Microsoft Word - namo elektros vidaus technines.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - namo elektros vidaus technines.doc"

Transkriptas

1 1.BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI Šiame ir kituose su projektu susijusiuose dokumentuose tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, ar apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Be to, visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte, turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus ir technines sąlygas. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jei jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos sąjungoje, reikalavimus. Tokie produktai turi būti paženklinti CE ženklu. Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui pateikia visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. Visa elektros įranga, pagalbiniai įrengimai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros energijos sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: -aukšta įtampa 10kV±5%; -žema įtampa 380V±5%/230V±5%; -3 fazės, TN-S sistema (5-laidė sistema); -dažnis50hz. Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montavimui, markiravimui, ar įrengimas atitinka specifikacijas ir technines sąlygas. Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima pažeisti elektros įrengimų. Jei prietaisai yra plombuoti, juos draudžiama ardyti. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Be to, privaloma patikrinti ar su įrengimai gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcijos ir schemos. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą sumontuotą įrangą Užsakovui. Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti visi joms keliami reikalavimai. Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Baigiant perdavimo darbus, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Atestato Nr UAB,,PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS 5 AUKŠTŲ, 40 BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS STATYBININKŲ G. TĘSINIO IR JURGIŠKIŲ G. SANKIRTOJE, ALYTUJE 9612 PV R. STROPAITIS 2007 Laida PV PAD R. LIEPINIS 2007 (ELEKTROTECHNINĖ PROJEKTO DALIS) O 3435 PDV J. LAPINSKIENĖ 2007 ETAPAS Lapas Lapų TP UŽSAKOVAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA P/66601-TP- E-TS 1 20

2 Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini statybiniai darbai. Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP bei atsparumas mechaninei smūginei apkrovai, taipogi jų atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sąlygas bei normų reikalavimus. Elektros įrenginių, aparatų bei laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo įtampą bei aplinkos sąlygas BENDROJI DALIS 1.1 Normos ir standartai. Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijos tarp Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo Saugos normos. Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus, nurodytus žemiau pateiktuose dokumentuose Techninių reikalavimų reglamentas. STR :2004 STR :2005 STR :2003 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo Dokumentai, prilyginti techniniams reglamentams. RSN RSN Pastatų vidaus priešgaisrinis vandentiekis. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. Pastatų ir statinių žaibosauga Statybos taisyklės. TPT 1-97 Pastatų technologinio projektavimo taisyklės. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2007m. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2007m. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2007m. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės ( Nr.4-140/D1-232). Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės LR ūkio ministro įsakymu Nr Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius. V. 1997m O

3 Specialiųjų reikalavimų privalomieji dokumentai. HN 32:2004 HN 98:2000 GAET PST Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. V.Ž., 2005, Nr Gaisrinės automatikos eksploatavimo taisyklės. Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės. LST 1468:1997 LST 22401:1998* EN Normatyviniai dokumentai. Gaisrinė sauga. Gaisrinės saugos ženklai. Pagrindiniai naudojimo ir gamybos reikalavimai. Glaistytieji elektrodai. Efektyvumo, metalo išlydymo ir prilydimo nustatymas Pritaikyti ir nuorodiniai dokumentai MSPI civilinių pastatų inžinierinių tinklų, įvadų, sandarinimų tipinės detalės Laidų ir kabelių paklojimas polietileniniuose vamzdžiuose Atskirai stovinčių dėžių su gnybtais pastatymas Elektros įrenginių įžeminimas ir įnulinimas Jungiklių ir rozečių pastatymas. Nr.1-Nr.12 Priešgaisrinė sauga. Priešgaisrinės apsaugos departamento prie VRM informaciniai laiškai Kiti standartai. Elektros įrangos specifikacijose turi būti taikomi kiti žemiau išvardinti standartai: IEC (International Electrotechnical Commission Publications). SS (Swedish Standarts). DIN (Deutsches Institut fur Normund Standarts). VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker Publ). EĮĮT reikalavimai yra viršesni nei visi kiti čia pateikti standartai. Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektrinės įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei derinimą. Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinės komisijos elektros įrangos taisyklių atestavimu (CEE) paskelbtų taisyklių, su sąlyga, kad jos neprieštarauja įstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso sąlygos. Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atitikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis Techninių specifikacijų reikalavimų SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE 3 20 O

4 Klimatinės sąlygos. Lauke Maksimum Minimum 1. Temperatūra C C 2. Santykinė drėgmė 80% 3. Altitudė 100m virš jūros lygio Patalpose Maksimum Minimum 1. Elektros patalpos C +5 0 C 2. Valdymo patalpa C C 3. Santykinė drėgmė 60% prie C Mechaninė apsauga. Visos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai arba atitinkamai apdirbtos. Lauke montuojama įranga, tokia kaip išvadų jungtys, paskirstymo skydai, valdymo aparatūra, turi būti apsaugota nuo mechaninio pažeidimo. Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi būti montuojami įvorėse (dėkluose). Kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo iki 2m aukščio nuo grindų pakankamo storio plieniniais arba aliumininiais gaubtais. Apsauginiai gaubtai turi būti pritvirtinti prie grindų ir sienų. Angos kabeliams, perdavus instaliavimą, turi būti užsandarindamos specialia kabelių sandarinimui skirta įranga, pagal RSN reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai mažiausiai 90min. Apsauginiai jungikliai, valdymo įranga, sujungimo dėžutės, paskirstymo skydai ir visa kita visada turi būti montuojama ant plieninio cinkuoto pamato arba ant specialiai elektrinės įrangos montavimui skirtų įžemintų konstrukcijų Korpusų apsaugos klasės. Minimali korpusų apsaugos klasė IP44, nebent nurodoma kitaip. Pavojingose zonose, kur gali susidaryti sprogūs oro ir dujų mišiniai, turi būti naudojamos sprogimui atsparios medžiagos pagal IEC leidinį Bendri reikalavimai medžiagoms, aparatams ir kitiems gaminiams. Galima naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius tai patvirtinančius atitikties sertifikatus, bei Lietuvos matavimo prietaisų registro įrašytus matavimo prietaisus. Be to, visos medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei tarptautinių standartų IEC ir EN reikalavimus. Visi gaminiai ir medžiagos, skirti eksploatacijai normaliomis sąlygomis, privalo tenkinti šiuos standartų IEC (EN ) reikalavimus: - aplinkos temperatūra nuo -5 0 C iki C; - maksimali trumpalaikė temperatūra C; - įrengimo aukštis 2000m; - santykinė drėgmė * (+40 0 C) <50%; - santykinė drėgmė * (+20 0 C) <90%; - aplinkos užterštumo laipsnis 2; 4 20 O

5 - magnetinio lauko stipris <5xŽMLS**; - aplinkos slėgis mm Hg stulp. Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP (IEC 529/EN 60529), bei atsparumas mechaninei smūginei apkrovai IK (IEC 102/EN 50102), taipogi jų atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sąlygas bei normų reikalavimus. Elektros įrenginių, apartų bei laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo įtampą bei aplinkos sąlygas. Gaminiai su dviguba izoliacija turi tenkinti standarto IEC 536 reikalavimus. Sujungimo gnybtai turi atitikti standartų IEC 998/EN 60998, o atšakų dėžutės standarto IEC 670 reikalavimus. Laidininkų tiesimui skirti plastikiniai vamzdžiai privalo atitikti standarto EN reikalavimus. Gaminiai iš sintetinių medžiagų privalo tenkinti standarto IEC 695 keliamus reikalavimus liepsnos plitimui. Liepsna turi savaime gesti esant temperatūrai: - instaliacijos komponentus įrengiant nedegiose sienose arba ant jų C; - instaliacijos komponentus įrengiant pastato išorėje 650C; - kilnojamų imtuvų prijungimui skirtų kištukų ir kištukinių lizdų 750C; - instaliacijos komponentus įrengiant karkasinėse pertvarose 850C; - instaliacijos komponentus įrengiant gaisringose ir sprogiose patalpose 960C; - gaminiai turi būti sandėliuojami esant temperatūrai nuo C iki C. Sandėliavimo sąlygas būtina patikslinti vadovaujantis gamintojo nurodymais. Reikalavimai medžiagoms, aparatams ir kitiems gaminiams, skirtiems darbui kitokiose sąlygose (labai besiskiriančiose nuo normalių), nurodyta techninėse specifikacijose atskiroms gaminių grupėms. * taikoma aplinkai įrenginio korpuso viduje ** ŽMLS=žemės magnetinio lauko stipris 1.3. ŽYMĖS IR ŽYMĖJIMAI Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. Visa įranga, sumontuota aikštelėje, turi būti su inventorinėmis plokštėmis ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. Kiekviename bloke terminalai turi būti sužymėti nuosekliai. Fazių žymėjimas turi būti pagal EĮĮT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3). Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo žymėjimo. Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abiejuose galuose. Laidai tarp dviejų įrengimo dalių turi būti su serijos numeriais abejuose galuose. Inventorinės plokštės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš juodo, baltai laminuoto plastiko. Žymes prakertant baltame sluoksnyje, gaunamos juodos žymės baltame fone. Plokštės prisukamos varžtais arba prikniedijamos. Individualus žymėjimas (įrengimų numeris korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis žymėmis. Šiam tikslui naudojama elastinė žymėjimo juosta. Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis ar plastikinėmis žarnelėmis (pvz. Partex, ar pan.) O

6 2. KOMPLEKTINIAI ĮRENGINIAI 2.1. Bendrieji reikalavimai. Darbo apimtį sudaro skirstomųjų spintų instaliavimas, įskaitant visus susijusius darbus bei medžiagas, reikalingas kad būtų užtikrintas skydų veikimas. Skirstomieji skydai turi būti gaminami ir instaliuojami, vadovaujantis naujausiais atitinkamais tarptautinės elektrotechnikos Komisijos standartais, bei turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Skydai, kaip ir visa įranga, turi būti pristatomi komplekte su visais pajungimais, turi būti išbandyti ir paruošti darbui. Skirstomieji skydai skirti elektros energijos paskirstymui kintamos 380V/230V įtampos, 50Hz dažnio tinkluose su įžeminta neutrale ir nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimo ir trumpo jungimo srovių. Skirstomuosiuose skyduose turi būti montuojama įvadinė, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra. Skydai privalo atitikti reikalavimus, keliamus O tipo prietaisams, skirtiems eksploatuoti vidutinio klimato zonoje. Įvadiniai skirstomieji skydai susideda iš metalinio korpuso ir užrakinamų durelių, kurios vyriais tvirtinamos prie korpuso ir atsidaro 90 0 kampu. Tarp korpuso ir durų tvirtinami gumos įspaudai. Skydo dugne ir viršuje turi būti kiaurymės kabelių išvedimui. Skyduose montuojamų elektros aparatūros ir prietaisų padėtis turi atitikti technines sąlygas. Elektros aparatūra ir prietaisai, turintys dalis darbo metu patenkančias po įtampa, turi būti išdėstyti ne mažiau kaip 20mm atstumu vienas nuo kito. Skyduose turi būti palikta rezervinė erdvė aparatūros papildymui. Skydų apačioje turi būti numatytos gnybtų dėžutės. Skydai turi būti šviesiai pilkos spalvos RAL Skirstomieji skydeliai, skirti montavimui įleidžiant į sienas arba ant sienų, turi būti pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko su angomis kabelių įvedimui. Medžiaga UL94-V2. Šasi iš 7,5 35mm kepurinio viršaus profilio pagal DIN Įrangos dangtis su 45mm išpjovomis. Lengvai demontuojamas rėmas ir durelės, galima pareguliuoti slankiojant, kai yra nelygios sienos. Su nulio ir įžeminimo šynomis. Tarpai tarp eilių 150mm. Spalva RAL Įvadiniai aparatai turi būti montuojami spintos viršutinėje dalyje, kairėje pusėje, o paskirstymo ir valdymo linijos į dešinę nuo įvadinių aparatų. Paskirstymo spintų aptarnavimas vienpusis, iš priekio. Durys turi atsidaryti ne mažiau kampu ir rakinamos vidine įleidžiama spyna. Vidinėje spintos durelių dalyje privalo būti lentelė su ėmėjų pavadinimu, nueinančios linijos paskirtimi. Paskirstymo spintų korpuso apsaugos laipsnis turi būti nemažesnis, nei nurodyta sąnaudų žiniaraštyje. Į skydus montuojamų apsaugos aparatų vardinė įtampa ir srovės privalo atitikti elektros tinklo parametrus. Aparatų konstrukcija turi garantuoti jų patikimą tvirtinimą skyde ant montažinio profilio DIN EN Apsauginio atjungimo aparatai turi tenkinti standarto EN reikalavimus. Apsauginio atjungimo aparatų jautrumas, vardinės srovės ir klasė privalo atitikti projektą. Atjungimo laikas neturi viršyti 30ms, jeigu nenurodyta kita trukmė dėl apsaugos selektyvumo. Atstumas tarp atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3mm Jėgos spintos turi turėti: Paskirstymo skydai privalo turėti: - nulinę šyną su gnybtais kabelių ir laidų nulinių laidininkų prijungimui; - įžeminimo šyną, elektriškai sujungtą su korpusu, bei gnybtus kabelių ir laidų įžeminimo laidininkų prijungimui; - elektrinę izoliaciją, atlaikančią 2500V, 50Hz bandymo kintamą įtampą, 1 min.; - skydas turi turėti angas kabelių įėjimams apačioje ir/arba viršuje; - skydas turi turėti 20%vietos rezervą išplėtimui ateityje O

7 1.3. Kiti reikalavimai jėgos spintoms: - šynos turi atlaikyti 10kA trumpo jungimo srovę; -visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį - vidaus jungiamųjų laidų izoliacija 660V įtampai; - metalinės skydų konstrukcijos turi būti pagamintos iš lakštinio plieno ir nudažytos antikorozine danga; - įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas; - skydai ir paneliai su skirtinga įtampa turi turėti užrašus, nurodančius skydo paskirtį ir įtampą; - vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi; - visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį; - prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių; - skydas turi būti pritaikytas aptarnavimui, kabelio prijungimui ir aparatų pakeitimui iš priekio; - visi metaliniai skydo elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru; Visi skydai komplektuojami pagal projekte pridėtas principines schemas arba žiniaraštyje pateiktus duomenis Apsauginė ir valdymo aparatūra, montuojama skyduose Automatiniai jungikliai. Skyduose montuojami automatiniai jungikliai naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui (6-30 kartų per parą) bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Automatiniai jungikliai turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus: - jėgos grandinių įtampa ~380/220V, 50Hz; - jėgos grandinių polių skaičius 1 arba 3; - su maksimalios (nurodyta žiniaraščiuose) srovės atkabikliais (apsauga nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių); - be laisvų blok-kontaktų; - vidinių laidų sujungimai užpakalinėje dalyje, laidai priveržiami varžteliais; - be pavaros (jeigu nenurodyta kitaip); - stacionaraus išpildymo; - apsaugos laipsnis IP20; - pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo +5 0 C iki C, santykinė drėgmė - 80%; - trumpo jungimo geba iki10ka; - darbo rėžimas ilgalaikis; - indikacija ĮJUNGTAS_IŠJUNGTAS Automatiniai jungikliai su srovės nuotėkio apsauga. Paskirstymo skyduose montuojamų automatinių jungiklių su srovės nuotėkio apsauga paskirtis apsaugoti žmogų nuo pavojingos srovės tiesioginio kontakto su įtampa atveju. Šie aparatai turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus: 7 20 O

8 - jėgos grandinių įtampa ~380/220V, 50Hz; - jėgos grandinių polių skaičius 1 arba 3; - su maksimalios srovės atkabikliais (apsauga nuo perkrovimų ir trumpo jungimo); - be laisvų blok-kontaktų; - vidinių laidų sujungimai užpakalinėje dalyje; - be pavaros; - stacionaraus išpildymo; - apsaugos laipsnis IP20; - pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo +5 0 C iki C, santykinė drėgmė - 80%; - trumpo jungimo geba 10kA; - darbo rėžimas ilgalaikis; - indikacija ĮJUNGTAS_IŠJUNGTAS ; - nominali nuotėkio srovė 30mA; - polių skaičius 2 arba 4; - išjungimo laikas 200ms Kirtikliai. Kirtikliai tarnauja mechaniškam elektros energijos atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai kirtikliams: - polių skaičius 3; - jėgos grandinių įtampa -~400/380V, 50Hz; - indikacija ĮJUNGTAS_IŠJUNGTAS ; - apsaugos laipsnis IP20. - vardinė smūginė srovė 15-40kA; - užvėlinimo laikas <25ns; - apsaugos lygis, kai srovė 15kA (8/20) <1,35kV; - apsaugos lygis, kai srovė 40kA (8/80) M<4kV; - montuojamas ant 35mm šynos moduliniame korpuse skyduose; - su vizualiu pažeidimo indikatoriumi Srovės transformatoriai. Srovės transformatoriai turi būti panaudojami apsaugai, kontrolei ir matavimams. Indikavimo matavimo reikalams naudojami srovės transformatoriai turi būti 1 klasės ir suprojektuoti įsisotinimui prie tokios pakankamai mažos pirminės srovės, kad apsaugotų antrinę grandinę nuo sugadinimo prie visų pirminės trumpo jungimo srovės reikšmių iki pat pirminės grandinės trumpalaikio šiluminio nominalo reikšmės. Kiekvieno srovės transformatoriaus įtampos/srovės nominalai turi būti ne mažesni kaip prijungta instaliuota darbinė apkrova, įskaitant kabelių sujungimų apkrovą. Kiekvieno srovės transformatorių komplekto antrinės apvijos turi būti įžemintos tik viename taške per lengvai prieinamą varžtinį atjungimą-sujungimą Automatiniai jungikliai su nepriklausomu atkabikliu. Automatiniai jungikliai su nepriklausomu atkabikliu naudojami apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių ir automatiniam el. energijos tiekimo atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi tenkinti šie aparatai: - polių skaičius 1 arba 3; - jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz; - nepriklausomo atkabiklio ritė ~220v, 50Hz; - indikacija ĮJUNGTAS_IŠJUNGTAS ; - apsaugos laipsnis IP O

9 Spintose elektriniai sujungimai atliekami variniais laidais atvirai arba plastikiniuose loveliuose. Elektros aparatūros ir prietaisų sujungimai kabeliais ir laidais atliekami per gnybtų rinklę. Spintose montuojamų elektros aparatūros ir prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. Atstumas tarp elektros aparatūros ir prietaisų su darbo metu po įtampa esančiomis atviromis dalimis turi būti ne mažiau 20mm. Visi spintų metaliniai elementai, metalinės elektros aparatūros dalys, darbo metu nesančios, bet galinčios atsidurti po įtampa, turi būti patikimai sujungtos su esamu pastato įžeminimo kontūru Modulinis viršįtampių saugiklis. Modulinis viršįtampių saugiklis skirtas techninių įrenginių apsaugai nuo viršįtampių, susidarančių žaibo išlydžiui pataikius į elektros tiekimo linijas arba pastatus, bei nuo įjungimo viršįtampių. Įrengiamas pastatuose žemos įtampos pusėje vienos arba trijų fazių tinkle. Maksimali leistina įtampa 230V-275V; Vardinė smūginė srovė 15-40kA; Užvėlinimo laikas <25ns; Apsaugos lygis kai srovė 15kA (8/20) <1,35kV; Apsaugos lygis, kai srovė 40kA (8/80) <4kV; Montuojamas ant 35mm šynos moduliniame korpuse skyduose; Su vizualiu pažeidimo indikatoriumi. Spintose elektriniai sujungimai atliekami variniais laidais atvirai arba plastikiniuose loveliuose. Elektros aparatūros ir prietaisų sujungimai su variniais kabeliais ir laidais atliekami per gnybtų rinklę. Spintose montuojamos aparatūros padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. Atstumas tarp elektros aparatūros ir prietaisų su darbo metu po įtampa patenkančiomis atviromis dalimis turi būti ne mažiau 20mm. Visų spintų metaliniai elementai, metalinės aparatūros dalys, darbo metu nesančios, bet galinčios atsirasti po įtampa, turi būti patikimai sujungtos su įžeminimo kontūru. Projektuojamame objekte numatyti šie skydai: 1.1. Paskirstymo skydas NbS1. Tai elektros skirstymo spinta plastikiniu korpusu ir užrakinamomis durelėmis, skirta paviršiniam montavimui. Skydelio talpa 24 moduliai. Skydas skirtas mažagabaričių modulinių aparatų, kurių gylis neviršija 70mm, įrengimui ant montažinio profilio DIN EN Komplektuojamas apsauginiais gnybtais aktyviųjų srovinių dalių apsaugai nuo prisilietimo. Skydas komplektuojamas iš įvadinio tripolio kirtiklio 25A srovei, skirstomųjų vienpolių automatinių jungiklių C charakteristikos 6A, 10A ir 13A srovei, turinčių apsaugą nuo perkrovimo ir trumpo jungimo. Fotorėlės, skirtos apšvietimo valdymui, ir kontaktoriaus apšvietimui įjungti. Skydo apsaugos indeksas IP65. Skydo aptarnavimas vienpusis - iš priekio. Automatinių jungiklių kiekiai nurodyti sąnaudų žiniaraštyje Paskirstymo skydas NbS2. Tai elektros skirstymo spinta plastikiniu korpusu ir užrakinamomis durelėmis, skirta paviršiniam montavimui. Skydelio talpa 24 moduliai. Skydas skirtas mažagabaričių modulinių aparatų, kurių gylis neviršija 70mm, įrengimui ant montažinio profilio DIN EN Komplektuojamas apsauginiais gnybtais aktyviųjų srovinių dalių apsaugai nuo prisilietimo. Skydas komplektuojamas iš įvadinio tripolio kirtiklio 25A srovei, skirstomųjų vienpolių 9 20 O

10 automatinių jungiklių C charakteristikos 6A ir 10A srovei, turinčių apsaugą nuo perkrovimo ir trumpo jungimo, diferencialinio dvipolio 16A/30mA ir diferencialinio tripolio 16A/30mA automatinio jungiklio. Fotorėlės, skirtos apšvietimo valdymui, ir kontaktoriaus apšvietimui įjungti. Skydo apsaugos indeksas IP65. Skydo aptarnavimas vienpusis - iš priekio. Automatinių jungiklių kiekiai nurodyti sąnaudų žiniaraštyje Butų paskirstymo skydas BS. Tai elektros skirstymo spinta plastikiniu korpusu ir užrakinamomis skaidriomisv durelėmis, skirta montavimui į nišą. Skydelio talpa 24 moduliai. Skydas skirtas mažagabaričių modulinių aparatų, kurių gylis neviršija 70mm, įrengimui ant montažinio profilio DIN EN Komplektuojamas apsauginiais gnybtais aktyviųjų srovinių dalių apsaugai nuo prisilietimo. Skydas komplektuojamas iš įvadinio tripolio kirtiklio 25A srovei, vienpolių skirstomųjų automatinių jungiklių C charakteristikos 10A ir 13A srovei, turinčių apsaugą nuo perkrovimo ir trumpo jungimo bei dvipolio diferencialinio automatinio jungiklio 16A/30mA. Skydo apsaugos indeksas IP40. Skydo aptarnavimas vienpusis - iš priekio. Automatinių jungiklių kiekiai nurodyti sąnaudų žiniaraštyje Laiptinių apskaitos skydai LS.. Tai elektros skirstymo spinta metaliniu korpusu ir užrakinamomis metalinėmis durelėmis. Skydai skirti vienfazės arba trifazės 0,23/0,4kV įtampos 50Hz dažnio elektros energijos apskaitai, skirstymui bei įvadinių elektros linijų apsaugai nuo perkrovimų bei trumpų jungimų. Skydų vardinė srovė 10-63A Vardinė įtampa 230/400V Dažnis 50Hz, gabaritai 1700x995x200mm. Skydai komplektuojami iš tripolių automatinių jungiklių C charakteristikos 16A srovei, turinčių apsaugą nuo perkrovimo ir trumpo jungimo bei dviejų tarififų aktyvinės energijos skaitiklių. Skydo apsaugos indeksas IP44. Skydo aptarnavimas vienpusis - iš priekio. Komplektuojamų įrengimų kiekiai nurodyti sąnaudų žiniaraštyje Tuščios paskirstymo spintos korpusas. Tai metalinė paskirstymo spintos korpusas su rakinamomis uždaromis metalinėmis durelėmis. Paskirstymo spintos apsaugos klasė IP31. Išmatavimai 994x604x27mm.Korpuso dugne ir viršuje išpjautos angos kabelių pravedimui. 2. APARATŪRA 2.1. Įtampą žeminančio transformatoriaus dėžė. Tai metalinė dėžė, tvirtinama ant sienos, kurioje sumontuotas įtampą žeminantis transformatorius 250VA galingumo ir kištukinis lizdas, skirtas nešiojamo šviestuvo pajungimui. Transformatorius pažemina 230V įtampą iki 36V. Dėžės numatytos nešiojamų šviestuvų pajungimui. Dėžės apsaugos indeksas IP O

11 2.2. Prijungimo dėžė. Prijungimo skirta maitinti kilnojamiems 400V įtampos iki 25A srovės elektros vartotojams su aklinai įžeminta neutrale 50Hz dažnio. Dėžė montuojama vertikalioje padėtyje. Apsaugos laipsnis IP Elektroninis skambutis. Butams numatyti elektroniniai skambučiai. Skambučiai vieno tono, įtampa ~230V, dažnis 50Hz. Skambučio garso lugis 82. Montuojamas ant sienos. Apsaugos klasė IP APŠVIETIMO SISTEMOS Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti įskaitomi visi reikiami su tuo susiję darbai ir medžiagos, kad užtikrinti reikiamą apšviestumą, normalų ir saugų darbą, reikalingą instaliavimui. Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Apšviestumas yra vienas pagrindinių faktorių, į kuriuos reikia atsižvelgti įrengiant apšvietimą. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, koks apšviestumo paskirstymas patalpoje, kokia paviršiaus daiktų spalva, medžiagų atspindėjimo savybės ir trukdančių atspindžių apribojimai. Apšvietimas gali būti geras tik tada, kai jis sukuria malonią ir jaukią atmosferą. Apšvietimas turi įtakos tiek darbo našumui ir saugumui, tiek sveikatai bei gerai žmonių savijautai. Apšviestumas turi atitikti naujausius interjero apšvietimo įrangos reikalavimus, būti ne žemiau, negu nustatyta Lietuvos normose. Apšvietimo priemonės turi būti sumontuotos taip, kad užtikrintų apšviestumo lygį pakankamą geroms darbo sąlygoms ir saugumui užtikrinti. Patalpų apšviestumas turi būti įrengtas pagal šioms patalpoms keliamus reikalavimus. Šviestuvų apsaugos klasė turi atitikti patalpų charakteristikas. Šviestuvai turi būti gamykliniai, tinkami montavimui numatytose vietose. Šviestuvai turi būti pateikti su lempomis. Turi būti galimybė lengvai aptarnauti šviestuvus ir keisti lempas. Pastatų viduje turi būti įrengtas darbinis, avarinis (evakuacinis) el. apšvietimas (priklausomai nuo patalpų paskirties). Elektros galingumas, reikalingas geram patalpų apšvietimui, paskaičiuotas, naudojantis skaičiavimo programomis. Šviestuvai parinkti, atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir jų aplinką. Konkrečios instaliacijos sudaromo apšvietimo lygis ir kokybė gali būti aprašyti šiais penkiais parametrais:1. Apšvietimo lygis. 2. Apšvietimo paskirtis. 3. Blizgesys (atspindžiai). 4. Šviesos modeliavimas (apšvietimo akcentai). 5. Spalva. Normalūs apšvietimo lygiai turi būti skaičiuojami 0,85m aukštyje nuo grindų lygio. Skaičiuojant apšviestumo lygį, turi būti įvertintas apšviestumo sumažėjimas senstant lempoms. Elektros apšvietimo tinklo įtampa ~230V AC. Evakuacinių šviestuvų paskirtis nurodyti dirbančiam personalui evakuacijos kryptį. Evakuacinių šviestuvų el. maitinimas turi būti prijungtas nuo atskiro automatinio jungiklio. Evakuaciniai šviestuvai turi šviesti pastoviai. Šviestuvuose turi būti įmontuoti pakraunami akumuliatoriai. Akumuliatoriai turi užtikrinti šviestuvo darbą ne trumpiau kaip 3 valandom, dingus pagrindiniam maitinimui. Apšvietimo valdymui turi būti numatyti vietiniai išjungėjai, judesio davikliai, distancinio valdymo mygtukai arba taimeriniai jungikliai. Projekte numatyta ši apšvietimo armatūra: O

12 3.1. Paviršinis uždaras šviestuvas, skirtas naujos kartos T8 liuminiscensinėm lempom. ~230V, 50Hz įtampai. Korpusas baltos spalvos, plieninis, dažytas milteliniu būdu, visi matomi sujungimai aklinai užvirinti. Mažinantis akinimą sklaidytuvas iš pieno spalvos akrilino. Paleidimo aparatūra elektromagnetinis balastas. Apsaugos klasė IP44. Skirtas buitinių patalpų, sandėlių apšvietimui. Lempų skaičius ir galingumas nurodytas sąnaudų žiniaraštyje Paviršinis šviestuvas montuojamas ant sienos arba lubų, skirtas 60W galingumo kaitrinei lempai. Apsaugos klasė IP20. Gaubtas matinio stiklo. Korpusas iš techninio polimero. Lempų skaičius ir galingumas nurodytas sąnaudų žiniaraštyje. Skirtas koridorių ir laiptinių apšvietimui Paviršinis šviestuvas montuojamas ant sienos arba lubų, skirtas 60W galingumo kaitrinei lempai. Apsaugos klasė IP44. Gaubtas skaidraus stiklo. Korpusas iš techninio polimero. Lempų skaičius ir galingumas nurodytas sąnaudų žiniaraštyje. Skirtas rūsio sandėliukų ir koridoriaus apšvietimui Plokščias sieninis šviestuvas, skirtas kaitrinei 60W lempai. ~230V, 50Hz įtampai. Metalinis korpusas, matinis vandališkai atsparus gaubtas. Apsaugos klasė IP44. Lempų skaičius ir galingumas nurodytas sąnaudų žiniaraštyje. Skirtas butų WC ir vonių apšvietimui Dekoratyvinis šviestuvas, skirtas kaitrinei 60W lempai. ~250V, 50Hz įtampai. Korpusas aliuminis, gaubtas baltas, matinis, iš polikarbonato. Apsaugos klasė IP54. Lempų skaičius ir galingumas nurodytas sąnaudų žiniaraštyje. Skirtas įėjimų į laiptinę apšvietimui Sieninis šviestuvas su gaubtu iš viršaus. Skirtas vienai 18W liuminiscensinei lempai. Korpusas ir gaubtas pagaminti iš degimo nepalaikančio techninio polimero. Skirtas namo numerio apšvietimui. Apsaugos klasė IP Liuminiscensinė vamzdelinė T8 lempa 18W galingumo, 230V įtampa, ~50HZ, cokolis G13, vidutinė darbo trukmė 20000val., spalvinė temperatūra K, spalvos atkūrimo indeksas Ra=85, šviesos srautas 1350Lm Liuminiscensinė vamzdelinė T8 lempa 36W galingumo, 230V įtampa, ~50HZ, cokolis G13, vidutinė darbo trukmė 20000val., spalvinė temperatūra K, spalvos atkūrimo indeksas Ra=85, šviesos srautas 3350Lm Kompaktinė liuminiscensinė T FSM lempa 18W galingumo, 230V įtampa, ~50HZ, cokolis G 24q-2, vidutinė darbo trukmė 8000val., spalvinė temperatūra 2700/3000/ K, spalvos atkūrimo indeksas Ra=85, šviesos srautas 1200Lm Kaitrinė lempa 100W galingumo, 230V įtampa, ~50HZ, cokolis E27, vidutinė darbo trukmė 1000val., spalvinė temperatūra K, spalvos atkūrimo indeksas Ra=100, šviesos srautas 1380Lm Kaitrinė lempa 60W galingumo, 230V įtampa, ~50HZ, cokolis E27, vidutinė darbo trukmė 1000val., spalvinė temperatūra K, spalvos atkūrimo indeksas Ra=100, šviesos srautas 730Lm O

13 Apšvietimo tinklų jungikliai. 4. INSTALIACINIAI GAMINIAI Apšvietimo valdymui numatyti vietiniai įjungimo-išjungimo jungikliai. Apšvietimo jungikliai turi būti kokybiški, turintys vardinius parametrus, atitinkančius grandinių apkrovą. Jungiklių apsaugos klasė turi atitikti patalpų, kuriose jie montuojami, charakteristikas. Klavišiniai jungikliai, perjungikliai turi būti vieno arba dviejų klavišų, klavišai įspaudžiami, laidai priveržiami, baltos spalvos (kitokią spalvą reikia derinti su užsakovu). Normalioji srovė turi būti ne mažiau 16A, įtampa 250V kintamos srovės. Keletas šalia esančių jungiklių turi sudaryti bendrą modulį, todėl turi turėti vieną rėmelį ir būti vienoje dėžutėje. Bendras rėmas negali būti, jei šalia esantys jungikliai priklauso skirtingoms įtampos sistemoms. Turi būti panaudoti tiek atvirai, tiek paslėptai instaliacijai skirti jungikliai. Paviršinio montavimo tipo jungikliai turi būti pateikti komplekte su atitinkamomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis ir tvirtinimo detalėmis. Dėžutės turi būti pagamintos iš nedegių arba sunkiai degių medžiagų. Kištukiniai lizdai-rozetės. Buitinių prietaisų ir kompiuterių įjungimui numatyti kištukiniai lizdai. Kištukinių lizdų apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpų kategorijos. Visi kištukiniai lizdai turi būti su įžeminimo kontaktu. Kištukiniai lizdai 16A 250V kintamos srovės, jeigu nepažymėta kitaip. Kištukiniai lizdai gali būti paslėpto arba paviršinio montavimo. Nuo aptaškymo apsaugoti kištukiniai lizdai turi būti su ant vyrių įrengtais paviršiaus dangteliais. Paviršinio montavimo tipo kištukiniai lizdai ir kištukiniai lizdai į instaliacinius kanalus turi būti pateikti komplekte su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis Vienpolis vieno klavišo jungiklis, skirtas el. apšvietimo valdymui. Potinkiniam montavimui, 250V ~50Hz įtampai, In=16A. Apsaugos indeksas IP44. Klavišai įspaudžiami, laidai priveržiami, baltos spalvos Vienpolis vieno klavišo perjungiklis, skirtas el. apšvietimo valdymui. Potinkiniam montavimui, 250V ~50Hz įtampai, In=16A. Apsaugos indeksas IP44. Klavišai įspaudžiami, laidai priveržiami, baltos spalvos Vienpolis vieno klavišo jungiklis, skirtas el. apšvietimo valdymui. Potinkinio montažo, 250V ~50Hz įtampai, In=16A. Apsaugos indeksas IP20. Klavišai įspaudžiami, laidai priveržiami, baltos spalvos Vienpolis dviejų klavišų jungiklis, skirtas el. apšvietimo valdymui. Potinkinio montažo, 250V ~50Hz įtampai, In=16A. Apsaugos indeksas IP20. Klavišai įspaudžiami, laidai priveržiami, baltos spalvos mygtukinis el. skambučio jungiklis. Be fiksacijos. Potinkinio montažo. Ant dangtelio nupieštas skambučio simbolis. 50V ~50Hz įtampai, In=16A. Apsaugos indeksas IP20. Baltos spalvos Vienpolis vieno klavišo nefiksuojamas klavišas, skirtas el. apšvietimo valdymui. Potinkinio montažo. Su indikacine lempute. 250V ~50Hz įtampai, In=16A. Apsaugos indeksas IP20. Klavišai įspaudžiami, laidai priveržiami, baltos spalvos O

14 4.7. Dvipolis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, potinkiniam montavimui. Trigubas (viename rėmelyje montuojami trys laidai). 250V ~50Hz įtampai, In=16A. Apsaugos indeksas IP20. Baltos spalvos Dvipolis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, potinkiniam montavimui. Dvigubas (viename rėmelyje montuojami du kištukiniai laidai). 250V ~50Hz įtampai, In=16A. Apsaugos indeksas IP20. Baltos spalvos Dvipolis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, potinkiniam montavimui. ~230V 50Hz. In=16A. Viengubas (vienas lizdas viename rėmelyje), baltos spalvos. Apsaugos klasė IP Dvipolis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, montavimui į į grindinę dėžutę. ~230V 50Hz. In=16A. Viengubas, baltos spalvos. Apsaugos klasė IP Grindinė 9 vietų dėžutė. Apsaugos klasė IP KABELINIAI GAMINIAI Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių laidų ir kabelių standartų reikalavimus. Laidai ir kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis arba pridėtais kitais dokumentais. Žemos įtampos kabeliai skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. maitinimui. Nominali kabelių įtampa 0.6/1kV. Jėgos kabeliai turi atitikti pajungiamą galingumą. Projekte numatyta jėgos kabeliai su vario gyslomis. Kiekviena gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams: - įžeminimas geltona/žalia; - neutralė mėlyna. Kabelių spalvinis kodavimas turi būti pagal Lietuvos respublikos nuostatus. Kabeliai turi būti su PVC arba XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, A kategorijos su savaime gęstančia (nepalaikančia degimo) izoliacija. Maitinimo sistemose su tiesiogiai įžeminta neutrale turi būti naudojami atitinkamai 3 arba 5 gyslų kabeliai (vienfaziai arba trifaziai). Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 90 0 C temperatūrai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi būti atsparūs C temperatūrai. Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukcijas ir architektūrinius ypatumus. Instaliacijos rūšis ir kabelių bei laidų klojimo būdai turi būti nustatomi laikantis saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. Kabelius ir laidus, instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal aplinkos sąlygas. Instaliacija turi atitikti visas aplinkai būdingas sąlygas, bei tinklo vardinę įtampą. Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, kabeliai ir laidai turi būti klojami vamzdžiuose, loviuose, kabeliniuose kanaluose arba instaliuojami paslėptai po tinku. Klojant kabelius vamzdžiuose arba uždaruose kanaluose, turi būti numatyta galimybė juos pakeisti gedimo atveju. Kabeliai ir laidai turi būti naudojami pagal paskirtį ir tik toje aplinkoje, kuri numatyta kabelių (laidų) standartuose ir techninėse sąlygose. Kabeliams kertant lauko ar vidaus sienas, perėjimus reikia įrengti taip, kad juos būtų galima lengvai pakeisti. Tam turi būti panaudoti vamzdžiai, laviai ir pnš. Visi kabeliai, pakloti tose vietose, kur galimi mechaniniai pažeidimai, turi būti apsaugoti iki 2m aukštyje nuo žemės ar grindų O

15 Naudojant šildymo kabelius, juos turi kloti tik kvalifikuoti specialistai. Pagrindas šiems kabeliams turi būti švarus, be aštrių akmenukų ar daigų. Kabelių negalima mindyti, su jais reikia elgtis atsargiai. Kabelis turi būti paklotas tolygiai visame plote, išvengiant susikryžiavimų. Kilpos diametras turi būti ne mažesnis, nei 6 kabelio skerspjūviai Elektros kabelių su vario gyslomis pagrindiniai parametrai: - nominali įtampa iki 1000V; - ilgalaikė leistina kabelio gyslų temperatūra C; - žemiausia leistina tiesimo temperatūra C; - aukščiausia leistina kabelio gyslų temperatūra ne ilgiau 5s tekant trumpo jungimo srovei C; - laidininkas vario laidininkas (gyslos apvalios, monolitinės iki 35mm 2, o kitų skerspjūvių sektorinės, monolitinės); - PVC izoliacija: - Gyslų spalvinis žymėjimas: juoda, mėlyna, ruda ir žaliai geltona; - konstrukcija ekskruduotas užpildas; išorinis apvalkalas iš juodo PVC; - srovės dažnis 50Hz; - bandymų įtampa 3,5kV; - kabelių darbo aplinkos temperatūra nuo C iki C; - minimalus lenkimo spindulys ne mažesnis kaip 6 kabelio diametrų su apvalkalu; - 1km kabelio ilgio izoliacijos varža prie C temperatūros ne mažesnė kaip 50MΩ; - apvalkalas atsparus senėjimui ir užsiliepsnojimui Kabeliai skirti energijos perdavimui ir paskirstymui stacionariems įrenginiams ir komunaliniam tinklui. Galima tiesti patalpų viduje ir išorėje, žemėje ir vandenyje. Naudojamas ten, kur yra aukštos apkrovos ir kitos ypatingos sąlygos. Kabelių, skirtų montuoti į vamzdžius arba kabelinius kanalus, pateikti sąnaudų žiniaraštyje punktuose Vienagyslis kabelis žaliai- geltona izoliacija, skerspjūviu 1x16mm 2, skirtas įžeminimui. 6. VAMZDŽIAI IR KITI MONTAŽINIAI GAMINIAI 6.1. Klojamų kabelių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų instaliacijai naudojami instaliaciniai gofruoti PVC vamzdžiai. Vamzdžių diametras parinktas taip, kad į juos būtų galima lengvai įverti numatytą kabelį, jį išverti ir pakeisti nauju. Vamzdžių diametrai nurodyti sąnaudų žiniaraštyje punktuose Dėžutės jungiklių ir rozečių montavimui. Dėžutės turi būti pagamintos iš nedegių arba sunkiai degių medžiagų. Visi paviršiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi būti pateikti su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis. Montavimo dėžutės turi būti pakankamai gilios, kad joje galima būtų sumontuoti atitinkamą instaliacijos elementą. Visos metalinės montavimo dėžutės turi būti pateiktos su prie dėžutės pagrindo prijungtais montavimo gnybtais. Visos dėžutės turi būti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais. Prailginimo žiedai paslėptai montuojamoms montavimo dėžutėms turi būti iš tos pačios medžiagos ir pagaminti to paties gamintojo, kaip ir montavimo dėžutės. Dėžučių apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos O

16 6.3. Plieniniai cinkuoti kanalai. Medžiaga-cinkuota skarda 0,8mm storio. Pagaminti karšto cinkavimo būdu. Kanalų ilgis 3m. Su dangčiu. Užsakomi su kanalu sujungimo, pritvirtinimo prie statybinių konstrukcijų ir galų užbaigimo detalėmis Plieninės cinkuotos kabelinės kopėčios..medžiaga-galvaniškai cinkuota skarda 1,5mm storio. Karšto cinkavimo. Kopėčių ilgis 3m. Užsakomas su sujungimo, tvirtinimo ir galų užbaigimo detalėmis. 7. STOGO IR LATAKŲ ŠILDYMO MEDŽIAGOS Šioje projekto dalyje numatytos medžiagos ir darbai, skirti gauti efektyvią ledo ir sniego tirpinimo sistemą. Tam kad vanduo nutekėtų lietvamzdžiais ir nesikauptų ant stogo projektuojama sniego ir ledo tirpinimo sistema Jungtis savireguliuojantis kabelis/el. kabelis skirta sujungti elektros maitinimo kabelį su savireguliuojančiu latakų ir stogo šildymo kabeliu Savireguliuojantis šildymo kabelis stogų apsaugai nuo apledėjimo. Kabelis turi apvalkalą UV spinduliams. Techniniai duomenys: Įtampa- 220V/240V; Galingumas- 26W/m (prie 10 0 C) Matmenys-6x12mm; Apvalkalas- poliolefilenas ir UV atsparus fluorpolimeras, spalva raudona; Minimalus lenkimo spindulys-25mm; Maksimali temperatūra C; Minimali instaliavimo temperatūra C 8. ĮŽEMINIMO IR ŽAIBOSAUGOS TINKLAI TINKLAI Šiame ir kituose su projektu susijusiuose dokumentuose tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, ar apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Be to, visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte, turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus ir technines sąlygas. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jei jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos ES, reikalavimus. Tokie produktai turi būti paženklinti CE ženklu. Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui pateikia visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų O

17 Žaibosaugos projekto dalyje numatyti darbai ir medžiagos turi užtikrinti, kad pastatas būtų apsaugotas nuo tiesioginio žaibo smūgio ir aukšto potencialo perdavimo požeminėmis komunikacijomis. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad projektuojamas pastatas priklauso III apsaugos nuo žaibo kategorijai. Projektuojamą žaibosaugos tinklą sudaro aktyvusis žaibolaidis, kurio suveikimo laikas 25µs, ir jo įžeminimo kontūras Aktyvusis žaibolaidis - tai dinosfera, kurioje sumontuota elektroninė įranga. Dinosfera susideda iš korpuso, kurio skersmuo apie 24cm, ir antgalio. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, padengto nikeliu-chromu dengtu žalvariu ir šlifuotu žalvariu. Antgalis gaminamas iš 20mm skersmens nerūdijančio plieno arba žalvario. Bendras aktyviojo žaibolaidžio svoris apie 5kg. Perkūnijos metu per sekundės dalis ši įranga ima skleisti aukšto dažnio impulsus taip gaunamas Corona efektas. Dėl to žaibas sukuria vainikinį išlydį, kuris jonizuoja kanalą žaibui nukreipti į žaibolaidį. Šis jonizuotas kanalas sąlyginai padidina žaibolaidžio aukštį ir daug kartų praplėčia jo apsaugos zoną. Dinosfera tvirtinama ant stiebo taip, kad 2m būtų aukščiau už aukščiausią stogo elementą. Kultūros centro pastatui apsaugoti nuo tiesioginio žaibo smūgio aktyvusis žaibolaidis tvirtinamas ant aukščiausios pastato stogo dalies pritvirtinant 4m aukščio stiebą. Prie pastato stiebas tvirtinamas laikikliu ir atotampomis. Srovės nuvedikliu žaibas nukreipiamas į žaibosaugos įžeminimo kontūrą. Žaibosaugos įžeminimo kontūro varža-10 omų Srovės nuvediklis tai plieninė cinkuota viela 10mm diametro. Ji sujungiama su įžeminimo kontūru, kurį sudaro plieniniai-variuoti 1,5m ilgio įžeminimo strypai, tarp savęs sujungti movomis Tai variuoti strypai ø17,2mm ir 1,5m ilgio elektrolitiniu metodu padengti varine 99,9% grynumo plėvele, kuri nepertraukiamai susijusi su plienu. Jie turi turėti aukštą atsparumą tempimams, kad su vibroplaktuku būtų galima įkalti į žemę. Strypus sujungiame movų pagalba. Mova skirta ø17,2mm strypų sujungimui tarpusavyje taip, kad gautųsi reikiamo ilgio įžeminimo elektrodas. Mova pagaminta iš labai atsparios žemės korozijai bronzos. Mova turi būti pagaminta taip, kad kalimo metu jėga persiduotų ne per movą, o per sujungtus strypus. Mova taip pat turi apsaugoti sriegius ir galus nuo korozijos. Žaibosaugos elementų tarpusavio sujungimams naudojamos specialios jungtys. Suprojektuotas aktyvusis žaibolaidis dvejose skirtingose pusėse pajungtas į įžeminimo kontūrą. Parinkto aktyviojo žaibolaidžio apsaugos spindulys: 34 m, kai saugomas elementas nuo žaibolaidžiolaidžio nutolęs per 3,0m (aukščiausiai iškilusi stiklinė pastato dalis). Įžeminimo dalį sudaro kontūras iš giluminių elektrodų 10 omų varžai gauti, plieninė įžeminimo šyna ir varinė įžeminimo plokštė, montuojama prie įvadinių skydų. Potencialui išlyginti turi būti įžemintos visos statybinės bei technologinės konstrukcijos. Visų kabelių apvalkalai, šviestuvų korpusai ir metaliniai vamzdžiai turi būti įžeminti. Visos metalinės dėžutės bei kitos įrangos metaliniai korpusai turi būti įnulinti, sujungiant jų įžeminimo gnybtus apsauginiu laidininku su įvadinės skirstymo spintos įžeminimo šyna. Visos metalinės įrengimų dalys, normaliai neturinčios įtampos, įžeminamos arba įnulinamos per laidų arba kabelių apsauginius laidininkus. 9. ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO DARBAI Bendrieji nurodymai Elektros laidininkus kloti lygiagrečiai pastato architektūrinėms linijoms. Siekiant išvengti traumų eksploatuojant pastatą, laidininkus rekomenduojama tiesti tam tikrose zonose, paslėptai. Laidininkus tvirtinti kas 0,5m tiesiuose ruožuose ir 0,15m atstumu nuo posūkio kampo viršūnės, bei 0,05-0,1m atstumu nuo atšakų dėžučių arba aparatų (prietaisų) O

18 Kištukinius lizdus įrengti 0,3m aukštyje nuo grindų dangos paviršiaus, išskyrus atskirai nurodytus atvejus. Kištukiniai lizdai turi būti ne arčiau 0,5m nuo atvirai nutiestų metalinių šildymo sistemos, vandentiekio bei dujotiekio vamzdynų. Jungiklius įrengti 1,00m aukštyje. Laidininkų tiesimui skirtus vamzdžius tiesti trumpiausiu atstumu, atsižvelgiant į kitų inžinerinių tinklų trasas. Vamzdžius tiesti taip, kad juose negalėtų kauptis drėgmė. Vamzdžius grindyse tiesti tokiame gylyje, kad juos dengtų mažiausiai 20mm storio betono sluoksnis. Jei vamzdžių susikirtimo vietose neįmanoma patenkinti aukščiau nurodyto reikalavimo, vamzdžius reikia apsaugoti didesnio diametro tūtomis iš plieno vamzdžio arba apsaugoti kitu būdu. Vamzdžių lenkimo spinduliai turi atitikti tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius. Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leistinos tempimo jėgos. Vertikaliuose trasų ruožuose kas 3-4m vamzdžius tvirtinti nejudamai. Skirstomuosius skydus įrengti ne arčiau 0,5m nuo vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo bei dujotiekio vamzdžių. Skydus įrengti taip, kad viršus būtų ne aukščiau 1,7m nuo grindų dangos paviršiaus. Laidininkų skerspjūviai ir markės privalo atitikti projekte nurodytiems skerspjūviams ir markėms. Draudžiama naudoti apsaugos aparatus, kurių vardinės srovės ir apsaugos charakteristikos neatitinka projekte nurodytoms. Skirstomųjų skydų apsaugos laipsnis ir montažinė talpa turi atitikti projekte nurodytiems. Surenkant skydus, būtina vadovautis elektrotechninių įrenginių įrengimo taisyklėmis bei gamintojų reikalavimais, tam kad skyde įrengiami komponentai būtų elektromagnetiškai suderinti tarpusavyje. Tam kad išvengti įrengiamų aparatų tarpusavio įtakos, būtina: - naudoti tik CE žymeniu ženklintus aparatus ir prietaisus, nes tai gali garantuoti, kad šie gaminiai atitinka EEB išleistą direktyvą 89/336, modifikuotą direktyvomis 73/23, 92/31 ir 93/68, reglamentuojančią elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reikalavimus. Šie reikalavimai galioja elektromagnetinei aplinkai 1 (LST EN :1999, I-oji dalis). Angos statybinėse konstrukcijose, nutiesus kabelius, vamzdžius ir kanalus, turi būti sandarindamos ugniai atspariomis ir dujoms nelaidžiomis medžiagomis, laiduojančiomis sandarumą apibrėžtam laikotarpiui (90min.), kurios vėlesnės instaliacijos atveju gali būti lengvai pašalinamos, arba specialiais riebokšliais. Perdangų, pertvarų ir sienų kirtimo vietose 0,3m ruože abipus kertamų konstrukcijų, kabeliai ir instaliaciniai vamzdžiai turi būti nudažyti liepsną slopinančiais apsauginiais dažais arba mišiniais, kurie, veikiami šiluminio spinduliavimo arba liepsnos, išsiplečia, sudarydami žemo šilumos laidumo apvalkalą. Prieš padengiant apsauginiais dažais arba mišiniais, kabeliai ir vamzdžiai turi būti gerai nuvalyti nuo dulkių, purvo ir riebalų likučių. Apsauginio mišinio storis turi atitikti gamintojo reikalavimus. Kabelinės linijos turi išpildyti šiuos reikalavimus: - pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir temperatūrinių deformacijų deformavimą; - kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo būti įtvirtinti galiniuose taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų; - kabeliai privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos; - kabelio lenkimo spindulys turi atitikti nurodytą kabelio techninėse sąlygose. Visi grupiniai tinklai, kurie klojami pastato grindyse, lubose, kapitalinėse sienose paslėptai užmonolitinant yra atliekami plastikiniuose elektromontažiniuose vamzdžiuose. Neapsaugotų laidų tvirtinimas metalinėmis apkabomis, bandažais privalo būti atliekamas naudojant izoliacines tarpines O

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai 2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai Turinys Puslapis 1. Komutacinės panelės...2 2. Vytos poros rozetės, sujungėjai,

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

RENGĖJAS SERGEJUS LOMAKOVAS Individualios veiklos pažyma Nr Atestato Nr Tel.: ŽYMUO /103-TP-E2 KO

RENGĖJAS SERGEJUS LOMAKOVAS Individualios veiklos pažyma Nr Atestato Nr Tel.: ŽYMUO /103-TP-E2 KO RENGĖJAS SERGEJUS LOMAKOVAS Individualios veiklos pažyma Nr. 616362 Atestato Nr. 31813 Tel.: 8699 39087 lomakovas@zebra.lt ŽYMUO 31813-14/103-TP-E2 KOMPLEKSAS SB RIEŠUTAS GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMAS.GURIŲ

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai Europos techninis įvertinimas (ETA) ir CE ženklinimas 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Europos Sąjungos

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

123

123 TECHNINöS SPECIFIKACIJOS 1. BENDRI REIKALAVIMAI Apsaugin -priešgaisrin signalizacija projektuojama nauja, pagal užsakovo pateiktą užduotį. Apsaugin s-priešgaisrin s signalizacijos ir įsp jimo apie gaisrą

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc 17. 17.1. Techniniai reikalavimai daro rėžiniuose Laisvų matmenų (matmenų, kurių nuokrypiai nenurodyti) ir nenurodyti padėties ei formos nuokrypiai turi atitikti nuokrypių klases, nusakomas ISO 2768 ir

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

ELEKTROS SKYDŲ KOMPONENTAI 2017

ELEKTROS SKYDŲ KOMPONENTAI 2017 ELEKTROS SKYDŲ KOMPONENTAI 2017 "Morek" prekinio ženklo produktai yra aukštos kokybės produktai. I "Morek" įmonės pristatymas 13 metų patirtis elektrotechnikos srityje Šiandien "Morek" įmonių grupę sudaro

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias vartotojui plokštuminio šildymo sistemas. Grindinio šildymo montavimas Sistema KAN-therm visiškai nesudėtingas. Platus

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC www.galeco.info Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Naujos kokybės stoglatakiai ir lietvamzdžiai, kuriems gaminti taikoma

Detaliau

Suvirintojas_M _M

Suvirintojas_M _M KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS SUVIRINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43071501, M44071501 Suteikiama kvalifikacija: suvirintojas Europos mokymosi

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija ~ 1~ Bendrai: Infiltracinė sistema Variobox - tai neabejotinai

Detaliau

Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalvirši

Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalvirši Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalviršis ir kojos 25 mm storio, briauna 2 mm PVC. Kaina 109

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau