PATVIRTINTA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo ) METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2 I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI MISIJA Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau Nacionalinė biblioteka) yra nacionalinė kultūros ir informacijos įstaiga, kurios misija būti Lietuvos žinių erdve, kuriančia vertę visuomenei. VEIKLOS PRIORITETAI VP-01. LIBIS bibliotekų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, plėtojant prieigą prie informacijos išteklių ir kultūros paveldo (prisidedama prie kultūros ministro 2017 m. I veiklos prioriteto įgyvendinimo) Svarbiausi darbai Įgyvendinimo terminas, ketvirtis 1. Išplėsti LIBIS skaitytojo pažymėjimo funkcionalumą IV 2. Įgyvendinti technines galimybes dokumentų elektronine forma privalomojo IV egzemplioriaus pateikimui, saugojimui ir apsaugai 3. Parengti programą Biblioteka integracijai (edukacinės priemonės imigrantams, grįžtantiems emigrantams, mokymo programos bibliotekininkamas, dirbantiems su šiomis grupėmis) IV Eil. Siektina reikšmė Vertinimo kriterijai Nr ais metais 1. Virtualių apsilankymų kataloguose skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc. 7,0 2. Vartotojų užsakymų internetu pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc. 1 VP-02. Valstybės, verslo ir mokslo institucijų aprūpinimas specializuota informacija (prisidedama prie kultūros ministro 2017 m. IV veiklos prioriteto įgyvendinimo) Svarbiausi darbai Įgyvendinimo terminas, ketvirtis 1. Atlikti valstybės įstaigų poreikių tyrimus, remiantis atnaujintu valstybės įstaigų II aptarnavimo modeliu 2. Sukurti informacijos analitikos paslaugų modelį, apimantį partnerius ir vartotojus III 3. Sukurti aprūpinimo specializuota informacija paslaugas valstybės, verslo ir mokslo indtitucijų darbuotojams IV Eil. Siektina reikšmė Vertinimo kriterijai Nr ais metais 1. Renginių, organizuotų su valstybės, verslo ir mokslo institucijomis, prisidedančių prie valstybės 20 informacijos išteklių valdymo ir jų sklaidos veiklų, skaičius, vnt. 2. Aprūpinimo specializuota informacija paslaugų skaičius, vnt. 3 Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti, tūkst. eurų Eil. Asignavimai, tūkst. Prioriteto pavadinimas Nr. eurų 1 LIBIS bibliotekų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, plėtojant prieigą prie informacijos 17 išteklių ir kultūros paveldo 2 Valstybės, verslo ir mokslo institucijų aprūpinimas specializuota informacija 2

3 TEISĖKŪROS INICIATYVOS 1. Dalyvauti rengiant Lietuvos bibliotekų fondų kaupimo, saugojimo ir panaudojimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir jų pakeitimus, teikti konkrečius pasiūlymus. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 1. Atlikti bibliotekos paslaugų poreikio, apimties, prieinamumo atskiroms bibliotekos vartotojų grupėms tyrimą, siekiant nustatyti prioritetines bibliotekoje teikiamų paslaugų kryptis ir geriau paskirstyti paslaugoms teikti naudojamus išteklius. 2. Sukurti ir taikyti Nacionalinės bibliotekos vartotojų ir darbuotojų socialinės partnerystės sistemą, padedančią vertinti bibliotekos veiklą ir projektuoti strategines jos vystymo kryptis. 3. Patobulinti Nacionalinės bibliotekos mokslinės veiklos organizavimo modelį, konsoliduojant pagrindines bibliotekoje vykdomų tyrimų kryptis bibliotekų veiklos, skaitybos ir lituanistikos tyrimus. 4. Įdiegti naujų, po pertraukos į darbą grįžtančių arba pobūdį bibliotekoje keičiančių darbuotojų adaptacijos sistemą. STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 1 strateginis tikslas Užtikrinti nacionalinio dokumentinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, aktualinimą, dokumentinės ir skaitmeninės informacijos prieinamumą visiems informacijos vartotojams 2 strateginis tikslas Sudaryti sąlygas LIBIS bibliotekų plėtrai 1 programa Visuomenės informacinis aprūpinimas Asignavimai: 5 65 tūkst. eurų DU 3 293,0 tūkst. eurų 2 programa LIBIS bibliotekų kompetencijų ugdymas ir infrastruktūros plėtra Asignavimai: 1 162,0 tūkst. eurų DU 607,0 tūkst. eurų

4 ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 2017-ųjų metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas, tūkst. eurų (17%) 1162 (83%) programa 2 programa ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 2016 m m m m. (patvirtintas) Pareigybių skaičius, vnt Išlaidos užmo, tūkst. eurų 3 699, ųjų metų pareigybių skaičiaus ir išlaidų užmo pasiskirstymas pagal pareigybių grupes, proc. (2%) 4 (12%) 39 vadovai ir pavaduotojai (86%) 438 kitų padalinių vadovai ir jų pavaduotojai specialistai ir kiti

5 1 lentelė ųjų metų programų ir valdymo išlaidos 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų (tūkst. eurų) Numatomi 2019-ųjų metų Eil. Nr. Programos pavadinimas išlaidoms užmo turtui įsigyti išlaidoms užmo turtui įsigyti išlaidoms užmo turtui įsigyti 1. Visuomenės informacinis aprūpinimas 5.65 valdymo išlaidos 2. LIBIS bibliotekų kompetencijų ugdymas ir 1.162,0 infrastruktūros plėtra , , , ,0 607, ,0 962,0 607,0 962,0 962,0 607,0 valdymo išlaidos Iš viso asignavimų programoms 6.812, , , , , , valdymo išlaidos Valdymo išlaidų dalis, procentais 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

6

7 II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS VEIKLOS KONTEKSTAS Nacionalinė biblioteka kaupia, tvarko ir saugo rašytinį Lietuvos kultūros paveldą, formuoja šalies mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui aktualių Lietuvos ir užsienio dokumentų fondą, teikia informacinio aprūpinimo ir intelektines paslaugas vartotojams, vysto informacijos mokslus; plėtoja Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (toliau LIBIS), gerina technologines informacijos prieigos sąlygas; prisideda prie informacinės ir žinių visuomenės raidos, bibliotekų veikloje diegia demokratijos, intelektinės laisvės, teisės į informaciją ir kultūros atvirumo vertybes, siekia Lietuvos bibliotekų integracijos į pasaulio bibliotekų ir informacijos įstaigų tinklą. Nacionalinės bibliotekos organizacinė veiklos valdymo struktūra remiasi strateginių veiklos rūšių planavimo ir valdymo sąsaja su vykdomų projektų planavimu ir valdymu. Planuodama savo veiklą, Nacionalinė biblioteka vadovaujasi ilgalaikiais ir vidutinės trukmės strateginiais dokumentais. Nacionalinei bibliotekai įgyvendinant strateginį tikslą Užtikrinti nacionalinio dokumentinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, aktualinimą, dokumentinės ir skaitmeninės informacijos prieinamumą visiems informacijos vartotojams neigiamą įtaką darantys išoriniai veiksniai dėl nepakankamai išvystytos informacijos išteklių kaupimą, saugojimą ir prieigą reglamentuojančios teisinės bazės ir nepakankamo LIBIS bibliotekų infrastruktūros vystymo bei darbuotojų kompetencijų ugdymo finansavimo sunku tinkamai atsiliepti į aplinkos pokyčius, sparčiai vystantis informacinėms technologijoms, augant visuomenės informaciniam raštingumui ir informaciniams poreikiams. Neigiamą įtaką darantys vidiniai veiksniai aštuonerius metus besitęsusi Nacionalinės bibliotekos pagrindinio pastato rekonstrukcija, kai mažėjo Nacionalinės bibliotekos registruotų vartotojų skaičius, erdvės nebuvo tinkamos ir patrauklios lankytojams. Susigrąžinti lankytojus ir vėl paversti biblioteką įtraukiančia žinių ir kultūros erdve yra didelis iššūkis. Teigimą įtaką darantys išoriniai veiksmai 2016-uosius paskelbus Bibliotekų metais atsiradusios geresnės sąlygos Nacionalinės bibliotekos sugrįžimui į pilnavertės veiklos sąlygas komunikuoti; įgyvendinta keletas strateginių partnerysčių iniciatyvų (su Vilniaus miesto savivaldybe, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, didžiausiais Lietuvos universitetais, Lietuvos ir pasaulio bibliotekų asociacijomis). Teigiamą įtaką darantys vidiniai veiksmai baigiama Nacionalinės bibliotekos organizacinės struktūros transformacija ir vartotojų aptarnavimo modelio pertvarkymas; profesionaliau vykdomi vartotojų tyrimai; strateginių projektų plėtros pagreitis 2016 m. sukūrus bibliotekoje Strateginės plėtros departamentą; rengiama vidutinės trukmės strategija, aiškiau struktūruojanti artimiausių metų Nacionalinės bibliotekos veiklos tikslus. Šie veiksniai yra išnaudojami siekiant, kad tiek Nacionalinės bibliotekos, tiek visų LIBIS bibliotekų paslaugų kokybė ir forma tarnautų prieigos prie informacijos ir žinių gerinimui ir atsilieptų į besikeičiančius visuomenės informacinius ir kultūros poreikius. Pirmasis 2017 metų Nacionalinės bibliotekos veiklos prioritetas LIBIS bibliotekų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, plėtojant prieigą prie informacijos išteklių ir kultūros paveldo. Svarbiausių prioriteto darbų, susijusių su LIBIS sistemos modernizavimu, įvykdymas sukurtų prielaidas pagerinti technologines informacijos prieigos sąlygas visoms LIBIS bibliotekoms, sudaryti technines galimybes gauti ir saugoti dokumentų elektronine forma privalomąjį egzempliorių, užtikrinti aukštą elektroninių bibliotekų paslaugų kokybę, taip pat elektroninių ryšių tinklų bei informacinės sistemos kibernetinį saugumą. Antrojo prioriteto valstybės, verslo ir mokslo institucijų aprūpinimo specializuota informacija įgyvendinimas įgalins toliau stiprinti parlamentinės bibliotekos funkciją, kartu su valstybės institucijomis vykdyti priemones, gerinančias visuomenės prieigą prie informacijos ir žinių, tame tarpe per viešųjų elektroninių paslaugų preinamumo didinimą. Esminiams pokyčiams parlamentinės bibliotekos veikloje prielaidas sudaro kuriamas naujas informacijos analitikos paslaugų modelis, kuris apims tiek partnerystės būtinos analitiniams

8 įrankiams ir metodikoms kurti bei tyrimams vykdyti plėtojimą, tiek potencialių informacijos analitikos paslaugų vartotojų bazės formavimą. Nacionalinei bibliotekai įgyvendinant strateginį tikslą Sudaryti sąlygas LIBIS bibliotekų paslaugų plėtrai, kuris apima LIBIS tinklo, integruotos infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių vystymą, neigiamą įtaką darantys išoriniai veiksniai valstybinio masto bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos nebuvimas; jos decentralizacijos sąlygotas vieningo kompetencijų modelio, apimančio darbuotojų veiklos vertinimo tvarką bei motyvacijos klausimus, neturėjimas, netvaraus bibliotekų infrastruktūros atnaujinimo problemos. Neigiamą įtaką darantys vidiniai veiksniai užsitęsusi Nacionalinės bibliotekos LIBIS centro transformacija, apsunkinanti koordinuotą technologinių informacijos prieigos sąlygų gerinimą LIBIS bibliotekose; per projektus vykdomas bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas neleido sukurti aiškaus šios veiklos koordinavimo modelio ir užimti Nacionalinei bibliotekai deramos vietos bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje. Teigimą įtaką darantys išoriniai veiksmai patvirtintos Bibliotekų plėtros strateginės kryptys metams, kurios numato efektyviai išnaudoti bibliotekų, kaip veiksmingos informacinės infrastruktūros, potencialą, užtikrinant visuomenės narių mokymosi visą gyvenimą, socialinės ir ekonominės gerovės plėtojimą bei poveikio šalies ir regionų raidai didinimą. Teigiamą įtaką darantys vidiniai veiksmai metais vykdomas projektas Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelio sukūrimas, kurio partneriai yra keturi universitetai KTU, MRU, VGTU ir VDU, ir Apskričių bei Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos; buvusio Bibliotekininkystės centro transformacija, integruojant jį į Informacijos mokslų departamentą, kurios metu siekta koncentruoti bibliotekų vadybos klausimų sprendimą; pačioje Nacionalinėje bibliotekoje vykdomas organizacijos valdymo tobulinimas, bibliotekos vidurinės grandies vadovų vadybinių kompetencijų stiprinimas. Šie veiksniai yra išnaudojami siekiant geriau organizuoti ir valdyti Nacionalinės bibliotekos taikomuosius bibliotekų veiklos tyrimus ir metodinę veiklą, sustiprinant dėmesį LIBIS bibliotekoms, kaip labai svarbiai Nacionalinės bibliotekos paslaugų vartotojų grupei. Atsiradus galimybėms turėti tvarią bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, žmogiškųjų išteklių indėlis į viešųjų bibliotekų paslaugų plėtrą taps efektyvesniu. Technologinių informacijos prieigos sąlygų gerinimo LIBIS bibliotekose klausimas bus sprendžiamas taip pat ir per projekto Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida, kurio uždaviniai yra modernizuoti LIBIS, siekiant sukurti debesijos infrastruktūrą, paremtą vieno langelio principu su visomis paslaugomis bibliotekoms, vykdymą, bei pažangių integruotų bibliotekų elektroninių paslaugų kūrimą.

9 1 STRATEGINIS TIKSLAS (KODAS 01) Užtikrinti nacionalinio dokumentinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, aktualinimą, dokumentinės ir skaitmeninės informacijos prieinamumą visiems informacijos vartotojams Strateginis tikslas įtvirtina siekį atverti Lietuvos ir pasaulio kultūros paveldą ir žinias informacijos vartotojams, sudarant sąlygas visuomenės informacinių ir kultūrinių kompetencijų ugdymui, konkurencingumui ir kūrybiškumui, žinių visuomenės vystymuisi. Strateginis tikslas apima šias sritis: Lietuvos ir su Lietuva susijusio dokumentinio kultūros paveldo kaupimas, išsaugojimas ir aktualinimas; skaitmeninto kultūros paveldo turinio kūrimas ir sklaida; prieigos prie Lietuvos ir pasaulio informacijos bei žinių išteklių organizavimas; visuomenės, valstybės ir verslo institucijų informacinis aprūpinimas; vertę kuriančių informacinių ir intelektinių paslaugų teikimas ir tobulinimas. 1 strateginis tikslas vertinamas šiais efekto vertinimo kriterijais: Vertinimo kriterijaus E E E Efekto vertinimo kriterijų pavadinimas, mato vienetas Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio fondo surinkimo pilnumas, proc. Skaitmenintų kultūros paveldo objektų, prieinamų Virtualioje elektroninio paveldo informacinėje sistemoje VEPIS, dalis nuo visų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, proc. Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis indeksas, proc. Vertinimo kriterijų reikšmės 2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 84, , STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS (KODAS 01 03) Programos parengimo argumentai Programos tikslai, svarbiausi darbai ir projektai numatomi vykdyti įgyvendinant programą Bendroji informacija apie programą Programa skirta strateginiam tikslui Užtikrinti nacionalinio dokumentinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, aktualinimą, dokumentinės ir skaitmeninės informacijos prieinamumą visiems informacijos vartotojams įgyvendinti. Programa parengta atsižvelgiant į Nacionalinei bibliotekai teisės aktuose nustatytas funkcijas, LRV 2017 metų veiklos II prioriteto 5 prioritetinę kryptį Atviros Vyriausybės ir visuomenės dalyvavimo valdyme skatinimas, bei kultūros ministro 2017 metų veiklos prioritetus: 1. Kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas mažinant kultūrinę bei socialinę atskirtį, 2. Konkurencingos bei kūrybingos visuomenės ugdymas, kultūrinės tapatybės stiprinimas darniai naudojant kultūros ir švietimo sistemų išteklius, 4. Skaidrios ir išorinėms grėsmėms atsparios visuomenės informavimo aplinkos kūrimas, ugdant visuomenės informacinį raštingumą. Programos tikslai orientuoti į Lietuvos dokumentinio kultūros paveldo kaupimo, išsaugojimo ir sklaidos gerinimą, bibliotekos paslaugų plėtrą, parlamentinės bibliotekos funkcijos stiprinimą bei efektyvų bibliotekos veiklos valdymą. Svarbiausi darbai: Sukurti sąlygas dokumentų elektronine forma privalomojo egzemplioriaus pateikimui; tobulinti sąlygas dokumentų

10 Ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentai, kuriuos įgyvendina programa Programos vykdymo laikotarpis Programos vykdytojai Pareigybių skaičius programai įgyvendinti 2017 metais Programos koordinatorius elektronine forma komplektavimui, saugojimui, apsaugai ir pateikimui vartotojui, kuriant pažangias elektronines paslaugas portale ibiblioteka.lt; tobulinti Nacionalinės bibliotekos fondų formavimo strategiją ir lankytojų aptarnavimo sistemą išnaudojant po pagrindinio pastato atsiradusias infrastruktūrines galimybes bei kurti naujas informacines ir intelektines paslaugas, tame tarpe nuotolines, išplečiant LIBIS skaitytojo pažymėjimo funkcionalumą; pritaikyti per VEPIS prieinamas paslaugas personalizuotiems vartotojų poreikiams; didinti informacijos ir kultūros paveldo prieinamumą per organizuojamus renginius ir parodas; tobulinti valstybės įstaigų aptarnavimo modelį, atlikus valstybės įstaigų poreikių tyrimus, sukurti informacijos analitikos paslaugų modelį, apimantį partnerius ir paslaugų vartotojus/užsakovus. Pagrindiniai planuojami projektai: Bibliotekininkų lyderystės akademija (angl. Librarians Leadership Academy (LILAC) ), Virtualios elektroninio paveldo sistemos modernizavimas, Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida. Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Nacionalinės pažangos programos 1 prioritetas Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra, metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto Kultūra tarpinstitucinis veiklos planas, Informacinės visuomenės plėtros metų programa Lietuvos Respublikos skaitmeninė tvarkė, Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo metų programa, Kultūros objektų aktualizavimo m. programa, 2014 m. Liono deklaracija dėl teisės į informaciją ir vystymąsi, Bibliotekų plėtros strateginės kryptys metams. Programa tęstinė Atsakingi programos vykdytojai patvirtinti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu. 411 Sandra Leknickienė, generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai, tel. (8 5) , e. paštas

11 2 lentelė ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir Tikslo, uždavinio, priemonės Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų Numatomi 2019-ųjų metų išlaidoms išlaidoms išlaidoms turtui turtui įsigyti įsigyti užmo turtui įsigyti (tūkst. eurų) Tarpinstit. veiklos plano, Vyriausybės prioriteto 01 Programos tikslas: Gerinti sąlygas Lietuvos dokumentinio kultūros paveldo išsaugojimui ir sklaidai 2.263, , , , , , , , , Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos ir su Lietuva susijusio publikuoto ir rankraštinio kultūros paveldo kaupimą ir išsaugojimą bei sudaryti kitų šalies mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui reikalingų dokumentų fondą , , , , , , , , ,0

12 Tikslo, uždavinio, priemonės Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų Numatomi 2019-ųjų metų išlaidoms išlaidoms išlaidoms turtui turtui įsigyti įsigyti užmo turtui įsigyti (tūkst. eurų) Tarpinstit. veiklos plano, Vyriausybės prioriteto Sudaryti, tvarkyti, saugoti Lietuvos nacionalinės bibliotekos dokumentų fondą, vykdyti jo bibliografinę apskaitą, vykdyti Lietuvos publikuotų dokumentų tarptautinę standartinę numeraciją 2.254, , , , , , , , , Skaitmeninti išskirtinę vertę turinčius kilnojamųjų kultūros vertybių objektus, užtikrinti jų apsaugą ekstremalių situacijų atvejais 9,0 9,0 7,0 9,0 9,0 7,0 9,0 9,0 7, Programos tikslas: Plėtoti bibliotekos paslaugas, didinant informacijos, žinių ir kultūros prieinamumą Uždavinys: Sudaryti maksimalią prieigą prie Nacionalinės bibliotekos fondo, tobulinti nuotolinę prieigą prie Lietuvos ir pasaulio informacijos išteklių 939,0 939,0 716,0 939,0 939,0 716,0 939,0 939,0 716,0 803,0 803,0 612,0 803,0 803,0 612,0 803,0 803,0 612,0

13 Tikslo, uždavinio, priemonės Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų Numatomi 2019-ųjų metų išlaidoms išlaidoms išlaidoms turtui turtui įsigyti įsigyti užmo turtui įsigyti (tūkst. eurų) Tarpinstit. veiklos plano, Vyriausybės prioriteto Organizuoti ir vykdyti vartotojų ir lankytojų aptarnavimą, suteikiant prieigą prie Lietuvos ir pasaulio informacinių išteklių. 803,0 803,0 612,0 803,0 803,0 612,0 803,0 803,0 612, Uždavinys: Užtikrinti kuriamos virtualios elektroninio paveldo sistemos turinio atitikimą visuomenės poreikiams 136,0 136,0 104,0 136,0 136,0 104,0 136,0 136,0 104, Skaitmeninti, organizuoti ilgalaikį skaitmenintų objektų saugojimą, vykdyti nacionalinio skaitmeninimo centro funkcijas 136,0 136,0 104,0 136,0 136,0 104,0 136,0 136,0 104,0 03 Programos tikslas: Stiprinti parlamentinės bibliotekos funkciją, kuriant informacijos analitikos paslaugas ir skatinant jų vartojimą 327,0 327,0 251,0 327,0 327,0 251,0 327,0 327,0 251,0

14 Tikslo, uždavinio, priemonės Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų Numatomi 2019-ųjų metų išlaidoms išlaidoms išlaidoms turtui turtui įsigyti įsigyti užmo turtui įsigyti (tūkst. eurų) Tarpinstit. veiklos plano, Vyriausybės prioriteto Uždavinys: Plėtoti sąveiką su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, kitomis valstybės valdžios institucijomis, verslo subjektais ir kitomis organizacijomis, analizuojant ir tenkinat jų informacinius poreikius, įsitraukiant į strategines valstybės informacijos išteklių valdymo veiklas ir struktūras bei projektus 327,0 327,0 251,0 327,0 327,0 251,0 327,0 327,0 251, Vykdyti informacinį aprūpinimą, komunikacijos priemones, dalyvauti valstybės informacijos išteklių valdymo veiklose. 327,0 327,0 251,0 327,0 327,0 251,0 327,0 327,0 251,0 04 Programos tikslas: Didinti Nacionalinės bibliotekos veiklos efektyvumą, užtikrinant jos valdymui būtiną infrastruktūrą 2.121, ,0 653, , ,0 653, , ,0 653,0 1

15 Tikslo, uždavinio, priemonės Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų Numatomi 2019-ųjų metų išlaidoms išlaidoms išlaidoms turtui turtui įsigyti įsigyti užmo turtui įsigyti (tūkst. eurų) Tarpinstit. veiklos plano, Vyriausybės prioriteto Uždavinys: Sudaryti tinkamas sąlygas Nacionalinės bibliotekos specialistų darbui ir lankytojų aptarnavimui , ,0 653, , ,0 653, , ,0 653, Vykdyti užsakovo funkcijas rekonstruojant pagrindinį bibliotekos pastatą. Organizuoti ir vykdyti veiklos aprūpinimą. Koordinuoti Nacionalinės bibliotekos projektinę veiklą , ,0 584, , ,0 584, , ,0 584, , , ,0

16 Tikslo, uždavinio, priemonės Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų Numatomi 2019-ųjų metų išlaidoms išlaidoms išlaidoms turtui turtui įsigyti įsigyti užmo turtui įsigyti (tūkst. eurų) Tarpinstit. veiklos plano, Vyriausybės prioriteto 1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas , , , bendrojo finansavimo lėšos 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) 94,0 84, ,0 84, ,0 84,0 4 1 Iš viso programai finansuoti (1+2) , , ,0 1

17 3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės ųjų metų Vertinimo kriterijaus Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai Vertinimo kriterijų reikšmės 2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 1 tikslas: 01, Gerinti sąlygas Lietuvos dokumentinio kultūros paveldo išsaugojimui ir sklaidai R Visų Nacionalinės bibliotekos išskirtinę vertę turinčių kilnojamųjų kultūros vertybių objektų suskaitmeninta/mikrofilmuota dalis, proc. 1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Užtikrinti Lietuvos ir su Lietuva susijusio publikuoto ir rankraštinio kultūros paveldo kaupimą ir išsaugojimą bei sudaryti kitų šalies mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui reikalingų dokumentų fondą. P Valstybinės einamosios, nacionalinės retrospektyviosios ir lituanikos bibliografinių įrašų skaičius NBDB, tūkst. vnt. P Restauruotų dokumentų skaičius, vnt tikslas: Plėtoti bibliotekos paslaugas, didinant informacijos, žinių ir kultūros prieinamumą R Virtualiųjų apsilankymų kataloguose skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc. 7,0 7,0 7,0 7,0 R Iš prenumeruojamų duomenų bazių atsisiųstų turinio vienetų skaičius, tenkantis vienam 3,5 3,75 4 4,3 registruotam vartotojui, vnt. R Naudotojų atsisiųstų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičiaus pokytis, proc tikslo 1 uždavinys: 02-01, Sudaryti maksimalią prieigą prie Nacionalinės bibliotekos fondo, tobulinti nuotolinę prieigą prie Lietuvos ir pasaulio informacijos išteklių. P Dokumentų išduotis, tūkst. vnt P Edukacinių renginių vartotojams skaičius, vnt P Mokymų vartotojams skaičius, vnt tikslo 2 uždavinys: 02-02, Užtikrinti kuriamos virtualios elektroninio paveldo sistemos turinio atitikimą visuomenės poreikiams. P Apsilankymų skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos informacinėse sistemose (portaluose) 3,0 5,0 6,0 7,0 skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc. P Į Europeana portalą pateiktų objektų skaičius, vnt P Europeana portale prieinamų skaitmenintų kultūros paveldo objektų iš Lietuvos atminties 12,0 13,0 14,0 15,0 institucijų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc. 3 tikslas: 03, Stiprinti parlamentinės bibliotekos funkciją, kuriant informacijos analitikos paslaugas ir skatinant jų vartojimą R Gautų ir įvykdytų užklausų skaičius, proc

18 3 tikslo 1 uždavinys: 03-01, Plėtoti sąveiką su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, kitomis valstybės valdžios institucijomis, verslo subjektais ir kitomis organizacijomis, tenkinat jų informacinius poreikius ir įsitraukiant į strategines valstybės informacijos išteklių valdymo veiklas, struktūras bei projektus. P Anotuotų bibliografinių įrašų spaudos apžvalgose skaičius, tūkst.vnt. - 11,9 11,9 12,5 P Aprūpinimo specializuota informacija paslaugų skaičius, vnt P Renginių, organizuotų su valstybės, verslo ir mokslo institucijomis, prisidedančių prie valstybės informacijos išteklių valdymo ir jų sklaidos veiklų, skaičius, vnt. 4 tikslas: 04, Didinti Nacionalinės bibliotekos veiklos efektyvumą, užtikrinant jos valdymui būtiną infrastruktūrą R Įstaigos darbuotojų, bent kartą tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo viso darbuotojų skaičiaus, proc. 4 tikslo 1 uždavinys: 04-01, Sudaryti tinkamas sąlygas Nacionalinės bibliotekos specialistų darbui ir lankytojų aptarnavimui. P Inicijuotų veiklos tobulinimo ir naujų paslaugų projektų paraiškų skaičius, vnt

19 2 STRATEGINIS TIKSLAS (KODAS 02) Sudaryti sąlygas LIBIS bibliotekų paslaugų plėtrai Strateginis tikslas įtvirtina siekį stiprinti LIBIS bibliotekų pajėgumą vykdyti savo misiją, sudarant sąlygas veiklos tyrimais ir vertinimu, integracija į nacionalinius ir tarptautinius bibliotekininkystės profesinių kompetencijų tobulinimo ir bibliotekų informacinių paslaugų visuomenei vystymo procesus, infrastruktūros ir paslaugų integravimu bei inovacijomis grįstai plėtrai. Strateginis tikslas apima šias sritis: metodinės ir tyrimų veiklos koordinavimas ir vykdymas, informacijos ir komunikacijos mokslų taikomųjų tyrimų vykdymas, užsienio patirties sklaida, bibliotekų veiklos tyrimai, sklaida ir standartizacija, pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bibliotekų veiklos procesų valdymo klausimais tobulinimo teikimas Kultūros ministerijai, LIBIS bibliotekų darbuotojų kompetencijų ugdymo poreikių tyrimas, kompetencijų ugdymo organizavimas ir koordinavimas. LIBIS bibliotekų integralios informacijos sistemos infrastruktūros palaikymas ir plėtra, LIBIS bibliotekų tinklo palaikymas ir plėtra. 2 strateginis tikslas vertinamas šiuo efekto vertinimo kriterijumi: Vertinimo kriterijaus Efekto vertinimo kriterijų pavadinimas, mato vienetas 2016-ųjų metų Vertinimo kriterijų reikšmės 2017-ųjų 2018-ųjų metų metų 2019-ųjų metų E LIBIS bibliotekų darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, pasitenkinimo mokymais lygis, proc STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA LIBIS BIBLIOTEKŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA (KODAS 02 02) Programos parengimo argumentai Programos tikslai, svarbiausi darbai ir projektai numatomi vykdyti įgyvendinant programą Bendroji informacija apie programą Programa skirta strateginiam tikslui Sudaryti sąlygas LIBIS bibliotekų paslaugų plėtrai įgyvendinti. Programa parengta atsižvelgiant į Nacionalinei bibliotekai teisės aktuose nustatytas funkcijas, kultūros ministro 2017 metų veiklos prioritetus: 1. Kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas mažinant kultūrinę bei socialinę atskirtį, 2. Konkurencingos bei kūrybingos visuomenės ugdymas, kultūrinės tapatybės stiprinimas darniai naudojant kultūros ir švietimo sistemų išteklius, 4. Skaidrios ir išorinėms grėsmėms atsparios visuomenės informavimo aplinkos kūrimas, ugdant visuomenės informacinį raštingumą. Programos tikslai orientuoti į Lietuvos bibliotekininkystės teorijos ir praktikos plėtrą, informacijos mokslų, tiriamosios ir metodinės bibliotekos veiklos vystymą, kultūros žinių integraciją ir sklaidą, LIBIS bibliotekų integracijos į tarptautinius bibliotekininkystės procesus spartinimą, infrastruktūrinės terpės tobulinimą siekiant integruoti LIBIS bibliotekų informacinio aprūpinimo veiklas.

20 Ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentai, kuriuos įgyvendina programa Programos vykdymo laikotarpis Programos vykdytojai Pareigybių skaičius programai įgyvendinti 2017 metais Programos koordinatorius Svarbiausi darbai: Viešinti ir atstovauti LIBIS bibliotekų veiklos rezultatus, stiprinant darbuotojų profesines kompetencijas; vykdyti ir koordinuoti LIBIS bibliotekų veiklos tyrimus ir teikti metodinę pagalbą LIBIS bibliotekoms; sukurti ir išbandyti viešųjų bibliotekų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelį; organizuoti ir vykdyti LIBIS bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; atnaujinti LIBIS tinkle dirbančių bibliotekų vietų kompiuterius. Pagrindiniai planuojami projektai: Virtualios elektroninio paveldo sistemos modernizavimas, Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida. Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Nacionalinės pažangos programos 1 prioritetas Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra, metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto Kultūra tarpinstitucinis veiklos planas, Informacinės visuomenės plėtros metų programa Lietuvos Respublikos skaitmeninė tvarkė, Kultūros objektų aktualizavimo m. programa, Bibliotekų plėtros strateginės kryptys metams Programa tęstinė Atsakingi programos vykdytojai patvirtinti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu. 70 Eugenijus Stratilatovas, Strateginės plėtros departamento direktorius, tel. (8~5) , el. paštas

21 2 lentelė ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir Tikslo, uždavinio, priemonės Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų Numatomi 2019-ųjų metų išlaidoms išlaidoms išlaidoms turtui turtui įsigyti įsigyti užmo turtui įsigyti (tūkst. eurų) Tarpinstit. veiklos plano, Vyriausybės prioriteto 01 Programos tikslas: Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką, spartinant integraciją į tarptautinius bibliotekininkystės procesus. 763,0 763,0 526,0 763,0 763,0 526,0 763,0 763,0 526, Uždavinys: Plėtoti informacijos ir komunikacijos mokslų taikomuosius tyrimus, metodinę veiklą, inovacijas, skatinti kultūros žinių integraciją ir sklaidą 751,0 751,0 517,0 751,0 751,0 517,0 751,0 751,0 517, Vykdyti bibliotekininkystės procesų pokyčių stebėseną, tyrimą, analizavimą, norminimą bei optimizavimą, profesinės literatūros leidybą 542,0 542,0 387,0 542,0 542,0 387,0 542,0 542,0 387,0

22 Tikslo, uždavinio, priemonės Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų Numatomi 2019-ųjų metų išlaidoms išlaidoms išlaidoms turtui turtui įsigyti įsigyti užmo turtui įsigyti (tūkst. eurų) Tarpinstit. veiklos plano, Vyriausybės prioriteto Organizuoti Lietuvos bibliotekininkystės teorijos ir praktikos sklaidos priemones, vykdyti įvairiapusį tarptautinį bendradarbiavimą informacijos organizacijų ir atminties institucijų veiklos srityse. 209,0 209, ,0 209, ,0 209, Uždavinys: Tobulinti LIBIS bibliotekų darbuotojų kompetencijas. Organizuoti ir koordinuoti LIBIS bibliotekų darbuotojų mokymus. 12,0 12,0 9,0 12,0 12,0 9,0 12,0 12,0 9,0 12,0 12,0 9,0 12,0 12,0 9,0 12,0 12,0 9,0 02 Programos tikslas: Tobulinti infrastruktūrinę terpę, leidžiančią LIBIS bibliotekoms efektyviai teikti prieigos, paieškos ir informacijos gavimo galimybes vartotojams 399,0 199,0 81, ,0 199,0 81,0 199,0 199,0 81, Uždavinys: Užtikrinti integralią LIBIS bibliotekų veiklą kuriant LIBIS elektroninius katalogus 56,0 56,0 43,0 56,0 56,0 43,0 56,0 56,0 43,0

23 Tikslo, uždavinio, priemonės Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų Numatomi 2019-ųjų metų išlaidoms išlaidoms išlaidoms turtui turtui įsigyti įsigyti užmo turtui įsigyti (tūkst. eurų) Tarpinstit. veiklos plano, Vyriausybės prioriteto Koordinuoti Lietuvos bibliotekų bibliografinių įrašų teikimą t LIBIS elektroninius katalogus ir integruoti suvestinį katalogą į Europos biblioteką bei kitus tarptautinius informacijos tinklus. 56,0 56,0 43,0 56,0 56,0 43,0 56,0 56,0 43, Uždavinys: Modernizuoti ir palaikyti LIBIS infrastruktūrą, siekiant užtikrinti skaitmeninių paslaugų plėtrą ir infrastruktūros kibernetinį saugumą 343,0 143,0 38, ,0 143,0 38,0 143,0 143,0 38, Projektuoti, įsigyti, diegti, prižiūrėti ir palaikyti techninę ir programinę įrangą. Vykdyti organizacines ir technines priemones, užtikrinančias LIBIS kompiuterinės infrastruktūros funkcionalumą ekstremaliose situacijose. 286,0 86,0 33, ,0 86,0 33,0 86,0 86,0 33,0 57,0 57,0 5,0 57,0 57,0 5,0 57,0 57,0 5,0

24 Tikslo, uždavinio, priemonės Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų Numatomi 2019-ųjų metų išlaidoms išlaidoms išlaidoms turtui turtui įsigyti įsigyti užmo turtui įsigyti (tūkst. eurų) Tarpinstit. veiklos plano, Vyriausybės prioriteto 1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 1.162,0 962,0 607, ,0 962,0 607,0 962,0 962,0 607, bendrojo finansavimo lėšos 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 Iš viso programai finansuoti (1+2) 1.162,0 962,0 607, ,0 962,0 607,0 962,0 962,0 607,0

25 3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės ųjų metų Vertinimo kriterijaus R Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 1 tikslas: 01, Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką spartinant integraciją į tarptautinius bibliotekininkystės procesus Bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslo tiriamųjų darbų pateikimas visuomenei (publikuotų darbų skaičius), vnt. 1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Plėtoti informacijos ir komunikacijos mokslų taikomuosius tyrimus, metodinę veiklą, inovacijas, skatinti kultūros žinių integraciją ir sklaidą Vertinimo kriterijų reikšmės 2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų P Parengtų metodinių priemonių pavadinimų skaičius, vnt P Publikuotų leidinių pavadinimų skaičius, vnt tikslo 2 uždavinys Tobulinti LIBIS bibliotekų darbuotojų kompetencijas P LIBIS bibliotekų darbuotojų mokymų dalyvių skaičius, asm P Organizuotų seminarų, mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo priemonių skaičius, vnt. 2 tikslas: 02, Tobulinti infrastruktūrinę terpę, leidžiančią LIBIS bibliotekoms efektyviai teikti prieigos, paieškos ir informacijos gavimo galimybes vartotojams R Vartotojų užsakymų internetu pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc. 2 tikslo 1 uždavinys: 02-01, Užtikrinti integralią LIBIS bibliotekų veiklą kuriant LIBIS elektroninius katalogus P Bibliografinių įrašų, pateikiamų į suvestinį katalogą, skaičius, tūkst. vnt. 2 tikslo 2 uždavinys: 02-02, Modernizuoti ir palaikyti LIBIS infrastruktūrą, siekiant užtikrinti skaitmeninių paslaugų plėtrą ir infrastruktūros kibernetinį saugumą. P Atnaujintų kompiuterinių vietų skaičius LIBIS bibliotekose, vnt

26 SUVESTINĖ INFORMACIJA 4 lentelė metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes Pareigybių skaičius Eil. Nr. Institucijos/įstaigos pavadinimas Institucijos/įstaigos vadovai ir pavaduotojai Iš viso Iš jų valstybės tarnautojai Kitų padalinių vadovai ir pavaduotojai Iš viso Iš jų valstybės tarnautojai Specialistai/ neturintys pavaldžių asmenų ir kiti Iš viso Iš jų valstybės tarnautojai Iš viso Iš jų valstybės tarnautojai Išlaidos užmo, tūkst. eurų 1 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 4, , , , Iš viso pareigybių 4, , , ,00 0 Iš viso išlaidų užmo 8 468, ,

27 5 lentelė ųjų metų investicijų projektai ir (tūkst. eurų) Prie-m onės Investicijų projekto pavadinimas Įgyvendinimo terminas Pradžia Pabaiga Bendra vertė Panau-d ota lėšų iki 2016 metų Planuojama panaudoti 2016 metais LR valstybės biudžeto lėšų poreikis 2017 metais 2018 metais 2019 metais Įstaigų pajamų įmokos ES ir LR ES ir LR kita valstybės kita valstybės tarptauti biudžeto Įstaigų tarptauti biudžeto Įstaigų nė lėšų pajamų nė lėšų pajamų finansinė poreikis įmokos finansinė poreikis įmokos parama parama ES ir kita tarptauti nė finansinė parama Pagrindinio Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato Vilniuje, Gedimino pr.51, rekonstrukcija , , Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas , ,0 20 Iš viso investicijų projektams , , ,0 90

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija Asignavimų valdytojo kodas METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS Viešoji į

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija Asignavimų valdytojo kodas METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS Viešoji į 219 221 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 1 TURINYS 1. MISIJA... 4 2. 219 M. LRT VEIKLOS PRIORITETAI... 4 3. STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS... 5 3.1. STRATEGINIO TIKSLO ĮGYVENDINIMAS... 12 3.2. STRATEGINĮ

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 40/1, LT Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p.

LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 40/1, LT Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 261 3431, faks. (8 5) 251 4211, el. p. lya@archyvai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau