LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS"

Transkriptas

1 Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. SPALIO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-835 DĖL LAIKO, KADA APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNAS TURI BŪTI PASIRENGĘS VYKDYTI APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĘ KONTROLĘ, NUSTATYMO, PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMAIS, PRIĖMIMO, PERDAVIMO IR REAGAVIMO Į JUOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. birželio 13 d. Nr. D1-506 Vilnius 1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. D1-835 Dėl Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašo patvirtinimo ir jį išdėstau nauja redakcija: LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LAIKO, KADA APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNAS TURI BŪTI PASIRENGĘS VYKDYTI APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĘ KONTROLĘ, NUSTATYMO, PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMAIS, PRIĖMIMO, PERDAVIMO IR REAGAVIMO Į JUOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 10 dalimi, t v i r t i n u Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašą (pridedama). 2. P a v e d u Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriui organizuoti Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašo įgyvendinimą iki 2018 m. liepos 1 d. priimant šio įsakymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d. Aplinkos ministras Kęstutis Navickas

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-835 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 506 redakcija) LAIKO, KADA APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNAS TURI BŪTI PASIRENGĘS VYKDYTI APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĘ KONTROLĘ, NUSTATYMO, PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMAIS, PRIĖMIMO, PERDAVIMO IR REAGAVIMO Į JUOS TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašas (toliau Tvarkos aprašas) reglamentuoja pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimais (toliau pažeidimas (-ai), priėmimo, reagavimo į juos Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos (toliau AAD) bendruosius reikalavimus. 2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 2.1. pranešimas (-ai) AAD interneto svetainėje paskelbtu telefono numeriu, elektroniniu paštu, Bendrojo pagalbos centro telefono numeriu 112 ar kitu būdu AAD gauta informacija apie rengiamą, daromą ar padarytą pažeidimą; 2.2. skubaus reagavimo pranešimas (-ai) pranešimas (-ai), į kurį (-iuos) reaguojama nedelsiant (pavyzdžiui, pažeidimą būtina nedelsiant nutraukti, įtariama, kad pažeidimas gali būti nuslėptas, kad padaręs pažeidimą asmuo pasišalins iš pažeidimo vietos, kad nebūtų padaryta ir (ar) daroma žala aplinkai ir pan.); 2.3. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse vartojamas sąvokas. II SKYRIUS PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS, PERDAVIMAS IR REAGAVIMAS Į JUOS 3. AAD savo interneto svetainėje aiškiai matomoje vietoje/-ose paskelbia pranešimų pateikimo būdą: 3.1. skubaus reagavimo pranešimams nurodomas Bendrojo pagalbos centro telefono ryšio numeris 112, AAD pranešimų priėmimo padalinio telefono ryšio numeris. Pateikiama informacija, kokiais atvejais pranešama šiuo būdu; 3.2. kitiems pranešimams nurodomas AAD elektroninio pašto adresas, AAD adresas korespondencijai ir AAD adresas, kur galima atvykti ir pateikti pranešimus. 4. Informacija apie pranešimus, neatsižvelgiant į pateikimo būdą, saugoma ne mažiau kaip 2 metus pagal šio Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą pavyzdinę lentelę. 5. AAD, gavęs pranešimus kitais būdais ar adresais, negu nurodyti šio Tvarkos aprašo 3 punkte, užtikrina tinkamą jų fiksavimą ir reagavimą į juos. 6. Skubaus reagavimo pranešimų sąrašas nurodytas šio Tvarkos aprašo 1 priede.

3 2 7. AAD pranešimus visą parą priima AAD pranešimų priėmimo padalinys. AAD pranešimų priėmimo padalinio telefono ryšio numeriu priimami pranešimai privalo būti įrašomi ir saugomi ne trumpiau kaip vienerius metus. 8. AAD pranešimų priėmimo padalinys, spręsdamas, ar gautas pranešimas priskirtinas skubaus reagavimo pranešimui, taip pat spręsdamas kitus susijusius klausimus, turi teisę: 8.1. gauti iš atsakingų/kompetentingų institucijų funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją; 8.2. susisiekti su atsakingų laboratorijų atstovais ir išsiaiškinti galimybes joms atvykti į įvykio vietą; 8.3. informuoti savo tiesioginį vadovą ir konsultuotis su juo dėl priimtino sprendimo būdo; 8.4. imtis kitų reikalingų priemonių sprendimui priimti. 9. AAD pranešimų priėmimo padalinyje priimtas pranešimas, priskirtas skubaus reagavimo pranešimui, AAD atsakingiems asmenims reaguoti perduodamas AAD pranešimų priėmimo padalinio telefonu ir turi būti įrašomas. Įrašai saugomi ne trumpiau kaip vienerius metus. 10. AAD pranešimų priėmimo padalinys privalo: skubaus reagavimo pranešimą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 min. nuo jo gavimo: AAD darbo metu perduoti reaguoti AAD kompetentingo padalinio vadovui ar kitam įgaliotam asmeniui; AAD nedarbo metu perduoti reaguoti dviem aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams (toliau pareigūnas), pasirengusiems bet kuriuo metu pradėti vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę (pasyvusis budėjimas namie) (toliau pasyvusis budėjimas namie), esant būtinumui daugiau nei dviem pareigūnams, vykdantiems pasyvųjį budėjimą namuose; priimti sprendimą dėl būtinybės vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę prioriteto, atsižvelgiant į žmogiškuosius ar (ir) laiko išteklius, kai tuo pačiu metu gauti keli skubaus reagavimo pranešimai; imtis visų priemonių, kad pareigūnui, kuriam reikalinga pagalba, ji būtų kuo skubiau suteikta. 11. AAD kompetentingo padalinio vadovas ar kitas įgaliotas asmuo AAD darbo metu privalo užtikrinti pareigūno išvykimą vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ne vėliau kaip per 1 valandą nuo skubaus reagavimo pranešimų/-o gavimo iš AAD pranešimų priėmimo padalinio. 12. Pareigūnas, vykdantis pasyvųjį budėjimą namuose, privalo: atsiliepti į AAD pranešimų priėmimo padalinio telefoninius skambučius. Į praleistus skambučius atsakyti (perskambinti) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 minučių nuo jų gavimo; išvykti vykdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ne vėliau kaip per 30 minučių nuo skubaus reagavimo pranešimų/-o gavimo; informuoti AAD pranešimų priėmimo padalinį AAD pranešimų priėmimo padalinio telefono ryšio numeriu: apie tikslų išvykimo laiką vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nedelsiant kai išvykstama, o grįžus į gyvenamąją vietą apie tikslų sugrįžimo laiką ir patikrinimo rezultatus iškart sugrįžus; apie iškilusias aplinkybes, kurių negalima buvo numatyti ir dėl kurių buvimo pareigūnas, vykdantis pasyvųjį budėjimą namuose, nebegali pradėti vykdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės Tvarkos apraše numatytais terminais; pagal AAD pranešimų priėmimo padalinio poreikį, nuvykus į skubaus reagavimo pranešime nurodytą vietą, informuoti apie esamą situaciją vietoje. 13. Tuo laiku, kai pareigūnas vykdo pasyvųjį budėjimą namuose, tarnybinis lengvasis automobilis gali būti laikomas šio pareigūno pasyvaus budėjimo namuose vietos adresu.

4 3 14. Pareigūnas, nuvykęs į pažeidimo vietą ir įvertinęs situaciją, gali, susisiekęs su AAD pranešimų priėmimo padaliniu, informuoti apie esamą situaciją vietoje ir prašyti kitų pareigūnų, prireikus kitų institucijų pagalbos. 15. AAD pranešimų priėmimo padalinys, gavęs pranešimą, kuris nepriskirtinas skubaus reagavimo pranešimui, perduoda jį reagavimui AAD darbo laiku. 16. Į šio Tvarkos aprašo 15 punkte nurodytą pranešimą, atsižvelgiant į pranešime nurodytą informaciją, taip pat atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius ir laiko išteklius, pradedamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymas per kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo. 17. Kai pranešime (neatsižvelgiant į jo pateikimo būdą), gautame AAD pranešimų priėmimo padalinyje, nurodytas kontaktinis besikreipiančio asmens telefono numeris arba elektroninio pašto adresas ir asmuo nurodo, kad pageidauja gauti informaciją apie pranešimo perdavimo eigą, AAD pranešimų priėmimo padalinys, perdavęs pranešimą reaguoti pareigūnams, šiam asmeniui pateikia informaciją apie pranešimo perdavimą tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas pranešimas, išskyrus atvejus, kai asmuo pranešime nurodė, kad informaciją pageidauja gauti kitu būdu. 18. AAD, gavęs skubaus reagavimo pranešimą ne AAD pranešimų priėmimo padalinyje, nedelsiant organizuoja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą. AAD kompetentingo padalino vadovas ar kitas įgaliotas asmuo į perduotą skubaus reagavimo pranešimą privalo reaguoti per šio Tvarkos aprašo 11 punkte nustatytą terminą. 19. AAD, gavęs pranešimą, kuris nepriskirtinas skubaus reagavimo pranešimui, ne AAD pranešimų priėmimo padalinyje, organizuoja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą šio Tvarkos aprašo 16 punkte nustatytais terminais ir sąlygomis. 20. AAD turi teisę nepradėti vykdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, kai: gavus pranešimą iš pateiktos informacijos nėra galimybės nustatyti, kur rengiamasis padaryti, vykdomas ar įvykęs pažeidimas; nurodyta informacija neaiški ar (ir) nėra galimybės nustatyti, kokį pažeidimą rengiamasi padaryti, koks pažeidimas vykdomas ar padarytas ar gali būti padarytas; žinoma, kad nurodyta informacija melaginga. III SKYRIUS PAREIGŪNŲ PASYVAUS BUDĖJIMO NAMUOSE ORGANIZAVIMAS 21. AAD sudaro pareigūnų, vykdančių pasyvųjį budėjimą namuose, grafikus taip, kad būtų reaguojama į skubaus reagavimo pranešimą AAD nedarbo metu. 22. Pareigūnų, vykdančių pasyvųjį budėjimą namuose, grafikai sudaromi taip, kad pasyvųjį budėjimą namuose vykdytų būtinas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių pareigūnų skaičius, į skubaus reagavimo pranešimą būtų išvykstama laikantis Tvarkos apraše nurodytų terminų. 23. Apmokėjimo už pasyvųjį budėjimą namuose konkrečios vidutinio darbo užmokesčio priemokos apskaičiavimo būdą, skyrimo tvarką, kitas su apmokėjimu už pasyvųjį budėjimą namuose susijusias sąlygas teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina AAD. IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 24. Asmenys, pažeidę šiame Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

5 Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašo 1 priedas SKUBAUS REAGAVIMO PRANEŠIMŲ SĄRAŠAS Eil. Pranešimai Nr. Dėl ekologinių įvykių 1. Pranešimai dėl transporto avarijų, kai išsilieja kuras ar kitos eksploatacinės transporto priemonės medžiagos ir yra užteršta ar yra grėsmė, kad bus užteršta, vandens telkiniai, išbyra pavojingas krovinys ir gresia didelis aplinkos komponentų užteršimas, dėl rasto didelio kiekio neaiškios, bet galimai pavojingos medžiagos, dėl avarinių situacijų įmonėse, kurių metu gali įvykti ar jau vyksta aplinkos tarša, dėl įvykių, nurodytų Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo, į kuriuos teisės aktais pagal kompetenciją priskirta reaguoti AAD. Dėl medžioklės reikalavimų laikymosi 2. Pranešimo gavimo metu neteisėtai medžiojama. 3. Pranešimo gavimo metu neteisėtai sumedžioti gyvūnai. 4. Pranešimo gavimo metu medžiojama pažeidžiant medžioklės reikalavimus. 5. Rasti neteisėti medžioklės įrankiai, parengti medžioklei, medžioklės vietoje. Dėl žvejybos reikalavimų laikymosi 6. Pranešimo gavimo metu vykdoma žvejyba draudžiamu metu ar (ir) žvejyba draudžiamoje vietoje ar (ir) žvejyba draudžiamaisiais įrankiais. 7. Rasti neteisėti žvejybos įrankiai, parengti žvejybai, žvejybos vietoje. Dėl masinio gyvūnų žuvimo 8. Masiškai žūna žuvys vandens telkiniuose (išskyrus dėl deguonies trūkumo esant ledui), laukiniai paukščiai ar (ir) laukiniai gyvūnai. Dėl taršos į vandens telkinius ir žemę, urbanizuotas teritorijas 9. Pranešimo gavimo metu yra reali tikimybė, kad artimu laiku bus užteršta arba jau teršiama arba jau užteršta nevalytomis nuotekomis ar (ir) cheminėmis medžiagomis ar (ir) pavojingomis atliekomis vandens telkiniai, žemė, urbanizuotos teritorijos. 10. Pranešimo gavimo metu yra reali tikimybė, kad artimu laiku bus užteršta arba jau teršiama nepavojingomis atliekomis, kurių yra didelis kiekis, vandens telkiniai, žemė, urbanizuotos teritorijos. Dėl aplinkos oro taršos 11. Pranešimo gavimo metu deginamos atliekos (plastmasės, senos padangos, baldai, baldų gamybos atliekos ir pan.). 12. Pranešimo gavimo metu jaučiamas aitrus, deginantis, dusinantis ar kitokio tipo kvapas, būdingas neteisėtam atliekų deginimui ar neteisėtiems cheminių medžiagų ar junginių išmetimams į aplinkos orą. Dėl želdinių žalojimo ar naikinimo 13. Pranešimo gavimo metu žalojami ar naikinami želdiniai. Dėl pažeidimą padariusio asmens sulaikymo 14. Pranešimas, kad sulaikytas pažeidimą padaręs asmuo. Dėl kitų pažeidimų (į kuriuos būtina reaguoti nedelsiant)

6 Pastabos Reagavimo rezultatas Reagavusio į pranešimą (atlikusio patikrinimą) pareigūno vardas, pavardė, padalinio pavadinimas Reagavimo data, laikas Reaguota (patikrinta) į pranešimą / nereaguota į pranešimą Pranešimo priskyrimas skubiam reagavimui Pranešimo pobūdis Pranešimo esmė Pranešimą pateikusio asmens pavadinimas / vardas, pavardė Pranešimą pateikusio asmens teisinis statusas Pranešimą priėmusio asmens vardas, pavardė / padalinys Pranešimo gavimo būdas Pranešimo gavimo data, val., min. Eil. Nr. Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašo 2 priedas INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMUS PAVYZDINĖ LĖNTELĖ

7 Dokumento sudarytojas (-ai) DETALŪS METADUOMENYS Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija , Teisės aktų informacinė sistema Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-835 Dėl Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo Dokumento registracijos data ir numeris Nr. D1-506 Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas ADOC-V1.0 Pasirašymas Kęstutis Navickas, Ministras Parašo sukūrimo data ir laikas :11:24 Parašo formatas KĘSTUTIS NAVICKAS, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija LT XAdES-X-L Laiko žymoje nurodytas laikas :11:42 Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Sertifikato galiojimo laikas Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti Pagrindinio dokumento priedų skaičius - Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius - Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Paieškos nuoroda Papildomi metaduomenys ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT - eseimas. Teisės aktų informacinė sistema (TAIS), versija Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja ( ) 50d0500eab Nuorašą suformavo :26:00 TAIS