Pirmieji mokytojai 1967 m. mokiniai ir mokytojai Mokyklos choras 1969 m. I-oji akordeonistų laida 1971 m. Mokslo metų užbaigimas 1976 m m. rugpj

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Pirmieji mokytojai 1967 m. mokiniai ir mokytojai Mokyklos choras 1969 m. I-oji akordeonistų laida 1971 m. Mokslo metų užbaigimas 1976 m m. rugpj"

Transkriptas

1 Pirmieji mokytojai 1967 m. mokiniai ir mokytojai Mokyklos choras 1969 m. I-oji akordeonistų laida 1971 m. Mokslo metų užbaigimas 1976 m m. rugpjūčio 10 d. įsteigta Molėtų muzikos mokykla tuometinėje Molėtų vidurinėje mokykloje. Pirmasis direktorius Juozas Šavelis ir mokytojai Nijolė Budrienė, Fruma Šteinbuk, Rimas Bardauskas, Onutė Abišalaitė, priėmė mokytis pirmuosius 70 akordeono ir fortepijono skyriaus mokinius. Kasmet mokykla augo mokytojų kolektyvą papildė nauji mokytojai, buvo steigiamos naujos specialybės m. įsteigtos triūbos, klarneto specialybės, 1970 m. jau dainavo pionierių choras, grojo akordeonistų orkestras m. mokykla persikėlė į naujas patalpas Vilniaus g. 53. Čia buvo sudarytos geresnės darbo sąlygos, augo materialinė bazė. Mokykla jau turėjo 13 pianinų, rojalį, 25 pučiamuosius instrumentus, 19 akordeonų. Mokykloje buvo 12 klasių, salė, sandėlys, biblioteka, mokytojų kambarys, direktoriaus kabinetas, klasės aprūpintos vaizdinėmis priemonėmis, aparatūra muzikos klausymui. Mokykloje mokėsi 144 mokiniai m. įsteigiama kanklių, 1981 m. smuiko specialybės m. mokyklai vadovavo direktorė Nijolė Budrienė, o 1982 m. rugsėjo 1 d. mokyklos direktoriaus pareigos patikėtos Kazimierui Tučinskui. Pedagogų kolektyvas pasipildė naujais mokytojais, tobulėjo ugdymo procesas: gabiausi mokiniai, meno kolektyvai aktyviai koncertavo, dalyvavo respublikiniuose festivaliuose ir konkursuose, buvo užmegzti ryšiai su J. Tallat Kelpšos aukštesniąja muzikos mokykla. Jos paskirtas atsakingas asmuo kasmet vertino baigiamuosius mokyklos egzaminus m. įsteigiama chorinio dainavimo, o po ketverių metų birbynės specialybės m. mokykla persikėlė į naujas patalpas, esančias Molėtų vaikų darželio- lopšelio Vyturėlis korpuse, Vilniaus g. 57. Palaipsniui pradėtas modernizuoti ugdymo procesas: atnaujinami ir perkami nauji muzikos instrumentai, įgarsinimo aparatūra, kompiuteriai su muzikine programine įranga, įrengiama garso įrašų studija. Mokytojų darbo vietos aprūpinamos kompiuterine technika, taikomi nauji ugdymo metodai. Šiuolaikinių mokymo metodų ir būdų taikymas, naujų mokymo priemonių naudojimas gerino ugdymo proceso kokybę mokykloje, įtakojo ugdymo turinio pokyčius. Mokykloje suburtas stiprus profesionalių pedagogų kolektyvas. Ypatingas dėmesys kiekvienais mokslo metais skiriamas pedagogų dalykinės, metodinės kvalifikacijos tobulinimui. Mokykla tapo rajono muzikos mokytojų metodinės veiklos centru. Čia vyksta rajono mokyklų muzikos mokytojų metodinio ratelio užsiėmimai į kuriuos atvyksta muzikos mokytojai iš kitų rajonų. Metodinius užsiėmimus organizuoja mokyklos mokytojai, taip pat kviečiami lektoriai iš Vilniaus, Kauno. Meistriškumo pamokas su mūsų mokyklos mokiniais vedė

2 Mokykla šiandien LMTA docentai Dainius Puišys, Aušrelė Juškevičienė, profesoriai Algirdas Budrys, Lina Naikelienė, akordeonistas Martynas Levickis, mokytojas ekspertas Albinas Pupkevičius, operos solistas Rafailas Karpis, aktorius Audrius Bružas m. mokykla pasirenka meninio ugdymo kryptį lietuviškų ir savo krašto muzikinių meninių tradicijų puoselėjimą. Ugdymo procese, teoriniuose užsiėmimuose vyrauja lietuviškos intonacijos, specialybės, meno kolektyvų programose būtinai įtraukiami lietuvių kompozitorių kūriniai. Bendradarbiaujama su LMTA, J. Tallat Kelpšos konservatorija, rengiami susitikimai - koncertai su garsiausiais Lietuvos atlikėjais, menininkais, studijuojančiais buvusiais muzikos mokyklos mokiniais. Nepamirštami susitikimai su kraštiečiais menininkais, kilusiais iš Molėtų krašto Vytautu Viržoniu, Judita Leitaite, Vaclovu Paketūru, garsia Tarvydų šeimyna, buvusiais mokyklos mokiniais, studijuojančiais menų disciplinas, geriausiais rajono liaudies muzikantais. Ypatingas dėmesys mokykloje skiriamas gabių vaikų ugdymui. Stebimi ir atrenkami vaikai, tobulinami gebėjimai ir įgūdžiai, skatinama motyvacija. Kryptingai dirbant, kasmet gerėja rezultatai: vis daugiau mokinių noriai dalyvauja koncertinėje veikloje, vyksta į respublikinius ir tarptautinius festivalius, konkursus, ugdytiniai tampa nugalėtojais ir laureatais. Nuo 1985 m. Molėtus garsina Vaida Genytė, kurią konkursams ruošė Danutė Genienė. Nuo 1995 m. pučiamųjų instrumentų specialybės mokiniai pelno I-II-III vietas respublikoje, laureatais tampa birbynininkai, Dainų dainelės dalyviai. Toliau kasmet gausėja laureatų gretos, įsilieja pianistai, smuikininkai. Ypač gausiai laureatų būrį papildo akordeonistai, kanklininkės, vokalistai solistai ir ansambliai. Mokiniai ne tik mokosi groti pasirinktu instrumentu, bet turi galimybę muzikuoti kartu su draugais vokaliniuose, instrumentiniuose ansambliuose, choruose, orkestruose. Mokykla didžiuojasi puikiais kolektyvais kanklininkių, smuikininkų, akordeonistų, gitaristų ansambliais, jaunučių, jaunių, mišriais chorais, tautinės muzikos kapela, pučiamųjų orkestru. Šie kolektyvai garsina mokyklą ir rajoną, dalyvauja dainų šventėse, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, koncertuoja Molėtų miesto, rajono, šalies kultūriniuose renginiuose m. atidaromas Dailės skyrius ir muzikos mokykla tampa Menų mokykla. Jam suteikiamos patalpos Molėtų vaikų darželyje - lopšelyje Saulutė, o nuo 2016 m. Molėtų progimnazijos III aukšte. Šio skyriaus įkūrėjai Lina Dieninė ir Zenonas Stepanavičius. Dailės disciplinų mokiniai mokosi 7 metus. Jie aktyviai dalyvauja kultūriniame miesto gyvenime, rengia parodas, plenerus, spalvingai apipavidalina erdves. Šiuo metu mokykloje mokosi 300 mokinių, iš jų Dailės skyriuje 106, Muzikos 194 mokiniai. Juos moko 23 mokytojai, 8 iš jų buvę mūsų mokyklos auklėtiniai. Muzikos skyriuje, be teorinių disciplinų solfedžio ir muzikos istorijos, mokiniai renkasi vieną iš siūlomų specialybių chorinio dainavimo, solinio dainavimo, fortepijono, smuiko, akordeono, kanklių, pučiamųjų, gitaros. Ikimokyklinukai susipažįsta su muzika ankstyvojo muzikinio ugdymo grupėje, pabaigę mokyklą ir norintys mokytis toliau išplėstinio ugdymo grupėje.

3 Dailės skyriaus programoje dailės pažinimas, piešimas, tapyba, keramika, kompozicija, dailėtyra, skulptūra, grafika... Mokykla neapsiriboja vien tik mokinių muzikiniu ir meniniu ugdymu. Organizuojami muzikiniai kultūriniai renginiai, kuriuose mielai lankosi Molėtų gyventojai ir svečiai. Tradicija tapo koncertai skirti Sausio 13-ajai Laisvės gynėjų dienai, Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo progomis, džiugina kasmetiniai jaunųjų muzikų paradai, koncertai visuomenei, pasirodymai vaikų darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, susitikimai, koncertai su kraštiečiais menininkais, buvusiais mokyklos mokiniais. Organizuojami rytų Aukštaitijos muzikos mokyklų jaunųjų atlikėjų festivaliai Aukštaitijos viltys, respublikiniai liaudies muzikos festivaliai Giedu dainelę, Vasaros aidai, stygininkų festivaliai Sparnus jaunystei. Molėtų menų mokykla perspektyvi mokymo institucija, teikianti kokybišką meninį ugdymą, kuri leidžia laisvai skleistis vaiko gebėjimams, augti bei tobulėti kaip asmenybei, puoselėjanti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą, bendradarbiaujanti su šalies menininkais, tapusi Molėtų kultūrinio gyvenimo dalimi. Rajono savivaldybės administracijos iniciatyva parengtas naujų patalpų projektas Jaunimo g. 5, Molėtuose, su erdviomis, šviesiomis klasėmis, koncertine akustine sale, visa reikalinga infrastruktūra, kurį įgyvendinus atsiras puiki meninė erdvė, po vienu stogu subursianti muzikantus ir menininkus dar didesniems darbams, iššūkiams, naujiems kūrybiniams projektams. Fortepijonas Fortepijono specialybė buvo viena pirmųjų 1966 m. įsteigtoje Muzikos mokykloje. Šią specialybę dėstė gausus būrys pedagogų. Tai Fruma Šteinbuk, Ilana Rindziunskaja, Irena Apanasionok, Marina Levšina, Neli Lazarevičienė, Antanas Lukošiūnas, Zuzana Babelytė, Agnietė Lizdenytė, Nijolė Karalienė, Emilija Lajevskaja, Danutė Steponavičiūtė, Rima Balevičiūtė, Rita Kulevičiūtė, Viktoras Makaveckas, Liudmila Nikolajeva, Tamara Makarova, Aušra Grigonienė. Jie išugdė didelį būrį mokinių, kai kurie iš jų pasirinko muziko kelią ir dabar dirba mokyklose, kultūros įstaigose. Ypatingai reikia paminėti mokytoją Larisą Aganauskienę, kuri pradėjo dirbti 1982 m., ir Aušrą Grigonienę, kuri atėjo 1983 m. Jos ne tik mokė groti fortepijonu, bet yra puikios koncertmeisterės, apėmusios visą mokyklos ir rajono ugdymo bei kultūros įstaigų akompanimentų krūvį. Akompanavo solistams, ansambliams, chorams, subūrė fortepijoninį duetą, daug koncertavo. Aušra Grigonienė ne kartą pripažinta geriausia koncertmeistere. Šiuo metu mūsų mokykloje fortepijono specialybės mokosi 31 mokinys, dirba 3 mokytojos Larisa Aganauskienė, Rytutė Paurienė (buvusi mokyklos mokinė), Daina Vaitkūnienė ir koncertmeisterė Greta Magalinska. Fortepijono mokytojos aktyviai koncertuoja įvairiuose rajono, mokyklos kultūriniuose renginiuose m. fortepijono spec. mokiniai 2015 m. po pianistų konkurso

4 Fortepijoninis duetas: G. Žalėnaitė ir S. Valiaugaitė Fortepijoninis duetas:k. Šavelytė ir S. Glumbakaitė Larisa Aganauskienė, Greta Magalinska akompanuoja chorams, solistams, instrumentalistams, koncertų, festivalių, konkursų dalyviams. Mokykloje vyksta ne tik ugdomoji, bet ir aktyvi koncertinė veikla. Jaunieji pianistai dažnai koncertuoja mokyklos tradiciniuose renginiuose, šventėse, rajono mokyklų ir kultūros įstaigų sambūriuose. Didžiuojamės savo mokiniais, kurie aktyviai garsina rajoną ir mokyklą respublikiniuose ir tarptautiniuose jaunųjų atlikėjų konkursuose. Tai B. Dvariono jaunųjų pianistų konkursas, J. S. Bacho jaunųjų pianistų konkursas, Vaikystė ir muzika, Konkursas L. Povilaičiui atminti, Mano vaikystės draugas fortepijonas. Šokių pasaulyje, Muzika vaizduojamasis garsų ir spalvų pasaulis, Dviese bus smagiau, Iš muzikos lobių skrynios, Mažieji virtuozai, Koncertmeisterių konkursas ir kt. Respublikiniai kasmetiniai festivaliai, kuriuose dalyvauja ir puikiai pasirodo mūsų mokyklos jaunieji pianistai: Skambančios spalvos, Muzikinė vaivorykštė, Gintarinė gaida, Žiemos pasaka, Pavasario balsai, Respublikinis ansamblinio muzikavimo festivalis, Pavasario kaskados, Gamtos atspindžiai. Pelnyti laureatų ir diplomantų vardai respublikiniuose konkursuose: Rytutės Paurienės mokiniai pelnė diplomus respublikiniuose pianistų konkursuose, kurie vyko 2011 m. Švenčionėlių meno mokykloje, 2013 m. Biržų Vl. Jakubėno muzikos mokykloje, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje, 2014 m. Kauno J. Kačanausko muzikos mokykloje. Dainos Vaitkūnienės mokiniai pelnė diplomus šiuolaikinės lietuvių fortepijono muzikos pianistų konkurse 2007 m., tarptautiniame fortepijoninių ansamblių konkurse Muzikinės akimirkos, 2008 m., Baltijos šalių vaikų ir jaunimo festivalyje Gintarinė gaida m. Larisos Aganauskienės paruošti mokiniai diplomantais tapo konkursuose Šiuolaikinė lietuvių fortepijono muzika , Muzikinės akimirkos , Jaunieji daigeliai , iškovojo laureatų diplomus Su šypsena , Mažieji talentai , Skambinu su draugu 2016, tarptautiniame konkurse Italijoje 2016 m. Akordeonas 1975 m. akordeonistų orkestras 2007 m. akordeonistų kvartetas Akordeono specialybė gyvuoja nuo pat mokyklos įkūrimo 1966 m. Tuomet akordeonu groti mokė mokyklos direktorius Juozas Šavelis, mokytojai Nijolė Budrienė, Romas Bardauskas. Vėliau atėjo dirbti Aldona Reinytė, Vida Dmuchauskaitė, Vitalijus Galeckas, Jonas Kiškionis, Valentinas Garnelis, Danutė Genienė, Marytė Matuliauskienė, Giedrė Bernotaitė. Įkūrus muzikos mokyklą akordeono specialybė buvo labai populiari, pirmaisiais metais priimta net 54 mokiniai, vėliau mokinių skaičius kito. Ilgus metus dirbo, puikius rezultatus pasiekė dvi mokytojos Marytė Matuliauskienė ir Danutė Genienė, mokinių skaičius svyravo nuo 25 iki 30. Dabartiniu metu mokosi 11 akordeonistų, kuriuos moko Kristina Būgaitė m. suburtas akordeonistų orkestras, kuriam vadovavo Vitalijus Galeckas, vėliau Valentas Garnelis, Marytė Matuliauskienė. Mokytojos Marytės paruošti akordeonistai atstovavo rajonui respublikinėse moksleivių dainų šventėse. Nuo 1995 m. akordeonistai pradeda dalyvauti ir gražiai pasirodo respublikiniuose akordeonistų konkursuose. Suburiami mišraus pobūdžio ansambliai, kai prie akordeono prijungiami kiti muzikos instrumentai.

5 Toks mišrus trio 2009 m. respublikiniame liaudies ir mišrių instrumentinių ansamblių konkurse Tirlytis iškovojo I vietą. Mokytoja Danutė Genienė mokė ne tik akordeonistus, bet kartu ugdė Dainų dainelės laureatus. Jos paruošta dukra Vaida Genytė 4 kartus tapo laureate, laureato vardas suteiktas ir mergaičių ansambliui. Mokytoja subūrė vaikų chorą, kuris respublikiniame konkurse iškovojo geriausiojo vardą, subūrė mišrų vokalinį ansamblį, vyrų vokalinį ansamblį, vyrų chorą, kurie garsino Molėtus konkursuose, televizijos laidose m. į mokyklą atvyksta dirbti nauja mokytoja Giedrė Bernotaitė. Ji organizuoja akordeono meistriškumo pamokas mokytojams ir mokiniams, kurias vedė akordeono virtuozas Martynas Levickis. Akordeonistai pradeda skinti laurus respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose m. tarptautiniame konkurse Linksmasis akordeonas keturi akordeonistai iškovoja II ir III vietas, 2014 m. III-ąją, tris II-ąsias ir dvi I-ąsias vietas. Konkurse Mažieji talentai 2013 akordeonistė iškovoja laureatės vardą, 2014 m. akordeonistas konkurse Žiemos pasaka apdovanojamas laureato diplomu ir specialiu prizu. Suburiamas puikus akordeonistų ansamblis, rengiami akordeono muzikos vakarai mokyklose, Etnokosmologijos muziejuje m. akordeonistų ansamblis 2016 m. pasibaigus konkursui Kanklės, birbynė Kanklių specialybė įkurta 1973 m., atvykus dirbti kanklių mokytoja Laimutei Colkienei, po metų prie jos prisijungė Janina Kurmienė. Šios dvi mokytojos per daugelį metų išugdė gausų būrį jaunųjų kanklininkių m. Janinai Kurmienei išėjus į užtarnautą poilsį, būsimas kanklininkes ėmėsi globoti Giedrė Colkaitė. Abi kanklininkės subūrė kanklių ansamblius, aktyviai koncertavo, populiarino šį liaudies instrumentą. Nuo 1990 m. gabiausios molėtiškės kanklininkės pradėtos ruošti respublikiniams J. Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkursams m. Janinos Kurmienės mokinė tapo šio konkurso laureate, analogiška sėkmė kanklininkes lydėjo ir 2007 m., 2011 m m. Laimutės Colkienės mokinė parvežė laureato diplomą, vėliau 2005 m.,2007 m., 2009 m., 2011 m., 2015 m. išugdytos net 8 laureatės m. kanklininkės ir birbynininkas, šviesaus atminimo Audronis Tarvydas subūrė mokinių liaudies instrumentų ansamblį, kuris atstovavo mokyklai respublikiniuose festivaliuose Panevėžyje, Vilniuje. Kanklininkių iniciatyva suburiami įvairių sudėčių instrumentiniai ansambliai, įtraukiamas akordeonas, smuikas, pučiamieji instrumentai. Šie spalvingi ansambliai iš respublikinių festivalių ir konkursų ne kartą parvežė laureatų diplomus. Nuo 1990 m. kanklių ansambliai dalyvavo visose respublikinėse pasaulio Lietuvių bei moksleivių dainų šventėse. Laimutės Colkienės vadovaujamam kanklių ansambliui Žaižara suteikta I meninio pajėgumo kategorija. Kanklių ansambliai ne kartą dalyvavo respublikiniame festivalyje konkurse Tirlytis, keturis kartus iškovojo laureatų diplomus. Laimutės Colkienės kanklininkės dalyvavo daugelyje festivalių, konkursų Minijos vingiai 2013, 1987 m. absolventės ir mokytoja Liaudies instrumentų ansamblis Ruošiamės dainų šventei

6 Ansamblis Žaižara Po konkurso Birbynininkas A. Tarvydas Etiudas ir Pjesė 2014 m., 2016 m., Mažieji talentai , Atlėk sakale , Stygų šėlsmas , kuriuose mokytojos paruošti mokiniai tapo laureatai. Kanklių mokytojos nuolat tobulinasi, kelia savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, dirba kryptingai, rengia mokinius koncertinei veiklai. Surengė meistriškumo pamokas mokyklos mokytojams ir mokiniams, kurias vedė LMTA profesorė Lina Naikelienė, doc. Aušrelė Juškevičienė, lektorė Jolanta Babaliauskienė. Liaudies instrumentų mokytojai neapsiriboja vien dalyvavimu festivaliuose ir konkursuose, bet imasi iniciatyvos ir patys organizuoja festivalius. Laimutės Colkienės iniciatyva 2008 m., 2011 m., 2014 m. surengti įspūdingi respublikiniai liaudies dainų festivaliai Giedu dainelę, sukvietė liaudiškos muzikos ir dainų mylėtojus iš visos Lietuvos m. Molėtų miesto skulptūrų parke surengtas respublikinis liaudies instrumentų festivalis Vasaros aidai Džiugu, kad liaudiškos tradicijos, pedagoginė patirtis perduodama iš kartos į kartą. Štai Janinos Kurmienės mokinė Milda Matijošiūtė, Laimutės Colkienės mokinė Giedrė Colkaitė, baigusios studijas, ir dirba kanklių mokytojomis. Birbynės specialybę įkūrė 1987 m. atvykęs dirbti į mokyklą buvęs mokyklos auklėtinis, birbynininkas Audronis Tarvydas. Pats būdamas geras atlikėjas, populiarino šį instrumentą, aktyviai koncertavo, dalyvavo renginiuose, greitai subūrė gausų mokinių būrį, kurie įsiliejo ir papildė liaudininkų gretas m. Audronio paruoštas mokinys tapo respublikinio J. Švedo liaudies instrumentų konkurso laureatu, dar du jo mokiniai šio konkurso laureatais tapo 1996 m. ir 2001 m. Mokytojas vadovavo liaudies instrumentų skyriui, vykdė aktyvią metodinę veiklą, su mokyklos kanklininkėmis subūrė liaudies instrumentų orkestrą, turėjo parengęs koncertinę programą, daug koncertavo ir kaip solistas birbynininkas. Deja netikėta mirtis 2007 m. sustabdo aktyvią kūrybinę ir pedagoginę veiklą. Pučiamieji instrumentai 1982 m. pūtikų ansamblis J. Pakalnio konkurso dalyviai 1967 m. mokykloje veiklą pradėjo pučiamųjų instrumentų skyrius, triūbos ir klarneto specialybės, kurias dėstė mokytojas Juozas Černiauskas. Vėliau pučiamaisiais instrumentais groti mokė Vincas Kazlauskas, Algirdas Grigaitis, Gintautas Matulevičius, Antanas Butkus m. pradėjęs dirbti Albertas Bulka, o 1986 m. Virginijus Deksnys ugdo jaunuosius atlikėjus iki šių dienų. Nuo 2008 m. prie jų prisijungia buvęs mūsų mokyklos auklėtinis, klarnetininkas Marius Deksnys. Pradžioje buvo mokoma groti triūba ir klarnetu, Algirdas Grigaitis atidarė obojaus klasę, Gintautas Matulevičius valtornės, Antanas Butkus papildė specialybes tenoru, baritonu, tūba, subūrė pučiamųjų instrumentų orkestrą. Pradėjęs dirbti Albertas Bulka papildo skyrių trombono, saksofono specialybėmis, didelį dėmesį skiria ansambliniam muzikavimui, suburia įvairios sudėties ansamblius, su ritminės grupės pritarimu, suorganizuoja mokinių ir mokytojų kaimo kapelą, toliau didina pučiamųjų orkestrą. Suburti ansambliai sėkmingai koncertuoja renginiuose, išvykoje į Širvintų muzikos mokyklą. Pučiamųjų instrumentų orkestras palaipsniui gerina grojimo lygį ir kokybę, o nuo 1990 m. sėkmingai dalyvauja visose respublikinėse dainų šventėse.

7 Nuo 2007 m. puikiai pasirodo respublikiniuose pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatuose iškovoja penktąją vietą respublikoje. Nuo 2009 m. perkeliamas į aukštesnę kategoriją. Orkestras daug koncertuoja rajone, kituose rajonuose, dalyvauja bigbendo festivaliuose. Mokytojas dirba su variniais pučiamaisiais instrumentais, ruošia ir solistus. Jo paruošti mokiniai yra pelnę respublikinių J. Pakalnio pučiamųjų instrumentų, tarptautinių konkursų laureatų apdovanojimus. Mokytojas Virginijus Deksnys moko klarnetininkus. Jo paruošti mokiniai jau 1996 m. pelnė I, II, III-ąsias vietas respublikiniame J. Pakalnio pučiamųjų instrumentų konkurse. Taip pat prizines vietas iškovojo ir vėlesniuose konkursuose, tarptautiniame pučiamųjų instrumentų konkurse Ventus musicele. Mokytojas puoselėja ansamblinį muzikavimą, subūrė iš savo mokinių puikią tautinės muzikos kapelą, pats meistriškai valdo armoniką, to moko ir savo mokinius. Vienas iš jų tapo respublikinio konkurso Tirlytis laureatu. Tautinės muzikos kapela koncertuoja mokyklos koncertuose, rajono renginiuose, dalyvauja respublikinėse dainų šventėse. Mokytojas daugelį metų vadovauja muzikos skyriaus metodinei grupei, organizuoja ir kuruoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, metodinę veiklą. Į šias gretas įsiliejęs klarnetininkas Marius Deksnys gausina klarnetininkų gretas. Pats yra koncertuojantis atlikėjas, įrašęs kompaktinius diskus su profesoriumi Algirdu Budriu, V. A. Mocarto ir K. M. Veberio kūrinius su styginių kvartetu Akademija. Kartu su koncertmeistere Aušra Grigoniene parengta programa aplankė daugelį muzikos mokyklų, yra iškovojęs Grand prix tarptautiniame atlikėjų konkurse Portugalijoje. Visi šie koncertuojantys mokytojai aktyviai dalyvauja mokyklos ir rajono koncertiniame gyvenime, groja Rytų Aukštaitijos bigbende, rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapeloje, atstovauja rajonui ir Lietuvos menui užsienio šalyse. Pučiamųjų orkestras Tautinės muzikos kapela Prof. A. Budrys ir M. Deksnys Smuikas Smuiko specialybė įkurta 1981 m. atvykus jaunai smuikininkei Rūtai Karpavičiūtei - Vyšniauskienei. Mokytoja kantriai ugdė jaunuosius smuikininkus. Metai iš metų augo mokytojos pedagoginė patirtis ir jos auklėtinių profesinis lygis. Šiandien jos išugdyti smuikininkai matomi ir žinomi rajone, respublikiniuose renginiuose. Didelis dėmesys skiriamas ansambliniam muzikavimui, jungiamasi su kanklėmis, fortepijonu, akordeonu, pučiamaisiais instrumentais. Aukštą meninį lygį pasiekęs vyresnių klasių smuikininkų ansamblis. Gražūs pasiekti rezultatai, iškovotos prizinės vietos respublikiniame muzikos ir meno mokyklų festivalyje, skirtame muzikos pedagogams T. Šernui ir D. Svirskiui atminti, stygininkų solistų konkurse Diena su lietuviška pjese, konkurse- festivalyje Klasika ir džiazas, kuriame laureato vardą pelnė smuikininkų ansamblis. X-ajame jubiliejiniame respublikos muzikos ir meno mokyklų styginių ansamblių festivalyje Kaune smuikininkų ansamblis taip pat iškovojo Mokytoja M. R. Vyšniauskienė Jaunųjų smuikininkų ansamblis

8 Smuikininkų ansamblio koncertas Smuikininkė K. Burneikaitė laureato diplomą. Solistai ir smuikininkų ansamblis nugalėjo ir IVajame styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų festivalyje konkurse Stygų šėlsmas.smuikininkų ansamblis dalyvavo daugelyje respublikinių festivalių, garsina mokyklą ir rajoną: pirmajame respublikiniame jaunųjų smuikininkų ansamblių ir styginių orkestrų festivalyje Vilniuje, respublikiniame ansamblinio muzikavimo festivalyje Muzikinė vaivorykštė, VII-ajame respublikiniame jaunųjų atlikėjų žiemos festivalyje Trakuose, styginių ansamblių festivalyje Diena su Lietuviška muzika Vilniuje, VII-ajame respublikiniame styginių instrumentų festivalyje Kaune, II-ajame respublikiniame styginių ansamblių festivalyje Vilniuje, festivalyje Muzika vaizduojamasis garsų ir spalvų pasaulis, III-ajame respublikiniame jaunųjų smuikininkų ansamblių ir styginių orkestrų festivalyje, X-ajame respublikiniame styginių instrumentų atlikėjų festivalyje konkurse, kuris vyko Trakuose, festivalyje Žiemos pasaka. Mokytoja Rūta Vyšniauskienė rūpinasi metodinės kvalifikacijos kėlimu: organizavo atviras smuiko meistriškumo pamokas, kurias vedė smuiko mokytojos metodininkės iš Kauno I muzikos mokyklos. Molėtiškiai ne tik vyko į svečius Rūtos Vyšniauskienės ir Kauno I muzikos mokyklos mokytojos iniciatyva, mūsų Menų mokykloje surengtas III-iasis respublikinis styginių instrumentų festivalis Sparnus jaunystei. Chorinis dainavimas 2006 m. Jaunių choras Dainuoja jaunučiai Dainuoja mišrus choras 1970 m. suburtas pirmasis pionierių choras, kuriam vadovavo Nijolė Karalienė. Vėliau mokinių chorui vadovavo Nijolė Budrienė, 1974 m. atvyko dirbti Kazimieras Tučinskas, paruošęs chorą 1975 m. respublikinei dainų šventei. Chore dainavo visų specialybių mokiniai m. įkuriama chorinio dainavimo specialybė, kuriai vadovavo mokyklos direktorius Kazimieras Tučinskas. Kelis metus su choristais dirbo Algirdas Arlauskas. Nuo 1975 m. pionierių, po to jaunių choras, dalyvavo visose rajoninėse, respublikinėse moksleivių ir suaugusiųjų dainų šventėse, reprezentavo mokyklą koncertuose, minėjimuose, įvairiuose renginiuose, respublikiniuose chorų konkursuose Panevėžyje ir Vilniuje, festivaliuose, giesmių, zoninėse šventėse Klaipėdoje ir Utenoje. Šioje specialybėje lavinami ne tik chorinio dainavimo įgūdžiai gabesni choristai buvo mokomi dainuoti solo, jungiami į vokalinius ansamblius m. vokalinis duetas tapo konkurso Dainų dainelė laureatais, baigiamajame koncerte jam pritarė mokytojų instrumentinis ansamblis. Chorinis, ansamblinis dainavimas buvo puoselėjamas ir tarp mokytojų. Kazimieras Tučinskas subūrė mišrų mokytojų vokalinį ansamblį, rajono mišrų mokytojų chorą Asveja, kuris repetavo mokyklos patalpose. Jame dainavo visi mokyklos mokytojai. Choras respublikiniame konkurse yra laimėjęs trečiąją vietą. Nuo 2007 m. mokyklos jaunučių chorui vadovauja Violeta Urbanavičienė, jaunių chorui, kuris paskutiniais metais išaugo į mišrų chorą Violeta Zutkuvienė ir Violeta Urbanavičienė.

9 Jaunučių chore dainuoja I-II klasių chorinio dainavimo mokiniai, pirmuosius dainavimo įgūdžius įgyja ankstyvojo muzikinio ugdymo grupės mokiniai. Choras aktyviai koncertuoja mokyklos ir rajono renginiuose. Mišriame chore dainuoja III VIII klasių chorinio dainavimo mokiniai, įtraukiami norintys dainuoti ir kitų specialybių mokiniai. Kolektyvui suteikta antroji meninio pajėgumo kategorija. Choras dalyvauja rajoninėse, zoninėse, respublikinėse dainų šventėse, yra iškovojęs II vietą respublikiniame konkurse, rengia bendrus projektus su Vilniaus B. Dvariono mokyklos choru. Stipresni mokiniai lanko solinio dainavimo pamokas, buriasi į ansamblius, garsina Molėtų vardą įvairiuose festivaliuose ir konkursuose. Violeta Urbanavičienė ruošia solistus ir vokalinį duetą, Violeta Zutkuvienė solistus, vadovauja berniukų ansambliui, mišriam vokaliniam ansambliui M-LUX. Solistai ir ansambliai puikiai pasirodė ir tapo laureatais konkurse Dainų dainelė, televizijos konkursuose 2 minutės šlovės, Jaunieji maestro, dainavimo konkursuose Garsų sūkurys, Kylanti žvaigždė, Pasiimsiu paukščio balsą, Su muzika per Europą, I-ajame tarptautiniame vokalistų konkurse Rising star. Daugelį metų mokykloje išskirtinis dėmesys skiriamas mokinių chorinių, vokalinių įgūdžių lavinimui, todėl ir pasiekiami puikūs rezultatai. Mokiniai, baigę mokyklą, lanko choro užsiėmimus, dainuoja ansambliuose. Mokytoja Violeta Zutkuvienė subūrė aukšto meninio lygio mišrų vokalinį ansamblį A Cappella, kuriame dainuoja mokytojai ir buvę mokyklos mokiniai. Ansamblis pelno prizines vietas Lietuvos chorų ir ansamblių konkursuose, apdovanotas Aukso paukštės nominacija, yra konkurso Sidabriniai balsai ir dar šešių konkursų Lietuvoje nugalėtojas, tarptautinių konkursų Vivace 2008 (Vengrija) Grand prix laimėtojas, Tallin 2011 laureatas, Bratislava Cantat II 2015 I vietos laimėtojas. Nemažai mūsų mokyklos mokinių pasirinko atlikėjo kelią, garsina Molėtų rajoną ir Lietuvą. Visiems pažįstama Vaida Genytė, Vokietijoje dainuojanti Lina Laivytė, Londono filharmonijos solistė Milda Grigonytė, dabar vokalą studijuojantys Dita Lilionytė, Austėja Šironaitė, Vaiva Datenytė, Tomas Kildišius. Muzikos teorija Natų rašto, solfedžio mokymas yra neatsiejama muzikos ugdymo dalis. Nuo pat pirmųjų metų mokykloje vyko muzikos teorijos užsiėmimai, mokiniai lankė solfedžio, muzikos istorijos pamokas. Jas vedė mokytojai Vincas Jalmokas, Vida Dmuchauskaitė, Algirdas Grigaitis, Agnietė Lizdenytė, Virginija Tarvydaitė, Janina Abrasimovienė, Liudmila Nikolajeva, Violeta Urbanavičienė. Dabar muzikos teorijos disciplinas dėsto Audronė Girnienė ir Elvyra Januškevičienė. Teorijos kabinetuose įrengti kompiuteriai, projektoriai, įdiegtos natų rašymo programos, yra ritminių muzikos instrumentų komplektai. Muzikos teorijos užsiėmimus lanko visi mokyklos muzikos skyriaus mokiniai. Solfedžio mokytojos tobulina kvalifikaciją, siekia sudominti mokinius, naudoja naujus ugdymo metodus. Audronė Dainų dainelei pasibaigus Ansamblis M-LUX su V. Genyte Vokalinis duetas: Ž. Dubnikovaitė ir M. Petrošiūtė Solistas T. Kildišius Solfedžio pamoka

10 A. Girnienės seminaras Minėjimas skirtas Fr. Šubertui Gitaristų ansamblis Girnienė, apibendrinusi Vakarų Europos šalių solfedžio dėstymo metodiką, sukūrė savo solfedžio pamokų dėstymo programą, kuria dalijasi su visos Lietuvos muzikos mokyklų solfedžio mokytojais. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, karjeros ir kompetencijų centre, respublikos muzikos ir meno mokyklų mokytojams veda seminarus tema Solfedis muzikos mokykloje mėgstamiausia mokinių pamoka, ruošia mokinius respublikinėms solfedžio olimpiadoms, su IV klase Kauno respublikinėje solfedžio olimpiadoje Muzikinis vėrinys iškovojo I vietą kanonų konkurse, respublikiniame solfedžio konkurse Kaunas 2015 jos paruošta mokinė iškovojo II vietą respublikoje. Mokytoja Elvyra Januškevičienė ne tik veda muzikos istorijos pamokas, bet organizuoja Lietuvos ir pasaulio kompozitorių sukakčių minėjimus, rašo scenarijus, veda renginius. Mokyklos bendruomenei surengti nepamirštami minėjimai koncertai skirti M. K. Čiurlioniui, B. Dvarionui, J. Švedui, V. A. Mocartui, F. Šubertui, J. S. Bachui, K. M. Veberiui. Gitara Gitaros specialybė įkurta tik 2008 m. iš Vilniaus atvykus mokytojui Gintarui Šulinskui. Tai aktyviai koncertuojantis, žinomas visoje Lietuvoje gitaristas, iš karto subūręs I klasę, į kurią atėjo daug mokinių iš kitų specialybių, norinčių išmokti groti gitara. Jaunieji gitaristai papildė ir pagyvino mokyklos meno kolektyvus, pritaria vokaliniams ansambliams, solistams, dalyvauja konkursuose ir festivaliuose. Bosinė gitara talkina liaudiškos muzikos kapelai ir pučiamųjų orkestrui. Mokytojas subūrė gitaristų ansamblį, kuris sėkmingai koncertuoja mokyklos renginiuose ir rajono šventėse. Dailės skyrius Dailės darbų pristatymas Ledo skulptūra 2005 m. Molėtų rajono savivaldybės administracijos iniciatyva įkuriamas Dailės skyrius ir mokykla pavadinama Menų mokykla. Pirmaisiais Dailės skyriaus įsikūrimo metais buvo pakviesti mokiniai į pirmą klasę, o patalpos suteiktos vaikų lopšelio-darželio Saulutė patalpose. Dailės skyriaus iniciatorė, dailės mokytoja Lina Dieninė kartu su dailininku Zenonu Stepanavičiumi per septynis metus užaugino visas septynias Dailės skyriaus klases ir 2012 m. išleido pirmąją dailininkų laidą. Tais pačiais metais į kolektyvą įsiliejo skulptorius Vidas Stepanavičius ir tekstilininkė Rasa Leonavičiūtė. Išsiplėtęs Dailės skyrius 2016 m. rudenį persikėlė į naujas erdvias patalpas, esančias Molėtų progimnazijoje. Dabar Dailės skyriuje dirba keturi mokytojai. Dailės ir muzikos skyriai kartu surengė projektus: Barokas muzikoje ir dailėje, Renesansas muzikoje ir dailėje, Romantizmas muzikoje ir dailėje, Džiazas muzikoje ir dailėje, Šiuolaikinė muzika ir dailė, M. K. Čiurlionis muzikoje ir dailėje. Muzikos skyriaus mokiniai lankosi pas dailininkus, atlieka skirtingų epochų kompozitorių kūrinius, dailininkai tapo darbus pasirinktos epochos stiliumi. Projektai pristatomi bendruomenei muzikantai rengia muzikinę dalį, dailininkai kūrybinių darbų parodą.

11 Dailininkai neapsiriboja tik pamokomis, bet ir aktyviai dalyvauja kultūriniame mokyklos ir rajono gyvenime, rengia parodas mokyklose, bibliotekose, Molėtų krašto muziejuje. Kasmet absolventai surengia savo diplominių darbų parodos pristatymą visuomenei. Šių metų rugsėjį Dailės skyrius sulaukė Latvijos Ludzos meno mokyklos mokytojų kolektyvo, kuris atvyko kartu su savo darbų paroda. Ta proga, naujose Dailės skyriaus patalpose, buvo atidaryta galerija Meno koridorius. Šioje erdvėje ir ateityje bus eksponuojami dailininkų ir pačių mokinių dailės kūriniai, kuriais grožėtis galės visi norintys. Gal taip gims dar viena dailės galerija Molėtuose... Papuošta Alantos autobusų stotelė Barokas muzikoje ir dailėje

12 MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS MOKYTOJAI M. Dirbo mokykloje 1. Juozas Šavelis 2. Nijolė Budrienė 3. Romas Bardauskas 4. Onutė Abišalaitė 5. Fruma Šteinbuk 6. Emilija Kanytė 7. Rima Genytė 8. Vincas Jalmokas 9. Ilana Rindziunskaja 10. Vida Dmuchauskaitė 11. Vitalijus Galeckas 12. Irena Apanasionok 13. Aldona Reinytė 14. Juozas Černiauskas 15. Marina Levšina 16. Neli Lazarevičienė 17. Antanas Lukošiūnas 18. Algirdas Grigaitis 19. Vincas Kazlauskas 20. Jonas Kiškionis 21. Agnietė Lizdenytė 22. Nijolė Karalienė 23. Zigmantas Stankevičius 24. Gintautas Matulevičius 25. Nijolė Budrytė 26. Emilija Lajevskaja 27. Valentinas Garnelis 28. Danutė Steponavičiūtė 29. Virginija Tarvydaitė 30. Rima Balevičiūtė 31. Antanas Butkus 32. Rita Kulevičiūtė 33. Viktoras Makaveckas 34. Janina Abrasimovienė 35. Liudmila Nikolajeva 36. Tamara Makarova 37. Danutė Kavoliūnienė 38. Janina Kurmienė 39. Zuzana Babelytė 40. Audronis Tarvydas 41. Danutė Genienė 42. Marytė Matuliauskienė 43. Aušra Grigonienė 44. Giedrė Bernotaitė Birutė Baranauskaitė (sekretorė) Janina Paulavičiūtė (sekretorė) Ramutė Rinkevičienė (sekretorė bibliotekininkė) Marytė Raifienė (valytoja) Dirba mokykloje 1. Kazimieras Tučinskas 2. Laimutė Colkienė 3. Elvyra Januškevičienė 4. Larisa Aganauskienė 5. Albertas Bulka 6. Marija Rūta Vyšniauskienė 7. Violeta Urbanavičienė 8. Violeta Zutkuvienė 9. Virginijus Deksnys 10. Asta Cicėnienė 11. Daina Vaitkūnienė 12. Lina Dieninė 13. Zenonas Stepanavičius 14. Rytutė Paurienė 15. Marius Deksnys 16. Audronė Girnienė 17. Giedrė Colkaitė 18. Greta Magalinska 19. Gintaras Šulinskas 20. Vidas Stepanavičius 21. Rasa Leonavičiūtė 22. Kristina Būgaitė Kristina Jansevičiūtė (sekretorė) Aldona Jasiulionienė (vyr. buhalterė) Katryna Raifienė (valytoja) Petras Gaivelis (stalius elektrikas) Henrika Tučinskienė (bibliotekininkė)

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi 2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo

Detaliau

4mokykla.xlsx

4mokykla.xlsx Įstaigos pavadinimas Ugdymo kryptis Adresas Duomenų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Telefonas Faksas įsakymu Nr. El. pašto adresas Interneto adresas: http:// Savininkas

Detaliau

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d.

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. XIX TARPTAUTINIS -FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio 14-23 dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23) 10:00-20:00

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS 2015-2016 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr.V-29 Ukmergė Pritarus Ukmergės meno mokyklos tarybai 2015

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR DAUGIAKULTŪRINIO DIALOGO STIPRINIMAS,

Detaliau

NR. 109 Šiaulių,,Romuvos gimnazija 2018 metai Specialus leidinys Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būn

NR. 109 Šiaulių,,Romuvos gimnazija 2018 metai Specialus leidinys Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būn NR. 109 Šiaulių,,Romuvos gimnazija 2018 metai Specialus leidinys Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būna viena aukščiausia viršukalnė, taip ir žmonių būryje

Detaliau

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2012 M. RENGINIŲ PLANAS

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYV

PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYV PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYVOJO INTEGRUOTO MENINIO UGDYMO, MUZIKOS, DAILĖS IR CHOREOGRAFIJOS

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-16 įsakymu Nr. V1-14 PRITARTA Marijampolės meno mokyklos tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. posėdyje protokolu Nr.V2-1 MARIJAMPOLĖS MENO MOKYKLOS

Detaliau

KONKURSŲ, FESTIVALIŲ PRIZININKAI

KONKURSŲ, FESTIVALIŲ PRIZININKAI KONKURSŲ, FESTIVALIŲ PRIZININKAI Metai Mokinys, kolektyvas 1981 Antanas Jasenka Mokytojas Renginys Laimėjimas 1981 Jūratė Saldytė 1981 Edvinas 1984 Vaida Gerdvilaitė 1984 Rytis Tamašauskas 1986 Irena Jančevskytė

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Ukmergės meno mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-71 UKMERGĖS MENO MOKYKLOS 2011-2012 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Mokyklos vizitinė kortelė: 1.1. mokyklos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PROGRAMA

PROGRAMA PATVIRTINTA: miesto savivaldybės tarybos birželio 26 d. sprendimo Nr. T-406../t137406.doc KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KAUNO SANTAKA 2013 2014 METŲ SEZONO KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMA I. SITUACIJOS ANALIZĖ Veiklos

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

2011m

2011m KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2016-2017 m. m. Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybė Darbovietės tipas (pagrindinė, nepagrindinė) Mokomieji dalykai Kvalifikacinė

Detaliau

2011m

2011m KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2015-2016 m.m. Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybė Mokomieji dalykai Kvalifikacinė kategorija Darbo telefonas 1. Garuckas Romualdas

Detaliau

Ei dian otsikkoa

Ei dian otsikkoa Loreta Alonderienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nacionalinis Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija Rasa Žutautaitė, 6c kl. I vieta; Gabija Viktorija Rumeikaitė, 6c kl. I vieta. Marija Šaltmerienė,

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

GRUODŽIO MĖN. PLANAS

GRUODŽIO MĖN. PLANAS PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA GIMNAZIJOS DARBO PLANAS GRUODŽIO MĖN. 2018-11-30 Panevėžys Eil. Nr. Veiklos sritis Data, laikas Vieta Atsakingas 1 2 3 4 5 1. Direkciniai pasitarimai 1.1. Direkcinis

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

m. m. Pradinių klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose

m. m.  Pradinių klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro 1-10 klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose 2015-2016 m. m. Tarptautiniai konkursai Tarptautinės plaukimo varžybos Dzūkijos

Detaliau

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė 2016-01-12 BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė Laima Vaicekauskienė I. ĮVADAS Gimnazijos biblioteka

Detaliau

VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLA TVIRTINU: Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l. e. p. direktorė Liudmila Isajeva Įsak. Nr.V-246 Tikslai: 2017

VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLA TVIRTINU: Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l. e. p. direktorė Liudmila Isajeva Įsak. Nr.V-246 Tikslai: 2017 VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLA TVIRTINU: Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l. e. p. direktorė Liudmila Isajeva 2017-09-08 Įsak. Nr.V-246 Tikslai: 2017-2018 MOKSLO METŲ TRADICINIŲ RENGINIŲ PLANAS Skatinti

Detaliau

Telšių rajono Žarėnų Minijos vidurinės mokyklos Mokinių, dalyvavusių respublikinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose sąrašas ( mokslo

Telšių rajono Žarėnų Minijos vidurinės mokyklos Mokinių, dalyvavusių respublikinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose sąrašas ( mokslo Telšių rajono Žarėnų Minijos vidurinės mokyklos Mokinių, dalyvavusių respublikinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose sąrašas (2014-2015 mokslo metai) Nr. Olimpiados, konkurso, čempionato pavadinimas

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2014 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS PATVIRTINTA Švietimo direktoriaus 2013-12-20 įsakymu Nr.1VT-66 Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val.

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė 2018-12-03 KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Vieta Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 01 Š 17.00

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA M. M. Ukmergė

UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA M. M. Ukmergė UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 M. M. Ukmergė 2018 1 PATVIRTINTA Sporto centro direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. UKMERGĖS SPORTO CENTRO VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 M. M. 1. SITUACIJOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tarybos 2017-2018 m. veiklos ataskaita d. Mūsų yra 282! Valstybinis sektorius 47% LTKA nariai Verslo sektorius 53% Kristina Jurgita Sonata Juozas Rimantė Agnė Rūta Dainius Andrius Lina Agnė Lukas Renata

Detaliau

Panoraminė Ukmergės nuotrauka (iš interneto nr

Panoraminė Ukmergės nuotrauka (iš interneto nr Mūsų meilė Ukmergė Žalia skarė Ukmergė Kur bebūsim patikėk Liksi mūsų širdy Ukmergė Arba: Mieloji mūsų Ukmergė Daugiau tokios mes nesutiksim Joje mes žavūs ir jauni Tokiais mes amžinai ir liksim (Irena

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė Suaugusiųjų mokymosi savaitės Mokymosi galia ir žavesys programa 2017 m. lapkričio 20 26 dienomis Organizatoriai: 1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras Kontaktinis asmuo: Violeta Lideikytė,

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

TVIRTINU KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 1 d.

TVIRTINU KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 1 d. TVIRTINU KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 1 d. P 8.55-9.45 Ugdymas karjerai. Profesionalai pataria.

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS M. PROGRAMA I. PAR

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS M. PROGRAMA I. PAR PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS 2019-2021 M. PROGRAMA I. PARAIŠKOS TEIKĖJAS: 1. Organizacijos pavadinimas: viešojiįstaiga

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Microsoft Word - AMC veiklos_ataskaita 2016.doc

Microsoft Word - AMC veiklos_ataskaita 2016.doc VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS AZIJOS MENŲ CENTRAS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. sausio 31 I. ĮSTAIGOJE 2017 METAIS ĮVYKUSIŲ RENGINIŲ (VEIKLŲ) APŽVALGA Eilės Nr. Renginio/ veiklos pavadinimas Renginio/ veiklos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

TURINYS

TURINYS PRITARTA Mokyklos tarybos nutarimu 2018 sausio 23 d. protokolo Nr. 1 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. d. Įsakymu nr... PATVIRTINTA Vilniaus Justino Vienožinskio

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES MUZIKA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2018 METAIS 2019 m. ge

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES MUZIKA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2018 METAIS 2019 m. ge LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES MUZIKA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2018 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-62(1.2) Vilnius kultūros taryba,

Detaliau

2016 m. gimnazijos veiklos planas

2016 m. gimnazijos veiklos planas PATVIRTINTA: Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-185 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS I. 2015 METŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (savivaldybė, mokykla) klasės (grupės) mokinio (-ės) (vardas ir pavardė) MUZIKINĖS KULTŪROS PAŽINIMO IR MUZIKINIO RAŠTINGUMO

Detaliau

Kultūra:

Kultūra: administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2017 metų švietimo, kultūros, sporto, ryšių su visuomene ir valstybinės kalbos veiklos plano, patvirtinto administracijos direktoriaus 2017 m. sausio

Detaliau

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Užsiėmimo vadovė Pageidauja mas valandų skaičius per

Detaliau