji ryþuolë mergaitë, prie kurios stengiasi prisiliesti kiekvienas sutiktasis, nes tokiø plaukø spalvos þmonës, manoma, gali atneðti turtus ir sëkmæ visiems, prie jø prisilietusiems... Akvilë, þinoma, ðypsosi, bet jai turbût malonu tokiu bûdu á save atkreipti dëmesá. Taèiau kuo ilgiau su ja bûnu, tuo labiau ir man ta spalva patinka... Esu buvusi ir roþinë... sako Akvilë. Prisimenu, kad skaièiau apie tai ir jos kûriniuose. Apskritai, jos kûryboje, sakyèiau, vienas akcentø, greta gamtojautos ir jausmø vaizdiniø, yra plaukai ir kvapai. Mano ðilko glotnumo plaukai, net alkûnës, visas kûnas nuo pirðtø galiukø iki netvarkingai iðsitarðiusiø sruogø, kvepia cinamonu... Akvilë dar tik vienuoliktokë, kuriai lapkrièio mënesá bus aðtuoniolika, o ji jau turi sukaupusi didþiulá jausmø ir potyriø pasaulá, atëjusá ið ðeimos, ið perskaitytø knygø, ið aplinkos... Sako, labai mëgstanèios su mama mokytoja Asta skaityti knygas. Mamai patinka romanai, detektyvai, psichologinës knygos, dukrai taip pat, bet kadangi jos praktikuoja knygø aptarimà, tai turi bûti abi perskaièiusios tas paèias. Tik, anot Akvilës, ji dabar mamà lenkianti psichologiniø knygø skaityme, nes ðiuo metu jai jos labiau patinka. O jei jau kuri pradëjo pirma skaityti, tai stengiasi kuo greièiau perskaityti... Akvilës miniatiûrose iðtisa spalvø ir jausmø mozaika, kurià ji dëlioja ið smulkiø gyvenimo detaliø: arbatos gërimas kaip ritualas, jausmai ilgesys to, kas praëjo ir nesugráð, pavyzdþiui, dël senelio mirties nutrûkæs ryðys su juo, vaikystës, kvepianèios mandarinais ir imbieru, prisiminimas, laukimas bebundanèio naujo jausmo... Tu groji lûpine armonikële. Net nenutuoki, jog Tave girdþiu ir gëriuosi ðia akimirka. Stebiu pievos lopinëlá, kur kadais su seneliu rinkdavome rûgðtynes ir nuoðirdþiai juokdavomës ið þiogø. Bandau suprasti, kodël èiobreliai taip nuostabiai kvepia naktá. Kodël dangus, kà tik nusidaþæs pastele, virsta þiburiø lauku. Kaip magiðka ir jautru patampa. Renku akimirkas, kaip ði, nors daugelis jø lieka giliai many. Negaliu apsakyti, kaip pasiilgau Tavæs, mûsø kiek kvailokø, tik mudviems suprantamø juokø, jaukumo ir Tavo tabako kvapo kambaryje. Aðarà braukiu. Su Akvile ðnekamës apie viskà. Pamaþu suprantu, kad ta vario plaukø spalva ne tik jos pasirinkimas, bet ir kûrybingø draugiø kirpëjø pritarimas, kurios ir paskatino Akvilæ nesidrovëti parodyti kûrybà kitiems ir sudalyvauti kol kas vieninteliame rajone esanèiame konkurse, skatinanèiame ir jaunøjø kûrybà. Ásidràsinusi Akvilë pateikë savo kûrybà ir gimnazijos filologø konkursui, kur pelnë I-àjà vietà. Mergina baigë ir Menø mokyklos dailës skyriø, ir, kaip ir dauguma mokiniø, dþiaugësi mokytojo Zenono Stepanavièiaus indëliu, ypaè akvarelës pamokomis. Net ir uþmetus tas pamokas, reikiamu metu jos kaip mat sugráþta. Akvilë imli ir dràsi mer- 5 psl. Akvilë Vorobjovaite, mergina, kuriai netinka ir nepatinka stereotipai gaitë, pamaèiusi per miesto ðventæ, Molëtuose, kaip daromos trumpalaikës tatuiruotës, ir pati iðmëgino ðá amatà. Pirmiausia sau, o paskui ir kitiems... Kruopðtumo reikalaujantis darbas gal ir bûtø buvæs paklausus, bet daþai greitai baigësi, o jø dar reikia paieðkoti... Todël ðiandien Akvilë turi kità pomëgá, susijusá su muzika. Ji yra Ba grupës fanë, neðiojanti jos þenkliukà, dalyvaujanti koncertuose. O kai pasakiau, kad reiks pasiklausyti internete, sakë, kad neiðsigàsèiau... Tikrai neiðsigandau. Man patiko jø, sakyèiau, atviras ir nuoðirdus rokas. Juk ar gali bûti kitaip, jei jis patinka Akvilei... Maþa to, Akvilë pati uþsimojo iðmokti groti klasikine gitara... O jei kà sumano, tai bûtinai ir iðpildo. Pavyzdþiui, vairuoti motorolerá. Brolis Ernestas neleido iðsigàsti, nuveþë á Regitrà ir liepë laikyti teises... Juk automobiliui dar negalëjo jø laikyti, buvo nepilnametë... Ðiandien jis greièiausiai praverèia ne tik tëvø versle kaimo turizmo sodyboje, bet ir Akvilës vasaros versle. Jei norite prisiliesti ir jûs prie sëkmæ neðanèios merginos, vaþiuokite á Mindûnus, kopkite á aukðèiausià Lietuvoje bokðtà, o nulipæ pamatysite Akvilæ, prekiaujanèià ledais... Prigulk ðalia, kad galëèiau skaityti garsiai mums abiems. Kad galëèiau braukti suðalusiais pirðtais per tavo ðvelnius, vanile ir levandomis kvepianèius plaukus. Apgaubti Tave ðiltais þodþiais, lëta vaga plaukianèiais mano lûpomis. Seniai atðalusi pipirmëèiø skonio arbata ant nagais iðraiþyto lovos atloðo. O að be atodûsio, ðiltais it ðilkas þodþiais, pinu kasas. Lango plyðiais drëgno rudens ðaltis ir vëjai slenka vidun. Norëèiau nepabusti dar pora minuèiø. Iðties noriu dar iki pavasario ðildyti savo naktinius patalus. Gaila, lietaus pirðtai barbena á mano langà, virð mano lovos. Jie nenori leisti mano vaizduotei toliau raizgytis. Raizgytis kaip senam vijokliui, palei niûrias sienas akligatvio pabaigoje. Þvirblis snapu á langà. Pateikdama konkursui miniatiûras, Akvilë jas uþvardijo Þvirblis mokosi skraidyti. Ar tik nebus èia paslëpta sàsaja su pavarde? Vorobjovaitë ðypteli ir sako, kad taip: þvirblis mokosi skraidyti, o að mokausi raðyti... Taèiau kasmet ji mokosi ir bendravimo su þmonëmis, lavina uþsienio kalbos þinias, kai á sodybà atvyksta uþsienieèiai. Sako, mieliausias sakinys, pasakytas turisto, jai kiekvienàkart primena, kokiame graþiame kraðte ji gyvena: èia tokie graþûs saulëlydþiai, kad vien dël jø verta sugráþti... Todël ir Akvilës vidinis tikslas yra iðlikti savimi, neprarasti sàlyèio su gamta ir realizuoti save. Jolanta MATKEVIÈIENË Projekto partneriai ir Molëtø kraðto þmoniø su negalia sàjunga Lietuvos þmoniø su negalia sàjunga, laimëjusi projektà "Atostogos kitaip" ir sutartá pasiraðiusi su Europos socialinio fondo agentûra, projekto partneriais pasirinko aðtuonias neágaliøjø organizacijas ir sveikøjø bendruomenes. Dþiugu, kad projekte, kurio tikslas sudaryti sàlygas vaikams ir jaunuoliams iki 18 metø aktyviai ir prasmingai praleisti laisvalaiká, skatinti jø sveikà gyvenimo bûdà ir tokiu bûdu siekti maþinti socialinæ atskirtá ir skurdà, vienais ið partneriø bus ir Molëtø kraðto þmoniø su negalia sàjunga (ÞNS). Pasak Molëtø kraðto ÞNS pirmininkës Marytës Baliûnaitës, ið viso Molëtø kraðto ÞNS skirtos net ðeðios stovyklos, ið kuriø dvi vyks ðiemet. Pirmoji aktyvaus uþimtumo dienos stovykla, kurioje stovyklaus 20 vaikø vyks Inturkëje "Bendrystës centre" liepos dienomis ir joje stovyklaus maþieji vaikai (7-11 metø), o antràjà stovyklà jaunimui planuojama rengti su dziudo klubu. Kitais metais vaikai bus veþami prie jûros, kvieèiami á sukarintà ir kino stovyklas, o baigiamoji stovykla kartu su sporto ðvente vyks 2021 metais Rieðëje. "Tai labai reikalingas projektas vien todël, kad jis skirtas vaikams ir jaunimui. Norint dalyvauti projekte reikëjo ir savo ánaðo eurø. Ðis ánaðas nëra didelis, palyginus jà su suma - apie 20 tûkst., kuri ið projekto bus skirta mûsø jaunimui ir vaikams, - kalbëjo M. Baliûnaitë, pridûrusi kad vaikai stovyklaus nemokamai. "Vilnies" informacija Turite naujienø? Raðykite mums el.p Draugaukime!

6 6 psl. Televizijos programa PENKTADIENIS Liepos 12 d. LTV 06:05 Labas rytas, Lietuva 08:55 Lietuvos Respublikos prezidentai. 09:55 Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausëdos inauguracija. 13:00 Ðv. miðios, skirtos Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracijai. 14:20 Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausëdos inauguracija. 16:00 Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracijos ðventinis koncertas.. 17:30 Þinios. 18:00 TV þaidimas Kas ir kodël?. 18:30 Nacionalinë paieðkø tarnyba. 19:30 Beatos virtuvë. 20:30 Panorama 21:00 Muzikinis pokalbiø ðou Vakarëja 22:40 Pasaulio pabaiga LNK 06:15 Mano gyvenimo ðviesa 07:30 Tomas ir Dþeris 08:00 Volkeris, Teksaso reindþeris 09:50 Mirtis rojuje 10:55 Kandisë Renuar 12:00 Neklausk meilës vardo 13:00 Mano likimas 14:00 Naðlaitës 15:00 Svajoklë 16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30 Baudþiauninkë 18:30 Þinios 19:30 KK2 penktadienis 21:00 Dþonas Vikas 23:05 Banga TV3 06:25 Kempiniukas Plaèiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55 Atsargiai! Merginos 08:55 Að matau tave 10:00 Meilës sparnai 12:00 Gyvenimo iðdaigos 13:00 Paþadëtoji 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 Liûtas karalius 21:15 Kodas: L.O. B. I. A. I. 23:50 Þmogus prieð... BTV 06:30 Mentalistas 07:25 Pragaro virtuvë 08:20 Suduþusiø þibintø gatvës 09:20 Teisingumo agentai 10:20 Kobra 11 11:20 Ekstrasensø mûðis 13:50 Pragaro virtuvë 14:50 Suduþusiø þibintø gatvës 15:55 Teisingumo agentai 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 18:30 Mentalistas 19:30 Amerikietiðkos imtynës 21:30 Pasmerktieji 23:15 Kariai angelai TV6 06:30 CSI kriminalistai 07:30 Skorpionas 08:30 Rezidentai 09:00 Sandëliø karai 09:30 Iðlikimas 10:30 Simpsonai 11:30 Univeras. 12:30 Vedæs ir turi vaikø 13:30 Gelbëtojai 15:00 Skorpionas 16:00 CSI kriminalistai 16:55 Univeras. 18:00 Vedæs ir turi vaikø 19:00 Gelbëtojai 20:00 Rezidentai 21:00 Þinios 22:00 Javos karðtis 00:05 Uþkandinë ant ratø TV1 06:50 Tëvas Motiejus 08:00 Roþiø karas 10:05 Akloji 11:05 Bûrëja 12:10 Ðirdþiø daktaras 13:10 Madagaskaro pingvinai 13:40 Ogis ir tarakonai 14:10 Vyrai juodais drabuþiais 14:35 Dþekio Èano 15:00 Detektyvë Rizoli 16:00 Svaragini. Amþina draugystë 17:00 Bûk su manim 18:00 Ið ðirdies á ðirdá 19:00 Ðirdþiø daktaras 20:05 Detektyvë Rizoli) 21:00 Vera. Akloji zona 22:55 Pradink Lietuvos ryto TV 06:30 Èempionai 07:00 Gluchariovas 08:00 Reporteris 09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00 Ne spaudai 11:05 Adomo obuolys 12:10 Lietuva tiesiogiai 12:55 Lietuva tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 17:00 Laikykitës ten 18:00 Reporteris 18:55 Lietuva tiesiogiai 21:30 Adomo obuolys 22:30 Reporteris 23:30 Laikykitës ten. TV8 06:30 Medþiotojas ir jo sûnus 06:45 Oþiukas, kuris mokëjo skaièiuoti iki deðimties 06:55 Noriu badytis! 07:05 Reksas :15 Boleko ir Lioleko 07:30 Reindþeris Robas 08:00 Sunkveþimiø miestelis 08:30 Lego Nindþago 09:00 Zoja Hart ið Pietø 10:00 Lik mano ðirdyje 12:05 Kava ir meilë 13:55 Tëvelio dukrytës 15:00 Pamilti vël 16:00 Likimo karuselë 18:00 Lik mano ðirdyje 20:00 Dûdelë ir àsotëlis 20:15 Nepaklusnus kaèiukas 20:25 Namas, kurá statë visi 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Kaip mylëtis angliðkai? 22:55 Likimo karuselë ÐEÐTADIENIS Liepos 13 d. LTV 06:05 Gyvenimas. 07:00 Klausimëlis.lt. 07:30 Dþekas nori broliuko. 09:00 Labas rytas, Lietuva 12:00 Laukinës gamtos sekliai 12:55 Atðiaurioji Kanada 13:50 Dþesika Fleèer 15:25 Klausimëlis.lt. 15:45 Þinios. 16:00 Sveikinimø koncertas 17:30 Þinios. 18:00 Euromaxx. 18:30 Vakaras su Edita. 19:30 Stilius. 20:30 Panorama 21:00 Muzikos festivalis Nida :40 Antikvariato paslaptys 5. Kaltas, kol neárodyta prieðingai 00:05 Pasaulio pabaiga LNK 06:25 Tomas ir Dþeris 06:55 Áspûdingasis Þmogus-voras 07:20 "Sveiki atvykæ á "Veinà" 07:45 Kung Fu Panda 08:15 Riteriø princesë Nela 08:45 Tomo ir Dþerio pasakos 09:15 Ogis ir tarakonai 09:45 Vëþliuko Semio 11:40 Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitës 13:25 Sidnë Vait 15:40 Forestas Gampas 18:30 Þinios 19:30 Vëþliukai nindzës 21:35 Ponas ir ponia gangsteriai 23:40 Seks video TV3 06:30 Ilgo plauko istorija 07:00 Kerðytojø komanda 07:30 Aladinas 08:00 Ilgo plauko istorija 08:30 Kempiniukas Plaèiakelnis 09:00 Simpsonai 09:30 Skaniai ir paprastai 10:00 Maisto kelias 10:30 Bibliotekininkai 11:30 Þvaigþdë prieð blogio jëgas 13:10 Uþburta meilë 14:15 Meilë keliauja laiku. Rubinë 16:50 Ekstrasensø mûðis 18:30 TV3 þinios 19:25 Eurojackpot 19:30 Narnijos kronikos: Auðros uþkariautojo kelionë 21:50 Iksmenai 23:50 Slaptas mamos gyvenimas BTV 06:05 Varom! 07:30 Dþiungliø princesë Ðina 08:30 Varom! 09:00 Ultimate Strongman Pasaulio veteranø èempionatas 10:00 Geriausi ðuns draugai 10:30 Nematoma karalystë 11:40 Ið visø jëgø 12:10 Bûk ekstremalas 12:40 Pragaro vieðbutis 13:40 Policijos akademija 14:40 Ekstrasensø mûðis 17:20 Muchtaro sugráþimas. 18:25 Kas þudikas? 19:30 Muzikinë kaukë 22:05 Iðvadavimas TV6 06:30 Candy Crush 07:30 Ledo kelias 08:30 Sandëliø karai 09:00 Nuo amato iki verslo 09:30 Statybø gidas 10:00 Áspûdingiausios atostogø vietos 10:30 Juokingiausi Amerikos namø vaizdeliai 11:00 Þygis per Amerikas 12:00 Candy Crush 13:00 Þygis per Amerikas 14:00 Iðlikimas 15:00 Ledo kelias 16:00 Ið peties 17:00 Sandëliø karai 18:00 Amerikos dievaitis 20:00 Miestas ar kaimas 21:00 Þinios 22:00 Karaliaus vardu. Poþemiø pasaulio sakmë TV1 06:50 Akloji 07:20 Pragaro katytë 08:15 Daktaras Ozas. 09:15 Tëvas Motiejus 10:35 Bûrëja 11:45 Anos Olson receptai 12:15 Akloji 13:45 Mylëk savo sodà 14:45 Nekviesta meilë 15:45 Ðirdele mano 17:45 Akloji 18:50 Bûrëja 20:00 Visa menanti 21:00 Prieblanda. Atpildas 23:00 Begëdis Lietuvos ryto TV 07:20 Lietuvos mokslininkai. Antanas Tyla. 07:55 Liudvika Didþiulienë Þmona. 08:30 Mariana Korvelytë Moravskienë. 09:00 Pasaulis ið virðaus. 09:30 Vantos lapas. 10:00 Skonio reikalas 10:30 Kitoks pokalbis 11:00 Inspektorius Luisas. Auksinio taðko klausimas 13:00 Grobis 14:00 Tu esi mano 16:00 Þinios 16:30 Baltijos kelias. 17:00 Laikykitës ten 18:00 Þinios 18:30 Pamirðk mane 20:00 Þinios 20:30 Ðviesoforas 21:30 Nusikaltimas ir bausmë. 22:30 Þinios 23:00 Laikykitës ten. TV8 06:30 Lietuvos pilietis 07:00 Beibleidø spurtas 07:30 Aladinas 08:30 Franklinas ir draugai 09:00 Geriausios draugës 09:30 Mano maþasis ponis 10:00 Lego Nindþago 11:00 Dûdelë ir àsotëlis 11:15 Nepaklusnus kaèiukas 11:25 Namas, kurá statë visi 11:35 Reksas 11:45 Boleko ir Lioleko 12:00 Taisiukai 13:00 Reindþeris Robas 14:00 Aladinas 15:00 Tavo augintinis 15:30 Skaniai ir paprastai 16:00 Topmodeliai 17:00 Ðokiai! 19:00 Kam ta meilë? 20:00 Milijonas maiðe 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Detektyvas su prieskoniais. Valgyk, gerk ir mirk 22:50 Kaip mylëtis angliðkai? SEKMADIENIS Liepos 14 d. LTV 06:05 Beatos virtuvë. 07:00 Ðventadienio mintys. 07:30 Klausimëlis.lt. 08:00 Gyventi kaime gera. 08:30 Ryto suktinis 09:00 Broliø Grimø pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija. 10:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai. 11:30 Mûsø gyvûnai. 12:00 Paslaptingos Ðangri La beþdþionës 12:55 Gorongozos nacionalinis parkas. 13:50 Mis Marpl 3 15:25 Klausimëlis.lt. 15:45 Þinios. 16:00 Istorijos detektyvai. 16:45 Savaitë su Dviraèio þiniomis. 17:30 Þinios. 18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitë. 20:30 Panorama 21:00 Laisvës kaina. Sàjûdis. 22:00 Zacherio vieðbutis. Vieno suvedþiojimo istorija 23:45 Fotografas LNK 06:30 Tomas ir Dþeris 07:00 Áspûdingasis Þmogus-voras 07:25 "Sveiki atvykæ á "Veinà" 07:50 Kung Fu Panda 08:20 Riteriø princesë Nela 08:50 Tomo ir Dþerio pasakos 09:20 Ogis ir tarakonai 09:50 Tomas ir Dþeris. Pasaka apie Spragtukà 10:50 Storulis ringe 13:00 Mano monstriukas ir að 15:10 Kongas 17:20 Teleloto 18:30 Þinios 19:30 Transformeriai. Nugalëtøjø kerðtas 22:25 Turistas TV3 06:30 Ilgo plauko istorija 07:00 Kerðytojø komanda 07:30 Aladinas 08:00 Ilgo plauko istorija 08:30 Kempiniukas Plaèiakelnis 09:00 Simpsonai 09:30 Ûkio ðefas 10:00 Keliauk iðmaniai 10:30 Bibliotekininkai 11:30 Beilio. Naktis Kautaune 13:15 Daktaras Dolitlis 15:10 Nilo perlas 17:25 Havajai 18:30 TV3 þinios 19:30 Ðimto þingsniø kelionë 21:55 Dþekas Ryèeris BTV 06:30 Ultimate Strongman Pasaulio veteranø èempionatas 07:30 Dþiungliø princesë Ðina 08:30 Tauro ragas 09:00 Geriau vëliau, negu niekada 10:00 Geriausi ðuns draugai 10:30 Þirafos. Ramiosios Afrikos milþinës 11:40 Ið visø jëgø 12:10 Bûk ekstremalas 12:40 Pragaro vieðbutis 13:40 Policijos akademija 14:40 Ekstrasensø mûðis 17:15 Muchtaro sugráþimas. 18:15 Kas þudikas? 19:30 Ðuo 21:30 Juodasis sàraðas 22:25 Karo vilkai. Likvidatoriai 23:25 Pasmerktieji TV6 06:30 Candy Crush 07:30 Ledo kelias 08:30 Juokingiausi Amerikos namø vaizdeliai 09:30 Vienam gale kablys 10:00 Sandëliø karai 11:00 Þygis per Amerikas 12:00 Candy Crush 13:00 Þygis per Amerikas 14:00 Iðlikimas 15:00 Ledo kelias 16:00 Ið peties 17:00 Sandëliø karai 18:00 Amerikos dievaitis 20:00 Gero vakaro ðou 21:00 Þinios 22:00 Nakties TOP. Vasara 22:30 Geriausi mûsø metai TV1 07:05 Akloji 07:35 Pragaro katytë 08:30 Daktaras Ozas. 09:30 Tëvas Motiejus 10:50 Uþ vaikystæ 11:20 Bûrëja 11:55 Anos Olson receptai 12:25 Hemsley ir Hemsley: skanu ir sveika 12:55 Gardþiausi Merës Berës patiekalai 13:30 Þvaigþdþiø duetai. 15:35 Ðirdele mano 17:45 Akloji 18:50 Bûrëja 20:00 Visa menanti 21:00 Kapitonë Marlo. Juodos nendrës 23:05 Mafijos bosai Lietuvos ryto TV 07:20 Gluchariovas 08:30 Kaimo akademija 09:00 Pasaulis ið virðaus. 09:30 Skonio reikalas 10:00 Ðiandien kimba 11:00 Detektyvas Linlis 13:00 Premjera. Grobis 14:00 Tu esi mano 15:45 Keliauk su Reporteriu 16:00 Þinios 16:30 Krepðinio pasaulyje 17:00 Laikykitës ten 18:00 Þinios 18:30 Pamirðk mane 20:00 Þinios 20:30 Ðviesoforas 21:30 24/7 22:30 Þinios 23:00 Laikykitës ten pokalbiai TV8 05:55 Lietuvos pilietis 06:00 Kultûra+ 06:25 Tavo augintinis 06:55 Beibleidø spurtas 07:30 Kà pasakë Kakë Makë? 08:00 Aladinas 08:30 Franklinas ir draugai 09:00 Geriausios draugës 09:30 Mano maþasis ponis 10:00 Lego Nindþago 11:00 Milijonas maiðe 11:35 Reksas 11:45 Boleko ir Lioleko 12:00 Taisiukai 13:00 Reindþeris Robas 14:00 Aladinas 15:00 Dþeimio Oliverio patiekalai per pusvalandá 16:00 Topmodeliai 17:00 Ðokiai! 19:00 Kam ta meilë? 20:00 Apie ðunytá 20:10 Peliuko dainelë 20:25 Didþiausias draugas 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Vasara Burgenlande 22:55 Detektyvas su prieskoniais. Valgyk, gerk ir mirk PIRMADIENIS Liepos 15 d. LTV 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:20 Senis 10:25 Ðtutgarto kriminalinë policija 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Beatos virtuvë. 13:00 Klauskite daktaro. 14:00 Þinios. 14:15 Laba diena, Lietuva 16:40 Poniø rojus 17:30 Þinios. 18:00 TV þaidimas Kas ir kodël? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Vartotojø kontrolë. 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:30 Þalgirio mûðis. 23:10 Dviraèio þinios 23:40 Kostiumuotieji LNK 06:05 Mano gyvenimo ðviesa 07:30 Tomas ir Dþeris 08:00 Volkeris, Teksaso reindþeris 09:50 Mirtis rojuje 10:55 Kandisë Renuar 12:00 Neklausk meilës vardo 13:00 Mano likimas 14:00 Naðlaitës 15:00 Svajoklë 16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30 Baudþiauninkë 18:30 Þinios 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Valanda su Rûta 21:30 Þinios 22:28 Telefoninë loterija :30 Pasaulinë invazija. Mûðis dël Los Andþelo TV3 06:25 Þvaigþdþiø karai. 06:55 Simpsonai 07:55 Ûkio ðefas 08:20 Skaniai ir paprastai 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Meilës sparnai 12:00 Gyvenimo iðdaigos 13:00 Paþadëtoji 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 Atsargiai! Merginos 20:30 Kam ta meilë? 21:00 TV3 vakaro þinios 22:00 Uþ prieðo linijos 00:00 Kaulai BTV 06:25 Mentalistas 07:20 Pragaro virtuvë 08:15 Suduþusiø þibintø gatvës 09:15 Teisingumo agentai 10:15 Kobra 11 11:15 Ekstrasensø mûðis 13:50 Pragaro virtuvë 14:50 Suduþusiø þibintø gatvës 15:55 Teisingumo agentai 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 18:30 Mentalistas 19:30 Ástatymas ir tvarka. Specialiøjø tyrimø skyrius 20:30 Varom! 21:00 Þvaigþdþiø kelias á begalybæ 23:20 Iðvadavimas TV6 06:30 CSI kriminalistai 07:30 Skorpionas 08:30 Rezidentai 09:30 Iðlikimas 10:30 Simpsonai 11:30 Univeras. 12:30 Vedæs ir turi vaikø 13:30 Gelbëtojai 15:00 Skorpionas 16:00 CSI kriminalistai 16:55 Univeras. 18:00 Vedæs ir turi vaikø 19:00 Gelbëtojai 20:00 Rezidentai 20:30 Þinios 21:00 Farai 22:00 Naða Raða 23:00 Nebylios dvasios TV1 06:55 Tëvas Motiejus 08:05 Roþiø karas 10:05 Mylëk savo sodà 11:05 Akloji 11:35 Bûrëja 12:10 Ðirdþiø daktaras 13:10 Madagaskaro pingvinai 13:40 Ogis ir tarakonai 14:10 Vyrai juodais drabuþiais 14:35 Dþekio Èano 15:00 Detektyvë Rizoli 16:00 Svaragini. Amþina draugystë 17:00 Bûk su manim 18:00 Ið ðirdies á ðirdá 19:00 Ðirdþiø daktaras 20:05 Detektyvë Rizoli 21:00 Myliu tave, þmogau 23:10 Amþina meilë Lietuvos ryto TV 06:30 Krepðinio pasaulyje 07:00 Ðiandien kimba 08:00 Ant bangos 09:00 24/7. 10:00 Rojus 11:05 Laikykitës ten 12:10 Bruto ir Neto 12:40 Ðviesoforas 13:55 Namas su lelijomis 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 17: m. Formulës- 1 èempionatas. 18:00 Reporteris 18:55 Miðkinis 20:00 Reporteris 21:00 Bruto ir Neto 21:30 Pamirðk mane 22:30 Reporteris 23:30 Lrytas tiesiogiai. TV8 06:30 Apie ðunytá 06:40 Peliuko dainelë 06:55 Didþiausias draugas 07:05 Reksas 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Geriausios draugës 08:00 Mano maþasis ponis 09:00 Zoja Hart ið Pietø 10:00 Lik mano ðirdyje 12:00 Vasara Burgenlande 13:55 Tëvelio dukrytës 15:00 Pamilti vël 16:00 Likimo karuselë 18:00 Lik mano ðirdyje 20:00 Norø iðsipildymas 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Lemtinga banga 22:55 Likimo karuselë

7 PRANEÐIMAS DËL ÞEMËS SKLYPO KADASTRINIØ MATAVIMØ Molëtø r. sav., Inturkës sen., Pagaluonës k., atliekami þemës sklypø kad. Nr.6247/0001:0233, Nr.6247/0001:0245 kadastriniai matavimai. Sklypø ribos þenklinamos 2019 m. liepos 22 d. 10 val. Besiribojanèio sklypo kad. Nr.6247/ 0001:0187 savininkë Danguolë Rokuiþienë arba ágalioti atstovai kvieèiami dalyvauti þemës sklypø bendrø ribø þenklinime. Su savimi turëti dokumentus, patvirtinanèius teisæ atstovauti sklypø savininkams. Darbus vykdo Stasio Balinsko individuali ámonë , Utena, Taikos g , tel , el. p. REIKALINGA 7 psl. 1 kv.cm reklamos- 0,40Eur + PVM STOGØ DENGIMAS ir renovacija, karkasiniø namø statyba, terasø árengimas, tvoros, vidaus ir iðorës apdaila, trinkeliø klojimas, staliaus darbai. Tel.: , Algirdas DAÞAU viskà, kas daþoma. ATLIEKU visus statybos darbus ið pjautinës ir apdailinës medienos. Staliaus darbai. Tel Pensinio amþiaus vyras ieðko teritorijos priþiûrëtojo, kiemsargio darbo Molëtuose. Tel KADASTRINIØ matavimø paslaugos: butø, namø, sodo nameliø, ûkiniø pastatø kadastriniai matavimai (inventorizacija) uþ nedidelæ kainà, taip pat kiti geodeziniai darbai. El.p.: tel Kasame, valome ðulinius. Tel Dël vyro mirties nuoðirdþiai uþjauèiame mokytojà Astà Cicënienæ. Molëtø menø mokyklos bendruomenë REDAKTORË GRÆÞIAME MINI GRÆÞINIUS VANDENIUI. Tel ÞOLËS SMULKINIMAS. Tel Medienos apdirbimo ámonei UAB Medinis Pasaulis (7 km nuo Molëtø) reikalingi medienos apdirbëjai. Atlyginimas atskaièius mokesèius- 750 Eur. Tel Miðko ruoðos ámonei reikalingi pjûklininkai ir pjûklininko padëjëjai. Tel Statybos ámonei reikalingi darbininkai. Gali bûti moksleiviai. Tel Mindûnuose reikalinga pardavëja nuolatiniam darbui. Tel Reikalinga tvarkinga ir be þalingø áproèiø ðeima gyventi ir priþiûrëti sodybà Molëtø r. Mokamas atlyginimas, suteikiamas gyvenamas plotas. Tel.: , NEBRANGUS SKYLIØ GRÆ- ÞIMAS gelþbetonyje, mûre, akmenyje, medyje. Tel Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Skarda 0,6-0,8 mm storio. Kaminø remontas, angø didinimas, galvutës mûrijimas, skardinimas, þidiniø statyba. Patirtis 20 m. Tel.: , Vidaus daþymo ir tapetavimo darbai ir fasadø daþymas. Tel VIDAUS DAÞYMO IR TAPETAVIMO DARBAI. Tel Stogø dengimas, terasø montavimas, karkasiniø pastatø statyba, kiti darbai ið apdailinës medienos. Tel MINI EKSKAVATORIAUS DARBAI. MINI SAVIVARÈIO PASLAUGOS. Tel Nuotekø valymo árenginiai. Surinkimo talpyklos. Vandens ðuliniai. Rezervuarai srutoms (6 45 kub.m), tel Biologiniø nuotekø valymo árenginiø montavimas, vandens græþiniø árengimas. Tel Visi santechnikos darbai. Katilinës árengimas, katilø prijungimas ir keitimas. Nuolaidos. Garantija. Tel Kvalifikuotas santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Avarinis kanalizacijos atkimðimas. Darbams suteikiama garantija. Tel GRINDØ BETONAVIMAS, PARUOÐIAMIEJI DARBAI. EKSKAVATORIAUS- KRAUTU- VO NUOMA. Tel REMONTUOJA skalbimo maðinas, ðaldytuvus. Atvyksta. Tel Leonas Þolës smulkinimas trimeriu. Griovimo ir ardymo darbai. Tel Laikraðtis Molëtø kraðtui Laikraðèio steigëjas ir leidëjas UAB Molëtø Vilnis S. Nëries g.16, Jolanta VALENTINAVIÈIENË Redakcija uþ skelbimø ir uþsakytø straipsniø turiná neatsako Molëtai LT33140 Tel.: , ; Spausdino UAB Utenos spaustuvë Tiraþas 2200egz. Molëtø Vilnis KORESPONDENTAI: Lina GAIÞUTIENË- tel.: 51248, PRENUMERUOKITE SAVO KRAÐTO LAIKRAÐTÁ! SKELBIMØ SKYRIUS: Jolanta ÞIEMELIENË- tel.: 51339, VADYBININKË Ieva LAURINAVIÈIENË - tel.: 51339,

8 8 psl. PERKA SUPERKAME AUTOMOBI- LIUS, tinkanèius eksploatavimui ir ardymui. Tel.: AUTOMOBILIØ SUPIRKIMAS Á KAZACHSTANÀ. Tel Brangiausiai Lietuvoje miðkus (brandþius, jaunus, malkinius, iðkirstus), þemes, sodybas. Tel Individuali ámonë PERKA arklius, telyèias - 1,50, karves - 1,30, bulius - 1,60. Atsiskaito ið karto. Moka PVM. Tel Agentas Algirdas verðelius. Moka 6-21 proc. Atsiskaito ið karto, sveria el. svarstyklëmis. Tel.: , UAB "Expogalvijai" PERKA verðelius. Tel UAB "RASKAFAS" PERKA ÁVAIRIUS VERÐELIUS. SÀÞI- NINGAI SVERIA. MOKA PVM. Tel.: , UAB "Aldirma" PERKA miðkà su þeme, miðkà iðsikirtimui, ávairià medienà (malkos, tarmedis, ràstai). PERKA þemës ûkio þemæ nuo 5 ha. Tel.: , , el.p.: Pirksiu skubiai miðkà ar þemæ (pasaulinëmis kainomis). Siûlykite ávairius variantus. Tel Superkame automobilius, motociklus, sunkveþimius, traktorius. Gali bûti nevaþiuojantys. Tel Pirksiu 1,2, 3, 4 kambariø butà. Gali bûti suremontuoti ar netvarkingi. Siûlykite ávairius variantus. Tel BRANGIAI PERKA AUTOMO- BILIUS. Visø markiø, gali bûti dauþti, nevaþiuojantys. Mokame nuo 100 iki Atsiskaitome grynais. Utilizuojame. Dirbame be iðeiginiø. Tel Skerdykla be tarpininkø PERKA karves iki 1,30 /kg, telyèias iki 1,50 /kg, bulius iki 1,70 /kg. Greitai pasiima. Tel Brangiai perkame miðkà. Avansinis atsiskaitymas, konsultacijos. Siûlyti ávairius variantus. Tel Superka visø markiø automobilius, mikroautobusus, visureigius, motociklus, traktorius. Tel Brangiai perkame Audi, Opel, Volkswagen, Toyota, BMW, Mercedes automobilius. Gali bûti dauþti, nevaþiuojantys. Pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel Superkame automobilius -vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius. Iðsiveþame patys. Atsiskaitome vietoje. Iðraðome reikiamus dokumentus. Tel.: , Brangiai perka miðkus: jaunà, malkiná ir brandø. Þemæ, apaugusià medþiais ar krûmais. Tel ÁMONË BRANGIAI PERKA bet kokio ámitimo arklius (kaina iki 2 eur/kg. Tel.: , PIRKSIU 1 ar 2 kambariø butà Molëtuose. Tel PARDUODA Komercinës paskirties pastatà miesto centre (Vilniaus g. 37, yra 4,4 a. þemës). Tel Parduodu sodybà, 1 verðelio karvæ ir verðelá. Tel Parduodamos malkos - kaladëlëmis ir skaldytos. Yra sausø. Atveþa. Tel Ûkininkas parduoda svilintà kiauliø skerdienà. Perkant 2 puseles (visà kiaulæ) kaina 2,45 /kg. Motininiø kiauliø skerdiena 1,99 / kg. Atveþu. Tel Parduodu dalá namo su ûkiniais pastatais Turgaus g., Molëtuose. Tel Parduodu akmens anglá (plauta, stambi). Medþio pjuvenø, saulëgràþø lukðtø briketus, granules. Galiu atveþti ávairiais kiekiais. Tel.: , Parduodame vieno ir dviejø pjovimø lentas, gegnes, balkius, vidaus ir lauko dailylentes, grindines, terasines lentas, pirties medienà. Tel Parduodu 1,62 ha þemës ûkio paskirties sklypà. Ribojasi su dviem eþerais. Tel Parduodu namø valdos 0,83 ha sklypà Luokesos gyvenvietëje. Kaina Tel Namø valdas Aplinkkelio g. (ðalia Lelijos, yra vandentiekis, kanalizacija, elektra). Tel Parduodu tvarkingà 1 k. butà Liepø g., Molëtuose. (I aukðtas, plastikiniai langai, rakinama laiptinë, rami vieta). Tel Parduodu automobilá "Opel Zafira" (naujas modelis, panoraminis stogas, 2005 m.9 mën., TA iki 2021 m. 3 mën.). Tel Parduodamos verðingos karvës. Galima rinktis ið penkiø. Tel Parduodamas 1 kambario butas Molëtuose ir sodas prie Molëtø. Tel Parduodamas namas Molëtø miesto centre. Graþi vieta. Tel Parduodamas sklypas prie eþero ir sodyba kaime Molëtø rajone. Tel PARDUODU MALKAS - SKAL- DYTAS IR KALADËLËMIS. Tel Parduodu ávairias malkas kaladëlëmis. Turiu sausø. Atveþu. Tel Parduodu skaldytas malkas. Veþu nuo 6 iki 11 erdmetriø tvarkingai sukrautas këbule. Tel Parduodu namø valdos sklypus nuo 10 iki 20 arø (yra su tvenkiniu, miðku). Kaina tik nuo Tel Parduodu þemës sklypus: 0,25 ha, 0,70 ha, 2,30 ha (sklypas ribojasi su upeliu) Aþubaliø k., Molëtø r. Tel Jaunos viðtaitës! Liepos 14 d. (sekmadiená) prekiausime Kaiðiadoriø rajono paukðtyno vakcinuotomis mën. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dësliosiomis viðtaitëmis ir kiauðinius pradedanèiomis dëti viðtaitëmis, spec. lesalais, turësime gaidþiø. Tel Giedraièiai- 10,35 val., Bekupë - 10,45 val., Ambraziðkiai 10,55 val., Þalvariai 11 val., Luokesa-11,10 val., Bijutiðkis- 11,25 val., Dubingiai-11,35 val., Þydavainiai-11,45 val., Ûta-11,55 val., Joniðkis-12,10 val.,arnionys II -12,15 val., Arnionys I 12,20 val., Þaugëdai-12,30 val., Inturkë-12,45 val., Mindûnai- 13,05 val., Toliejai-13,15 val., Suginèiai- 13,25 val., Skudutiðkis-13,35 val., Èiviliai-13,45 val., Verbiðkës-13,50 val., Levaniðkiai-14 val., Molëtai (ûk.turgus)-14,10 val., Þiûrai-14,25 val., Avilèiai-14,30 val., Karalinava-14,35 val., Naujasodis-14,40 val., Alanta-14,50 val., Videniðkiai-15,15 val., Girsteitiðkis-15,30 val., Geliogaliai-15,35 val., Balninkai-15,40 val. UAB DZITVA PAR- DUODA ir pristato (nemokamai) durpiø briketus, akmens anglá, malkas. KASA TVENKINIUS. Tel.: , NT brokerë padës parduoti butà, namà, sodybà, patalpas, sklypà. Tel Parduodu 2,9 ha þemës ûkio paskirties þemës Rasaliðkiø k., Þelvos s., Ukmergës r. Tel T-25A3 (neregistruotas, kaina- 1290, vaþiuojantis), T-40AM priekiná tiltà, ðonines pavaras, traktorinës priekabos dokumentus. Tel Parduodu ramø, sveikà darbiná arklá. Atveþu. Tel Parduodu prikabinamà þolës smulkintuvà Taarup (darbinis plotis 1,80 m). Tel Parduodu lapuoèiø malkas supjautas kaladëmis. Atveþu. Tel Prie Bebrusø eþero parduodami du poilsio nameliai (153,26 kv.m ir 146,85 kv.m) bei 40 m 2 pirtis. Kaina Tel Parduodu mûriná namà Molëtø mieste. Yra pirtis, ûkiniai pastatai. Graþiai sutvarkytas kiemas. Priklauso 21 aras þemës. Asfaltuotas privaþiavimas. Automatiniai vartai. Tel Parduodu malkas ràsteliais, kaladëmis, skaldytas. Kaina sutartinë. Tel Þolës smulkinimas, ðienavimas uþ prieinamà kainà. Tel ÞOLËS SMULKINIMAS. Nebrangiai, kokybiðkai smulkinu þolæ. Iðraðau sàskaitas. Tel ÞOLËS SMULKINIMAS. Tel Pievø þolës smulkinimas þolës smulkintuvu. Tel PJAUNU þolæ trimeriu ir vejos traktoriuku. Tel ÞOLËS pjovimas, smulkinimas, grëbimas. Ðieno, ðienainio rulonø gamyba. Tel ÞOLËS PJOVIMAS. Tel PJAUNAME pavojingai auganèius medþius. GENIME ðakas. TVARKOME aplinkà, miðkà, pakrantes. Tel SMULKINU, MULÈIUOJU ÞOLÆ. Tel Pirksiu skubiai sodybà ar namà. Gali bûti su þeme, miðku, kaime, mieste. Þinantys siûlykite, atsilyginsiu uþ informacijà. Tel Parduodu 30 arø namø valdos sklypà graþioje vietoje, ðalia miðko, geras privaþiavimas, iki Molëtø miesto 6 km. Puiki vieta statyboms. Tel