TURINYS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TURINYS"

Transkriptas

1 PRITARTA Mokyklos tarybos nutarimu 2018 sausio 23 d. protokolo Nr. 1 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. d. Įsakymu nr... PATVIRTINTA Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos direktoriaus įsakymu d. įsakymu... VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA STRATEGINIS PLANAS

2 2 VILNIUS, 2017 M. TURINYS I. ĮVADAS II. MOKYKLOS PRISTATYMA III. IV. SITUACIJOS IŠORĖS IR VIDAUS ANALIZĖ MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA. VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA, VEIKLOS PRIORITETAI V. PROGRAMOS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI VI. PROGRAMŲ, TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS VII. VIII. STEBĖSENA LAUKIAMI REZULTATAI

3 3 I. ĮVADAS Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos strateginio plano tikslas efektyviai organizuoti mokyklos veiklą, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms ugdymo problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti mokyklos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą mokyklos vystymosi kryptį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius. Rengiant strateginį metų Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos planą, remtasi: LR Švietimo įstatymu; Vilniaus miesto savivaldybės planu metams; Valstybinės švietimo metų strategijos nuostatomis; Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 mokyklos m. strateginio plano įgyvendinimo analize. mokyklos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jos pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi ir kt.; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu. Atsižvelgta į: mokyklos socialinės aplinkos ypatumus; mokyklos vykdomą veiklą bei turimus išteklius; mokyklos bendruomenės narių pasiūlymus; mokyklos strateginį planą, direktoriaus įsakymu rengė darbo grupė, į kurios sudėtį buvo įtraukti ne tik mokyklos administracija ir mokytojai, bet ir kiti bendruomenės nariai - mokiniai ir jų tėvai. Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, atvirumo, bendradarbiavimo ir partnerystės principų. Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos strateginis planas numatytas ketverių ( ) metų laikotarpiui. II. MOKYKLOS PRISTATYMAS Teisinių aktų, liudijančių Vilniaus keturmetės vaikų dailės mokyklos įsteigimą nėra išlikę m. spalio 1- ają mokykla priėmė pirmuosius mokinius m. gruodžio 23d. Vilniaus miesto tarybos pirmininko potvarkiu Nr.139, mokyklai suteiktas Justino Vienožinskio vardas. Pirmasis jos direktorius - Antanas Garbauskas. Vėliau jai vadovavo Jonas Sidaravičius, Antanas Galeckas, Juozas Miliūnas, Jonas Vaitekūnas. Nuo 2003 m. direktorius pareigas eina Algis Lankelis-Elvich. Mokykloje yra dirbę garsūs Lietuvos menininkai. Ne vienas jų šiandien yra Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, dauguma jų dėsto Vilniaus dailės akademijoje. Tai tapytojai Arvydas Šaltenis, Povilas Ričardas Vaitekūnas, Valentinas Antanavičius, grafikas Petras Repšys, skulptorius Vytautas Šerys, dailėtyrininkas Alfonsas Andriuškevičius ir kiti. Šiuo metu mokykloje mokosi 1007 mokiniai, dirba 50 pedagogų. Mokykla nuolat puoselėja garbingas tradicijas, atsiliepia į dabarties aktualijas, telkia mokyklos bendruomenę spręsti šiandieninei mokyklai keliamus uždavinius m. įsteigtas Naujosios Vilnios skyrius. Jos adresas: Tremtinių g. 1., LT Vilnius. Nuo pat J. Vienožinskio dailės mokyklos įkūrimo pradžios tradicinės dailės kryptys, ypač tapybos tradicija, yra itin stiprios ir puoselėjamos. Nuo 2004 m. metų mokyklos programa yra papildoma įvairiomis naujomis ir kūrybiškomis disciplinomis.

4 4 Didesnis dėmesys skiriamas taikomiesiems, konceptualiems menams taip pat menams, paremtiems naujomis IT technologijomis su kurių pagrindais supažindina gerai Lietuvos šiuolaikinio meno scenai žinomi menininkai. Nuo 2011 m. siekiant priartinti mokyklą prie atokiau nuo centro gyvenančių vilniečių atidarėme J. Vienožinskio padalinį dailės studiją Balsių pagrindinėje mokykloje (nuo 2016 m. čia dailės programa pakeista į dailės ir dizaino programą), nuo 2016 m. Fabijoniškių dailės ir animacijos studiją Ateities mokykloje. Nuo 2016 m. mokykloje veikia III amžiaus universiteto padalinys. Nuo 2016 m. vykdomos akredituotos NVŠ programos. III. IŠORĖS ANALIZĖ Veiksniai Politiniai teisiniai Ekonominiai Aplinka Galimybės 1. Lyderystės modelio plėtroje savivaldybės lygmeniu, būtų suteikta daugiau savarankiškumo priimant sprendimus pačiai mokyklos bendruomenei, kuriama pasitikėjimo kultūra. 2. Glaudesnis bendradarbiavimas su kitomis kultūros įstaigomis (pvz. muziejais) skatins mokyklos atsinaujimimą. 3. Bendradarbiavimas su bendrojio ugdymo mokyklomis 4. Atsiradus daugiau privačių panašaus profilio švietimo įstaigų didėjanti konkurencija skatins mokyklą kelti ugdymo lygį. 5. Visuomenei vis labiau suvokiant psichinės sveikatos svarbą, daugės trečiojo amžiaus universiteto lankytojų. Tuo pačiu racionaliau bus panaudotos mokyklos patalpos. Galimybės 1. Perspektyvoje savivaldybė didins mokyklos finansavimą. 2. Gavus finansavimą pagal 2010 Savivaldybės pateiktą SMM paraišką Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos palėpės rekonstrukcijos įrengiant joje auditorijas finansuojamą iš Valstybės kapitalo investicijų programos, mokykla galės atnaujinti ir išplėsti savo pastatų techninę būklę. Įrengus palėpę padidės mokyklos plotas pagerės ugdymo sąlygos ir kokybė. 3. Mūsų mokyklos, kaip ir visų Grėsmės 1. Populiarėjant technologinės pakraipos disciplinoms, kūrybinės disciplinos nustumiamos į antrą planą: menksta kūrybiškumo ugdymas, siaurėja kultūrinis akiratis, menksta mokinių gebėjimai savarankiškai reflektuoti tikrovę. Kyla pavojus, kad mokiniai bus ugdomi siauros specializacijos komandų vykdytojais, o ne sąmoningais piliečiais. 2. Gresiančios ekonominės stagnacijos, infliacijos pasekmėje gali padidėti socialiai remtinų mokinių skaičius. 3. Požiūris į formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigą kaip į socializacijos ir laisvalaikio praleidimo vietą gali tapti kliūtimi ugdyti mokinių gebėjimą kurti aukšto meninio lygio darbus. Grėsmės 1. Neformaliam ugdymui skiriama mažai dėmesio lyginant su kitomis švietimo sistemos pakopomis. Nepriklausomybės metu Vilniuje nesuremontuota nė viena neformalaus ugdymo mokykla. 2. Savarankiškos buhalterijos nebuvimas trukdo efektyviai disponuoti mokyklos finansais: pvz. kyla problemų perkant programinę įrangą internetu iš užsienio, negalime automatizuoti

5 5 mokyklų, finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės. mokėjimų kontrolės, todėl labai daugėja grynai techninio darbo sekretorėms ir pavaduotojoms. 3. Finansavimas mokyklų renovacijai neatitinka realių mokyklų poreikių. 4. Dėl aptarnaujančio personalo nepakankamo finansavimo ir jo trūkumo sunku užtikrinti sklandų mokyklos funkcionavimą. 5. Dėl patalpų trūkumo darosi neįmanoma įsteigti specializuotų dirbtuvių, kuriose būtų naudojama moderni įranga ir tokį ugdymą padaryti patrauklesnį, šiuolaikiškesnį, naudingesnį. 6. Panaikinus metodininko, faktiškai atliekančio parodų kuratoriaus ir rengėjo darbą sunyktų mokykloje parodų rengimo veikla, o tai sumenkins dailės ugdymo kokybę. 7. Sumažinus techninių darbuotojų, mažiau mokinių galėtų naudotis mokyklos dirbtuvėmis.

6 6 Socialiniai demografini ai Galimybės 1. Didėjant miestui daugėja norinčių mokytis suaugusiųjų bei trečiojo amžiaus universiteto lankytojų. 2. Po pastato S. Konarskio g. 37 renovavimo mokykla galės naudotis judėjimo negalią turintys asmenys. 3. Siekdama pagerinti kokybiško dailės ugdymo pasiekiamumą atokiau nuo centro gyvenantiems vaikams dailės mokykla atidaro studijas bendrojo ugdymo mokyklose. Grėsmės 1. Gimstamumas sąlygos vaikų skaičių įstaigose. 2. Demografinės tendencijos įtakos disproporciją tarp mokyklą lankančių berniukų ir mergaičių. 3. Spec. poreikių vaikų padidėjimas. 4. Gyvenamiesiems rajonams tolstant nuo miesto centro vaikams dailės mokykla tampa sunkiau pasiekiama. Technologin iai Galimybės 1. Naujų šiuolaikinių IT technologijų bei kitų įrenginių įsigijimas ir panaudojimas pagerins mokymosi kokybę bei pritrauks daugiau berniukų į mokyklą - atsiras pusiausvyra tarp berniukų ir mergaičių skaičiaus m. įgyvendintas, nuolat tobulinamas elektroninio dienyno projektas palengvina tėvų informavimą apie mokinių darbo rezultatus rezultatus m. Įrengtas plačiajuostis internetas ledžia žymiai efektyviau naudotis meno kūrinių prezentacijomis, esančiomis internete. 4. Mokytojai vis labiau įsisavina galimybes bendrauti su mokiniais ir jų tėvais socialinių tinklų pagalba gerėja komunikacija su mokiniais. 5. Informacinės technologijos padeda sinchroniškai vykdyti mokinių ugdymą įvairiose Vilniaus vietose vienu metu. Grėsmės 1. Nepakankamas personalo kompiuterinio raštingumo lygis, kompiuterių bei kitų TI priemonių stoka įtakos ugdymo kokybę. 2. Dėl darbuotojų, atsakingų už tokių studijų funkcionavimą dėl lėšų stygiaus netgi įsteigtos kūrybinės dirbtuvės gali efektyviai neveikti. VIDAUS ANALIZĖ Valdymo struktūra Mokyklos administracija Algis Lankelis-Elvich, direktorius ( II vadybinė kategorija) Vida Sevrukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaikų ir jaunimo skyriuje. ( II vadybinė kategorija) Ieva Paltanavičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Suaugusiųjų skyriuje. (II vadybinė kategorija) Aušra Trakšelytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neformalaus ugdymo programoms. (II vadybinė kategorija) Dalia Truskaitė, direktoriaus pavaduotoja Naujosios Vilnios padalinyje. ( II vadybinė kategorija)

7 7 Mokykloje veikiančios savivaldos institucijos (Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Tėvų komitetas, Metodinės grupės) dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius ir kt. mokyklos bendruomenės veiklos klausimus. Dalykų ugdymo turinio, programų rengimo, mokinių pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimo klausimai svarstomi 5 dalykų Metodinėse grupėse, vienijančiose visą mokytojų bendruomenę. Metodikos grupės, kaip darbo grupės, yra įtraukiamos į informacijos rinkimą, sklaidą, medžiagos rengimą. Metodikos grupės aktyviai dalyvauja vertinant savivaldos institucijų, mokyklos vadovų veiklą. Šiuo metu mokykloje dirba 72 darbuotojai iš kurių 50 pedagogaų: 3 ekspertai, 12 metodininkų, 13 vyresniųjų mokytojų, 22 mokytojai m. atestuoti 6 mokytojai 2013 m. atestuoti 4 mokytojai 2014 m. atestuota 1 mokytoja 2017 m. atestuoti 3 mokytojai 2017 m. kvalifikacijos kursuose dalyvavo 19 mokytojų ir 5 administracijos darbuotojai d. mokykloje mokėsi 1007 mokiniai. Mokoma tapybos, grafikos skulptūros, keramikos, dailės istorijos. Nuo 2004 kaip pasirenkamieji dalykai pradėjo veikti animacijos, dizaino, fotografijos, filmo, grafikos, keramikos, tapybos, piešimo, instaliacijos, stiklo, kultūros paveldo pažinimo studijos. Nuo 2011 m. atidarėme J. Vienožinskio padalinį dailės studiją Balsių pagrindinėje mokykloje, nuo Fabijoniškių Ateities mokykloje. Mokyklos veikla planuojama, strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti kasmet rengiama metinė veiklos programa. Metinėje veiklos programoje numatomos per metus vykdomos priemonės. Numatytos priemonės tarnauja uždaviniuose įvardintiems ugdymo proceso, aplinkos ar bendradarbiavimo tobulinimui. Tačiau būtina veiklos planavimą labiau mobilizuojant mokyklos savivaldą, nustatant prioritetines kryptis, apibrėžiant laukiamų rezultatų rodiklius ir jų vertinimo kriterijus. Vienas iš mokymo kokybės kriterijų yra mokyklos baigiamųjų darbų įvertinimas. Pažymiai rašomi objektyviai. 2016/17 m.m. 2015/16 m.m. 2014/15 m.m. 24 mokiniai 10 balų 30 mokinių 10 balų 23 mokiniai 10 balų 17 mokinių 9 balai 18 mokinių 9 balai 14 mokinių 9 balai 16 mokinių 8 balai 12 mokinių 8 balai 8 mokiniai 8 balai 8 mokiniai 7 balai 5 mokiniai 7 balai 6 mokiniai 7 balai 1-6 balai 4 mokiniai -6 balai 2 mokiniai -6 balai 0 mokinių - 5 balai 0 mokinių -5 balai 0 mokinių - 5 balai Viso: 66 mokiniai Viso: 69 mokiniai Viso: 53 mokiniai Mokykla turi 76 kompiuterius(22 Naujosios Vilnios Filiale) iš jų 18 skirta mokytojams ir administracijai. Taip pat turi 3 projektorius, 3 televizorius. Mokykla turi įvairias dirbtuves: Keramikos studija: 3 žiedimo ratai, 2 keramikos degimo krosnys. Naujosios Vilnios skyriuje: 2 keramikos krosnys, 1 žiedimo ratas, 2 stiklo krosnys, 1 metalo krosnis. Grafikos studija: 5 grafikos spaudimo staklės. Naujosios Vilnios skyriuje: 1 staklės.

8 8 Fotolaboratorija, turinti 4 didintuvus. 3 Skaitmeninius fotoaparatus, fotografavimo lempas. Skulptūros ir dizaino dirbtuvės medžio pjovimo staklės Šiuo metu įrengiamos bendros dirbtuvės su J. Basanavičiaus progimnazija FabLab jose bus: 3dprinteris. CNC staklės, ploteris, lazerinė pjaustyklė ir t.t. Mokykloje veikia biblioteka, turinti virš 6550 knygų. Mokinių darbų fondai. Čia saugomi mokyklos mokinių darbai, skurti nuo XX a. 8 ojo dešimtmečio pradžios, iki 2012 m. Fonduose kryptingai kaupiami įvairiomis technikomis sukurti mokinių diplominiai darbai, peržiūrų metu atrinkti darbai, bei vasaros praktikos užduočių pavyzdžiai. Fonduose saugoma: 1) 500 vnt. didesnio formato aliejiniais dažais ant drobės ir kartono tapytų darbų; 2) apie 6000 vnt. mažesnio formato tapybos ir kompozicijos pavyzdžių, tapytų guašu ant popieriaus; 3) apie 7000 vnt. įvairiomis grafikos technikomis sukurtų darbų, piešimo užduočių pavyzdžių; 4) apie 100 vnt. kamerinės skulptūros, keramikos kompozicijų; Mokykla turi modelių kabinetą, kuriame yra virš 250 gipsinių modelių, paukščių ir gyvūnų iškamšos, draperijos, etnografiniai rakandai ir t.t. Finansai: 2016 m. Iš Vilniaus miesto Savivaldybės biudžeto mokyklai skirta ,79 Eurų lėšų. Iš Valstybės biudžeto ,86 Eurų Iš jų atlyginimams ,38 Eurų Surinkta mokesčių už mokslą 125,68 Eurų 2 procentų nuo PVM labdaros fondo 2148 Eurai Mokyklos inicjuoti projektai: 2014 m. ir 2016 m. Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla (toliau VJVDM) organizavo tarpmiestinį projektą kūrybines dirbtuves Šiuolaikinio meno formos dailės edukacijoje (Vilnius, Šiauliai, Kėdainiai, Alytus, Telšiai). Projekto tikslas paįvairinti menais besidominčių vaikų ir jaunimo mokymąsi kūrybinėmis dirbtuvėmis, supažindinti vaikus su XX a. antroje pusėje atsiradusiomis meno raiškos formomis. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba; 2016 m. rengtas projektas Inovatyvus mėgėjų menas jaunimui konceptualus Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos valgyklos interjero dizainas. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba; 2017 m. projektas Prašom į svečius psichologiškai palankesnės, emociškai pozityvesnės aplinkos įrengimas Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje (psichologo kabinetas). Projektą dalinai rėmė Vilniaus miesto savyvaldybės Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo programa. Projektai, kuriuose mokykla dalyvavo, kaip partnerė: 2015 m. vyko bendras VJVDM ir Vilniaus dailės akademijos (toliau VDA) projektas Kultūros paveldo aktualinimo, tyrimo ir saugojimo pamokos Vilniaus senosiose kapinėse. Jo metu surengta moksleivių kūrybinė praktika, fotografuojant, piešiant ir tapant kapinių paminklus, vyko VDA Paminklotvarkos katedros vedėjos Dalios Klajumienės paskaita. Projektą finansavo Kultūros paveldo departamentas. Kasmetiniai, tęstiniai J. Vienožinskio dailės mokyklos organizuojami renginiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais Dailės Olimpiadų rengimas J. Vienožinskio dailės mokykla kasmet rengia Lietuvos mokinių dailės Olimpiados Vilniaus miesto etapą. Per keletą pastarųjų metų mokykla sugebėjo šį konkurso etapą pakylėti į kokybiškai naują lygmenį, patraukti politikų, visuomenės veikėjų, valstybinių ir privačių kultūros, ugdymo institucijų dėmesį. Rengiant Olimpiadą, teikiant prizus dalyviams bendradarbiauja Modernaus meno centras, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos dailininkų sąjunga, Europos parkas. Olimpiados laureatų ir dalyvių apdovanojimai vyksta Vilniaus dailės akademijos erdvėse. Moksleivių darbų sklaidai kasmet sukuriama internetinė svetainė, kurioje publikuojami visi konkurso dalyvių darbai. J. Vienožinskio dailės mokykla savo vidinius resursus aktyviai pajungia šiam darbui konkursinius moksleivių darbus profesionaliai fotografuoja mokykloje veikiančios fotografijos studijos vadovė bei mokiniai.

9 9 Ypač akivaizdus J. bendradarbiavimo su aplinka, socialiniais parneriais pavyzdys 2015 m. organizuotas Lietuvos moksleivių dailės Olimpiados finalinis - respublikinis etapas. Mokykla pajungė bendram darbui vertinant moksleivių kūrybą įvairias dailės, kultūros institucijas, ugdymo įstaigas: Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, taip pat Vilniaus dizaino kolegija, Lietuvos dailininkų sąjungos atstovai, Modernaus meno centro kolektyvas, Europos parkas. Projekto sklaidai buvo pajungta ir kultūros žiniasklaida moksleivių darbus publikavo savaitraštis Literatūra ir menas. Edukaciniai užsiėmimai Tarptautinė meno mugėje ARTVILNIUS Nuo 2015 m. mokykla su specialiai parengtomis edukacinėmis programomis dalyvauja Tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje ART VILNIUS, Iš viso per visus dalyvavimo mugėje metus J. Vienožinskio dailės mokykla sukūrė ir įgyvendino daugiau nei dešimt įvairių kūrybinių programų pamokų: dizaino, animacijos, akvarelės technikos, architektūros, akademinio piešimo, dailės istorijos interpretacijų, įvairių erdvinio meno užduočių. Suaugusiųjų skyriaus absolventų parodos profesionalaus meno erdvėse Jau šešetą pastarųjų savo veiklos metų J. Vienožinskio dailės mokykla rengia mokyklos Suaugusiųjų skyriaus absolventų parodas gynimus įvairiose viešosiose erdvėse, dailės galerijose. Buvo surengtos parodos Užupio meno inkubatoriaus galerijose Kalnas ir Galera, Vilniaus viešojoje A. Mickevičiaus bibliotekoje, parodų salėje, Vilniaus dailės akademijos senuosiuose rūmuose ir 2017 metais mokyklos Suaugusiųjų skyriaus parodos, bendradarbiaujant su Lietuvos dailininkų sąjunga, buvo surengtos LDS DSG galerijoje, Vokiečių g.2, greta Šiuolaikinio meno centro ir LDS būstinės. Kasmetinės ilgalaikės parodos mokykloje Vilniaus lietuvių namai Nuo 2014 m. J. Vienožinskio dailės mokykla kasmet parengia ir išeksponuoja mokyklos absolventų geriausių tapybos darbų kolekciją mokykloje Vilniaus lietuvių namai, siekant praturtinti šios mokyklos aplinką, suteikti įdomių įspūdžių, kūrybinių impulsų čia besimokantiems lietuvių kilmės vaikams iš įvairiausių pasaulio kampelių. Parodos, projektai viešosiose erdvėse, skirtos plačiajai visuomenei 2017 m. J. Vienožinskio dailės mokykla užmezgė bendradarbiavimą su Respublikine Vilniaus universitetine ligonine. Čia surengta didelė retrospektyvinė pastarųjų 10 metų mokyklos tapybos specializacijos absolventų baigiamųjų darbų paroda m. ketinama surengti mokyklos Suaugusiųjų skyriaus absolvento Sauliaus Labanausko, dirbančio ligoninės slaugytoju, personalinę tapybos parodą m. J. Vienožinskio dailės mokykla, bendradarbiaudama su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, parodinėje centro salėje surengė mokyklos mokytojų, žinomų menininkų Vyganto Paukštės ir Vytauto Dubausko bei jų mokinių baigiamųjų darbų parodą. Tęsiant bendradarbiavimą su LMNSC, 2018 m. pavasarį numatyta surengti centro parodų salėse J. Vienožinskio dailės mokyklos absolventų baigiamųjų darbų parodą m. mokykla užmezgė bendradarbiavimą su Lietuvos pasieniečių mokykla, veikiančia Medininkuose bei su Trakų istorijos muziejaus padalinio - Medininkų pilies administracija. Buvo surengtas mokyklos Suaugusiųjų skyriaus pleneras ir parodos pasieniečių mokyklos erdvėse, plenero pamokos vyko ir Medininkų pilies ekspozicijoje. Mokyklos veiklos sklaida, ryšiai ir partnerystė su žiniasklaida J. Vienožinskio dailės mokykla glaudžiai bendradarbiauja su kultūros savaitraščiu 7 meno dienos, publikuoja tekstus apie mokyklos veiklą kultūros almanache Kultūros barai, Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštyje Literatūra ir menas. J. Vienožinskio dailės mokyklos pedagogų iniciatyvos, plečiančios mokyklos ryšius su visuomene, įvairaus amžiaus, socialinių grupių dailės mėgėjais, labdaros projektai J. Vienožinskio dailės mokykla bendradarbiauja su Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetu. Mokyklos mokytojai, siekdami priartinti mokykloje sukauptą edukavimo patirtį prie pagyvenusių žmonių, siekiančių dailės lavinimo, reguliariai, kartą per savaitę dirba su jais savanoriškai, be atlygio. Mokyklos mokytojai savanorystės principu du tris kartus per mokslo metus organizuoja įvairias kūrybines veiklas, J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytojai savo iniciatyva įrengė J. Basanavičiaus progimnazijoje ir

10 10 parodinį stendą erdviniams, keramikos darbams eksponuoti, kuriame su progimnazijos bendruomene dalijasi savo patirtimi, eksponuodami įvairiomis technikomis sukurtus mokinių darbus m. J. Vienožinskio dailės mokyklos bendruomenė rinko ir perdavė labdarą gyvūnų globos organizacijai VšĮ Kaimo grandinė. Globos organizacijai edukaciniais tikslais mokyklos moksleiviai sukūrė darbų naminių gyvūnų motyvais. Profesionalių kūrėjų, aukštųjų mokyklų dailės specialybių studentų kūrybos parodos J. Vienožinskio dailės mokyklos erdvėje J. Vienožinskio mokykla bendradarbiauja su Vilniaus dailės akademija, Lietuvos edukologijos universitetu ir 2017 m. mokykloje surengtos trys šių auštųjų mokyklų dailės specialybių studentų kūrybos parodos. Viena iš jų J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytojų iniciatyva išsamiai nušviesta savaitraščio 7 meno dienos jaunųjų kūrybos internetiniame portale M puslapiai m. mokykloje surengta Tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos jubiliejinė paroda, kurioje dalyvavo ir mokyklos pedagogai, įvairių sričių dailės kūrėjai bei mokytojai. Mokyklos SSGG

11 11 Stipriosios pusės Mokyklos mokytojai patys yra kuriantys menininkai Augantis mokyklos savarankiškumas padės kurti optimaliau išnaudoti mokyklos galimybes ir atsižvelgti į mokinių poreikius Atsiradus daugiau privačių panašaus profilio švietimo įstaigų didėjanti konkurencija skatins mokyklą kelti ugdymo lygį. Norinčiųjų mokytis Suaugusiųjų skyriuje skaičius auga. Daugėja bendradarbiavimas su III amžiaus universitetu. Silpnosios pusės Mokykla negali priimti visų norinčių mokytis. Dėl patalpų trūkumo, sunku organizuoti sklandų darbą perpildytose auditorijose, dėl ploto trūkumo negalime kokybiškai įrengti modelių kabineto. Neturime susirinkimų salės tai yra kliūtis rengti kokybiškus mokyklos renginius. N. Vilnios filiale trūksta patalpų skulptūros dirbtuvėms bei pagalbinių patalpų darbų ir priemonių sandėliavimui. Nėra laisvos vietos įrengti erdvę su kėdėmis, kur mokiniai ir tėvai galėtų laukti pamokos. Akreditavus NVŠ programas ir NVŠ krepšelio lėšas, daliai mokinių sumažėjo mokestis už mokslą, o N. Vilnios filiale atsirado galimybė priimti daugiau vaikų (dalis jų mokosi nemokamai) m. įrengtas plačiajuostis internetas sudaro galimybes lengviau prieiti prie virtualioje erdvėje esančios informacijos apie meną. Nuo 2011 m. pradėjus rengti dailės teorijos pamokas Nacionalinėje dailės Galerijoje, o nuo 2012 m. ir Šiuolaikinio meno centre dailės teorijos pamokos tapo patrauklesnės, mokiniai įgijo geresnius įgūdžius suvokti ir nagrinėti juos supančius meno kūrinius. Galimybės Galimybė mokytojams įsijungti į Lietuvos ir tarptautinį kultūrinį gyvenimą. Naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimas ir panaudojimas pagerins švietimo prieinamumą. ES lėšų panaudojimas pagerins mokyklos materialinę ir intelektualinę bazę. Padidėjus finansavimui renovacijai, mokyklos galės atnaujinti savo pastatų techninę būklę. Iki 2018 m. Kovo mėnesio atnaujinus mokyklos internetinę svetainę pagerės informacijos apie mokinių pasiekimus pateikimas jų tėvams, globėjams. Grėsmės Nėra pusiausvyros tarp besimokančių berniukų ir mergaičių skaičiaus (mokosi labai mažai berniukų). Požiūris į formalųjį ugdymą papildančio ugdymo įstaigą kaip į socializacijos ir laisvalaikio praleidimo vietą gali tapti kliūtimi ugdyti mokinių gebėjimą kurti aukšto meninio lygio darbus. Pilnai atlikti dailės švietimo funkciją sudėtinė dalis yra sukurtų darbų pristatymas parodų rengimas. Pavyzdiniame etatų sąraše nėra numatyta nei parodinė, nei projektinė veikla nei dirbtuvių, susijusių su technologijų įsisavinimu įrengimas. Be šių veiklų mokykla negali pilnavertiškai vykdyti savo veiklos. Mokykla jau daug metų šalia meninės veiklos labai daug nuveikia integruodama vilniečius, tautinių mažumų atstovus į kultūrinį gyvenimą. Mokykla žymiai efektyviau galėtų integruoti neturinčius motyvacijos mokytis, spec. poreikius turinčius vaikus, tačiau neturime profesionalių šios srities specialistų.

12 12 IV MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 4.1. Misija Dailės studijų pagalba ugdyti tiek vaikų, tiek suaugusiųjų profesinius įgūdžius ir kūrybiškumą, kuris vėliau įgalina lanksčiau ir išradingiau spręsti įvairius gyvenime, profesinėje srityje iškylančius uždavinius Vizija Patraukli saugi ir atvira demokratijos principais savo veiklą grindžianti neformaliojo švietimo mokykla, teikianti kokybiškas veiklos ir laisvalaikio organizavimo paslaugas 4.3 Filosofija Bendražmogiškų vertybių ir kūrybiškumo puoselėjimas. 4.4 Vertybės Bendruomenės narių partnerystė, mokymosi motyvacija, saviraiškos skatinimas, atvirumas kaitai V. MOKYKLOS PROGRAMOS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. Strateginis tikslas: tenkinti vilniečių poreikį ugdytis daile. I Tikslas. Ugdymo prieinamumo gerinimas 1. Uždavinys: ugdymo vietos priartinimas prie miesto pakraščiuose gyvenančių mokinių 1.1 Mokyklos padalinių steigimas miesto pakraščiuose esančiose bendrojo ugdymo mokyklose. 1.2 Naujų neformalaus ugdymo programų parengimas. 1.3 Techninių priemonių, skirtų darbui mobiliomis sąlygomis parengimas. 2. Uždavinys: mokinių neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų ugdymas Racionalus ir veiksmingas mokinių mokymosi laiko naudojimas Projektų, skatinančių mokinio tobulėjimą organizavimas (parodos, ekskursijos, bendradarbiavimo projektai). II Tikslas. Edukacinės aplinkos tobulinimas 3 Uždavinys: Mokymo proceso aprūpinimas 3.1 Mokymo proceso aprūpinimo knygomis, albumais organizavimas. 3.2 Mokomųjų kabinetų aprūpinimas mokymo įranga, medžiagomis, priemonėmis. 3.3 Išorinės paramos telkimas proceso aprūpinimui. 3.4 Racionalus lėšų naudojimas. 4 Uždavinys: Informacinių technologijų naudojimas ugdymo procese 4.1. Kabinetų, aprūpintų kompiuteriu, programine įranga, multimedija galimybių naudojimas ir atnaujinimas 4.2. Kūrybinių dirbtuvių aprūpinimas IT technologijomis paremtomis medžiagų apdirbimo staklėmis III Tikslas. Komunikacijos tobulinimas 5. Uždavinys: Mokyklos bendruomenės narių informacijos tobulinimas Komunikacinių priemonių naudojimas mokyklos bendruomenės narių informavimui Informavimo veiksmingumo tyrimų atlikimas. 6. Uždavinys: Bendradarbiavimo tarp mokyklos narių bei tarp mokyklos ir kitų institucijų skatinimas Mokyklos savivaldos institucijų dalyvavimas sprendžiant mokyklos tobulinimo klausimus Bendradarbiavimo sutarčių su partneriais pasirašymas ir jų vykdymas Bendradarbiavimo projektų Lietuvos mastu ir tarptautinių rengimas ir jų vykdymas.

13 13 VI MOKYKLOS PROGRAMŲ, TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS Priežastis kurti šias programas yra kintanti visuomenė, kurioje mes gyvename bei kultūra, atspindinti šių laikų visuomenę. Esame dailės mokykla, todėl tobulindami mokymo programas atsižvelgiame į procesus, vykstančius meno pasaulyje. Tęsime pradėtą darbą (turime studijas Balsiuose ir Fabijoniškėse) steigti dailės studijas bendrojo ugdymo mokyklose atokiau nuo centro esančiuose rajonuose. Į tradicinių disciplinų (tapybos, grafikos) studijas daugiausiai stoja mergaitės. Įvesdami į mokymosi programas informacines technologijas tikimės į mokyklą pritraukti ir berniukus. Anksčiau mokykla orientavosi į dailės akademiją, nes čia dirba akademijos absolventai, o geriausieji mokiniai papratai stodavo į dailės akademiją. Šiuo metu vis daugiau mokinių renkasi užsienio koledžus, o dauguma mokyklos absolventų renkasi disciplinas, nesusijusias su menu, todėl mes neteikiame didelio dėmesio ruošimui stojamiesiems. Mokyklos ugdymo politika kinta nuo amato apmokymo, ruošimo menininko profesijai prioritetų link mokinių savarankiškumo, kūrybiškumo puoselėjimo. Planuojame paįvairinti ugdymo procesą įtraukdami kviestinių menininkų vedamų dirbtuvių organizavimą mokyklos bendruomenei m. planuojame parengti pastato Tremtinių g. 4 sutvarkymo vizijos projektą ir pradėti remonto darbus. Sutvarkius pastatą, į jį bus perkeltos skulptūros ir keramikos dirbtuvės, atsiras vietos mokinių darbų archyvui. Tai įgyvendinus, pagrindiniame N. Vilnios filialo pastate atsiras vietos įrengti erdvę, skirtą mokyklos bendruomenės veiklai parodoms, projektams, poilsiui (laikui iki pamokų ar tarp pamokų praleisti). Suaugusiųjų ugdymas. Pagal suaugusiųjų poreikį ruošiame lankstesnes programas suaugusiems savaitgalines studijas, vasaros plenerus, sudarome platesnes galimybes rinktis mokymosi programas. Senjorų ugdymas kadangi neformalus senjorų ugdymas nėra finansuojamas valstybės, nuo 2015 m. su Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto senjorais mokykloje dirba mokytojai-savanoriai. Užsiėmimai vyksta po dvi akademines valandas per savaitę spalio gegužės mėnesiais. I TIKSLAS: UGDYMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS Uždavinys: 1. Ugdymo vietos priartinimas prie miesto pakraščiuose gyvenančių mokinių Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Finansavimo šaltinis 1.1. Mokyklos padalinių (studijų) steigimas miesto pakraščiuose esančiose bendrojo ugdymo mokyklose. 1.2.Naujų neformalaus ugdymo programų parengimas. Naujai įsteigtų studijų bendrojo ugdymo mokyklose skaičius. Naujai sukurtų arba patobulintų neformalaus ugdymo programų, pritaikytų ugdymui naujai įsteigtose dailės studijose skaičius ir kokybė m m. Algis Lankelis- Elvich, K. Stančienė, dalykų mokytojai Savivald. lėšos, tėvų mokestis už mokslą. Savivald. lėšos, tėvų mokestis už mokslą Techninių priemonių, skirtų darbui mobiliomis sąlygomis parengimas Techninių priemonių, IT programų darbui su mokiniais naujai įsteigtose studijose skaičius. G. Pečiukaitis Savivald. lėšos, tėvų mokestis už mokslą.

14 14 Uždavinys: 2. Mokinių neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų ugdymas 2.1. Racionalus ir veiksmingas mokinių mokymosi laiko naudojimas Mokytojai derina mokymo priemones ir laiką. Pamokų tvarkaraščių, pusmečių grafikų, vasaros praktikų m. Dalykų mokytojai, metodinė taryba 2.2. Projektų, skatinančių mokinio tobulėjimą organizavimas (parodos, ekskursijos, bendradarbiavimo projektai) planai ir jų kokybė. Įgyvendintų projektų skaičius m. II TIKSLAS: EDUKACINĖS APLINKOS TOBULINIMAS Uždavinys: 3. Mokymo proceso aprūpinimas 3.1. Mokymo Įsigytų knygų, proceso aprūpinimo albumų, filmų knygomis, albumais skaičius. organizavimas 3.2. Mokomųjų kabinetų aprūpinimas mokymo įranga, medžiagomis ir priemonėmis išorinės paramos telkimas mokymo proceso aprūpinimui Racionalus lėšų naudojimas Įsigytos įrangos, medžiagų ir priemonių skaičius Pervestų 2-jų procentų suma, projektinės lėšos Kasmetinis ūkinės finansinės sąmatos sudarymas ir jos įgyvendinimo laikymasis A. Trakšelytė, K. Stančienė m. E. Kisieliūtė Metodinė taryba m. A. Lankelis-Elvich, G. Pečiukaitis Mokyklos taryba m. A. Lankelis-Elvich, A. Trakšelytė m. A. Lankelis-Elvich, G. Pečiukaitis Uždavinys: 4. Informacinių technologijų naudojimas ugdymo procese 4.1. kabinetų, 2 jų kabinetų, aprūpintų aprūpintų kompiuteriu, informacinėmis programine įranga, technologijomis multimedija atnaujinimas ir galimybių pamokų juose naudojimas ir vedimas atnaujinimas 4.2. Kūrybinių dirbtuvių aprūpinimas IT technologijomis paremtomis medžiagų Skulptūros ir dizaino dirbtuvių bei bendrų dirbtuvių su J. Basanavičiaus progimnazija m. A. Lankelis-Elvich, G. Pečiukaitis m. A. Lankelis-Elvich, G. Pečiukaitis Savivald. lėšos, tėvų mokestis už mokslą. Tėvų mokestis už mokslą, projektinės lėšos. Tėvų mokestis už mokslą. Savivald. lėšos, tėvų mokestis už mokslą. Kiekvienais metais Planuojame gauti apie 700 eurų 2% paramos fondo lėšų ir 300 eurų projektinių lėšų. Mokyklos biudžetas (su surenkamais mokesčiais už mokslą) apie kiekvienais metais Savivald. lėšos, tėvų mokestis už mokslą. Savivald. lėšos, tėvų mokestis už mokslą.

15 15 apdirbimo staklėmis papildymas įranga, priemonėmis. III TIKSLAS: KOMUNIKACIJOS TOBULINIMAS Uždavinys: 5. Mokyklos bendruomenės narių informavimo sistemos tobulinimas Komunikacinių priemonių naudojimas mokyklos bendruomenės narių informavimui. Internetinio puslapio tobulinimas. Patalpinta nauja informacija: tvarkaraštis, elektroninės taisyklės, mokyklos vidaus taisyklės ir t.t. Sukuriama nauja naujosios Vilnios filialo internetinio m. A. Trakšelytė Savivald. lėšos, tėvų mokestis už mokslą Informavimo veiksmingumo tyrimų atlikimas. puslapio versija Organizuotų tyrimų skaičius m. A. Trakšelytė, savivaldos institucijų nariai. Savivald. lėšos, tėvų mokestis už mokslą. Uždavinys: 6. Bendradarbiavimo tarp mokyklos narių bei tarp mokyklos ir kitų institucijų skatinimas 6.1. Mokyklos savivaldos institucijų dalyvavimas sprendžiant mokyklos tobulinimo klausimus. Priimti sprendimai, svarstytų klausimų skaičius m. A. Lankelis- Elvich, savivaldos institucijų nariai. Savivald. lėšos, tėvų mokestis už mokslą Bendradarbiavimo sutarčių su partneriais pasirašymas ir jų vykdymas Bendradarbiavimo projektų (Lietuvos mastu ir tarptautinių) rengimas ir jų vykdymas Pasirašytos sutartys Vykdomų projektų skaičius m. m. A. Trakšelytė, Savivald. lėšos, tėvų mokestis už mokslą m. A. Trakšelytė, Savivald. lėšos, tėvų mokestis už mokslą. Projektinės lėšos. VII. STEBĖSENA Priežiūrą vykdys Strateginio plano rengėjai ir Stebėsenos grupė. Grupė patvirtinta direktoriaus įsakymu ( , nr )

16 16 Strateginio plano stebėsena ir vertinimas vykdomas viso proceso metu: Mokyklos taryboje, Metodikos taryboje, Administracijoje. Strateginio plano analizė vykdoma du kartus per metus, tikslų įgyvendinimą įvertinant pagal iš anksto nustatytas formas bei vidaus audito metodiką. Strateginio plano koregavimas atliekamas lapkričio-gruodžio mėnesiais. Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita rengiama 2022 m. gruodžio mėnesį. VIII. LAUKIAMI REZULTATAI. Įgyvendindama mokyklos strateginį planą, mokykla bus neformalaus ugdymo įstaiga, kurioje sudarytos sąlygos mokinių gyvenančių ir arti ir toliau nuo mokyklos esančiuose rajonuose saviraiškai, kūrybiškumui ir profesiniams įgūdžiams augti. Mokykloje dirbs mokytojai, turintys tik aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. 15% padaugės mokinių gyvenančių toliau nuo mokyklos esančiuose rajonuose skaičius. Iki 20% padaugės berniukų, lankančių mokyklą. 25% mokinių susipažins su naujomis kompiuterinėmis programomis. Išaugs mokyklos kultūra. Bus įsteigtos papildomos dizaino ir skulptūros dirbtuvės. 10 % padaugės senjorų, lankančių mokyklą.

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Microsoft Word - AMC veiklos_ataskaita 2016.doc

Microsoft Word - AMC veiklos_ataskaita 2016.doc VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS AZIJOS MENŲ CENTRAS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. sausio 31 I. ĮSTAIGOJE 2017 METAIS ĮVYKUSIŲ RENGINIŲ (VEIKLŲ) APŽVALGA Eilės Nr. Renginio/ veiklos pavadinimas Renginio/ veiklos

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės Telšių rajono savivaldybės patirtis, įgyvendinant NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarką Irena Daubarienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

DĖL  PRITARIMO  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ  VEIKLOS ATASKAITAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 2018 m. balandžio 27 d. Nr. TS-110 Rokiškis Vadovaudamasi

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau