leidinys-v2.indd

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "leidinys-v2.indd"

Transkriptas

1 1 Lietuvos kaimo plėtros m. programos įgyvendinimas

2 2 Lietuvos kaimo plėtros m. programos įgyvendinimas UDK (474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros m. programos (Programa) įgyvendinimo statistika iki 2011 m. gruodžio 1 d. Taip pat pateikiami Programos prioritetai, remiamos veiklos. ISBN Vilnius, 2012 LR Žemės ūkio ministerija UAB Gimtinės šaltinis

3 Lietuvos kaimo plėtros m. programos įgyvendinimas 3 Lietuvos kaimo plėtros m. programos įgyvendinimas Nuo 2007 m. Europos Sąjungos (ES) parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pradėta teikti pagal Lietuvos kaimo plėtros m. programą (Programa). Lietuvos kaimo plėtros m. programai įgyvendinti m. skirta 2,287 mlrd. eurų (7,896 mlrd. Lt), iš jų 1,766 eurų (6,097 mlrd. Lt) ES lėšos. Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2011 m. gruodžio 1 d. patvirtinta paramos suma 1,570 mlrd. eurų (5,421 mlrd. Lt), išmokėta 1,092 mlrd. eurų (3,769 mlrd. Lt). Bendrasis Lietuvos kaimo plėtros tikslas: Užtikrinti ekonomikos augimą: didinti žemės ūkio, maisto ir miškų ūkio sektorių konkurencingumą, sukurti galimybių įvairinti kaimo ekonominę veiklą ir gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, kartu puoselėti žmogiškąsias vertybes, mažinti skirtumus tarp miesto ir kaimo bei tarp atskirų regionų. Kaimo plėtros m. programos lėšų pasiskirstymas pagal kryptis proc. 11,5 % 5,9 % 4,0 % i kryptis 43,6 % ii kryptis 35,1 % 43,6 % iii kryptis 11,5 % iv kryptis 5,9 % techninė pagalba 4,0 % 35,1 %

4 4 Lietuvos kaimo plėtros m. programos įgyvendinimas I kryptis Žemės, maisto ir miškų ūkio sektoriaus konkurencingumo didinimas Tikslas: plėtoti konkurencingus žemės, maisto ir miškų ūkio sektorius. ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos 13,6 % naudojimasis konsultavimo paslaugomis 0,7 % Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 8,6 % profesinio mokymo ir informavimo veikla 2,7 % dalyvavimas maisto kokybės schemose 0,2 % miškų ekonominės vertės didinimas 1,5 % Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas 14,8 % iš viso i krypčiai skirta 3,44 mlrd. Lt Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra 11 % pusiau natūrinis ūkininkavimas 2,9 % Žemės ūkio valdų modernizavimas 44,1 % Prioritetai 1.1. Gerinti žemės ūkio ir miško valdų struktūrą: Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos, Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra, Pusiau natūrinis ūkininkavimas Kelti ūkių modernizavimo, technologijų ir inovacijų lygį: Žemės ūkio valdų modernizavimas, Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas, Miškų ekonominės vertės didinimas, Dalyvavimas maisto kokybės schemose Stiprinti žmogiškąjį kapitalą: Profesinio mokymo ir informavimo veikla, Naudojimasis konsultavimo paslaugomis.

5 i kryptis Žemės, maisto ir miškų Ūkio sektoriaus konkurencingumo didinimas 5 I krypties Programos priemonių įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 1 d. Jaunųjų ūkininkų knkųkųųkųįįįįsik įsikūrimas ūūrrimas imas 294,928,522,5 313,330, ,049, ,668, prioritetas ankstyvas pasitraukimas ūkio gamybos iš prekinės žemės ūkio gamybos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra nfrastrukt ir pritaikymo pritaikymū mūmraū infrastruktūra 95,683, ,703, ,535, ,743, ,749, ,263, ,106, ,041,248 pusiau natūrinis ūkininkavimas 98,204,192 67,468,048 61,847,612 33,739,410 Žemės dernizavimas ūkio valdų modernizavimas 1,135,057,985 1,333,314,5133 1,517,101,949 1,994,186,228 2 prioritetas Žemės ūkio perdirbimas tataė ė produktų asė ass s ir didinimas pridėtinės vertės didinimas miškų t vertės ė s ekonominės didinimas didinimas 50,782,401 39,322,265 16,127, ,196,561 68,503, ,268, ,070, ,623,707 dalyvavimas kokybės ė vimas s schemose maisto schemose 7,871, , ,625 3 prioritetas profesinio nformavimo mokymo veikla ir informavimo veikla naudojimasis vimo paslaugomis konsultavimo paslaugomis 92,109,305 71,313,048 58,749,308 44,113,419 25,750,955 13,273,898 12,849,383 2,233, Ñ 2013 m. SKIRTA litais 2007Ñ 2011 m. PRAŠOMA paramos suma, litais PATVIRTINTA paramos suma, litais IŠMOKĖTA paramos suma, litais

6 6 Lietuvos kaimo plėtros m. programos įgyvendinimas Pagal Programos paramos priemonę Žemės ūkio valdų modernizavimas Lietuvos ūkininkai įsigijo daug modernios technikos Įgyvendinamos priemonės 1.1. Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Remiamos veiklos sritys: Asmenų, susijusių su žemės ūkio veikla, mokymas ir informavimas, Žemės ir miškų ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Remiamos veiklos sritys: Konsultavimo paslaugos gavimas dėl ūkio įvertinimo, Konsultavimo paslaugos gavimas dėl teisės aktų nustatytų valdymo reikalavimų ir geros agrarinės bei aplinkosaugos sąlygų, Konsultavimo paslaugos agrarinės aplinkosaugos klausimais, Konsultavimo paslaugos gavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais, Konsultavimo paslaugos gavimas miškų ūkio klausimais Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos Pusiau natūrinis ūkininkavimas Žemės ūkio valdų modernizavimas. Remiamos veiklos sritys: Nitratų direktyvos įgyvendinimas, Žemės ūkio valdų modernizavimas : 1) žemės ūkio produktų gamyba ir paslaugų žemės ūkiui teikimas, 2) biodujų gamyba iš ūkyje susidarančių atliekų, 3) prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ir (arba) išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai, Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas Miškų ekonominės vertės didinimas Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra. Remiamos veiklos sritys: Žemės ūkio vandentvarka, Žemės konsolidacija, Miškų infrastruktūros gerinimas, Gyvulių ir naminių paukščių prekinės vertės didinimas Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas. Remiamos veiklos sritys: Žemės ūkio produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, Pieno sektoriaus restruktūrizavimas kuriant naujas kooperatines pieno perdirbimo įmones Dalyvavimas maisto kokybės schemose.

7 ii kryptis aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas 7 II kryptis aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas Tikslas: gerinti aplinką ir kraštovaizdį, sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą racionaliai naudoti žemės išteklius bei remti subalansuotą žemės ir miškų ūkio plėtrą. miškų aplinkosaugos išmokos 0,3 % pelno nesiekiančios investicijos miškuose 1,2 % miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas 1,9 % pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku 7 % pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku 6,9 % iš viso ii krypčiai skirta 2,77 mlrd. Lt išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves 38,3 % natura 2000 išmokos ir išmokos, susijusios su direktyva 2000/60/eC 0,2 % natura 2000 išmokos 0,2 % agrarinės aplinkosaugos išmokos 43,9 % Prioritetai 2.1. Aplinką tausojanti ūkininkavimo praktika: Agrarinės aplinkosaugos išmokos (programa Ekologinis ūkininkavimas ) Klimato kaitos mažinimas: Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, Miškininkystės potencialo atkūrimas, Pelno nesiekiančios investicijos miškuose, Miškų aplinkosaugos išmokos. Įgyvendinamos priemonės 2.1. Agrarinės aplinkosaugos išmokos. Remiamos veiklos sritys: Kraštovaizdžio tvarkymas, Ekologinis ūkininkavimas, Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvūnų išsaugojimas, Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas Biologinės įvairovės išsaugojimas ir vertingų gamtos bei tradicinių agrarinių vietovių plėtra: Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves, NATURA 2000 išmokos ir išmokos, susijusios su direktyva 2000/60/EC, NATU- RA 2000 išmokos. Agrarinės aplinkosaugos išmokos ( Kraštovaizdžio tvarkymo, Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių ir Rizikos vandens telkinių būklės gerinimo programos) Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties apželdinimas mišku.

8 8 Lietuvos kaimo plėtros m. programos įgyvendinimas 2.4. Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Remiamos veiklos sritys: Stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės, Bendrosios valstybinės miško priešgaisrinės apsaugos sistemos gerinimas Pelno nesiekiančios investicijos miškuose Miškų aplinkosaugos išmokos. Remiamos veiklos sritys: Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą kertinėse miško buveinėse, Išmokos už neplynus miško kirtimus vietoj galimų plynų Natura 2000 išmokos, susijusios su Direktyva 2000/60/EC Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 vietovėms miškuose) Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės). II krypties Programos priemonių įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 1 d. 1 ir 3 prioritetai agrarinės aplinkosaugos išmokos 691,463, ,342, ,347,944 1,215,709,745 pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku 191,507, ,380,678 97,493,987 53,041,111 pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku 193,898, ,985, ,471,245 65,706,531 2 prioritetas miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas pelno nesiekiančios investicijos miškuose 51,792,000 52,918,603 43,339,038 21,229,152 34,528,000 35,685,339 10,353,445 5,704,568 miškų aplinkosaugos išmokos 9,528,002 3,908,430 2,889, ,574 išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves 1,061,069,946 1,031,086, ,690, ,109,218 3 prioritetas natura 2000 išmokos ir išmokos, susijusios su direktyva 2000/60/eC natura 2000 išmokos 6,895,997 4,947,050 3,245,336 3,169,169 6,004,005 4,886,992 2,792,628 3,134, Ñ 2013 m. SKIRTA litais 2007Ñ 2011 m. PRAŠOMA paramos a suma, litais PATVIRTINTA T paramos suma, litais IŠMOKĖTA paramos suma, litais

9 iii kryptis gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas 9 III kryptis gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas Tikslas: gerinti gyvenimo kokybę ir didinti gyventojų užimtumą kaimo vietovėse. perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos 12,4 % kaimo atnaujinimas ir plėtra 24,8 % iš viso iii krypčiai skirta 906 mln. Lt parama verslo kūrimui ir plėtrai 45 % kaimo turizmo veiklos skatinimas 17,8 % Prioritetai 3.1. Alternatyvių darbo vietų ir pajamų šaltinių kūrimas: Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos, Parama verslo kūrimui ir plėtrai, Kaimo turizmo veiklos skatinimas Socialinės ir fizinės infrastruktūros gerinimas, kaimo paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas: Kaimo atnaujinimas ir plėtra. Programos priemonei Kaimo turizmo veiklos skatinimas m. skirta 161,4 mln. Lt

10 Lietuvos kaimo plėtros m. programos įgyvendinimas 10 Įgyvendinamos priemonės 3.1. Perėjimas ne prie žemės ūkio veiklos Parama verslo kūrimui ir plėtrai. Remiamos veiklos sritys: Ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugas ir produktų, išskyrus bioetanolį ir kitus biokurui, maistui ir pašarams priskiriamus produktus, patenkančius į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, nedidelės apimties gamyba, Tradicinių amatų puoselėjimas ir tradicinių amatų centrų plėtra (pelno siekiantys projektai) Kaimo turizmo veiklos skatinimas. Remiamos veiklos sritys: Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose, Turistinių stovyklų turistams kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietoves) Kaimo atnaujinimas ir plėtra. Remiamos veiklos sritys: Kaimo atnaujinimas ir plėtra, Tradicinių amatų centrų kūrimas, Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse. III krypties Programos priemonių įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 1 d. 112,596,830 perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos 23,317,253 94,648,900 5,555,900 1 prioritetas parama verslo kūrimui ir plėtrai 228,999, ,402, ,138,733 37,245, ,430,466 kaimo turizmo veiklos skatinimas 66,672, ,807,413 28,999,256 2 prioritetas kaimo atnaujinimas ir plėtra 31,175, ,544, ,333,1433, 224,403, Ñ 2013 m. SKIRTA litais 2007Ñ 2011 m. PRAŠOMA paramos suma, litais PATVIRTINTA paramos suma, litais IŠMOKĖTA paramos suma, litais

11 iv kryptis Leader metodo įgyvendinimas 11 IV kryptis Leader metodo įgyvendinimas Tikslas: skatinti kaimo plėtrą per vietos gyventojų aktyvumą ir partnerystės ryšius. parama vvg veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti 18,9 % tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas 3,1 % iš viso iv krypčiai skirta 464 mln. Lt vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (įskaitant prašytą ir patvirtintą paramą pagal priemonės parama vvg veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti veiklos sritį parama vvg veiklai ) 78 % Prioritetas 4.1. Skatinti vietos iniciatyvas ir bendradarbiavimą, ugdyti žmogiškuosius gebėjimus siekiant rengti ir sėkmingai įgyvendinti vietos plėtros strategijas: Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (įskaitant prašytą ir patvirtintą paramą pagal priemonės Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti veiklos sritį Parama VVG veiklai ), Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti. Parama pagal Programos priemonę Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti Lietuvos kaimo bendruomenes prikėlė naujam gyvenimui

12 Lietuvos kaimo plėtros m. programos įgyvendinimas 12 Įgyvendinamos priemonės 4.1. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti. Remiamos veiklos sritys: Parama VVG veiklai, Techninė parama kaimo vietovių tyrimams atlikti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti, Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti, Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti. IV krypties Programos priemonių įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 1 d. vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (įskaitant prašytą ir patvirtintą paramą pagal priemonės parama vvg veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti veiklos sritį parama vvg veiklai ) 24,063, ,108, ,599, ,599,926 14,398,176 tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas 320, ,204 78,737 parama vvg veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti 15,934,174 15,833,553 40,231,907 87,844, Ñ 2013 m. SKIRTA litais 2007Ñ 2011 m. PRAŠOMA paramos suma, litais PATVIRTINTA paramos suma, litais IŠMOK ĖTA paramos suma, litais techninė pagalba Tikslas užtikrinti efektyvų Programos įgyvendinimą: užtikrinti tinkamą programos parengimą, valdymą, priežiūrą, kontrolę ir vertinimą, remti Programos viešinimui ir visuomenės informavimui apie ES paramą skirtas veiklas, per Lietuvos kaimo tinklą remti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą, gerosios patirties ir informacijos mainus bei sklaidą.

13 Lietuvos kaimo tinklas 13 Lietuvos kaimo tinklas forumuose. Tarpregioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo partnerių paieškoms sudarytas katalogas. Oficialioje Tinklo svetainėje galima pasinaudoti Gerosios patirties duomenų baze. Lietuvos kaimo tinklas, įkurtas 2009 m. gruodžio mėn., yra nauja organizacinė struktūra, jungianti Lietuvos kaimo plėtros m. programoje (KPP) dalyvaujančias institucijas ir organizacijas. Lietuvos kaimo tinklas atvira struktūra. Tinklo veikloje dalyvauja su KPP įgyvendinimu susijusios ir (arba) kitaip prie žemės, miškų, maisto ūkio ir kaimo plėtros prisidedančios kaimo bendruomenės, Vietos veiklos grupės, nevyriausybinės organizacijos, mokslo institucijos, verslo sektoriui atstovaujančios organizacijos, savivaldybės ir valstybės institucijos, įstaigos. Kasmet Tinklo narių daugėja m. jį papildė apie 300 naujų dalyvių, dauguma jų priklauso kaimo bendruomenėms m. pabaigoje Tinklas jungė jau 666 kaimo plėtros, žemės ūkio, maisto ūkio ir miško ūkio procesuose dalyvaujančias institucijas ir organizacijas. Ne tik dėl padvigubėjusio narių skaičiaus, bet ir dėl pačios veiklos organizavimo pobūdžio Tinklo veikla intensyvėja. Jo nariai bendraudami ir bendradarbiaudami noriai išnaudoja visas informacinių technologijų galimybes. Prenumeruojami naujienlaiškiai, diskutuojama Tinklo narių veikla remiama pagal Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programos 7 kryptis: žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros patirties ir pokyčių nustatymas, rinkimas, sisteminimas, analizė, apibendrinimas ir pasiūlymų teikimas; patirties žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse ir kitos susijusios informacijos sklaida; mokymo programų rengimas vietos veiklos grupėms, techninė ir metodinė pagalba įgyvendinant Leader metodą; techninė pagalba regioniniam ir tarptautiniam kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimui; kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimas ES organizacijose; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos inicijuotų projektų, susijusių su žemės ūkiu, maisto ūkiu ir kaimo plėtra, įgyvendinimas; Tinklo valdymas m. Tinklo finansavimui skirta 24 mln. Lt. Eil. Nr. Lėšų pavadinimas Iš viso, Lt I Tinklo komitetas 1. Lėšos, skirtos pirmajai ketvirtajai veiksmų programos kryptims: 2. Lėšos, skirtos penktajai veiksmų programos krypčiai: 3. Lėšos, skirtos šeštajai veiksmų programos krypčiai: 4. Lėšos, skirtos septintajai veiksmų programos krypčiai tinklo valdymas 5. iš viso: metų veiksmų plano įgyvendinimas II Tinklo komitetas III Tinklo komitetas IV Tinklo komitetas V Tinklo komitetas VI Tinklo komitetas pateiktos 292 paraiškos pateikta 11 paramos paraiškų. pareiškėjai Lietuvos respublikos žemės rūmai, Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Lietuvos ūkininkų sąjunga ir kt pateikta 20 paramos paraiškų. pareiškėjai Lietuvos žemės ūkio universitetas, všį tatulos programa, Lietuvos ūkininkių draugija ir kt pateiktos 27 paramos paraiškos. pareiškėjai kauno rajono vvg, kruopių bendruomenė, jaunimo klubas ateinam ir kt.

14 Lietuvos kaimo plėtros m. programos įgyvendinimas 14 Tinklo taryba Suformuota iš Tinklo narių atstovų, svarsto kaimo plėtros ir kitus su žemės ūkiu, maisto ūkiu ir miškų ūkiu, susijusius klausimus, taip pat ji atsakinga už Tinklo veiklos koordinavimą, veiklos aktyvinimą, metinių veiksmų planų formavimą. Tinklo tarybos nariai Tinklo interesams atstovauja rotacijos principu. Juos į Tinklo tarybą deleguoja Tinklo komitetai (iš kiekvieno Tinklo komiteto deleguojami 3 nariai). Tinklo komitetai Kaimo politikos klausimų komitetas (52 nariai), Verslo skatinimo kaime komitetas (93 nariai), Kaimo jaunimo komitetas (59 nariai), Kraštovaizdžio ir kaimo vietovių planavimo komitetas (46 nariai), Inovacijų ir tyrimų kaime komitetas (28 nariai), Leader ir bendruomeniškumo skatinimo komitetas (388 nariai). Sekretoriatas Siekiant užtikrinti Tinklo valdymą, efektyvų jo funkcionavimą ir veiklos koordinavimą bei šios struktūros grandžių tarpusavio darbą ir jų bendradarbiavimą, įkurtas nuolatinis Tinklo sekretoriatas. Tinklo komitetų 2012 m. veiklos prioritetai Kaimo politikos klausimų komitetas Verslo kaime skatinimo komitetas Kaimo jaunimo komitetas Kraštovaizdžio ir kaimo vietovių planavimo komitetas Inovacijų ir tyrimų kaime komitetas Leader ir bendruomeniškumo skatinimo komitetas 1. bendrosios žemės ūkio politikos iššūkiai; 2. Lietuvos žemės ūkio politikos dabartis ir ateitis užsienio šalių kontekste; 3. Lietuviškų produktų populiarinimas ir vartotojų ugdymas; 4. gyvenimo kokybės kaime gerinimas; 5. kaimo žmonių interesus atstovaujančių organizacijų aktyvinimas. 1. verslumo ir konkurencingumo kaime skatinimas bei kompetentingumo ugdymas; 2. bendradarbiavimo, partnerystės ir kooperacijos kaime skatinimas; 3. inovacijų taikymas efektyvinant verslą kaime. 1. kaimo jaunimo verslumo skatinimas; 2. kaimo jaunimo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas; 3. kartų dialogo skatinimas kaime; 4. kaimo jaunimo savanorystės skatinimas; 5. kaimo jaunimo iniciatyvų skatinimas; 6. kaimo jaunimo pilietiškumo skatinimas. 1. partnerystės skatinimas; 2. gerosios ir istorinės patirties pritaikymas kaimo išsaugojimui ir atgaivinimui; 3. tradicinio ūkio puoselėjimas išsaugant biologinę įvairovę; 4. miškų ūkio potencialo išsaugojimas ir darnus vystymas; 5. kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas siekiant teigiamos įtakos klimato kaitai. 1. biotechnologinės inovacijos kaimiškose vietovėse; 2. sveika aplinka ir gyvensena kaimiškose vietovėse; 3. socialinių inovacijų kūrimas ir diegimas sprendžiant kaimo problemas; 4. informacinių technologijų taikymas kaimiškose vietovėse; 5. technologinės inovacijos taikymas kaimiškose vietovėse 1. bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas; 2. partnerystės stiprinimas tarp kaimo plėtros dalyvių; 3. bendruomeninių paslaugų plėtros kaime skatinimas; 4. Jaunimo iniciatyvų kaimo vietovėse skatinimas.

15 Lietuvos kaimo tinklas 15 UDK (474.5) ISBN Li239 Išleido UAB Gimtinės šaltinis, Vilnius El. p. Interneto puslapis Spausdino UAB Spaudos praktika Chemijos g. 29, LT Kaunas Tiražas egz.

16 Lietuvos kaimo plėtros m. programos įgyvendinimas 16 Plačiau susipažinti su Lietuvos kaimo plėtros m. programa galite šiuose tinklalapiuose: Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerija informacinis portalas parama kaimui nacionalinės mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Lietuvos kaimo tinklas

Slide 1

Slide 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimo apžvalga ir aktualijos bei naujos perspektyvos. Kaimo plėtros departamentas 2013 m. balandžio 4 d. I krypties pažanga ir finansinis įgyvendinimas

Detaliau

UDK :63(474.5)(083.41) Li239 Leidinys iliustruotas Martyno Vidzbelio, Petro Malūko, Raimundo Šuikos nuotraukomis. Redaktorius Vismantas Žuklevič

UDK :63(474.5)(083.41) Li239 Leidinys iliustruotas Martyno Vidzbelio, Petro Malūko, Raimundo Šuikos nuotraukomis. Redaktorius Vismantas Žuklevič UDK 8.28:6(474.5)(08.41) Li29 Leidinys iliustruotas Martyno Vidzbelio, Petro Malūko, Raimundo Šuikos nuotraukomis. Redaktorius Vismantas Žuklevičius Dizainerė Ilona Chmieliauskaitė Kalbos redaktorė Jurgita

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Microsoft Word - Lietuvos kaimo pletros m programos priemoniu aprasymai _lietuviu kalba_.doc

Microsoft Word - Lietuvos kaimo pletros m programos priemoniu aprasymai _lietuviu kalba_.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 2007 metų rugsėjo 19 d. 1 TURINYS I. BENDROJI DALIS 1. Programoje taikomi bendrieji apibrėžimai ir

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES Biokuro gamyba alternatyvus verslas žemdirbiui Darius Liutikas Kaimo plėtros departamentas Žemės ūkio ministerija 2006 01 11 Paramos galimybės greitai augančių medžių rūšių augintojams 2004-2006 metais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

MTE report LT.doc

MTE report LT.doc LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS TARPINIS VERTINIMAS GALUTINĖ VERTINIMO ATASKAITA 2010 m. gruodžio 20 d. Pagal 2010 m. balandžio 9 d. paslaugų sutartį Nr. 8P-0118 su Lietuvos Respublikos

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

EU Regional Policy Regulation

EU Regional Policy Regulation TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/1999, priimtas 1999 m. gegužės 17 d., dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga Kaunas, ardiva, 2008 UDK Antanas Miknius Kaimo plėtros

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“  Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation 2015 m. LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJOS planuojamos svarbiausios veiklos Liutauras Raudonikis Direktorius LOD sekretoriato struktūra 2015 metais planuojama LOD sekretoriato darbuotojų strukūra Liutauras

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 10-415, i. k. 1122330ISAK0003D-38 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

LATVIJOS IR LIETUVOS

LATVIJOS IR LIETUVOS LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA pagal 2007 2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą PROGRAMOS VADOVAS suartina kaimynus 2008 m. balandţio 14 d. Iš dalies finansuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc PATVIRTINTA: Viešosios įstaigos Verslininkų namai 2013 m. balandžio mėn. 26 d. visuotiniame dalininkų susirinkime, protokolo Nr. DAL 01-01-02 2012 METŲ VEIKLOS A T A S K A I TA Kaunas 2013 m. TURINYS I.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŢEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES III KOMITETO 2008 M. RUGSĖJO 16 D. POSĖDŢIO NR. 4 PROTOKOLO NUTARIAMOJI

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau