Etika. Estetika ANAPUS KANTO": M. FOUCAULT NAUJOJI MORALĖS GENEALOGIJA. pouvoir) sampratą. Jeigu norėčiau būti pretenzingas, Jūratė Baranova

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Etika. Estetika ANAPUS KANTO": M. FOUCAULT NAUJOJI MORALĖS GENEALOGIJA. pouvoir) sampratą. Jeigu norėčiau būti pretenzingas, Jūratė Baranova"

Transkriptas

1 ISSN PROBLEMOS Etika. Estetika ANAPUS KANTO": M. FOUCAULT NAUJOJI MORALĖS GENEALOGIJA Jūratė Baranova Vilniaus pedagoginio universiteto Filosofijos katedra T. ševčenkos g. 31 Tel El. paštas: Straipsnyje nagrinėjamas prancūzų postmodernisto ir poststruktūralisto M. Foucault posūkis į moralę. Foucault tyrinėjo tiesos režimų (epistemų) kaitą. Šį savo metodą vadino archeologija. Vėliau - susiejo tiesos režimų kaitą su galios žaidimų kaita. Šį metodą F. Nietzsche's stiliumi pavadino genealogija. Šio projekto pabaigoje pradeda išsamų moralės kaip seksualumo istorijos kaitos tyrimą. Koks šio Foucault posūkio santykis su kantiškosios racionalistinės etikos tradicija? Ar Foucault pavyko radikaliai paneigti Kantą kvestionavus bežadžiu filosofiniu juoku jo inicijuotą filosofinę antropologiją? Ar vis dėlto Foucault kaip teigia Ch. Norrisas, išliko toje pat kantiškoje racionalumo paradigmoje? Kas bendra tarp Kanto nužymėtos Foucault ir J. Habermaso tradicijos vertinimo projektų? Kuo gi jie vis dėlto skiriasi? Kuo ypatinga naujoji Foucault moralės genealogija? Kodėl ir kaip jis ją sieja su seksualumo istorija? Į kur ji išveda Foucault? Kiek ir kodėl Foucault egzistavimo estetikos samprata susišaukia su F. Nietzsche's savikūros etika?ar iš tiesų Foucault neieško dialogo su Kitu galimybės? Prasminiai žodžiai: antropologija, seksualumo istorija, etika, rūpestis savimi, dialogas. Kanto klausimas kas yra žmogus?" ir filosofinis juokas Michelis Foucault niekada nelaikė savęs kantininku. Kaip savo teorines ištakas jis paprastai nurodydavo Friedrichą Nietzschę. Tučiau ne tokį, koks jis yra, -ne Nietzschę patį savaime", o Martino Heideggerio perskaitytą ir perinterpretuotą (Foucault l989b: 326). Iš Nietzsche's Foucault perėmė jo genealoginį metodą ir galios (le pouvoir) sampratą. Jeigu norėčiau būti pretenzingas, - rašė jis,- vadinčiau moralės genea- logija" visa tai, ką aš darau. Būtent Nietzsche padarė galios santykius pagrindiniu filosofinio diskurso dėmėsio centru, kaip kad Marxas-gamybinius santykius" (Foucault 1980: 53). Foucault viename interviu prisiminė, kad jis ieškojęs išeities, kaip išvengti tuo metu Prancūzijoje populiarios fenomenologijos. Jį išlaisvinęs Nietzsche -jo subjekto ir galios santykio samprata. Sekdamas Nietzsche, Foucault įrodinėja, kad šiuolaikinis požiūris į individą nekonstruotinas autonominio veiksmo, kuris represuojamas galios patirtimi, terminais. Atvirkščiai, individu- 102

2 alų subjektą formuoja šiuolaikinėms visuomenėms būdinga tam tikra galios forma. Ši galia, o ne autonomiškas subjektas ir lemia įvairiausius diskursus (apie beprotybę, bausmę, socialumą). Foucault galios samprata - nominalistinė. Galią, rašo Foucault Seksualumo istorijoje, reikia suvokti kaip daugybę jėga grindžiamų santykių, imanentiškų tai sričiai, kurioje jie reiškiasi <... >, suvokti kaip žaidimą <... >, kaip strategijas, kurių dėka santykiai įveiksminami ir kurių bendras piešinys arba institutinė kristalizacija įsikūnija valstybės aparatuose, įstatymų formuluotėse ir socialinės hegemonijos formose" (Foucault 1999a: 72). Nietzsche padėjo Foucault suformuluoti galios koncepciją, prieštaraujančią juridinio galios modelio supratimui. Toks prisiekęs neonyčininkas kaip Foucault Kanto figūros filosofijos horizonte galėjo ir nepastebėti. Tučiau pastebėjo. Atliepė į ketvirtąjį Kanto Logi.koje suformuluotą klausimą kas yra žmogus?", į kurį jau buvo atliepę Maxas Schelleris (Scheler 1978), Martinas Heideggeris (Heidegeris 1992), Martinas Buberis (Buber 1992). Atliepė gana arogantiškai - filosofiniu juoku. Visa ši diskusija žmogaus klausimu Foucault pasirodžiusi tik kaip antropologinis sapnas". Mūsų dienomis, - rašo Foucault knygoje Žodžiai ir daiktai, - mąstyti galima tik tuščioje erdvėje, kur jau nėra žmogaus". Ši tuštuma negąsdinusi Foucault. Ji nereiškė trūkumo ir nereikalavusi, jo akimis žiūrint, kad ją kas užpildytų. Tai tiesiog erdvės atsilaisvinimas. Erdvėje be žmogaus pagaliau galima vėl iš naujo pradėti galvoti. Foucault išsilaisvino ir metė iššūkį ir pačiam Kantui, ir tiems, kurie, rimtai atliepę į jo iššūkį, ėmė svarstyti filosofinės antropologijos galimybes (žr. Baranova 2002: 4-12). Foucault rašo: Visiems tiems, kurie dar nori kalbėti apie žmogų, apie jo karalystę ir jo išsilaisvinimą, visiems tiems, kurie dar kelia klausimus, kas yra žmogus apkritai, visiems tiems, kurie nori savo tiesos paieškas pradėti nuo paties žmogaus ir, priešingai, kas sutapatina bet kokį pažinimą su paties žmogaus tiesa, visiems tiems, kurie nepripažįsta formalizacijos be antropologijos, mitologijos - be demistifikacijos, kas apskritai nenori mąstyti užmiršdami, jog mąsto būtent žmogus, -visoms šioms netikusioms ir nesklandžioms refleksijos formoms galima priešpriešinti tik filosofinį juoką, trumpiau tariant, begarsį juoką" (Foucault 1966: ). Taip radikaliai Kantą iki šiol buvo atmetęs tik Nietzsche. Ir nekalbėk man daugiau apie kategorinį imperatyvą, mano bičiuli", - rašė Nietzsche, kreipdamasis į numanomą savo klausytoją Linksmojo mokslo 335 fragmente. Šitas žodis man rėžia ausį, ir aš priverstas kvatotis<... >" (Nietzsche 1995: 229). Dabar jau juokiasi dviese: Nietzsche - garsiai, Foucault - tyliai. Kur pasigirsta pašaipus juokas- ten dialogui nebėra vietos. Foucault čia net nediskutuoja su Kanto antropologinėmis intencijomis. Jis jas vienu ypu atmeta. Žmogus mirė - paskelbia Foucault. Tą sakęs jau Nietzsche. Pasirodo, Nietzsche's konstatuota Dievo mirtis ir buvusi, Foucault akimis žiūrint, žmogaus mirtis. Kas gali nustatyti didesnę distanciją nei filosofinis juokas? Toks, kurio net nesigirdi? Regis, Kantas sunaikintas visiems laikams. Michelis Foucault - neokantininkas? Tučiau ne visai taip ir tikrai ne iki galo. Foucault sugrįžta prie Kanto. Šį sykį - nusiteikęs diskusijai. Daug didesnės Foucault pagarbos staiga sulaukė nedidelis Kanto straipsnisatsakymas į klausimą,,kas yra Švietimas?" (Kantas 1987: ). Jame Foucault suranda savąjį Kantą". Jis rašo tokį pat nedidelį tekstą tokiu pačiu pavadinimu Kas yrs Švietimas? Švietimo fenomenas Foucault, kaip ir Alasdaire'ui Maclntyre'ui, pasirodė svarbus aptarti. Tačiau 103

3 skiriasi jų laikysenos. Maclntyre'as kovojo su Švietimu tarsi šv. Jurgis su drakonu. Jautėsi nukirtęs jam galvą. Švietimo projektas žlugo", - paskelbia Maclntyre'as knygoje Po dorybės: moralės teorijos tyrimas (Maclntyre 1985: 51-78). Foucault nekovoja. Jis svarsto. Jis genealogas. Jis mano, jog klausimas nėra baigtas. Šiuolaikinis žmogus juo vis dar gyvena. Todėl yra ką svarstyti, nurodant išjo kylančias alternatyvas, tačiau nesitikint palikti praeityje modernybės tarsi driežo uodegos. Foucault sakosi nemėgstąs karo stovį primenančio klausimo: už" ar prieš" Švietimą? Vadina tai intelektualiu šantažu". Aš manau, - sako Foucault, - kad Švietimas, kaip politinių, ekonominių, socialinių, institucinių ir kultūrinių įvykių tinklas, nuo kurio mes iki šiol daugiausia priklausome, yra privilegijuotos analizės sfera" (Foucault 1994c: 312), Švietimas ne tik susiejo tiesos pažangą ir laisvės pažangą, bet ir suformulavo filosofinį klausimą, kurį iki šiol turime spręsti. Paklausęs, kas gi yra Švietimas, Kantas, pažymi Foucault, neklausia dekartiškąja maniera kas aš esu?" Jo klausimas visai kitas: Kas šiuo metu vyksta? Kas mums nutinka? Kokiu laikotarpiu mes gyvename? Tai klausimas 'kas mes esame?"', - rašo Foucault. Todėl būtent Kantas straipsnyje Atsakymas į klausimą Kas yra Švietimas?" ir pradėjęs tą ypatingą filosofavimo, pavadinto Švietimu, manierą. Modernybė, anot Foucault, dažnai suvokiama kaip istorijos periodas, todėl bandoma įžvelgti, kas buvo prieš ją ir po jos: ikimodernybę", postmodemybę". Kanto tekstas leidęs Foucault pamatyti, kad modernybę galima suprasti kaip požiūrį, kaip etosą, kaip filosofinį gyvenimo būdą, o ne kaip istorinį periodą. Thi požiūris į tai, kas vyksta dabar. Kritinis - ieškant praeityje to, kodėl dabar esame tuo, kuo esame. Pasak Foucault, tai, kuo mes šiandien gyvename, yra mūsų pačių istorinė ontologija. Būtent Kantas ir nu- rodęs šios istorinės ontologijos kryptį - kritinį dabarties tyrimą, svarstant jo galimybių ribas ir kartu sudarant sąlygas jas peržengti. Savo straipsnyje Kas yra Švietimas? Kantas aistringai ir priekaištingai ragino amžininkus subręsti". Thm būtina visų pirma išmokti naudotis savo protu. Nežinau, - sako Foucault,- ar mes kada nors tapsime suaugę ir brandūs. Daugelis įvykių mūsų patirtyje rodo, kad istorinis Švietimo įvykis nepadarė mūsų brandžiais suaugusiaisiais ir kad mes iki šiol nepasiekėme tokios stadijos". Tačiau ta. Kanto pradėta filosofinė maniera, reikalaujanti pamatyti savąjį nebrandumą, savąsias ribas ir nevisiškai išnaudotas proto galias, reikšmingai truko visus du šimtus metų. Todėl kritinė mūsų pačių ontologija, kurią pradėjęs Kantas, nesanti nei teorija, nei doktrina, nei stabiliai kumuliatyvios žinios. Tai požiūris, etosas, filosofirtis gyvenimo būdas, kuriame kritika to, kuo mes esame, yra tuo pačiu metu ir istorinė analizė mums priskirtlį iibų, ir eksperimentas, nurodantis galimybę jas peržengti de leur franchissement possible" (Foucault 1994c: 319). Šiame tekste Foucault atsiduria taip arti Kanto, kad toks uolus transcendentalinės filosofijos tradicijos sekėjų sergėtojas kaip Christopheris Norrisas negali nepasakyti: Foucault joks ne postmodernistas, kaip kad Jean-Francois Lyotardas ar J acques Derrida. Foucault -savas, kantininkas, tęsiantis klasikinio filosofinio racionalumo nužymėtus kelius. Nes kas labiau gali laikytis Kanto kritinio imperatyvo negu šis reikalavimas, kad filosofija niekuo nepasitikėtų, - įskaitant jos pačios,,doktrininius elementus", - bet išliktų kaip sau keliantis klausimus aktyvumas, kuris nepripažįsta jokių privilegijuotų išimčių, jokių tiesos pretenzijų ( episteminių ar etinių), kurios galėtų būtų pateisintos racionaliais ir principiniais pagrindais?" (Norris 1994: 192). Jeigu tai ir nėra tiesioginis sugrįžimas" prie Kanto, sako Norrisas, tačiau tai ir nėra pa- 104

4 viršutiniškas Kanto idėjų atmetimas, kaip kad įvyksta postmodemiosios filosofijos kontekste. Tačiau tie, kurie iš tiesų neišklydo iš klasikinės filosofijos paradigmos ir teisėtai gali laikyti save kantininkais, neskuba priimti Foucault į savo būrį. Juergenas HabermasasFilosofiniame modernybės diskurse nurodo reikšmingą distanciją. Jis kvestionuoja Foucault politinę etiką. Būtent tai, kad jis paliko ją be racionalių pagrindų. Foucault teigė, kad yra labai svarbu žinoti, kokio tipo visuomenėje mes gyvename. Thčiau toks sprendimas - jau normatyvinis. Kaip, klausia Habermasas, Foucault gali pagrįstai daryti tokius normatyvinius sprendimus, jeigu jis apibrėžė brandą kaip išsilaisvinimą ne tik nuo teisės, religijos ir mokslo, bet lygiai taip pat-nuo normatyvinių filosofų vertinimų? Anot Habermaso, iš esmės Foucault, nors ir išoriškai atmetė, tačiau tyliai tebetęsė savo paneigtos normatyvinės kalbos žaidimus. Habermasas nurodo neišsprendžiamą Foucault politinių ir etinių teiginių prieštaravimą. Viena vertus, Habermasas kaip archeologas su nedrumsčiamu beaistriškumu geba įžvelgti mūsų visuomenės reikšmingiausias problemas. Kita vertus, Foucault subtili, intelektualiai grakšti, bet neturinti konceptualaus pagrindo ironija dabarties atžvilgiu atrodo paradoksali visiems, kurie pritaria Kantui, kad branda yra gebėjimas aptikti proto ribas siekant išlaikyti tradicinę filosofinę rimtį. Būtent Kanto poveikio rezultatas tas, kad palaipsniui liautasi teisinti valstybės autoritetą ar prievartos monopoliją. Tačiau Foucualt, pažymi Habermasas, tai nutyli (Habermas 1990: 284). Foucault atsigrįžimas į Kantą staiga atvėrė akis kritikams. Nepaisant to, kad Habermasas netampa Foucault racionalumo gerbėju, artumas tarp jų kai kam tampa akivaizdus. Thomas McCarthy knygoje Idealai ir iliuzijos. Ap ie rekonstrukciją irdekonstmkciją šiuolaikinėje kritinėje teorijoje visą skyrių paskiria Foucault genealogijos ir Habermaso kritinės socialinės teorijos lyginimui. Jis įžvelgia nemaža panašumų. Abu remiasi prielaida, kad protas visada turi kontekstą kultūroje ir visuomenėje, kad jis susijęs su galia ir interesu. Ir todėl jis neatsiveria kaip sąmonės turinys, kaip manė kai kurie fenomenologai. Lygiai taip pat nei Foucault, nei Habermasas nemano, kad kalba ar ženklų sistema gali adekvačiai atskleisti pakitusį požiūrį į proto kontekstualumą. Proto kritika esanti susijusi su struktūromis ir taisyklėmis, kurios peržengia individualios sąmonės ribas. Ir Foucault, ir Frankfurto mokykla pašalino atomistinį ir nepriklausomą dekartiškąjį subjektą iš episteminės ir moralinės visatos centro. Proto substancionalumo neigimas jiems neatsiejamas nuo racionalaus subjekto pašalinimo iš filosofinio lauko centro. Ir Habermasas, ir Foucault pripažįsta praktinių aspektų pirmumą teorinių atžvilgiu. Kaip ir kitos praktikos, episteminė praktika, jų manymu, gali būti suprasta tik sociokultūriniuose kontekstuose. Todėl pažinimo teorija jiems esanti visuomenės teorijos dalis. Apie pažinimo sociokultūrinio įkontekstinimo neišvengiamumą kalbėjo ir hermeneutika. Tačiau ir Foucault genealogijos, ir Habermaso socialinės kritinės teorijos skirtumas nuo hermeneutikos yra tas, kad pimieji nepalieka šių tradicijų dalyviams pasakyti paskutinio žodžio apie praktikos, į kurią jie įtraukti, reikšmę. Jie ieško kritinės distancijos tradicijos atžvilgiu. Foucault šią distanciją suranda ieškodamas istorinių šaknų to patyrimo, kuriame mes gyvename. Nei Habermasas, nei Foucault nepasitiki tuo, ką socialinių mokslų ekspertai kalba apie racionalizacijos" raidą (Žr. McCarthy 1991: 43-48). Jie ieško savo kelių. Tačiau šie keliai vis dėlto išsiskiria. Hubertas L. Dreyfusas ir Paulis Rabinowas straipsnyje Kas yra branda? pažymi, kad nors ir Habermasas, ir Foucault sutinka su Kantu, jog kritinis 105

5 mąstymas prasideda sukvestionavus substancialios universalios tiesos apie žmogaus prigimtį atspindžio galimybę, kad religija ir metafizika prarado savo pagrindus, kad branda reiškia atsakomybę už kritinio racionalumo panaudojimą, o kritinis racionalumas neatsiejamas nuo mums labiausiai priimtinų prielaidų nuolatinio patikrinimo, vis dėlto jie skirtingai suprato šio projekto ribas. Foucault mirė, ir prasidėjęs Foucault bei Habermaso dialogas taip iki galo ir neišsiskleidė. Dreyfuso ir Rabinowo nuomone, jie ir neturėję galimybės susikalbėti, nes kritiką ir protą abu supratę radikaliai kitaip (Dreyfus, Rabinow 1986: ). Nebrandumas Habermasui reiškė negalimybę atpažinti ir pašalinti prielaidas, blokuojančias komunikacijos praktiką. Nebrandumas-tai pavojingas potraukis nuslįsti įphronesis, meną, retoriką kaip komunikacijos technikas. Branda Habermasui reiškė kritinės ir transcendentalios proto galios atsiskleidimą paneigiant prietarus, papročius ir despotizmą. Habermasas priėmė Kanto iššūkį išskleisdamas komunikacinės bendruomenės racionalumo pajėgas. Jis neatmetė procedūrinių normatyvinių kriterijų, pagrindžiančių tiesos pagrįstumą, ieškojimo galimybės. Foucault - atvirkščiai: kritinio mąstymo galimybės išeiti į universalumą jo nedomino. Jis panaudoja Kanto esė kaip istorinio įtrūkio diagnostiką. Šia esė Kantas pirmą sykį, Foucault akimis žvelgiant, reagavo į savo esamą istorinę situaciją. Foucault tai vertina kaip naujo filosofinio gyvenimo galimybės atsivėrimą. Nors abu siekia transformuoti proto kritiką, perkeldami analizę į socialinę praktiką, Habermasas, sekdamas Georgu Hegeliu bei Kariu Manru, supranta kritiką kaip neigimą, kuris siekia adekvatesnės proto koncepcijos. Vis dėlto Foucault lieka ištikimas Nietzsche's tradicijai. Jis gali kvestionuoti racionalizmą ir iki galo taip, kaip tai darė F. Nietzsche ir Baudelaire'as. Straipsnyje Kas yra Švietimas? Foucault lygia greta su Kantu kalba ir apie Baudelaire'ą. Kalba tam, kad išryškintų kitą kelią į modernybę, projekto galimybę ir svarbą. Modernus žmogus Baudelaire'ui nėra žmogus, kuris siekia atrasti save, savo paslaptis ir užslėptas tiesas; jis yra žmogus, kuris bando save išrasti. Ši modernybė neišlaisvina žmogaus jo būtyje": ji priverčia jį priimti užduotį save sukurti" (Foucault 1994: 312). Thi ironiškas požiūris į dabarties situaciją. Ironija -taip pat kritika. Tačiau ji skiriasi nuo kantiškojo kritiškumo. Ironiko užnugaryje visada slypi galimybė nusikvatoti, nepaisant kiek rimtai iki tol jis būtų svarstęs tai, ką svarstė. Šis juokas paskelbia įtrūkį, netikėtumą, atsitiktinumą. Foucault dialogas su Kantu straipsnyje Kas yra Švietimas? išskirtinai produktyvus. Jis leido Foucault pamatyti, kuriame taške jis pasuko nuo Kanto kita kryptimi. Kantas savo klausimu siekęs sužinoti pažinimo ribas, o Foucault apsuka klausimą kita kryptimi. Jis klausia: kaip tame, kas mums duota kaip universalu, būtina ir privaloma, surasti vietos atskirybei ir atsitiktinumui? Kaip gebėti pažvelgti į tai, kas yra, kaip į sutartinių apribojimų rezultatą? Galios žaidimai ir seksualumo istorija Genealogija Foucault yra tyrimo įrankis. Ji siekia pakeisti ir transformuoti universalius ir būtinus apribojimus. Tai eksperimentinis požiūris, kuris nuolatos tikrina, kas gi yra jau nebūtina apibrėžiant save kaip autonominius subjektus. Bet juk Foucault konstatavo žmogaus kaip subjekto mirtį. Jis džiaugėsi galimybe mąstyti visai švarioje erdvėje, mąstyti kitaip. Filosofinės Foucault kūrybos pabaigoje žmogus sugrįžta. Galima nurodyti, kad jis grįžta antrajame ir trečiajame Seksualumo istorijos tome-mėgavimesi malonumais ir Rūpestyje dėl savęs. Pirmą- 106

6 jį Seksualumo istorijos tomą - Valia žinoti Foucault išleidęs 1976 metais, antrąjį ir trečiąjį metais. Lūžis, anot McCarthy, įvykęs apie 1980 metus, kai Foucault ėmęs plėtoti, jo žodžiais, multidimensinę ontologiją (McCarthy 1991: 63). Šalia gamybos, ženklinimo ir galios technikų jis išskyręs būtinybę surasti santykį su savimi (rapport a soi). Šios savęs tobulinimo technikos ir sudarė pagrindinį Foucault antrojo ir trečiojo Seksualumo istorijos tomų audinį. Thip Foucault atsigręžia į etiką. Kodėl? Kaip jis pats sako, yra gyvenime akimirkų, kai norint stebėti ir mąstyti būtina suvokti, ar gali galvoti kitaip, negu galvoji, ir suprasti viską kitaip, negu atrodo". Foucault pripažįsta, kad tai žaidimas su pačiu savimi. Ką bendra su šiuo žaidimu gali turėti struktūriškai angažuota Foucault mąstymo stilistika, pašalinanti autorių iš teksto, o subjektą -iš istorinio tyrimo? Juk Foucault atrodo tarsi beaistris epistemų tyrėjas. Anot Foucault, tai bandymas. Bandymas suprasti, kaip ir iki kokių ribų būtų galima galvoti kitaip. Ne taip, kaip galvojama šiandien. Šių bandymų Foucault jau nevadina tiesos ieškojimu. Tai savojo aš ieškojimai. Kaip savojo aš ieškojimai gali sietis su istoriniu tyrimu? Istorinis diskursų kaitos tyrimas kartu yra ir filosofinis mąstymas, nes leidžia atsakyti į pamatinius rūpimus klausimus. Koks klausimas tuo metu rūpėjo pačiam Foucault? Jis atsako: Kaip, kodėl ir kokiu būdu seksualinis elgesys tapo moralės sritimi? Kodėl šis etinis" rūpestis su šiek tiek besikeičiančiomis jo formomis ir reikšmingumu yra toks svarbus? Kam tas problematizavimas?" Genealogija Foucault nereiškia chronologinės geismo", geidulingumo ar libido koncepcijų istorijos pateikimo: tai buvęs, Foucault žodžiais, tik noras ištirti praktikas, privertusias individus domėtis pačiais savimi, suvokti, atpažinti ir priimti save kaip geismo subjektą, įtraukiant į žaidimą tam tikrą ryšį su pačiu savimi, leidžiančios geisme, natūraliame ar ne, rasti savo būties esmę". Iš tiesų Foucault domino ne seksas. Seksas, kaip prasitarė pats Foucault vienam iš savo interpretatorių Arnoldui l. Davidsonui, yra labai nuobodus". Tačiau seksualinę moralę jis įžvelgė esant vieną svarbiausių kiekvienos kultūros moralės sudedamųjų dalių. Foucault dėmesį patraukė ne veiksmai, kurie buvo kiekvienoje kultūroje draudžiami ar leidžiami, bet su seksualinėmis pareigomis ir taisyklėmis susiję draudimai ir apribojimai, o tiksliau - kiekvienoje istorinėje kultūroje besiklostantys galios žaidimai". Straipsnyje Asmenybės technologijos Foucault rašo, jog pradėjęs tyrinėti skirtingų kultūrų seksualinę moralę jis pastebėjęs, kad šiuolaikinėje kultūroje seksualinės moralės draudimai yra susiję su griežtu įsakymu kalbėti. Kai vienuolis išsižada savojo kūno, jis privalo abatui išpažinti viską, kas šauna jam į galvą. Foucault sudomino šis keistas būtinybės sakyti tiesą ir seksualinių draudimų svorio santykis. Kodėl susiklosto būtent toks asketizmo ir tiesos santykis (Foucault 1994b: 224)? Šis klausimas Foucault paskatino imtis asmenybės hermeneutikos pagonybėje ir ankstyvųjų krikščionių praktikoje, o vėliau -senovės graikų bei romėnų seksualinės etikos tyrimų. Senosios pagonybės" -antikos seksualinę moralę Foucault paradigmiškai atskiria nuo krikščionybės seksualinės moralės". Kuo remdamasis? Foucault prieina prie išvados, kad gebėjimas erotiniame elgesyje save valdyti antikinėje kultūroje reiškė išskirtinį individo gebėjimą, jo galią valdyti kitus. Seksualinė savitvarda siejasi su politinės galios ir charizmatinės išminčiaus laikysenos simbolika. Susivaldymas ir esąs aktyvioji laisvė. Per ją, Foucault manymu, įsitvirtina vyriškas" nuosaikumo pobūdis. Visai kaip namuose, kur vadovauja vyras, visai kaip mieste, 107

7 kurio nevalia valdyti nei vergams, nei vaikams, nei moterims, o vyrams ir tik vyrams- taip kiekvienas jų turi parodyti sau savo vyriškų savybių vertę" (Foucault 1999b: 192). Foucault išskiria ir dar sykį pabrėžia išskirtinai vyrišką antikinės seksualinės moralės, neatsiejamos nuo savitvardos, pobūdį. Jo manymu, savitvarda yra būdas būti vyru sau pačiam, vadovauti tam, kam reikia, priversti paklusti tą, kuris nesugeba pats sau vadovauti, primesti protingus principus tam, kuriam negalima jų įrodyti. Thi aktyvi laikysena. Mėgaujantis patino malonumais reikia būti vyriškam, kaip esi vyriškas atlikdamas savo socialinį vaidmenį. Nuosaikumas yra vyro dorybė tikrąja to žodžio prasme" (Foucault 1999b: 193). Todėl antikinėje seksualinėje etikoje, Foucault manymu, tampa nebesvarbus seksualinis partneris-ar moteris, ar berniukas. Svarbu paties vyro laikysena-gebėjimas deramai tą santykį valdyti. Foucault pabrėžia, kad graikai meilės tai pačiai lyčiai ir meilės kitai lyčiai nesupriešino kaip dviejų skirtingų pasirinkimų, kaip dviejų radikaliai priešingų elgesio tipų. Būti pasileidusiam - tai reiškė neatsispirti nei moterims, nei berniukams, ir antra nebuvo svarbiau nei pirma. Foucault toliau seka seksualinės moralės istorinę raidą ir įžvelgia Romos imperijos kultūroje paradigmos slinktį. Pirmieji naujo tūkstantmečio šimtmečiai pakeitė socialinius galios santykius. Kinta ir seksualinės moralės turinys. Foucault žodžiais, ji dehedonizuojasi". Atsitraukia apmąstymai apie mėgavimąsi malonumais. Senoji etika labai suvaržiusi valdžios sau ir kitiems paslankumą. Ji nurodžiusi statusą atitinkančią gyvenimo estetiką. Thčiau pakitusios politinio žaidimo taisyklės, anot Foucault, apsunkino santykių tarp to, kas esi, ką gali daryti ir ką turi įvykdyti, aiškinimą. Tapimas savo paties veiksmų etikos subjektu tampa problemiškesnis. Helenistiniuose ir romėniškuose apmąsty- muose svarba, kurią turi atsigręžimo į save tema, arba dėmesys, kurį reikia sau skirti, dažnai būdavo interpretuojama kaip alternatyva pilietinei veiklai ir politinei atsakomybei. Imamas pabrėžti nesusitapatinimas su atliekamu politiniu vaidmeniu. Foucault nurodo imperatorių Antuaną, kuris nuolatos sau primindavęs: žiūrėk, kad netaptum Cezariu". Socialiniame, pilietiniame ir politiniame gyvenime valdžia sau atsiskiria nuo valdžios kitiems. Todėl Foucault daro išvadą, jog suintensyvėja individo santykis su pačiu savimi. Keičiasi savęs valdymo tradicinė etika. Agonistinis žaidimas kovojant su savimi turi keistis ir integruotis į daug platesnį ir sudėtingesnį valdžios santykių lauką. Todėl pranašumo prieš patį save principas kaip pagrindinis etikos branduolys ir bendroji heautokratizmo" forma turi restruktūralizuotis" (Foucault 1999c: 402). Foucault mano, kad šis galios santykių pakitimas keičia ir nelygybės bei abipusiškumo šeimyniniame gyvenime pusiausvyrą. Vis labiau įsigali nuomonė, kad santuokinis ryšys-universali taisyklė. Romos kultūroje, skirtingai nuo graikų, atsiranda reikšmingas pokytis: moteris žmona imama vertinti kaip pats geriausias partneris; tačiau vyras taip pat turi ją pripažinti kaip vieningą su juo būtybę. Ima formuotis griežta vedybų moralė, kur santuoka ir seksas turi sutapti. Foucault įžvelgia didelį žingsnį, kurį seksualinė moralė žengė nuo graikų, sakiusių, kad pernelyg intensyvus malonumo vaikymasis prieštarauja būtinam savęs valdymui, ir romėnų, kurie ėmė teigti, jog teisėti malonumai galimi tik esant santuokinei institucijai. Šį naują seksualinės etikos etapą Foucault pavadina naująja erotika". Ši naujoji erotika jau yra krikščioniškosios seksualinės moralės anticipacija. Tačiau dar ne visai. Būties estetiką, kuria buvo grindžiama antikinė seksualinė moralė, perėjus į krikščionybę, Foucault manymu, pakeičia troškimo herme- 108

8 neutika. Krikščioniškoji religijos praktika, pasak Foucault, skirtingai nuo antikos kultūros, specialiomis priemonėmis mėgino paveikti geismą visapusiškai ir rūpestingai įtraukdama jį į diskursą. Posūkis į Dievą neišvengiamai susijęs su būtinybe jausti palaimingą kūno skausmą - pagundos geluonį ir tam besipriešinančią meilę. Antika neskyrė dėmesio paties seksualino akto kodifikavimui. Krikščionybė perkeičia atskaitos tašką. Seksualinė dorybė, kitaip nei antikinėje kultūroje, čia kodifikuojama. Be to, pasikeičia moralės slinktis: nuo vyro moralės pereinama prie moters. Foucault užsimena, kad dorovės išbandymą krikščionybėje nurodys mergiškos skaistybės išsaugojimas, įsipareigojimų ir įžadų laikymasis". Kaip konkrečiai skleidėsi ši moteriškoji skaistybės etika, Foucault nebesuspėjo parašyti. Perskaitęs antrosios ir trečiosios Seksualumo istorijos dalies korektūras, Foucault mirė. Jis nužymėjo tik bendrus krikščioniškosios etikos pradžios taškus. Būties estetika ar dvasiniai pratimai? Michelis Foucault, Pierre'as Badot Ar šios santykio su savimi istorinės analizės atradimai gali būti laikomi paties Foucault etinėmis pažiūromis? Juk beaistris istorinis tyrimas fiksuoja tai, ką randa. Foucault niekaip neformuluoja, gerai tai ar blogai, kad vyriškoji moralė palaipsniui užleido vietą lygiavertiškam vyro ir moters santykiui, o vėliau -nusvyra į moters pusę. Foucault neinicijavo šio pakitimo. Jis tik pastebėjo. Jis susiejo seksualinės moralės ir kartu santykio su savimi kaitą su galios santykių skirtingose bendruomenėse kaita. Thčiau dažnai šie Foucault atradimai laikomi jo paties etika. Kodėl Foucault susidomėjo antikine etika? Žymus antikos tyrinėtojas prancūzas Pierre Hadot sako puikiai suprantąs Foucault motyvus. Jie esą tokie kaip jo paties. Tai nesąs vien istorinis tyrimas, bet slaptas bandymas pasiūlyti šiuolaikinei žmonijai gyvenimo modelį (žr. Hadot 1995: 208). Šį modelį Foucault vadina egzistavimo estetika", o pats Hadot- dvasiniais pratimais". Foucault šią egzistavimo estetikos būtinybę įžvelgia santykyje su savimi (rapport a soi). Santykis su savimi neatsiejamas nuo savęs tobulinimo. Tai grynai estetinis veiksmas. Kaip nurodė Pciulis Veyne'as, egzistencijos stiliaus klausimas labiausiai domino Foucault paskutiniais jo gyvenimo metais (kai tik jis vienas žinojo apie artėjančią mirtį). Foucault etika skatina asmenybę žvelgti į save kaip į meno kūrinį. Asmenybė kaip menininkas yra autonorniška. Be autonomijos modernybė negalinti apsieiti. Modernybė atliepianti antikinės tragedijos veikėjas Medėjos konstataciją: Viskas išnyko, bet liko vienas dalykas: aš pati" (Veyne 1993: 7). Foucault nenurodo, jog šią egzistencijos stiliaus idėją jis perėmęs iš Nietzsche's. Tačiau ji labai artima Nietzsche'i, teigusiam, jog svarbiausia jo paties problema - suteikti stilių" savo charakteriui (Nietzsche 1995: 198). Skirtumas tik tas, kad Nietzsche savikūros procesą siūlo pradėti čia ir dabar, kad jis atmeta jau susiklosčiusius moralės kodus kaip bandos moralės simboliką. Foucault, kitaip nei Nietzsche, visą etikos istoriją vertina kaip savikūros istoriją, siūlydamas ne pervertinti susiklosčiusias vertybes, o veikiau jas tirti. Bet kurioje istoriškai susiklosčiusioje moralėje jis įžvelgia santykio su savimi nustatymo būtinybę. Galima teigti, jog Foucault perėmė iš Nietzsche's patį etikos kaip savikūros projekto supratimą. Kantas atskyrė etiką nuo estetikos, Nietzsche-sugrąžino teigdamas, jog turime būti savo gyvenimo poetais pirmiausia smulkmenose ir kasdienybėje". Kai Foucault kalba apie etiką kaip apie egzistavimo meną", jis eina Nietzsche's nužymėtu keliu: Šitai rei- 109

9 kėtų suprasti kaip apmąstytas ir savanoriškas praktikas, kurių padedami žmonės ne tik nustato sau elgesio tasykles, bet ir bando patys transformuotis, keisti įprastą būtį, sukurti iš savo gyvenimo kūrinį, turintį tam tikrą estetinę vertę ir atitinkantį kai kuriuos stiliaus reikalavimus" (Foucault 1999b: 133). Richardas Rorty pavadina Foucault autonomijos kunigaikščiu" (knight of autonomy). Foucault siekęs išrasti savo paties asmenybę lygiai taip pat, kaip ir Nietzsche. Bet, kitaip nei Nietzsche, jis neragino kitų sekti jo pėdomis. Jis tai pat nemanęs, kad žmogiškosios būtybės apskritai privalo būti bodleriškojo ar nyčiškojo tipo savęs išradėjais. Jis nenumatęs politikos, kuri padėtų ar priverstų juos būti labiau autonomiškus. Kaip geras liberalas, jis palikęs jiems savo nuožiūra tapti arba savęs išradėjais, arba tokiems banaliems, kokie tik nori būti (Rorty 1991: 194). Viename interviu Foucualt yra pasakęs: Man atrodo katastofiška ieškoti vienos moralės formos, kuri būtų priimtina kiekvienam ta prasme, kad kiekvienas privalėtų jai paklusti" (žr. Dreyfus, Rabinow 1986). Foucault antrame Seksualumo istorijos tome -Mėgavimasis malonumais - nurodo, jog tyrinėdamas antikinę etiką jis rėmęsis ir istoriko Veyno, ir Hadot veikalais. <... > Daugelis pokalbių su jais bei jų nuomonės man labai padėjo", -sako Foucault (Foucault 1999b: 130). Čia jis labai artimas prancūziškajai antikinės etikos, kaip savęs transformavimo, darbo su savimi, dvasinių pratimų interpretavimo, tradicijai. Tučiau Hadot įžvelgia, jo galva, reikšmingus skirtumus tarp savo dvasinių pratybų" bei Foucault egzistavimo estetikos". Hadot pripažįsta, kad tai, ką Foucault vadina savęs tobulinimo praktika", iš tiesų atitinka tai, ką Platono mokykla ir stoikai turėjo galvoje nurodydami konversiją į save. Tai išsilaisvinimas nuo išoriškumo, nuo asmeninio prieraišumo prie išorinių daiktų. Tai savęs stebėjimas ir fiksavimas to, kiek yra pažengta pirmyn saves tobulinimo kryptimi. Tačiau Hadot, kitaip nei Foucault, nemano, jog dvasiniai pratimai antikoje apsiriboja tik santykiu su savimi. Jo nuomone, tai naujas buvimo pasaulyje būdas, kuris galimas tik įsisąmoninus savo priklausomybę gamtai kaip universaliam visatos protui. Šią universalistinę kosminę dimensiją, Hadot nuomone, Foucault nepakankamai akcentavęs. Aš bijau, kad sutelkęs savo interpretaciją į tai, kas išskirtinai yra asmenybės kultūra, rūpestį savimi ir konversiją savęs link - bendriau, apibrėžęs savo etinį modelį kaip egzistavimo estetiką, Foucault siūlo asmenybės kultūrą, kuri yra pernelyg estetiška. Kitais žodžiais, tai gali būti naujas dendizmas, vėlyvojo dvidešimtojo amžiaus stilius", -padaro išvadą Hadot (Hadot 1995: 211). Klaidinga interpetuoti Foucault etiką, - sako jo kritikai Jamesas W. Bernaueris ir Michaelis Mahonas, prieštaraudami kartu ir Hadot, - kaip kvietimą sugrįžti į senovės graikų moralę, ar dar blogiau -į moralinį estetizmą (Bernauer, Mahon 1994: 153). Foucault subjektas visada atsiduria istorinėje situacijoje. Todėl Foucault naikina asmenybės iliuziją, kad ji galinti susitelkti tik į save ir atsiriboti nuo medicininių, ekonominių, politinių ar erotinių gyvenimo dimensijų. Moralinę asmenybės patirtį, anot jų, Foucault mato kaip kovą už laisvę kiekvienos istorinės situacijos kontekste. Foucault etika esanti kvietimas praktikuoti laisvę, peržengti situaciją, ieškoti ir atverti naujas santykio su savimi ir pasaulio įvykių galimybes (Bernauer, Mahon 1994: 154). Kokia prasme, anot Foucault, būtinai reikėtų grįžti prie graikų, kad įgytume santykį su savimi kaip su laisva individualybe? -klausia Gilles Deleuze. Akivaizdu, kad tokio grįžimo iš viso nereikalaujama." Deleuze mano, kad Foucault mąstė ne apie sugrįžimą į antikinę moralę. 110

10 Kaip tik atvirkščiai, jis manęs, kad santykis su savimi, nepaisant kodeksų ir galių, visada egzistuos. Subjektyvizacija, santykis su savimi formuojasi nepaliaujamai, bet patiria metamorfozes, pakeičia savo modusus tiek, kad senovės graikų moralė pavirsta į labai nutolusį prisiminimą" (,ll;enej 1998: 136). Tačiau santykis su savimi, kurį kontroliuoja ir santykis su galia, ir santykis su pažinimu, nepaliaujamai atgimsta kitoje vietoje ir kita forma. Rūpestis savimi ir dialogo ilgesys Ar Foucault etika pagrįsta monologiško, tik į save sutelkto esteto kūrybinėms savęs tobulinimo iniciatyvoms paremti, ar vis dėlto joje slypi potencija išgirsti ir Kitą? Sunku atsakyti į šį klausimą remiantis vien Seksualumo istorija, nes Foucault nebaigė savo tyrimo. Jeigu jis būtų priartėjęs prie naujųjų laikų ir ėmęs gilintis į Kanto išskirtas subtilias vyro ir moters santykių peripetijas, ar nepalaikytume jo nuosekliu kantininku, kaip kad dabar nyčininku -savojo aš stilistu. Mūsų galva, remiantis ankstesniais jo darbais, galima daryti išvadą, kad Foucault neuždaro subjekto net tada, kai jį išstumia iš istorinio diskurso ribų. Jis vis dėlto ieško Kito. Monologizmas, dialogo negalimybė buvo tai, kam jis tyliai oponavo net ir ankstyviausiuose savo darbuose, kuriuose jis dar neformuluoja savo atsigręžimo į subjektą. Kodėl jis pradeda rašyti Beprotybės istoriją? Ar vien beaistrių epistemų kaitos tyrimo sumetimų skatinamas? Kodėl nuosekliai tiria bausmės genealogiją? Abiejų tyrimų beaistris tonas nenaikina pamatinės vertybinės šių tekstų ašies: tylios sveikojo ir ligonio, baudžiančiojo ir nusikaltėlio dialogo nesamybės kritikos. Sveikasis ir teisusis - monologo iniciatorius. Jis neieško jo, priešingai, jis incijuoja jį. Nutolina Kitą radikalia distancija: jis izoliuoja jį erdvėje ir šioje izoliuotoje erdvėje stebi. Kaip įmanomas beprotybės dialogas su sveikumu? Kas galėtų būti šio dialogo iniciatorius - Aš" kaip pirmasis asmuo: sveikasis ar ligonis? Ligonis turbūt todėl ir tampa ligoniu, jog jis nebeįstengia būti savo paties gyvenimo autoriumi. Juo labiau - užmegzti socialinio santykio. Dialogo iniciatoriumi visada yra sveikasis žmogus. Foucault nemano, jog dialogas iš principo nėra galimas. Savo knygą jis pradeda Pascalio teze, kvestionuojančia radikalų sveikųjų ir nesveikųjų skirtumą. Tu.m tikra prasme ji grąžina sergantiesiems orumą ir garbę: žmonės yra tokie išprotėję, - sakęs Pascalis, -kad nebuvimas išprotėjusiu prilygsta kitai beprotybės formai" (Foucault 1961: XI). Ne psichiatrija kaip mokslas, teigia Foucault, nustato ribą starp sveikųjų ir beprotybės, o tam tikras veiksmas, nukerpantis juos jungiančią giją ir nustatantis distanciją tarp dviejų žmonių grupių. Autorius apsibrėžia, jog savo knygoje tirs būtent tokių veiksmų istoriją. Tam tikras dialogas tarp sveikųjų ir bepročių vis dėlto vyko. Modernioji sveikoji visuomenė nutraukė ši dialogą. Tokia Foucault pirmoji tezė, kurią jis paskelbė knygos įžangoje. Racionalusis žmogus komunikacijai su bepročiu deleguoja psichiatrą. Sveikąjį žmogų su bepročiu jungia vien tyla. Šioje tyloje atsiranda psichiatrijos kalba, kuri yra proto monologas apie beprotybę. Aš bandžiau parašyti ne šios kalbos istoriją, o veikiau šios tylos archeologiją" (Foucault 1961: Xlll). Vienas žmogus istorijoje tampa kurčias kitam. Jis nutildo kitą. H. D. Harootunianas pastebi paralelę tarp šios Foucault įžvelgtos ir Emmanuelio Levino istorijos kaip apakimo kitam" prielaidos. Beprotybės istorija, sako Foucault savo kūrinyje Žodžiai ir daiktai, yra Kitybės istorija: tai yra istorija to, kas kiekvienai kultūrai yra ir vidujai būdinga, ir kartu svetima. Todėl kultūra, siekdama apsisaugoti nuo vidinio pavojaus, Kitybę išstumia ir izoliuoja, kad susilpnintų tai, kas 111

11 svetima, -kitoniškumą (Harootunian 1988: ). Foucualt protestuoja prieš manipuliaciją, prieš disponavimą kito bejėgyste. Tai artima Levinui. Tačiau skirtingai nuo Levino, Kitas Foucault atsiveria ne kaip šis unikalus, nepakeičiamas Kito veidas, bet kaip kitos socialinės grupės narys - priklausantis bepročiams ar kaliniams. Foucault ieško dialogo ne tarp dvinario susitikimo aš ir tu, bet tarp grupinio mes ir jie. Kodėl Foucault susidomėjo Jeremy Benthamo Panoptikumu? Todėl, kad Benthamo numatytame tobulame kalėjime kiekvienas individas čia patikimai uždarytas vienutėje, tiesiai prieš prižiūrėtojo akis. Prižiūrėtojas jį nuolatos gali stebėti, o kalinys nemato nei prižiūrėtojo, nei savo kaimynų, nes šoninės sienos užkerta bet kokį kontaktą su kaimynais. Kaip pažymi Foucault, čia kalėjimo vienutės principas apverčiamas aukštyn kojom; arba, tikriau, iš trijų jos funkcijų - uždaryti, atimti šviesą ir paslėpti - lieka tik pirmoji, o kitos dvi panaikinamos. Akinanti šviesa ir prižiūrėtojo žvilgsnis įkalina geriau negu šešėlis, kuris galų gale ir apsaugo. Atvirumas - tai spąstai" (Foucualt 1998: 237). Foucault tokią kliūties, pasipriešinimo ar trinties netrikdomą valdžios sistemą įvardijo kaip išmoningą, bet žiaurią. Paradoksas tas, kad Benthamas neketino sukurti nieko žiauraus. Kaip tik atvirkščiai - siekė padaryti žmones kuo laimingesnius. Jis turėjo kilnią ambiciją- išlikti istorijoje kaip efektyviausiai geranoriškas" žmogus. Tačiau Foucault demaskavo slaptą jo sumanymo žiaurumą. Tą patį nelygiavertiško asimetriško santykio tarp psichiatro ir ligonio principą Foucault įžvelgė ir psichiatrijos praktikoje. Psichiatrijos ligoninės atsiradimą Foucault netraktuoja kaip galimo dialogo tarp sveikojo ir sergančiojo galimybę. Distancija neišnyksta. Ji įgauna dar vieną formą-vizualumą. Psichiatras stebi beprotį. Tai - asimetriškas santykis, mono loginis (Foucault 1961: ). Bepročių stebėjimo praktika susiklostė anksčiau, nei atsirado ligoninė. Ji siekia viduramžius. Po Prancūzijos revoliucijos beprotybė buvo pripažinta liga. Ligoniai išlaisvinti iš kalėjimo sąlygų. Pripažintas jų asmenybės orumas. Juos imta gydyti. Tačiau apie tikrąjį dialogą net neužsimenama. Beprotis visada turi proto akyse pasiteisinti kaip absoliutus svetimasis. Jis lieka svetimas. Svetimasis par excellence (Foucault 1961: 249). Anot Foucault, psichiatrija, kaip ji plėtojama psichiatrijos ligoninėje, visada išliks tik stebėjimo ir klasifikavimo tvarka. Ji niekada netaps dialogu. Psichonalizė, kuri laikoma didžiausiu psichiatrijos atradimu, taip pat, Foucault manymu, neatveria dialogiško santykio perspektyvos. Ji išvariusi piktąsias dvasias iš devynioliktojo šimtmečio psichikos ligonių stebėjimo praktikos ir tylos magiją pakeitusi kalbos galia. Foucault teigimu, psichoanalizė sudvigubino absoliutų stebėtojo stebėjimą, pridėjusi begalinį stebimo asmens monologą - taip išlaikydama senąją vienašališko stebėjimo beprotnamio struktūrą, tačiau išbalansavusi jį nesimetrine abipusybe, nauja kalbos be atsako struktūra" (Foucault 1961: ). Psichiatrija dialogo tarp sveikojo ir psichikos ligonio niekada taip ir nesuradusi - toks Foucault verdiktas. Istorija rodo, jog dialogas galimas. Tučiau modernioji visuomenė jo neieškojusi. Giluminėmis savo knygų Beprotybės istorija bei Disciplinuoti ir bausti išvadomis prancūzų filosofas, nors pats to ir nepripažįsta, iš epistemų archeologo tampa etiškai angažuotu autoriumi. Išvados 1. Vienas iš Foucault antkantizmo šaltinių yra jo antiantropologinis nusiteikimas. Jis tapatina Nietzsche's paskelbtą Dievo mirtį su žmogaus fi- 112

12 losofiniame diskurse mirtimi. Be to, Foucault antikantizmas kyla iš galios bei subjekto santykio interpretacijos sekant Nietzsche's genealogija. 2. Nepaisant Foucault antikantizmo, jis, kaip ir Maclntyre'as, netampa aršiu modernybės kritiku. Kanto straipsnyje Kas yra Švietimas jis įžvelgia kritinio požiūrio į dabartį - dabarties ontologijos" pradmenis. 3. Kritinio mąstymo projekto pagrįstumo pripažinimas suartina Foucault genealogiją su šiuolaikinio neokantiniko Habermaso socialine kritika. Tačiau nepaisant galimų panašumų Foucault, skirtingai nuo Habermaso, naudodamasis kritinio mąstymo galimybėmis, nesiekė pateikti universalaus pagrindimo. Foucault išlieka ištikimas Nietzsche's tradicijai, ir pagrindinis jį dominęs klausimas toks: kaip tame, kas mums duota kaip universalu, būtina ir privaloma, surasti vietos atskirybei ir atsitiktinumui? 4. Foucault dar labiau nutolsta nuo kantiškojo projekto istoriniu moralės raidos tyrimu. Kiekvienoje istorinėje kultūroje jis pastebi tuos pačius pasikartojančius stuktūrinius moralės fenomeno kontūrus. Foucault įžvelgia neatsiejamą ryšį tarp kiekvienoje istorinėje kultūroje besiklostančių galios žaidimų" ir etikos -santykio su savimi (rapport a soi). 5. Jis randa skirtingus santykio su savimi tipus graikų, romėnų ir krikščioniškoje moralėje. Todėl etikos, kaip santykio su savimi, kaitos istorija negali būti tapatinama su paties Foucault etinėmis pažiūromis. Egzistavimo estetika, kurią Foucault identifikavo graikų bei romėnų moralėje, nėra paradigmiškai perkeliama į dabartį. 6. Foucault rekonstruotas moralės, kaip seksualumo raidos, istorinis teatras tik atveria galimybę pamatyti, kaip galima mąstyti apie tuos pačius dalykus kitaip, negu mes mąstome šiandien. Tačiau Foucault neuniversalizuoja graikų moralės prielaidų. Jo moralės subjektas visada išlieka istorinėje situacijoje. 7. Seksualumo istorijos tyrimas liko nebaigtas. Spėta ištirti tik intensyvaus at-;igręžimo į patį save -rūpesčio savimi formas tam tikrame konkrečiame istoriniame kontekste. Todėl čia nekalbama apie atsižvelgimą į Kitą kaip savaiminį tikslą ", kurį įžvelgė moralės dėsnyje Kantas. Tui galbūt būtų atsivėrę tolesniame tyrime. 8. Tučiau ankstesnieji Foucault tyrimai pagrįsti monologinės laikysenos kritika. Izoliacija ir stebėjimas -tai dialogo tarp sveikojo ir ligonio, teisiojo ir nusikaltėlio negalimybės sąlygų sukūrimas. Į psichikos ligonį ir kaltajį Foucault tyliai, primygtinai nedeklaruodamas siūlo pažvelgti per kantiškojo reikalavimo prizmę: nenaudoti Kito kaip priemonės, o žvelgti į jį kaip į savaiminį tikslą. LITERATŪRA 1. Baranova, J Trys atsakymai j klausimą kas yra žmogus?", Žmogus ir žodis. Filosofija. Mokslo darbai, IV, p Bernauer, J. W; Mahon, M The Ethies of Miehel Foucault", in The Cambridge Companion to Foucault, ed. by Gary Gutting. Cambridgc: University Press, p Bubcr, M The Naturc of Man", in 011 /ntersubjectivity and Cultural Creativity. Chicago and London: The University of Chicago Press. 4. Davidson, A. l Ethic. as Aseetics: Foueault, the History of Ethic.. and Ancient Thought", in The Cambridge Companion to Foucault, ed. by Gary Gutting. Cambridge: University Press. 5. Davidson, A. l Areheology, gcneology, ethics", in Foucault: A Critical Reader. Oxford; New York: Basil Blaekwell. 6. Drcyfus, H. L.; Rabinow, P What is Maturity? Habermas and Foucualt on 'What is Enlightcnmcnt?"', in Foucault: A Critical Reader, ed. D. C. Hoy. Oxford; Ncw York: Basil Blackwcll. 113

13 7. Foucault, M Madness and Civilization. A History of lnsanity in the Age of Reason. London: Routlcdgc. 8. Foucault, M Les mots et les choses. Une archeologie des sciences humaines. Paris: Gallimard. 9. Foucault, M. 1980a. The Confession of the Flesh", in Power/Knowledge: Selected lnterviews and Other Writings , ed. Colin Gordon. Ncw York: Pantheon Books, p Foucault, M. 1980b. The History of Scxuality. Interview hy Lucette Finas", in Power/Knowledge: Selected lnterviews and Other Writings , cd. Colin Gordon. New York: Pantheon Books, p Foucault, M. 1989a. Sexual Choice, Sexual Act", in Foucault Live (lnterviews, ). New York: Semiotext(e) Foreign Agents Series, p Foucault, M. 1989b. The Retum of Morality", in Foucault Live (lnterviews, ). New York: Semiotext(e) Foreign Agents Series, p Foucault, M. 1994a. Self-Writing", in Ethics: Subjectivity and Truth, Essential Works of Foucault , volume l, ed. Paui Rabinow. New York: The New Press. 14. Foucault, M. 1994b. Technologies of the Self', in Ethics: Subjectivity and 'Irnth, Essential Works of Foucault , volume l, ed. Paui Rabinow. New York: The New Press. 15. Foucault, M. 1994c. What is Enlightenment", in Foucault M. Ethics, Subjectivity and Truth, ed. by P. Rabinow, vol. l. New York: The New Press. 16. Foucault, M Disciplinuoti ir bausti. Kalėjimo gimimas. Vilnius: Baltos lankos. 17. Foucault, M. 1999a. Valia žinoti", in Seksualumo istorija. Vilnius: Vaga. 18. Foucault, M. 1999h. Mėgavimasis malonumais", in Seksualumo istorija. Vilnius: Vaga. 19. Foucault, M. 1999c. Rūpestis dėl savęs", in Seksualumo istorija. Vilnius: Vaga. 20. Habermas, J The Philosophical Discourse of Modemity: Twelve Lectures. Cambridge, Mass.: The MITPress. 21. Hadot, P Reflections on the ldea of the 'Cultivation of the Self"', in Hadot, P. Philosophy as a Way of Life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault. Oxford UK, Cambridge USA: Blackwell. 22. Heidcgeri, M Kantas ir metafizikos problema", in Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis. 23. Harootunian, H. D Foucault, Gcncology, History. The Puisuit of Othcmcss", in After Foucault. Humanistic Knowledge, Postmodem Challenges, ed. J. Arac. New Brunswick; London: Rutgers Univcrsity Press. 24. Ingram, D Foucault and Habermas on the Subject of Reason", in The Cambridge Companion to Foucault, cd. hy Gary Gutting. Cambridge: University Press, p Kantas, l Atsakymas į klausimą 'Kas yra švietimas?"', in Filosofijos istorijos chrestomatija. Naujieji amžiai. Vilnius: Mintis. 26. Maclntyre, A After Virtue. A Study in Moral Theory. London: Duckworth. 27. McCarthy, T ldeals and lllusions. On Reconstruction and Deconstruction in Contemporary Critical Theory. Cambridge Mass: MIT Press. 28. Nietzsche, F Linksmasis mokslas. Vilnius: Pradai. 29. Norris, Ch ,,'What is Enlightenment?': Kant According to Foucault", in The Cambridge Companion to Foucault, ed. by Gary Gutting. Cambridge: University Press, p Rabinow, P Modem and Counter-modem: Ethos and Epoch in Heidegger and Foucault", in The Cambridge Companion to Foucault, ed. by Gary Gutting. Cambridge: University Press, p Rorty, R. Moral ldentity and Private Autonomy. The Case of Foucault", in Rorty, R. Essays on Heidegger and Others. Philosophical Papers, vol. 2, p Scheler, M Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bem. 33. Smart, B Foucault, Levinas and the Subject of Responsibility", in The Later Foucault, ed. by. J. Moss. London, Thousand Oaks, New Delbi: SAGE Publications, p Watson, S 'Between Tradition and Oblivion': Foucault, thc Complications of Form, the Literatures of Rcason, and the fathetics of Existence", in The Cambridge Companion to Foucault, ed. by Gary Gutting. Cambridgc: University Press, p Walzer, M Vieniša Michelio Foucault politika", in Walzcr, M. Kritikų draugija. Vilnius: Pradai, p )J.eJieJ )J( <l>yko. MocKBa: 113,llllTCJibCTBO rymamnaphoh JUITCparypbi. 114

14 BEYOND KANT": A NEW GENEALOGY OF MORALS BY M. FOUCAULT Jūratė Baranova Summa ry This article analyscs thc turn towards morality by French postmodernist and poststructuralist Michcl Foucault. It emphasises the question, what is the distance between Foucault and Kant. Foucault can be considered as a radical Antikantian, when one takes into account his attitude toward anthropology. Bcsides that, the Antikantianism of Foucault stem'i from the interpretation of relation between power and subject following Niewchean genealogy. Notwithstanding his Antikantianism Foucault is not so ardent critic of Modernity as Alasdair Maclntyre. In Kant's attitudc toward present elaborated in the article What is Enlightenment? he finds echo of his own project - ontalagy af present". But Faucault's investigatian of marais goes inta appasite directian than Kant's. Kant looked for a priori and timeless foundatians af marais. Foucault in his genealagy investigates histarical structures af marality. In every histarical culture he discems the same repeating structural cantaurs af marality. He sees the connectian between power games and relatian towards aneself (rapport a soi) in Greek, Roman and Christian cultures. Author of the article concludcs that Foucault's interest in antique morality cannat be cansidered as indicatian his own ethical views. He does not look for the universal ground for morality in the antique ethics. This historical theathre of changes in ethics, rccantructed by Foucault was only for the reason to scc the passiblity to think about ourselves in different manner as we think today. But subject af Faucault cthics is always cantexualized in histarical situatian. This conclusion is also based an insight suggested by the reading Foucault baoks Madness and Civilization and Discipline and Punish. These books are based on tacit critique for absence of dialague between two different groups : hcalthy and mentally siek, keepers af justice and criminals. One can notice that this tacit assumption does not contradict Kantian imperative: do nat use the other persan as a means, consider him (her) only as a value in itsclf. Keywords: anthropalagy, histary of sexuality, ethics, worry about himself, dialogue. [teikta

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS Dalyko (modulio) pavadinimas KRIMINOLOGIJOS TEORIJOS Kodas Dėstytojas (-ai) Koordinuojantis: prof. dr. Aleksandras Do

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS Dalyko (modulio) pavadinimas KRIMINOLOGIJOS TEORIJOS Kodas Dėstytojas (-ai) Koordinuojantis: prof. dr. Aleksandras Do STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS Dalyko (modulio) pavadinimas KRIMINOLOGIJOS TEORIJOS Kodas Dėstytojas (-ai) Koordinuojantis: prof. dr. Aleksandras Dobryninas Kitas (-i): doc. dr. Gintautas Sakalauskas

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį prašymą) Viešpaties malda Dieve Tėve ir Motina mūsų,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Santuokos apeigynas

Santuokos apeigynas ... 7. Nuostatų analizė: autentiškos nuostatos Šios analizės iki-etinė reikšmė Remiantis apmąstymais apie bendrojo gėrio savitą reikšmę, t. y. apie santykį, kuris turi būti tarp dalyvavimo kaip asmenų

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai Jolanta Jarmolovičiūtė IV Vilniaus traumų psichologijos konferencija 2013 m. kovo 22 d. Problemos aktualumas 1 pav. 0-19 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo savižudybių

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

MENAS ir sveikata

MENAS ir sveikata MENAS SVEIKATA Programa Menas žmogaus gerovei http://www.ltkt.lt/?psl=projektufinansavimas&do=konkursai&step=view&id=128 Paraiškos priimamos nuo 2017 m. vasario 9 d. iki 2017 m. kovo 14 d. Leonardo da

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi.

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. Mes tikim, kad kiekvieną dieną į mokyklą mus lydės

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra Mokslinė-praktinė konferencija

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode] Mokslo ir tyrimų klasteris Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo kaita, tapatumo iššūkiai: dalyvavimo ir įgalinimo strategijų ieškant Vadovas: prof. dr. Artūras Tereškinas,

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Andrius Bielskis Egzistencija, prasmė, tobulumas: aristoteliški gyvenimo prasmės apmąstymai Monografija Iš anglų kalbos v

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Andrius Bielskis Egzistencija, prasmė, tobulumas: aristoteliški gyvenimo prasmės apmąstymai Monografija Iš anglų kalbos v MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Andrius Bielskis Egzistencija, prasmė, tobulumas: aristoteliški gyvenimo prasmės apmąstymai Monografija Iš anglų kalbos vertė Antanas Voznikaitis Vilnius 2015 Monografija parengta

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Stazuotes uzsienyje on-line

Stazuotes uzsienyje on-line Tomas Jovaiša MD PhD FRCA FFICM Kodėl jauni gydytojai turi išvažiuoti į užsienį ir ko reikia, kad jie sugrįžtų. 15 metų ir 1 500 000 svarų patirtis Truputį apie mane VU medicinos fakultetas VU anesteziologijos

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasišk

NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasišk NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasiškai augu ir tobulėju. Tai duoda man vidinės jėgos savyje

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų va

Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų va Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų valdymo asociacija Leidinio autorius ir rengėjas Juridinis

Detaliau

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene Savivaldus mokymasis kaip mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo prielaida 2013-04-12 INOVATYVIOS UGDYMO/SI SISTEMOS MOKYMASIS GYVENIMUI AUTORIAI prof. dr. Aušra Kazlauskienė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Projektas NR. VP1-1.3-SADM-02-K-01-002 Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų įdarbinimo teisinė ir psichologinė motyvacija

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 19 1.1 Civilinės teisės samprata 19 1.1.1 Privatinė teisė ir civilinė teisė 19 1.1.2 Civilinės teisės reglamentuojami santykiai 20 1.1.2.1 Civilinio teisinio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vaiva Janonienė,

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau