1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita"

Transkriptas

1 PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų rajono švietimo centras, kodas , Vilniaus g. 81, Širvintos, tel./faks. (8 382) , el. paštas: interneto svetainė: Nuo 2001 m. sausio 2 d. pradėjo veiklą Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padalinys Pedagogų švietimo centras, kuris įsteigtas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 71 Dėl pedagogų švietimo centro steigimo. Širvintų rajono švietimo centras (atskira biudžetinė įstaiga) tęsė veiklą nuo 2004 m. balandžio 1 d. (2004 m. vasario 18 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 18 Dėl Širvintų rajono švietimo centro įsteigimo ). Nuo 2008 m. sausio 1 d. prie Švietimo centro prijungta Širvintų rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 15 d. sprendimas Nr Dėl Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo ). Patvirtinti nauji Švietimo centro nuostatai (Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 15 d. sprendimas Nr Dėl Širvintų rajono švietimo centro nuostatų ir etatų sąrašo patvirtinimo ) m. lapkričio 13 d. Pedagogų bei švietimo darbuotojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo ekspertų komisijos posėdžio sprendimu Švietimo centras akredituotas 5 metams (Akreditacijos pažymėjimas Nr. 034, išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-3161). Darbuotojai Švietimo centro struktūra ir etatų sąrašas patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 15 d. sprendimu Nr Dėl Širvintų rajono švietimo centro nuostatų ir etatų sąrašo patvirtinimo metais Švietimo centre buvo 11 darbuotojų etatų (iš jų 7 pedagoginiai darbuotojai). Švietimo centro direktorė Daiva Vinciūnienė, humanitarinių mokslų magistrė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, specialioji pedagogė-logopedė. Pedagoginis darbo stažas 17 metų. Vadybinis stažas 11 metų. Švietimo centro misija teikti aukštos kokybės edukacines paslaugas ir pedagoginę psichologinę pagalbą atsižvelgiant į rajono ir šalies poreikius, infrastruktūros kaitą, švietimo sistemos plėtrą ir Europos Sąjungos švietimo politiką. Švietimo centro vizija modernus, daugiafunkcinis, atviras bendruomenei ir efektyviai veikiantis neformaliojo suaugusiųjų ir vaikų švietimo bei pedagoginės psichologinės pagalbos centras. Švietimo centras savo veiklą grindžia šiomis vertybėmis: pagarba ir tolerancija paslaugų vartotojams; nuolatiniu mokymusi ir kompetencijų tobulinimu; demokratiškumu ir lygiomis galimybėmis; palankaus organizacijos klimato kūrimu. 1

2 Pagrindinės Švietimo centro veiklos kryptys: 1. Suaugusiųjų neformalusis švietimas: mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, rajono švietimo darbuotojų metodinių būrelių veikla, kitų suaugusiųjų grupių neformalusis švietimas: mokymai tėvams, anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo kursai, mokymai kaimo bendruomenėms, Trečiojo amžiaus universiteto veikla ir kt. 2. Neformalusis vaikų švietimas: olimpiadų ir konkursų mokiniams organizavimas, rajono mokinių tarybos veikla, mokymai vaikams ir jaunimui. 3. Pedagoginė psichologinė pagalba: įvertinimai nustatant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, mokytojų, mokinių, tėvų konsultavimas, šviečiamoji veikla. 4. Projektinė veikla: paraiškų rengimas regioniniams, šalies, tarptautiniams švietimo projektų konkursams, projektų įgyvendinimas, jų poveikio tikslinėms grupėms vertinimas. Norėdamas įvertinti teikiamų paslaugų kokybę ir veiklos efektyvumą, Švietimo centras kasmet vykdo veiklos analizę ir įsivertinimą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1116 patvirtintas Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles, projektinės veiklos efektyvumo tyrimą pagal Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus įsakymu V1-134 patvirtintą Širvintų rajono švietimo centro projektų rezultatų ir veiklos efektyvumo tyrimo metodiką, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą. 2. SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS Suaugusiųjų neformalusis švietimas tai mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, rajono švietimo darbuotojų metodinių būrelių veikla, kitų suaugusiųjų grupių neformalusis švietimas metais Švietimo centras organizavo 81 renginį, kuriame dalyvavo 2046 dalyviai. Bendra renginių trukmė 829 akademinės valandos. Parengtos ir pasiūlytos 67 kvalifikacijos tobulinimo programos. Renginiuose, skirtuose užsienio kalbų ir informacinių technologijų kompetencijų tobulinimui, dalyvavo mokytojai ir kitų specialybių darbuotojai. Dažnai į seminarus kviečiami mokinių tėvai, kiti bendruomenės nariai. 1 lentelė metais Švietimo centro organizuoti renginiai Renginiai Skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius Programų skaičius Seminarai Paskaitos Kursai Konferencijos Užsienio kalbų tobulinimo programos Edukacinės išvykos Metodinės dienos Knygų pristatymai Nuotoliniai mokymai Iš viso: Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas svarbi suaugusiųjų neformaliojo švietimo dalis. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimą Lietuvoje gali vykdyti tik akredituotos institucijos. Širvintų rajono švietimo centras yra vienintelė kvalifikacijos tobulinimo institucija rajone, akredituota nuo 2008 metų m. Širvintų rajono švietimo centras mokytojams organizavo 52 seminarus. Daugiausiai seminarų buvo skirta mokyklų bendruomenėms, komandoms (24), mišrioms grupėms (10), pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojams (6). Vyko seminarai ikimokyklinio 2

3 ir pradinio ugdymo pedagogams, mokyklų vadovams ir pavaduotojams. Klausytojų pageidavimu net 73 procentai visų kvalifikacijos tobulinimo renginių vyko klientų darbo vietose. Mokytojams buvo organizuoti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai. Vyko rajono matematikos mokytojų konferencija. Buvo skaitytos 23 paskaitos, kuriose dalyvavo 541 klausytojas. Pedagogai daugiausia tobulino profesines ir bendrąsias kompetencijas (mokytojo žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, reikalingos sėkmingai bendrajai ugdymo veiklai). 2 lentelė. Seminarų (mokytojams) dalyvių tikslinės grupės Tikslinės grupės Seminarų Valandų Dalyvių skaičius skaičius skaičius Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Pradinio ugdymo mokytojai Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai Specialiojo ugdymo pedagogai Mokyklų bendruomenės, komandos Mišrios grupės Klasių auklėtojai, bibliotekininkai Iš viso: Švietimo centro veikla yra vertinama neformaliai ir formaliai (po renginių). Dalyviai po kiekvieno renginio pildo anketas, kuriose vertina lektorių ir Švietimo centro specialistų darbą. Švietimo centro veikla vertinama teigiamai. Kasmet yra atliekamas ir vidinis įstaigos įsivertinimas, kurio rezultatai rodo, kad Švietimo centro veikla vykdoma tikslingai. Svarbi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo forma metodinė veikla m. veikė 22 rajono švietimo darbuotojų metodiniai būreliai ir rajono metodinė taryba, kurią sudaro metodinių būrelių pirmininkai. Per metus suorganizuoti 72 metodiniai renginiai, kuriuose mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi. Mokiniams suorganizuota 15 renginių, kurių metu buvo tobulinama dalyko mokytojų profesinė, mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencija. Parengta 10 mokinių konkursų nuostatų, dirbo 8 vertinimo komisijos, 108 mokytojai dalyvavo rengiant mokinius šiems konkursams. Metodinės veiklos formos 3 lentelė. Mokytojų metodinė veikla Renginių Dalyvių skaičius skaičius Gerosios patirties seminarai Atviros pamokos 3 9 Metodinių darbų paroda Konferencijos 1 14 Metodinės išvykos 2 53 Metodinio būrelio susirinkimai Metodinės dienos Renginiai mokiniams ir jų aptarimas Iš viso: Švietimo centro specialistai suteikė 161 konsultaciją mokytojams, vadovams, mokiniams, tėvams įvairiais kvalifikacijos tobulinimo, metodinės, projektinės veiklos, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo klausimais. 3

4 2012 m. gegužės 9 d. įsteigtas Širvintų rajono švietimo centro Trečiojo amžiaus universitetas (Švietimo centro direktoriaus įsakymas Nr. V1-130 Dėl Širvintų rajono švietimo centro trečiojo amžiaus universiteto nuostatų tvirtinimo ). Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai (registruoti) 42 nariai, į paskaitas susirenka ir daugiau dalyvių. Užsiėmimai vyksta nuolat (2 kartus per mėnesį) Menų, Filologijos ir teologijos, Informacinių technologijų fakultetuose. Švietimo centre veikia biblioteka. Šiuo metu joje yra 3139 egzempliorių spaudinių. Bibliotekoje kaupiamas edukacinės patirties bankas. Šiuo metu jame yra 336 aprašai darbų, kurie saugomi rajono ugdymo įstaigose. Švietimo centro biblioteka perduoda rajono ugdymo įstaigų bibliotekoms knygas iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir knygas, gautas pagal projektus metais pagal bibliotekos fondų perdavimo aktus išdalinta 126 egz. knygų už 1738,16 Lt metais Švietimo centras užsakė, o vėliau mokykloms išdalijo mokyklinę dokumentaciją. Švietimo centre sukurtos mokymosi aplinkos auditorijoje sumontuota įranga, skirta vaizdo konferencijoms, kompiuteriai su internetu, kaupiama biblioteka ir edukacinės patirties bankas. Švietimo centre veikė 13 mokinių kūrybinių darbų parodų, 1 mokytojų metodinių darbų paroda Kūrybiškas mokytojas kūrybiškam mokiniui, kurioje buvo eksponuoti 102 darbai. Vyko parodų pristatymai ir aptarimai m. Švietimo centre buvo įteiktas asis kvalifikacijos tobulinimo dalyvio pažymėjimas. 3. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS Neformalusis vaikų švietimas - olimpiadų ir konkursų mokiniams organizavimas, rajono mokinių tarybos veikla, kūrybinių ir mokslinių darbų konkursai, konferencijos, šventės, mokymai vaikams ir jaunimui. Švietimo centras vykdo Lietuvos mokinių olimpiadų ir konkursų rajoninius etapus, organizuoja vykdymo ir vertinimo komisijų darbą, pateikia paraiškas respublikiniams olimpiadų ir konkursų etapams organizavo Širvintų rajono mokyklų mokinių respublikinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų priėmimą pas Širvintų rajono merą V. Jasiukevičių. Dalį renginių Švietimo centras vykdo kartu su rajono mokytojų metodiniais būreliais, įgyvendindamas projektus ir pan m. vyko mokymai vaikams ir jaunimui: anglų kalbos kursai, lyderystės mokymai ir t. t. 4 lentelė m. Švietimo centro organizuoti renginiai vaikams Renginiai Renginių Dalyvių Vykdomos veiklos pristatymas skaičius skaičius Olimpiados m. m. mokiniams buvo pasiūlyta dalyvauti 16 olimpiadų. Viena olimpiada neturėjo rajoninio etapo. Dviejose olimpiadose mokiniai nepareiškė noro dalyvauti. Švietimo centras organizavo 13 olimpiadų. Konkursai Daugiausia mokinių dalyvavo Kengūros konkurse (1-12 kl.), Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse. Renginiai vaikams Dalį renginių (15) Švietimo centras organizavo kartu su rajono metodiniais būreliais. Daugiausiai dalyvių dalyvavo greitojo teksto rinkimo konkurse (240) ir šventėje Dainuok, Jaunyste (371). Neformaliojo ugdymo renginiai (mokymai) mokiniams Parengta 10 neformaliojo ugdymo programų vyresniųjų klasių mokiniams. Mokymų programų temos: projektų vadyba, mokyklos muziejaus edukacinės programos, tarpkultūrinis ugdymas, ugdomasis vertinimas. Šiuose mokymuose dalyvavo visų rajono bendrojo ugdymo įstaigų 4

5 mokiniai. Paskaitos mokiniams 5 79 Švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė skaitė paskaitas patyčių prevencijos, narkomanijos prevencijos temomis. Užsienio kalbų mokymo programos 6 58 Parengtos 6 programos (po 35 a. val.). Vyko anglų kalbos kursai 6 mokinių grupėms. Iš viso: PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA Pedagoginis psichologinis įvertinimas. Švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau PPT) specialistai atliko 50 asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimų pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais. Mokinių įvertinimų rezultatai aptarti su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), ugdančiais pedagogais, mokiniais. Pateiktos įvertinimų išvados apie nustatytas specialiųjų ugdymosi poreikių grupes, skiriamą pritaikytą arba individualizuotą Bendrojo ugdymo programą. Specialistai, įvertinę mokinio ar ikimokyklinio amžiaus vaiko reikmes, nustatė specialiųjų ugdymosi poreikių lygius (nedidelius, vidutinius, didelius ir labai didelius) pagal atitinkamus kriterijus ir įverčius. Pedagogai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) konsultuoti dėl tolimesnių ugdymo būdų ir formų parinkimo. Jiems pateiktos išsamios rekomendacijos žodžiu bei raštu. Analizuoti vaikų ugdymo(si) pokyčiai, kartu koreguotas rekomendacijų turinys metais įvyko daug pasikeitimų specialiųjų ugdymosi poreikių srityje nustatant mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių sutrikimų grupes, lygį, programas. PPT specialistai 119 mokinių pagal naujus reikalavimus nustatė specialiojo ugdymosi poreikių mokinių sutrikimų grupes, specialiųjų poreikių lygį, naujai skyrė pritaikytas arba individualizuotas programas. Iš viso rajone skirta 19 specialiųjų poreikių vaikų individualizuotos programos, pritaikytos programos 147 mokiniams, o 3 vaikams buvo skirtos bendrojo ugdymo programos. Specialistai naujai nustatė mokinių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių lygius: 16 mokinių nustatytas nedidelis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis, 117 vidutinis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis, 35 didelis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis ir 1 mokiniui labai didelis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis m. birželio, rugpjūčio mėnesiais psichologas atliko 12 brandos mokyklai įvertinimų, raštu pateikė išvadas bei rekomendacijas ir individualiai konsultavo vaiko tėvus dėl vaikų tolimesnio ugdymo. Pedagoginė psichologinė pagalba. Švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba skyrė ypatingą dėmesį pedagoginės psichologinės pagalbos teikimui vaikams, turintiems adaptacijos, integracijos visuomenėje, asmenybės, savireguliacijos problemų, vystymosi sutrikimų, mokymosi sunkumų, sunkumų, kylančių dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų metais specialistai teikė 267 pedagogines (individualias ir grupines) ir psichologines (individualias ir grupines) konsultacijas mokiniams, jų tėvams, mokytojams. Pedagogai buvo konsultuojami specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo bei darbo su mokiniais klausimais. Be žodinių konsultacijų, diskusijų aktualiais ugdymo klausimais, buvo pateiktos bendrojo pobūdžio atmintinės, rekomendacijos, atliktas anketavimas, rinkti duomenys apie mokinių pažangą. Bendradarbiauta įvairiais tyrimų organizavimo, informaciniais, duomenų rinkimo ir pateikimo klausimais su mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkais. Organizuotas susirinkimas rajono mokyklų vaiko gerovės komisijų komandoms Specialiojo ugdymo naujovės. Siekdami skleisti naudingą informaciją bei gerąją patirtį rajono švietimo pagalbos specialistams, mokytojams Švietimo centro PPT specialistai atliko šviečiamąjį konsultacinį darbą 5

6 Švietimo centre bei rajono mokyklose. Organizuoti specialiosios pedagogikos kursai (40 ak. val.), seminaras Ypatingas vaikas iššūkis kūrybiškam mokytojui. Ugdant ir stiprinant mokinių psichologinį atsparumą bei socialinius įgūdžius buvo organizuoti psichologiniai užsiėmimai Gelvonų vidurinėje mokykloje, Atžalyno progimnazijoje, Bartkuškio pagrindinėje mokykloje, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje. PPT specialistai informaciją apie pedagoginę psichologinę pagalbą, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą teikė rajono spaudoje, lankstinukuose metais PPT darbuotojai parašė 15 straipsnių specialiojo ugdymo klausimais, PPT darbo ir renginių klausimais, parengė 3 lankstinukus. Duomenų bazės kaupimas m. Švietimo centro PPT buvo kaupiama duomenų bazė apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus Širvintų rajone. Parengtos suvestinės: specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sąrašai; specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skirstymas pagal specialiųjų ugdymosi poreikių lygius rajono mokyklose; specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiskirstymas pagal išvadas apie vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių grupes; specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiskirstymas pagal Bendrojo ugdymo programų pritaikymą arba individualizavimą; naujai arba pakartotinai tirtų m. m. specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sąrašai; numatomų kompleksiškai įvertinti m. m. mokinių grafikas; kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų sąrašai. 6. PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 metais Širvintų rajono švietimo centras dalyvavo 8 Europos Sąjungos finansuotuose projektuose, 5 regioniniuose projektuose, parengė 3 tarptautinių projektų paraiškas. Kasmet atliekamas projektinės veiklos vertinimas vadovaujantis Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus įsakymu Nr. V1-134 patvirtinta Širvintų rajono švietimo centro projektų rezultatų ir veiklos efektyvumo tyrimo metodika. Apie 90 % apklaustųjų teigė, kad Švietimo centro įgyvendinamus projektus renkasi dėl projektų idėjų patrauklumo, teikiamos projektų naudos, galimybės sužinoti ir išbandyti edukacines naujoves. Projekto lygmuo ES struktūrinių fondų Projekto pavadinimas Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra Pietryčių, Vidurio, Šiaurės ir Šiaurės rytų Lietuvos regionų mokyklose Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu 7 lentelė m. Švietimo centro vykdyti projektai Švietimo centro Projekto rezultatai vaidmuo projekte 402 tėvai ir mokytojai dalyvavo paskaitose Patyčių ir diskriminacijos prevencija mokyklose, PPT psichologė tobulino andragoginę kompetenciją. 50 tėvų ir 15 mokinių dalyvavo Gyvenimo meno kursuose, 2 šeimos dalyvavo sveikos gyvensenos stovykloje, 2 6

7 lygmeniu Švietimo centro darbuotojai tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių šeimomis kompetenciją. Piliečio žadintuvas 4 rajono mokyklų mokiniai (80) ir mokytojai (8) išmoko ir naudojo neformaliojo ugdymo metodikas Forumo teatras, Gyvoji biblioteka, Bendraamžiai bendraamžiams, Kino Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas edukacija. 2 rajono mokyklos išmoko naudotis debatų metodika ir ją integravo į ugdymo procesą. Patirtis perduota rajono socialiniams pedagogams ir klasių auklėtojams. Gautos lėšos kino teatro operatorinės patalpų, esančių Vilniaus g. 81, Širvintose, rekonstravimui, keičiant paskirtį į Švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos patalpas (149,15 m 2 ). Gauta įranga: klaviatūra su programine įranga ir kompensuojamoji pelė, fotoaparatas, interaktyvi lenta SMART, dokumentų kamera SMART, projektorius. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo plėtra Žingsniai verslumo link: Gelvonų krašto bendruomenės ekonominę veiklą skatinančių žinių ir įgūdžių gerinimas Gelvonų krašto muziejus edukacinis krašto bendruomenės centras Gauta įranga: skaitmeninis fotoaparatas, spausdintuvas ir skaitytuvas, kopijavimo aparatas. Švietimo centre stažuojasi 2 mokytojai. 30 Gelvonų krašto bendruomenės narių tobulino kompetencijas, susijusias su verslumo įgūdžiais. Parengtos 4 edukacinės programos Gelvonų krašto muziejui. 22 mokiniai tobulino įgūdžius, reikalingus muziejų gidams. 7

8 Regioniniai Aplinkosaugos programa Koordinatorius 110 rajono mokinių dalyvavo kūrybinių ir mokslinių darbų konkursuose, skaitė mokslinius pranešimus, tobulino ekologinę bei gamtosauginę kompetenciją. Lietuvių literatūra vaikams prisiminti ir pažinti Aktyvių jaunų žmonių, jaunimo organizacijų lyderių, vadovų ugdymo ir jaunimo bendruomeniškumo skatinimas Širvintų rajone Širvintų rajono švietimo centro Sniego gniūžtė Psichologinio smurto prevencija Koordinatorius Koordinatorius Koordinatorius Rajono mokiniai domėjosi lietuvių autorių kūryba, dalyvavo mokykliniuose meninio skaitymo konkurso, skirto Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti etapuose, 46 geriausi skaitovai dalyvavo rajoniniame šio konkurso etape. Parengtos 5 jaunimo neformaliojo ugdymo programos, 29 rajono mokiniai tobulino lyderystės kompetencijas. 20 rajono aukštesniųjų klasių moksleivių ugdė lyderystės kompetencijas lyderių mokymuose, 100 rajono 8 12 klasių mokinių ir mokytojų dalyvavo Sniego gniūžtės susitikime, tobulino sveikos gyvensenos ir atsparumo žalingiems įpročiams įgūdžius. 32 rajono mokinių tėvai tobulino įgūdžius psichologinio smurto prevencijos srityje, 28 pradinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai dalyvavo psichologinio smurto prevencijos mokymuose, 22 mokiniai dalyvavo kūrybinių darbų konkurse, išleistas kalendorius, iliustruotas konkurso nugalėtojų piešiniais. Bendradarbiavimas. Švietimo centras 2012 m. dalyvavo 3 šalies, 1 tarptautiniame partnerystės tinkle (tinklai įvairiais būdais ir kryptimis persipynę žmonių, organizacijų tikslingo, nuolatinio bendradarbiavimo ryšiai). Šalies partnerystės tinklai susiformavo dalyvaujant ES struktūrinių fondų projektuose Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu (19 organizacijų), Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas (97 organizacijos), Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo 8

9 plėtra (54 organizacijos). Švietimo centras yra Lietuvos suaugusiųjų asociacijos, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos narys. Švietimo centras bendradarbiavo su Ugdymo plėtotės centru, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, respublikos švietimo centrais, su Lietuvos Respublikos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacija, Lietuvos švietimo centrų asociacija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Lietuvos vaikų ir jaunimo centru, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru (nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras), Nacionaliniu socialinės integracijos institutu, Baltarusijos nevyriausybine organizacija POST, JAV Ilinojaus paauglių institutu, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto, Vaiko teisių apsaugos skyriais, rajono ugdymo įstaigomis, Kultūros centru, Viešąja biblioteka, Družų, Gelvonų, Musninkų bendruomenėmis. 6. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 8 lentelė. Švietimo centro 2012 metų biudžetas Finansavimo šaltiniai Lėšos Finansavimo šaltiniai (procentais) Mokinio krepšelio lėšos, skirtos PPT finansuoti 69,2 tūkst. Lt 17,00 % Savivaldybės biudžeto lėšos 207,0 tūkst. Lt 50,86 % Biudžetinių įstaigų pajamos 68,8 tūkst. Lt 16,91 % (pajamos už centro teikiamas paslaugas) Kitų šaltinių lėšos (projektų lėšos, pagal paramos ir 62 tūkst. Lt 15,23 % labdaros įstatymą gautos GPM 2 % lėšos) Iš viso 2012 m. biudžetas: 407 tūkst. Lt 100 % 7. VEIKLOS ATASKAITOS APIBENDRINIMAS 1. Švietimo centras teikia kokybiškas edukacines paslaugas ir pedagoginę psichologinę pagalbą atsižvelgdamas į rajono ir šalies poreikius, infrastruktūros kaitą, švietimo sistemos plėtrą ir Europos Sąjungos švietimo politiką m. Švietimo centras organizavo 81 suaugusiųjų neformaliojo švietimo renginį, skirtą švietimo darbuotojams, kitoms suaugusiųjų grupėms. Šiuose renginiuose dalyvavo 2046 dalyviai. Bendra renginių trukmė 829 akademinės valandos m. Švietimo centras mokytojams suorganizavo 52 kvalifikacijos tobulinimo renginius. Juose dalyvavo 1189 dalyviai. Bendra renginių trukmė 928 akademinės valandos m. įteiktas asis seminaro dalyvio pažymėjimas rajono metodiniai būreliai ir Metodinė taryba organizavo 87 renginius. Juose dalyvavo 2058 rajono mokytojai ir mokiniai m. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai atliko 50 nuodugnių asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimus pedagoginiu, psichologiniu, logopediniu, medicininiu ir socialiniu aspektais, 12 brandos mokyklai įvertinimų. 7. Neformaliojo švietimo renginiuose (60) dalyvavo 1969 rajono mokiniai: olimpiadose 303 mokiniai, konkursuose 301, kituose mokiniai m. Švietimo centro darbuotojai suteikė 428 konsultacijas rajono ugdymo įstaigų vadovams, mokytojams, mokiniams, tėvams. Iš jų 267 pedagoginės ir psichologinės konsultacijos, 161 įvairiais kvalifikacijos tobulinimo, metodinės, projektinės veiklos, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo klausimais m. Švietimo centras dalyvavo 8 Europos Sąjungos finansuotuose projektuose, 5 regioniniuose projektuose. 9

10 10. Švietimo centras 2012 m. dalyvavo 3 šalies, 1 tarptautiniame partnerystės tinkle. Švietimo centras yra Lietuvos suaugusiųjų asociacijos ir Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos narys. 11. Sukurtos mokymosi aplinkos auditorijoje sumontuota įranga, skirta vaizdo konferencijoms, kompiuteriai su internetu, kaupiama biblioteka ir edukacinės patirties bankas. 12. Informacija apie veiklą skelbiama Švietimo centro interneto svetainėje Apie Švietimo centro veiklą parašytos 85 publikacijos rajono ir šalies spaudoje. 13. Švietimo centro finansavimo šaltiniai: 50,86 % Švietimo centro lėšų yra savivaldybės biudžeto lėšos, 16,91 % biudžetinių įstaigų pajamos, 15,23 % kitų šaltinių lėšos, 17 % mokinio krepšelio lėšos. Direktorė Daiva Vinciūnienė 10

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV. 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė 2016-01-12 BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė Laima Vaicekauskienė I. ĮVADAS Gimnazijos biblioteka

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2014 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS PATVIRTINTA Švietimo direktoriaus 2013-12-20 įsakymu Nr.1VT-66 Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau