LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 48 1 straipsnio 2 dalimi (2017 m. gruodžio 19 d. įstatymo Nr. XIII-931 redakcija), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 1 straipsnio 5 ir 6 dalimis (2017 m. gruodžio 19 d. įstatymo Nr. XIII-932 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 30 1 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: Patvirtinti Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašą (pridedama). Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis Finansų ministras Vilius Šapoka

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 507 PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato biudžetinių įstaigų (toliau Įstaiga) centralizuotai atliekamas personalo administravimo funkcijas ir šių funkcijų atlikimo tvarką. 2. Įstaiga, centralizuotai atliekanti personalo administravimo funkcijas (toliau Centras), teisės aktų nustatyta tvarka sudaro, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Įstaigų personalo asmens bylas ir kitas bylas personalo klausimais. 3. Centras supažindina valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir valstybės pareigūnus su atitinkamais Apraše nurodytais teisės aktais tik tuo atveju, jei supažindinti galima naudojantis Įstaigos elektronine dokumentų valdymo sistema. Jei supažindinti valstybės tarnautoją, darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, ar valstybės pareigūną su atitinkamu Apraše nurodytu teisės aktu naudojantis Įstaigos elektronine dokumentų valdymo sistema nėra galimybės, valstybės tarnautoją, darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, ar valstybės pareigūną su atitinkamu Apraše nurodytu teisės aktu supažindina Įstaiga. 4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbo (tarnybos) santykius ir personalo administravimo funkcijų atlikimą. II SKYRIUS FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU KONKURSŲ AR ATRANKOS ORGANIZAVIMU, ATLIKIMAS 5. Centras, vadovaudamasis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau Konkursų organizavimo aprašas), Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr Dėl Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d.

3 2 nutarimu Nr. 496 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (toliau Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496) (toliau kartu konkursų ir atrankų vykdymą reglamentuojantys teisės aktai): 5.1. iš Įstaigos gavęs informaciją apie atitinkamo konkurso ar atrankos organizavimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Valstybės tarnybos departamentui pateikia prašymą paskelbti konkursą ar atranką, užpildydamas elektroninę prašymo formą (toliau elektroninė forma) Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje; 5.2. informuoja Įstaigą apie Valstybės tarnybos departamento pateiktas pastabas dėl elektroninės formos; 5.3. patikslina elektroninę formą pagal Valstybės tarnybos departamento pateiktas pastabas (prieš tai pakeitimus suderinęs su Įstaiga) ir ją pakartotinai pateikia Valstybės tarnybos departamentui; 5.4. iš Įstaigos gavęs motyvuotą sprendimą atšaukti konkursą ar atranką, nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, praneša pretendentams ir Valstybės tarnybos departamentui; 5.5. įvertina pretendentų pateiktų dokumentų atitiktį nustatytiems reikalavimams; 5.6. kilus abejonių dėl pretendento gyvenimo aprašyme pateiktos informacijos tikrumo, gali paprašyti pretendento, kad šis papildomai pateiktų atitinkamo (-ų) dokumento (-ų), kopiją (- as); 5.7. iš Įstaigos gavęs informaciją apie pretendento atitiktį arba neatitiktį nustatytiems reikalavimams, per konkursų ir atrankų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus terminus praneša apie tai pretendentui; 5.8. per konkursų ir atrankų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus terminus informuoja nustatytus reikalavimus atitinkančius pretendentus apie konkurso ar atrankos datą, laiką ir vietą; 5.9. Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarime Nr. 496 nustatytais atvejais ir tvarka išsiunčia motyvuotą pranešimą pretendentams, kuriems dalyvauti atrankoje neleidžiama; praneša pretendentams, nedalyvavusiems skelbiant konkurso į karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas rezultatus, ir pretendentams, nedalyvavusiems skelbiant atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, rezultatus, apie jų rezultatą ir konkurse ar atrankoje užimtą vietą. 6. Centras informuoja Įstaigą apie nustatytus reikalavimus atitinkančių pretendentų skaičių ar apie tai, kad nė vienas asmuo neužsiregistravo dalyvauti konkurse ar atrankoje arba kad užsiregistravo tik vienas asmuo ir Konkursų organizavimo aprašo nustatyta tvarka konkursas turi būti skelbiamas iš naujo. 7. Įstaiga pateikia Centrui informaciją apie konkurso ar atrankos datą, laiką ir vietą, konkurso ar atrankos komisijos narių sąrašą ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki konkurso ar atrankos pradžios. 8. Centras ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 7 punkte nurodytos informacijos gavimo parengia teisės akto dėl konkurso ar atrankos komisijos sudarymo projektą ir jį pateikia Įstaigai.

4 3 9. Centras konkurso ar atrankos komisijos nariams ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki konkurso ar atrankos komisijos posėdžio pateikia pretendentų dokumentų kopijas ir kitą su konkursu ar atranka susijusią informaciją, duomenis ir dokumentus. 10. Konkurso ar atrankos komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka Centro darbuotojas. 11. Centras, vadovaudamasis teisės aktais, nustatančiais konkurso ir atrankos į statutinių valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarką: iš Įstaigos gavęs informaciją apie poreikį organizuoti konkursą (atranką), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia dokumentų dėl konkurso ar atrankos paskelbimo projektus ir juos pateikia Įstaigai; priima pretendentų dokumentus; patikrinęs pretendento pateiktus dokumentus, priima sprendimą dėl pretendento atitikties nustatytiems reikalavimams; nustatytų reikalavimų neatitinkantį pretendentą informuoja apie tai, kad jam neleidžiama dalyvauti konkurse (atrankoje); jeigu pretendentas atitinka nustatytus reikalavimus, parengia siuntimo patikrinti pretendento sveikatą projektą ir pateikia Įstaigai turimus dokumentus, būtinus statutuose numatytiems tikrinimams atlikti; Įstaigai priėmus sprendimą dėl galimybės pretendentui dalyvauti konkurse (atrankoje), išsiunčia pretendentui pranešimą apie leidimą dalyvauti konkurse (atrankoje) arba pranešimą apie neatitiktį nustatytiems reikalavimams, arba pranešimą apie neigiamus tikrinimo rezultatus; atlieka Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatytas funkcijas. III SKYRIUS FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PRIĖMIMU (SKYRIMU) Į PAREIGAS, PERKĖLIMU Į KITAS PAREIGAS, ATLIKIMAS 12. Priimant (skiriant) į pareigas: Centras, iš Įstaigos gavęs informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus teisės akto dėl priėmimo (skyrimo) į pareigas ir (ar) darbo sutarties projektui parengti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia teisės akto dėl valstybės tarnautojo priėmimo (skyrimo) į pareigas, o kai priimamas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, teisės akto dėl darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, priėmimo į pareigas projektą ir (ar) darbo sutarties projektą ir pateikia juos Įstaigai; Įstaiga darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, ir darbuotoją į pareigas priimančio asmens pasirašytą darbo sutartį ir (ar) teisės aktą dėl valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, priėmimo (skyrimo) į pareigas pateikia Centrui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarnybos (darbo) pradžios; Centras teikia duomenis apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, priėmimą (skyrimą) į pareigas Valstybės tarnautojų registrui ne vėliau kaip tą pačią dieną, kurią valstybės tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priimamas

5 4 (skiriamas) į pareigas, ir (ar) šiuos duomenis įrašo į Įstaigos informacinę sistemą, kurioje tvarkoma informacija, susijusi su personalo valdymu ir administravimu (toliau Įstaigos personalo administravimo informacinė sistema); Centras, iš Įstaigos gavęs teisės aktą dėl valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, priėmimo (skyrimo) į pareigas, su atitinkamu teisės aktu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo gavimo Centre supažindina valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį. 13. Centras apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, priėmimą (skyrimą) į pareigas nustatyta tvarka praneša Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui. IV SKYRIUS FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PERKĖLIMU Į KITAS PAREIGAS, ATLIKIMAS 14. Perkeliant valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, į kitas pareigas toje pačioje Įstaigoje: Įstaiga, gavusi valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, prašymą perkelti jį į kitas pareigas toje pačioje Įstaigoje ir priėmusi sprendimą šį prašymą tenkinti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo šį prašymą pateikia Centrui; Centras ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 14.1 papunktyje nurodyto prašymo gavimo parengia teisės akto dėl valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, perkėlimo į kitas pareigas toje pačioje Įstaigoje projektą ir jį pateikia Įstaigai. 15. Sukeičiant valstybės tarnautojų pareigas toje pačioje Įstaigoje: Įstaiga, gavusi valstybės tarnautojų prašymą sukeisti jų pareigas ir priėmusi sprendimą šį prašymą tenkinti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo šį prašymą pateikia Centrui; Centras ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 15.1 papunktyje nurodyto prašymo gavimo parengia teisės akto dėl valstybės tarnautojų pareigų sukeitimo projektą ir jį pateikia Įstaigai. 16. Perkeliant valstybės tarnautojus į kitas pareigas kitoje Įstaigoje: Įstaiga, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoja Centrą apie sprendimą dėl valstybės tarnautojo prašymo jį perkelti į pareigas šioje Įstaigoje tenkinimo ar netenkinimo; Centras ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 16.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo parengia ir pateikia Įstaigai, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas: rašto, kuriuo valstybės tarnautojas, pateikęs prašymą jį perkelti į pareigas šioje Įstaigoje, informuojamas apie jo prašymo tenkinimą ar netenkinimą, projektą; rašto, kuriuo apie Aprašo 16.1 papunktyje nurodyto valstybės tarnautojo prašymo tenkinimą informuojamas Įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, projektą.

6 5 17. Centras, gavęs iš Įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus teisės akto dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas kitoje Įstaigoje projektui parengti, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas parengia teisės akto projektą ir jį pateikia Įstaigai. 18. Įstaiga, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo teisės akto dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas kitoje Įstaigoje priėmimo pateikia šio teisės akto kopiją Įstaigai, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, ir Centrui. 19. Sukeičiant valstybės tarnautojų pareigas skirtingose įstaigose: Įstaigos, gavusios bendrus valstybės tarnautojų prašymus sukeisti jų pareigas skirtingose Įstaigose, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoja Centrą apie sprendimą dėl valstybės tarnautojų pateiktų prašymų tenkinimo ar netenkinimo; Centras ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 19.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo parengia ir pateikia atitinkamai Įstaigai: rašto, kuriuo valstybės tarnautojai, pateikę prašymus sukeisti jų pareigas skirtingose Įstaigose, informuojami apie jų prašymų tenkinimą ar netenkinimą, projektą; rašto, kuriuo apie Aprašo 19.1 papunktyje nurodytų valstybės tarnautojų prašymų tenkinimą ar netenkinimą informuojama kita Įstaiga, kuriai pateikti Aprašo 19.1 papunktyje nurodyti valstybės tarnautojų prašymai, projektą. 20. Centras, gavęs iš Įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus teisės akto dėl valstybės tarnautojų pareigų sukeitimo projektui parengti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia teisės akto projektą ir jį pateikia Įstaigai. 21. Centras, iš Įstaigos gavęs teisės aktą dėl valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, perkėlimo į kitas pareigas toje pačioje Įstaigoje, teisės aktą dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas kitoje Įstaigoje ar teisės aktą dėl valstybės tarnautojų pareigų sukeitimo toje pačioje Įstaigoje ar skirtingose Įstaigose: su atitinkamu teisės aktu nedelsiant supažindina valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį; ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui ir (ar) įrašo į Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą. 22. Centras apie valstybės tarnautojo perkėlimą į kitą Įstaigą nustatyta tvarka praneša Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui. V SKYRIUS FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU ATOSTOGŲ SUTEIKIMU, PERKĖLIMU IR PRATĘSIMU, ATLIKIMAS 23. Kiekvienas metais, ne vėliau kaip kovo 1 d., Centras pateikia Įstaigai informaciją apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nepanaudotas kasmetines atostogas. Jei kolektyvinėje sutartyje, darbdavio ir darbo tarybos susitarime ar kitame Įstaigos teisės akte nustatytas ne nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, o kitas kasmetinių

7 6 atostogų suteikimo eilės (toliau atostogų grafikas) sudarymo terminas, informaciją apie nepanaudotas kasmetines atostogas Centras pateikia Įstaigai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki kolektyvinėje sutartyje, darbdavio ir darbo tarybos susitarime ar kitame Įstaigos teisės akte nustatyto atostogų grafiko tvirtinimo. 24. Centras, iš Įstaigos gavęs informaciją, reikalingą teisės akto dėl atostogų grafiko projektui ir (ar) teisės akto dėl atostogų suteikimo pagal atostogų grafiką projektui parengti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengia ir Įstaigai pateikia atitinkamo teisės akto projektą. 25. Įstaiga pateikia Centrui patvirtintą atostogų grafiką ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo patvirtinimo. 26. Kai Įstaigoje atostogų grafikas nesudaromas ar kai kasmetinės atostogos suteikiamos valstybės tarnautojo, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, ar valstybės pareigūno (toliau kartu šiame skyriuje darbuotojas) prašymu ne pagal atostogų grafiką, ar kai darbuotojo prašymu suteikiamos kitos rūšies (ne kasmetinės) atostogos, šį prašymą Įstaiga turi pateikti Centrui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki prašomų atostogų pradžios, išskyrus Aprašo 27 punkte nurodytą atvejį. 27. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, ar valstybės pareigūno prašymą suteikti nemokamų atostogų ar valstybės tarnautojo prašymą suteikti laisvų nuo darbo dienų dalyvauti mirusio šeimos nario laidotuvėse Įstaiga pateikia Centrui nedelsdama, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo Įstaigoje. 28. Centras, gavęs iš Įstaigos Aprašo 26 arba 27 punkte nurodytą darbuotojo prašymą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną parengia atitinkamo teisės akto projektą ir jį pateikia Įstaigai. 29. Jeigu Įstaigoje teisės aktai dėl atostogų grafiko, kasmetinių atostogų, papildomo poilsio laiko, laisvo laiko suteikimo nerengiami, Įstaiga turi pateikti informaciją apie darbuotojui suteikiamas kasmetines atostogas, papildomą poilsio laiką, laisvo laiko suteikimą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atostogų ar papildomo poilsio laiko ar laisvo laiko suteikimo pradžios. 30. Iš Įstaigos gavęs teisės aktą dėl atostogų suteikimo ar Aprašo 29 punkte nurodytą informaciją, Centras duomenis apie tikslines atostogas teikia Valstybės tarnautojų registrui ir (ar) įrašo į Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą, o duomenis apie kasmetines atostogas įrašo į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir (ar) Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą. 31. Centras su priimtu teisės aktu supažindina darbuotoją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teisės akto gavimo Centre. 32. Procedūros, susijusios su papildomo poilsio laiko, laisvo laiko suteikimu, atliekamos mutatis mutandis, vadovaujantis Aprašo 28, 30, 31 punktais. 33. Centras, iš Įstaigos gavęs informaciją, reikalingą teisės akto dėl atostogų perkėlimo, pratęsimo ar atšaukimo iš atostogų projektui parengti, nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, parengia ir pateikia Įstaigai atitinkamo teisės akto projektą. 34. Informaciją apie suteiktas nemokamas atostogas, mokymosi atostogas, tėvystės atostogas, atostogas vaikui prižiūrėti ir kitus nedraudiminius laikotarpius, kuriais darbuotojai

8 7 darbdavio nedraudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, Centras nustatyta tvarka teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui. VI SKYRIUS FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU VEIKLOS VERTINIMU, ATLIKIMAS 35. Centras, atlikdamas funkcijas valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo (kasmetinio, neeilinio) srityje: iš Įstaigos gavęs valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas (toliau vertinimo išvados), gautus duomenis suveda į Valstybės tarnautojų registrą ir (ar) Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą. Vertinimo išvadų duomenys į Valstybės tarnautojų registrą įrašomi per 3 darbo dienas nuo jų gavimo Centre; iš Įstaigos gavęs valstybės tarnautojo, kurio tarnybinę veiklą tiesioginis vadovas įvertino gerai, taip pat nėščių ar krūtimi maitinančių moterų valstybės tarnautojų, valstybės tarnautojo, išėjusio vaiko priežiūros atostogų, prašymus tarnybinę veiklą vertinti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje (toliau vertinimo komisija), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių prašymų ir vertinimo išvadų gavimo Centre šių prašymų ir vertinimo išvadų kopijas pateikia Įstaigos vertinimo komisijai arba statutinei vertinimo komisijai; gavęs iš Įstaigos informaciją apie būsimąjį valstybės tarnautojo, išskyrus statutinį valstybės tarnautoją, tarnybinės veiklos vertinimą vertinimo komisijoje, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo pradžios praneša apie tai valstybės tarnautojui raštu, o Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnautojų registrą; apie valstybės tarnautojo veiklos vertinimą vertinimo komisijoje Įstaiga turi pranešti Centrui likus ne mažiau kaip 12 darbo dienų iki valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje; gavęs iš Įstaigos informaciją apie statutinio valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą statutinėje vertinimo komisijoje, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki statutinio valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo pradžios raštu apie tai praneša statutiniam valstybės tarnautojui ir kitiems subjektams, nurodytiems teisės aktuose, reglamentuojančiuose statutinių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; apie statutinio valstybės tarnautojo veiklos vertinimą statutinėje vertinimo komisijoje Įstaiga turi pranešti Centrui likus ne mažiau kaip 12 darbo dienų iki statutinio valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo statutinėje vertinimo komisijoje; padeda vertinimo komisijos arba statutinės vertinimo komisijos pirmininkui organizuoti šių komisijų posėdžius, komisijos nariams pateikia komisijos darbui reikalingus dokumentus; šių komisijų sekretoriaus funkcijas atlieka Centro darbuotojas; gavęs iš Įstaigos informaciją apie atitinkamą vertinimo komisijos ar statutinės vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo parengia teisės akto projektą ir pateikia Įstaigai;

9 iš Įstaigos gavęs teisės aktą dėl vertinimo komisijos ar statutinės vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimo, Centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas suveda duomenis į Valstybės tarnautojų registrą ir (ar) įrašo į Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną su priimtu teisės aktu supažindina valstybės tarnautoją. 36. Centras, atlikdamas funkcijas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinės veiklos vertinimo srityje: atsižvelgdamas į Įstaigos pateiktą informaciją apie darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, vertinimo išvados įgyvendinimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas parengia teisės akto projektą ir pateikia Įstaigai; iš Įstaigos gavęs teisės aktą dėl darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, veiklos vertinimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas suveda reikiamus duomenis į Valstybės tarnautojų registrą ir (ar) Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną su priimtu teisės aktu supažindina darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį. VII SKYRIUS FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMU IR DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMO ĮFORMINIMU, ATLIKIMAS 37. Centras, atlikdamas funkcijas tarnybinių nuobaudų skyrimo ir darbo pareigų pažeidimo įforminimo srityse: atsižvelgdamas į Įstaigos pateiktą Centrui tarnybinio nusižengimo tyrimo motyvuotą išvadą su Įstaigos vadovo rezoliucija, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, išskyrus atvejus, kai teisės aktą būtina parengti ir priimti nedelsiant, parengia teisės akto dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ar asmens, ėjusio valstybės tarnautojo pareigas, pripažinimo padariusiu tarnybinį nusižengimą ir tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, nustatymo projektą ir pateikia jį Įstaigai; teisės akto projektui parengti reikalinga informacija Centrui turi būti pateikta likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki tarnybinės nuobaudos skyrimo termino pabaigos; atsižvelgdamas į Įstaigos pateiktą Centrui informaciją apie darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo pareigų pažeidimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia teisės akto projektą ir pateikia jį Įstaigai; teisės akto projektui parengti reikalinga informacija Centrui turi būti pateikta likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki teisės akto dėl darbuotojo darbo pareigų pažeidimo priėmimo termino pabaigos; duomenis apie paskirtas tarnybines nuobaudas, tarnybinių nuobaudų išnykimą ar panaikinimą, motyvuotas išvadas apie tyrimo rezultatus ir priimtus teisės aktus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pareigų pažeidimus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo pateikia Valstybės tarnautojų registrui ir (ar) įrašo į Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą. VIII SKYRIUS

10 9 FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PRIEDŲ, PRIEMOKŲ, PREMIJŲ, PAŠALPŲ SKYRIMU IR PERSONALO SKATINIMU, ATLIKIMAS 38. Centras, gavęs iš Įstaigos informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus teisės akto dėl skatinimo (padėka, vardine dovana, vienkartine pinigine išmoka, premija ar kitomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimą, numatytomis priemonėmis), priedų, priemokų, pašalpų skyrimo projektui parengti, su Įstaigos vadovo rezoliucija, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas parengia atitinkamo teisės akto projektą ir pateikia jį Įstaigai. 39. Jei Įstaigoje sudaroma komisija, nagrinėjanti skatinimo, priedų, priemokų, pašalpų skyrimo klausimus, Centras padeda šios komisijos pirmininkui organizuoti komisijos posėdžius, komisijos nariams pateikia komisijos darbui reikalingus dokumentus. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka Centro darbuotojas. 40. Centras su priimtu teisės aktu supažindina valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, ar valstybės pareigūną, dėl kurio priimtas atitinkamas sprendimas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teisės akto gavimo Centre. 41. Centras, iš Įstaigos gavęs teisės aktą, duomenis apie skatinimą, priedus, priemokas, pašalpas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia Valstybės tarnautojų registrui ir (ar) įrašo į Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą. IX SKYRIUS FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMU, ATLIKIMAS 42. Įstaiga, gavusi prašymą skirti Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme nustatytą pareigūnų ir karių valstybinę pensiją (toliau pensija) ir socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedą už tarnybą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda šį prašymą ir su juo pateiktus dokumentus Centrui. 43. Centras ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 42 punkte nurodyto prašymo gavimo parengia tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą ir darbo užmokesčio atestatą (pažymėjimą) ir pateikia juos Įstaigai. 44. Įstaiga, iš Centro gavusi tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą ir darbo užmokesčio atestatą (pažymėjimą), ne vėliau kaip per 2 darbo dienas juos nustatyta tvarka patvirtina ir pateikia Centrui. 45. Iš Įstaigos gavęs patvirtintus tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą ir darbo užmokesčio atestatą (pažymėjimą), Centras ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Aprašo 42 punkte nurodyto prašymo gavimo Įstaigoje pateikia šį prašymą, tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą, darbo užmokesčio atestatą (pažymėjimą) ir kitus Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 128 Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo, nurodytus dokumentus pensijas skiriančiai įstaigai.

11 Centras supažindina prašymą pateikusį asmenį su tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapo ir darbo užmokesčio atestato (pažymėjimo) duomenimis pasirašytinai arba išsiųsdamas jam šių dokumentų kopijas registruotu paštu. 47. Įstaiga, gavusi iš pensijas skiriančios įstaigos raštą apie netinkamai užpildytus, trūkstamus ir (ar) papildomus dokumentus, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo rašto gavimo pateikia jį ir papildomus dokumentus (jei Įstaiga jais disponuoja) Centrui. Centras ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pensijas skiriančios įstaigos rašto gavimo Įstaigoje pateikia pensijas skiriančiai įstaigai Centro turimus reikiamus dokumentus. Jeigu Įstaiga per nurodytą terminą negali pateikti šių dokumentų (visų ar dalies), Centras apie tai raštu informuoja pensijas skiriančią įstaigą. 48. Įstaiga informuoja Centrą apie sprendimo dėl pareigūnų, kuriems paskirta pensija, grąžinimo į tarnybą priėmimą. Centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo apie pareigūnų, kuriems paskirta pensija, grąžinimą į tarnybą informuoja pensijas skiriančią įstaigą. X SKYRIUS FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU LEIDIMŲ DIRBTI KITĄ DARBĄ PAGAL DARBO SUTARTĮ IŠDAVIMU, ATLIKIMAS 49. Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 741 Dėl Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo, nustatyta tvarka: Centras padeda prašymų nagrinėjimo komisijos (toliau komisija) pirmininkui organizuoti komisijos posėdį, komisijos nariams pateikia komisijos darbui reikalingus dokumentus; komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka Centro darbuotojas; Centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos siūlymo gavimo parengia komisijos rekomendacinio pobūdžio motyvuoto pasiūlymo projektą ir jį pateikia komisijos pirmininkui; Centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos rekomendacinio pobūdžio motyvuoto pasiūlymo su Įstaigos vadovo rezoliucija gavimo parengia atitinkamo teisės akto (dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį išdavimo, neišdavimo, palikimo galioti ar sprendimo dėl išduoto leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį atšaukimo) projektą ir jį pateikia Įstaigai; Įstaiga apie priimtą sprendimą turi informuoti Centrą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teisės akto priėmimo; iš Įstaigos gavęs teisės aktą, Centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas duomenis pateikia Valstybės tarnautojų registrui ir (ar) įrašo į Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą;

12 Centras su priimtu teisės aktu supažindina valstybės tarnautoją, dėl kurio priimtas atitinkamas sprendimas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teisės akto gavimo Centre; Centras, iš Įstaigos gavęs teisės aktą dėl sprendimo neišduoti leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ar dėl sprendimo atšaukti leidimą dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį, ne vėliau kaip kitą darbo dieną parengia raštą, kuriuo pranešama įstaigai ar įmonei, kurioje valstybės tarnautojas ketino įsidarbinti ar dirba pagal darbo sutartį, apie sprendimą neišduoti leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ar išduoto leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį atšaukimą. XI SKYRIUS FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU SIUNTIMO Į KOMANDIRUOTĘ AR TOBULINTI KVALIFIKACIJOS ĮFORMINIMU IR ORGANIZAVIMU, ATLIKIMAS 50. Įstaiga turi ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas, išskyrus Aprašo 52 punkte nurodytą atvejį, iki darbuotojo numatomo išvykimo į komandiruotę ( kai valstybės tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ar valstybės pareigūnas (toliau kartu šiame skyriuje darbuotojas) siunčiamas į komandiruotę į užsienio valstybę ar Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau nei vienai darbo dienai) ar kvalifikacijos tobulinimo renginį pateikti Centrui informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus teisės akto dėl darbuotojo siuntimo į komandiruotę ar kvalifikacijos tobulinimo renginį projektui parengti. 51. Centras, gavęs Aprašo 50 punkte nurodytą informaciją ir (ar) dokumentus, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, išskyrus Aprašo 52 punkte nurodytą atvejį, parengia ir pateikia Įstaigai teisės akto dėl darbuotojo siuntimo į komandiruotę ar kvalifikacijos tobulinimo renginį projektą. 52. Tam tikrais atvejais, kai sprendimas dėl darbuotojo siuntimo į komandiruotę turi būti priimamas nedelsiant ir darbuotojas siunčiamas į komandiruotę anksčiau nei per 7 darbo dienas nuo sprendimo dėl darbuotojo siuntimo į komandiruotę priėmimo, Centras, gavęs informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus teisės akto dėl darbuotojo siuntimo į komandiruotę projektui parengti, parengia nurodyto teisės akto projektą ir jį pateikia Įstaigai nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atitinkamos informacijos ir (ar) dokumentų gavimo Centre. 53. Įstaiga teisės aktą dėl siuntimo į komandiruotę ar kvalifikacijos tobulinimo renginį pateikia Centrui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo. 54. Su teisės aktu dėl darbuotojo siuntimo į komandiruotę ar kvalifikacijos tobulinimo renginį darbuotoją supažindina Centras ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo, bet ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki išvykimo į komandiruotę ar kvalifikacijos tobulinimo renginį. 55. Jeigu teisės aktas dėl darbuotojo siuntimo į komandiruotę nerengiamas, Įstaiga turi pateikti Centrui informaciją apie darbuotojo siuntimą į komandiruotę ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki darbuotojo numatomo išvykimo į komandiruotę. Jeigu darbuotojas siunčiamas į komandiruotę anksčiau nei per 7 darbo dienas nuo sprendimo dėl darbuotojo siuntimo į komandiruotę priėmimo, Įstaiga pateikia Centrui informaciją apie darbuotojo siuntimą į

13 12 komandiruotę ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo dėl darbuotojo siuntimo į komandiruotę priėmimo. 56. Iš Įstaigos gavęs teisės aktą dėl valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, siuntimo į komandiruotę ar kvalifikacijos tobulinimo renginį ar Aprašo 55 punkte nurodytą informaciją, Centras ne vėliau kaip kitą darbo dieną duomenis suveda į Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą. 57. Iš Įstaigos gavęs komandiruotės ataskaitos kopiją, Centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo duomenis apie komandiruotę suveda į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir (ar) Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą. 58. Iš Įstaigos gavęs kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų duomenis, Centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas juos įrašo į Valstybės tarnautojų registrą ir (ar) Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą. XII SKYRIUS FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PAŽYMĖJIMŲ, IDENTIFIKAVIMO ŽENKLŲ IŠDAVIMU, ATLIKIMAS 59. Centras, laikydamasis teisės aktuose, reglamentuojančiuose pažymėjimų, identifikavimo ženklų išdavimą valstybės tarnautojams, valstybės pareigūnams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nustatytos tvarkos ir terminų, atlieka funkcijas, susijusias su pažymėjimų ir identifikavimo ženklų išdavimu, keitimu, paskelbimu negaliojančiais, taip pat tvarko išduotų pažymėjimų ir identifikavimo ženklų apskaitą. XIII SKYRIUS FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PRAKTIKOS ATLIKIMU ĮSTAIGOJE, ATLIKIMAS Įstaigoje. 60. Centras pateikia Įstaigai informaciją apie asmenis, norinčius atlikti praktiką 61. Centras nustatyta tvarka praneša Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui apie praktikos pradžią, o pasibaigus praktikos laikui apie praktikos pabaigą. XIV SKYRIUS FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU ATLEIDIMO ORGANIZAVIMU, ATLIKIMAS 62. Įstaiga ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, atleidimo (darbo (tarnybos) santykių pasibaigimo) ar darbo sutarties (tarnybos santykių) nutraukimo nukeliant atleidimo datą pateikia Centrui informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus teisės akto dėl atleidimo (darbo (tarnybos) santykių pasibaigimo) projektui parengti, nurodydama atleidimo (darbo (tarnybos) santykių pasibaigimo) datą ir priežastis. Nurodytas 5 darbo dienų terminas netaikomas, kai Įstaiga ir valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, susitaria dėl trumpesnio nei

14 13 5 darbo dienos atleidimo termino, ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai teisės aktas dėl asmens atleidimo turi būti priimamas nedelsiant. 63. Centras, gavęs Aprašo 62 punkte nurodytą informaciją ir (ar) dokumentus, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai teisės aktas dėl asmens atleidimo turi būti priimamas nedelsiant, parengia teisės akto dėl atleidimo (darbo (tarnybos) santykių pasibaigimo) projektą ir (arba) padaro atitinkamą įrašą darbo sutartyje ir teikia šio teisės akto projektą ir (ar) darbo sutartį Įstaigai. 64. Įstaiga teisės aktą dėl asmens atleidimo (darbo (tarnybos) santykių pasibaigimo) privalo pateikti Centrui ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki darbo (tarnybos) santykių pasibaigimo. 65. Centras, gavęs Aprašo 64 punkte nurodytą teisės aktą, nustatyta tvarka praneša Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui apie darbo (tarnybos) santykių pabaigą. 66. Centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 64 punkte nurodyto teisės akto gavimo suveda duomenis į Valstybės tarnautojų registrą ir (ar) Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą. 67. Centras, gavęs Įstaigos pateiktą sprendimą (informaciją), kurio (kurios) pagrindu turi būti rengiamas įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą ar pranešimas apie pareigybės panaikinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengia įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą ar pranešimo apie pareigybės panaikinimą projektą ir jį pateikia Įstaigai. 68. Centras parengia įspėjimų apie darbo sutarties pasibaigimą suėjus terminui projektus ir juos pateikia Įstaigai ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas (jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau kaip vienus metus) arba ne vėliau kaip prieš 13 darbo dienų (jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau kaip 3 metus) iki darbo sutarties pasibaigimo, suėjus terminui. 69. Centras, iš Įstaigos gavęs valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, prašymą, suderintą su asmenį į pareigas priimančiu asmeniu, suteikti laisvo laiko darbo paieškoms, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia teisės akto dėl laisvo nuo darbo laiko naujo darbo paieškoms projektą ir jį pateikia Įstaigai. 70. Centras, iš Įstaigos gavęs teisės aktą dėl laisvo nuo darbo laiko naujo darbo paieškoms suteikimo valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį: ne vėliau kaip per 2 darbo dienas su šiuo teisės aktu supažindina valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį; ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui ir (ar) įrašo į Įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą. XV SKYRIUS KITŲ SU PERSONALO ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMAS 71. Centras:

15 rengia kitų, Aprašo II XIV skyriuose nenurodytų, teisės aktų ir dokumentų, susijusių su personalo administravimu, projektus (dėl nuotolinio, viršvalandinio darbo, darbo poilsio ir švenčių dienomis, darbo (pamainų) grafikų nustatymo ir kitais personalo administravimo klausimais); registruoja Valstybės tarnautojų registro objektus ir atnaujina duomenis apie juos šio registro nuostatuose nustatyta tvarka; esant Įstaigos rašytiniam prašymui, teisiniam pagrindui ir informacinių sistemų galimybėms, supažindina valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal sutartį, ar valstybės pareigūnus su kitais, Aprašo II XIV skyriuose nenurodytais, teisės aktais ir dokumentais tvarko duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir Įstaigos personalo administravimo informacinėje sistemoje šių informacinių sistemų nuostatuose nustatyta tvarka. 72. Įstaiga Aprašo 71.1 papunktyje nurodytu atveju informaciją, reikalingą teisės akto ar dokumento projektui parengti, pateikia ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki teisės akto ar dokumento pasirašymo Įstaigoje dienos. XVI SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMAS CENTRALIZUOTAI ATLIEKANT PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS 73. Centralizuotai atliekant personalo administravimo funkcijas, tiek Centras, tiek Įstaigos kartu sukuria ir įgyvendina asmens duomenų apsaugos procedūrų sistemą, apimančią tinkamas organizacines ir technines priemones, užtikrinančias duomenų apsaugą pagal teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau reglamentas Nr. 2016/679), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas). 74. Centralizuotai atliekant personalo administravimo funkcijas ir tvarkant asmens duomenis, Įstaigos veikia kaip duomenų valdytojai, o Centras kaip duomenų tvarkytojas Įstaigos (-ų) vardu. 75. Centras, kaip duomenų tvarkytojas: įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti; užtikrina, kad visi su asmens duomenų tvarkymu susiję asmenys būtų įsipareigoję neatskleisti asmens duomenų kita, ne teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka;

16 atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, taikydamas tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, padeda duomenų valdytojams įvykdyti duomenų valdytojo prievolę atsakyti į duomenų subjektų prašymus pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis; privalo užtikrinti duomenų valdytojų teises, nustatytas reglamento Nr. 2016/ straipsnyje; padeda duomenų valdytojams užtikrinti reglamento Nr. 2016/ straipsniuose nustatytų prievolių laikymąsi, atsižvelgdamas į turimą informaciją; teikia duomenų valdytojams visą informaciją, būtiną įrodyti, kad tinkamai vykdomos centralizuotos apskaitos įstaigos, kaip duomenų tvarkytojos, prievolės, ir sudaro sąlygas ir padeda atlikti reikiamus patikrinimus, nedelsdamas informuoja duomenų valdytojus, jeigu jų nurodymai dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidžia reglamentą Nr. 2016/679 ir (arba) Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatas. 76. Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, negu to reikia duomenų tvarkymo tikslui pasiekti centralizuotai atlikti personalo administravimo funkcijas ir ne ilgiau nei to reikalauja teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą. XVII SKYRIUS KOMUNIKAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS 77. Pagal Aprašą informacija Centrui ir Įstaigai teikiama elektroninių dokumentų valdymo priemonėmis raštu. Pranešimams raštu prilyginami pranešimai, gauti elektroniniu paštu. Jeigu informacijos pateikimas skubus arba esama elektroninių dokumentų valdymo sistemų trikdžių, prieš pateikiant informaciją raštu reikiama informacija gali būti pateikiama žodžiu. 78. Įstaiga suteikia teisę paskirtiems Centro darbuotojams naudotis Įstaigos elektronine dokumentų valdymo sistema. Apie paskirtus darbuotojus Centras informuoja Įstaigą, nurodydamas darbuotojo vardą, pavardę ir kitus duomenis, būtinus darbuotojui Įstaigos elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje identifikuoti. 79. Centras teikia informaciją, duomenis, dokumentus ir (arba) jų kopijas Įstaigai, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms (toliau kartu informacijos gavėjai), jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams. 80. Centras neteikia informacijos, duomenų, dokumentų ir (arba) jų kopijų informacijos gavėjams, jeigu atitinkama informacija yra vieša ir (arba) informacijos gavėjui prieinama. XVIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 81. Centras turi teisę:

17 nustatyti duomenų iš Įstaigos gavimo formą; prašyti pateikti papildomą informaciją, jei Apraše nustatytoms funkcijoms atlikti Įstaigos pateiktos informacijos nepakanka; motyvuotu sprendimu grąžinti Įstaigai netinkamai įformintus dokumentus ir nevykdyti Įstaigos nurodymų, jei jie prieštarauja darbo (tarnybos) santykius, personalo administravimą ir dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, apie tai informuodamas Įstaigą. 82. Centras atsako už Apraše nustatytų funkcijų atlikimą laiku, užtikrina, kad Centro rengiami teisės aktų projektai ir kiti dokumentai atitiktų jų formą ir turinį nustatančių teisės aktų reikalavimus ir būtų parengti pagal Įstaigos pateiktą informaciją. 83. Įstaiga: užtikrina, kad Centrui būtų laiku teikiama teisinga, tiksli, išsami informacija, duomenys, dokumentai ir (arba) jų kopijos, kurių reikia Apraše nustatytoms funkcijoms atlikti; sudaro sąlygas Centro darbuotojams, administruojantiems personalą, naudotis Įstaigos informacinėmis sistemomis, tvarkyti duomenis jose tiek, kiek reikia Apraše nustatytoms funkcijoms atlikti; pateikia Centrui tik tuos dokumentus, reikalingus teisės akto dėl priėmimo (skyrimo) į pareigas ir (ar) darbo sutarties projektui parengti, kurių nėra Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje; turi teisę motyvuotu sprendimu grąžinti Centrui netinkamai parengtus dokumentus, reikalauti ištaisyti trūkumus ir netikslumus arba reikalauti pateikti trūkstamą informaciją; atsako už Įstaigos darbuotojų praeito mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščio pateikimą Centrui ne vėliau kaip einamojo mėnesio pirmą darbo dieną; atsako už Centro rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų derinimą su Įstaigos atsakingais darbuotojais.

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT 0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA 2019-04-15 Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2003 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3R-32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS REKOMENDACIJA DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATOSTOGAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO Atnaujinta

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS REKOMENDACIJA DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATOSTOGAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO Atnaujinta VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS REKOMENDACIJA DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATOSTOGAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO Atnaujinta 2016-04-19 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 3 II. KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO 2011-02-28 PATAISYTA IR PAPILDYTA 2015-01-06 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 3 II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS KASMETINIS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau