Mazasis_ indd

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Mazasis_ indd"

Transkriptas

1 PAGRINDINIAI BANKØ VEIKLOS RODIKLIAI 2007/4

2 Sutartiniai þenklai Reiðkinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo 0,0 Rodiklis maþesnis negu nurodyti matavimo vienetai... Nëra duomenø, nors reiðkinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo ** Patikslinti duomenys Duomenys nepalyginami Santrumpos LB Lietuvos bankas PFI Pinigø finansinës institucijos Lt Litas TVF Tarptautinis valiutos fondas ISSN ISSN (ONLINE)

3 Turinys Lietuvos banko balansas / 4 Turtas / 4 Iðorës turtas / 5 Ásipareigojimai / 6 Agreguotas kitø pinigø finansiniø institucijø balansas / 7 Turtas / 7 Iðorës turtas / 8 Ásipareigojimai / 10 Konsoliduotas pinigø finansiniø institucijø balansas / 12 Turtas / 12 Ásipareigojimai / 15 Pinigø junginiai ir prieðiniai (pinigø apþvalga) / 17 Pinigø junginiø sudedamosios dalys / 19 Vidaus kreditas / 23 Paskolos / 25 Paskolos pagal sektoriø ir rûðá / 25 Paskolos pagal valiutà / 27 Indëliai / 29 Indëliai pagal sektoriø ir rûðá / 29 Indëliai pagal valiutà / 33 Pinigø finansiniø institucijø suteiktos naujos paskolos litais ir jø palûkanø normos / 35 Pinigø finansiniø institucijø priimti nauji sutarto termino indëliai litais ir jø palûkanø normos / 38 Pinigø finansiniø institucijø suteiktos naujos paskolos eurais ir jø palûkanø normos / 39 Pinigø finansiniø institucijø priimti nauji sutarto termino indëliai eurais ir jø palûkanø normos / 42 Pinigø finansiniø institucijø paskolø litais likuèiai ir jø palûkanø normos / 43 Pinigø finansiniø institucijø indëliø litais likuèiai ir jø palûkanø normos / 44 Pinigø finansiniø institucijø paskolø eurais likuèiai ir jø palûkanø normos / 45 Pinigø finansiniø institucijø indëliø eurais likuèiai ir jø palûkanø normos / 46 Tarpbankinio skolinimo rinkos sandoriai / 48 Vidutinës tarpbankinio skolinimo rinkos sandoriø metø palûkanø normos / 49 Valiutø rinkos apyvarta / 50 Vyriausybës vertybiniø popieriø pirminë rinka / 52 Mokëjimai negrynaisiais pinigais / 54 Kredito pervedimai / 55 Mokëjimo kortelës / 56 Bankomatai ir korteliø skaitytuvai / 57 Oficialiosios tarptautinës atsargos / 59 Oficialiøjø tarptautiniø atsargø kaitos veiksniai / 61 Kai kurie ðalies ekonominës raidos rodikliai / 62

4 Lietuvos banko balansas Turtas (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai ir dalis laikotarpio pabaigoje; sandoriai per laikotarpá) Visas turtas: likuèiai 9 734, , , , , ,2 sandoriai¹ 1 525,5 277, , ,8 729,5 885,0 Paskolos rezidentams: likuèiai 19,5 20,8 9,6 8,5 9,5 9,4 sandoriai 4,2 1,3 11,2 1,1 0,1 0,0 turto dalis, % 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Rezidentø iðleisti vertybiniai popieriai, iðskyrus akcijas: likuèiai 5,4 4,1 2,7 1,4 1,4 0,0 sandoriai 1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 1,4 turto dalis, % 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rezidentø iðleistos akcijos ir kita nuosavybë: likuèiai 5,5 5,5 5,5 3,6 3,6 3,6 sandoriai 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 turto dalis, % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Iðorës turtas: likuèiai 9 366, , , , , ,4 sandoriai 1 515,6 265, , ,8 689,7 944,7 turto dalis, % 96,2 96,2 97,2 97,2 97,6 98,1 Ilgalaikis nefinansinis turtas: likuèiai 162,2 160,7 154,3 147,3 147,6 146,7 sandoriai 4,3 1,5 6,4 7,0 0,8 0,9 turto dalis, % 1,7 1,7 1,4 1,0 1,0 0,9 Likæs turtas: likuèiai 175,7 165,0 152,3 266,6 191,5 134,1 sandoriai 19,7 10,7 12,7 114,3 39,1 57,4 turto dalis, % 1,7 1,8 1,3 1,7 1,3 0,9 1 Sandoriai per laikotarpá skaièiuojami netiesioginiu bûdu, ið likuèiø skirtumø atimant kitus pokyèius, nesusijusius su sandoriais. Plaèiau apie tai skelbiama mënesiniame biuletenyje. 4

5 Iðorës turtas (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai ir dalis laikotarpio pabaigoje; sandoriai per laikotarpá) Visas iðorës turtas: likuèiai 9 366, , , , , ,4 sandoriai 1 515,6 265, , ,8 689,7 944,7 viso turto dalis, % 96,2 96,2 97,2 97,2 97,6 98,1 Piniginis auksas¹: likuèiai 214,6 206,3 277,4 310,8 319,6 316,2 sandoriai 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 iðorës turto dalis, % 2,3 2,3 2,5 2,1 2,2 2,1 Specialiosios skolinimosi teisës: likuèiai 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 sandoriai 175,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 iðorës turto dalis, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Paskolos: likuèiai 1 953, , , , , ,4 sandoriai 526,1 637,6 898,7 723,3 675,7 665,1 iðorës turto dalis, % 20,8 14,0 19,7 19,2 10,4 14,1 Vertybiniai popieriai, iðskyrus akcijas: likuèiai 7 190, , , , , ,0 sandoriai 2 217,4 366, , , ,4 279,6 iðorës turto dalis, % 76,8 83,5 77,6 78,6 87,3 83,7 Akcijos ir kita nuosavybë: likuèiai 7,8 13,7 17,5 17,5 17,3 17,3 sandoriai 0,0 6,0 3,7 0,0 0,0 0,0 iðorës turto dalis, % 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 ¹ Áskaitant aukso apsikeitimo sandorius. 5

6 Ásipareigojimai (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai ir dalis laikotarpio pabaigoje; sandoriai per laikotarpá) Visi ásipareigojimai: likuèiai 9 734, , , , , ,2 sandoriai 1 525,5 277, , ,8 729,5 885,0 Grynieji pinigai apyvartoje: likuèiai 5 132, , , , , ,8 sandoriai 914,3 457, , ,0 272,6 303,8 ásipareigojimø dalis, % 52,7 60,0 59,4 52,4 55,0 53,8 Rezidentø indëliai: likuèiai 3 622, , , , , ,0 sandoriai 721,6 689,8 729, ,6 771,8 609,8 ásipareigojimø dalis, % 37,3 30,9 32,1 39,3 37,0 38,8 Kapitalas ir atsargos¹: likuèiai 734,0 794,4 924, , , ,8 sandoriai 55,7 147,5 137,2 133,0 55,6 14,3 ásipareigojimø dalis, % 7,5 8,6 8,2 6,7 6,9 6,6 Iðorës ásipareigojimai: likuèiai 187,9 12,3 27,8 236,4 58,8 80,7 sandoriai 184,0 173,7 15,5 208,5 235,7 21,9 ásipareigojimø dalis, % 1,9 0,1 0,2 1,5 0,4 0,5 ið jø indëliai ne PFI (ne bankø): likuèiai 2,5 12,2 27,7 236,2 18,9 78,5 sandoriai 208,3 9,6 15,5 208,5 35,0 59,6 iðorës ásipareigojimø dalis, % 1,4 99,2 99,6 99,9 32,2 97,3 Likæ ásipareigojimai: likuèiai 58,6 39,4 11,3 20,0 108,8 44,0 sandoriai 17,9 18,9 28,2 8,7 61,0 64,9 ásipareigojimø dalis, % 0,6 0,4 0,1 0,1 0,7 0,3 ¹ Áskaityti atidëjiniai blogoms paskoloms ir kitam turtui, taip pat einamøjø metø pelnas ar nuostolis. 6

7 Agreguotas kitø pinigø finansiniø institucijø balansas Turtas (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai ir dalis laikotarpio pabaigoje; sandoriai per laikotarpá) Visas turtas: likuèiai , , , , , ,0 sandoriai 5 046, , , , ,4 762,9 Grynieji pinigai: likuèiai 500,0 468,2 590,7 805,0 740,1 891,7 sandoriai 38,6 33,0 122,2 213,5 42,3 151,8 turto dalis, % 2,3 1,6 1,3 1,3 1,2 1,4 Paskolos rezidentams: likuèiai , , , , , ,8 sandoriai 4 741, , , , , ,7 turto dalis, % 67,5 70,0 73,5 74,8 76,3 78,0 Rezidentø iðleisti vertybiniai popieriai, iðskyrus akcijas: likuèiai 2 698, , , , , ,0 sandoriai 77,7 323,5 280,5 10,3 162,9 252,5 turto dalis, % 12,1 7,9 5,9 4,5 4,6 4,2 Rezidentø iðleistos akcijos ir kita nuosavybë: likuèiai 262,9 314,8 268,0 287,5 271,7 266,3 sandoriai 55,8 41,4 21,1 19,8 2,9 1,4 turto dalis, % 1,2 1,0 0,5 0,6 0,4 0,4 Iðorës turtas: likuèiai 2 744, , , , , ,6 sandoriai 136, , , ,1 19,5 847,8 turto dalis, % 12,3 16,0 16,3 16,5 15,3 13,7 Ilgalaikis nefinansinis turtas: likuèiai 733,2 729,4 712,1 713,6 708,8 708,6 sandoriai 159,2 60,2 48,0 42,6 6,6 5,5 turto dalis, % 3,3 2,5 1,6 1,2 1,1 1,1 Likæs turtas: likuèiai 297,7 289,4 405,7 669,3 723,8 797,9 sandoriai 156,2 19,8 109,9 267,2 13,2 18,6 turto dalis, % 1,3 1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 Kitos pinigø finansinës institucijos komerciniai bankai, uþsienio bankø filialai, Lietuvos centrinë kredito unija, kitos kredito unijos ir pinigø rinkos fondai. 7

8 Iðorës turtas (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai ir dalis laikotarpio pabaigoje; sandoriai per laikotarpá) Visas iðorës turtas: likuèiai 2 744, , , , , ,6 sandoriai 136, , , ,1 19,5 847,8 viso turto dalis, % 12,3 16,0 16,3 16,5 15,3 13,7 Grynieji pinigai: likuèiai 181,2 201,1 251,3 319,9 216,5 224,4 sandoriai 15,6 18,9 50,1 68,3 10,4 8,0 iðorës turto dalis, % 6,6 4,3 3,4 3,2 2,2 2,5 Paskolos: ið viso paskolø likuèiai 1 803, , , , , ,1 sandoriai 339, ,6 807,2 959,3 239,6 886,3 iðorës turto dalis, % 65,7 74,5 63,4 54,1 52,1 46,7 paskolos PFI (bankams) likuèiai 1 512, , , , , ,4 sandoriai 426, ,2 571,0 659,8 288,4 960,7 paskolø dalis, % 83,9 94,6 90,4 86,6 83,2 77,9 paskolos ne PFI (ne bankams) likuèiai 290,2 188,9 451,3 715,2 854,4 914,7 sandoriai 87,2 90,7 236,2 299,5 48,8 74,4 paskolø dalis, % 16,1 5,4 9,6 13,4 16,8 22,1 8

9 Iðorës turtas (tæsinys) Vertybiniai popieriai, iðskyrus akcijas: ið viso likuèiai 570,7 997, , , , ,6 sandoriai 176,2 459, , ,3 240,4 21,6 iðorës turto dalis, % 20,8 21,1 30,9 40,5 43,9 48,7 PFI (bankø) likuèiai 362,7 365,1 984, , , ,1 sandoriai 162,8 9,2 586,8 147,4 443,5 236,3 vertybiniø popieriø, iðskyrus akcijas, dalis, % 63,5 36,6 43,1 27,0 47,6 53,0 ne PFI (ne bankø) likuèiai 208,1 632, , , , ,4 sandoriai 13,4 450,3 642, ,9 203,1 214,7 vertybiniø popieriø, iðskyrus akcijas, dalis, % 36,5 63,4 56,9 73,0 52,4 47,0 Akcijos ir kita nuosavybë: likuèiai 189,0 3,8 170,1 217,5 172,7 183,6 sandoriai 11,4 186,6 165,7 43,1 9,9 8,9 iðorës turto dalis, % 6,9 0,1 2,3 2,2 1,8 2,1 9

10 Ásipareigojimai (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai ir dalis laikotarpio pabaigoje; sandoriai per laikotarpá) Visi ásipareigojimai: likuèiai , , , , , ,0 sandoriai 5 046, , , , ,4 762,9 Rezidentø indëliai: ið viso indëliø likuèiai , , , , , ,2 sandoriai 2 282, , , , ,2 83,7 ásipareigojimø dalis, % 63,4 62,5 55,4 50,8 50,0 49,3 PFI indëliai likuèiai 533,4 676,1 933,1 557,8 937,8 694,7 sandoriai 228,8 175,8 252,2 370,3 475,9 241,4 rezidentø indëliø dalis, % 3,8 3,7 3,7 1,8 2,9 2,2 centrinës valdþios indëliai likuèiai 397,6 616,7 672,5 738,3 872,3 720,6 sandoriai 78,4 214,7 51,7 63,6 194,1 151,3 rezidentø indëliø dalis, % 2,8 3,3 2,7 2,4 2,7 2,3 kitos valdþios ir kitø rezidentø indëliai likuèiai , , , , , ,9 sandoriai 1 975, , , , ,1 308,9 rezidentø indëliø dalis, % 93,4 93,0 93,6 95,8 94,4 95,5 Iðleisti skolos vertybiniai popieriai¹: likuèiai 187,3 679, , , , ,9 sandoriai 181,7 490,2 472,3 469,9 269,6 164,6 ásipareigojimø dalis, % 0,8 2,3 2,5 2,7 2,9 2,6 Kapitalas ir atsargos²: likuèiai 2 297, , , , , ,4 sandoriai 314,1 494,8 939, ,3 213,2 54,0 ásipareigojimø dalis, % 10,3 9,3 7,9 7,7 7,7 7,8 ¹ Nerezidentø turimi iðleisti iki 2 m. termino skolos vertybiniai popieriai áskaityti á iðorës ásipareigojimus. ² Áskaityti atidëjiniai blogoms paskoloms ir kitam turtui, taip pat einamøjø metø pelnas arba nuostolis, bet neáskaityta subordinuotoji skola. 10

11 Ásipareigojimai (tæsinys) Iðorës ásipareigojimai: likuèiai 5 164, , , , , ,5 sandoriai 2 241, , , ,5 192,5 810,3 ásipareigojimø dalis, % 23,2 24,2 32,4 35,8 36,6 37,3 Indëliai: ið viso indëliø likuèiai 5 160, , , , , ,3 sandoriai 2 241, , , ,7 192,7 810,2 iðorës ásipareigojimø dalis, % 99,9 100,0 100,0 99,8 99,7 99,7 PFI (bankø) indëliai likuèiai 4 159, , , , , ,4 sandoriai 2 082, , , ,5 341, ,0 indëliø dalis, % 80,6 77,5 81,7 85,5 84,2 86,2 ne PFI (ne bankø) indëliai likuèiai 1 001, , , , , ,9 sandoriai 159,4 739,7 888,8 627,2 148,3 326,9 indëliø dalis, % 19,4 22,5 18,3 14,5 15,8 13,8 Likæ ásipareigojimai: likuèiai 510,6 502,9 814, , , ,0 sandoriai 27,1 45,4 311,7 930,1 56,1 146,7 ásipareigojimø dalis, % 2,3 1,7 1,8 3,0 2,8 3,0 11

12 Konsoliduotas pinigø finansiniø institucijø balansas Turtas (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai ir dalis laikotarpio pabaigoje; sandoriai per laikotarpá) Visas turtas: likuèiai , , , , , ,2 sandoriai 5 833, , , ,9 944, ,2 Paskolos rezidentams: ið viso paskolø likuèiai , , , , , ,3 sandoriai 4 029, , , , , ,1 turto dalis, % 44,4 51,4 57,2 58,6 60,8 61,6 paskolos valdþiai likuèiai 545,3 906, ,7 665,7 643,0 650,4 sandoriai 249,5 356,8 142,4 381,4 0,0 7,7 paskolø rezidentams dalis, % 4,2 4,9 3,5 1,6 1,4 1,4 paskolos kitiems rezidentams likuèiai , , , , , ,9 sandoriai 4 278, , , , , ,4 paskolø rezidentams dalis, % 95,8 95,1 96,5 98,4 98,6 98,6 Pinigø finansinës institucijos Lietuvos bankas, komerciniai bankai, uþsienio bankø filialai, Lietuvos centrinë kredito unija, kitos kredito unijos ir pinigø rinkos fondai. 12

13 Turtas (tæsinys) Rezidentø iðleisti vertybiniai popieriai, iðskyrus akcijas: ið viso likuèiai 2 700, , , , , ,6 sandoriai 73,1 371,1 254,6 25,5 162,9 254,6 turto dalis, % 9,2 6,3 4,9 3,7 3,9 3,5 valdþios likuèiai 2 548, , , , , ,8 sandoriai 83,4 263,0 246,5 17,5 164,5 252,9 rezidentø iðleistø vertybiniø popieriø, iðskyrus akcijas, dalis, % 94,4 99,3 99,1 98,8 98,5 98,4 kitø rezidentø likuèiai 152,3 16,7 24,8 32,8 44,5 42,7 sandoriai 10,3 108,1 8,1 8,0 1,6 1,8 rezidentø iðleistø vertybiniø popieriø, iðskyrus akcijas, dalis, % 5,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,6 13

14 Turtas (pabaiga) Kitø rezidentø iðleistos akcijos ir kita nuosavybë: likuèiai 243,3 295,2 252,0 289,9 270,8 265,0 sandoriai 66,5 41,2 19,2 38,7 2,1 1,9 turto dalis, % 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 Iðorës turtas: likuèiai , , , , , ,0 sandoriai 1 652, , , ,9 709,2 96,9 turto dalis, % 41,0 37,7 34,7 34,8 32,6 32,2 Ilgalaikis nefinansinis turtas: likuèiai 895,4 890,1 866,4 860,9 856,4 855,3 sandoriai 163,6 58,7 41,6 35,6 5,8 4,5 turto dalis, % 3,0 2,5 1,6 1,2 1,1 1,1 Likæs turtas: likuèiai 473,3 454,4 558,0 935,9 915,2 932,0 sandoriai 175,9 30,5 97,2 381,6 25,9 38,8 turto dalis, % 1,6 1,3 1,1 1,3 1,2 1,2 14

15 Ásipareigojimai (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai ir dalis laikotarpio pabaigoje; sandoriai per laikotarpá) Visi ásipareigojimai: likuèiai , , , , , ,2 sandoriai 5 833, , , ,6 944, ,0 Grynieji pinigai apyvartoje¹: likuèiai 4 632, , , , , ,1 sandoriai 875,7 490,4 997, ,5 230,3 152,0 ásipareigojimø dalis, % 15,7 14,1 11,6 10,2 10,0 10,0 Rezidentø indëliai: ið viso indëliø likuèiai , , , , , ,6 sandoriai 2 307, , , ,7 336,5 111,3 ásipareigojimø dalis, % 53,5 53,2 48,4 46,6 45,6 45,1 centrinës valdþios indëliai likuèiai 2 611, , , , , ,8 sandoriai 341,9 526,0 19, ,2 800,0 197,9 rezidentø indëliø dalis, % 16,5 10,8 8,1 12,5 11,3 10,7 kitos valdþios ir kitø rezidentø indëliai likuèiai , , , , , ,8 sandoriai 1 966, , , , ,5 309,2 rezidentø indëliø dalis, % 83,5 89,2 91,9 87,5 88,7 89,3 Iðleisti skolos vertybiniai popieriai²: likuèiai 184,0 629, , , , ,5 sandoriai 178,4 443,9 447,7 486,4 269,6 165,5 ásipareigojimø dalis, % 0,6 1,7 2,1 2,2 2,4 2,2 Kapitalas ir atsargos³: likuèiai 3 006, , , , , ,2 sandoriai 380,4 642, , ,1 156,8 67,8 ásipareigojimø dalis, % 10,2 9,8 8,5 7,9 8,0 8,0 ¹ Iðskaièius PFI turimus grynuosius pinigus. 2 Iðskaièius PFI turimus rezidenèiø PFI iðleistus vertybinius popierius, iðskyrus akcijas. 3 Iðskaièius PFI turimas rezidenèiø PFI iðleistas akcijas ir kità nuosavybæ. 15

16 Ásipareigojimai (tæsinys) Iðorës ásipareigojimai: likuèiai 5 352, , , , , ,2 sandoriai 2 057, , , ,1 43,2 832,2 ásipareigojimø dalis, % 18,1 19,7 27,8 30,5 31,5 32,0 Likæ ásipareigojimai: likuèiai 569,2 542,4 825, , , ,0 sandoriai 45,1 64,2 283,5 938,8 4,9 81,9 ásipareigojimø dalis, % 1,9 1,5 1,6 2,5 2,5 2,7 PFI tarpusavio ásipareigojimø perteklius¹: likuèiai 0,2 3,8 9,5 36,6 23,8 16,6 sandoriai 11,8 0,9 6,5 30,1 10,9 7,8 ásipareigojimø dalis, % 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 ¹ Rezidenèiø PFI indëliai, iðskaièius paskolas rezidentëms PFI. 16

17 Pinigø junginiai 1 ir prieðiniai (pinigø apþvalga) (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai, metiniai augimo tempai ir dalis laikotarpio pabaigoje; sandoriai per laikotarpá) P3²: ið viso likuèiai , , , , , ,9 sandoriai 2 997, , , , ,1 280,9 metiniai augimo tempai³, % 19,4 25,3 30,6 22,7 26,2 23,3 P2 4 : ið viso likuèiai , , , , , ,2 sandoriai 2 985, , , , ,5 444,2 metiniai augimo tempai, % 19,3 24,3 30,1 22,3 27,5 25,6 pinigø junginio P3 dalis, % 99,9 99,2 98,8 98,6 98,4 98,9 P1 5 likuèiai , , , , , ,8 sandoriai 2 399, , , ,9 907,7 66,5 metiniai augimo tempai, % 24,8 25,5 36,6 19,3 27,6 24,3 pinigø junginio P2 dalis, % 65,5 67,7 70,9 69,3 67,9 67,3 P2 P1 6 likuèiai 6 353, , , , , ,4 sandoriai 585, , , ,7 447,8 377,6 metiniai augimo tempai, % 10,2 21,6 16,6 29,6 27,2 28,5 pinigø junginio P2 dalis, % 34,5 32,3 29,1 30,7 32,1 32,7 P3 P2: likuèiai 11,5 187,7 362,7 526,8 594,3 429,6 sandoriai 11,5 176,1 173,9 186,5 214,6 163,3 metiniai augimo tempai, % x 16,3 k. 92,4 48,7 22,0 52,1 pinigø junginio P3 dalis, % 0,1 0,8 1,2 1,4 1,6 1,1 ¹ PFI ir centrinës valdþios piniginiai ásipareigojimai rezidentams ne PFI, iðskyrus centrinæ valdþià. ² P2 ir rinkos priemonës: atpirkimo sandoriai, PRF akcijos (vienetai) ir iðleisti iki 2 m. termino skolos vertybiniai popieriai. ³ Metiniø augimo tempø apskaièiavimo formulë pateikta mënesiniame biuletenyje. 4 P1 ir kiti trumpalaikiai indëliai litais ir uþsienio valiutomis: sutarto iki 2 m. termino indëliai ir áspëjamojo iki 3 mën. laikotarpio indëliai. 5 Grynieji pinigai apyvartoje ir vienadieniai indëliai litais ir uþsienio valiutomis. 6 Áskaitant centrinës valdþios piniginius ásipareigojimus taupymo lakðtus. 17

18 Pinigø junginiai ir prieðiniai (pinigø apþvalga) (tæsinys) Centrinës valdþios indëliai: likuèiai 2 611, , , , , ,8 sandoriai 341,9 526,0 19, ,2 800,0 197,9 metiniai augimo tempai, % 15,1 20,6 0,9 2,0 k. 56,1 60,3 Ilgesnës trukmës finansiniai ásipareigojimai: likuèiai 3 178, , , , , ,7 sandoriai 547,3 949, , ,7 223,1 82,7 metiniai augimo tempai, % 20,8 28,7 34,3 31,9 35,6 32,6 Kiti grynieji straipsniai¹: likuèiai 1 387, ,9 823,2 40,5 120,6 226,3 sandoriai 123,1 168,1 243,9 784,7 14,1 108,5 metiniai augimo tempai, % x x x x x x Grynasis iðorës turtas: likuèiai 6 758, , , ,2 811,9 109,8 sandoriai 405,4 88, ,8 333,2 666,0 735,4 metiniai augimo tempai, % 5,7 1,3 45,8 5,8 68,6 96,3 Vidaus kreditas²: likuèiai , , , , , ,9 sandoriai 4 168, , , , , ,5 metiniai augimo tempai, % 35,7 32,9 54,8 35,4 36,6 33,9 Pastaba: piniginiai centrinës valdþios ásipareigojimai likuèiai 588,2 326,6 233,7 0,0 0,0 0,0 sandoriai 144,0 261,6 92,8 233,7 0,0 0,0 metiniai augimo tempai, % 32,4 44,5 28,4 100,0 100,0 100,0 ¹ Áskaitant centrinës valdþios piniginiø ásipareigojimø prieðiná. ² Vidaus kredità sudaro PFI paskolos rezidentams ne PFI ir PFI turimi rezidentø ne PFI iðleisti vertybiniai popieriai. 18

19 Pinigø junginiø sudedamosios dalys (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai, metiniai augimo tempai ir dalis laikotarpio pabaigoje; sandoriai per laikotarpá) P1: grynieji pinigai apyvartoje likuèiai 4 632, , , , , ,1 sandoriai 875,7 490,4 997, ,5 230,3 152,0 metiniai augimo tempai, % 23,3 10,6 19,5 18,4 23,4 23,1 pinigø junginio P1 dalis, % 38,4 33,9 29,3 29,2 29,5 30,1 vienadieniai indëliai ið viso indëliø likuèiai 7 433, , , , , ,8 sandoriai 1 524, , , ,3 677,4 85,5 metiniai augimo tempai, % 25,8 34,6 45,3 19,7 29,5 24,8 pinigø junginio P1 dalis, % 61,6 66,1 70,7 70,8 70,5 69,9 indëliai litais likuèiai 6 220, , , , , ,6 sandoriai 1 481, , , ,0 467,9 158,3 metiniai augimo tempai, % 31,3 29,1 44,5 28,9 31,8 30,5 vienadieniø indëliø dalis, % 83,7 80,4 78,6 85,2 84,5 85,9 indëliai uþsienio valiutomis likuèiai 1 212, , , , , ,2 sandoriai 42,5 774, ,2 466,6 209,5 243,8 metiniai augimo tempai, % 3,6 62,8 50,2 15,0 17,8 1,5 vienadieniø indëliø dalis, % 16,3 19,6 21,4 14,8 15,5 14,1 19

20 Pinigø junginiø sudedamosios dalys (tæsinys) P2 P1: sutarto iki 2 m. termino indëliai ið viso indëliø likuèiai 6 353, , , , , ,9 sandoriai 585, , , ,9 446,0 376,1 metiniai augimo tempai, % 10,2 26,4 17,9 33,8 28,2 29,4 pinigø junginio P2 P1 dalis, % 100,0 94,0 95,1 98,2 98,4 98,4 indëliai litais likuèiai 4 139, , , , , ,6 sandoriai 815, ,0 829, ,8 294,0 276,1 metiniai augimo tempai, % 24,5 32,4 18,3 40,4 28,9 31,4 sutarto iki 2 m. termino indëliø dalis, % 65,1 66,8 65,5 69,7 68,9 69,2 indëliai uþsienio valiutomis likuèiai 2 214, , , , , ,3 sandoriai 229,3 346,2 407,9 579,1 151,9 100,1 metiniai augimo tempai, % 9,4 16,1 16,8 21,1 26,8 25,0 sutarto iki 2 m. termino indëliø dalis, % 34,9 33,2 34,5 30,3 31,1 30,8 20

21 Pinigø junginiø sudedamosios dalys (tæsinys) áspëjamojo iki 3 mën. laikotarpio indëliai ið viso indëliø likuèiai ,0 417,0 194,5 190,4 191,5 sandoriai ,6 218,2 1,9 1,5 metiniai augimo tempai, % ,3 52,4 14,9 8,0 pinigø junginio P2 P1 dalis, %... 6,0 4,9 1,8 1,6 1,6 indëliai litais¹ likuèiai ,1 347,4 144,9 139,3 141,7 sandoriai ,4 199,4 2,2 2,5 metiniai augimo tempai, % ,6 57,5 19,4 12,7 áspëjamojo iki 3 mën. laikotarpio indëliø dalis, %... 93,5 83,3 74,5 73,2 74,0 indëliai uþsienio valiutomis likuèiai... 27,9 69,7 49,6 51,0 49,8 sandoriai ,8 18,8 0,4 1,0 metiniai augimo tempai, % ,4 k. 27,0 0,3 8,6 áspëjamojo iki 3 mën. laikotarpio indëliø dalis, %... 6,5 16,7 25,5 26,8 26,0 ¹ Áskaitant centrinës valdþios piniginius ásipareigojimus taupymo lakðtus. 21

22 Pinigø junginiø sudedamosios dalys (pabaiga) P3 P2: atpirkimo sandoriai likuèiai 0,0 0,0 2,2 23,8 41,4 sandoriai 0,0 0,0 2,2 6,2 17,6 metiniai augimo tempai, % x x x x pinigø junginio P3 P2 dalis, % 0,0 0,0 0,4 4,0 9,6 PRF akcijos (vienetai): likuèiai sandoriai metiniai augimo tempai, % pinigø junginio P3 P2 dalis, % skolos vertybiniai popieriai iki 2 m. likuèiai 11,5 187,7 362,7 524,6 570,4 388,2 sandoriai 11,5 176,1 173,9 184,3 208,4 180,8 metiniai augimo tempai, % x 16,3 k. 92,4 48,1 25,1 56,7 pinigø junginio P3 P2 dalis, % 100,0 100,0 100,0 99,6 96,0 90,4 22

23 Vidaus kreditas 1 (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai, metiniai augimo tempai ir dalis laikotarpio pabaigoje; sandoriai per laikotarpá) Visas vidaus kreditas: likuèiai , , , , , ,9 sandoriai 4 168, , , , , ,5 metiniai augimo tempai, % 35,7 32,9 54,8 35,4 36,6 33,9 Kreditas valdþiai: ið viso likuèiai 3 093, , , , , ,3 sandoriai 166,1 93,8 388,9 363,9 164,5 245,2 metiniai augimo tempai, % 5,1 3,1 11,9 10,0 20,0 6,7 vidaus kredito dalis, % 19,2 15,0 11,0 7,3 7,2 6,6 centrinei valdþiai likuèiai 2 561, , , , , ,2 sandoriai 289,5 79,0 385,0 472,6 164,7 252,9 metiniai augimo tempai, % 10,2 3,1 14,2 15,4 19,5 2,9 kredito valdþiai dalis, % 82,8 82,7 84,8 79,6 81,6 80,0 kitai valdþiai likuèiai 532,2 551,9 553,8 662,3 640,6 648,1 sandoriai 123,4 14,7 4,0 108,8 0,2 7,7 metiniai augimo tempai, % 30,2 2,7 0,7 19,7 22,5 25,3 kredito valdþiai dalis, % 17,2 17,3 15,2 20,4 18,4 20,0 Kreditas kitiems rezidentams: ið viso likuèiai , , , , , ,7 sandoriai 4 334, , , , , ,7 metiniai augimo tempai, % 51,5 39,9 62,5 41,0 38,1 36,4 vidaus kredito dalis, % 80,8 85,0 89,0 92,7 92,8 93,4 1 Vidaus kredità sudaro PFI paskolos rezidentams ne PFI ir PFI turimi rezidentø ne PFI iðleisti vertybiniai popieriai. 23

24 Vidaus kreditas (tæsinys) ið jo paskolos likuèiai , , , , , ,9 sandoriai 4 278, , , , , ,4 metiniai augimo tempai, % 53,0 41,7 63,6 41,2 38,3 36,5 kredito kitiems rezidentams dalis, % 97,0 98,3 99,1 99,2 99,3 99,3 kreditas finansiniams tarpininkams 1 likuèiai 1 361, , , , , ,5 sandoriai 377,5 424, , ,3 189,6 118,8 metiniai augimo tempai, % 38,4 31,2 2,4 k. 27,7 28,5 34,3 kredito kitiems rezidentams dalis, % 10,5 9,6 13,7 7,0 6,7 6,3 kreditas nefinansinëms korporacijoms likuèiai 9 059, , , , , ,6 sandoriai 2 731, , , ,6 578,9 626,4 metiniai augimo tempai, % 44,5 29,2 40,6 41,6 37,2 35,5 kredito kitiems rezidentams dalis, % 69,8 62,6 54,5 54,8 54,0 53,9 kreditas namø ûkiams 2 : likuèiai 2 560, , , , , ,5 sandoriai 1 226, , , ,5 740,4 747,1 metiniai augimo tempai, % 94,7 78,8 87,1 69,3 65,8 65,8 kredito kitiems rezidentams dalis, % 19,7 27,8 31,8 38,2 39,3 39,8 Pastaba: grynasis kreditas centrinei valdþiai likuèiai 49,7 550, , ,2 980, ,7 sandoriai 631,4 605,0 404, ,8 964,6 55,0 metiniai augimo tempai, % x x x x x x 1 Áskaitant finansinius pagalbininkus. 2 Áskaitant namø ûkius aptarnaujanèias ne pelno institucijas. 24

25 Paskolos Paskolos 1 pagal sektoriø ir rûðá (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai ir dalis laikotarpio pabaigoje; sandoriai per laikotarpá) Visos paskolos: likuèiai , , , , , ,9 sandoriai 4 027, , , , , ,1 Paskolos finansiniams tarpininkams²: likuèiai 1 201, , , , , ,3 sandoriai 344,7 389, , ,5 189,7 118,8 visø paskolø dalis, % 9,2 8,2 12,8 6,5 6,3 5,9 Paskolos centrinei valdþiai: likuèiai 13,1 354,4 492,9 3,4 2,4 2,3 sandoriai 372,9 342,0 138,4 490,2 0,1 0,0 visø paskolø dalis, % 0,1 1,9 1,6 0,0 0,0 0,0 Paskolos vietos valdþiai: likuèiai 397,1 419,8 463,5 614,3 592,2 599,7 sandoriai 94,6 18,8 45,9 151,1 0,2 7,7 visø paskolø dalis, % 3,1 2,3 1,6 1,5 1,3 1,3 Paskolos socialinës apsaugos fondams: likuèiai 135,1 132,1 90,3 48,0 48,4 48,4 sandoriai 28,8 4,1 41,9 42,4 0,0 0,0 visø paskolø dalis, % 1,0 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 Paskolos nefinansinëms korporacijoms: likuèiai 8 823, , , , , ,1 sandoriai 2 707, , , ,3 578,3 630,1 visø paskolø dalis, % 67,2 60,1 52,8 54,0 53,3 53,2 ¹ Kitø PFI paskolos rezidentams, iðskyrus PFI. 2 Áskaitant finansinius pagalbininkus. 25

26 Paskolos pagal sektoriø ir rûðá (tæsinys) Paskolos namø ûkiams¹: ið viso likuèiai 2 550, , , , , ,1 sandoriai 1 224, , , ,5 740,2 747,1 visø paskolø dalis, % 19,4 26,8 30,9 37,9 39,0 39,5 vartojamosios paskolos likuèiai , , , , ,6 sandoriai ,9 895,1 93,2 108,4 paskolø namø ûkiams dalis, %... 15,0 16,3 16,2 15,8 15,8 paskolos bûstui ásigyti likuèiai , , , , ,2 sandoriai , ,9 527,9 513,8 paskolø namø ûkiams dalis, %... 68,8 69,0 65,3 66,1 66,2 kitos paskolos likuèiai , , , , ,4 sandoriai , ,5 119,0 124,9 paskolø namø ûkiams dalis, %... 16,2 14,7 18,5 18,1 18,0 ¹ Áskaitant namø ûkius aptarnaujanèias ne pelno institucijas. 26

27 Paskolos 1 pagal valiutà (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai ir dalis laikotarpio pabaigoje) Paskolos litais: ið viso paskolø likuèiai 6 096, , , , , ,1 visø paskolø dalis, % 46,5 42,1 34,7 47,9 50,7 51,6 paskolos finansiniams tarpininkams² likuèiai 671,8 768,3 872, , , ,0 paskolø litais dalis, % 11,0 9,8 8,3 6,7 7,6 6,4 paskolos centrinei valdþiai likuèiai 4,9 5,0 4,1 3,4 2,4 2,3 paskolø litais dalis, % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 paskolos kitai valdþiai likuèiai 256,4 257,9 270,1 346,2 328,9 338,5 paskolø litais dalis, % 4,2 3,3 2,6 1,7 1,5 1,4 paskolos nefinansinëms korporacijoms likuèiai 3 357, , , , , ,7 paskolø litais dalis, % 55,1 50,2 48,8 47,2 45,1 45,7 paskolos namø ûkiams³ likuèiai 1 806, , , , , ,6 paskolø litais dalis, % 29,6 36,6 40,3 44,4 45,8 46,5 1 Kitø PFI paskolos rezidentams, iðskyrus PFI. 2 Áskaitant finansinius pagalbininkus. 3 Áskaitant namø ûkius aptarnaujanèias ne pelno institucijas. 27

28 Paskolos pagal valiutà (tæsinys) Paskolos eurais: ið viso paskolø likuèiai , , , , ,1 visø paskolø dalis, %... 51,3 61,4 49,6 46,7 45,9 paskolos finansiniams tarpininkams¹ likuèiai , , , , ,5 paskolø eurais dalis, %... 6,6 15,5 6,2 4,8 5,2 paskolos centrinei valdþiai likuèiai ,4 488,8 0,0 0,0 0,0 paskolø eurais dalis, %... 3,7 2,6 0,0 0,0 0,0 paskolos kitai valdþiai likuèiai ,6 278,1 314,3 310,1 308,5 paskolø eurais dalis, %... 2,9 1,5 1,5 1,5 1,5 paskolos nefinansinëms korporacijoms likuèiai , , , , ,8 paskolø eurais dalis, %... 65,4 53,1 58,9 60,1 59,6 paskolos namø ûkiams² likuèiai , , , , ,3 paskolø eurais dalis, %... 21,4 27,3 33,4 33,6 33,7 1 Áskaitant finansinius pagalbininkus. 2 Áskaitant namø ûkius aptarnaujanèias ne pelno institucijas. 28

29 Indëliai Indëliai 1 pagal sektoriø ir rûðá (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai ir dalis laikotarpio pabaigoje; sandoriai per laikotarpá) Visi indëliai: ið viso indëliø likuèiai , , , , , ,5 sandoriai 2 053, , , , ,2 157,6 vienadieniai indëliai likuèiai 7 722, , , , , ,9 sandoriai 1 597, , , ,6 872,0 231,0 visø indëliø dalis, % 56,8 59,1 63,5 61,0 59,7 58,7 sutarto termino indëliai likuèiai 5 862, , , , , ,8 sandoriai 456, , , ,2 452,2 369,5 visø indëliø dalis, % 43,2 40,3 35,7 38,3 39,7 40,7 Draudimo korporacijø ir pensijø fondø indëliai: ið viso indëliø likuèiai 75,8 98,5 123,7 237,1 273,4 245,0 sandoriai 4,3 29,2 24,6 113,2 31,4 28,1 visø indëliø dalis, % 0,6 0,6 0,5 0,8 0,9 0,8 vienadieniai indëliai likuèiai 34,3 39,7 52,0 81,8 98,2 81,3 sandoriai 2,9 5,2 11,9 30,6 19,2 16,6 draudimo korporacijø ir pensijø fondø indëliø dalis, % 45,3 40,4 42,1 34,5 35,9 33,2 sutarto termino indëliai likuèiai 41,4 58,7 71,5 154,9 172,4 163,3 sandoriai 1,4 24,0 12,6 82,3 13,5 9,0 draudimo korporacijø ir pensijø fondø indëliø dalis, % 54,7 59,6 57,7 65,3 63,1 66,7 1 Rezidentø, iðskyrus PFI, indëliai kitose PFI. 29

30 Indëliai pagal sektoriø ir rûðá (tæsinys) 1 Áskaitant finansinius pagalbininkus. Kitø finansiniø tarpininkø¹ indëliai: ið viso indëliø likuèiai 122,9 186,2 242,8 297,4 317,8 283,9 sandoriai 20,2 35,0 54,8 53,5 41,3 33,3 visø indëliø dalis, % 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 vienadieniai indëliai likuèiai 62,7 86,7 157,2 175,4 233,3 194,5 sandoriai 31,2 17,8 69,5 19,5 46,3 38,4 kitø finansiniø tarpininkø indëliø dalis, % 51,0 46,6 64,7 59,0 73,4 68,5 sutarto termino indëliai likuèiai 60,2 99,5 85,2 121,1 82,6 84,7 sandoriai 11,0 17,1 14,5 33,5 5,7 2,1 kitø finansiniø tarpininkø indëliø dalis, % 49,0 53,4 35,1 40,7 26,0 29,8 Centrinës valdþios indëliai: ið viso indëliø likuèiai 397,6 616,7 672,5 738,3 872,3 720,6 sandoriai 78,4 214,7 51,7 63,6 194,1 151,3 visø indëliø dalis, % 2,9 3,5 2,8 2,5 2,8 2,3 vienadieniai indëliai likuèiai 300,4 524,0 618,1 648,1 795,5 650,0 sandoriai 64,1 200,2 90,7 27,8 193,0 145,2 centrinës valdþios indëliø dalis, % 75,6 85,0 91,9 87,8 91,2 90,2 sutarto termino indëliai likuèiai 97,2 92,8 54,4 90,2 76,8 70,6 sandoriai 14,3 14,5 39,0 35,8 1,1 6,1 centrinës valdþios indëliø dalis, % 24,4 15,0 8,1 12,2 8,8 9,8 30

31 Indëliai pagal sektoriø ir rûðá (tæsinys) Vietos valdþios indëliai: ið viso indëliø likuèiai 141,1 311,2 341,2 274,0 416,7 426,7 sandoriai 26,5 155,1 27,9 74,7 76,3 10,2 visø indëliø dalis, % 1,0 1,7 1,4 0,9 1,4 1,4 vienadieniai indëliai likuèiai 139,3 305,2 331,4 263,9 390,6 392,7 sandoriai 26,6 151,5 24,1 74,4 78,3 2,2 vietos valdþios indëliø dalis, % 98,7 98,1 97,1 96,3 93,7 92,0 sutarto termino indëliai likuèiai 1,8 6,0 9,8 10,0 25,9 33,9 sandoriai 0,0 3,7 3,8 0,3 1,9 8,0 vietos valdþios indëliø dalis, % 1,3 1,9 2,9 3,7 6,3 8,0 Socialinës apsaugos fondø indëliai: ið viso indëliø likuèiai 294,1 595,5 829, , , ,5 sandoriai 140,1 298,4 233,9 504,7 95,4 26,4 visø indëliø dalis, % 2,2 3,3 3,4 4,5 3,9 4,0 vienadieniai indëliai likuèiai 294,1 595,5 829, , , ,0 sandoriai 140,1 298,4 233,9 434,0 95,4 26,4 socialinës apsaugos fondø indëliø dalis, % 100,0 100,0 100,0 94,7 95,4 95,5 sutarto termino indëliai likuèiai 0,0 0,0 70,7 55,5 55,5 sandoriai 0,0 0,0 70,6 0,0 0,0 socialinës apsaugos fondø indëliø dalis, % 0,0 0,0 5,3 4,6 4,5 31

32 Indëliai pagal sektoriø ir rûðá (pabaiga) 1 Áskaitant namø ûkius aptarnaujanèias ne pelno institucijas. Nefinansiniø korporacijø indëliai: ið viso indëliø likuèiai 4 501, , , , , ,2 sandoriai 751, , ,4 714,6 239,9 148,4 visø indëliø dalis, % 33,1 32,5 32,2 28,2 26,2 25,6 vienadieniai indëliai likuèiai 3 327, , , , , ,3 sandoriai 565, , ,6 433,0 190,7 339,6 nefinansiniø korporacijø indëliø dalis, % 73,9 74,0 82,3 80,6 79,0 76,2 sutarto termino indëliai likuèiai 1 174, , , , , ,2 sandoriai 186,0 679,6 174,4 280,5 37,6 180,8 nefinansiniø korporacijø indëliø dalis, % 26,1 26,0 17,4 19,2 20,5 23,2 Namø ûkiø¹ indëliai: ið viso indëliø likuèiai 8 052, , , , , ,6 sandoriai 1 041, , , ,7 997,4 482,1 visø indëliø dalis, % 59,3 57,4 58,7 62,1 63,8 65,0 vienadieniai indëliai likuèiai 3 564, , , , , ,1 sandoriai 772,8 981, , ,1 596,5 280,1 namø ûkiø indëliø dalis, % 44,3 45,9 49,1 48,6 47,4 47,7 sutarto termino indëliai likuèiai 4 487, , , , , ,6 sandoriai 268,2 908, , ,8 403,8 193,6 namø ûkiø indëliø dalis, % 55,7 53,1 49,8 50,5 51,7 51,4 32

33 Indëliai 1 pagal valiutà (mln. litø, jei nenurodyta kitaip; likuèiai ir dalis laikotarpio pabaigoje) Indëliai litais: ið viso indëliø likuèiai , , , , , ,9 visø indëliø dalis, % 74,5 75,3 74,1 79,3 78,5 79,1 finansiniø tarpininkø² indëliai likuèiai 181,0 256,7 328,7 473,8 498,7 453,2 indëliø litais dalis, % 1,8 1,9 1,8 2,0 2,1 1,8 centrinës valdþios indëliai likuèiai 354,8 566,2 608,9 670,5 815,0 662,7 indëliø litais dalis, % 3,5 4,2 3,4 2,8 3,4 2,7 kitos valdþios indëliai likuèiai 431,9 903, , , , ,2 indëliø litais dalis, % 4,3 6,7 6,5 6,8 6,7 6,8 nefinansiniø korporacijø indëliai likuèiai 3 266, , , , , ,7 indëliø litais dalis, % 32,3 28,1 26,3 25,9 23,5 23,7 namø ûkiø³ indëliai likuèiai 5 881, , , , , ,2 indëliø litais dalis, % 58,1 59,1 62,0 62,5 64,3 65,0 1 Rezidentø, iðskyrus PFI, indëliai kitose PFI. 2 Áskaitant finansinius pagalbininkus. 3 Áskaitant namø ûkius aptarnaujanèias ne pelno institucijas. 33

34 Indëliai pagal valiutà (tæsinys) Indëliai eurais: ið viso indëliø likuèiai , , , , ,1 visø indëliø dalis, %... 12,0 11,9 12,9 14,4 13,9 finansiniø tarpininkø¹ indëliai likuèiai... 18,2 16,5 41,1 59,9 40,8 indëliø eurais dalis, %... 0,9 0,6 1,1 1,3 0,9 centrinës valdþios indëliai likuèiai... 38,5 55,8 58,5 49,1 49,9 indëliø eurais dalis, %... 1,8 1,9 1,5 1,1 1,2 kitos valdþios indëliai likuèiai... 2,2 3,4 5,4 4,8 4,7 indëliø eurais dalis, %... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 nefinansiniø korporacijø indëliai likuèiai , , , , ,7 indëliø eurais dalis, %... 49,5 43,7 38,9 39,3 34,5 namø ûkiø² indëliai likuèiai , , , , ,0 indëliø eurais dalis, %... 47,7 53,7 58,4 58,2 63,3 1 Áskaitant finansinius pagalbininkus. 2 Áskaitant namø ûkius aptarnaujanèias ne pelno institucijas. 34

35 Pinigø finansiniø institucijø¹ suteiktos naujos paskolos litais ir jø palûkanø normos² Paskolos 3 nefinansinëms korporacijoms ir namø ûkiams 4 : visos paskolos palûkanø norma 5, % 4,70 4,61 4,84 4,93 5,70 6,00 suma, mln. Lt 1 202,9 997, , , , ,1 daugiau, maþiau ( ), % 40,4 35,0 26,5 4,3 51,4 25,0 paskolos fiksuojant pradinæ normà 6 : paskolos iki 1 m. palûkanø norma 5, % 4,54 4,32 4,54 4,57 5,57 5,91 suma, mln. Lt 1 063,6 888, , , , ,4 daugiau, maþiau ( ), % 41,7 45,1 26,7 9,0 49,8 29,3 paskolos nuo 1 m palûkanø norma 5, % 5,96 6,93 7,34 6,94 6,35 6,33 suma, mln. Lt 139,3 109,5 136,1 183,5 409,0 398,7 daugiau, maþiau ( ), % 31,2 13,8 24,3 34,8 60,1 2,5 35

36 Pinigø finansiniø institucijø¹ suteiktos naujos paskolos litais ir jø palûkanø normos² (tæsinys) Paskolos 3 nefinansinëms korporacijoms: visos paskolos palûkanø norma 5, % 4,69 4,40 4,76 4,79 5,71 6,07 suma, mln. Lt 764,7 596,5 706,9 672, ,9 890,2 daugiau, maþiau ( ), % 39,5 50,6 18,5 4,9 69,7 34,3 paskolos iki 3,4528 mln. Lt (1 mln. eurø): palûkanø norma 5, % 4,90 5,14 5,23 5,21 6,03** 6,28 suma, mln. Lt 271,6 243,0 303,1 276,2 434,2** 406,3 daugiau, maþiau ( ), % 21,4 51,7 24,7 8,9 26,3 6,4 paskolos, didesnës kaip 3,4528 mln. Lt (1 mln. eurø): palûkanø norma 5, % 4,57 3,89 4,41 4,49 5,55 5,89 suma, mln. Lt 493,1 353,5 403,9 396,4 920,7** 483,9 daugiau, maþiau ( ), % 51,9 49,8 14,2 1,9 2,0 k. 47,4 36

37 Pinigø finansiniø institucijø¹ suteiktos naujos paskolos litais ir jø palûkanø normos² (pabaiga) Paskolos namø ûkiams 4 : visos paskolos palûkanø norma 5, % 4,73 4,92 4,95 5,12 5,69 5,94 suma, mln. Lt 438,2 401,4 555,0 535, , ,9 daugiau, maþiau ( ), % 42,0 17,0 38,3 3,5 34,6 14,2 vartojamosios paskolos: palûkanø norma 5, % 6,28 7,51 7,73 7,79 7,61 7,48 metinë paskolos gràþinimo norma 7, % 7,06 8,31 8,61 8,67 8,16 8,03 suma, mln. Lt 126,0 81,7 110,8 113,0 173,0 169,4 daugiau, maþiau ( ), % 35,6 26,8 35,5 2,0 37,2 2,1 paskolos bûstui ásigyti: palûkanø norma 5, % 3,65 3,72 3,81 3,94 5,06 5,35 metinë paskolos gràþinimo norma 7, % 3,94 3,87 4,02 4,19 5,22 5,50 suma, mln. Lt 227,2 207,8 309,0 309,2 721,5 594,9 daugiau, maþiau ( ), % 74,4 26,7 48,7 0,1 32,7 17,5 paskolos kitiems tikslams: palûkanø norma 5, % 5,29 5,24 5,27 5,65 6,14 6,34 suma, mln. Lt 85,0 111,9 135,2 113,2 277,2 240,7 daugiau, maþiau ( ), % 0,5 66,1 20,8 16,2 38,1 13,2 37

38 Pinigø finansiniø institucijø¹ priimti nauji sutarto termino indëliai litais ir jø palûkanø normos² Nefinansiniø korporacijø ir namø ûkiø 4 indëliai: palûkanø norma 5, % 2,40 2,24 2,23 2,32 3,33 3,66 suma, mln. Lt 1 532, , , , , ,9 daugiau, maþiau ( ), % 6,5 14,6 25,4 15,7 22,1 13,0 nefinansiniø korporacijø indëliai: palûkanø norma 5, % 2,17 2,15 2,22 2,26 3,48 3,89 suma, mln. Lt 832,7 953, ,0 993,8 876, ,4 daugiau, maþiau ( ), % 1,9 13,8 16,8 10,8 11,9 32,2 namø ûkiø 4 indëliai: palûkanø norma 5, % 2,66 2,40 2,24 2,44 3,19 3,37 suma, mln. Lt 699,3 571,0 797,3 617,1 935,8 889,6 daugiau, maþiau ( ), % 18,7 15,8 39,6 22,6 33,5 4,9 38

39 Pinigø finansiniø institucijø¹ suteiktos naujos paskolos eurais ir jø palûkanø normos² Paskolos 3 nefinansinëms korporacijoms ir namø ûkiams 4 : visos paskolos palûkanø norma 5, % 3,76 3,97 4,12 4,45 5,19 5,51 suma, mln. Lt 2 408, , , , , ,7 daugiau, maþiau ( ), % 63,6 57,7 8,3 28,7 83,4 24,5 paskolos fiksuojant pradinæ normà 6 : paskolos iki 1 m. palûkanø norma 5, % 3,74 3,96 4,12 4,45 5,20 5,50 suma, mln. Lt 2 356, , , , ,6 966,8 daugiau, maþiau ( ), % 64,0 57,6 8,7 28,8 95,4 28,6 paskolos nuo 1 m palûkanø norma 5, % 4,45 4,42 4,23 4,39 5,17 5,52 suma, mln. Lt 52,0 24,6 29,5 22,0 101,2 131,9 daugiau, maþiau ( ), % 48,9 64,5 19,7 25,3 0,5 30,3 39

40 Pinigø finansiniø institucijø¹ suteiktos naujos paskolos eurais ir jø palûkanø normos² (tæsinys) Paskolos 3 nefinansinëms korporacijoms: visos paskolos palûkanø norma 5, % 3,83 4,09 4,24 4,69 5,22 5,61 suma, mln. Lt 1 895, , ,2 849, ,6 812,4 daugiau, maþiau ( ), % 91,7 83,6 14,7 33,3 2,0 k. 30,5 paskolos iki 3,4528 mln. Lt (1 mln. eurø): palûkanø norma 5, % 4,54 4,66 4,79 4,93 5,84** 5,85 suma, mln. Lt 204,1 165,8 181,2 117,9 161,0** 160,8 daugiau, maþiau ( ), % 0,8 35,0 9,3 34,9 48,1 0,1 paskolos, didesnës kaip 3,4528 mln. Lt (1 mln. eurø): palûkanø norma 5, % 3,75 4,02 4,15 4,65 5,12 5,55 suma, mln. Lt 1 691, , ,0 731, ,6** 651,6 daugiau, maþiau ( ), % 2,2 k. 92,2 17,7 33,1 2,2 k. 35,3 40

41 Pinigø finansiniø institucijø¹ suteiktos naujos paskolos eurais ir jø palûkanø normos² (pabaiga) Paskolos namø ûkiams 4 : visos paskolos palûkanø norma 5, % 3,48 3,48 3,78 3,90 5,08 5,21 suma, mln. Lt 512,6 386,2 449,6 379,0 287,2 286,3 daugiau, maþiau ( ), % 6,1 2,1 16,4 15,7 29,7 0,3 vartojamosios paskolos: palûkanø norma 5, % 4,29 4,33 4,19 4,08 5,48 5,90 metinë paskolos gràþinimo norma 7, % 4,49 4,45 4,35 4,20 5,54 6,09 suma, mln. Lt 14,7 11,6 16,5 19,2 6,6 5,9 daugiau, maþiau ( ), % 61,7 37,9 41,9 16,5 15,1 10,0 paskolos bûstui ásigyti: palûkanø norma 5, % 3,36 3,35 3,60 3,75 4,94 5,06 metinë paskolos gràþinimo norma 7, % 4,23 3,92 4,53 4,78 5,22 5,42 suma, mln. Lt 436,1 324,2 359,6 293,9 240,5 230,2 daugiau, maþiau ( ), % 5,5 5,5 10,9 18,3 45,5 4,3 paskolos kitiems tikslams: palûkanø norma 5, % 4,08 4,14 4,56 4,53 5,89 5,83 suma, mln. Lt 61,8 50,4 73,5 65,9 40,1 50,2 daugiau, maþiau ( ), % 97,6 19,7 45,9 10,4 16,9 25,1 41

42 Pinigø finansiniø institucijø¹ priimti nauji sutarto termino indëliai eurais ir jø palûkanø normos² Nefinansiniø korporacijø ir namø ûkiø 4 indëliai: palûkanø norma 5, % 2,32 2,19 2,29 2,35 3,06 3,37 suma, mln. Lt 394,6 482,4 625,4 456, ,6 852,2 daugiau, maþiau ( ), % 11,7 15,8 29,6 26,9 33,1 20,8 nefinansiniø korporacijø indëliai: palûkanø norma 5, % 2,06 2,12 2,12 2,18 3,09 3,29 suma, mln. Lt 220,2 364,3 371,6 283,2 646,5 464,6 daugiau, maþiau ( ), % 28,8 8,9 2,0 23,8 32,9 28,1 namø ûkiø 4 indëliai: palûkanø norma 5, % 2,65 2,40 2,54 2,62 3,02 3,48 suma, mln. Lt 174,4 118,1 253,8 173,7 429,1 387,6 daugiau, maþiau ( ), % 26,8 50,5 2,1 k. 31,6 33,4 9,7 1 Iki 2005 m. vasario mën. buvo komerciniø bankø ir uþsienio bankø skyriø duomenys, o nuo 2005 m. kovo mën. PFI duomenys. 2 Palûkanø normos, iðskyrus ne palûkanø iðlaidas, jei kitaip nenurodyta, per metus. Naujø paskolø, iðskyrus sàskaitø pereikvojimà, ir indëliø palûkanø normos tai vidutinës svertinës per mënesá sudarytø naujø sutarèiø palûkanø normos. Sudarytos naujos sutartys tai: visos finansinës sutartys ar jø sàlygos, kai paskolos ar indëlio palûkanø norma nustatoma pirmà kartà; visi nauji susitarimai dël esamø paskolø ar indëliø. Aktyviai nedalyvaujant namø ûkiui ar nefinansinei korporacijai ir ið naujo nesitariant dël sutarties sàlygø pratæsta esama paskolos ar indëlio sutartis nauja nelaikoma. Nauja sutartimi taip pat nelaikomas ir sudarant sutartá ið anksto numatytas palûkanø normos pakeitimas. 3 Neáskaitant sàskaitø pereikvojimo. 4 Áskaitant namø ûkius aptarnaujanèias ne pelno institucijas. 5 Perskaièiuota sutartinë norma sutarta paskolos ar indëlio palûkanø norma, perskaièiuota pagal tai, kokiu daþnumu mokamos palûkanos. 6 Sudarant sutartá ið anksto nustatytas laikotarpis, per kurá palûkanø normos dydis negali bûti keièiamas. Pvz., penkeriø metø paskola, kurios palûkanø norma perþiûrima kas ðeðis mënesius, priskiriama laikotarpiui iki 1 metø. 7 Metinë paskolos gràþinimo norma tai palûkanø mokëjimai bei kitos su paskolos gavimu ir naudojimu susijusios iðlaidos. 42

43 Pinigø finansiniø institucijø¹ paskolø litais likuèiai ir jø palûkanø normos Paskolos nefinansinëms korporacijoms ir namø ûkiams: palûkanø norma³, % 5,34 5,36 5,37 5,39 5,89 5,95 suma, mln. Lt 9 356, , , , , ,3 daugiau, maþiau ( ), % 5,8 4,0 5,2 6,2 5,8 6,0 Paskolos nefinansinëms korporacijoms: paskolos palûkanø norma³, % 4,75 4,77 4,82 4,89 5,73 5,81 suma, mln. Lt 5 122, , , , , ,7 daugiau, maþiau ( ), % 5,6 4,5 4,1 6,2 5,1 5,8 ið jø sàskaitø pereikvojimas palûkanø norma³, % 4,11 4,73 4,89 4,87 5,69 5,88 suma, mln. Lt 437,0 532,6 514,3 561,4 729,1 766,3 daugiau, maþiau ( ), % 8,5 5,2 3,4 9,2 6,5 5,1 Paskolos namø ûkiams²: paskolos palûkanø norma³, % 6,06 6,07 6,00 5,97 6,04 6,09 suma, mln. Lt 4 234, , , , , ,6 daugiau, maþiau ( ), % 6,1 3,4 6,4 6,1 6,6 6,2 ið jø sàskaitø pereikvojimas palûkanø norma³, % 14,57 14,40 14,63 14,69 13,61 13,61 suma, mln. Lt 283,5 309,4 307,4 312,7 421,3 431,0 daugiau, maþiau ( ), % 1,1 2,9 0,6 1,7 3,4 2,3 paskolos bûstui ásigyti palûkanø norma³, % 4,10 4,16 4,16 4,18 5,00 5,09 suma, mln. Lt 2 039, , , , , ,3 daugiau, maþiau ( ), % 6,0 4,6 7,0 6,5 8,6 7,4 vartojamosios ir kitos paskolos palûkanø norma³, % 7,88 7,90 7,78 7,71 7,35 7,37 suma, mln. Lt 2 195, , , , , ,4 daugiau, maþiau ( ), % 6,1 2,3 5,7 5,9 4,2 4,8 43

44 Pinigø finansiniø institucijø¹ indëliø litais likuèiai ir jø palûkanø normos Nefinansiniø korporacijø ir namø ûkiø indëliai: vienadieniai indëliai palûkanø norma³, % 0,30 0,33 0,34 0,35 0,38 0,38 suma, mln. Lt , , , , , ,7 daugiau, maþiau ( ), % 19,6 2,7 2,0 1,0 4,9 1,3 áspëjamojo iki 3 mën. laikotarpio indëliai palûkanø norma³, % 1,97 1,91 1,94 1,97 2,13 2,41 suma, mln. Lt 113,0 126,3 136,0 130,3 137,1 138,6 daugiau, maþiau ( ), % 0,7 1,6 7,7 4,2 2,4 1,1 sutarto termino indëliai palûkanø norma³, % 2,62 2,62 2,62 2,64 3,18 3,33 suma, mln. Lt 5 466, , , , , ,4 daugiau, maþiau ( ), % 1,7 1,7 7,2 1,6 3,6 3,4 Nefinansiniø korporacijø indëliai: vienadieniai indëliai palûkanø norma³, % 0,39 0,43 0,44 0,48 0,61 0,62 suma, mln. Lt 3 941, , , , , ,3 daugiau, maþiau ( ), % 20,7 1,8 3,5 2,2 0,2 2,0 sutarto termino indëliai palûkanø norma³, % 2,41 2,44 2,46 2,49 3,47 3,78 suma, mln. Lt 775,2 828, , , , ,4 daugiau, maþiau ( ), % 13,8 6,8 25,5 5,0 7,0 15,4 Namø ûkiø² indëliai: vienadieniai indëliai palûkanø norma³, % 0,25 0,26 0,28 0,27 0,27 0,27 suma, mln. Lt 6 322, , , , , ,5 daugiau, maþiau ( ), % 18,9 3,2 5,4 0,3 7,5 3,0 sutarto termino indëliai palûkanø norma³, % 2,66 2,65 2,65 2,68 3,13 3,24 suma, mln. Lt 4 691, , , , , ,0 daugiau, maþiau ( ), % 4,8 3,2 4,2 1,0 3,1 1,4 44

45 Pinigø finansiniø institucijø¹ paskolø eurais likuèiai ir jø palûkanø normos Paskolos nefinansinëms korporacijoms ir namø ûkiams: palûkanø norma³, % 3,97 4,04 4,19 4,26 5,25 5,28 suma, mln. Lt , , , , , ,1 daugiau, maþiau ( ), % 6,2 3,6 4,4 2,4 0,5 0,5 Paskolos nefinansinëms korporacijoms: paskolos palûkanø norma³, % 4,11 4,13 4,28 4,37 5,36 5,38 suma, mln. Lt 9 862, , , , , ,8 daugiau, maþiau ( ), % 5,9 3,4 4,4 2,3 0,4 0,1 ið jø sàskaitø pereikvojimas palûkanø norma³, % 3,91 4,17 4,23 4,23 5,12 5,20 suma, mln. Lt 150,1 150,1 150,9 164,6 229,6 247,4 daugiau, maþiau ( ), % 0,4 18,2 0,6 9,0 0,1 7,8 Paskolos namø ûkiams²: paskolos palûkanø norma³, % 3,68 3,87 4,02 4,06 5,06 5,11 suma, mln. Lt 5 058, , , , , ,3 daugiau, maþiau ( ), % 6,8 4,1 4,2 2,6 0,7 1,3 ið jø sàskaitø pereikvojimas palûkanø norma³, % 6,37 6,32 6,42 6,87 7,51 7,16 suma, mln. Lt 5,8 6,4 6,5 5,6 5,8 8,6 daugiau, maþiau ( ), % 0,5 10,1 2,2 14,4 11,6 48,6 paskolos bûstui ásigyti palûkanø norma³, % 3,53 3,73 3,87 3,91 4,94 4,98 suma, mln. Lt 4 368, , , , , ,5 daugiau, maþiau ( ), % 6,4 3,7 3,6 2,3 1,1 1,4 vartojamosios ir kitos paskolos palûkanø norma³, % 4,40 4,48 4,62 4,65 5,46 5,52 suma, mln. Lt 689,8 780,0 844,4 880, , ,7 daugiau, maþiau ( ), % 9,3 6,0 8,3 4,3 0,9 0,6 45

46 Pinigø finansiniø institucijø¹ indëliø eurais likuèiai ir jø palûkanø normos Nefinansiniø korporacijø ir namø ûkiø indëliai: vienadieniai indëliai palûkanø norma³, % 0,45 0,41 0,44 0,47 0,64 0,58 suma, mln. Lt 1 317, , , , , ,5 daugiau, maþiau ( ), % 6,1 2,2 2,0 5,7 3,4 10,3 áspëjamojo iki 3 mën. laikotarpio indëliai palûkanø norma³, % 1,50 1,88 1,82 1,81 2,09 2,36 suma, mln. Lt 54,0 39,2 41,0 35,9 36,3 38,0 daugiau, maþiau ( ), % 2,2 k. 27,0 4,5 12,5 3,4 4,6 sutarto termino indëliai palûkanø norma³, % 2,60 2,63 2,67 2,70 3,36 3,46 suma, mln. Lt 1 441, , , , , ,9 daugiau, maþiau ( ), % 0,4 7,6 1,2 1,0 11,7 1,2 Nefinansiniø korporacijø indëliai: vienadieniai indëliai palûkanø norma³, % 0,49 0,38 0,48 0,51 0,73 0,60 suma, mln. Lt 948,4 929,8 934, , , ,1 daugiau, maþiau ( ), % 4,2 1,2 0,5 10,2 6,2 16,1 sutarto termino indëliai palûkanø norma³, % 2,17 2,20 2,28 2,35 3,24 3,34 suma, mln. Lt 299,4 365,1 380,0 327,3 441,2 384,5 daugiau, maþiau ( ), % 12,5 23,3 4,1 13,9 25,4 12,9 46

MËNESINIS biuletenis 10 Monthly bulletin 2013 s p a l i s

MËNESINIS biuletenis 10 Monthly bulletin 2013 s p a l i s MËNESINIS biuletenis 0 Monthly bulletin 203 s p a l i s ISSN 648-8997 (ONLINE) Mënesinis biuletenis monthly bulletin 203 / 0 Leidþiama perspausdinti ðvietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas ðaltinis.

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

ECB virselis 2009 WEBUI-str.indd

ECB virselis 2009 WEBUI-str.indd LT EUROPOS CENTRINIS BANKAS MĖNESINIS BIULETENIS 69 9 9 39 49 59 69 79 89 99 9 9 M Ė N E S I N I S B I U L E T E N I S B I R Ž E L I S Europos centrinis bankas, 9 m. Adresas Kaiserstrasse 9 63 Frankfurt

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S 12 2014 MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2014 / 12 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2014 / 2 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S 12 2013 MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2013 / 12 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Metø ataskaita

Metø ataskaita Metø ataskaita 2012 2012 LIETUVOS BANKO METø ATASKAITA 2012 VILNIUS 2013 ISSN 1648-9020 (online) Lietuvos banko valdyba 2012 m. ataskaitą patvirtino 2013 m. balandžio 25 d. Ją rengiant, panaudoti Lietuvos

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

METŲ ATASKAITA 2004

METŲ ATASKAITA 2004 LT METŲ ATASKAITA EUROPOS CENTRINIS BANKAS METŲ ATASKAITA Visuose 2005 m. ECB leidiniuose naudojamas 50 eurų banknoto motyvas. METŲ ATASKAITA Europos centrinis bankas, 2005 m. Adresas Kaiserstrasse 29

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

Obligacijų prospektas

Obligacijų prospektas 150.000.000 LITŲ VERTĖS OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO PROGRAMOS PROSPEKTAS VILNIUS, 2004 M. GRUODŽIO MĖN. TURINYS I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ... 4 II. EMITENTO IR JO PAGRINDINĖS VEIKLOS BEI FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

Lietuvos finansinių sąskaitų statistikos duomenų, naudojamų makroekonominio disbalanso procedūros rodikliams sudaryti, kokybės ataskaita 1 (parengė Li

Lietuvos finansinių sąskaitų statistikos duomenų, naudojamų makroekonominio disbalanso procedūros rodikliams sudaryti, kokybės ataskaita 1 (parengė Li Lietuvos finansinių sąskaitų statistikos duomenų, naudojamų makroekonominio disbalanso procedūros rodikliams sudaryti, kokybės ataskaita 1 (parengė Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas)

Detaliau

2011 m. rugsėjo 21 d. Europos sistemines rizikos valdybos rekomendacija dėl skolinimo užsienio valiutomis (ESRV/2011/1)

2011 m. rugsėjo 21 d. Europos sistemines rizikos valdybos rekomendacija dėl skolinimo užsienio valiutomis (ESRV/2011/1) 2011 11 22 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 342/1 I (Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės) REKOMENDACIJOS EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBA EUROPOS SISTEMINES RIZIKOS VALDYBOS REKOMENDACIJA

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn.

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 2016 m. kovo mėn. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai 1 1 Euro zonos perspektyva: apžvalga ir pagrindinės ypatybės Tikimasi, kad euro zonos ekonomikos atsigavimas tęsis, tačiau bus lėtesnis,

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Finansinių sąskaitų statistika

Finansinių sąskaitų statistika Finansinių sąskaitų statistika Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) 2016 - IV ketv. 2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. teisės (likučiai) - Likusio pasaulio ekonomikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

RINKOS OPERACIJŲ DEPARTAMENTAS 6 12 MĖN. VILIBOR-EURIBOR SKIRTUMO VEIKSNIŲ APŽVALGA ( ) Parengė Pinigų politikos operacijų skyrius 2010

RINKOS OPERACIJŲ DEPARTAMENTAS 6 12 MĖN. VILIBOR-EURIBOR SKIRTUMO VEIKSNIŲ APŽVALGA ( ) Parengė Pinigų politikos operacijų skyrius 2010 RINKOS OPERACIJŲ DEPARTAMENTAS 6 12 MĖN. VILIBOR-EURIBOR SKIRTUMO VEIKSNIŲ APŽVALGA (2006 01 2010 04) Parengė Pinigų politikos operacijų skyrius 2010 m. balandžio 22 TARPBANKINIŲ PALŪKANŲ NORMŲ RODIKLIŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

1

1 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Nenuosekliųjų nuotolinių studijų programa Projektas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-103 E-studijos ir naujos įsidarbinimo galimybės neįgaliesiems, siekiant paskatinti juos

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo 2015117 L 11/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/61 2014 m. spalio 10 d. kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu

Detaliau

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau