(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10 (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo (toliau Aprašas) tikslas apibrėžti žurnalistų etikos inspektoriui (toliau inspektoriui) teikiamų skundų nagrinėjimo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje (toliau Tarnyba) eigą ir procedūras. 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Visuomenės informavimo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Viešojo administravimo ir kitų įstatymų nuostatomis, atsižvelgiant į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. XI-2217, reikalavimus. 3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Visuomenės informavimo įstatyme, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 4. Aprašo privalo laikytis visi Tarnybos valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau Tarnybos darbuotojai), kuriems pagal pareigybės aprašymą pavedama atlikti skundų nagrinėjimą, taip pat tie Tarnybos darbuotojai, kurie atlieka skundų administravimo funkcijas. II. INSPEKTORIUI TEIKIAMŲ SKUNDŲ ŽINYBINGUMAS 5. Inspektoriui teikiamų skundų žinybingumą nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. 6. Atlikdamas Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą, inspektorius nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus dėl: 6.1. visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo; 6.2. jų teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse.

2 kitų Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimo, jei jų tyrimas nepriklauso kitų institucijų kompetencijai. 7. Inspektorius vertina, kaip informuojant visuomenę laikomasi Visuomenės informavimo įstatyme ir kituose visuomenės informavimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų visuomenės informavimo principų. 8. Atlikdamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau Reglamentas (ES) 2016/679) bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą, inspektorius nagrinėja duomenų subjektų pagal Reglamento (ES) 2016/ straipsnio 1 dalį pateiktus skundus Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 9. Atlikdamas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą, inspektorius nagrinėja asmenų skundus dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimų. 10. Inspektoriui taip pat žinybingi skundai pateikti dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytų pažeidimų, dėl kurių pagal šio kodekso straipsnius inspektorius yra įgaliotas pradėti administracinio nusižengimo teiseną, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas. III. SKUNDO PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS. SKUNDO TURINIO REIKALAVIMAI 11. Kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo turi teisę pateikti inspektoriui skundą dėl šio Aprašo II skyriuje įvardintų teisės aktų nuostatų pažeidimo. 12. Skundai teikiami raštu: skundą teikiantis asmuo arba jo įgaliotas atstovas skundą inspektoriui gali pristatyti asmeniškai adresu Gedimino pr. 60, Vilnius arba atsiųsti paštu, faksu (8 5) , elektroniniu paštu 13. Teikiant skundą gali būti naudojamasi šio Aprašo 1 priedu patvirtinta rekomenduojama skundo forma, kuri skelbiama Tarnybos interneto svetainėje Aprašo papunkčiuose nustatytais atvejais inspektorius nagrinėja tik tų asmenų, kurių teisės visuomenės informavimo priemonėse yra pažeistos, arba jų įstatyminių atstovų, taip pat šių asmenų atstovų pagal pavedimą skundus. Aprašo papunkčiuose nurodytais atvejais anoniminiai skundai netiriami.

3 3 15. Aprašo 8 punkte nustatytu atveju skundą inspektoriui turi teisę pateikti kiekvienas duomenų subjektas, jeigu jis mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamentą (ES) 2016/679. Duomenų subjektas turi teisę įgalioti ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, kuri veikia asmens duomenų apsaugos srityje. Aprašo 8 punkte nustatytu atveju anoniminiai skundai nenagrinėjami, jei inspektorius nenusprendžia kitaip. 16. Aprašo 7 ir 9 punktuose nustatytais atvejais inspektorius nagrinėja ne tik tų asmenų, kurių teisės buvo pažeistos visuomenės informavimo priemonėse, arba jų įstatyminių atstovų skundus, bet ir kitų asmenų pateiktus, taip pat anoniminius skundus. Šiais atvejais tyrimą inspektorius gali pradėti ir savo iniciatyva. 17. Skundais nelaikomi suinteresuotų asmenų kreipimaisi, prašymai bei pranešimai žodžiu ar raštu, kuriuose ne skundžiami viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiksmai, o prašoma paaiškinti, suteikti informaciją ar pageidaujamus dokumentus, pareikšti nuomonę ar pateikti išvadą. 18. Inspektoriui teikiamame skunde turi būti nurodyta: skundą pateikusio asmens (pareiškėjo) (toliau Pareiškėjas) vardas, pavardė (pavadinimas), adresas (elektroninio pašto adresas, telefono numeris nurodomi Pareiškėjo pageidavimu); skundžiamas fizinis ar juridinis asmuo (viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas), informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas (jeigu jis yra žinomas); visuomenės informavimo priemonė ir konkreti publikacija, programa, kita viešai paskelbta informacija dėl kurios paskleidimo teikiamas skundas, informacijos paskelbimo data (kai ji yra žinoma); kai viešai visuomenės informavimo priemonėje paskelbtoje informacijoje įžvelgiamas: fizinio asmens garbės ir orumo, juridinio asmens dalykinės reputacijos pažeidimas, skunde turi būti nurodoma, kokia konkreti informacija (paskelbti teiginiai) neatitinka tikrovės, žemina garbę ir orumą, dalykinę reputaciją; privataus gyvenimo apsaugos pažeidimas, skunde turi būti nurodoma, kaip ir kokią informaciją paskleidžiant yra pažeista teisė į privataus gyvenimo apsaugą; asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2016/679 pažeidimas, apibūdinami skundžiami veiksmai (neveikimas) ir aplinkybės;

4 apsaugos nuo neigiamą poveikį nepilnamečių fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi darančios viešosios informacijos neužtikrinimas, skelbiama draudžiama informacija, skunde turi būti nurodoma, kaip pakenkta nepilnamečių interesams; visuomenės informavimo principų ir (ar) kitų Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimas, skunde turi būti nurodoma, kokie visuomenės informavimo principai (netiksli, neteisinga, šališka informacija, nuomonių įvairovės neužtikrinimas ir pan.) ir kaip jie buvo pažeisti, apibūdinami kiti pastebėti pažeidimai; draudžiamos informacijos paskelbimas, skunde turi būti nurodoma, kaip visuomenės informavimo priemonėse raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką; skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę; skleidžiama karo propaganda, kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu; platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai; propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos, dezinformacija, pažeista nekaltumo prezumpcija kita skundo tyrimui reikšminga informacija; skundą pateikusio asmens Pareiškėjo prašymas inspektoriui; skundą pateikusio asmens Pareiškėjo parašas. 19. Elektroniniu paštu atsiųstas skundas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Atsakymas į tokiu būdu gautą skundą asmeniui siunčiamas paštu skunde nurodytu adresu, įteikiamas asmeniškai arba, asmens pageidavimu, siunčiamas elektroniniu paštu. Šiame punkte nustatyta tvarka inspektoriui elektroniniu paštu pateiktas, bet saugiu elektroniniu parašu nepasirašytas skundas, yra nenagrinėjamas, jeigu inspektorius nenusprendžia kitaip. 20. Prie skundo gali būti pridedami turimi įrodymai, dokumentai ar jų aprašymas. 21. Jei asmuo skundą pasirašo sutrumpintu vardu (vardais), pavarde (pavardėmis) arba pseudonimu ir prašo tikrąjį jo vardą išlaikyti paslaptyje, jis inspektoriui turi pateikti ir vieną skundo egzempliorių pasirašytą savo tikruoju vardu (vardais). 22. Skundas, kuriame nėra bent vieno iš reikalavimų, numatytų Aprašo 18 punkte, nenagrinėjamas, jei inspektorius nenusprendžia kitaip. Tuo atveju, kai inspektorius atsisako nagrinėti skundą dėl jo turinio reikalavimų trūkumų, asmuo apie tai informuojamas per 5 darbo

5 5 dienas, nurodant šiuos trūkumus. Pašalinus trūkumus asmens skundas yra priimamas nagrinėti, o jo pateikimo data laikoma ta diena, kai buvo gautas skundas su pašalintais trūkumais. 23. Tuo atveju, kai skunde, pateiktame inspektoriui, yra nurodytas ir kitas viešojo administravimo subjektas, o skundas priklauso šių abiejų viešojo administravimo subjektų kompetencijai, skundą nagrinėti pradeda inspektorius, jei jis nurodytas kaip pirmasis viešojo administravimo subjektas arba skundo tyrimo adresatas. Tuo atveju, kai inspektorius skunde nurodytas ne kaip pirmasis viešojo administravimo subjektas ar skundo adresatas, jis per 10 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos privalo pateikti pagal kompetenciją savo pasiūlymus dėl skundo sprendimo skundo nagrinėjimą pradėjusiam viešojo administravimo subjektui. 24. Inspektorius Tarnybos darbą organizuoja taip, kad asmenys, norintys pateikti skundą asmeniškai, galėtų tai padaryti visą darbo dienos laiką. Prireikus, turi būti nustatytos ne mažiau kaip dvi papildomos valandos per savaitę, skirtos skundų priėmimui pasibaigus Tarnybos darbo dienos laikui. IV. SKUNDO REGISTRAVIMAS IR PERDAVIMAS NAGRINĖTI, NAGRINĖJIMO UŽBAIGIMAS 25. Skundo priėmimo faktas paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, jei to prašo Pareiškėjas, per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo Tarnyboje dienos patvirtinamas pažyma apie priimtus dokumentus (šio Aprašo 2 priedas) (toliau Pažyma). Pažyma pateikiama tokiu būdu, kokiu gautas skundas, jei asmuo nepageidavo kitaip. Gavus skundą tik elektroninėmis ryšio priemonėmis, gavimas patvirtinamas atsakant į elektroninį laišką, nurodant skundo priėmimo datą, registracijos numerį. 26. Aprašo 8 punkte nustatytu atveju skundo ar jo dalies priėmimo faktas patvirtinamas raštu. Šiame rašte nurodoma skundo priėmimo data, skundą ar jo dalį nagrinėjančio Tarnybos darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris, skundo registracijos numeris ir galimybė Pareiškėjo teises ginti teisme. Skundo ar jo dalies priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas Pareiškėjui įteikiamas, išsiunčiamas paštu ar elektroninėmis priemonėmis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo Tarnyboje dienos. 27. Gautas skundas ir jo priedai registruojami Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje (toliau DVS) dokumentų srities / skundų nagrinėjimo dokumentų srityje pagal metus. Skundas registruojamas į skundų registrą ir žymimas didžiosiomis raidėmis SK bei atitinkamu skaičiumi eilės tvarka, pvz., SK-1, SK-2. Kiekvienam registruotam skundui

6 6 užvedama ir atskira byla (popierinis segtuvas). Ant bylos užrašomas skundo numeris, Pareiškėjas ir gavimo data. 28. Papildomai gauti skundo nagrinėjimo dokumentai, skundo patikslinimai, jei jie savo turiniu nelaikomi nauju skundu, registruojami DVS dokumentų srities / gautų dokumentų srityje pagal metus kaip gauti dokumentai ir žymimi didžiąja raide G bei atitinkamu skaičiumi, pvz., G-1. Su skundo nagrinėjimu susiję dokumentai, tyrimo medžiaga ir kiti duomenys, reikšmingi skundo tyrimui ir sprendimo priėmimui, segami į bylą. Skundo byloje dokumentai išdėstomi chronologine tvarka (pradedant anksčiausiai ir baigiant vėliausiai Tarnyboje registruotu dokumentu), laikantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų. 29. Aprašo 6 10 punktuose numatytais pagrindais priimtas, registruotas ir Aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis skundas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodamas nagrinėti po to, kai ant skundo ir DVS užrašoma inspektoriaus rezoliucija, kurioje pažymima apie pavedimą atsakingam Tarnybos struktūrinio padalinio vadovui organizuoti skundo tyrimą. Tarnybos darbuotojas, kuriam paskirtas skundo nagrinėjimas, gauna skundo bylą ir, DVS priėmęs užduotį, pradeda skundo tyrimą. 30. Pagal patvirtintus pareigybių aprašymus skundą turi teisę nagrinėti vyriausieji specialistai, darbuotojai, kurių pareigybių aprašymuose numatytas skundų nagrinėjimas. Jei inspektoriaus rezoliucijoje nurodomi keli valstybės tarnautojai, pirmasis nurodytas organizuoja skundo nagrinėjimą. 31. Atsakingas už skundo nagrinėjimą Tarnybos darbuotojas turi nusišalinti nuo skundo nagrinėjimo, jeigu: jis yra Pareiškėjui artimas asmuo (pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą sąvokos apibrėžtį); tarp jo ir Pareiškėjo yra pavaldumo santykiai; dėl kitų priežasčių, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, kyla pagrįstų abejonių dėl nešališkumo. 32. Šio Aprašo 31 punkte nustatytais atvejais sprendimą dėl Tarnybos darbuotojo nušalinimo nuo skundo nagrinėjimo priima Tarnybos struktūrinio padalinio vadovas Tarnybos darbuotojo pranešimo pagrindu arba savo iniciatyva.

7 7 V. SKUNDO NAGRINĖJIMAS. ATSISAKYMO NAGRINĖTI SKUNDĄ PAGRINDAI 33. Skundo nagrinėjimas tai pagrindinė ir kompleksinė skundo tyrimo organizavimo procedūra, apimanti skundo medžiagos surinkimą, papildomos informacijos, susijusios su skundo tyrimu, prašymą ir gavimą, surinktų duomenų, faktinių aplinkybių bei kitos informacijos įvertinimą, jų registraciją DVS ir sprendimo projekto pateikimą inspektoriui. 34. Tarnybos darbuotojas, nagrinėjantis skundą, privalo išsamiai patikrinti ir įsitikinti, ar skundas atitinka šio Aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus. Nustatęs, jog skunde yra trūkumų, Tarnybos darbuotojas imasi šio Aprašo 22, 44 punktuose numatytų priemonių šiems trūkumams pašalinti. 35. Skundo nagrinėjimą atliekantis Tarnybos darbuotojas privalo užtikrinti ir imtis priemonių, kad skundas bei jo medžiaga nebūtų atskleista tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su skundo tyrimu, taip pat kitiems asmenims, kurių įsikišimas į skundo nagrinėjimą gali pakenkti objektyviam, visapusiškam ir teisingam skundo ištyrimui ir (ar) sprendimo priėmimui, išskyrus asmenis, kurie skundo tyrimo metu teikia paaiškinimus bei kitą medžiagą. 36. Inspektorius atsisako nagrinėti skundą, jo tyrimą nutraukia skundą grąžindamas jį pateikusiam asmeniui, jeigu: skunde nurodytų aplinkybių nagrinėjimas nepriklauso inspektoriaus kompetencijai. Šiuo atveju skundas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduodamas viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai pranešama asmeniui, pateikusiam skundą. Kai asmens skundą nagrinėti kompetentinga institucija yra teismas, skundas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui kartu su reikalinga informacija; pradėjus nagrinėti skundą paaiškėja, kad jį tuo pačiu klausimu nagrinėja ir teismas. Šiuo atveju skundo nagrinėjimas sustabdomas, kol jį išnagrinės teismas. Apie skundo nagrinėjimo sustabdymą pranešama skundą pateikusiam asmeniui. Šiuo atveju skundo tyrimas atnaujinamas tik asmeniui pageidaujant ir apie tai raštiškai informavus inspektorių; teismas ar inspektorius jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą. Šiuo atveju apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos;

8 neįmanoma pradėti skundo nagrinėjimo dėl duomenų trūkumo, o skundą pateikęs asmuo prašomas nepateikia būtinų skundo nagrinėjimui duomenų arba dėl objektyvių priežasčių negali jų pateikti; dėl skunde keliamo klausimo (skundo dalyko) yra pradėtas ikiteisminis tyrimas; asmuo atsisako skundo ir apie tai raštu praneša inspektoriui. 37. Šio Aprašo 36.6 punkte nustatytu atveju asmeniui atsisakius dalies skundo reikalavimų, skundas nagrinėjamas tik toje dalyje, kurioje reikalavimų neatsisakyta. 38. Tuo atveju, kai priimamas sprendimas atsisakyti nagrinėti skundą, skundą pateikusiam asmeniui turi būti nurodyti atsisakymo jį nagrinėti pagrindai, sprendimo apskundimo tvarka. 39. Aprašo 8 punkte nustatytu atveju priimamas sprendimas atsisakyti nagrinėti skundą ar jo dalį ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo Tarnyboje dienos pranešama Pareiškėjui, nurodant atsisakymo nagrinėti skundą ar jo dalį pagrindą (pagrindus), jeigu: skundas ar jo dalis neatitinka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nurodytų reikalavimų, taikomų skundo turiniui. Šis Aprašo papunktis negali būti pagrindas atsisakyti nagrinėti skundą, jei skundas be šios informacijos gali būti nagrinėjamas; skunde nurodytų aplinkybių ar dalies jų tyrimas nepriklauso inspektoriaus kompetencijai; skundas ar jo dalis tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėta Tarnyboje, išskyrus atvejus, kai nurodoma naujų aplinkybių ar pateikiama naujų faktų; skundas ar jo dalis tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėta arba yra nagrinėjama Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teisme; skundas ar jo dalis tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėta kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijoje; dėl skundo ar jo dalies dalyko yra pradėtas ikiteisminis tyrimas; skundo tekstas neįskaitomas, neaiškiai suformuluotas Pareiškėjo prašymas ar skundo turinys nesuprantamas; nuo skunde ar jo dalyje nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo gavimo Tarnyboje dienos praėjo daugiau kaip 2 metai. 40. Kai šio Aprašo 8 punkte nustatytu atveju gautame skunde nurodytų aplinkybių ar jų dalies tyrimas nepriklauso inspektoriaus kompetencijai, Tarnyba per šio Aprašo 36.1

9 9 papunktyje nurodytą terminą perduoda skundą ar jo dalį kompetentingai institucijai ir apie tai praneša Pareiškėjui. Kai kompetentinga institucija yra teismas, skundas ar jo dalis grąžinamas Pareiškėjui pateikiant informaciją, kur jam reikėtų kreiptis. 41. Aprašo 8 punkto nustatytu atveju skundo nagrinėjimas nutraukiamas ir inspektorius priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą ar jo dalį ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo Tarnyboje dienos praneša Pareiškėjui, nurodydamas atsisakymo nagrinėti skundą ar jo dalį pagrindą (pagrindus), jeigu: gaunamas Pareiškėjo prašymas nenagrinėti skundo ar jo dalies; paaiškėja, kad yra Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 6, 8 punktuose nurodytas pagrindas (nurodyti pagrindai) atsisakyti nagrinėti skundą ar jo dalį; Pareiškėjas Tarnybos reikalavimu nepateikia papildomų dokumentų ir (ar) informacijos, be kurių neįmanoma išnagrinėti skundo ar jo dalies; paaiškėja, kad negalima skundo ar jo dalies išnagrinėti dėl informacijos trūkumo ar kitų reikšmingų aplinkybių; paaiškėja, kad Pareiškėjas mirė. 42. Apie skundo ar jo dalies nagrinėjimo nutraukimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio Aprašo 41 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos pranešama Pareiškėjui, išskyrus 41.5 punkte nurodytą atvejį. VI. PAPILDOMOS SKUNDO TYRIMUI REIKALINGOS INFORMACIJOS PRAŠYMAS 43. Skundą tiriantis Tarnybos darbuotojas privalo surinkti visą skundo tyrimui būtiną informaciją ir (ar) dokumentus, reikiamais atvejais gauti paaiškinimus žodžiu ir (ar) raštu. Dokumentų ir informacijos, reikalingų skundo tyrimui, reikalavimas turi būti motyvuotas. 44. Pakartotinai prašyti dokumentų ir informacijos iš skundą pateikusio asmens būtina tik tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, jog prašymo pateikti dokumentus ar informaciją asmuo negavo, o šių dokumentų ir informacijos gavimas yra būtinas skundo išnagrinėjimui. 45. Aprašo 8 punkte nustatytu atveju reikalavimas iš Pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus ir (ar) informaciją, reikalingus skundui ar jo daliai nagrinėti, turi būti motyvuotas. Pareiškėjui pranešama apie papildomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikimo padarinius. Pareiškėjas turi pateikti skundui ar jo daliai nagrinėti reikalingus papildomus dokumentus ir

10 10 informaciją per Tarnybos raštu nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos. 46. Jeigu skundą pateikęs asmuo šio Aprašo 43 punkte numatytu atveju nepateikia inspektoriui prašomų dokumentų ir informacijos, be kurių neįmanoma pradėti ar iki galo ištirti skundą, t. y. atsiradus šio Aprašo 36.4 papunktyje numatytam pagrindui, skundo tyrimas nutraukiamas. 47. Pakartotinai prašyti paaiškinimų ir (ar) informacijos iš viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo būtina tik tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, jog prašymo pateikti paaiškinimus ir (ar) informaciją viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas negavo, o šių paaiškinimų ir (ar) informacijos gavimas yra reikalingas objektyviam, visapusiškam ir teisingam skundo išnagrinėjimui. 48. Aprašo 47 punkte nurodytų paaiškinimų ir (ar) informacijos nepateikimas inspektoriui nekliudo priimti sprendimą viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo atžvilgiu. 49. Šio Aprašo nustatytais atvejais skundo tyrimą bei jo organizavimą atliekantys, taip pat suinteresuotiems asmenims susipažįstant su skundo nagrinėjimo medžiaga dalyvaujantys Tarnybos darbuotojai privalo saugoti informaciją apie asmens privataus gyvenimo aplinkybes, valstybės, tarnybos, profesines, komercines (gamybines), informacijos šaltinio, banko ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų saugomas paslaptis bei įstatymų saugomus asmens duomenis, kuriuos sužinojo eidami pareigas. VII. SKUNDO NAGRINĖJIMO TERMINAI 50. Inspektorius gautą skundą išnagrinėja ir priima sprendimą per 3 mėnesius nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai iškyla būtinybė išsamiau patikrinti skundo duomenis. 51. Aprašo 22 punkte nustatytu atveju skundo tyrimo termino pradžia skaičiuojama nuo skundo su pašalintais trūkumais pateikimo inspektoriui (gavimo Tarnyboje) dienos. 52. Laikoma, kad būtinybė išsamiau patikrinti duomenis atsiranda tais atvejais, kai skundas yra didelės apimties (pvz., skundžiamasi dėl keleto visuomenės informavimo priemonių, publikacijų, transliacijų ar laidų), skundžiami veiksmai yra tęstinio pobūdžio (pvz., papildomai pateikiama nauja informacija, susijusi su konkretaus skundo tyrimu), taip pat šio Aprašo 44 ir 47 punktuose numatytais atvejais.

11 Praėjus Aprašo 50 punkte nustatytam terminui apie skundo nagrinėjimo pratęsimą turi būti pranešama skundą pateikusiam asmeniui. 54. Skundas turi būti išnagrinėtas per įmanomai trumpiausią laiką. 55. Aprašo 8 punkto nustatytu atveju pranešama Pareiškėjui apie skundo nagrinėjimo pažangą, jei skundas ar jo dalis neišnagrinėta, ar rezultatus ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo skundo gavimo Tarnyboje dienos. 56. Aprašo 8 punkte nustatytu atveju Skundas ar jo dalis turi būti išnagrinėta ir Pareiškėjui atsakyta per 4 mėnesius nuo skundo gavimo Tarnyboje dienos, išskyrus atvejus, kai dėl skunde ar jo dalyje nurodytų, ar nagrinėjimo metu paaiškėjusių aplinkybių sudėtingumo, informacijos apimties, skundžiamo asmens ir kitų juridinių ar fizinių asmenų vengimo vykdyti inspektoriaus reikalavimus, skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio arba kitų objektyvių priežasčių būtina skundo ar jo dalies nagrinėjimą pratęsti. Šiais atvejais skundo ar jo dalies nagrinėjimo terminas pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. Bendras skundo ar jo dalies nagrinėjimo terminas negali būti ilgesnis negu 6 mėnesiai nuo skundo gavimo Tarnyboje dienos. Apie skundo ar jo dalies nagrinėjimo termino pratęsimą ir pratęsimo priežastis pranešama Pareiškėjui. Skundas ar jo dalis turi būti išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką. VIII. SPRENDIMO PRIĖMIMAS. SPRENDIMO TURINYS 57. Tarnybos darbuotojas, išnagrinėjęs skundą, pateikia tiesioginiam vadovui sprendimo projektą kartu su skundu ir visa kita skundo tyrimo medžiaga. Suderintas sprendimo projektas pateikiamas inspektoriui. 58. Kilus klausimui dėl sprendimo projekto pagrįstumo, nepakankamo išsamumo ir kitais panašiais atvejais, sprendimo projektas yra svarstomas kolegialiai, t. y. dalyvaujant inspektoriui, tiesioginiam vadovui, skundą tyrusiam Tarnybos darbuotojui. Inspektoriui nusprendus, sprendimo projekto svarstyme gali dalyvauti ir kiti Tarnybos darbuotojai. 59. Išnagrinėjęs skundą ir pripažinęs jį pagrįstu, inspektorius priima Visuomenės informavimo įstatyme numatytą sprendimą, kuriuo gali: įspėti viešosios informacijos rengėjus ir (ar) skleidėjus, už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingus (fizinius) asmenis apie pastebėtus Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti;

12 reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią asmens garbę ir orumą ar kenkiančią jo teisėtiems interesams, arba sudarytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią informaciją; kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas ir Visuomenės informavimo etikos asociaciją dėl pastebėtų Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų; administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradėti administracinio nusižengimo teiseną; administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas; skundą pripažinti nepagrįstu; tyrimą, pradėtą savo iniciatyva, baigti, jeigu pažeidimai ar aplinkybės, dėl kurių buvo pradėtas tyrimas, nepasitvirtina; atsisakyti nagrinėti skundą; skundo tyrimą nutraukti. 60. Išnagrinėjus skundą Aprašo 8 punkte nustatytu atveju, motyvuotai nusprendžiama: pripažinti skundą ar jo dalį pagrįsta; atmesti skundą ar jo dalį. 61. Kai skundas ar jo dalis pripažįstama pagrįsta, inspektorius motyvuotai teikia duomenų valdytojui ir (ar) duomenų tvarkytojui nurodymus, rekomendacijas ir (ar) taiko kitas Reglamento (ES) 2016/ straipsnio 2 dalyje ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 33 straipsnyje nurodytas priemones. 62. Inspektoriaus sprendime nurodoma: skundo tyrimo metu nustatytos aplinkybės, surinkti įrodymai bei viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklos (pažeidimų) teisinis įvertinimas. 63. Inspektoriaus priimtą sprendimą sudaro šios dalys: įžanginė sprendimo dalis. Šioje sprendimo dalyje nurodoma: sprendimo priėmimo laikas ir vieta, sprendimą priėmusio pareigūno pavadinimas, asmens, pateikusio skundą, vardas ir pavardė, viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, kurio veiksmai skundžiami, visuomenės informavimo priemonė, skundo dalykas;

13 aprašomoji sprendimo dalis. Šioje sprendimo dalyje nurodoma: skundo pagrindas, viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo paaiškinimai (jeigu jie gauti); motyvuojamoji sprendimo dalis. Šioje sprendimo dalyje nurodoma: skundo nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės, informacija ar dokumentai, kuriais remiantis grindžiamos išvados, argumentai, dėl kurių atmetami ar pripažįstami nepagrįstais asmens, pateikusio skundą, reikalavimai ar viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo paaiškinimai, įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas sprendimas, nuorodos į konkrečias teisės normas, kurios buvo taikomos nagrinėjant skundą; rezoliucinė sprendimo dalis. Šioje sprendimo dalyje nurodoma: inspektoriaus išvada dėl skundo pagrįstumo, taikytinos (poveikio) priemonės ir (ar) įpareigojimai, sprendimo apskundimo terminas ir tvarka. 64. Priimtas sprendimas yra išdėstomas (įforminamas) sprendimo formoje (šio Aprašo 3 priedas). Sprendimas įkeliamas į DVS dokumentų srities / veiklos organizavimo sprendimų sritį ir registruojamas DVS sprendimų registre, laikantis Tarnyboje patvirtinto registrų sąrašo reikalavimų. Sprendimo numeris žymimas didžiosiomis raidėmis SPR ir atitinkamu skaitmeniu (pvz., SPR-1 ). Sprendimo numerio rekvizitas turi turėti ir papildomą nuorodą į skundą ir jo gavimo metus, kurį išnagrinėjus priimtas sprendimas (pvz., (SK-1, 2018)SPR-1). 65. Sprendimą pasirašo inspektorius. 66. Pasirašoma tiek sprendimo egzempliorių, kad po vieną atitektų skundą pateikusiam asmeniui, viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui (-ams), duomenų valdytojui ir (ar) tvarkytojui, dėl kurio (-ių) veiksmų priimtas sprendimas. Vienas pasirašytas egzempliorius lieka Tarnyboje. 67. Su priimtu sprendimu inspektorius supažindina skundą pateikusį asmenį bei viešosios informacijos rengėją ir (ar) skleidėją dėl kurio veiksmų priimtas sprendimas. 68. Tais atvejais, kai skundas pripažįstamas nepagrįstu, inspektorius privalo raštu motyvuotai atsakyti skundą pateikusiam asmeniui. 69. Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos raštu pranešama Pareiškėjui ir skundžiamam asmeniui, išskyrus Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 3 dalyje nurodytus atvejus, kai ketinama skirti administracinę baudą. 70. Suinteresuotiems asmenims sprendimas išsiunčiamas su atitinkamu lydinčiuoju raštu (lydraščiu), kuris įkeliamas į DVS skundų nagrinėjimo sritį pagal metus ir per DVS

14 14 formuojama užduotis už išsiuntimą atsakingam Tarnybos darbuotojui. Lydinčiajame rašte gavėjų adresai nerašomi, tačiau jie pateikiami už išsiuntimą atsakingam Tarnybos darbuotojui įrašant DVS siunčiamo dokumento kortelėje esančioje eilutėje adresatas (iš sąrašo) ar adresatas (tekstas). Sprendimas išsiuntimui pateikiamas tą pačią darbo dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos. Sprendimas išsiunčiamas per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo. IX. SPRENDIMO VIEŠAS PASKELBIMAS 71. Išnagrinėjęs skundą ir jį pripažinęs pagrįstu inspektorius priimtą sprendimą skelbia viešai, išskyrus atvejus: Kai skundą pateikęs asmuo to neprašo; Kai kyla abejonių, kad priimto sprendimo viešas paskelbimas pažeis asmens, pateikusio skundą, teises ar interesus. 72. Inspektoriaus priimtas sprendimas viešai skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 73. Sprendimas, išskyrus Aprašo punktuose numatytus atvejus, per 3 darbo dienas nuo priėmimo turi būti paskelbtas Tarnybos interneto svetainėje. 74. Tais atvejais, kai inspektoriaus priimtas sprendimas skelbiamas viešai, rezoliucinė inspektoriaus sprendimo dalis taip pat turi būti nedelsiant paskelbta toje visuomenės informavimo priemonėje, kurioje inspektorius nustatė pažeidimą. X. SPRENDIMO APSKUNDIMO TVARKA 75. Inspektoriaus priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o tais atvejais, kai sprendimas viešai neskelbiamas, per 30 dienų nuo jo gavimo dienos arba dienos, kai sprendimo turinys tapo žinomas adresatui. XI. SPRENDIMO VYKDYMO KONTROLĖ 77. Kaip vykdomi inspektoriaus priimti sprendimai, prižiūri skundo tyrimą atlikęs Tarnybos darbuotojas ir struktūrinio padalinio vadovas.

15 Pažeidus šio Aprašo 74 punkte nustatytą sprendimo viešo paskelbimo tvarką, gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta atsakomybė. XII. SUSIPAŽINIMAS SU SKUNDO TYRIMO DOKUMENTAIS 79. Susipažinti su inspektoriaus išnagrinėto ar nagrinėjamo skundo byla gali skundą pateikęs asmuo, viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, duomenų valdytojas ir (ar) duomenų tvarkytojas dėl kurio veiksmų yra priimtas sprendimas ar kurio veiksmai yra tiriami. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka su skundo byla gali susipažinti ir kiti subjektai. 80. Norėdamas susipažinti su skundo bylos dokumentais, taip pat gauti skundo bylos dokumento kopiją suinteresuotas asmuo pateikia šio Aprašo 4 priede nustatytos formos prašymą (toliau prašymas), kuris registruojamas ir įsegamas į skundo bylą. 81. Prašymas pateikti skundo bylos dokumento kopiją gali būti siunčiamas paštu, pristatomas asmeniškai į Tarnybą arba siunčiamas elektroniniu paštu pasirašius saugiu elektroniniu parašu. 82. Su skundo bylos dokumentais susipažįstama, skundo bylos dokumentų kopijos daromos tik po to, kai tenkinamas toks prašymas. Šį klausimą išsprendžia inspektorius arba jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas. 83. Su skundo bylos dokumentais susipažįstama, skundo bylos dokumentų kopijos daromos Tarnybos administracinėse patalpose tiesiogiai dalyvaujant skundo tyrimą atlikusiam Tarnybos darbuotojui, o jei tokios galimybės nėra bet kuriam kitam inspektoriaus įgaliotam Tarnybos darbuotojui. 84. Teikiant asmeniui skundo bylos dokumentų kopijas arba leidžiant susipažinti su jų turiniu, turi būti užtikrinta kitų asmenų asmens duomenų apsauga, neturi būti teikiami pertekliniai kito asmens duomenys. Jei yra galimybė, dokumentai, kuriuos sudaro šio Aprašo 49 punkte nurodyta saugotina informacija ar duomenys, skundo byloje atskiriami ir atitinkamai pažymimi. 85. Prašymas susipažinti su skundo bylos dokumentais, taip pat daryti jų kopijas netenkinamas, kai yra bent viena šių aplinkybių: nepateikiamas rašytinis prašymas; prašymą pateikia netinkamas subjektas;

16 prašoma pateikti kopiją ir (ar) susipažinti su skundo byloje esančiu dokumentu, kuriame yra šio Aprašo 49 punkte nurodyti saugotini duomenys ir nėra galimybės prašomos informacijos pateikti tokiu būdu, kad nebūtų atskleisti saugotini asmens duomenys. 86. Jei prašymas susipažinti su skundo bylos dokumentais ir (ar) daryti jų kopijas yra netenkinamas, tokio sprendimo motyvai pateikiami raštu. 87. Dokumentai, kuriuos sudaro šio Aprašo 49 punkte nurodyta saugotina informacija, gali būti pateikiami tik teismui ir tik teismo reikalavimu. Tuo atveju, kai teismas prašo perduoti skundo bylą su joje esančiais dokumentais, yra užpildomas ir kartu su skundo byla teismui perduodamas dokumentų laikino perdavimo naudotis aktas (šio Aprašo 5 priedas). 88. Inspektoriaus sprendimo kopijos išdavimui taikomos tos pačios sąlygos kaip ir bet kuriam kitam skundo, dėl kurio priimtas sprendimas, bylos dokumentui. 89. Už skundo nagrinėjimo medžiagos ir (ar) joje esančių dokumentų saugumą bei duomenų apsaugą atsakingi: nuo skundo perdavimo nagrinėti iki skundo bylos perdavimo saugoti momento Tarnybos darbuotojas, kuriam pavesta atlikti tyrimą; nuo skundo bylos perdavimo saugoti momento Tarnybos darbuotojas, atsakingas už Tarnybos dokumentų tvarkymą (archyvavimą). XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 90. Aprašas tvirtinamas, keičiamas (naikinamas) inspektoriaus įsakymu. 91. Šis Aprašas įsigalioja nuo inspektoriaus įsakyme nurodytos datos. 92. Šis Aprašas skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.

17

18 Asmens skundų nagrinėjamo tvarkos aprašo 1 priedas (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) (Rekomenduojama skundo forma) (Pareiškėjo vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas) (Adresas) (Elektroninio pašto adresas, telefono numeris (nurodoma pareiškėjui pageidaujant) (Atstovo vardas, pavardė (jei skundą pateikia pareiškėjo atstovas), pridėkite atstovo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą) Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai Gedimino pr. 60, Vilnius El. p. 1 SKUNDAS (data) 1. Skundžiamas fizinis ar juridinis asmuo (viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas), informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas (pvz.: socialinio tinklo Facebook paskyros, interneto svetainės valdytojas (jei jis žinomas): 2. Visuomenės informavimo priemonė (pvz.: laikraštis, televizija, interneto portalas, knyga ir pan.) ir konkreti publikacija, programa, kita viešai paskelbta informacija dėl kurios paskleidimo teikiamas skundas, informacijos paskelbimo data (jei ji žinoma): 3. Įžvelgiamas pažeidimas (galite pasirinkti daugiau nei vieną): garbės ir orumo Nurodykite, kokia konkreti informacija (paskelbti teiginiai) neatitinka tikrovės, žemina Jūsų (ar atstovaujamo asmens) garbę ir orumą. Pateikite visas aplinkybes, kodėl ši informacija neatitinka tikrovės ir kaip ji žemina Jūsų garbę ir orumą (ši informacija būtina skundo tyrimui): privataus gyvenimo apsaugos 1 Skundas pateiktas elektroniniu paštu turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

19 Nurodykite, kaip ir kokią informaciją atskleidžiant pažeista Jūsų (ar atstovaujamo asmens) privataus gyvenimo apsauga (ši informacija būtina skundo tyrimui): asmens duomenų tvarkymo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 Apibūdinkite asmens duomenų tvarkymo pažeidimą, nurodykite kokie Jūsų (ar atstovaujamo asmens) asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Reglamentą (ES) 2016/679 (ši informacija būtina skundo tyrimui): apsaugos nuo neigiamą poveikį nepilnamečių asmenų fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi darančios viešosios informacijos neužtikrinimas Nurodykite, kaip pakenkta nepilnamečių interesams, kokia pornografinio, smurtinio pobūdžio bei žalingus įpročius skatinanti ir pan. informacija buvo paskelbta: skelbiama draudžiama informacija Apibūdinkite, kaip visuomenės informavimo priemonėse raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką; skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę; skleidžiama karo propaganda, kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu; platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai; propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos, dezinformacija, pažeista nekaltumo prezumpcija. pažeidžiami visuomenės informavimo principai ir kiti pažeidimai Nurodykite, kokie visuomenės informavimo principai (netiksli, neteisinga, šališka informacija, nuomonių įvairovės neužtikrinimas ir pan.) ir kaip jie buvo pažeisti. Apibūdinkite kitus pažeidimus. 4. Nurodykite, ar dėl skunde išdėstytų aplinkybių kreipėtės į informaciją paskelbusį asmenį? Ne Taip Kada ir kokiu būdu, kokį atsakymą gavote? Jeigu turite, pridėkite gauto atsakymo kopiją: 5. Ar dėl to paties klausimo kreipėtės į kitą instituciją, policiją, prokuratūrą, teismą? Jei kreipėtės, pateikite šios institucijos duomenis. Jeigu turite, pridėkite gautų atsakymų kopiją, nurodykite ikiteisminio tyrimo, bylos numerį: Taip. Institucijos pavadinimas: Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, ikiteisminio tyrimo Nr.: Skundas tuo pačiu klausimu jau nagrinėjamas teisme, bylos Nr.:

20 Ne, nesikreipiau. 6. Kita informacija ir aplinkybės, Jūsų manymu, susijusios su teikiamu skundu. 7. Ar palaikote galimybę užbaigti skundo tyrimą taikiu susitarimu? Jei taip, tuomet nurodykite susitarimo sąlygas. gauti 8. Visą informaciją, susijusią su skundo nagrinėjimu bei priimtais sprendimais, norėčiau Nurodykite kokiu būdu pageidaujate gauti informaciją bei pateikite kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, adresą) Žurnalistų etikos inspektoriaus prašau: atlikti tyrimą, skundą pripažinti pagrįstu ir: įspėti viešosios informacijos rengėją (skleidėją), už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingą (fizinį) asmenį apie pastebėtus Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti; reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią asmens garbę ir orumą ar kenkiančią jo dalykinei reputacijai, teisėtiems interesams, arba sudarytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią informaciją; teikti duomenų valdytojui ir (ar) duomenų tvarkytojui nurodymus, rekomendacijas ir (ar) taikyti kitas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/ straipsnio 2 dalyje ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 33 straipsnyje nurodytas priemones; taikyti Administracinių nusižengimų kodekse numatytą atsakomybę; kita (įrašykite): PRIDEDAMA: Pridėkite dokumentus (jų kopijas), pagrindžiančius skundą (visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą informaciją, turimus įrodymus, jų aprašymus ir pan.) Esu informuotas ir sutinku, kad šiame skunde nurodyti mano asmens duomenys, skunde nurodyta informacija, skundo nagrinėjimo aplinkybės, skundo nagrinėjimo metu gauta informacija, Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas būtų tvarkomi šio skundo nagrinėjimo ir vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais. Patvirtinu, kad visa šiame skunde pateikta informacija yra teisinga. (parašas) (vardas, pavardė)

21 Asmenų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo 2 priedas (Skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento forma) (įstaigos pavadinimas, duomenys) (pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris arba pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris*) PAŽYMA APIE PRIIMTĄ SKUNDĄ Nr. (data) Pažymime, kad Jūsų skundas dėl (trumpas skundo turinio apibūdinimas) gautas Nr. (data) (registracijos numeris) Skundą priėmė (skundą priėmusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė) (telefono numeris) *Jeigu pareiškėjas duomenis nurodo.

22 Asmenų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo 3 priedas ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIUS SPRENDIMAS DĖL...PASKELBTOS INFORMACIJOS m. gruodžio... d. Nr. (SK-269, 2018) SPR- Vilnius Įžanginė sprendimo dalis. Aprašomoji sprendimo dalis. Motyvuojamoji sprendimo dalis. Rezoliucinė sprendimo dalis. Sprendimo apskundimo terminas ir tvarka. Žurnalistų etikos inspektorius Vardas, Pavardė

23 Asmenų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo 4 priedas (Prašymo susipažinti su skundo bylos dokumentais ir (ar) gauti jų kopijas forma) Pareiškėjas (-a) (vardas, pavardė) Adresas Tel. El. pašto adresas (kaimas, rajonas, gatvė, miestas, pašto indeksas) Žurnalistų etikos inspektoriui Gedimino pr. 60, Vilnius PRAŠYMAS SUSIPAŽINTI SU SKUNDO BYLOS DOKUMENTAIS IR (AR) GAUTI SKUNDO BYLOS DOKUMENTŲ KOPIJAS Nr. (data) Prašau leisti susipažinti su šiais skundo bylos dokumentais ir (ar) gauti skundo bylos dokumento kopiją: Nr. Skundo numeris, metai Dokumento aprašymas (pavadinimas, data, numeris) Lapų skaičius Žyma dėl kopijos* 1. reikalinga nereikalinga 2. reikalinga nereikalinga * reikiamą pažymėti PRIDEDAMA: 1. (parašas) (vardas, pavardė) Pastaba: Jeigu esate įgaliotas susipažinti su skundo bylos dokumentais ir (ar) gauti skundo bylos dokumentų kopijas, pridėkite įstatymo numatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją.

24 Asmenų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo 5 priedas (Dokumentų laikino perdavimo naudotis faktą patvirtinančio dokumento forma) (dokumentus perduodančios įstaigos pavadinimas) DOKUMENTŲ LAIKINO PERDAVIMO NAUDOTIS AKTAS Nr. (data) (sudarymo vieta) 1. Dokumentų perdavimo pagrindas: 1.1. (teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) vadovaujantis dokumentai perduodami, nuorodos) 1.2. (raštiško kreipimosi dėl dokumentų perdavimo nuoroda) 2. Dokumentus laikinai perima (įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas) (toliau Gavėjas). 3. Dokumentų perėmimo tikslas: 4. Laikinai perduodami dokumentai: Fondo numeris Apyrašo numeris Kito apskaitos dokumento pavadinimas Bylos numeris (indeksas) Bylos antraštė (dokumento pavadinimas) Bylos chronologinės ribos (data); dokumento data ir numeris Apimtis Pastabos Bendras laikinai perduodamų naudotis bylų ir (ar) dokumentų skaičius (skaitmenimis ir žodžiais)

25 5. Dokumentų grąžinimo terminas. 6. Laikinai perimti dokumentai, juose esanti informacija arba dokumentų kopijos negali būti perduotos tretiesiems asmenims be dokumentus perdavusios įstaigos sutikimo, jei įstatymai nenustato kitaip. Gavėjas atsako už perimtų dokumentų saugumą, fizinę būklę ir jų grąžinimą teisės norminių aktų nustatytais ar šiame akte (grąžinimo termino pratęsimo atveju rašte) nurodytais terminais. 7. Šis aktas surašytas dviem egzemplioriais po vieną dokumentus perduodančiai įstaigai ir Gavėjui. Dokumentus perdavė (įstaigos vadovo ar kito įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (data) Dokumentus perėmė (parašas) (vardas ir pavardė) (įstaigos vadovo ar kito (parašas) (vardas ir pavardė) įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (data) Dokumentus grąžino (įstaigos vadovo ar kito įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (data) Dokumentus priėmė (parašas) (vardas ir pavardė) (įstaigos vadovo ar kito įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) (data) Pastabos: 1. Prireikus įstaigos ir Gavėjo rašytiniu susitarimu dokumentų grąžinimo terminas gali būti pratęstas. 2. Aktas nesudaromas, kai prokuratūra ar ikiteisminio tyrimo įstaiga dokumentus paima pagal kratos arba poėmio protokolą.

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-101-1 VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau