Microsoft Word - VIRSELIS3

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - VIRSELIS3"

Transkriptas

1 Atestato Nr UAB Projektų rengimo biuras Kalvarijų g. 24A Vilnius LT Įmonės kodas El. pašto adr. Tel. Nr PROJEKTO PAVADINIMAS: Policijos komisariato pastato (Un. Nr ) ir garažų (Un. Nr , , , ) Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 11 kapitalinio remonto ir aplinkos sutvarkymo projektas STATYBOS VIETA: Ignalinos r. sav. Ignalinos m. Vasario 16-osios g. 11 UŽSAKOVAS Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas STATINIO KATEGORIJA: STADIJA: Ypatingas Techninis projektas STATYBOS RŪŠIS: Kapitalinis remontas KOMPLEKSO NUMERIS PROJEKTO DALIS 28-TP-KR-SSP (II tomas) Sklypo sutvarkymo dalis- SSP Direktorius Andrius Daukantas Atestato Nr Projekto vadovas Gileta Beržinienė Projekto dalies vadovas Gileta Beržinienė VILNIUS, 2013

2 TECHNINIO PROJEKTO SKLYPO SUTVARKYMO DALIES (SSP) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS Eilės. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapų sk TP-KR-SSP-DŽ Projekto dalies dokumentų žiniaraštis TP-KR-SSP-AR Aiškinamasis raštas TP-KR-SSP-AR Techninė specifikacija TP-KR-SSP ŽN5 Sklypo sutvarkymo kiekių žiniaraštis 1 Brėžiniai TP-KR-SSP-1 Sklypo sutvarkymo planas TP-KR-SSP-2 Sklypo dangų detalės 1 Priedai 7. Projekto vadovo atestato kopija 1 TP OBJEKTAS: Policijos komisariato pastato (Un. Nr ) ir garažų (Un. Nr , , , ) Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 11 kapitalinio remonto ir aplinkos sutvarkymo projektas 28-TP-KR-SSP-DŽ Lapas Lapų 1 1

3 SKLYPO SUTVARKYMO DALIES (SSP) AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA AD; 1.1. LR ĮSTATYMAI: LR Statybos Įstatymas aktuali redakcija ORGANIZACINIAI IR TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI: STR : Ypatingi statiniai; STR :2010. Nesudėtingi statiniai; STR :2002. Statinio statybos rūšys; STR :2003. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį; STR :2004. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis; STR : Statinio projektavimas; STR : Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai; STR : Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė; STR : Statybą leidžiantys dokumentai; STR : Žemės darbai; STR : Statybos darbai; STR : Statinio projekto vykdymo priežiūra; STR : Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas; STR : Statybos užbaigimas; 1.3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS IR KITI REGLAMENTAI: STR : Visuomeninės paskirties statiniai; STR : Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms; STR : Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos; 1.4. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.: Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymas Nr Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. Patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės KITI DOKUMENTAI Projektavimo užduotis Specialieji architektūros reikalavimai Specialieji paveldosaugos reikalavimai Policijos komisariato pastato (Un. Nr ) ir garažų (Un. Nr , , , ) Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 11 kapitalinio remonto ir aplinkos sutvarkymo projektas 28-TP-KR-SSP-AR 1

4 2. BENDRIEJI DUOMENYS STATINYS (KOMPLEKSAS): Policijos nuovados kapitalinis remontas STATYBOS VIETA: Ignalinos r. sav. Ignalinos m. Vasario 16-osios g. 11 STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k Šiuo metu policijos nuovados pastate dirba 53 darbuotojai. Bendras numatomas žmonių skaičius pastate mažiau kaip 100. Pastatas priskiriamas ypatingų statinių grupei, nes jame projektuojama ginklų saugykla (sandėlis). Policijos nuovados pastato (Un. Nr ) ir garažų (Un. Nr , , , )Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 11 kapitalinio remonto ir aplinkos sutvarkymo projektas parengtas pagal Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patvirtintą projektavimo užduotį, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialiuosius architektūros reikalavimus bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinio padalinio specialiuosius paveldosaugos reikalavimus. Taip pat remtasi pagrindinio pastato energetinio sertifikato (išdavė Saulius Puzas, atestato Nr. 0198) bei statinio konstrukcijų vizualinio tyrimo medžiaga (statinio ekspertizės vadovas Vitas Merkevičius, atestato Nr. 7191). Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir normomis. 3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 2275 m² ploto sklype yra 5 pastatai (aprašyti 2 aiškinamojo rašto punkte). Sklypo reljefas horizontalioje plokštumoje yra gana lygus su apie 0,5m nuolydžiu per visa sklypą link pietinės pusės (į Vasario 16-ojos gatvę). Sklypo ribose yra įrengti kietų dangų pėsčiųjų takai, privažiavimas ir asfaltbetonio dangos aikštelės. Vidinis kiemas yra apribotas pastatais (garažais) ir tvora su vartais. Sklypo dalis nuo gatvės pusės yra atvira. Sklypo ribose medžių nėra, veja sudaro apie 5 %. Sklypo ribose yra įrengti elektros, fekalinės kanalizacijos, vandentiekio, šilumos tinklų ir ryšių inžineriniai tinklai. Sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje apsaugos zonoje. Unikalus objekto kodas Vertingosios savybės gatvių tinklas, aikštės planas. 4. PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI Pėsčiųjų takų tinklas sklype paliekamas esamas, keičiant šaligatvio plyteles į betonines trinkeles 60x100x200 bei papildomas nauju betoninių trinkelių taku vedančiu prie projektuojamos pavėsinės, skirtos rūkymui. Įrengiamas pandusas neįgaliesiems. Dalis šviesduobių demontuojama. Esama asfaltbetonio danga (vidinis kiemas ir automobilių stovėjimo aikštelė prie gatvės) remontuojama, keičiant viršutinį asfaltbetonio dangos sluoksnį. Apie pastatą įrengiama betoninių plytelių nuogrinda (kur neįrengtas šaligatvis ar šviesduobė). Takų perimetru įrengiami vejos bortai 1000x80x200 bei kelio bortai 1000x150x300. Ties pandusu įrengiami betoniniai nuolaidūs kelio bortai. Atliekant sklypo sutvarkymo darbus, visos neremontuojamos dangos ir vejos turi būti atstatytos į buvusį stovį. 5. TERITORIJOS VERTIKALUS PLANAVIMAS, LIETAUS VANDENS NUVEDIMAS Teritorijos žemės paviršiaus altitudės nekeičiamos. Lietaus vandens surinkimas lieka esamas (nuvedamas į vandeniui laidų žemės pavišių ir nusodinamas į gruntą. 6. ŽMONIŲ SU NEGALIA JUDĖJIMO IR JŲ TRANSPORTO STOVĖJIMO BEI JUDĖJIMO GALIMYBĖS Ties pagrindiniu įėjimu į pastatą, projektuojamas pandusas. Panduso pradžioje ir pabaigoje turi būti įrengiamas įspėjamasis paviršius. Įspėjamasis paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio. Panduso brėžinys pateiktas architektūrinėje (SA) projekto dalyje. Įspėjamuosius paviršius būtina įrengti ir lauko laiptų laiptatakių viršuje bei apačioje. ŽN pritaikytų laiptų paviršius turi būti kietas, šiurkštus, neslidus. Policijos komisariato pastato (Un. Nr ) ir garažų (Un. Nr , , , ) Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 11 kapitalinio remonto ir aplinkos sutvarkymo projektas 28-TP-KR-SSP-AR 2

5 Automobilių stovėjimo aikštelėje viena vieta turi būti pritaikyta ŽN, įrengiant greta mm pločio aikštelę išlipimui. Automobilių stovėjimo vietos ŽN automobiliams turi būti pažymėtos ant dangos horizontaliu ŽN informacijos ženklu ir vertikaliu ženklu su tokiu pat simboliu. Ties pėsčiųjų taku prie panduso įrengiami nužeminti kelio bortai, 7. SKLYPO APTVĖRIMAS IR APSAUGOS PRIEMONĖS Sklypas yra aptvertas betonine 2,4 m aukščioe tvora bei įrengti rakinami įvažiavimo ir įėjimo vartai. Pagrindinių įėjimų lauko durų neslepia želdiniai, nėra kliūčių matyti lauko duris. Įėjimai į statinį ir visa sklypo teritorija tamsiu paros metu apšviečiami dirbtine šviesa. Lauko durys rakinamos. Teritorija stebima vaisdo kameromis. Ant langų projektuojamos papildomos apsaugos priemonės: nuleidžiamos žaliuzės, stacionarios metalinės grotos. 8. LENGVOJO IR KROVININIO AUTOTRANSPORTO ĮVAŽIAVIMAI Į SKLYPO TERITORIJĄ, JŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS UŽ SKLYPO RIBŲ Įvažiavimas į sklypą iš vasario 16-osios g. Parkavimo vietų poreikis skaičiuojamas pagal Tipinių teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimus. Reikalingas personalo automobilių parkavimo vietų skaičius yra 50% nuo visų policijos įstaigoje dirbančių darbuotojų skaičiaus 27 aut. Sklypo ribose talpinami 31 personalo automobiliai (kartu su statomais garažuose). Gyventojų automobilių parkavimo vietų skaičius yra 20% nuo visų policijos įstaigoje dirbančių darbuotojų skaičiaus 11 aut. Gyventojų parkavimas turi būti sprendžiamas už sklypo ribų, nes gyventojams numatytoje automobilių stovėjimo aikštelėje telpa tik 5 automobiliai (viena vieta turi būti pritaikyta ŽN). 9. SKLYPO PRIEŽIŪRA VALYMAS, ŽELDINIŲ LAISTYMAS IR KARPYMAS, ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS Sklypo priežiūrą vykdys statytojas, arba įmonės su kuriomis bus pasirašytos sutartys. Pastate susidarančios buitinės atliekos yra kaupiamos sandariuose buitinių atliekų konteineriuose. Buitines atliekas reguliariai išveža įmonė su kuria statytojas yra sudaręs sutartį. 10. GAISRINIŲ MAŠINŲ ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ, PRIVAŽIAVIMO PRIE STATINIŲ IR APSISUKIMO (JEI REIKIA) AIKŠTELĖS, ARTIMIAUSIŲ GAISRINIŲ HIDRANTŲ AR VANDENS TELKINIŲ IŠDĖSTYMAS: Prie pastato iš visų pusių yra galimybė nekliudomai privažiuoti gaisrinei technikai. Pastate žmonių skaičius neviršija 100. Iki 200 m atstumu nuo remontuojamo pastato yra 2 gaisriniai hidrantai: 80 m atstumu Vasario 16-osios ir Laisvės gatvių sankirtoje, bei 160m atstumu vasario 16-osios ir Atgimimo gatvių sankirtoje. Atstumas nuo remontuojamo pastato iki artimiausios Ignalinos PGT, esančios adresu Taikos g. 15, LT Ignalina yra 900m. 11. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI Aprašyta BD dalyje. Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data PV Gileta Beržinienė A Policijos komisariato pastato (Un. Nr ) ir garažų (Un. Nr , , , ) Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 11 kapitalinio remonto ir aplinkos sutvarkymo projektas 28-TP-KR-SSP-AR 3

6 (SSP) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. BENDRIEJI NURODYMAI Vykdant statybos montavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais. Statybos procesą reglamentuojančių dokumentų sąrašas pateiktas techninio projekto tekstinėje dalyje. Statybos rangovas parengia statybos darbų vykdymo projektą. Statybos darbai vykdomi vadovaujantis patvirtintu techninio projekto (TP) ir parengtu darbo projektu (DP). 2. APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI 2.1. Bendrieji žemės kasimo darbų reikalavimai Kasimo darbus sudaro grunto iškasimas, išvežimas (supylimas) ir tinkamas bet kokių medžiagų, nepriklausomai nuo jų pobūdžio, pašalinimas, atliekamas įvairiose statybvietės dalyse. Rangovo pasirinktai kasimo darbų metodikai turi būti gautas Užsakovo pritarimas. Jeigu nenurodyta kitaip, visos iškastos medžiagos turi likti Užsakovo nuosavybėje. Jeigu nėra specifikuota arba nenurodoma kitaip, tinkamos iškastos medžiagos turi būti panaudojamos iškasų užpylimui bei kitų rangos darbų vykdymui. Perteklinės medžiagos ir medžiagos, kurias Užsakovas pripažįsta netinkamomis, turi būti pašalintos į Rangovo nurodytus ir suderintus sąvartynus. Jokios medžiagos neturi būti išvežamos į sąvartynus ar kitur, jeigu tam negautas pritarimas. Jeigu vykdyti žemės darbus mechanizuotai trukdo nedideli suprojektuotų objektų gabaritai, esami medžiai, statiniai ir kt., žemės kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. Atliekant statybos darbus prieš užkasant inžinerinių dalių tinklus ar statinio konstrukcijas bei mažos architektūros elementus, privalu iškviesti projekto dalių vadovus ir energetinių išteklių tiekiančių įmonių atstovus bei atlikti goedezinę išpildomąją nuotrauką. Tyrimai ir bandymai atliekami pagal technines sąlygas ir inžinerinių dalių techninių projektų reikalavimus Dangos konstrukcijos įrengimas AIKŠTELĖS GRINDIMAS BENDROJI DALIS Asfaltbetonio dangos konstrukcija automobilių stovėjimo aikštelės ir vidinio kiemo aikštelės remontui projektuojama, remiantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07. Dangos konstrukcijos sluoksniai: 1. Asfaltbetonio viršutinis sluoksnis- 4 cm 2. Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis 5 cm 3. Skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm 4. Smėlio sluoksnis- 30 cm Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinėje dalyje. Viršutiniai ir pagrindo sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio paviršius yra šlapias. Esamas apatinis sluoksnis turi būti švarus ir, jei reikia, pagruntuotas. Viršutinius dėvimuosius ir apatinius dangos sluoksnius leidžiama kloti esant paros vidutinei oro temperatūrai ne žemesnei kaip + 5 C. Aikštelės įrengimas apima apatinį šalčiui atsparų pagrindą, biriųjų medžiagų bei hidrauliškais rišikliais sustiprintą pagrindo sluoksnį, asfalto dėvimąjį sluoksnį, kelio bortus, šaligatvius. Prieš grindimo bei dangos tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, kurie turi būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu į vienodą ir tolygų paviršių. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų ir tikslaus profilio, tolygi ir horizontali. Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Grunto lovio planiravimas turi būti atliktas taip, kad faktiškai aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ± 5,0 cm. Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti daugiau kaip ± 0,5%; Policijos komisariato pastato (Un. Nr ) ir garažų (Un. Nr , , , ) Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 11 kapitalinio remonto ir aplinkos sutvarkymo projektas 28-TP-KR-SSP-TS 1

7 pločiai ne daugiau kaip ± 10 cm. Reikalavimas dangų konstrukcijos žemės sankasos viršaus (lovio dugno) gruntui, - deformacijos modulio reikšmė turi būti Ev2 45MN/m2 (pagal DAT.KP-95, punktas). APATINIS PAGRINDAS Apatinis pagrindas susideda iš vidutiniagrūdžio smėlio. Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota, be protarpių arba nukrypimų nuo lygios linijos ir reikalaujamos granulometrijos sudėties. Filtracijos koeficientas 6m/parą. Didesnių kaip 2 mm grūdelių kiekis turi susidaryti ne mažiau kaip 30% mišinio masės ir kiekis jų gali būti ne didesnis 75% mišinio masės. Dalelių, mažesnių kaip 0,063 mm, kiekis turi būti ne didesnis kaip 7% mišinio masės. Smėlio tamprumo modulis E 120 Mpa, sankabumas C = 0,006 Mpa. Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdžius inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek įmanoma būtų tolygesnės. Medžiagų mišinys turi būti klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Apsauginis atsparus sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis DPr = 100%. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti Ev2 120 MN/m2. Tankinant, medžiagų mišinys turi būti optimalaus drėgno, kad būtų sutankintas kuo mažesnėmis sąnaudomis. Užbaigtas apatinis pagrindas atitiks brėžiniuose nurodytiems storiams 30 cm. Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba inžinieriaus nurodymus ir visa tai bus atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas). Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir bus tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas. Apatinio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ± 5,0 cm. Skersiniai nuolydžiai daugiau kaip ± 0,5 %. Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Pločiai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip ± 10,0 cm. BAZINIS PAGRINDAS Bazinis pagrindas bus iš dolomitinės, frakcinės skaldos mišinio. Dolomitinės, frakcinės skaldos tamprumo modulis 200 Mpa, storis-20cm. Bazinio pagrindo įrengimui turi būti naudojami 0/45 ir 0/56 mišiniai. Klojant sluoksnį skleidžiamas mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad su mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti. Bazinio pagrindo dolomitinė, frakcinė skalda bus išbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir palaistyta. Po sutankinimo pabaigos bus išbarstyta beriama užpildomoji medžiaga: žvyrosmėlio - skaldos mišinys ir skaldos sluoksnis galutinai sutankintas. Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes jis tiek sutankėja. Prieš beriant skaldą lovio briaunos sustiprinamos, pastatant kelio bortus (aikštelėje). Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti rangovas. Užsakovo pripažintas medžiagų arba jų mišinių bandymų protokolas bei kokybės pažymėjimas yra tinkamumo pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST ; LST ; LST Užbaigus bazinį pagrindą, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka užsakovas. LEISTINI NUKRIPIMAI BAZINIAM PAGRINDUI 1. Projektiniai aukščiai ± 5 cm. 2. Skersinis nuolydis ± 0,5%. 3. Lygumas. Maksimalus plyšys po 4 m liniuote 2cm. 4. Faktinis storis 15%, mažesnis už numatytą. 5. Sluoksnio plotis ± 10 cm. 6. Sutankinimo rodiklis DPr 103% (Bandant štampu arba dinaminiu prietaisu). 7. Deformacijos modulis Ev2 150MN/m2 pagal LST ASFALTBETONIO DANGA BENDROJI DALIS Asfaltbetonio danga rengiama ant bazinio pagrindo iš dolomitinės, frakcinės skaldos mišinio. Dangą sudaro vienas apatinis ir vienas viršutinis dangos sluoksnis iš karštų asfaltbetonio mišinių. Policijos komisariato pastato (Un. Nr ) ir garažų (Un. Nr , , , ) Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 11 kapitalinio remonto ir aplinkos sutvarkymo projektas 28-TP-KR-SSP-TS 2

8 APATINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS UŽPILDAI IR MIKROUŽPILDAI Užpildams naudoti aukštos kokybės skaldelę, aukštos kokybės atsijas, gamtinį smėlį, mineralinius miltelius. Frakcijų mišinio dalelių dydžiai ir kiekis turi atitikti LST 1362 reikalavimus. Plokščių ir pailgų grūdelių turi būti ne daugiau kaip 20 masės %. Reikalavimai gamtiniam smėliui dalelių, didesnių kaip 2 mm, neturi būti daugiau 25%. BITUMAS Bitumo markė BKK80, bitumo kiekis 3,8-5,5 masės %. Bitumo savybės turi atitikti LST reikalavimus. Prilipimui pagerinti būtina naudoti priedus, atsižvelgiant į priedų sertifikate nurodytą jų efektyvumą temperatūrų ir laiko atžvilgiais, bei priedų vartojimo rekomendacijas. Asfaltbetonio (apatinio sluoksnio) mišinio projektavimas atliekamas Maršalo metodu (LST ). Liekamasis akytumas pagal Maršalą -4-8% tūrio. Projekte priimtas sluoksnio storis 50 mm. Sutankinimo koeficientas 0,97. STATYBA Apatinis asfaltbetonio sluoksnis klojamas kai oro temperatūra ne žemesnė kaip 00C. Apatinis dangos sluoksnis neklojamas, jei dėl kritulių ant apatinio (pagrindo) sluoksnio susiformavusi plėvelė. Klojimo mišinio geresniam sutankinimui ir sluoksnio surišimui pagrindo sluoksnis gruntuojamas bitumu arba emulsija. Asfaltbetonio mišinio temperatūra transportavimo metu neturi viršyti C. Mišinio žemiausios leistinos temperatūros galioja klojimo vietoje. VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis klojamas iš kart paklojus apatinį, be pertraukos. Apatinio sluoksnio paviršius turi būti visiškai švarus. Užpildai ir mikroužpildai Užpildams naudoti aukštos kokybės skaldelę, aukštos kokybės atsijas, gamtinį smėlį, mineralinius miltelius. Frakcijų mišinio dalelių dydis ir kiekis turi atitikti LST 1362 reikalavimus. Plokščiųjų ir pailgų grūdelių kiekis turi būti < 20% masės. BITUMAS Bitumo markė BKK80, bitumo kiekis 5,9-7,2 masės %. Bitumo savybės turi atitikti LST 1362 reikalavimus. Pakloto sluoksnio storis 40 mm; sutankinimo koeficientas - 0,97; Liekamasis pakloto sluoksnio akytumas - 7,0 tūrio %. STATYBA Viršutinis sluoksnis klojamas taip pat, kai ir apatinis sluoksnis. Viršutiniai dangos sluoksniai klojami, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +30C. BITUMO MIŠINIO PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS IR TIKRINAMAS KOKYBĖS KONTROLEI Rangovas privalo pateikti Užsakovui: - parinktą mišinio sudėtį; - mineralinių medžiagų rūšį ir kilmę; - didesnės kaip 2,0 mm frakcijos dalį, masės %, skaldelės mišinyje; - didesnės kaip 0,09 mm, bet mažesnės kaip 2,0 mm frakcijos dalį, masės %, smėlio mišinyje; - mažesnės kaip 0,09 mm frakcijos dalį, masės %, mineralinių miltelių mišinyje; - bitumo markę; - bitumo kiekį, masės %. LEISTINI NUKRYPIMAI BITUMO MIŠINIAMS Mineralinių medžiagų granulometrinei sudėčiai leistini nukrypimai kiekvienam vidutiniam bandiniui, paimtam iš mišinio arba iš dangos atitinkamai sudaro, masės %: - skaldelei ± 8,0 %; - smėliui ± 8,0 %; Policijos komisariato pastato (Un. Nr ) ir garažų (Un. Nr , , , ) Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 11 kapitalinio remonto ir aplinkos sutvarkymo projektas 28-TP-KR-SSP-TS 3

9 - mineraliniams milteliams (užpildui < 0,09 mm) ± 3%. Bitumo kokybės kontrolės bandymai vykdomi pagal LST Bitumo kiekis, nustatytas kiekvienam vidutiniam bandymui, paimtas iš mišinio (išimties atveju iš dangos), gali maksimaliai nukrypti nuo projektinės reikšmės ±0,5 masės %. REIKALAVIMAI DANGOS SLUOKSNIŲ ĮRENGIMUI Plyšių reikšmės 4 m ilgio matuojamame ruože tiek išilgine, tiek skersine kryptimi neturi viršyti šių reikšmių. - apatiniam asfaltbetonio dangos sluoksniui - 10 mm; - viršutiniam asfaltbetonio dangos sluoksniui - 6 mm. Dangos sluoksnių storio leistini nukrypimai: - pakloto sluoksnio storio atskirai reikšmei 15 %. Pakloto sluoksnio storis kontrolinių bandymų metu tikrinamas gręžinių ar iš kartų pagalba. LEISTINI NUKRYPIMAI ASFALTBETONIO DANGAI (viršutiniam sluoksniui) 1. Dangos plotis ± 10 cm; 2. Dangos skersinis nuolydis ± 0,5 %; 3. Dangos lygumas: 3.1. maksimalus plyšys po 4 m ilgio liniuote 6mm; 3.2. matuojant pagal IRI reikalavimus 2mm/m; 4. Dangos sutankinimo koeficientas 0,97; 5. Dangos šiurkštumas ( smėlio dėmės metodas) 0,40; 6. Rato sukibimo su danga koeficientas matuojant PKRS-2U prietaisu 0,28; 7. Matuojant švytuoklės metodu 45. Visi asfaltbetonio dangų plotai bus priimami pagal Asfaltbetonio dangų įrengimo laikiną instrukciją. Įvertinant Lietuvos meterologines sąlygas, asfaltbetonio danga klojama tik pavasario, vasaros, rudens sausu periodu. BORTAI Prieš klojant asfaltbetonio mišinį, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Visi šaligatvio bortai bus padaryti iš gatavų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 5 cm, klasė B15. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai aptašomi rankiniu būdu. ŠALIGATVIŲ ĮRENGIMAS Įrengiama betoninių trinkelių (60x100x200mm) danga. Po trinkelėmis įrengiamas dolomitinės skaldos posluoksnis 3cm storio. Pagrindas įrengiamas iš 30 cm storio smėlio sluoksnio (gali būti naudojamas esamas, jei tenkina projektinius ir technologinius reikalavimus). Mineralinės medžiagos, naudojamos trinkelių dangos posluoksniui ir siūlių užpildymui, turi tenkinti Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MEST 07 6 priedą. Pagrindų sutankinimo koeficientas Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Trinkeles paklojus, šaligatvis turi būti švarus, lygus. Šaligatviai klojami tada, kai yra įrengti bortai arba rengiama viskas kartu. Laikančiojo sluoksnio paviršiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2 cm, o paviršiaus nelygumai 4 m ilgio ruože negali būti didesni kaip 2 cm. Optimalūs tarpai tarp trinkelių yra 3-5 mm. Trinkelių dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi būti didesnis kaip 2 cm, o paviršiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruože - ne didesni kaip 1 cm.. Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai, visi gatvės ir šaligatvio bortai montuojami iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 5.0cm, klasė C16/20. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Gatvės bortų matmenys 100x30xl5cm, gazoninių bortų 100x20x8cm. Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu Vejų įrengimas Atliekant sklypo sutvarkymo, pamatų šiltinimo darbus, pažeista esama danga turi būti atstatyta. Policijos komisariato pastato (Un. Nr ) ir garažų (Un. Nr , , , ) Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 11 kapitalinio remonto ir aplinkos sutvarkymo projektas 28-TP-KR-SSP-TS 4

10 Įrengiant sėtines vejas būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą armens sluoksnį, o jei jo nėra (po statybų) iš reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltės žolės banvelu (15 20 ml arui), starane (10 15 ml arui), visos žolės roundapu (50 ml arui). Nurodytas herbicido kiekis skiedžiamas 25 l vandens. Panaudojus herbicidus vejų žolės sėjamos po 2 3 savaičių (jei nebuvo naikinta velėna). Esant pakankamam armens sluoksniui, jį būtina perkasti 8 10 cm gyliu, rūpestingai išrenkant šakniastiebines piktžoles, statybos atliekas. Paviršiui išlyginti naudojamos įvairios techninės priemonės. Didesni plotai (didesni kaip 0,5 ha) niveliuojami, nustatant bazinių aukščių taškus ir tarp jų suformuojant plokštumas. Nesuslūgusias (iškasinėtas) sklypo vietas reikia suspausti atskirai, sutankinant gruntą. Po lietaus nelygios vietos užpilamos žeme. Po žiemos suslūgusi žemė išpurenama 2 3 cm gyliu ir po to išlyginama. Vejoms skirtuose žemės plotuose būtina suformuoti 0,5 0,6 proc. nuolydį vandeniui nubėgti. Dirva voluojama sunkiu ( kg) volu 2 3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją išlyginus. Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės (žolių sėklos sudygsta per 2 3 savaites). Paprastosios paskirties (kraštovaizdžio) vejose sėjos norma g/m2. Sėjami tokie žolių mišiniai: 1) vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drėgnuose dirvožemiuose: raudonųjų kuokštinių eraičinų 20 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų 30 proc., pievinės miglės 20 proc., paprastosios smilgos 15 proc., daugiametės svidrės 5 proc., žemaūgių motiejukų 10 proc.; 2) lengvuose, mažai derlinguose ir eroduojamuose dirvožemiuose: avinių eraičinų 20 proc., raudonųjų kuokštinių eraičinų 15 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų 20 proc., nendrinių eraičinų 10 proc., pievinės miglės 10 proc., baltosios smilgos 10 proc., daugiametės svidrės 5 proc., žemaūgių motiejukų 10 proc.; 3) sausuose nederlinguose dirvožemiuose: avinių eraičinų 40 proc., raudonųjų kuokštinių eraičinų 10 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų 10 proc., plokščiosios miglės 10 proc., paprastosios smilgos 5 proc., baltosios smilgos 10 proc., daugiametės svidrės 5 proc., beginklės dirsuolės 10 proc. žolių sėklos. Pareigos Vardas, pavardė Atestato Parašas Data Nr. PV Gileta Beržinienė A Policijos komisariato pastato (Un. Nr ) ir garažų (Un. Nr , , , ) Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 11 kapitalinio remonto ir aplinkos sutvarkymo projektas 28-TP-KR-SSP-TS 5

11 SKLYPO SUTVARKYMO KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. Paskirtis Kiekis Pastabos Naujai įrengiama asfaltbetonio danga (vietoj išardytos, šiltinant pamatus) Remontuojama asfaltbetonio danga Atstatoma betoninių trinkelių danga Projektuojama betoninių trinkelių danga 12 m² 5 Atstatoma veja 93 m² Asfaltbetonio dangos viršutinis sluoksnis -40 mm Asfaltbetonio dangos apatinis sluoksnis Asfaltbetonio dangos apatinis sluoksnis -50 mm Saldos pagrindas -150 mm Smėlio - žvyro mišinio pagrindas -30 mm 1045 m² Keičiamas viršutinis sluoksnis Betoninės šaligatvio plytelės keičiamos į betonines trinkeles 88 m² Betoninės šaligatvio plytelės 60x100x200 2,64 m³ Dolomitinės skaldos posluoksnis 3cm storio 26,4 m³ Smėlis 70 m Kelio bortai (tame trape 1.5 m nužemintų botų ir 2 m. nuožulnių bortų) 12 m Vejos bortai 45 m² Betoninės šaligatvio plytelės 60x100x200 1,35 m³ Dolomitinės skaldos posluoksnis 3cm storio 13,5 m³ Smėlis 16 m Kelio bortai (tame trape 1.5 m nužemintų botų ir 2 m. nuožulnių bortų) 21 m Vejos bortai 6 Įrengiama veja 25 m² Remontuojama 415 m² Tvoros iš abiejų pusių glaistymas, dažymas. 7 (dažoma) betoninė tvora 18 m² Tvoros viršaus apskardinimas Radijo ryšio bokšto remontas Tinklų perklojimas (vandentiekio tinklai Ø100) Tinklų perklojimas (vandentiekio tinklai Ø40) 150 m² Metalinių konstrukcijų antikorozinis remontas (valymas - metalo paruošimas ir gruntavimas/ dažymas); 37 m Įvertinti išardytos asfaltbetonio dangos atstatymą. 20 m Įvertinti išardytos asfaltbetonio dangos atstatymą. TP Policijos komisariato pastato (Un. Nr ) ir garažų (Un. Nr , , , ) Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 11 kapitalinio remonto ir aplinkos sutvarkymo projektas Sklypo sutvarkymo kiekių žiniaraštis Lapas Lapų 1 1

12

13

14

AIKŠTELĖS DARBAI

AIKŠTELĖS DARBAI TECHINĖS SPECIFIKACIJOS NR. 7 DANGOS Objekto pavadinimas: Joniškio žemės ūkio mokykla. Joniškis, Upytės g. 77. Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms 1.1. VIETOS PARUOŠIMAS Iki statybos darbų

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA Suvestinė redakcija nuo 2015-11-25 iki 2016-06-30 Įsakymas paskelbtas: www.valstybes-zinios.lt 2009, Nr. 8-308; Žin. 2009, Nr.8-308, i. k. 1092212ISAK0000V-16 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

SKYRIŲ SUDĖTIS 1. Paruošiamieji darbai; 2. Žemės darbai; 3. Kelių pagrindai; 4. Asfalto dangos; 5. Drenažas ir požeminės komunikacijos; 6. Reikalavima

SKYRIŲ SUDĖTIS 1. Paruošiamieji darbai; 2. Žemės darbai; 3. Kelių pagrindai; 4. Asfalto dangos; 5. Drenažas ir požeminės komunikacijos; 6. Reikalavima SKYRIŲ SUDĖTIS 1. Paruošiamieji darbai; 2. Žemės darbai; 3. Kelių pagrindai; 4. Asfalto dangos; 5. Drenažas ir požeminės komunikacijos; 6. Reikalavimai betono gaminiams; 7. Kelio ženklai 8. Lietaus nuotekų

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija ~ 1~ Bendrai: Infiltracinė sistema Variobox - tai neabejotinai

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Titulinis lapas SN-11-093-TP-BD-T Projekto dalies turinys 2-3 SN-11-093-TP-BD-PDSŽ

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Valymo darbų programa 1.1. Techninės specifikacijos Bendrosios specifikacijos Kokybė darbų ir patiektų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad ten

Valymo darbų programa 1.1. Techninės specifikacijos Bendrosios specifikacijos Kokybė darbų ir patiektų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad ten 1.1. Techninės specifikacijos 1.1.1. Bendrosios specifikacijos Kokybė darbų ir patiektų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad tenkintų jiems keliamus tikslus, t.y. atlaikytų apkrovas, temperatūras ir slėgius

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330058250 Suteikiama kvalifikacija: kelių statybos

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43073205, M44073206 Suteikiama kvalifikacija:

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865558235, kulturosvertybes@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai Europos techninis įvertinimas (ETA) ir CE ženklinimas 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Europos Sąjungos

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau