TARPTAUTINIO SOCIALINIO DARBO YPATUMAI: SOCIALINĖS PAGALBOS TEIKĖJŲ PABĖGĖLIAMS IR PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS LIETUVOJE BEI ŠVEDIJOJE POŽIŪRIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TARPTAUTINIO SOCIALINIO DARBO YPATUMAI: SOCIALINĖS PAGALBOS TEIKĖJŲ PABĖGĖLIAMS IR PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS LIETUVOJE BEI ŠVEDIJOJE POŽIŪRIS"

Transkriptas

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Klaipeda University Open Journal Systems TILTAI, 2015, 1, , ISSN (Print), ISSN (Online) TARPTAUTINIO SOCIALINIO DARBO YPATUMAI: SOCIALINĖS PAGALBOS TEIKĖJŲ PABĖGĖLIAMS IR PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS LIETUVOJE BEI ŠVEDIJOJE POŽIŪRIS Vytauto Didžiojo universitetas Anotacija Straipsnyje aptariama tarptautinio socialinio darbo samprata, nagrinėjami tarptautinio socialinio darbo ypatumai dirbant su pabėgėliais ar prieglobsčio prašytojais Lietuvoje ir Švedijoje. Nagrinėjant tarptautinį socialinį darbą su pabėgėliais ar prieglobsčio prašytojais atskleidžiami organizacijų, dirbančių su tiksline grupe, bendradarbiavimo ypatumai, iššūkiai ir trūkumai. Pateikiamos ir analizuojamos tarptautinio socialinio darbo su pabėgėliais ar prieglobsčio prašytojais etinės dilemos. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: tarptautinis socialinis darbas, pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai, migracija, etinės dilemos, bendradarbiavimas. Abstract The article discusses the concept of international social work. International social work peculiarities working with refugees and asylum-seekers in Lithuania and Sweden are analysed. Analysis of international social work with refugees and asylum-seekers revealed collaboration features, challenges and limitations of organizations working with the target group. Ethical dilemmas in international social work with refugees and asylum-seekers are presented and analysed. KEY WORDS: international social work, refugees and asylum seekers, migration, ethical dilemmas, collaboration. DOI: Įvadas Socialinis darbas, kaip profesija, pasak V. Kavaliauskienės (2005), kiekvienoje šalyje grindžiama istoriniu ir kultūriniu šalies kontekstu, ir perteikiama per šalies politinę, ekonominę ir socialinę sistemą. Autorė teigia, kad dėl minėtų priežasčių sudėtinga socialinio darbo sampratą pateikti globaliai, o identifikuoti universalią socialinio darbo esmę problemiška. Vis dėlto Tarptautinė socialinio darbo federacija (IFSW) pateikia tarptautinį socialinio darbo apibrėžimą: Socialinio darbo profesija skatina socialinę kaitą, žmonių tarpusavio santykių problemų sprendimą, teikia galimybes ir pagalbą gerinti jų gyvenimą. Remdamasis žmogaus elgsenos ir socialinių sistemų teorijomis, socialinis darbas siekia žmonių ir jų aplinkos sąveikos darnos. Žmogaus teisių ir socialinio teisingumo principai yra svarbiausi socialinio darbo principai (IFSW Monreal, Canada, July 2000). 141

2 Socialinio darbo profesijos apibrėžimas, kaip nurodo IFSW, atskleidžia, kad ši profesija gali būti apibrėžiama plačiau nei darbas vietiniame lygmenyje. Tarptautinio socialinio darbo atstovė L. Healy (2008) paaiškina tarptautinio socialinio darbo apibrėžimą. Pirmiausia ji pastebi, kad apibrėžimas sukėlė nemažai debatų, nes terminai tarptautinis (angl. international), globalus (angl. global) ir tarpkultūrinis (angl. cross-cultural) sukelia painiavą. Terminas globalus reiškia priklausyti ar įtraukti visą pasaulį, tuo tarpu tarptautinis gali reikšti bet kurį iš šių apibrėžimų: dvi ar daugiau tautų; priklausyti dviem ar daugiau tautų ar jų piliečių; tarpusavio santykiai tarp tautų; turėti narių ar veiklų keliose šalyse; peržengti šalies ribas ar požiūrius. Tarpkultūrinis kartais yra vartojamas vietoj tarptautinis (Healy, 2008). Gyvendami XXI amžiuje galime stebėti, kaip pasaulis ir jo problemos tampa aktualios visiems. Todėl profesija, pagrįsta visapusiška pagalba žmogui, turi prisitaikyti prie pasaulio vystymosi. V. Kavaliauskienė (2005), remdamasi J. Midgley (2001), atskleidžia, kad tikslinga studijuoti ir tyrinėti socialinį darbą tarptautiniu mastu, siekiant generuoti globalų žinojimą, kuris leistų pagerinti socialinių darbuotojų gebėjimą peržengti vietinio lygmens praktiką ir globaliai suvokti savo vaidmenį. Taigi socialinis darbuotojas gali dirbti ne tik lokaliai (vietiniu lygmeniu), bet ir globaliai (tarptautiniu lygmeniu). Todėl, remiantis L. Healy (2008), globalizacija sukūrė svarbias tarptautinės atsakomybės sritis kaip naujas galimybes socialinio darbo poveikiui, keičiant socialinio darbo aplinką. L. Healy (2008) pristato keturias tarptautinio socialinio darbo kryptis: 1. Tarptautiniai socialiniai veiksniai ir įvykiai, daugiausia drastiškas populiacijų judėjimas, pakeitė socialinių agentūrų darbo modelį ir paveikė vietinę praktiką daugelyje šalių. Kompetentinga socialinio darbo praktika dabar reikalauja naujų žinių ir kompetencijų sprendžiant socialines problemas daugelyje šalių. 2. Pasidalijimas informacija apie socialines problemas tarp daugiau ar mažiau ekonomiškai išsivysčiusių šalių ir bendras darbas bei keitimasis patirtimi yra labiau pageidaujami nei prieš keletą dešimtmečių. Inovacijos diegiamos praktikoje ir potencialių problemų sprendimai bus priimami tose šalyse, kurios buvo apibūdinamos kaip mažiau išsivysčiusios, lygiai taip pat kaip ir pramoninėse (išsivysčiusiose) valstybėse. Šis globalizacijos aspektas skatina socialinio darbo veiklos pasidalijimą. Dauguma šalių sprendžia gatvės vaikų benamystės, senėjimo, tėvystės supratimo pasikeitimą šeimose, nedarbo ir kitas problemas. K. Lyons, cituojant L. Healy (2008), pabrėžia, kad globalių problemų supratimas gali padėti pervertinti pagrindines socialinio darbo vertybes, siejant jas su žmogaus teisėmis ir socialiniu teisingumu. 142

3 TARPTAUTINIO SOCIALINIO DARBO YPATUMAI: SOCIALINĖS PAGALBOS Šalies politiniai, ekonominiai ir socialiniai veiksmai tiesiogiai ir netiesiogiai paveikia kitų šalių socialinę bei ekonominę gerovę ir viso pasaulio socialinę sveikatą: Černobylio atominės elektrinės sprogimas, kurio pasekmės paveikė daugelį šalių, 2001 metų teroristinis išpuolis Niujorke, paveikęs ir kitų šalių ekonominę padėtį. 4. Sparti technologijų pažanga daro įtaką bendravimui ir didina galimybes tarptautiniam dalinimuisi ir mainams. Pavyzdžiui, kompiuterių ir vaizdo susiejimas gerokai pakeitė globalų bendravimą. M. Payne, G. Askeland (2008) pristato tarptautinio socialinio darbo veiklas skirtingose institucijose, kurios apibrėžia ir paaiškina tarptautinio socialinio darbo specifiką: Darbas besivystančiose agentūrose pietuose (šalyse, kurios dar vadinamos trečiosiomis šalimis). Tokių agentūrų pavyzdžiai galėtų būti: Save the Children, Caritas. Darbas oficialiose tarptautinėse agentūrose: Jungtinių Tautų, Europos Komisijos ar nacionalinių vyriausybių departamentai. Darbas agentūrose, kurios sprendžia tarpvalstybines problemas: tarptautinis įvaikinimas, vaikų grobimai, darbas paslaugų organizacijose, kurios skirtos neįgaliems ar psichinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir kurių darbuotojų komandos dirba pasitelkusios tarptautinius ryšius. Darbas tarptautinėse socialinio darbo organizacijose: tarptautinė socialinio darbo federacija (IFSW), tarptautinė socialinio darbo mokyklų asociacija (IASSW) ir žmonės, įdarbinti projektuose, kurie susiję su tokiomis organizacijomis. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, mokymo ir profesiniai vizitai, mainų programos ir tyrimai. Socialinio darbuotojo darbas svetimoje šalyje. Darbas su pabėgėliais ir imigrantais savo šalyje (Payne, Askeland, 2008). Socialiniai darbuotojai jau seniai dirba su pabėgėliais (Harrison, Melville, 2010, cituojama iš: Lyons, Hokenstad, Pawar, Huegler ir Hall, 2012), tačiau migracijos problematika nėra šios profesijos dėmesio centre. Tarptautinė socialinio darbo mokyklų asociacija (IASSW) ir Tarptautinė socialinių darbuotojų federacija (IFSW) (Hare, 2004, cituojama iš: Lyons ir kt., 2012) teigia, kad vyrauja tendencija imigrantų ir pabėgėlių problemas spręsti iš mikroperspektyvos. Paslaugų teikėjams derėtų įvertinti, ar mezolygio pokyčius galėtų numatyti organizacijos, teikiančios atitinkamas paslaugas per etnines bendruomenes arba per makrolygio visuomenės politikos įgyvendinimą. Socialinės ir šeimos gerovės, būsto, švietimo, sveikatos ir baudžiamosios teisės politika paveikia ne tik kasdienį imigrantų gyvenimą, bet ir visus kitus šalies piliečius. 143

4 Tyrimo klausimai. Kaip tarptautinį socialinį darbą atliekantys asmenys jį suvokia, kaip jie atskleidžia būtinas tarptautinio socialinio darbuotojo vertybes ir gebėjimus, remdamiesi savo darbo su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais patirtimi. Tyrimo objektas: tarptautinio socialinio darbo ypatumai, remiantis socialinės pagalbos teikėjų požiūriu, dirbant su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais. Tyrimo tikslas: atskleisti, kaip tarptautinį socialinį darbą dirbantys asmenys iš skirtingų šalių apibrėžia tarptautinį socialinį darbą ir jo ypatumus dirbant su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais. Tyrimo uždaviniai: Atskleisti tarptautinio socialinio darbo ypatumus dirbant su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais. Aptarti, su kokiomis etinėmis dilemomis susiduria tarptautinį socialinį darbą atliekantys socialinės pagalbos teikėjai. Tyrimo tikslui pasiekti atliktas kokybinis tyrimas. Šis metodas leidžia pažvelgti į tiriamąjį reiškinį iš tyrimo dalyvių perspektyvos ir atskleisti subjektyvius jų požiūrius bei nuostatas. Siekta atskleisti, kaip tarptautinį socialinį darbą atliekantys tyrimo dalyviai apibrėžia tarptautinį socialinį darbą iš savo asmeninės perspektyvos, remdamiesi praktinio darbo su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais patirtimi. Tyrime vadovautasi prielaida, kad tarptautinio socialinio darbo apibrėžimas ir tarptautinį socialinį darbą atliekančių asmenų suvokimas yra socialiai konstruojamas ir socialinė realybė suvokiama sąveikaujant su tyrimo dalyviais. Į tarptautinių socialinių darbuotojų praktiką, remiantis socialinio konstravimo perspektyvos idėjomis, žvelgiama kaip į socialinį konstruktą, priklausantį nuo konteksto, kuriame dirba tyrimo dalyviai, t. y. darbe su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais. Tyrimo dalyviai tarptautinį socialinį darbą atliekantys asmenys, dirbantys su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais. 1. Tyrimo ir duomenų analizės metodologija Pasirinktas grindžiamosios teorijos kokybinio tyrimo metodas. Grindžiamosios teorijos tikslas sukurti naują teoriją, kuri paaiškintų duomenų esmę, o ne suformuotų teorinį rėmą iki duomenų rinkimo ir analizavimo (Žydžiūnaitė, Virbalienė, Katiliūtė, 2006). V. Žydžiūnaitės kt. (2006) teigimu, šios teorijos metodinis tikslas sukurti ar atrasti teoriją, remiantis abstrakčia objekto analizės schema, kuri susijusi su konkrečia situacija. Tai situacija, kai žmonės sąveikauja, vykdo veiklą ir yra įtraukti į konkretaus fenomeno turinio analizės procesą. Kategorija tyrime, paremta grindžiamosios teorijos metodologija, yra visuma informacijos apie 144

5 TARPTAUTINIO SOCIALINIO DARBO YPATUMAI: SOCIALINĖS PAGALBOS... įvykius, sąveikas ir pan. Pasak C. Willig (2008), grindžiamosios teorijos metodas rodo, kad tyrėjas tiksliai aprašo, ką jis darė ir kodėl. Tai apima informaciją apie duomenų rinkimo metodus, konteksto ir dalyvių pasirinkimą, kaip duomenys buvo koduoti ir kaip įvardytos kategorijos. D. Padgett (2008) teigimu, tyrimai, atliekami remiantis grindžiamąja teorija, apima interviu su vidutinio dydžio kruopščiai pasirinktų asmenų imtimi (nuo 20 iki 30 žmonių yra teisingas pasirinkimas, bet imties dydis gali būti mažesnis arba didesnis). Interviu duomenys analizuoti grindžiamosios teorijos duomenų analizės metodu, pereinant 4 pagrindinius duomenų analizės etapus, remiantis C. Willig (2008) interpretatyviosios fenomenologijos analizės koncepcija. C. Willig (2008) teigimu, interpretatyvioji fenomenologija suteikia gaires, kaip nustatyti kategorijas ir ryšius tarp kategorijų. Kategorijos gali būti kaip aprašomosios etiketės, jei jos yra žemo lygio abstrakcijos. Analizės procese tyrėjas turi galimybę nustatyti aukštesnio lygio abstrakcijų kategorijas. Jos yra labiau analitinės nei aprašomosios. Tyrime dalyvavo 5 moterys ir 2 vyrai. Dalyviai pasirinkti pagal šiuos kriterijus: individai, atliekantys tarptautinį socialinį darbą; dirbantys ir turintys patirties su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais; atstovaujantys nevyriausybiniam arba privačiam sektoriui. Tyrimo dalyvių amžiaus vidurkis 25 metai (6-ių dalyvių), išskyrus vyriausią tyrimo dalyvį, kuris buvo 55 metų amžiaus. Tyrimas atliktas Švedijoje, Stokholme, ir Lietuvoje, Kaune bei Vilniuje. Pasirinkta tikslinė tyrimo dalyvių atranka. Remiantis B. Bitinu, L. Rupšiene, V. Žydžiūnaite (2008), atsižvelgiant į taikomą tikslinę imtį, pasirenkami specialistai pagal nagrinėjamą temą, kurie gali samprotauti apie analizuojamą problemą, todėl galima tikėtis naujų idėjų, teiginių ir išvadų. J. Krysik, J. Finn (2010) teigimu, tikslinė atranka yra sąmoningas respondentų pasirinkimas. Autoriai pastebi, kad kokybinių tyrimų tyrėjai gali pasirinkti respondentus, jų manymu, gerus informacijos šaltinius, kurių požiūriai skirtingi ar kuriuos sieja bendra patirtis. Šis atrankos metodas kartais vadinamas ekspertų atranka, nes tyrėjai pasirenka individus dėl jų specialių žinių, nebūtinai dėl jų formalaus mokymosi ar išsilavinimo. Svarbiausias dalykas yra tai, kad pasirinkimas yra sąmoningas ir suderintas su tyrimo tikslu (Krysik, Finn, 2010). Pasirinkta patogioji respondentų atranka. Pasak V. Žydžiūnaitės (2007), patogiosios atrankos idėja atrenkami lengviausiai prieinami generalinės aibės vienetai (Žydžiūnaitė, 2007, p. 100). Patogioji atranka šiame tyrime pasirinkta pagal geografinę vietą, patogiausią tyrėjoms. Atliekant tyrimą, vadovautasi Socialinio darbo profesijos etikos kodeksu. Šio tyrimo dalyviai tyrime dalyvavo laisvai apsisprendę. Užtikrinant tyrimo dalyvių konfidencialumą, jų vardai pakeisti. 145

6 2. Tarptautinio socialinio darbo ypatumai Socialinio darbo tikslinė grupė. Lina, kalbėdama apie tarptautinį socialinį darbą, kaip vieną svarbiausių šio darbo bruožų paminėjo darbą su užsieniečiais ( kitos tautybės asmenimis, negu aš pati esu ). Norėdama patikslinti, kas galėtų būti socialinio darbo tiksline grupe, tyrimo dalyvė pabrėžė, kad užsieniečiai gali būti nebūtinai imigrantai ( atvykę iš kitų šalių ), bet ir žmonės, daugelį metų gyvenantys šioje šalyje, tačiau jų šaknys <...> gali būti iš kitur. Tai ji susiejo su tarptautinio socialinio darbo pobūdžiu. Tarptautinį socialinį darbą su užsieniečiais, gyvenančiais šalyje, Lina įvardija kaip prasidedantį nuo pagalbos, kurios reikia šiai tikslinei grupei. Pagalba, Linos teigimu, yra cinkelis, kuris yra socialinio darbo su klientu pradžia. Man galbūt labiau tas tarptautinis socialinis darbas... tai būtų darbas su... ne, bet pirmoj vietoj tikriausiai su kitos tautybės asmeninis, negu aš pati esu. Ir tais asmenimis, kurie nebūtinai čia yra atvykę iš kitų šalių, gali jie čia gyventi ir n metų, bet jų šaknys, pavyzdžiui, gali būti iš kitur. Tai čia tas tarptautinis galbūt būtų. <...> Tai atsiranda tada, kai reikia tiems žmonėms kažkuo padėti kažkokioj srity. Na vat, kažkoks cinkelis atsiranda pagalbos, to socialinio darbo lauko. Tai kažkas tokio būtų [Lina, 24 metai]. Sandra, dirbanti su imigrantais ir save laikanti socialinį darbą atliekančia savanore, tarptautinį socialinį darbą įvardijo kaip socialinį darbą už šalies sienų ribų. Ji savo darbą sieja su globaliomis problemomis, patikslindama tai, kaip darbą su žmonėmis, kurie atvykę iš sunkiai besiverčiančių šalių. <...> kažkas, kas atlieka socialinį darbą už šalies sienos ribų, aš taip spėju. Manau, mano darbas yra susijęs su globaliomis problemomis, turiu omenyje, žmonėmis, su kuriais aš dirbu, atvykę iš sunkiai besiverčiančių šalių. O, tai sunku, <...> aš spėju, kažkas, kas dirba socialinį darbą, kuris susijęs su migracija [Sandra, 22 metai]. Respondentė Indrė, svarstydama apie tai, kaip apibrėžti tarptautinį socialinį darbą, teigė, kad tai tikrai sunku padaryti. Jos dvejojimas pasireiškė nedrąsiais spėjimais ir galiausiai patikslinimu, kad ji mananti, jog tarptautinis socialinis darbas susijęs su migracija. Savanoris Leo, atstovaujantis didžiausiai tarptautinei nevyriausybinei organizacijai, tik pradėdamas pasakoti apie savo darbą organizacijoje susiejo jį su tarptautiniu socialiniu darbu. Dar 1939 m. G. Warren pateikė tarptautinio socialinio darbo apibrėžimą ir veiklos tipus, kurių vienas siejamas su vieša ir privačia tarptautine pagalba nuo stichinių nelaimių ar karų nukentėjusioms ir kenčiančioms mažumų grupėms (Healy, 2001). Dėl šių neramumų, kaip teigia Leo, Stokholmas turi labai daug pabėgėlių be dokumentų, su kuriais ir dirba NVO, šios organizacijos savanoris jis yra. Ir tai yra socialinio darbo tikslinė grupė, kuriai skiriama labai 146

7 TARPTAUTINIO SOCIALINIO DARBO YPATUMAI: SOCIALINĖS PAGALBOS... daug laiko. Be suaugusių pabėgėlių, Leo paminėjo ir pabėgėlius vaikus, kurie atvyksta į šalį be artimųjų. Taigi vienas pagrindinių darbų organizacijoje yra darbas su atvykėliais iš kitų šalių, kurie imigruoja į Švediją dėl jų šalyse kilusių problemų. Vienam iš didelės NVO organizacijos skyrių, dirbančių su imigrantais, atstovaujantis Leo teigia, kad jie atlieka tarptautinį socialinį darbą. Bet mes daugiausiai dirbame su pabėgėliais, mūsų tarptautinio socialinio darbo dalis atsiranda čia dėl socialinių sunkumų, vykstančių kažkur pasaulyje. Taigi mes turime didelę grupę pabėgėlių be dokumentų Stokholme, kuriems mes skiriame labai daug laiko. Mes padedame vaikams, kurie atvyksta be tėvų. <...> Taigi didžiausias mūsų darbas yra su žmonėmis, kurie atvyksta į Švediją dėl problemų, vykstančių kažkur kitur. Aš sakyčiau, kad mūsų skyrius tarptautiniame socialiniame darbe yra tai, kad mes, žinoma, prisiimame dalį pinigų rinkimo kampanijų pagalbos darbams Sirijoje [Leo, 55 metai]. Bendradarbiavimas, kaip teigia G. Warren (1939) savo straipsnyje International Social Work, yra viena iš tarptautinio socialinio darbo veiklų. Jo teigimu, tarptautinis vyriausybinių ir privačių struktūrų bendradarbiavimas per didžiausias tarptautines organizacijas ( League of Nations, International Labour Organization ir Health Organization of the League ) kovoja su ligomis ir užtikrina socialinę bei politinę taiką ir harmoniją pasaulyje (Healy, 2001). Paprašius tyrimo dalyvių papasakoti, su kuriomis organizacijomis bendradarbiaujama vietiniu ir tarptautiniu lygmenimis, dalyviai pradėdavo pasakoti apie vietinį bendradarbiavimą šalies viduje. Socialinė darbuotoja Lina, pradėjusi pasakoti apie vietinį bendradarbiavimą tarp organizacijų, paminėjo Lietuvos organizaciją X, su kuria labai glaudžiai bendradarbiaujam. Vyksta dalinimasis ir paslaugom, ir tiksline grupe, ir patirtimi. Šis bendradarbiavimas pagrįstas tais pačiais tikslais, kuriuos turi abi organizacijos, nes šalyje daugiau tokių kompetentingų organizacijų nėra. Abi organizacijos atstovauja NVO sektoriui, todėl bendradarbiavimas yra glaudus. Tai vietiniam, mes labai glaudžiai bendradarbiaujam su Lietuvos X organizacija. Tiek mes jiem padedam, tiek jie mums padeda, tas visas tikslines grupes. Tas dalinimasis ir paslaugom, ir tiksline grupe, ir patirtimi. <...> organizacija, nes daugiau tokių kompetentingų, nėra <...> [Lina, 24 metai]. Bendradarbiaujant vietiniu lygmeniu galima susieti visas institucijas, kurios sprendžia tą pačią problemą. Kaip teigė socialinė darbuotoja Rasa, šalyje jos atstovaujama organizacija bendradarbiauja su visomis organizacijomis, kurios dirba su pabėgėliais. Šis vietinio lygmens bendradarbiavimas šalies viduje susieja tiek vyriausybines, tiek nevyriausybines organizacijas. Pati Rasos atstovaujama organizacija yra nevyriausybinė, todėl, jos teigimu, praktiškai dauguma pačių pabėgėlių kreipiasi į organizaciją. 147

8 Lietuvoj bendradarbiaujam su visom organizacijom, kurios dirba su pabėgėliais. Tai yra tiek vyriausybinės, tiek nevyriausybinės. Kadangi mes patys esam nevyriausybinė organizacija, ir čia kreipiasi tikrai praktiškai dauguma pačių pabėgėlių <...> [Rasa, 28 metai]. Kita tyrimo dalyvė Miglė, kalbėdama apie bendradarbiavimą vietiniu lygmeniu, pirmiausiai paminėjo bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, viena kurių yra Y organizacija, kuri dirba būtent su prieglobsčio prašytojais. Tai reiškia, kad šias dvi organizacijas sieja viena klientų grupė ir darbas su ja. Bendradarbiaujama ir su valstybinėmis įstaigomis, nes niekaip neapsieinam, bendradarbiavimas yra neišvengiamas. Bendradarbiavimas su valstybinėmis įstaigomis vyksta ir per tai, kad kartu ir konferencijose padalyvaujam, ir įvairiais ten klausimais bendraujam. Bendros veiklos, patirties įgijimas konferencijose bendradarbiavimą daro glaudesnį, atsiranda ryšys: vieni kitus žinom, todėl bendradarbiaujama lengviau. Tai vietiniam lygmeny su nevyriausybinėm, tai Y organizacija pagrinde, kuris dirba būtent su prieglobsčio prašytojais. <...> Tada su tom valstybinėm įstaigom, tai aišku, tada irgi niekaip neapseinam, <...> ten kartu ir konferencijose padalyvaujam ir įvairiais ten klausimais bendraujam. Tai kažkaip vieni kitus žinom, tai tiesiog irgi lengviau bendradarbiauti [Miglė, 24 metai]. Vietinis bendradarbiavimas tarp skirtingų organizacijų gali būti ir nebendradarbiavimas su tam tikromis organizacijomis. Kaip atskleidė Indrė, dirbanti su slepiamais nepilnamečiais vaikais, organizacija tikrai nebendradarbiauja su migracija. Migracijos tarnyba atsakinga už leidimų gyventi šalyje suteikimą, taigi organizacija, slepianti imigrantus, akivaizdžiai negali bendradarbiauti. Tačiau žvelgiant į Švedijos migracijos tarnybos (Migrationsverket) viziją, kurioje teigiama, kad šios tarnybos veikla grindžiama visaapimančiais migracijos politikos tikslais ir atsižvelgia į problemas, su kuriomis susiduria pasaulis, į didėjančią globalizaciją, todėl jų darbas atrodo palankus migrantams. Migracijos tarnyba nurodo, kad migracija yra teigiamas procesas, nes prisideda prie to, jog ši šalis taptų turtingesnė tiek finansiškai, tiek kultūriškai 1. Tam tikra komunikacija tarp šių dviejų sektorių vyksta. Indrė pažymi, kad bendradarbiaujama su socialiniais darbuotojais, kurie vadinami gudman. Šie žmonės gali tapti vadinamais socialiniais darbuotojais kaip paprastas žmogus, kuris tiesiog nori būti globėjas. Šis globėjas yra tarpininkas tarp vaiko nelegalo ir migracijos tarnybos. Tačiau pati organizacija, kuriai atstovauja Indrė, slepianti vaikus atvykėlius, nepalaiko ryšių su migracijos įstaiga. 1 Prieiga internete: 148

9 TARPTAUTINIO SOCIALINIO DARBO YPATUMAI: SOCIALINĖS PAGALBOS... O Švedijoj, tai yra bendradarbiaujama tikrai ne su migracija, iš karto šita yra išbraukta, nes jie visiškai nebendradarbiauja su jais. Nes nėra jų tikslas. Jie bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, reiškia su taip gudman. Čia juo gali tapti paprastas žmogus, kuris tiesiog nori būti <...> ir globėjas, bet jis negyvena su vaiku. <...> yra bendradarbiaujama su vaikų psichiatrija.<...> o šitie vaikai yra tikrai, kuriems labai dažnai reikalinga psichiatrų pagalba [Indrė, 23 metai]. Indrė minėjo ir bendradarbiavimą su kitomis šalimis per mainus, kai socialiniai darbuotojai atvyksta pas mus pasisemti Švedijos patirties. Tai vyksta konferencijose, kurių tikslas kitos šalies patirties kaupimas. Ši tyrimo dalyvės Indrės mintis leidžia manyti, kad Švedija, kurioje ji gyvena ir dirba, yra pavyzdys kitoms šalims, iš jos galima daug išmokti. < > kai girdžiu šitą žodį, man iškart, tarkim, kaip pas mus atvažiuoja iš kitų šalių, socialiniai darbuotojai į Švediją, kuriem tenais konferencijos ir aš visada kažkaip galvoju, kad jie semiasi patirtį iš Švedijos, o ne atvirkščiai, kad Švedija semiasi patirtį iš kitų šalių [Indrė, 23 metai]. Tyrimo dalyvė Rasa teigia, kad valstybiniame sektoriuje yra neišvengiama stagnacija. Rasos teigimu, valstybinės įstaigos nori, kad viskas būtų šimtmečiais vienodai, todėl bendradarbiavimas atrodo truputėlį kitaip. Vis dėlto, pasak Rasos, tai nėra pagrindinė priežastis, lemianti bendradarbiavimo kokybę, labai daug kas priklauso nuo esančių žmonių. Todėl NVO organizacijai svarbu atrasti patikimą žmogų net ir valstybiniame sektoriuje. Grįždama prie priežasčių, kodėl bendradarbiavimas tarp šių sektorių yra keblus, Rasa pamini, kad valstybinės įstaigos ne visada yra arti žmogaus dėl biudžeto gairių ir metinių programų, kitaip tariant biurokratizmo sistemos. Tačiau bendradarbiavimas su vyriausybinėmis institucijomis, anot V. Kavaliauskienės (2005), yra ryškiausias ir faktiškai pasireiškiantis socialinio darbo profesijos požymis, nes socialinis darbas funkcionuoja padedant šioms institucijoms. Taigi svarbu suprasti profesijos, institucijų ir klientų santykius. Vėlgi, kai yra valstybinė, tai neišvengiama tokia stagnacija. Kada ten nori, kad viskas būtų šimtmečiais vienodai ir ten truputėlį kitaip. Bet vėlgi labai daug kas priklauso nuo esančių žmonių. <...> ir kartais ne visada yra arti žmogaus, kartais yra arti tiesiog tam tikros... biudžeto gairių ir metinių programų [Rasa, 28 metai]. Tarptautinis bendradarbiavimas dažniausiai susijęs su tos pačios organizacijos filialais daugelyje šalių. Tarptautinio lygmens bendradarbiavimą tarp tos pačios organizacijos tinklo padalinių įvairiose šalyse pristatė socialinė darbuotoja Rasa, kuri dirba vienos žinomiausių pasaulyje nevyriausybinių organizacijų Lie- 149

10 tuvos padalinyje. Todėl bendradarbiaujama, kaip teigia Rasa, X organizacijai dalyvaujant įvairiose konferencijose, kurios vyksta užsienyje. Šios konferencijos yra svarbios, nes organizuojamos tiek migrantų, tiek pabėgėlių tema, be to, veikia nelegalių nepilnamečių, pagalbos vaikams tinklai, todėl X organizacijos Lietuvos padalinys kiek gali, tiek dalyvauja. Nepaisant vienijančių temų ir noro dalyvauti, viskas remiasi į finansus, nes kviečiantys tinklai ne visada turi galimybę finansuoti dalyvavimą. Kita vertus, pati nevyriausybinė organizacija ne visada gali dengti keliones, todėl tiesioginis bendradarbiavimas dalijantis patirtimi konferencijose ne visada vyksta. Tarptautiniu lygmeniu, tai X organizacija dalyvauja įvairiose konferencijose. Yra organizuojama tiek migrantų, tiek pabėgėlių tema, yra nelegalių nepilnamečių tinklas, pagalbos vaikams. Tai čia, kiek gali, tiek dalyvauja. Vėlgi tai remiasi į finansus, nes tie tinklai ne visada turi galimybę finansuoti dalyvavimą... tai čia gal, X organizacija, kaip nevyriausybinė organizacija, tai ne visada gali dengti keliones [Rasa, 28 metai]. Tarptautinis bendradarbiavimas, pasak savanorio Eriko, turi kitą vaidmenį. Eriko nuomone, bendradarbiauti galima su kitomis organizacijomis kitose šalyse: Padedama žmonėms ir bandoma atsakyti į klausimus, t. y. labiau pasidalijimas informacija ar savo patirtimi. Patirtis atsiskleidžia per pagalbą kreiptis į fondus ar galbūt patarti šiame procese. Tačiau Erikas negalėtų teigti, kad bendradarbiaujama su kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Jis mano, kad taip galėtų būti ateityje. Mes turime kitą vaidmenį su tarptautinėmis organizacijomis. Jeigu kalbu su kažkuo iš kitos šalies, žinoma, mes padedame žmonėms ir pasistengiame atsakyti į klausimus. Ir mes galime padėti gal kreiptis į fondus, galbūt patarti. Aš nepasakyčiau, kad mes labai bendradarbiaujame su kitomis tarptautinėmis organizacijomis dabar. Galbūt mes tai darysime ateityje [Erik, 26 metai]. Etiniai klausimai, kylantys darbe su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, atsiskleidė pokalbyje su tyrimo dalyve Sandra. Ji, mąstydama apie savo savanorišką veiklą su slepiamais atvykėliais, iškėlė keletą etinių klausimų. Jai kyla klausimų, susijusių su tuo, kaip ji turėtų kalbėti su žmonėmis, su kuriais dirba, kaip ji turėtų elgtis, nes turi visą galią ir dalykus, kurių jie neturi. Sandra taip pat klausia, ar yra teisinga atiduoti visus jos turimus du tūkstančius kronų, skirtų pabėgėliams, vienu metu. <...>Aš manau, kad yra keletas etinių klausimų ryšium su, kaip aš turėčiau kalbėti su žmonėmis, su kuriais dirbu, kaip aš turėčiau elgtis, nes aš turiu visą galią ir visus dalykus, kurių jie neturi. <...> Klausimai, kaip, ar tai teisinga, jeigu aš turiu du tūkstančius kronų, tai yra man gerai duoti juos jiems visus vienu kartu, nes jie yra asmenybės kaip ir aš, galintys nuspręsti savarankiškai ar labiau teisinga man suprasti, kad jie yra situacijoje, kur jie tikrai 150

11 TARPTAUTINIO SOCIALINIO DARBO YPATUMAI: SOCIALINĖS PAGALBOS... negali nieko kontroliuoti ir aš turėčiau vietoj to duoti jiems penkis šimtus kronų kiekvieną mėnesį [Sandra, 22 metai]. Etines problemas įvardijusi Lina pradėjo nuo socialinio darbuotojo ir kliento santykio. Jos teigimu, svarbi etinė problema yra ribų nustatymas. Čia socialinė darbuotoja svarsto, kiek aš esu darbuotoja, kiek aš galiu tą žmogų, klientą prisileisti, kai bendraujama neformaliai. Ribų nustatymas yra socialinio darbuotojo atsakomybė. Linos nuomone, yra daug problemų, kurios siejasi su etika. Ji įvardija konkrečias įstaigas, kuriose kyla sunkumų bendraujant: poliklinikos, sveikatos institucijos, savivaldybė arba migracijos departamentas. Visose šiose įstaigose ir institucijose iškyla ta pati etinė problema su tuo užsieniečiu nenori bendrauti. Šios etinės problemos kyla dėl santykio. Tačiau ji pastebi, kad šios problemos išryškėja, kai užsienietis tampa menku, visiškai niekam vertu. Tai parodo bendrą visuomenės problemą požiūrį į kitataučius. Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) 2010 m. atliko tyrimą Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus ir atskleidė lietuvių suformuotą imigranto portretą : jie išstumia lietuvius iš darbo rinkos; yra žemo išsilavinimo; jiems rūpi tik pinigai; jie per daug skundžiasi, nori privilegijų; ieško lengvo gyvenimo, nori pasinaudoti Lietuvos socialine sistema; daug nusikaltėlių; Lietuva nutautėja; dažnai dirba nelegaliai. <...> ribų nustatymas santykių, kiek aš esu darbuotojas, kiek aš galiu tą žmogų, klientą prisileisti, kad mes čia bendraujam dar, sakykim, ir neformaliai. <...> Labai daug šitų problemų kyla, <...> poliklinikos, su sveikatos institucijom, savivaldybėj, arba tam pačiam migracijos departamente. Atsiranda taip, kad su tuo užsieniečiu nenori bendrauti. Nes jis yra užsienietis <...> Daugiausia yra dėl santykio. Dėl mokslų, šeimos, tokie buitiniai dalykai. Viskas gali vykti ir vyksta. Bet kažkur susiduri, tas užsienietis tampa menku, visiškai niekam vertu [Lina, 24 metai]. Etines problemas, kurios susijusios su visuomenės požiūriu, įvardijo ir socialinio darbo studentas bei savanoris Erikas, kuris dirba organizacijoje, slepiančioje pabėgėlius. Jis pastebėjo, kad daugelis žmonių galvoja, ar tai moralu, ar tai teisinga slėpti nelegaliai atvykusius žmones. Erikas teigė, kad dauguma žmonių sakytų, jog nelegalūs atvykėliai iš kitų šalių neturi teisės būti čia ir jie neturėtų būti ir mes turime juos išsiųsti namo. <...> dauguma žmonių mano, ar tai yra moralu, ar tai yra teisinga? Tu gali sakyti, kad visi žmonės gali galvoti, kad teisinga slėpti šiuos žmones, jie gali sakyti: jie neturi teisės būti čia, ir jie neturėtų čia būti ir mes turėtume juos išsiųsti namo [Erik, 26 metai]. Apibendrinant galima teigti, kad tarptautinio socialinio darbo ypatumai atsiskleidžia per darbo pobūdį darbą su į šalį atvykusiais kitataučiais ir pagalbos jiems teikimą. Siekiant padėti imigrantams būtina bendradarbiauti su įvairiomis 151

12 valstybėmis, nes migracijos problema apima ne vieną šalį. Organizacijos bendradarbiauja ir vietiniu, ir tarptautiniu lygmenimis. Tarptautiniai socialiniai darbuotojai savo darbe bendradarbiaudami su kitomis organizacijomis susiduria su įvairiais iššūkiais. Šioje srityje atsiskleidžia etinės dilemos, kurios yra neišvengiamos dirbant su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais. Išvados Literatūra Tyrimo dalyviai atskleidė tarptautinį socialinį darbą kaip darbą su kitataučiais (pabėgėliais, prieglobsčio prašytojais, imigrantais), atvykusiais iš ekonomiškai neišsivysčiusių ar karo siaubiamų šalių. 2. Vienas svarbiausių tarptautinio socialinio darbo ypatumų yra bendradarbiavimas nacionaliniu lygmeniu su kitomis organizacijomis, kurios susijusios su kitataučių problemomis. Be to, bendradarbiaujama su kitomis valstybėmis, organizuojami tarptautiniai profesiniai mainai, konferencijos, dalijamasi patirtimi. 3. Bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis dažnai kyla iššūkių. Tarptautinio socialinio darbo srityje kyla etinių dilemų, kurios apima ir kultūrinį aspektą. Šios dilemos tarptautinį socialinį darbą atliekantiems socialinių paslaugų teikėjams kyla pirmiausia žvelgiant iš savo, kaip darbuotojo / savanorio, pozicijos: kaip bendrauti su pabėgėliais, jaučiant savo pranašumą esamoje situacijoje, kaip nustatyti ribas, bendrauti formaliai ar neformaliai. Etinės dilemos kyla ir dėl neigiamo visuomenės požiūrio į pačius kitataučius ir į darbą su pabėgėliais ar prieglobsčio prašytojais. Gauta Pasirašyta spaudai Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. (2008). Kokybinių tyrimų metodologija. Vadovėlis Healy, L. M., Link, R. J. (2012). Handbook of International Social Work: Human Rights, Development, and the Global Profession. New York: Oxford University Press, Inc. Healy, L. M. (2001). International Social Work Professional Action in an Interdependent World. New York: Oxford University Press. Healy, L. M. (2008). International Social Work: Professional Action in an Interdependent World. 2nd edition. New York: Oxford University Press, Inc. Hugman, R. (2010). Understanding International Social Work. A Critical Analysis. United Kingdom: Palgrave Macmillan. International Federation of Social Work (IFSW). (2012). Globalisation and the environment [interaktyvus]. Prieiga internete: [žiūrėta ]. Jančaitytė, R., Valavičienė, N., Augutienė, R., Prakapas, R. (2009). Tarptautinės kompetencijos didinimas bei įvairovės valdymo gebėjimų stiprinimas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras.

13 TARPTAUTINIO SOCIALINIO DARBO YPATUMAI: SOCIALINĖS PAGALBOS... Kavaliauskienė, V. (2005). Socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, raidos aspektai. Acta Pedagogica Vilnensia, Nr. 15: Krysik, J. L., Finn, J. (2010). Research for Effective Social Work Practice. Rouledge: Taylor & Francis. Lyons, K. (2006). Globalization and Social Work: International and Local Implications. British Journal of Social Work, Nr. 36: Lyons, K., Hokenstad, T., Pawar, M., Huegler, N., Hall, N. (2012). The sage handbook of international social work. Sage Publications Ltd. Midgley, J. (2001). Issues in International Social Work: Resolving Critical Debates in the Profession. Journal of Social Work, Vol. 1: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Prieglobsčio reikalų skyriaus statistika [interaktyvus]. Prieiga internete: [žiūrėta: ]. Nacionalinio socialinės integracijos instituto vykdoma programa Gyvoji biblioteka [interaktyvus]. Prieiga internete: [žiūrėta ]. National Association of Social Workers (NASW). (1996). Code of Ethics [interaktyvus]. Prieiga internete: [žiūrėta ]. Our vision and human rights. (2013). [interaktyvus]. Prieiga internete: en.html [žiūrėta: ]. Padgett, D. K. (2008). Qualitative Methods in Social Work Research. 2nd edition. SAGE Publications. Payne, M., Askeland, G. A. (2008). Globalization and international social work: Postmodern change and challenge. Aldershot, Hampshire: Ashgate. Reamer, F. G. (2012). Eye on Ethics: Viewing Social Work Ethics Through an International Lens. [interaktyvus]. Prieiga internete: [žiūrėta ]. Swedish Institute. (2013). Migration in Sweden [interaktyvus]. Prieiga internete: Home/Society/Migration/ [žiūrėta ]. Swedish Ministry of Integration and Gender Equality. (2009). Swedish integration policy. Stockholm: Grafisk Service. Tarptautinė migracijos organizacija. (2010). Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus. Vilnius: TMO biuras. The European Refugeed Fund [interaktyvus]. Prieiga internete: funding_refugee_en.htm [žiūrėta ]. Warren, G. (1939). International Social Work. In: R. Kurtz (ed.). Social Work Yearbook. New York: Russell Sage Foundation, p Willig, C. (2008). Introducing Qualitative Research in Psychology. McGraw-Hill International. Žydžiūnaitė, V. (2007). Tyrimo dizainas: struktūra ir strategijos. Kaunas: KTU leidykla. Žydžiūnaitė,V., Virbalienė, A., Katiliūtė, E. (2006). Grindžiamoji teorija kokybinė edukacijos tyrimų metodologijos strategija. Kaunas: KTU leidykla. PECULIARITIES OF INTERNATIONAL SOCIAL WORK: POINT OF VIEW OF SOCIAL ASSISTANCE PROVIDERS FOR REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN LITHUANIA AND SWEDEN Summary Social work is based on the historical and cultural context of the country and is influenced by political, economic and social systems. Globalization has grown 153

14 enormously over the past several decades, still it is not easy to define social work globally. Healy (2008) states that the definition of the term international social work has been the subject of much debate. First, there may be confusion over the use of the terms international, global and cross-national (p. 7). The International Federation of Social Work (IFSW) presenting the international definition of social work, defines it as a profession promoting social change, dealing in human relations issues and providing opportunities and assistance in improving their lives. Healy (2008) defines international social work as international professional action and the capacity for international action by the social work profession and its members. International action has four dimensions: internationally related domestic practice and advocacy, professional exchange, international practice and international policy development and advocacy (p. 10). A social worker invokes on the fundamental theories of social work and seeks sustainability of people and environment. The most important are human rights and social justice principles. International social work involves a variety of activities, one of which is to work with refugees and immigrants in their country. Migration becomes one of the most important problems in the world. Thus as Healy (2008) states international dimension of social work is to strengthen the ability of social workers to contribute to and benefit from international developments in the profession and to improve social workers competence in their everyday practice in the context of global interdependence (p. 4). The object of the article: the concept of international social work and its peculiarities according to social assistance providers who are working with refugees and asylum seekers. The aim of the article: to reveal how international social work is identified by individuals from Lithuania and Sweden working with refugees and asylum seekers and identify the necessary international social work values and skills. Objectives: to reveal the peculiarities of international social work working with refugees and asylum seekers; to reveal the peculiarities of collaboration, challenges or limitations of international social work; to reveal ethical dilemmas of international social work from social assistance providers point of view. According to Healy (2008) globalization has created not only significant areas of international responsibility but also new opportunities for social work impact by reshaping the social work environment in four important ways: 1. International social forces and events, the movements of populations have changed the makeup of social agency caseloads and affected domestic practice in many countries. Competent social work practice in most coun- 154

15 TARPTAUTINIO SOCIALINIO DARBO YPATUMAI: SOCIALINĖS PAGALBOS... tries demands new knowledge and competencies to cope with the social problems and conditions emerging from interdependence. 2. Social problems are now shared by more and less economically developed countries far more often than earlier, making mutual work and exchange more desirable. Practice innovations and potential problem solutions will be generated in places previously labelled less developed, as in the industrialized nations. 3. The actions of one country politically, economically and socially now directly and indirectly affect other countries social and economic wellbeing and overall social health of the planet. 4. There are enhanced opportunities for international sharing and exchanging made possible by rapidly advancing technological developments in areas such as communications. The research was based on interpretative-constructivist ontological and epistemological position. The study included 5 women and 2 men who work in international social work with refugees and asylum seekers. The obtained data was analysed on basis of grounded theory data analysis method. Peculiarities of international social work was revealed through the nature of work itself, which was described by the research participants. This work is related to the people of different nationalities who came from underdeveloped countries or countries experiencing war. International social worker has to deal with the problems of integration. Another important issue while working with refugees and asylum seekers is cooperation with the countries of origin of immigrants. Cooperation usually is on national level. International social workers also face ethical issues while working not only with the clients but also with different organizations: how to communicate with immigrants from different cultural, ethnical background, what and how limits should be determined. The analysis of the participants attitudes, revealed that international social work concept is very broad and abstract. International social work with refugees and asylum seekers is related to the other nationalities, immigration, integration policies and collaboration at national and international level, the challenges and ethical dilemmas. The study revealed international social worker s personal and professional competencies: ability to see broadly, express empathy, etc. Healy (2008) states that social workers are ready a) to address internationally related case and community problems that arise in their domestic practice, b) contribute to mutual problem solving on global social problems, c) monitor the impact of their own nation s policies on other countries and peoples well-being. 155

16

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Imigracija ir Darbo migracija ES ir Lietuvoje Audra Sipavičienė TMO, EMN Migracijos svarba pasaulyje 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% Iš kurių 75+ milijonai arba maždaug 1/3 yra Europoje 153 mln

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode] Mokslo ir tyrimų klasteris Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo kaita, tapatumo iššūkiai: dalyvavimo ir įgalinimo strategijų ieškant Vadovas: prof. dr. Artūras Tereškinas,

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei 2018 2020 m. darbo programa ir kvietimų tematika Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei informacinė diena

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Europos Parlamentas 2014-2019 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 2016/0225(COD) 23.3.2017 ***I PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

Microsoft Word - Newsletter2_KeycomKit_LT

Microsoft Word - Newsletter2_KeycomKit_LT Naujienlaiškis Nº 2 / NOV 2009 www.keycompetenceskit.eu Partners of the Project: Associated Partner: Promoter: Projektas Pagrindinės suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą kompetencijos yra vykdomas pagal

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką  ir užimtumą  vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

DocHdl1tmpTarget

DocHdl1tmpTarget Europos teisminių institucijų, nagrinėjančių civilines ir komercines bylas, tinklas Civilinis teisingumas šalia jūsų Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę tai nauja iniciatyva, palengvinsianti visų Europos

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft Word - Lietuvos socialine raida maketas1

Microsoft Word - Lietuvos socialine raida maketas1 ISSN 2029-963X LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS LITHUANIAN SOCIAL RESEARCH CENTRE LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA SOCIAL DEVELOPMENT OF LITHUANIA DARBO RINKOS POKYČIAI: PROBLEMOS IR GALIMYBĖS LABOUR MARKET

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

MENAS ir sveikata

MENAS ir sveikata MENAS SVEIKATA Programa Menas žmogaus gerovei http://www.ltkt.lt/?psl=projektufinansavimas&do=konkursai&step=view&id=128 Paraiškos priimamos nuo 2017 m. vasario 9 d. iki 2017 m. kovo 14 d. Leonardo da

Detaliau

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos:

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: Profesorė Telefono numeris: + 370 5 2366 137 El. pašto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Microsoft Word - Averjanovaite Inga.doc

Microsoft Word - Averjanovaite Inga.doc ŽMOGIŠKOJO KAPITALO ĮTAKA KAIMO GYVENTOJŲ PAJAMOMS Inga Averjanovaitė Lietuvos žemės ūkio universitetas Įvadas Lietuvos siekis integruotis į ekonomines ir politines Europos bei pasaulio struktūras verčia

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų va

Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų va Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų valdymo asociacija Leidinio autorius ir rengėjas Juridinis

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1223 2018 m. birželio 20 d. Projekto PARAŠTĖS pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia veiklos ir finansinė ataskaita Projekto vykdytojas: VšĮ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, kurią jie norėtų išlaikyti privačią, tipus ir kontekstus,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS Dalyko (modulio) pavadinimas KRIMINOLOGIJOS TEORIJOS Kodas Dėstytojas (-ai) Koordinuojantis: prof. dr. Aleksandras Do

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS Dalyko (modulio) pavadinimas KRIMINOLOGIJOS TEORIJOS Kodas Dėstytojas (-ai) Koordinuojantis: prof. dr. Aleksandras Do STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS Dalyko (modulio) pavadinimas KRIMINOLOGIJOS TEORIJOS Kodas Dėstytojas (-ai) Koordinuojantis: prof. dr. Aleksandras Dobryninas Kitas (-i): doc. dr. Gintautas Sakalauskas

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai Jolanta Jarmolovičiūtė IV Vilniaus traumų psichologijos konferencija 2013 m. kovo 22 d. Problemos aktualumas 1 pav. 0-19 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo savižudybių

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

I

I EUROPOS KOMISIJA BRIUSELIS, 23/10/2012 2012 M. BENDRASIS BIUDŽETAS III SKIRSNIS KOMISIJA. 04, 40 ANTRAŠTINĖS DALYS ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAS Nr. DEC 42/2012 EUR IŠ 4002 SKYRIUS Rezervai finansinėms intervencijoms

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau