ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS EDUKOLOGIJOS INSTITUTAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS EDUKOLOGIJOS INSTITUTAS"

Transkriptas

1 ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS EDUKOLOGIJOS INSTITUTAS Magistro studijų programa Specialioji pedagogika specializacija specialiojo ir inkliuzinio ugdymo koordinavimas GABRIELĖ ŠULMAITĖ TĖVŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS, TURINČIUS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ, PSICHOSOCIALINIAI IŠŠŪKIAI Magistro baigiamasis darbas Magistro baigiamojo darbo vadovas doc. dr. R. Paulauskas Šiauliai, 2020

2 Parengto baigiamojo darbo savarankiškumo patvirtinimas Patvirtinu, kad magistro baigiamasis darbas Tėvų, auginančių vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą, psichosocialiniai iššūkiai 1) parengtas savarankiškai; 2) nebuvo pateiktas studijuojant šiame ar ankstesniuose semestruose, nebuvo naudotas kitame universitete / institute Lietuvoje ir užsienyje; 3) yra originalus, nenaudota medžiaga iš kitų autorių darbų, kurie nenurodyti darbe; 4) pateiktas visas cituotos literatūros sąrašas Studento Vardas, pavardė Parašas 2

3 Magistro baigiamojo darbo santrauka Baigiamajame magistro darbe siekiama ištirti tėvų patiriamus psichologinius ir socialinius iššūkius, auginant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus. Darbe analizuojama tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, patiriami psichologiniai ir socialiniai veiksniai, lemiantys tėvystės stresą. Teorinėje dalyje aptariama vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, psichosocialinė charakteristika, tėvystės streso samprata, streso modeliai bei tėvų patiriami psichologiniai ir socialiniai sunkumai, auginant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus. Siekiant išsiaiškinti, su kokiais psichologiniais ir socialiniais iššūkiais susiduria tėvai, auginantys vaikus autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, ir palyginti jų patiriamo streso lygį su tėvų, auginančių įprastos raidos vaikus, atliktas kiekybinis tyrimas, kurį sudarė dvi apklausos. Pirmojoje jų dalyvavo 200 tėvų, auginančių vaikus su autizmo spektro sutrikimu, antrojoje 201 tėvas, auginantis įprastos raidos vaikus. Svarbiausios empirinio tyrimo išvados: 1) Tėvai, auginantys autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, palyginti su auginančiais įprastos raidos vaikus, patiria didesnį tėvystės stresą. Tokias šeimas lydi didesni finansiniai sunkumai, didesni iššūkiai derinant atsakomybes, jos turi mažiau galimybių rinktis ir kontroliuoti savo gyvenimą. Taip pat, palyginti su šeimomis, auginančiomis įprastos raidos vaikus, tokios šeimos patiria didesnį tiesiogiai vaiko nulemtą stresą, jaučiasi turinčios per mažai laiko ir lankstumo. 2) Šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, patiria didesnį tėvystės stresą pagal pasitenkinimo tėvyste, kontrolės stokos, tėvystės pasiekimų subskalių rezultatus. 3) Auginant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, tėvystės stresoriai (socialiniai ir psichologiniai) didžiausią įtaką turi tėvų kontrolės stokai, mažesnę pasitenkinimui tėvyste, dar mažiau jie veikia tėvystės pasiekimus. Su kontrolės stoka reikšmingai susijęs pasitenkinimas tėvyste ir tėvystės pasiekimai. Tėvystės stresui įtakos neturi tėvų demografiniai požymiai (lytis, amžius, išsilavinimas, šeimyninė padėtis). Tyrimo hipotezė pasitvirtino: tėvai, auginantys autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, patiria didesnį tėvystės stresą. Esminiai žodžiai: autizmo spektro sutrikimas, stresoriai, tėvystės stresas 3

4 TURINYS Magistro baigiamojo darbo santrauka... 3 Įvadas skyrius. TĖVŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS, TURINČIUS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ, REAGAVIMO Į PSICHOSOCIALINIUS IŠŠŪKIUS YPATUMAI Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, psichosocialinė charakteristika Tėvystės streso samprata Tėvystės streso modeliai Psichologiniai sunkumai, auginant autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką Socialiniai sunkumai, auginant autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką skyrius. TĖVYSTĖS STRESO IR JĮ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ Tyrimo metodika ir organizavimas Tyrimo imtis Tyrimo instrumentas Tėvystės stresą lemiantys veiksniai Psichologiniai veiksniai Socialiniai veiksniai Tėvystės pasiekimų, pasitenkinimo tėvyste ir kontrolės įtakos vertinimas Tėvystės pasiekimai Pasitenkinimas tėvyste Kontrolės stoka Tėvystės streso sąsajos Tėvystės streso subskalių sąsajos Tėvystės streso sąsajos su socialiniais demografiniais veiksniais Diskusija Išvados Rekomendacijos Literatūra PRIEDAI

5 Įvadas Tyrimo aktualumas ir problema. Šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, susiduria su įvairiais iššūkiais, kurie prasideda vienais pirmųjų vaiko gyvenimo metų ir trunka visą gyvenimą (Baixauli, Rosello, Berenguer, Mira ir Miranda, 2019). Autizmo spektro sutrikimas yra vienas sudėtingiausių plataus spektro nespecifinių sutrikimų, kurį sukelia įvairūs kenksmingi organiniai, biologiniai ir genetiniai veiksniai (Martin, 2014). Iki šiol nėra visiškai ištirtos autizmo pasireiškimo priežastys. Nustatant autizmo spektro sutrikimą, jis dažnai painiojamas su kitais sutrikimais (Mickevičienė, Perminas ir Šinkariova, 2009). Šeimos, auginančios vaiką, turintį autizmo spektro sutrikimą, turi didesnę riziką ir dažniau susiduria su fizinėmis ir psichologinėmis problemomis nei tėvai, auginantys vaiką su kitu sutrikimu (Predescu ir Sipos, 2013). Tėvai, sužinoję apie savo vaiko išskirtinumą sutrikimą, negalią, neišvengiamai patiria stresą. Jie staiga turi prisitaikyti prie naujo savo vaidmens išskirtinio vaiko tėvai (Deater- Deckard ir Panneton, 2017). Autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai reikalauja daug tėvų dėmesio ir tai gali sustiprinti jų stresą (Gerstein, Crnic, Blacher ir Baker, 2009). Tėvai į žinią, kad jų vaikas turi autizmo spektro sutrikimą, reaguoja skirtingai. Net tiksliai dar nežinodami, kokia bus vaiko negalia, tėvai jaučia bejėgiškumą, reaguoja neadekvačiai, patiria pyktį, šoką ir kaltę, išgyvena gilaus liūdesio ir depresijos laikotarpius. Šias tėvų emocijas sustiprina tai, kad gimęs kūdikis atrodo sveikas (Baixauli et al., 2019), o diagnozė paaiškėja vėliau. Matonytė, Viduolienė ir Perminas (2015) teigia, kad vaiką supanti artimiausia aplinka, šeimos nariai, ypač motina, turi įtakos jo raidai, sėkmingam prisitaikymui. Ši aplinka itin svarbi ankstyvaisiais vaiko gyvenimo tarpsniais. Šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, palyginti su kitas negalias turinčių vaikų tėvais, patiria didesnį tėvystės stresą (Hayes ir Watson, 2013), susiduria su depresija ir stipresniu nerimu (Ben-Sasson, Soto, Martinez-Pedraza ir Carter). Tėvystės stresas stipriai susijęs su psichologine gerove (Martins, Stephen ir Fouche, 2013). Dažniau pastebimos tokios emocinės reakcijos, kaip pyktis ir priešiškumas aplinkai, iracionali kaltė, frustracija, bejėgiškumas ir nusivylimas (Mickevičienė, Perminas ir Šinkariova, 2009), jaučiamas nuolatinis nuovargis (Weiss, Wingsiong ir Lunsky, 2014). Intensyvus tėvystės, motinystės stresas yra svarbus rizikos veiksnys ne tik vaiko psichosocialinei raidai, bet ir visos šeimos gerovei. 5

6 Ludlow, Skelly ir Rohleder (2014), Baixauli, et al., (2019), psichologinius ir socialinius iššūkius įvardija kaip vienus dažniausiai patiriamų sunkumų, auginant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus. Pasak Baixauli et al., (2019) vaiko, turinčio autizmo spektro sutrikimą, auginimas gali itin paveikti visą šeimos gyvenimą, su tėvyste ir motinyste susijusio streso lygį. Tiriant psichologinius ir socialinius tėvystės iššūkius, magistro darbe siekiama atsakyti į probleminius klausimus: su kokiais psichologiniais ir socialiniais tėvystės streso veiksniais susiduria šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus?; kaip skiriasi tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, ir įprastos raidos, pasitenkinimo tėvyste, kontrolės ir tėvystės pasiekimų rodikliai? Tyrimo objektas tėvų patiriami socialiniai ir psichologiniai iššūkiai, auginant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus. Hipotezė tikėtina, kad tėvai, auginantys autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, patiria didesnį tėvystės stresą nei tėvai, auginantys įprastos raidos vaikus. Tyrimo tikslas ištirti tėvų patiriamus psichologinius ir socialinius iššūkius, auginant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus. Uždaviniai: 1. Taikant teorinės analizės metodą, išnagrinėti psichologinius ir socialinius iššūkius, auginant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus. 2. Remiantis tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, apklausos duomenimis, išanalizuoti psichologinius ir socialinius veiksnius, lemiančius tėvystės stresą. 3. Taikant statistinės analizės metodus, palyginti tėvystės stresą tarp tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, ir tėvų, auginančių įprastos raidos vaikus. 4. Taikant statistinės analizės metodus, nustatyti tėvystės streso subskalių koreliacinius ryšius ir ryšius su sociodemografiniais duomenimis. Tyrimo metodai, naudoti išsikeltam tikslui pasiekti: Teoriniai: atlikta skirtingų mokslo šaltinių analizė, palyginti, susisteminti ir apibendrinti jų duomenys. Empiriniai: atlikta anketinė apklausa taikant Berry ir Jones (1995) Tėvystės streso skalės (angl. The Parental Stress Scale) klausimyną. 6

7 Statistiniai: kiekybinė rezultatų analizė. Analizuojant rezultatus, taikyti statistinės duomenų analizės metodai: skirstinių analizė, vidurkis, standartinis nuokrypis. Faktorinė analizė pritaikius Varimax sukimą, grupuojant duomenis. Atliktas Student t-testas (neprikausomoms imtims) ir porinis (nepriklausomų imčių) Student t-testas. Taikytas Spirmeno koreliacijos koeficientas nustatant ryšius tarp demografinių rodiklių ir tėvystės streso. Pirsono koreliacijos koeficientas, siekiant patikrinti, kaip tėvystės streso subskalės yra tarpusavyje susijusios. Duomenys apdoroti naudojantis kompiuterinės duomenų analizės paketu SPSS (angl. Statistical Package for the Social Sciences). Tyrimo imtis ir organizavimas. Tyrimui atlikti buvo naudojama anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 200 tėvų, auginančių vaikus su autizmo spektro sutrikimu, ir 201 tėvas, auginantis įprastos raidos vaikus. Tyrimas atliktas 2020 m. kovo balandžio mėnesiais. Respondentai pildė elektronines anketas interneto svetainėje Darbo rašymo etapai: 1. Mokslinės literatūros analizė, nagrinėjant, tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, reagavimo į psichosocialinius iššūkius ypatumus. Taip pat aptarta šių tėvų psichosocialinė charakteristika, tėvystės streso samprata bei streso modeliai. 2. Tyrimo instrumento pasirinkimas ir apklausos atlikimas. 3. Tyrimo metu gautų duomenų analizė ir interpretavimas, išvadų ir rekomendacijų formulavimas. Darbo reikšmingumas. Daugėjant autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų, mokslo darbai, nagrinėjantys tėvystės patiriamus psichologinius ir socialinius sunkumus, tėvystės streso ypatumus, yra itin svarbūs ir reikalingi. Lietuvoje šie klausimai kol kas nėra išsamiai išnagrinėti (ypač pasigendama lyginamosios užsienio mokslininkų darbų analizės, Lietuvoje atliktų tyrimų, leidžiančių lyginti tėvų, auginančių vaikus autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus ir įprastos raidos, streso lygį), todėl pasirinkta tema yra sąlyginai nauja, aktuali ir reikšminga teoriniu bei praktiniu aspektais. Darbe numatomi išnagrinėti duomenys ir lyginamojo tėvų streso lygio tyrimo rezultatai yra svarbūs, siekiant įvertinti psichologinės, socialinės pagalbos poreikį tėvams, auginantiems vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą, ir jos teikimo specifiką, kad būtų užtikrinta šeimos gerovė ir sukurta tokiems vaikams vystytis. Magistro darbo struktūra. Magistro darbą sudaro santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas, 2 skyriai, išvados, naudotos literatūros sąrašas (59 literatūros šaltiniai), priedai. Tyrimo 7

8 duomenis iliustruoja 12 lentelių, 2 paveikslai. Prieduose pateikiamas tėvystės streso skalės klausimynas tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus. Darbo apimtis 52 puslapiai. Pagrindinės sąvokos Autizmo spektro sutrikimas tai sutrikimų grupė, priskiriama įvairiapusiams raidos sutrikimams. Jis apibūdinamas kokybiniais komunikacijos gebėjimų, elgesio ir socializacijos sutrikdymais (Luther, Canham, Cureton, 2005). Stresoriai tai bet kokie stimulai, reikalavimai, situacijos ar aplinkybės, kurios pažeidžia mūsų pusiausvyrą, homeostazę ir verčia vienaip ar kitaip reaguoti (Žemaitienė, Bulotaitė, Jusienė, Veryga, 2011) Tėvystės stresas fizinis, psichinis ar emocinis atsakas į įtampą, kurią jaučia tėvai, dėl atsiradusių naujų reikalavimų, kylančių iš tėvystės proceso, ir yra suvokiamas kaip neigiami jausmai bei įsitikinimai tiek apie vaiką, tiek apie save patį (Deater-Deckard, Panneton, 2017). 8

9 1 skyrius. TĖVŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS, TURINČIUS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ, REAGAVIMO Į PSICHOSOCIALINIUS IŠŠŪKIUS YPATUMAI 1.1. Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, psichosocialinė charakteristika Nagrinėjant tėvų patiriamus psichologinius ir socialinius sunkumus, auginant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, svarbu išanalizuoti šio sutrikimo sampratą ir apibūdinimus. Yra daugybė autizmo spektro sutrikimo apibūdinimų. Tai lemia šio sutrikimo įvairiapusiškumas: skirtingi mokslininkai, gydytojai nurodo ir akcentuoja skirtingus jo požymius. Vienas dažniausiai naudojamų apibrėžimų: autizmo spektro sutrikimas tai sutrikimų grupė, priskiriama įvairiapusiams raidos sutrikimams. Jis apibūdinamas kokybiniais komunikacijos gebėjimų, elgesio ir socializacijos sutrikdymais (Luther, Canham ir Cureton, 2005), kurie fiksuojami ankstyvojoje vaikystėje ir pasireiškia iki trejų metų amžiaus. Tuo tarpu Schieve, Blumberg, Rice ir Visser (2013) nurodo, kad autizmas pasireiškia jau per pirmuosius dvejus vaiko gyvenimo metus. Balčiūnaitė ir Ivoškuvienė (2002) autizmo spektro sutrikimą apibūdina kaip vieną sunkiausių raidos sutrikimų, dėl kurio nukenčia komunikacija ir kitos žmogaus veiklos sferos, pabrėžia šio sutrikimo požymių unikalumą ir ilgalaikiškumą turi kai kuriuos tik jam būdingus požymius ir išlieka visą gyvenimą. Ilgalaiškumą, kaip vieną esminių šio sutrikimo požymių, mini ir Hallmayer et al., (2012), Bolt, Greenberg ir Kring (2006), Haisley (2014), Sherratt (2007), teigdami, kad šis vienas dažnesnių vaikų raidos sutrikimų yra būklė visam vaiko gyvenimui. Kiek kitaip į autizmą žvelgia Andrašiūnienė (2007), kuri socialinių terminų žodynėlyje jį įvardija kaip santykių su aplinka sutrikimą, pasireiškiantį žmonių ignoravimu, patologiniu uždarumu savo emociniame, socialiniame, dvasiniame pasaulyje. Įvairiapusiai raidos sutrikimai klasifikuojami pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją TLK-10. Ši klasifikacija naudojama ir Lietuvoje 1. Remiantis TLK-10, įvairiapusių raidos sutrikimų grupei priklausantys sutrikimai apibūdinami kokybinėmis socialinio bendravimo ir komunikacijos anomalijomis bei ribotu, stereotipiniu ir pasikartojančiu interesų ir veiklos ratu. Šią grupę sudaro: vaikystės autizmas, netipinis autizmas, Retto sindromas, kiti dezintegraciniai vaikystės sutrikimai, hiperaktyvus elgesys, susijęs su protiniu atsilikimu ir 1 Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija (2015) 9

10 stereotipiniais judesiais, Aspergerio sindromas, kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai, nepatikslintas įvairiapusis raidos sutrikimas m. išleista nauja tarptautinė ligų klasifikacija TLK-11 2, kuri Lietuvoje įsigalios 2022 m. Pagal naująją klasifikaciją TLK-11, autizmo spektro sutrikimas apima vaikystės autizmą ir Aspergerio sindromą. TLK-11, autizmo spektro sutrikimas apibūdinamas trūkumais, kurie pasireiškia nuolatiniais gebėjimo inicijuoti ir palaikyti abipusę socialinę sąveiką ir socialinius ryšius. Autizmo spektro sutrikimas atsiranda vystymosi metu, tačiau simptomai gali visiškai pasireikšti tik vėliau, kai socialiniai poreikiai viršija ribotas galimybes. TLK-11, autizmo spektro sutrikimas apima ir vaikų autizmą, ir Aspergerio sindromą, iš TLK-10, suskirstytą į vieną kategoriją, kuriai būdingi socialinio bendravimo trūkumai ir riboti, pasikartojantys ir nelankstūs elgesio, pomėgių ar veiklos modeliai. Psichikos sveikatos specialistai vadovaujasi Amerikos psichiatrų asociacijos (APA) parengtu psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadovu DSM metais išleista naujausia šio vadovo versija DSM-5. Joje prie diagnostikos kriterijų nebeliko verbalinės komunikacijos sutrikimo, taip pat nuostatos, kad pagrindiniai požymiai nustatomi vaikams iki trejų metų amžiaus. Lyginant su ankstesne vadovo versija, naujausiame leidime siūloma atsisakyti autizmo sąvokos ir vietoj jos naudoti autizmo spektro sutrikimo sąvoką, kuri apima autizmą, Aspergerio sindromą ir kitaip neklasifikuojamą įvairiapusį raidos sutrikimą (Gould ir Gillberger, 2011). Pastaruosius 50 metų pasaulyje auga autizmo paplitimas. Naujausi didelės apimties apklausų rezultatai nurodo 1 2 % šio sutrikimo paplitimą (Arshad, 2013, cit. Vėlavičienė, Adomaitienė ir Bulanovaitė, 2019). Tyrimų rezultatai rodo, kad autizmo spektro sutrikimas pastarąjį dešimtmetį diagnozuojamas 4 kartus dažniau. Remiantis JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, vienam iš 59 vaikų nustatomas autizmo spektro sutrikimas (Baio et al., 2018). Išplitus autizmo spektro sutrikimui, sparčiai didėja paramos bei sveikatos priežiūros paslaugų, reikalingų tokių vaikų elgesio ir raidos vystymuisi visą gyvenimą, poreikis (Hodgetts, Zwaigenbaum ir Nicholas, 2013). Kai kurie kritikai teigia, kad autizmo epidemija atsirado dėl šio sutrikimo sudėtingumo, tikslių diagnozės kriterijų nebuvimo (Gernsbacher, Dawson ir Goldsmith, 2005, cit. RunswickCole, Mallet ir Timimi, 2016). 2 International Classifications of Diseases 11th Revision (2018) 3 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2013) 10

11 Vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, būdingas visiškas arba dalinis atsiribojimas nuo aplinkinių ir aplinkos, savęs stimuliavimas, judrumo, dėmesio, impulsyvumo, kūno judesių, pažinimo ir mąstymo, kalbos ir kalbėjimo, emocijų, intuicijos stoka socialiniame bendravime, sensorinio jautrumo, sensorinės integracijos ir kiti sunkumai (Lesinskienė, 2014; Ivoškuvienė ir Dubinienė, 2005). Nuo pat ankstyvos vaikystės vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, kyla įvairių verbalinės ir neverbalinės komunikacijos, socializacijos, laisvalaikio ar žaidimų problemų (Ivonytė, Kavaliauskienė ir Sąlyga, 2009). Haisley (2014) nurodo, kad vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, būdingas pasikartojantis elgesys ir (arba) ribotas susidomėjimas intensyvia zona. Kai kuriems, autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams, gali pasireikšti pasikartojantys motoriniai judesiai (rankų plasnojimas, šokinėjimas, vaikščiojimas ant pirštų galiukų ir kt.). Aukštesniame pažinimo lygmenyje vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimą, ribotai domisi ribotomis temomis, objektais (pavyzdžiui, kelio ženklai, traukinių tvarkaraščiai, automobilių tipai). Haisley (2014) teigia, kad vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimą, gali griežtai laikytis įprastos tvarkos ar konkretaus dienos režimo, jiems dažnai būdingas hiper arba hipo jautrumas jutimo dirgikliams, įskaitant tam tikras faktūras (drabužius, maistą ir kt.), garsus, kvapus ir judesius. Empatijos ir intuicijos stoka vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, apsunkina jų bendravimą su aplinkiniais. Šie vaikai pasižymi siauru, savitu interesų ratu, kitaip bendrauja, kitaip suvokia save ir aplinkinius, savotiškai juos piešia (Lesinskienė, Paškevičiūtė ir Vilūnaitė, 2002). Dažniausiai vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, nustatomas elgesio sutrikimo simptomų kompleksas, kuriam reikia plataus spektro intervencinių įvairių sveikatos priežiūros sričių specialistų programų (Zablotsky, Kalb, Freedman ir Vasa, 2014). Augant vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, dažnai išryškėja elgesio problemos, dėl kurių aplinkiniams tampa dar sunkiau su jais bendrauti, o autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams prisitaikyti namuose ir ugdymo įstaigose (Mikulėnaitė ir Ulevičiūtė, 2004). Negalėdamas komunikuoti verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis, vaikas jaučiasi izoliuotas, vienišas, atstumtas, negali išsakyti savo nuomonės ir užmegzti kontakto, todėl yra emociškai suvaržytas. Neretai vaikai stokoja savigarbos, yra pikti ir agresyvūs (Ivoškuvienė ir Balčiūnaitė, 2002). Mikulėnaitė ir Ulevičiūtė (2004), Lesinskienė (2014), nurodo šiuos pagrindinius autizmo spektro sutrikimo požymius: 11

12 bendravimo sunkumai: verbalinis (žodinis), neverbalinis (nežodinis arba kūno kalba : gestai, akių kontaktas, šypsena ir kt.); socialiniai kontaktai sutrikęs kitų žmonių jausmų supratimas, nepakankamas ar netinkamas reagavimas į juos, nesugebėjimas palaikyti kontakto su aplinkiniais; stereotipiniai (pasikartojantys) judesiai / elgesys vaikas daug kartų kartoja žodžius, judesius, laikosi tam tikrų beprasmiškų elgesio, žaidimo taisyklių, tvarko daiktus pagal savo nekeičiamas, griežtas taisykles ir nepasiduoda koregavimui. Anot Edelson (1998) (cit. Balčiūnaitė ir Ivoškuvienė, 2002), raktas autizmui nustatyti socialinio elgesio sutrikimai. Jis skiria tris socialinių problemų grupes: socialinis vengimas; socialinis abejingumas; socialinis nerangumas. Socialinis vengimas tai žmonių vengimas ir nenoras su jais bendrauti. Bendras socialinio vengimo požymis yra pyktis arba,,bėgimas šalin. Vaikai, kuriems būdingas socialinis vengimas, norėdami išvengti kontakto, atsuka nugarą. Pasak Edelson (1998) (cit. Balčiūnaitė, Ivoškuvienė, 2002), egzistuoja ir kita teorija, teigianti, kad autizmo spektro sutrikimą turinčiam vaikui, susitikus su kitais asmenimis, problemų iškyla dėl perdėto jautrumo tam tikriems sensoriniams dirgikliams. Pavyzdžiui, autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai, skaudžiai reaguoja į tėvų balsus, kvapus ar spalvas, o kai kurie jų jaučia skausmą, kai kas nors juos liečia ar laiko. Socialinis abejingumas. Asmenys, kurie apibūdinami kaip,,socialiai abejingi, neieško socialinės sąveikos su kitais, vengia socialinių situacijų. Edelson (1998) (cit. Balčiūnaitė ir Ivoškuvienė, 2002) pažymi, kad yra dar viena teorija, teigianti, kad asmenys, pasižymintys autizmu, bendraudami su kitais nepatiria malonumo, nes jų smegenyse yra pakitęs betaendorfino kiekis. Dėl jo pertekliaus vaikai nejaučia bendravimo malonumo. Socialinis nerangumas. Asmenys, turintys autizmo spektro sutrikimą, bando užmegzti kontaktus su žmonėmis, tačiau negeba jų palaikyti. Viena nesėkmingo bendravimo priežasčių yra negebėjimas išklausyti kitų. Dažniausiai tokie asmenys kalba tik apie save, yra egocentriški. Jie neturi socialinių įgūdžių, nuo kurių priklauso socialiniai sprendimai. Dauguma autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų neįsivaizduoja, kad kiti žmonės turi savo mintis, planus, požiūrius. Jie 12

13 negali suprasti kito žmogaus jausmų, emocijų ir dėl to gali nenumanyti, ką kiti pasakys, ir kaip pasielgs įvairiose socialinėse situacijose. Socialinio elgesio pakitimai yra įvairialypiai ir skirtingi (Balčiūnaitė ir Ivoškuvienė, 2002). Apibendrinant galima teigti, kad autizmas sudėtingas, įvairiapusis raidos sutrikimas, pasireiškiantis bendravimo, vaizduotės, interesų, elgesio ir emocijų savitumu. Šis sutrikimas išryškėja ankstyvojoje vaikystėje ir turi įtakos vaikų verbalinei ir neverbalinei komunikacijai, socialinei sąveikai. Šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, neišvengiamai susiduria su įvairias iššūkiais dėl patiriamų autizmo spektro sutrikimui būdingų bendravimo, elgesio, emocijų sunkumų Tėvystės streso samprata Stresas gali skirtingose gyvenimo situacijose būti įvairaus intensyvumo. Mokslinėje literatūroje stresas apibūdinamas kaip netikėtų, dažniausiai neigiamų aplinkybių sukelti organizmo funkcijų ir žmogaus veiklos sutrikimai (Vaitkevičiūtė, 2007, p. 1045). Bendriausiai stresą galima apibūdinti kaip tam tikrų įvykių, kuriuos laikome grėsmingais bei sudėtingais, suvokimą bei reagavimą į juos (Myers, 2008). Deater-Deckard ir Panneton (2017) teigimu, stresas priklauso nuo aplinkos ir situacijos. Stresas, kurį patiria vaikus auginantys tėvai yra specifinis, nesulyginamas su kitose gyvenimo situacijose patiriamu stresu. Tėvystės stresas yra individualaus kognityvinio tėvo vaidmens įvertinimo rezultatas (Abidin, 1992). Plačiąja prasme, tėvystės stresas yra suprantamas, kaip individualių vaiko, tėvų charakteristikų ir situacijos sąveikos rezultatas, kuris apima buvimą motina / tėvu ir tėvų interakcijas su vaiku šeimoje (Gerstein et al., 2009). Tėvystės stresą patiria visi tėvai: tiek auginantys įprastos raidos, tiek autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus. Anot Deater-Deckard ir Panneton (2017), momentas, kai nustatomas autizmo spektro sutrikimas, gali būti labai netikėtas, todėl tėvai gali patirti itin didelį stresą. Kai šeima priima diagnozę, tėvų streso lygis sumažėja, jie geriau prisitaiko. Neigimas, priešinimasis diagnozei veikia priešingai ir ilgalaikėje perspektyvoje didina patiriamo streso lygį. Matonytė et al., (2015) (cit. Abidin, 1990; Crnic ir Acevedo, 1995) teigia, kad tėvystės stresas psichologinė įtampa, atsirandanti dėl vaiko nepageidaujamo elgesio ir tėvų vaidmeniui keliamų reikalavimų, kai šie neatitinka tėvų turimų išteklių jiems įgyvendinti. Kuo dažniau tėvai susiduria su sunkumais atlikdami tėvų vaidmenį, pavyzdžiui, suvaldydami vaiko elgesį, 13

14 išlaikydami šeimos rutiną ar atlikdami kasdienes buitines užduotis, tuo didesnį patiria tėvystės stresą (Dunning, 2013). Epifan et al., (2015) (cit. Abidin, 1990) tėvystės stresą apibūdina kaip biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių visumą. Šie veiksniai iškraipo adaptyvią reakciją į stresorius, susijusius su tėvų vaidmeniu ir didina psichologinį tėvų pažeidžiamumą. Anot Deater- Deckard ir Panneton (2017), tėvystės stresas yra reakcija į tėvystei keliamus reikalavimus arba procesas, apimantis psichologines ir fiziologines reakcijas, kylančias bandant prisitaikyti prie tėvystės reikalavimų. Jis pasireiškia kaip neigiama, į save ir į vaiką nukreipta reakcija bei tiesiogiai kyla iš tėvo vaidmens. Abidin (1990) nurodo, kad tėvystės stresas yra specifinė streso rūšis, kylanti iš pareigos būti motina / tėvu. Tėvams, auginantiems vaiką turintį autizmo spektro sutrikimą, tenka susidurti su iššūkiais neturint aiškaus ir tikslaus paaiškinimo, kas vyksta su jų vaiku, tačiau tikintis, kad vaikas sunkumus išaugs (Seltzer, Shattuck, Abbeduto ir Greenberg, 2004). Sužinojus apie vaiko sutrikimą, tėvams sunku jį priimti, dingsta tikėjimas, kad jų vaikas bus įprastos raidos. Augindami autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, tėvai patiria stresą ir įtampą dėl vaiko elgesio problemų ir kitų sunkumų, kurie bus aptarti darbe Tėvystės streso modeliai Raidos sutrikimai apima daugybę lėtinių, visą gyvenimą trunkančių sutrikimų, kuriuos sukelia psichiniai ir (arba) fiziniai trūkumai ir kurie daro įtaką kasdieniam gyvenimui, pavyzdžiui, kalba, mokymasis, judėjimas, saviugda ir savarankiško gyvenimo įgūdžiai (CDC, 2012). Raidos sutrikimai apima, bet neapsiriboja šiomis formomis: autizmo spektro sutrikimas, Dauno sindromas, intelekto sutrikimai, regėjimo sutrikimai, cerebrinis paralyžius ir klausos praradimas. Perry (2004) (cit. Bluth et al., 2013) parengė streso modelį (žr. 1 pav.), kuriame aptariama specifinė tėvų, auginančių vaikus su raidos sutrikimais, patirtis. 14

15 STRESORIAI VAIKO SAVYBĖS INDIVIDUALŪS ASMENYBĖS IŠTEKLIAI IŠTEKLIAI ŠEIMOS IŠTEKLIAI REZULTATAI NEIGIAMI TĖVŲ REZULTATAI KITI STRESORIAI PALAIKYMAS TEIGIAMI TĖVŲ REZULTATAI NEFORMALUS SOCIALINIS PALAIKYMAS FORMALUS SOCIALINIS PALAIKYMAS 1 pav. Perry tėvystės streso modelis šeimoms, auginančioms raidos sutrikimų turinčius vaikus (perspausdinta iš Bluth et al., A Stress Model for Couples Parenting Children With Autism Spectrum Disorders and the Introduction of a Mindfulness Intervention) Autorius teigia, kad streso pasekmės yra dichotominės (adaptacija ar krizė), todėl ankstesni modeliai netiksliai atspindėjo šeimų, auginančių vaikus su raidos sutrikimais patirtis. Perry (2004) (cit. Bluth et al., 2013) tėvystės streso modelį sudaro keturi pagrindiniai komponentai: stresoriai, palaikymas, ištekliai ir rezultatai. Palaikymo ir išteklių komponentai yra santykio tarp stesorių ir tėvų pasekmės. Stresoriai tai objektyvios ir subjektyvios vaiko savybės (pavyzdžiui, pažinimo ar raidos lygis, netinkamo elgesio dažnis ir sunkumas), juos patiria visos šeimos (pavyzdžiui, užimtumas, finansinė įtampa) (Bluth et al., 2013). Bluth et al., (2013) nurodo, kad ištekliai apima tiek individualius išteklius (pavyzdžiui, įveikimo strategijos), tiek šeimos sistemos išteklius (pavyzdžiui, šeimos funkcionavimas, pasitenkinimas santuoka). Parama apima esamą ar suvoktą neoficialią socialinę paramą (pavyzdžiui, šeimos, draugų, socialinių organizacijų) ir oficialią paramą bei paslaugas (pavyzdžiui, profesinę ir paraprofesinę intervenciją). Rezultatai šiame modelyje apibūdinami kaip teigiami (pavyzdžiui, asmeninis augimas) arba neigiami (pavyzdžiui, depresija). Šis streso modelis rodo individualius tėvų rezultatus, neatsižvelgiant į vaiko negalios poveikį šeimos sistemai (pavyzdžiui, poros santykiams). Kitas siūlomas tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, tėvystės streso modelis (žr. 2 pav.) išplečia Perry streso modelį ir pašalina apribojimus. Šiame modelyje 15

16 įtraukiami rezultatai, būdingi tėvams, kaip individualioms asmenybėms ir kaip porai (Bluth et al., 2013). IŠTEKLIAI STRESORIAI VAIKO SAVYBIŲ SUVOKIMAS PAGAL TĖVUS INDIVIDUALŪS IŠTEKLIAI PORŲ IŠTEKLIAI KITI PORŲ IŠTEKLIAI MOTINŲ REZULTATAI REZULTATAI VAIKO SAVYBĖS SANTYKIŲ REZULTATAI VAIKO SAVYBIŲ SUVOKIMAS PAGAL MOTINAS FORMALUS SOCIALINIS PALAIKYMAS NEFORMALUS SOCIALINIS PALAIKYMAS TĖVŲ REZULTATAI PALAIKYMAS 2 pav. Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, streso modelis (perspausdinta iš Bluth et al., A Stress Model for Couples Parenting Children With Autism Spectrum Disorders and the Introduction of a Mindfulness Intervention) Stresoriai. Vaiko savybės. Vaikų socialinio ryšio, reguliavimo ir elgesio problemos didina streso tikimybę porose, auginančiose autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus (Davis ir Carter, 2008). Dažniausiai streso tyrimo rezultatai yra pagrįsti motinų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų, atsakymais. Nustatyta, kad motinos ir tėvo streso tyrimų rezultatai skiriasi Motinos patiria didesnį stresą dėl vaiko elgesio problemų (Hastings, 2003), tėvai (vyrai) dėl probleminio vaikų elgesio viešumoje (Davis ir Carter, 2008). Jei vaiko elgesys suvokiamas kaip problemiškas, gali padidėti tėvų streso tikimybė. Tėvų požiūris į vaiko savybes skiriasi, į tėvų streso modelį įtraukiamos subjektyvios vaiko savybės. Kiekvieno vaiko savybės gali turėti įtakos tėvystės stresui, pavyzdžiui, autizmo spektro sutrikimo simptomų sunkumas ir (arba) vaiko amžius. Kaip pažymi Bluth et al., (2013), kuo sunkesnė diagnozė, tuo didesnė tikimybė, kad tėvai patirs didesnį tėvystės stresą. Objektyvios savybės, tokios kaip, vaiko simptomatika ir amžius, gali paveikti tėvų stresą, todėl buvo įtrauktos į tėvystės streso modelį kaip atskiri stresoriai. 16

17 Kiti šeimos stresoriai. Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, tėvystės stresas yra susijęs su didesniu tėvų nerimu (Bluth et al., 2013). Benson (2006) teigia, kad su tėvų depresija susijęs tiek simptomų sunkumas, tiek streso paplitimas, kai stresas iš vienos gyvenimo srities persikelia į kitas. Intervenciniai kintamieji. Individualūs ištekliai, pavyzdžiui, optimizmas, palaiko ryšį tarp paramos šeimai ir tam tikrų rezultatų kintamųjų, tokių kaip stresas, depresija, pasitenkinimas gyvenimu ir psichologinė gerovė (Ekas, Lickenbrock ir Whitman, 2010). Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, tėvystės streso modelyje ištekliai ir palaikymas yra identifikuojami kaip sąveikos kintamieji. Individualūs ištekliai. Įrodyta, kad tėvai, kurie naudoja pozityvias įveikos strategijas (pavyzdžiui, į užduotį orientuotą įveikimą, teigiamą pertvarkymą), sumažina neigiamų padarinių skaičių ir padidina teigiamų rezultatų skaičių, tuo tarpu, neigiamų įveikos strategijų (pavyzdžiui, emocijų, aktyvaus vengimo) taikymas sietinas su dažnesniais neigiamais rezultatais (Dabrowska ir Pisula, 2010, cit. Bluth et al., 2013). Bluth et al., (2013) teigia, kad nepaisant patiriamų iššūkių tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, būtų naudinga taikyti adaptacines įveikos strategijas, pavyzdžiui, stresinių situacijų valdymą. Tėvai, pasirinkę vengiantį ir nepastovų elgesį, didina streso riziką. Porų ištekliai. Porų ištekliai tai savybės, kurios leidžia šeimos sistemoje sumažinti, padidinti ar išlaikyti nepakitusį stresą (Bluth et al., 2013). Autoriai nurodo, kad porų ištekliai, kurie gali turėti įtakos vaikų su autizmo spektro sutrikimu tėvams ir jų santykiams, yra tokie pat, kurie, kaip nustatyta, turi didelės įtakos visiems tėvams (pavyzdžiui, išsiskyrę ar besiskiriantys tėvai, tėvų seneliai). Poros, gebančios efektyviau valdyti konfliktus, vėliau teigia esančios labiau patenkintos santykiais. Kiti šeimos ištekliai. Šeimos ištekliai tai tokie ištekliai, kurie susiję su visos šeimos gerove, prisideda prie jos kūrimo. Šeimos funkcionavimas, kaip vienas šeimos išteklių tipų, suprantamas kaip sanglaudos ir prisitaikymo pusiausvyra šeimos vienete (Bluth et al., 2013). Altiere ir Kluge (2009) nustatė, kad darnaus funkcionavimo stiliaus šeimos, turinčios vaikų su autizmo spektro sutrikimu, renkasi pozityvesnį elgesį nei kitų funkcionavimo stilių šeimos. Darnus šeimos funkcionavimas yra tinkamas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką. Kiti vaikai tėvams, jau auginantiems vaiką su autizmo spektro sutrikimu, gali sukelti daugiau streso, tačiau, antra vertus, tėvams pasenus jie gali būti naudingi šeimai, nes leis tėvams 17

18 atsikvėpti. Nustatyta, kad vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, broliai ir seserys gali patirti nuovargį ir jiems gali reikėti papildomos pagalbos, praktikai pabrėžia, kad svarbu apsvarstyti jų vaidmenis bendroje šeimos sistemoje (Bluth et al., 2013). Parama. Benson (2006) nustatė, kad neoficiali socialinė draugų ir šeimos parama sumažina tėvų stresą ir depresijos simptomus. Anot Bluth et al., (2013), pagarbi draugystė siejama su mažesne depresija ir didesniu jautrumu tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus. Šeima, partneris, draugas gali tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai sumažinti neigiamus tėvų rezultatus. Tai reiškia, kad neoficialios socialinės paramos formos gali būti naudingos autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų tėvams. Teigiamą poveikį turi ne tik neoficiali, bet ir oficiali parama. Singer (2006) įrodė, kad oficiali parama ir paslaugos gali padėti sumažinti patiriamą stresą tokiose šeimose, pavyzdžiui, atokvėpio ir mokyklos paslaugos, ypač padeda sumažinti stresą poroms, auginančioms autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką. Rezultatai. Vaiko raidos sutrikimo diagnozę gali lydėti tėvų baimės, perdegimas, depresija ir pesimizmas. Ši diagnozė gali turėti ir teigiamų individualių pasekmių, pavyzdžiui, paskatinti asmeninį tėvų augimą. Perry (2004) teigia, kad ši sritis nepakankamai ištirta, ir rekomenduoja susitelkti į teigiamus šios grupės rezultatus. Vis dėlto, tėvų, turinčių vaikų su autizmo spektro sutrikimu, streso modelis apima tiek teigiamus, tiek neigiamus tėvų rezultatus. Tėvų rezultatai. Tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, padidėja pykčio, depresijos ir nerimo rizika netrukus po diagnozės nustatymo. Kaip rodo tyrimų rezultatai, nors autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų tėvai greičiau pajunta pyktį, depresiją ir nerimą, ilgainiui jų savijauta iš dalies priklauso nuo vaiko elgesio sunkumo (Bluth et al., 2013). Vienu metu gali pasireikšti ir teigiami, ir neigiami tėvų rezultatai. Teigiami rezultatai teigiamas poveikis, psichologinė gerovė ir pasitenkinimas gyvenimu. Pasitaiko atvejų, kad motinos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, patiria teigiamus rezultatus, kai gauna socialinę paramą ir yra optimistiškai nusiteikusios (Ekas et al., 2010). Santykių rezultatai. Su šiuo modeliu susiję neigiami ir teigiami santykiai. Tėvai, auginantys autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, dažniau skiriasi nei šeimos, auginančios įprastos raidos vaikus (Hartley et al., 2010), todėl svarbu atsižvelgti į poros rezultatus tiek gyvenant santuokoje, tiek išsiskyrus. Susituoktiniams neigiamos pasekmės yra nusivylimas santykiais, partnerių smurtas ir konfliktai. Nustatyta, kad neišsiskyrusių šeimų nariai gyvena geriau (pavyzdžiui, didesnė psichologinė gerovė, mažiau sveikatos problemų, mažiau socialinės izoliacijos, didesnis finansinis 18

19 stabilumas) nei išsiskyrusių ir (arba) vienišų tėvų šeimose (Ekas et al., 2010). Pasak Perry (2004), panašiai gyvena ir neišskyrusios šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, lyginant su tokių pat vaikų turinčiomis išsiskyrusiomis šeimomis. Tokios poros gali ne tik asmeniškai augti, bet ir suartėti, patobulinti konfliktų sprendimo stilių ir pasiekti gilesnį savo ir partnerio supratimą vaiko atžvilgiu (Perry, 2004), Skyrybos tarpusavio santykiams gali turėti ir teigiamų, ir neigiamų padarinių. Teigiami rezultatai dažniausiai pastebimi, kai buvę sutuoktiniai efektyviai bendrauja dėl auklėjimo strategijų, pasitiki savo bendraamžiais priimant tėvystės sprendimus (Ekas et al., 2010). Neigiami padariniai sietini su bendraamžiais, kurie dažnai konfliktuoja ar yra atsiriboję. Pyktis ir nesutarimai gali sutrikdyti vaiko raidą, įtakos reguliavimą, užkirsti kelią tėvams vystyti tėvo vaidmenį atskirai nuo sutuoktinio vaidmens (Ekas et al., 2010). Blackledge ir Hayes (2006) nurodo, kad tiek susituokusioms, tiek nesusituokusioms tėvų poroms, formali intervencija gali padėti siekti teigiamų santykių. Šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, dažnai susiduria su ypač slogiomis mintimis ir emocijomis dėl labai sunkaus vaiko negalios pobūdžio. Tos mintys, emocijos nebūtinai turi būti patvirtintos tradicinėje kognityvinėje ir elgesio terapijoje. Be to, gebėjimas atsakyti empatiškai, bet emociškai neutraliai, reikalauja aiškumo, dėmesio, gebėjimo efektyviai valdyti emocijas (Bluth et al., 2013) Psichologiniai sunkumai, auginant autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką Atsiradus vaikui, pasikeičia šeimos funkcionavimas ir, natūralu, kad pasikeitę vaidmenys šeimoje gali sukelti tėvystės stresą (Baixauli, 2019). Vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, būdinga pasikartojanti, nefunkcionali veikla ir pomėgiai, kurie kelia nemažai psichologinių iššūkių tiek patiems vaikams, tiek jų tėvams. Daugeliui vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, būdingas pasikartojantis elgesys, itin didelės baimės ir stiprios reakcijos į rutinos pokyčius tėvams ir globėjams kelia didelį stresą (Ludlow, Skelly ir Rohleder, 2014). Pasak autorių, tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, didžiausią stresą kelia vaikų elgesio problemos. Deater-Deckard ir Panneton (2017) teigimu, tėvams labai stiprus streso šaltinis yra vaikų komunikacijos, savipriežiūros įgūdžių trūkumai. Vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, ypatingai svarbus yra savarankiškumas, nes tikėtina, kad jie bus labiau priklausomi nuo savo šeimos, ar kitų pagalbą teikiančių tarnybų (Ludlow et al., 2014). 19

20 Neigiami ir stresiniai gyvenimo įvykiai didina tikimybę pasireikšti vaikų elgesio problemoms. Kai tėvai patiria stresą, jie tampa dirglesni ir nenuoseklūs auklėdami savo vaikus. Stresą patiriantiems tėvams sunku adekvačiai reaguoti į vaikus, spręsti iškylančias problemas ir skirti vaikams pakankamai dėmesio. Schieve et al., (2013) teigia, kad vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, tėvai susiduria su iššūkiais, dėl kurių jiems kyla didelis streso ir kitų neigiamų psichologinių padarinių pavojus. Šių vaikų auginimas gali sukelti daugiau streso dėl sunkumų bendraujant su vaiku, rūpinantis savimi, sudėtingo vaiko elgesio, socialinės izoliacijos, bendruomenės nesupratimo. Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, tėvai, palyginti su auginančiais įprastos raidos vaikus, dažniau susiduria su psichologiniais sunkumais, įskaitant depresiją, nerimą, dėl streso sumažėjusią šeimos darną bei perdegimą. Šeimos, auginančios raidos sutrikimų turinčius vaikus, patiria tėvystės stresą dėl neišsipildžiusių lūkesčių dėl savo vaiko ir prastesnės jo adaptacijos (Deater-Deckard ir Panneton, 2017). Schieve et al., (2013) atlikto tyrimo rezultatai patvirtina, kad tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, stresas yra didesnis. Šių vaikų motinos teigė, kad jų vaiką buvo sunkiau prižiūrėti nei daugelį kitų tokio pat amžiaus vaikų. Net 77 % tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, patiria stresą ir jis yra didesnis nei tėvų, auginančių įprastos raidos vaikus. Tėvų, auginančių vaikus su autizmo spektro sutrikimu, stresas taip pat yra didesnis nei tėvų, auginančių vaikus, turinčius neurologinių raidos sutrikimų, tokių kaip, specifiniai raidos, intelekto sutrikimai, Dauno sindromas, cerebrinis paralyžius (Baixauli et al., 2019). Intensyvus tėvystės, motinystės stresas yra svarbus rizikos veiksnys ne tik vaiko psichosocialinei raidai, bet ir motinos bei šeimos gerovei. Nuolatinis aukštas motinystės streso lygis nepalankiai veikia motinų fizinę sveikatą ir miego kokybę, pasitenkinimą gyvenimu ir santuoka, didina motinų nuotaikos sutrikimų riziką. Tėvų patiriamą stresą daug nulemia vaikas, šeima ir ekologinės savybės, darančios įtaką viena kitai (Matonytė, Viduolienė ir Perminas, 2015). Schieve et al., (2013) teigia, kad įvairūs veiksniai, tokie kaip vidinis tėvų stresas, socioekonominis statusas, šeimos taisyklės, ritualai ir rutina, neprieinami bendruomenių ištekliai, gali turėti neigiamą įtaką auklėjant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą. Auginti vaiką, turintį įvairiapusį raidos sutrikimą, yra didelis krūvis šeimai, todėl tokioms šeimoms reikalinga nuolatinė ir kompleksinė psichologinė ir socialinė pagalba. Mickevičienė et al., (2009) analizuoja užsienio autorių atliktus tyrimus, kurie rodo, kad šeimose, auginančiose vaikus turinčius autizmo sutrikimą, tėvai labai sunkiai susitaiko su realia padėtimi. Tėvams sunku 20

21 suprasti tikruosius savo jausmus sutrikusiam vaikui. Kartais jie nori, kad šis vaikas būtų iš viso negimęs, galvoja, kad visiems būtų lengviau ir paprasčiau, jeigu jis numirtų. Tokios mintys lemia savęs (tėvų) gailestį, o vėliau ir savęs kaltinimą, susijusį su nuostata, kad savo vaiką reikia mylėti tokį, koks jis yra. Kartais tėvams būna per sunku suprasti ir įsisąmoninti kylančius jausmus. Weiss (2004) (cit. Mickevičienė et al., 2009) pabrėžia, kad tėvams depresyvumą padeda įveikti aplinkinių pagalba, partnerių tarpusavio supratimas ir palaikymas bei tvirtas sutuoktinių ryšys. Bendravimo ir konfliktų valdymo įgūdžiai yra svarbiausi, siekiant ilgalaiko pasitenkinimo santykiais (Ludlow et al., 2014). Autoriai nurodo, kad geri tarpusavio santykiai šeimoje pasižymi gebėjimu prisitaikyti prie stresinių ir kintančių situacijų bei išlaikyti pusiausvyrą tarp savarankiškumo ir artumo. Poros, auginančios vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą, dažniau išsiskiria nei gyvena kartu, taip pat jos dažniau skiriasi nei tėvai, auginantys vaikus su kitomis negaliomis (Risdal ir Singer, 2004). Nors tėvai, auginantys įprastai besivystančius vaikus, šiems sulaukus paauglystės, skiriasi rečiau, ši tendencija negalioja tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, kadangi tėvų skyrybų skaičius nemažėja vaikams sulaukus paauglystės (Hartley et al., 2010). Autoriai nurodo, kad skyrybų tendencijos rodo, kaip skiriasi porų, auginančių įprastai besivystančius ir autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, santykiai: nustačius vaikui autizmo spektro sutrikimą, gali ne tik pasikeisti šeimos gyvenimas (pavyzdžiui, įsitraukimas į tėvystę), bet reikšmingai ir negrįžtamai sutrikti sutuoktinių ryšys. Kitas veiksnys, turintis įtakos tėvų stresui, yra sutrikimo nustatymo procesas. Skirtingai nuo kitų beveik iš karto nustatomų sutrikimų, pavyzdžiui, Dauno sindromo, autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų šeimos prieš išgirsdamos diagnozę dažniausiai susiduria su ilgomis, juos įtraukiančiomis procedūromis (Bolivar, Vieira, Dreux ir Fernandes, 2013). Šis procesas imlus laikui, nes tenka sulaukti daugelio specialistų individualios nuomonės dėl raidos vėlavimo įvairiems veiksniams. Įrodyta, kad ši patirtis padidina streso riziką autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų šeimoms (Deater-Deckard ir Panneton, 2017). Išanalizavus įvairius su autizmo spektro sutrikimu susijusius streso šaltinius, galima teigti, kad vienas pagrindinių tėvų patiriamo streso veiksnių yra psichologiniai sunkumai. 21

22 1.5. Socialiniai sunkumai, auginant autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką Šeimose, auginančiose autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, kyla socialinių sunkumų, dėl kurių tenka atsisakyti kai kurių poreikių, kurie susiję su asmeniniu, socialiniu, profesiniu jų gyvenimu. Navickienė et al., (2019) teigia, kad tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, gali atrodyti, kad gyvenimo našta yra tokia didelė, kad ją sunku panešti, tėvai jaučiasi kalti, jog nežino, kaip elgtis konkrečiose situacijose. Šeimoms sunku suderinti kasdienius darbus namuose, kitų šeimoje augančių vaikų priežiūrą, darbą, dažnai iškyla finansinių sunkumų, auginant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus. Bolivar et al., (2013) nurodo, kad šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, ribotai gali dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Pagalba ir parama iš artimųjų yra bene svarbiausia tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką. Autoriai nurodo, kad tėvystės stresas paveikia šeimos socialinį gyvenimą: stinga spontaniškumo ar lankstumo, t. y. planuojama iš anksto, mažai laiko skiriama veikloms su šeima. Dažniausiai vaikų motinos visą laiką praleidžia rūpindamos vaikais, todėl nelieka laiko kitoms veikloms. Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, stresą gali sukelti įvairios priežastys. Šeimos, negalėdamos skirti dėmesio sau, kaip socialinei būtybei, atsiriboja nuo visuomenės, tampa vieniši, nedalyvauja socialinėse veiklose, vengia bendrauti. Kita dažna šių vaikų tėvus lydinti problema auklėjant vaiką patiriamas stresas, kai nesugeba kontroliuoti vaiko elgesio ir spręsti ugdymo sunkumų (Neece, Chan, 2017, cit. Navickienė et al., 2019). Aguiar ir Pondé (2019) nurodo, kad vienas pagrindinių socialinių iššūkių, su kuriuo susiduria tėvai, auginantys autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, yra susijęs su darbu. Tėvai (vyrai) nurodo karjeros apribojimus, o motinos apribojimus, susijusius su jų galimybėmis išlaikyti darbą ar užsiimti kita veikla. Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų auginimas turi didelės įtakos motinų kasdienybei, profesiniam gyvenimui ir akademiniais planams. Daugelis motinų nustoja dirbti ir (arba) mokytis, kartais visiškai pakeisdamos savo gyvenimą. Būnant autizmo spektro sutrikimo turinčio vaiko tėvu / motina, keičiasi, o kartais ir griūna socialinis gyvenimas. Motinos retai išeina be savo vaikų, nes neturi kam palikti jų prižiūrėti artimieji nepriima tokio vaiko. Dalis motinų patiria gėdą ir susierzinimą dėl vaiko atskyrimo (Montes, Halterman, 2008). Šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, jaučiasi socialiai izoliuotos ir vengia lankytis įvairiose vietose, pavyzdžiui, nustoja svečiuotis giminaičių 22

23 namuose dėl netinkamo jų vaiko elgesio. Sutuoktiniai nurodo, kad tenka atsisakyti ir tokių veiklų, kaip šeimos išvykos bei atostogos (Hutton, Caron, 2005; Montes, Halterman, 2008). Socialinė parama įvardijama, kaip svarbus paramos šaltinis, ją paprastai teikia draugai, auginantys vaiką, turintį autizmo spektro sutrikimą, ilgamečiai draugai arba jų pačių motinos. Tėvai, auginantys vaiką, turintį autizmo spektro sutrikimą, palyginti su tėvais, auginančiais įprastos raidos vaiką, susiduria su daugiau problemų, sunkumų ir nuo šeimos narių, artimųjų priklauso, kaip pasiseks juos įveikti. 23

24 2 skyrius. TĖVYSTĖS STRESO IR JĮ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ 2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas Siekiant nustatyti, nuo kokių psichologinių ir socialinių veiksnių priklauso tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, tėvystės stresas, ir palyginti šių tėvų patiriamo streso lygį su tėvų, auginančių įprastos raidos vaikus, atliktas kiekybinis tyrimas, taikant anketinės apklausos metodą. Kaip nurodo Kardelis (2016), anketinė apklausa leidžia išsiaiškinti, pamatuoti, nustatyti, įvertinti nagrinėjamos problemos mastą, aktualumą, priežastinius ryšius, sužinoti respondentų nuomones, pozicijas, požiūrius. Siekiant nuosekliai ir kokybiškai atlikti tyrimą, gauti patikimus ir objektyvius jo rezultatus, tyrimo eigą sudarė keturi etapai: Pirmajame etape, atsižvelgus į iškeltą tyrimo tikslą, uždavinius, pasirinktas tyrimo instrumentas, kurį sudarė du klausimynai tėvystės streso lygiui įvertinti: 1) Tėvystės streso skalė; 2) Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, streso indeksas. Antrajame etape, siekiant įvertinti, kuris iš pirmajame etape atrinktų klausimynų respondentams yra aiškesnis, suprantamesnis ir, jų nuomone, labiau atitinka tyrimo tikslą, atliktas žvalgomasis tyrimas. Jame dalyvavo 4 respondentai, kurie, užpildę abu klausimynus, pareiškė savo nuomonę apie juos. Respondentų teigimu, tėvystės streso skalės klausimynas yra aiškesnis, suprantamesnis, labiau tinkamas iškeltam tikslui pasiekti, todėl nuspręsta jį naudoti atliekant pagrindinį tyrimą. Trečiajame etape, gavus autorių raštišką leidimą naudoti tėvystės streso skalės klausimyną ir vertinimo metodiką, atliktas kiekybinis tyrimas. Pasirinktos tikslinės grupės: 1) tėvai, auginantys autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus; 2) tėvai, auginantys įprastos raidos vaikus. Klausimynai abiem tikslinėms grupėms buvo paskelbti internete. Respondentų buvo ieškoma socialiniuose tinkluose, asmeniškai informuojant tėvus, auginančius vaikus su autizmo spektro sutrikimu ir įprastos raidos, apie tyrimą ir kviečiant jame dalyvauti. Tyrimo metu buvo laikomasi konfidencialumo ir anonimiškumo principų. Respondentai tyrime dalyvavo savanoriškai, laisva valia. Anketos pradžioje buvo informuojama apie tyrimo tikslą, numatomą jo duomenų panaudojimą. 24

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS KANITERAPINĖS PAGALBOS CENTRAS PADEDAME SVEIKTI Kaniterapijos ištakos Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

2018

2018 2018 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ TYRIMO KLAIPĖDOS RAJONO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ APLINKOSE REZULTATAI ĮVADAS Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono savivaldybės

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2) Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Psichosocialinės rizikos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) duomenys Europos rizikos

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai Jolanta Jarmolovičiūtė IV Vilniaus traumų psichologijos konferencija 2013 m. kovo 22 d. Problemos aktualumas 1 pav. 0-19 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo savižudybių

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus, susitikimas Susitikimo protokolas 5/22/2014 Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus,

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas?

Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas? Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas? Gimnazijos psichologė Inga Jankauskienė 2017-12-06 Kas tai yra? Kas tas psichologinis atsparumas? Kokius žmones galima vadinti psichologiškai atspariais? Psichologinis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra Mokslinė-praktinė konferencija

Detaliau

aspergerio_sindromas.indd

aspergerio_sindromas.indd VAIKO SU ASPERGERIO SINDROMU SVEIKATOS STIPRINIMAS IR UGDYMAS METODINIAI PATARIMAI Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras VAIKO SU ASPERGERIO SINDROMU SVEIKATOS STIPRINIMAS IR UGDYMAS METODINIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

MENAS ir sveikata

MENAS ir sveikata MENAS SVEIKATA Programa Menas žmogaus gerovei http://www.ltkt.lt/?psl=projektufinansavimas&do=konkursai&step=view&id=128 Paraiškos priimamos nuo 2017 m. vasario 9 d. iki 2017 m. kovo 14 d. Leonardo da

Detaliau

Microsoft Word - Skyrybos. Kaip suprasti vaikus ir jiems padeti.docx

Microsoft Word - Skyrybos. Kaip suprasti vaikus ir jiems padeti.docx SKYRYBOS. KAIP SUPRASTI VAIKUS IR JIEMS PADĖTI? Kuomet du žmonės šeimoje nusprendžia pasukti skirtingais keliais, dažniausiai abiem iškyla labai svarbus klausimas: Kaip skyrybos paveiks mūsų vaikus? Tai

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1223 2018 m. birželio 20 d. Projekto PARAŠTĖS pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia veiklos ir finansinė ataskaita Projekto vykdytojas: VšĮ

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Projektas NR. VP1-1.3-SADM-02-K-01-002 Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų įdarbinimo teisinė ir psichologinė motyvacija

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

BRIAN TRACY

BRIAN TRACY BRIAN TRACY BRIAN TRACY Kaip išauginti laimingus, sveikus, savimi pasitikinčius vaikus ir padėti jiems įgyti pranašumą Versta iš leidinio: BRIAN TRACY The Secrets of Rising Super Kids: How to Rise Happy,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau