IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx"

Transkriptas

1 UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT Vilniaus raj. Įmonės kodas Tel DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 2018 m. lapkričio 22 d. GARLIAVA Investicijų plano rengimo vadovas ir rengėjas: Rytis Moroza, atestato Nr. 0541, išduotas d. Rengėjas: (parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris) Agnė Džiaugytė-Bielskienė, diplomo Nr , d. Užsakovas: UAB Komunalinių paslaugų centras... (žyma pritariu, juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data) Bendrojo naudojimo objektų valdytojas:... (atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data) Suderinta: Būsto energijos taupymo agentūra... (atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

2 I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS: Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau Investicijų planas) užsakovas yra UAB Komunalinių paslaugų centras. Investicijų planas atliekamas pagal d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. CPO Rengiamas investicijų planas atitinka savivaldybės bendrąjį planą ir kitus teritorijų planavimo dokumentus. Investicijų plano rengimo ir siūlomų sprendinių esmė yra parinkti tokius pastato atnaujinimo priemonių paketus, kurie sumažintų namo šiluminės energijos sąnaudas patalpų šildymui nemažiau kaip 40% ir pasiektų nemažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę. Atliekamas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas. Viename iš variantų numatytas šilumos apskaitos sistemos ir/ar termoreguliatorių butuose ir kitose patalpose įrengimas ir pasiekta aukštesnė nei C pastato energinio naudingumo klasė. Išsamūs namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių aprašymai ir jų paketai yra nurodyti šio Investicijų plano 5 punkte. Visos priemonės parinktos įvertinus esamą situaciją ir nustačius namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinętechninę būklę (3 punktas). Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys siūlomus sprendinius yra kuo efektyviau suplanuoti ir išnaudoti finansines lėšas, panaudojant šiuolaikines technologijas, pagerinant gyvenimo sąlygas pastate, užtikrinant kitus esminius statinio reikalavimus ir sumažinant šiluminės energijos sąnaudas po renovacijos. Naudotų normatyvinių dokumentų sąrašas: STR :2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas ; STR (6): 2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ; STR :2004 "Gyvenamieji pastatai"; STR :2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka ; STR : 2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė ; STR (1): 2005 Esminis statinio reikalavimas Mechaninis atsparumas ir pastovumas ; STR (2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga ; STR (3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga ; STR (4): 2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga ; STR :2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė R27-01 Statinių ir jų dalių gyvavimo skaičiuojamosios trukmės įvertinimas ; RSN "Statybinė klimatologija" Investicijų plano rengimo vadovas ir rengėjas - Rytis Moroza, atestato Nr. 0541, išduotas d., diplomo Nr. BG004373, išduotas d., adresas: Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT Vilniaus raj. Tel. 8(610)12931 Rengėjas Agnė Džiaugytė-Bielskienė, diplomo Nr , adresas: Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT Vilniaus raj. Tel. 8(600) d. Gyvenamojo namo vizualinės apžiūros aktas II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI 1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau namas) tipo apibūdinimas 1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) _plytų mūras ; 1.2. aukštų skaičius 2 ; 1.3. statybos metai 1959, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra) nėra duomenų; 1.4. namo namo energinio naudingumo klasė E, sertifikato Nr. KG , išdavimo data ; 1.5. namui priskirto žemės sklypo plotas (m 2 ) ; 1.6. atkuriamoji namo vertė, tūkst. EUR (VĮ Registrų centro duomenimis) 0,000 ;

3 bendrieji rodikliai butų skaičius vnt butų naudingasis plotas m 2 364, namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius* vnt namo negyvenamosios paskirties patalpų m 2 bendrasis plotas 0, namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas ( ) m 2 364, sienos (nurodyti konstrukciją) išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas W/m 2 K 1,27 m 2 532,00 plytų mūras cokolio plotas m 2 105,49įskaitant 1,2 m po žeme cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m 2 K 0, stogo dangos plotas m 2 355, Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas langai ir lauko durys W/m 2 K 0, langų skaičius, iš jų: vnt langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius vnt langų plotas, iš jų: m 2 67, langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas m 2 60, balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų: vnt balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris,skaičius vnt balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m 2 0, balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas m 2 0, langų skaičius, iš jų vnt langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius vnt langų plotas, iš jų: m 2 5, langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas m 2 0, lauko durų skaičius vnt. 2 šlaitinis, medinių konstrukcijų, perdangos plotas ~ 251,10 m lauko durų plotas m 2 5,06 Iš jų senos - 2,04m2, tambūro durys - 2,04 m stogas (nurodyti konstrukciją) rūsys 2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai Eilės Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, vnt. Pastabos bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys rūsio perdangos plotas m 2 92, rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas W/m 2 K 0,71 1 lentelė *Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka).

4 3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 2 lentelė Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių Vertinimo Bendras Išsamus būklės aprašymas (defektai, apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir Eil. Nr. objektas įvertinimas* deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai) 3.1. Išorinės sienos 2 Plytų mūras, tinkuotas. Sienos stipriai d. Pastato sudrėkusios, daugybė įtrūkimų ir ištrupėjimų, vizualinė apžiūra, UAB pelėsinių grybų. Tinkas daugelyje vietų "acons" d. nukritęs. Sienų ir atskirų elementų sandūros yra Statinio apžiūros aktas Nr. pralaidžios drėgmei, pastebimi plyšiai. KA/NA 18-1 Cokolinė pastato dalis paveikta kritulių, vizualiai matosi sudrėkusios vietos, atšokęs tinkas. Nuogrindos sugriuvusios arba nėra. Pastato sienų šiluminės varžos lygis blogas ir netenkina STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas reikalavimų Pamatai 2 Pamatai veikiami drėgmės, matosi sudrėkusių plotų. Matosi įtrūkimų pamatuose ir sienose. Netenkinami šiluminės varžos reikalavimai Stogas 2 Stogas šlaitinis, dengtas šiferio danga, d. Pastato neapšiltintas. Danga nesandari. ApskardinimaI vizualinė apžiūra, UAB nepakankami, mediniai elementai supuvę, "acons" d. medinės konstrukcijos vietomis pažeistos Statinio apžiūros aktas Nr. drėgmės ir puvėsio. Kaminai sutrūkinėję, KA/NA 18-1 nestabilūs. Lietaus surinkimo sistema susidėvėjusi ir nepakankama, vanduo nubėga į lauką šalia pamatų. Stogo perdanga susidėvėjus, sudrėkusi, atšokęs tinkas, įtrūkimai. Stogo šiluminės varža netenkina STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas reikalavimų Langai ir balkonų durys butuose ir kitose patalpose 2 Nepakeistų senų sudvejintų langų rėmai d. Pastato deformuoti bei nesandarūs. Didžioji dalis namo vizualinė apžiūra, UAB gyventojų yra pakeitę senus langus PVC "acons" d. gaminiais. Senų langų konstrukcija ir šiluminės Statinio apžiūros aktas Nr. varžos vertė netenkina STR (6):2008 KA/NA 18-1 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas reikalavimų.

5 3.5. Balkonų (lodžijų) laikančiosios konstrukcijos d. Pastato vizualinė apžiūra, UAB "acons" d. Statinio apžiūros aktas Nr. KA/NA d. Pastato vizualinė apžiūra, UAB "acons" d. Statinio apžiūros aktas Nr. KA/NA Rūsio perdanga 3 Rūsio perdanga neapšiltinta, neatitinka STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas reikalavimų Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose 2 Rūsio ir laiptinės langai seni mediniai, d. Pastato nesandarūs. Lauko durys atnaujintos, vizualinė apžiūra, UAB metalinės. Tambūro ir rūsio durys senos, "acons" d. medinės, nesandarios. Senos atitvaros Statinio apžiūros aktas Nr. netenkina STR (6):2008 Esminis KA/NA 18-1 statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas reikalavimus Šildymo inžinerinės sistemos 3.9. Karšto vandens inžinerinės sistemos Vandentiekio inžinerinės sistemos Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos Vėdinimo inžinerinės sistemos Elektros bendrosios inžinerinės sistemos 2 Pastate bendros šildymo sistemos nėra. Pastato butai šildomi dujiniais katilais. 2 Karštas vanduo ruošiamas individualiai dujiniais katilais. 2 Šalto vandens tiekimo vamzdynai ir armatūra susidėvėję. Vamzdžiai pažeisti korozijos, nėra izoliacijos nuo rasojimo. 3 Nuotekų šalinimo sistemos vamzdynai ketiniai, pažeisti korozijos, nesandarūs d. Pastato vizualinė apžiūra, UAB "acons" d. Statinio apžiūros aktas Nr. KA/NA Vėdinimo sistema natūrali. Oras ištraukiamas d. Pastato per butų sanitarinių mazgų ir virtuvės oro vizualinė apžiūra, UAB šalinimo groteles, o pritekėjimas vyksta per "acons" d. orlaides (mikroventiliaciją) languose. Statinio apžiūros aktas Nr. KA/NA Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacija yra fiziškai susidėvėjusi, lengvai prieinama. Tranzitiniai ir vietiniai kabeliai netvarkingi. Automatiniai išjungėjai ir skydinės susidėvėję, matosi instaliacijos kaitimo žymės. Šviestuvai ir jungikliai susidėvėję d. Pastato vizualinė apžiūra, UAB "acons" d. Statinio apžiūros aktas Nr. KA/NA liftai (jei yra) kita - - * Įvertinimo skalė: 4 geras; 3 patenkinamas; 2 blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

6 4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas 4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, metai Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 punktu. 3 lentelė Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis kwh/m 2 /metus 392, Namo energinio naudingumo klasė klasė G Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį Nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui kwh/metus kwh/m2/metus 392,13 dienolaipsnis 3244 kwh/dienolaipsniui 44, pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis (nurodyti): neapšiltintos sienos; neapšiltintas stogas; atnaujinti ne visi langai; neapšiltinti ilginiai šiluminiai tilteliai; neapšiltinta grindų perdanga; Detaliau žr. pastato energetinio naudingumo sertifikatą. Nustatyta, kad pastate neužtikrinami STR :2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka numatyti pastato privalomieji reikalavimai, t.y. netenkinami energijos taupymo ir šilumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR :2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka pastato valdytojas privalo įgyvendinti privalomąsias priemones, įvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios pateikiamos šio Investicijų plano 5 skyriuje.

7 5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės Jei projekto techninėje užduotyje numatytas skirtingų variantų palyginimas, numatomos priemonės pateikiamos pagal variantus. 4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I) Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m2K) ir (ar) kiti rodikliai * Darbų kiekis (m 2, m, vnt.) Energijos efektyvumą didinančios priemonės Išorinių sienų (taip pat Numatoma atlikti išorės sienų šiltinimą, sienų konstrukcijos ir cokolio) šiltinimas, defektų pašalinimą, įskaitant cokolį. Įrengiamas tinkuojamas įskaitant sienų (cokolio) fasadas. Numatomi darbai: sienų paviršių paruošimas šiltinimui konstrukcijos defektų (plyšių, įtrūkimų, siūlių, išdaužų taisymas, kitas remontas ir pašalinimą nešvarumų pašalinimas); termoizoliacinių plokščių klijavimas ir tvirtinimas; apdailos iš armuoto plonasluoksnio tinko įrengimas, aptaisant angokraščius. Pirmo aukšto fasadas ir cokolis papildomai armuojami smūgiams atspariu sluoksniu. Įrengiamos lauko palangės visiems langams. Cokolis klijuojamas plytelėmis. Cokolio požeminė dalis šiltinama termoizoliacinėmis plokštėmis ne mažiau 1,2 m gylyje ir dengiama hidroizoliacine medžiaga. Atliekant sienų šiltinimo darbus būtina atstatyti nuogrindą aplink pastatą. Esant poreikiui perkelti išorinius vamzdžius, el. kabelius ir skydines. Rengiant techninį darbo projektą būtina įvertinti sienų, pamatų konstrukcijų stiprinimo ir tvirtinimo poreikį ir numatyti technologijas. *Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninįįvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktu. 0,17 Fasado plotas (atėmus visų angų plotą), įskaitant angokraščius ~ 532,00 m 2. Cokolio plotas, įskaitant 1,2 m po žeme ~ 105,49 m Stogo šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą Numatoma atnaujinti šlaitinį stogą apšiltinant viršutinę perdangą ir įrengiant naują skardos lakštų ar kitų medžiagų dangą. Darbų metu būtina atnaujinti medines laikančiąsias konstrukcijas, lietaus nuvedimo sistemą, įrengti metalines tvoreles, kopėčias, atstatyti ir apskardinti kaminus ir kitus stogo elementus, atstatyti žaibosaugą. Termoizoliacinės bei kitos stogo atnaujinimui naudojamos medžiagos ir privalomos technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu, laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų. 0,15 Stogo dangos plotas ~355,52 m 2, perdangos plotas ~ 251,10 m Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Visi butų langai keičiami naujais PVC gaminiais su stiklo paketais, užpildytais dujomis ir įstiklintais mažiausiai 2 stiklais, iš kurių bent vienas su selektyvine danga. Atliekami būtini angokraščių apdailos darbai, įrengiamos palangės. Langai turi atitikti 4 orinio laidžio klasę. Keičiant langus turi būti užtikrintas norminis oro pritekėjimas ir vėdinimas. 1,1 ~ 67,01 m 2

8 Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas Seni rūsio ir laiptinės langai keičiami naujais langais su stiklo paketais, užpildytais dujomis ir įstiklintais mažiausiai 2 stiklais, iš kurių bent vienas su selektyvine danga. Langai varstomi su mikroventiliacija. Atliekami būtini angokraščių apdailos darbai. Laiptinės langai turi atitikti 4 orinio laidžio klasę. Keičiant langus turi būti užtikrintas norminis oro pritekėjimas ir vėdinimas. 1,3 ~5,01 m Bendrojo naudojimo lauko durų keitimas Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas Keičiamos senos rūsio durys naujomis metalinėmis šiltintomis durimis. Senos tambūro durys keičiamos PVC durimis su saugiu stiklu. Atliekami apdailos darbai. Pandusas neįrengiamas, nes lauko aikštelės lygis sutampa su pastato lygiu. Išvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos esamos ventiliacijos šachtos. Techninio darbo projekto rengimo metu būtina įvertinti ventiliacijos būklę, esant būtinybei numatyti sprendinius patalpų vėdinimo užtikrinimui pagal normatyvinius reikalavimus. Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. Keičiamas paskirstymo skydas, kiečiami elektros apskaitos skydai laiptinėje, automatai, jungtys, magistraliniai jėgos kabeliai rūsyje ir laiptinėje. Įranga parenkama pagal šiuolaikinius galingumo poreikius. Įrengiamas šiuolaikinis bendras apšvietimas. 1,6 Rūsio durys ~2,04 m 2, tambūro durys ~2,04 m 2-8 butai - 1 laiptinė 5.2. Kitos priemonės Kitų pastato bendrojo Keičiami buitinių nuotekų horizontalieji vamzdynai rūsyje ir naudojimo inžinerinių išvadai iki šulinio. sistemų (buitinių nuotekų) atnaujinimas ar keitimas Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (geriamojo vandens) atnaujinimas ar keitimas Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (drenažo) atnaujinimas ar keitimas Keičiami šalto vandentiekio magistraliniai vamzdynai rūsyje, armatūra. Konkretūs sprendimai, medžiagos ir technologijos parenkami techninio projekto rengimo metu. Namo modernizavimo metu atnaujinama pastato drenažo sistema įrengiant šiuolaikinę drenažo sistemą gruntinio ir lietaus vandens surinkimui bei pašalinimui. - Horizontalieji ~23 m, išvadai ~6 m - ~ 27 m - Preliminarus kiekis ~ 81 m. *Šildymo sistemos derinimas neatliekamas, nes pastatas yra šildomas individualiais dujiniais katilais. Gyventojų pageidavimu šildymo sistema pastate neatnaujinama ir paliekamas esamas šildymo tipas, todėl galimybės atlikti šildymo sistemos derinimą nėra.

9 Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II) Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m2K) ir (ar) kiti rodikliai * Darbų kiekis (m 2, m, vnt.) Energijos efektyvumą 5.1. didinančios priemonės Išorinių sienų (taip pat Numatoma atlikti išorės sienų šiltinimą, sienų konstrukcijos ir cokolio) šiltinimas, defektų pašalinimą, įskaitant cokolį. Įrengiamas vėdinamas įskaitant sienų (cokolio) fasadas. Numatomi darbai: sienų paviršių paruošimas šiltinimui konstrukcijos defektų (plyšių, įtrūkimų, siūlių, išdaužų taisymas, kitas remontas ir pašalinimą nešvarumų pašalinimas); metalinio karkaso įrengimas, termoizoliacinių plokščių tvirtinimas su vėjo izoliacija; apdailos iš akmens masės plytelių įrengimas, aptaisant angokraščius. Balkonuose esančios sienos šiltinamos neoporu ir tinkuojamos. Įrengiamos lauko palangės visiems langams. Cokolio požeminė dalis šiltinama termoizoliacinėmis plokštėmis ne mažiau 1,2 m gylyje ir dengiama hidroizoliacine medžiaga. Cokolio antžeminės dalies apdaila - akmens masės plytelės. Atliekant sienų šiltinimo darbus būtina atstatyti trinkelių nuogrindą aplink pastatą. Esant poreikiui perkelti išorinius vamzdžius, el. kabelius ir skydines. Rengiant techninį darbo projektą būtina įvertinti sienų, pamatų konstrukcijų stiprinimo ir tvirtinimo poreikį ir numatyti technologijas. *Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktu. Butų savininkų pasirinktos priemonės Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai 0,17 Fasado plotas (atėmus visų angų plotą), įskaitant angokraščius ~ 532,00 m2. Cokolio plotas, įskaitant 1,2 m po žeme ~ 105,49 m Stogo šiltinimas, Numatoma atnaujinti šlaitinį stogą apšiltinant viršutinę perdangą įskaitant stogo ir įrengiant naują skardos lakštų ar kitų medžiagų dangą. Darbų konstrukcijos sustiprinimą metu būtina atnaujinti medines laikančiąsias konstrukcijas, lietaus ar nuvedimo sistemą, įrengti metalines tvoreles, kopėčias, atstatyti ir deformacijų šalinimą, apskardinti kaminus ir kitus stogo elementus, atstatyti žaibosaugą. stogo dangos keitimą, Termoizoliacinės bei kitos stogo atnaujinimui naudojamos lietaus nuvedimo medžiagos ir privalomos technologijos parenkamos techninio sistemos sutvarkymą ar darbo projekto rengimo metu, laikantis galiojančių statybos įrengimą techninių reglamentų Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Seni butų langai keičiami naujais PVC gaminiais su 3 stiklų 2 kamerų stiklo paketais (langai su orlaidėmis). Atliekami būtini angokraščių apdailos darbai, įrengiamos palangės. Langai turi atitikti 4 orinio laidžio klasę. Keičiant langus turi būti užtikrintas norminis oro pritekėjimas ir vėdinimas. 0,15 Stogo dangos plotas ~355,52 m2, perdangos plotas ~ 251,10 m2 1,1 ~ 25,17 m 2

10 Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas Seni rūsio ir laiptinės langai keičiami naujais langais su stiklo paketais, užpildytais dujomis ir įstiklintais mažiausiai 2 stiklais, iš kurių bent vienas su selektyvine danga. Langai varstomi su mikroventiliacija. Atliekami būtini angokraščių apdailos darbai. Laiptinės langai turi atitikti 4 orinio laidžio klasę. Keičiant langus turi būti užtikrintas norminis oro pritekėjimas ir vėdinimas. 1,1 ~5,01 m Bendrojo naudojimo lauko durų keitimas Rūsio perdangos šiltinimas Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas Keičiamos senos rūsio durys naujomis metalinėmis šiltintomis durimis. Senos tambūro durys keičiamos PVC durimis su saugiu stiklu. Atliekami apdailos darbai. Pandusas neįrengiamas, nes lauko aikštelės lygis sutampa su pastato lygiu. Rūsio lubos šiltinamos termoizoliacinėmis medžiagomis, įrengiama dekoratyvinio tinko ar kitų medžiagų apdaila. Darbų apimtys ir konkretūs sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu. Pastate įrengiama individuali rekuperacinė sistema. Kiekviename kambaryje įrengiama po vieną automatinio veikimo rekuperatorių su nuotoliniu valdymu ir sinchronizacija tarp įrenginių bute. Prietaisų galingumas parenkamas pagal kambarių dydį. Išvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos esamos ventiliacijos šachtos. Techninio darbo projekto rengimo metu būtina įvertinti ventiliacijos būklę, esant būtinybei numatyti sprendinius patalpų vėdinimo užtikrinimui pagal normatyvinius reikalavimus. 1,6 Rūsio durys ~2,04 m2, tambūro durys ~2,04 m2 0,19 92,00 m2-8 butai Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. Keičiamas paskirstymo skydas, kiečiami elektros apskaitos skydai laiptinėje, automatai, jungtys, magistraliniai jėgos kabeliai rūsyje ir laiptinėje. Įranga parenkama pagal šiuolaikinius galingumo poreikius. Įrengiamas šiuolaikinis bendras apšvietimas. - 1 laiptinė 5.2. Kitos priemonės Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (drenažo) atnaujinimas ar keitimas Namo modernizavimo metu atnaujinama pastato drenažo sistema įrengiant šiuolaikinę drenažo sistemą gruntinio ir lietaus vandens surinkimui bei pašalinimui. - Preliminarus kiekis ~ 81 m. * Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR :2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. ** Siekiant atitinkamos energinio naudingumo klasės būtina užtikrinti šiai klasei numatytus sandarumo reikalavimus. *** Šildymo sistemos derinimas neatliekamas, nes pastatas yra šildomas individualiais katilais. Gyventojų pageidavimu šildymo sistema pastate neatnaujinama ir paliekamas esamas šildymo tipas, todėl galimybės atlikti šildymo sistemos derinimą nėra.

11 6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 punktu. 5 lentelė Kiekis Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Esama padėtis Paketas I Paketas II Pastato energinio naudingumo klasė Klasė G B C 6.2. Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, kwh/m 2 /metus 420,02 114,48 150,66 iš jų pagal energiją taupančias priemones: kwh/m 2 /metus Šilumos nuostoliai per pastato sienas 180,23 14,88 18, Šilumos nuostoliai per pastato stogą 57,30 7,84 9, Šilumos nuostoliai per pastato grindų perdangas 29,09 2,66 12, Šilumos nuostoliai per pastato langus 44,28 19,60 30, Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris 2,32 1,43 1, Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis procentais - 72,74% 64,13% 6.4. Išmetamo ŠESD (CO 2 ekv. ) kiekio sumažėjimas tonų/metus - 25,93 22,86 PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI* 6.5. Pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo priemones klasė 6.6. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties procentais duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones * Pildoma, jeigu projektą numatoma įgyvendinti etapais

12 7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus. Eil. Nr. iš viso, tūkst. EUR EUR/m 2 (naudingojo ploto) iš viso, tūkst. EUR 6 lentelė EUR/m 2 (naudingojo ploto) Energijos efektyvumą didinančios priemonės: Priemonės pavadinimas Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą I paketas Preliminari kaina II paketas 61,58 169,06 74,53 204, Stogo šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 31,34 86,04 31,34 86,04 12,06 33,11 4,53 12, Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas 1,06 2,91 1,06 2, Bendrojo naudojimo lauko durų keitimas 1,38 3,79 1,38 3, Rūsio perdangos šiltinimas 3,35 9, Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas 0,87 2,39 10,82 29, Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas 7.2. Kitos priemonės: Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (buitinių nuotekų) atnaujinimas ar keitimas Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (geriamojo vandens) atnaujinimas ar keitimas Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (drenažo) atnaujinimas ar keitimas 5,29 14,52 5,29 14,52 Iš viso: 113,58 311,82 132,30 363,21 1,53 4,20 0,78 2,14 5,15 14,14 5,15 14,14 Iš viso: 7,46 20,48 5,15 14,14 Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais 6% 4% Galutinė suma, EUR: 121,04 332,30 137,45 377,35

13 8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus. Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas 7 lentelė I paketas II paketas I paketas II paketas Statybos darbai, iš viso: 121,04 137,45 332,30 377, Iš jų: 113,58 132,30 311,82 363,21 statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 8.2. Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) Preliminari kaina, tūkst. EUR Santykinė kaina, EUR/m 2 9,68 11,00 26,57 30, Statybos techninė priežiūra 2,42 2,75 6,64 7, Projekto administravimas 1,26 1,26 3,46 3,46 SUMA, EUR 134,40 152,46 368,97 418,56 9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 17 punkte nurodyta metodika. 8 lentelė Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas I paketas II paketas pagal suvestinę kainą metais 29,0 37, atėmus valstybės paramą metais 18,8 23, Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas pagal suminę kainą metais 24,5 32, atėmus valstybės paramą metais 14,3 19,0 Pastaba: pagal planuojamus realius sutaupymus projekto atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodytą orientacinį kredito termin.

14 Esamo šilumos vartojimo pasidalinimas tarp šildymo, investicijų išmokėjimo ir sutaupymų pateiktas žemiau esančioje lentelėje ir schemoje. Eil. Nr. Mato vnt Rodikliai Faktinės šiluminės energijos sąnaudos šildymui (3 metų vidurkis) Faktinės šiluminės energijos sąnaudos šildymui (3 metų vidurkis) perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui Šiluminės energijos sąnaudos šildymui po atnaujinimo perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui Investicijų išmokėjimas (įskaitant palūkanas) kredito grąžinimo laikotarpiu Mokėjimų sutaupymas nuo šilumos suvartojimo prieš modernizavimą kwh/m2/metus I paketas Reikšmė 392,13 458,80 II paketas 125,05 164,57 381,82 429,19-48,07-134, Mokėjimų sutaupymas nuo šilumos suvartojimo prieš modernizavimą Šiluminės energijos sąnaudų šildymui sumažėjimas po atnaujinimo Šiluminės energijos tarifas % -10% -29% % 72,74% 64,13% EUR/kWh 0,0416 0,0416 ŠILUMOS VARTOJIMO PASIDALINIMAS TARP ŠILDYMO, INVESTICIJŲ IŠMOKĖJIMO IR SUTAUPYMO 1 pav. 700 PRIEŠ MODERNIZAVIMĄ I PAKETAS II PAKETAS 600 ŠILUMOS SUVARTOJIMAS, kwh/m 2 /metus Šildymas 458,80 Investicijų grąžinimas 381,82 Investicijų grąžinimas 429, Šildymas 125,05 Šildymas 164,57 0

15 10. Projekto įgyvendinimo planas Jei Projektas įgyvendinamas etapais, įgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės grupuojamos pagal etapus. 9 lentelė Eil. Nr. Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas Darbų pradžia (metai, mėnuo) Darbų pabaiga (metai, mėnuo) Pastabos Pastatų energetinių naudingumo sertifikatų parengimas prieš modernizacija. Investicijų plano parengimas, tvirtinimas Konkursas techninio darbo projekto parengimui Konkursai rangos darbams ir techninei priežiūrai Pastato atnaujinimo darbų vykdymas. Kartu vykdoma ir atliekamų statybos darbų techninė priežiūra Objektų užbaigimas

16 11. Projekto finansavimo planas Eil. Nr. Lėšų šaltiniai Planuojamos lėšos suma, tūkst. EUR Planuojamos lėšos (I paketas) (II paketas) Procentinė dalis nuo suma, tūkst. visos sumos, EUR % Procentinė dalis nuo visos sumos, % 10 lentelė Pastabos Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0,00 0,00% 0,00 0,00% Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos) 121,04 90,06% 137,45 90,15% 13,36 9,94% 15,01 9,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7 Statybos darbams Investicijų suma, iš viso: Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: Projekto parengimo išlaidų kompensavimas Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms: kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos Valstybės parama iš viso, EUR 134,40 100% 152,46 100% 9,68 100% 11,00 100% 2,42 100% 2,75 100% 1,26 100% 1,26 100% 34,07 30% 39,69 30% 0,00 10% 0,00 10% 47,43 35% 54,70 36% Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

17 12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams 1 42, , ,00 874, , , ,41 1, , , ,00 870, , , ,46 1, , , ,00 987, , , ,31 1, , , ,00 994, , , ,97 1, , , ,00 880, , , ,45 1, , , ,00 877, , , ,27 1, , , ,00 986, , , ,91 1, , , ,00 989, , , ,24 1,32 VISO 364, , , , , , ,00 1,32 Bendrosios investicijos Individualios investicijos 11.1 lentelė (I paketas) Investicijų suma, EUR Valstybės parama Buto ar kitų patalpų Patalpų Energinį efektyvumą didinančioms energinį Investicijų suma, numeris ar kitas naudingas Preliminarus mėnesinės priemonėms efektyvumą atėmus valstybės Pastabos indentifi-kavimo (bendrasis) Kitos priemonės Iš viso įmokos dydis, EUR/m 2 Bendrosios Individualios didinančioms požymis plotas, m 2 paramą, EUR investicijos investicijos priemonėms, Eur ** Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis butui viršija didžiausią (leistiną) įmoką, tvirtinant Investicijų planą reikia gauti to buto savininko sutikimą raštu arba mažinti bendrą investicijų sumą. Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifi-kavimo požymis Patalpų naudingas (bendrasis) plotas, m 2 Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms Investicijų suma, EUR Kitos priemonės 11.2 lentelė (II paketas) , , ,55 603, , , ,50 1, , , ,55 601, , , ,15 1, , , ,55 682, , , ,83 1, , , ,55 686, , , ,61 1, , , ,55 607, , , ,31 1, , , ,55 605, , , ,41 1, , , ,55 680, , , ,40 1, , , ,55 682, , , ,79 1,48 VISO 364, , , , , , ,00 1,49 Iš viso Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, EUR Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, EUR/m 2 Pastabos

18 ** Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis butui viršija didžiausią (leistiną) įmoką, tvirtinant Investicijų planą reikia gauti to buto savininko sutikimą raštu arba mažinti bendrą investicijų sumą. 13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: mėnesinės įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos: I priemonių paketas- 2,42 EUR/m 2 /mėn; II priemonių paketas- 2,13 EUR/m 2 /mėn. 14. Preliminarus kredito grąžinimo terminas: 20 metų 15. Pridedama kitų projekto dalių rengimo techninė užduotis, kai Investicijų planas rengiamas pagal atskirą sutartį, numatant, kad šios projekto dalys bus rengiamos perkant jų rengimo paslaugas kartu su statybos rangos darbais.

19 PRIEDAS NR. 1 MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS Kainų apskaičiavimo pagrindimas Darbų pavadinimas Kiekis Mato vnt. Kaina, EUR su PVM Fasadas (dekoratyvinis) 532,0 m 2 97,09 Fasadas (ventiliuojamas) 532,0 m 2 119,94 Cokolis (dekoratyvinis) 22,2 m 2 106,17 Cokolis (ventiliuojamas) 22,2 m 2 142,14 Cokolis po žeme (įskaitant nuogrindą) 83,3 m 2 90,86 Stogas 355,5 m 2 88,15 Butų langai 25,17 m 2 179,91 Kiti langai 5,0 m 2 211,73 Rūsio durys 2,0 m 2 364,15 Tambūro durys 2,0 m 2 310,70 Šildymo sistemos pertvarkymas 80,0 kw 40,04 Ventiliacijos sistemos remontas 364,3 m 2 2,39 Ventiliacijos sistema su rekuperacija 364,3 m 2 29,70 Buitinių nuotekų vamzdynai 61,0 m 0,00 Drenažas 81,0 m 63,63 Šalto vandens sistemos vamzdynai 63,0 m 0,00 Kainos apskaičiuotos vadovaujantis VĮ "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" užregistruotais Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijomis (pagal 2018 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendrąja praktika, derinant su užsakovu. Darbų kiekiai nustatyti remiantis natūrinių matavimų duomenimis.

20 PRIEDAS NR. 2 Buto Nr. Plotas, m 2 Individualių investicijų apskaičiavimo lentelė Pastabos: ventiliacijos kanalų valymas priskiriamas prie bendrų investicijų. Individualių investicijų suma I paketas Individualių investicijų suma II paketas EUR Langų keitimas Ventiliacija II paketas Langų keitimas Ventiliacija II paketas m 2 vnt 1 42, , ,55 0, , , , ,55 0, , , , , , ,55 8, , , , , ,55 8, , , , , ,55 8, , , ,55 0, , , , ,55 0, , , , ,55 0, ,55 2 VISO: 364, , , , ,40 25,17 16,00

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

4. IP Kretingos g. 35 VS xls

4. IP Kretingos g. 35 VS xls Rengėjas UAB Terma Consult DAUGIABUČIO NAMO KRETINGOS G. 5, PALANGOJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 2017.05.19 Kaunas Investicijų plano

Detaliau

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 PE-16-0004 Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 677 457 54, El. pašto adresas: info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas UAB "Miesto renovacija", į/k 3015 33164, Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius, Lietuva, tel. nr. (8 5) 244 0155, faks. nr. (8 5) 247 8824, el. pašto adresas: info@miestorenovacija.lt DAUGIABUČIO NAMO TAIKOS

Detaliau

PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr

PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr PE-16-0011-IP Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, tel. nr. 8 677 457 54, el. paštas info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

D1991 Green Energy/IT

D1991 Green Energy/IT Pasyvaus namo standarto pranašumai Aidas Vaičiulis 2019.04.10 Kaunas Page 1 EU info: Europos Sąjungos įstatymų leidėjai 2017 metų gruodžio 19 dieną priėmė bendrą susitarimą dėl pastatų energinio naudingumo

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Projekto

Projekto LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.07.03:2017 STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Eksploatacinių savybių deklaracija

Eksploatacinių savybių deklaracija Eksploatacinių savybių deklaracija Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą Disboxid 920 PHS-Grund N 1. Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f ir ZA.1g EN 13813:

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

(\360ildymas su qs_adm.xls)

(\360ildymas su qs_adm.xls) Šilumos suvartojimas šildymui 2016 m. gruodžio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra: -0,8 C dienolaipsniai: 582,8 Kaina: 3,75 euro centai / kwh Eil. Nr. Gatvė Namas Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Sild_03_new3.pdf.xls

Sild_03_new3.pdf.xls Eil. Nr. Gatvė Namas Šilumos suvartojimas šildymui 2015 m. kovo mėnesį Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh Maksimali norma, kwh/m² Vidutinė norma, kwh/m² Faktinis suvartojimas, kwh/m² 67,3 446,3 Šilumos

Detaliau

DARBOTVARKĖ

DARBOTVARKĖ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019 m. rugpjūčio 27 d. (ANTRADIENIS) posėdžio Nr. 6 d a r b o t v a r k ė Eil. Nr. Proj. reg. Nr. Reg. data Pagrindinio komiteto pavadinimas SPRENDIMO PROJEKTO PAVADINIMAS

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau