AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 147, 149,

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 147, 149,"

Transkriptas

1 AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 147, 149, 152, 153, 154, 165, 166, 167, 168, 172, 177, 184, 194, 202, 206, 256, 297 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI 116, 190 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO 1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 147, 149, 152, 153, 154, 165, 166, 167, 168, 172, 177, 184, 194, 202, 206, 256, 297 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 116, 190 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (toliau Projektas) teikiamas atsižvelgiant į socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-397 sudarytos darbo grupės tobulinti darbo santykių reglamentavimą, kad būtų padidintas jų lankstumas ir užtikrintas užimtumo saugumas (ši darbo grupė sudaryta trišalio bendradarbiavimo ir atstovavimo pagrindu joje dalyvavo darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų, valstybės valdymo institucijų atstovai, mokslo darbuotojai) pateiktus siūlymus. Pasiūlymai gauti iš darbdavių organizacijų, valstybinių institucijų. Ekonomikos plėtrai reikalingi daug lankstesni darbo santykiai, kurie paskatintų naujų darbo vietų kūrimą, prisidėtų prie nedarbo mažinimo, jaunimo įdarbinimo, mažintų paskatas dirbti nelegaliai arba neįforminant realiai dirbto laiko, modernizuotų darbo rinką. Antra vertus, darbo santykių lankstumo didinimas, didesnės laisvės darbdaviams įdarbinant ir atleidžiant darbuotojus suteikimas, galimybių tartis tarpusavyje sudarymas turi būti subalansuotas su darbuotojų saugumo darbo rinkoje užtikrinimu. Siekiant darbo santykių lankstumo, svarbu užtikrinti tiek darbdavių, tiek darbuotojų interesų pusiausvyrą, didinti jų tarpusavio pasitikėjimą ir stiprinti socialinę partnerystę. Europos Sąjungos Taryba 2011 m. liepos 12 d. rekomendacijoje dėl 2011 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos ir dėl Tarybos nuomonės dėl atnaujintos m. Lietuvos konvergencijos programos (2011/C210/01) nurodė, kad Lietuvos nedarbo lygis vienas iš aukščiausių ES. Dabar svarbiausia užtikrinti, kad šis spartus nedarbo didėjimas netaptų struktūrinis. Labai griežti darbo teisės aktai trukdo veikti darbo rinkai. Tai reikalauja Darbo kodekso (Žin., 2002, Nr ) peržiūros. ES Taryba rekomendavo Lietuvai m. didinti darbo rinkos lankstumą ir tuo tikslu keisti su darbu susijusius teisės aktus, kad jų nuostatos taptų lankstesnės ir būtų galima geriau naudotis terminuotomis sutartimis. Taip pat Darbo kodekso pakeitimai parengti, atsižvelgiant į Lietuvos Vyskupų Konferencijos prašymą bei Europos socialinės chartijos (pataisytos) (Žin., 2001, Nr ), kurią Lietuva ratifikavo 2001 m. gegužės 15 d., nuostatas bei į Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo (Žin., 2003, Nr ; 2008, Nr ) 3 straipsnyje nurodytą atvejį, kada šio įstatymo nuostatos (reikalavimas dėl asmenų lygybės ir diskriminacijos draudimo) netaikomos, esant teisėtam reikalavimui išpažinti tikėjimą. Religinės bendruomenės vadovaudamosi savo kanonais, statutais bei religijos laisvės principu, taip pat LR Konstitucijos 43 straipsnio nuostata, kad Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus praktikoje laikėsi nuostatos, kad priimant ir atleidžiant į darbą asmenis susijusi su religinių bendruomenių bei organizacijų tikslų įgyvendinimu atsižvelgiama į religiją bei įsitikinimus. Nors galimybę taikyti skirtingą požiūrį tokiais atvejais numato Tarybos direktyvos 2000/78/EB nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus 4 straipsnio 2 dalis, šios direktyvos nuostatos iki šiol nebuvo perkeltos į Darbo kodeksą. 2. Projekto tikslai ir uždaviniai Projektas parengtas siekiant padidinti darbo santykių lankstumą, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, nedarbo mažinimą, jaunimo įdarbinimą, administracinės naštos mažinimą, darbo rinkos modernizavimą, kartu darbo santykių reglamentavimą derinti su darbuotojų saugumo užtikrinimu. Siekiant darbo santykių lankstumo, svarbu užtikrinti tiek darbdavių, tiek darbuotojų interesų pusiausvyrą, didinti jų tarpusavio pasitikėjimą ir stiprinti socialinę partnerystę. Projektu siekiama leisti įmonėms greičiau reaguoti į rinkos pokyčius, praplečiant terminuotų darbo sutarčių sudarymo galimybę; įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminą nustatant pagal darbuotojo darbo stažą toje įmonėje; panaikinant nuostatas dėl tam tikrų darbuotojų kategorijų atleidimo tik ypatingais atvejais; atsisakant didesnių kaip keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinių išmokų mokėjimo; nustatant galimybę nustatyti ilgesnę kasdieninio darbo trukmę; sudarant galimybes lanksčiau nustatyti darbo laiko savaitės trukmę; numatant galimybę dėl

2 2 nemokamų atostogų susitarti šalims; nustatant galimybę konkrečių darbų ir pareigų sąrašą dėl visiškos materialinės atsakomybės sutarčių sudaryti darbo tvarkos taisyklėse ir kt. Kartu siekiama nustatyti, jog priimant į darbą ar atleidžiant iš darbo darbuotoją religinėje bendruomenėje, bendrijoje ar centruose jam gali būti taikomas reikalavimas dėl tikėjimo tuo atveju, jei darbas yra susijęs su religinių organizacijų veikla. 3. Projekte siūlomų nuostatų teisinio reguliavimo būklė šiuo metu Šiuo metu galiojantis Darbo kodeksas numato, kad: - darbo sutartis gali būti sudaroma pirmą darbo dieną; darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą, ji yra įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale, darbdavys įteikia darbuotojui pastarojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą). Darbo sutarties pavyzdinę formą, registravimo taisykles, taip pat darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento formą, jo išdavimo, nešiojimo bei pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarką nustato Vyriausybė; - į pareigas, įtrauktas į konkursinių pareigų sąrašą, konkursų nuostatuose nustatytais atvejais iki konkurso asmuo gali būti priimamas pagal terminuotą darbo sutartį, bet ne ilgesniam negu vienerių metų laikui; - teikiant asmenines namų ūkio paslaugas darbdaviui, turi būti sudaryta patarnavimo sutartis. Šios sutartys apmokestinamos kaip ir visos darbo sutartys; - neleidžiama sudaryti terminuotų darbo sutarčių nuolatinio pobūdžio darbui, išskyrus kai tai nustato įstatymai arba kolektyvinės sutartys arba kai darbuotojas priimamas į naujai steigiamą darbo vietą. Nuostata dėl naujai steigiamų darbo vietų galioja iki 2012 m. liepos 31 d. - išskirtos darbuotojų kategorijos, su kuriomis darbo sutartis gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais; - įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai yra nevienodi skirtingoms darbuotojų kategorijoms (2 ir 4 mėnesiai); - nesureglamentuotas darbo santykių tęstinumas verslo ar jo dalies perdavimo atveju; - išeitinės išmokos dydis priklausomai nuo stažo toje darbovietėje gali siekti iki 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; - už uždelsimo atsiskaityti laiką mokamas vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo laiką; - kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti 8 valandų, išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys; - maksimalus darbo laikas per septynias dienas negali viršyti 48 val., įskaitant viršvalandžius; - darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose; - švenčių dienų išvakarėse darbo trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus; - naktinis darbo laikas sutrumpinamas viena valanda; - kasmetinės atostogos suteikiamos kalendorinėmis dienomis; - kasmetines papildomas atostogas nustato Vyriausybė; - kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas; - nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka; - darbo užmokestis indeksuojamas įstatymų nustatyta tvarka; - visiems darbuotojams darbdavys turi įteikti atsiskaitymo lapelius; - konkrečių darbų ir pareigų sąrašas dėl visiškos materialinės atsakomybės sutarčių nustatomas kolektyvinėje sutartyje; - nustatyta, kad jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia jam nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. 4. Projekte siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos Siūlomos nuostatos yra susijusios su darbo santykių reguliavimo lankstumu, administracinės naštos ūkio subjektams mažinimu, sudarant sąlygas verslo konkurencingumo didinimui, kartu siekiant naujų darbo vietų kūrimosi bei investuotojų į Lietuvą pritraukimo. Lietuva nėra patraukli investuotojams dėl savo pernelyg griežto ir nelankstaus darbo santykių reguliavimo.

3 3 Siekiant sumažinti administracinę naštą darbdaviams, siūloma atsisakyti darbo sutarčių registravimo žurnalų, nes informacija apie darbuotojo įdarbinimą yra registruojama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje, taip pat atsisakyti darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento, Vyriausybės nustatytos pavyzdinės darbo sutarties formos, suteikiant ūkio subjektams teisę naudotis darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, sudaryti laisvos formos darbo sutartis, atsisakyti privalomo atsiskaitymo lapelių įteikimo. Minėti siūlymai turės teigiamą poveikį ūkio subjektams, ypač smulkiajam ir vidutiniam verslui, kuris apima didžiąją dalį verslo Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, smulkios ir vidutinės įmonės sudaro daugiau kaip 99 proc. visų šalyje veikiančių įmonių), nes jiems mažėtų administracinė našta, atsisakius minėtų dokumentų, jų pildymo ar privalomų formų. Pažymėtina, kad sudarant darbo sutartį, joje turės būti nurodytos darbo sutarties sąlygos pagal Darbo kodekso 95 straipsnio reikalavimus, todėl darbuotojas ir šiuo atveju turės visą būtiną informaciją apie savo darbo sutarties sąlygas. Atsiskaitymo lapelių privalomas įteikimas darbuotojams sukelia didelę naštą įmonėms (Ūkio ministerijos duomenimis, ūkio subjektams tai kainuoja 28,9 mln. Lt per metus). Numatyta, kad priėmus projektą, administracinė našta sumažėtų net 90 proc., tai yra būtų sutaupyta 26 mln. Lt per metus. Šiuo metu galiojantys reikalavimai darbo laiko apskaitos žiniaraščiams, jų įforminimui, pasirašymui sukelia net 8 mln. Lt administracinę naštą ūkio subjektams per metus. Teikiamas siūlymas leistų sumažinti administracinę naštą, tenkančią ūkio subjektams, nes administracinė našta tiesiogiai priklausytų nuo paties darbdavio pasirinktų ir nusistatytų darbo laiko apskaitos procedūrų sudėtingumo ir imlumo laikui bei darbo jėgai. Darbo sutarčių registravimo žurnalų tvarkymas sukelia beveik Lt administracinę naštą ūkio subjektams per metus. Priėmus projektą, reikalavimo vykdymo administracinė našta sumažėtų net 50 procentų. Sumažinus administracinę naštą, ūkio subjektai galėtų daugiau laiko ir išteklių skirti tiesioginei verslo veiklai, plėsti veiklos apimtis, kurti naujas darbo vietas. Dėl atsiskaitymo lapelių siūlomo teisinio reguliavimo Trišalėje taryboje pritarė darbdavių organizacijų atstovai, profesinių sąjungų atstovai nepritarė. Siūloma nustatyti, kad darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu vėlesnė darbo pradžia nenustatyta šalių susitarimu. Siūloma nuostata geriau užtikrins pradedančių dirbti darbuotojų interesus - darbuotojas galės nepradėti dirbti, o darbdavys negalės versti darbuotojo pradėti dirbti, kol nėra sudaryta darbo sutartis. Taip pat, tikimasi sumažinti nelegalaus darbo ir piktnaudžiavimo atvejų, nes nesąžiningi darbdaviai negalės remtis paaiškinimais, kad darbuotojas tik šiandien pradėjo darbą ir darbo sutartis yra rengiama ir bus sudaryta. Valstybinė darbo inspekcija per 2011 metus nustatė nelegaliai dirbusių asmenų (be darbo sutarties). Siūloma nuostata palengvins Valstybinei darbo inspekcijai kovoti su nelegaliu darbu - greičiau, paprasčiau ir su mažesnėmis sąnaudomis išsiaiškinti nelegalaus darbo atvejus. Taip pat siūloma nustatyti, kad į pareigas, įtrauktas į konkursinių pareigų sąrašą, (nenumatant papildomo reikalavimo, jog dar turi būti konkursų nuostatuose nustatytais atvejais) iki konkurso asmuo gali būti priimamas pagal terminuotą darbo sutartį, bet ne ilgesniam negu vienerių metų laikui. Sudarius galimybes darbdaviams laikinai priimti darbuotoją į konkursinę pareigybę konkurso organizavimo laikotarpiu, darbdaviams bus sudarytos sąlygos įmonėse užtikrinti nepertraukiamą darbų eigą ir išvengti sąnaudų, susijusių su darbuotojo nebuvimu, konkurso organizavimo laikotarpiu. Tai taip pat padidins galimybes darbuotojams įsidarbinti laikinai ir įgyti atitinkamos arba reikiamos kvalifikacijos.

4 4 Siūloma atsisakyti patarnavimo sutarčių. Šiuos darbus asmenys galės teikti užsiimdami individualia veikla. Pažymėtina, kad darbas gali būti organizuojamas įvairiomis formomis darbo, civilinės, viešosios teisės normų nustatyta tvarka. Tiek darbo, tiek civilinės, tiek viešosios teisės reguliuojami darbo bei tarnybos santykiai grindžiami šalių susitarimu, kuris išreiškia šalių valią. Darbo teisiniams santykiams atriboti nuo civilinės teisės reguliuojamų santykių remiamasi keliais požymiais: 1) tarp darbo sutarties šalių susiklosto pavaldumo santykiai, o civilinės sutarties šalys nesusiję pavaldumo santykiais; 2) įstatymai nustato darbdavio pareigą organizuoti darbą, aprūpinti darbuotoją darbo priemonėmis, užtikrinti saugą darbe ir t. t., o civilinės sutarties šalis pati atsakinga už prisiimto darbo atlikimą, savo saugą ir kitus su darbo ar paslaugos atlikimu susijusius dalykus; 3) darbo sutartis sudaroma dėl rūšiniais požymiais neapibrėžtų dalykų, o civilinės sutarties dalykas yra konkretaus darbo ar paslaugos atlikimas. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, praktikoje patarnavimo sutartys nėra sudaromos ir jos dubliuoja veiklą, atliekamą pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymas. Siekiant teisinės sistemos supaprastinimo ir aiškumo, siūloma atsisakyti nuostatų, reglamentuojančių patarnavimo darbus ir atskiros patarnavimo sutarčių formos. Patarnavimo darbai galės būti atliekami kaip individuali veikla arba, esant šalių susitarimui, bus galima sudaryti darbo sutartį. Projekte siūloma įteisinti galimybę sudaryti terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbams šalių susitarimu, kartu numatant specialias normas saugiklius dėl tokių sutarčių pastovaus sudarymo, t. y. terminuotas darbo sutartis galima sudaryti ne ilgiau dvejiems metams su galimybe pratęsti ne daugiau kaip du kartus ir ne ilgesniam kaip dvejų metų terminui. Jeigu terminas pratęstas daugiau kaip du kartus, laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis. Siūlymas yra svarbi darbo skatinimo priemonė, ypač permainingomis rinkos sąlygomis, kai įmonė ne visada gali būti užtikrinta dėl finansinės padėties stabilumo. Kartu terminuota darbo sutartis yra darbuotojui geresnis variantas negu jokios darbo sutarties. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-397 sudarytoje darbo grupėje profesinių sąjungų siūlymas buvo papildomai nustatyti: Pasibaigus terminuotos darbo sutarties terminui, atleistam darbuotojui išmokama išeitinė išmoka numatyta Darbo kodekso 140 str. 3 d. (dviejų mėnesių išeitinė išmoka). Darbdavio iniciatyva nutraukus terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, kai nėra darbuotojo kaltės, išmokama išeitinė išmoka numatyta Darbo kodekso 140 str. 3 d. (dviejų mėnesių išeitinė išmoka) ir darbuotojo vidutinis darbo užmokestis už likusį terminuotos darbo sutarties galiojimo laiką. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu nutraukus terminuotą darbo sutartį, kai sueina terminas, nėra numatytas išeitinės išmokos mokėjimas, profesinių sąjungų siūlymas neskatina terminuotų sutarčių taikymo bei darbo rinkos lankstumo didinimo kaip tai rekomendavo Europos Sąjungos taryba anksčiau minėtoje rekomendacijoje (ES Taryba rekomendavo Lietuvai m. didinti darbo rinkos lankstumą ir tuo tikslu keisti su darbu susijusius teisės aktus, kad jų nuostatos taptų lankstesnės ir būtų galima geriau naudotis terminuotomis sutartimis). Siūlymai atitinka 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL 1999 L 175), nuostatas. Atsižvelgiant į darbo rinkos dinamiką, siūlymas leisti laisviau sudaryti terminuotas darbo sutartis paskatins didesnį įdarbinimą, darbo rinkos pagyvėjimą. Jis naudingas tiek darbdaviams, tiek asmenims, ieškantiems darbo. Šis siūlymas sudarys galimybes darbdaviams paprasčiau organizuoti reikiamą komandą darbe atsižvelgiant į darbo specifiką ir besikeičiančius poreikius. Siūlomas maksimalus terminuotų darbo sutarčių sudarymo 4 metų ( 2+2 ) terminas labai neišsiskiria iš kitų Europos Sąjungos valstybių taikomos praktikos: Didžioji Britanija 4 m., Nyderlandai 3 m., Italija 3 m., Bulgarija 3 m, Prancūzija 2 m., Estijoje maksimalus terminuotų darbo sutarčių terminas yra 10 metų. Šalyse, kuriose yra paplitęs darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis, pavyzdžiui, Kipras, Suomija, Švedija, Austrija, nėra nustatytų ribojimų dėl terminuotų darbo sutarčių sudarymo.

5 5 Projekte siūloma suvienodinti visų darbuotojų kategorijų įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą termino nustatymą, kuris priklausytų tik nuo darbo stažo trukmės. Siūlomi vieno, dviejų ir trijų mėnesių įspėjimo terminai. Atsisakoma darbuotojų kategorijų, su kuriomis darbo sutartis nutraukiama tik ypatingais atvejais, kartu nustatoma pirmenybės teisė likti darbe neįgaliesiems. Siūlomi įspėjimo dėl darbo sutarties nutraukimo terminai nuo 1 iki 3 mėn. siejami su darbuotojo darbo stažu įmonėje - kuo ilgesnis darbo stažas, tuo ilgesnis įspėjimo terminas. Panašią praktiką taiko ir kitos Europos Sąjungos valstybės: Estijoje maksimalus įspėjimo terminas yra 3 mėn. (kai darbo stažas yra nuo 6 iki 9 mėn. 15 d.; nuo 9 mėn. iki 5 m. 1 mėn.; nuo 5 m. iki 10 m. 2 mėn.; nuo 10 m. - iki 3 mėn.); Slovakijoje maksimalus įspėjimo terminas - 3 mėn. (kai darbo stažas yra nuo 6 mėn. iki 5 m. 2 mėn.; nuo 5 m. 3 mėn.), Prancūzijoje maksimalus įspėjimo terminas - 2 mėn. (kai darbo stažas yra nuo 6 mėn. iki 2 m. 1 mėn., nuo 2 m. 2 mėn.). Latvijoje įspėjimo terminai dėl atleidimo -1 mėn. Pažymėtina, jog šiuo metu Darbo kodeksas nustato tam tikrų asmenų pirmenybės teisę likti darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Taip pat, šiuo metu toms pačioms darbuotojų kategorijoms Darbo kodeksu yra nustatyti ilgesni (nei visiems kitiems darbuotojams) įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai. Siūlomu sprendimu atsisakoma nuostatos dėl ilgesnių įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminų, tačiau paliekamos minėtos nuostatos dėl pirmenybės likti darbe. Tai reiškia, kad ir priėmus siūlymą dėl visų darbuotojų kategorijų įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą termino suvienodinimo, labiausiai socialiai pažeidžiamos darbuotojų kategorijos išlaikys tam tikras papildomas privilegijas dėl savo socialinių garantijų. Kartu yra sudaromos vienodos galimybės įsidarbinti tiek darbuotojams, auginantiems vaikus, tiek vyresniems žmonėms, nes visiems darbuotojams galios vienoda atleidimo tvarka. Darbdavys neturės išankstinio nusistatymo dėl sudėtingesnio atleidimo nepriimti darbuotojo. Darbdavių organizacijų atstovai pritarė, profesinių sąjungų atstovai nepritarė. Siūloma nustatyti, kad verslo ar jo dalies perdavimo atveju darbo santykiai tęsiasi tokiomis pačiomis sąlygomis, kartu papildant nuostatas dėl darbuotojų informavimo minimu atveju. Šios nuostatos atitinka 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo, reikalavimus. Minėta direktyva numato, kad jeigu yra perduodamas verslas ar jo dalis, tokiame versle įdarbinti darbuotojai pereina kartu su verslu jo įgijėjui kaip naujam darbdaviui. Verslo perdavimu gali būti laikomi ir tie atvejai, kai tam tikros paslaugos pradedamos pirkti iš trečiųjų asmenų, vietoj to, kad jas teiktų įmonės darbuotojai. Tai reiškia, kad naujasis paslaugų teikėjas gali būti laikomas su šių paslaugų teikimu susijusio paslaugų gavėjo verslo dalies perėmėju ir turėtų kartu perimti visus paslaugų gavėjo darbuotojus, prieš tai teikusius šią paslaugą darbo sutarties pagrindu. Siūlymas susijęs su darbuotojų teisių apsauga verslo ar jo dalies perdavimo atvejais. Darbuotojų teisės šiais atvejais išlieka ir jų darbo sąlygos nesikeičia. Darbo kodekse nebuvo tiesiogiai nurodyta, kad verslo perdavimo atveju darbuotojai pereina kartu su verslu (ar dalimi) ir darbdaviai savo susitarimais to įtakoti negali. Projekte siūloma atsisakyti didesnių kaip keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinių išmokų mokėjimo (tačiau įspėjimo terminas nustatomas iki 3 mėnesių ir sudaroma galimybė nutraukti darbo sutartį iki įspėjimo termino, išmokėjus visas darbuotojui priklausančias sumas). Šio metu darbdavys norėdamas atleisti darbuotoją dėl objektyvių priežasčių turi įspėti jį prieš tam tikrą laiką, mokėti tuo laikotarpiu darbo užmokestį ir dar išmokėti išeitinę išmoką. Vidutiniškai tokiam darbuotojui darbdavys nuo sprendimo nutraukti darbo sutartį priėmimo turi išmokėti 5-6 mėn. darbo užmokesčio dydžio sumą. Darbdaviui tokia našta yra per didelė. Sodros duomenimis (duomenys pateikti, remiantis SODR os gaunamais darbdavių pranešimais (2-SD) yra tokie atleidžiamų darbuotojų skaičiai ( d. duomenys) : DK 129 str. DK 127 str. DK 125 str. (darbdavio (darbuotojo (šalių susitarimu, iniciatyva, išmokant pareiškimu, be šalių nustatytomis išeitinę išmoką) išeitinės išmokos) sąlygomis) 2010 m

6 m Remiantis pateiktais duomenimis 129 straipsnis tampa netaikomu praktikoje. Šiuo metu tendencija yra ta, jog pagrindinis atleidimo pagrindas darbuotojo pareiškimu (nemokant išeitinės išmokos) metais buvo panaikinta 150 valstybės įstaigų ir įmonių, todėl dauguma atleidimų pagal 129 straipsnį, tikėtina, tenka valstybiniam sektoriui. Tad taikymo rodiklis privačiame sektoriuje dar labiau sumažėja. Nustatytos didelės išeitinės išmokos atleidimo darbdavio iniciatyva atveju nenaudingos ne tik darbdaviams, nes jie tokiu atveju patiria didelę finansinę naštą, bet kartu ir darbuotojams. Kaip rodo SODR os duomenys, darbuotojai dažniausiai išeina iš darbo darbuotojo pareiškimu be jokios išeitinės išmokos, nes, tikėtina, darbdavys vengia atleidimų darbdavio iniciatyva dėl per didelių finansinių išlaidų. Todėl siūlymas, tikėtina, bus naudingas ir darbdaviams, ir darbuotojams, sudarys galimybes siūlomų nuostatų didesniam taikymui ir padės darbuotojų atleidimo atvejais subalansuoti darbdavių patiriamas sąnaudas ir darbuotojų gaunamas garantijas. Pažymėtina, kad kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse išeitinų išmokų dydžiai yra reikšmingai mažesni nei pateikiami siūlyme: Estijoje ir Bulgarijoje nuo daugiau kaip pusės metų išdirbto laiko toliau nepriklausomai nuo darbo stažo mokama 1 mėn. darbo užmokesčio išeitinė išmoka, Čekijoje nuo daugiau kaip pusės metų išdirbto laiko toliau nepriklausomai nuo darbo stažo mokamas 3 mėn., Slovakijoje iki 3 mėn., Prancūzijoje mažiau nei 1mėn. dydžio, kai išdirbta iki 5 m., nuo 5 m. 1 mėn., daugiau nei 10 m. 2 mėn. ir kai išdirbta daugiau nei 20 m. mokama 5.33 mėn. Latvijoje išeitinės 1 mėn. (0 iki 5 m.), 2 mėn. (5-10 m.), 3 mėn. (10-20 m.), 4 mėn. (daugiau nei 20 m.). Nuostatoms Trišalėje taryboje pritarė darbdavių organizacijų, išskyrus Lietuvos pramonininkų konfederaciją, o profesinių sąjungų atstovai ir Lietuvos pramonininkų konfederacija nepritarė. Projekte siūloma nustatyti, kad už uždelsimo laiką atsiskaityti su darbuotoju būtų mokamas vidutinis darbo užmokestis, bet ne daugiau kaip 3 mėnesius nuo atleidimo dienos. Teismai yra konstatavę, kad Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje numatytos išmokos dydis konkretaus darbuotojo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką nustatytas įstatymu ir negali būti pripažintas neprotingai dideliu, nes, teigiant priešingai, būtų paneigiamas įstatymas. Todėl šio straipsnio nuostatų jie netaiko, nes uždelsus sumokėti vieno mėnesio dydžio atlyginimą, galima prisiteisti (20 kartų daugiau ir pan.) daug didesnes sumas, taip pažeidžiant protingumo ir teisingumo principus. Be to, pagal Darbo kodekso 207 straipsnio 1 dalį už pavėluotą darbo užmokesčio išmokėjimą nustatytas delspinigių mokėjimas. Siūlomos nuostatos įteisinimas sumažintų darbdavių galimas neproporcingai dideles išlaidas. Darbdavių organizacijų atstovai pritarė, profesinių sąjungų atstovai nepritarė. Projektu siūloma nustatyti, jog kasdieninė darbo laiko trukmė vidutiniškai negali viršyti 8 val. Pažymėtina, jog darbo laiko savaitė išlieka 40 val. Taip pat siūloma nustatyti, kad vidutinis maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti 48 val. Toks darbo laikas leistų lanksčiau planuoti įmonės darbo laiką ir darbo procesus. Pažymėtina, jog paliekama Darbo kodekso 152 straipsnio 1 dalies nuostata, kad viršvalandinis darbas per dvi dienas iš eilės neturi viršyti keturių valandų. Tai reiškia galimybę dirbti iki dvylikos valandų viršvalandžių per darbo savaitę (keturias valandas pirmadienį, keturias valandas trečiadienį, keturias valandas penktadienį), atsižvelgiant į tai, ilgiausiai būtų galima dirbti 52 valandas savaitėje. Be to, toks režimas negali trukti nuolat, nes nustatytas maksimalus viršvalandžių skaičius per metus. Taip pat siūloma aiškiai reglamentuoti, jog suminė darbo laiko apskaita apskaičiuojama nuo normalios darbo laiko savaitės trukmės. Siūloma panaikinti nuostatą dėl naktinio darbo laiko sutrumpinimo viena valanda. Lankstesnis darbo laikas darbuotojams sudarys galimybes geriau derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, mokymosi bei kitus poreikius, nes darbuotojai turės galimybę vieną dieną padirbti ilgiau nei 8 val., kitą trumpiau, išlaikant 40 val. darbo savaitę. Lankstesnis darbo laikas darbdaviams naudingas tuo, kad sudarys sąlygas lanksčiau reaguoti į rinkos pasikeitimus - padėtų įmonėms lanksčiau veikti rinkoje ir greičiau prisitaikyti prie vartotojų ir kitų įmonių poreikių, didintų konkurencingumą. Nuo darbo laiko reglamentavimo turinio priklauso galimybės lanksčiai organizuoti ūkio subjektų veiklą, todėl šis reguliavimas yra itin svarbus apibūdinant ekonominės veiklos sąlygas, siekiant verslo plėtros. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad globali rinka lemia, kad darbuose, susijusiuose su tarptautiniu elementu lankstus darbo laikas, gali užtikrinti tinkamą ir nepertraukiamą įmonių veiklą. Lankstus darbo laikas yra svarbus ir tam tikro pobūdžio darbų atlikimui, pavyzdžiui, paslaugų

7 7 sektoriui, tokio laiko įtvirtinimas leistų labiau atsižvelgti į klientų ir interesantų poreikius. Šios priemonės gali paskatinti didesnį darbo našumą ir verslo aktyvumą, kuris būtų reaktyvesnis rinkos sąlygoms, o tai tiesiogiai lemia darbo vietų kūrimo patrauklumą. Dėl darbo laiko trukmės siūlomo teisinio reguliavimo Trišalėje taryboje pritarė darbdavių organizacijų atstovai, profesinių sąjungų atstovai nepritarė. Taip pat siūloma nustatyti, kad darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą, darbo laiko trukmė viena valanda švenčių dienų išvakarėse netrumpinama tuo atveju, kai jiems viena valanda sutrumpinamas darbo laikas kitu metu per apskaitinį laikotarpį. Darbdavys darbuotojams, kuriems taikoma suminė darbo laiko apskaita, dirbantiems švenčių dienų išvakarėse privalo sutrumpinti darbo dienos trukmę viena valanda. Tuo atveju, kai nėra galimybės sutrumpinti darbo laiko viena valanda, ši valanda apskaitoma kaip viršvalandinis darbas. Darbo kodeksas nedraudžia dirbti šventinėmis dienomis tam tikrus darbus (162 straipsnio 2 dalis). Dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą tenka dirbti ir šventinėmis dienomis ir nėra pagrįsta tai, kad prieš šventinę dieną turi būti trumpinama darbo diena, o švenčių dieną dirbama visą dieną. Todėl siūloma nustatyti galimybę šią valandą sutrumpinti per suminės darbo laiko apskaitos laikotarpį. Sudaroma galimybė šalims tarpusavyje susitarti dėl jiems patogaus darbo laiko, atsižvelgiant tiek į darbuotojo, tiek į darbdavio interesus. Siūloma nustatyti, kad kasmetinės atostogos suteikiamos darbo dienomis, kadangi šalių susitarimu atostogas suteikiant dalimis (kalendorinėmis dienomis, pvz., po 2 ar 3 dienas), į jas nepatenka poilsio dienos, todėl faktiškai (be privalomų dviejų savaičių nepertraukiamų atostogų), kitos tokių darbuotojų dalies atostogų kalendorinės dienos tampa darbo dienomis, ir tokiems darbuotojams pailgėja atostogų trukmė palyginus su darbuotojais, kurie neskaido atostogų. Siūlymu sudaromos sąlygos gauti tokį patį atostogų dienų skaičių atostogaujant tiek dalimis, tiek imant visas atostogas iš karto nesudarant verslui papildomos finansinės naštos tuo atveju, kai darbuotojai atostogas pageidauja imti dalimis. Bendra kasmetinių atostogų trukmė poilsio prasme (t.y. susidaro keturios savaitės kartu su poilsio dienom ir pan.) išlieka ta pati, todėl darbuotojų poilsio trukmė nesumažėja. Siūloma, kad kasmetinių papildomų atostogų trukmė, suteikimo sąlygos ir tvarka ne iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų įmonėse, įstaigose, organizacijose būtų nustatoma kolektyvinėse sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse, jei kolektyvinė sutartis nesudaryta. Dėl siūlomų papildomų garantijų darbuotojams (kartu ir papildomų išlaidų darbdaviams) siūloma susitarti įmonėje, atsižvelgiant į jos finansines galimybes. Siūlymu sudaroma galimybė papildomų atostogų suteikimą reguliuoti socialiniams partneriams derybų keliu. Dėl kasmetinių papildomų atostogų trukmės siūlomo teisinio reguliavimo Trišalėje taryboje pritarė darbdavių organizacijų atstovai, profesinių sąjungų atstovai nepritarė. Siūloma nustatyti piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokėjimą ne daugiau kaip už trejus metus. Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos kiekvienais metais. Tiek darbdavys privalo, tiek darbuotojas turi būti suinteresuotas panaudoti šias atostogas. Tikėtina, kad ribojimas mokėti pinigines kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas ne daugiau kaip už trejus metus labiau motyvuos darbuotojus panaudoti atostogas ir leis įgyvendinti kasmetinių atostogų tikslą - darbuotojui pailsėti ir susigrąžinti darbingumui. Kartu tai paskatins darbuotoją priimti pagrįstą sprendimą dėl savo pažeistų teisių ir interesų gynybos (teisminiu keliu), jei darbdavys neišleis laiku jo atostogauti. Be to, darbdavys nepatirs finansinės naštos, jei darbuotojas atsisakys eiti atostogauti, šio darbuotojo išėjimo iš darbo metu išmokant kompensaciją dėl nepanaudotų atostogų už kelis metus.

8 8 Siūloma numatyti galimybę dėl nemokamų atostogų susitarti šalims. Šiuo metu nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Tuo atveju, jei kolektyvinė sutartis nėra sudaroma, nemokamų atostogų suteikimas dėl kitų priežasčių tampa negalimas. Todėl siūloma leisti taip pat susitarti pačioms šalims. Darbuotojui būtų suteikiama teisė prašyti nemokamų atostogų dėl kitų straipsnyje nenurodytų priežasčių. Siūlymas naudingas abiems šalims, kadangi šiuo metu dėl kitų priežasčių nei nurodytos Darbo kodekse, darbuotojas negali imti nemokamų atostogų. Be to, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje kolektyvinės sutartys dar nėra intensyviai paplitusios, nemokamų atostogų suteikimo supaprastinta procedūra sudarys darbuotojams daugiau galimybių pasinaudoti nemokomomis atostogomis bei labiau atitiks darbo santykių šalių interesus. Dėl nemokamų atostogų suteikimo siūlomo teisinio reguliavimo Trišalėje taryboje pritarė darbdavių organizacijų atstovai, profesinių sąjungų atstovai nepritarė. Siūloma pripažinti netekusiu galios straipsnį, numatantį darbo užmokesčio indeksavimą, kadangi šios nuostatos neatitinka Darbo kodekse įtvirtintos nuostatos, jog darbo sutarties šalys pačios sulygsta dėl darbo apmokėjimo sąlygų, o mėnesinė alga (valandinis atlygis) negali būti mažesni už nustatytus minimaliuosius dydžius. Taip pat svarbu įvertinti kitų valstybių patirtį ir Europos Sąjungos institucijų nuomonę dėl darbo užmokesčio indeksavimo. Šiuo metu darbo užmokesčio indeksavimas yra Belgijoje, Liuksemburge, Maltoje ir Kipre, kuriose darbo užmokesčio indeksavimas priklauso nuo kainų infliacijos. Šiose valstybėse taip pat yra numatyti teisiniai mechanizmai, kada galima taikyti išimtis ir neindeksuoti ir kurie ekonominės krizės laikotarpiu buvo taikomi. Nepaisant to, šios šalys iš Europos Komisijos gavo specifines rekomendacijas, su nurodymu imtis priemonių reformuoti darbo užmokesčio indeksavimo sistemą garantuojant, kad darbo užmokestis geriau atspindėtų darbo produktyvumo ir konkurencingumo vystymąsi. Seniau darbo užmokesčio indeksavimo sistema buvo taikoma ir kitose valstybėse, pavyzdžiui, Danijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir Ispanijoje, tačiau buvo panaikinta. Pažymėtina, Kad Europos Komisija nurodo, jog darbo užmokesčio indeksavimas yra probleminis klausimas, nes dėl ekonomikos pokyčių monetarinėje sąjungoje tai gali daryti įtaką pastoviems realių darbo sąnaudų skirtumams ir lemti su tuo susijusius pokyčius konkurencingumui. Be to, darbo užmokesčio indeksavimas gali daryti įtaką darbo užmokesčio nustatymo nelankstumui ir lemti nedarbo didėjimą. Dėl siūlomo teisinio reguliavimo Trišalėje taryboje pritarė darbdavių organizacijų atstovai, profesinių sąjungų atstovai nepritarė. Siūloma nustatyti galimybę konkrečių darbų ir pareigų sąrašą dėl visiškos materialinės atsakomybės sutarčių sudaryti ir darbo tvarkos taisyklėse, kai nėra kolektyvinės sutarties. Šiuo metu yra kolektyvinių sutarčių apie 20 procentų visų įmonių, tuo tarpu darbuotojų, dirbančių su materialinėmis vertybėmis, yra beveik visose įmonėse. Pažymėtina, jog teismai pripažįsta visiškos materialinės atsakomybės sutartis nepriklausomai nuo to, ar yra kolektyvinė sutartis. Analogiškai siūloma pakeisti nuostatas, reguliuojančias darbo grafikų paskelbimą kolektyvinėje sutartyje nurodytais atvejais bei metinės viršvalandinių darbų trukmės nustatymu kolektyvinėje sutartyje. Siūlymo įteisinimas sudarys vienodas galimybes tiek įmonėms, kurios turi kolektyvines sutartis, tiek jų neturinčioms. Dėl siūlomo teisinio reguliavimo Trišalėje taryboje pritarė darbdavių organizacijų atstovai, profesinių sąjungų atstovai nepritarė. Siūloma nustatyti, kad jeigu teismas pripažįsta darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir įvertinęs visas aplinkybes, darbuotojui priteisia jam nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Darbuotojui darbdavys kartu (kaip sankciją) išmoka darbuotojo vidutinį darbo užmokestį už 3 mėnesius nuo atleidimo dienos. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos. Nuostatos siūlomos atsižvelgiant į tai, kad praktikoje teismo procesas užsitęsia ir vėlesnis darbuotojo grąžinimas į darbą sukelia problemų visam darbo proceso organizavimui, o tai gali turėti neigiamų pasekmių verslui, rezultatų siekimui, bendram darbui, todėl teismas tokiu atveju turi įvertinti visas

9 9 svarbias aplinkybes. Dėl siūlomo teisinio reguliavimo Trišalėje taryboje pritarė darbdavių organizacijų atstovai, profesinių sąjungų atstovai nepritarė. Siūloma nustatyti, jog priimant į darbą ar atleidžiant iš darbo darbuotoją religinėje bendruomenėje, bendrijoje ar centruose jiems gali būti taikomas reikalavimas dėl tikėjimo tuo atveju, jei darbas yra susijęs su religinių organizacijų veikla. Ši nuostata atitiktų Europos socialinės chartiją (pataisytą) bei leistų religinės organizacijoms atleidžiant ar priimant darbuotojus, kai jų darbas yra susijęs su religinės organizacijos veikla, taikyti reikalavimą dėl religijos. 5. Galimos neigiamos pasekmės ir priemonės, kurių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta Galimos neigiamos pasekmės dėl mažesnės teisių apsaugos toms darbuotojų kategorijoms, kurioms nustatyta atleidimo galimybė tik ypatingais atvejais (Darbo kodekso 129 straipsnio 4 dalis). Tačiau protekcinės priemonės ne tik užkrauna per didelę naštą darbdaviams, bet ir atsisuka prieš pačius atskiroms darbuotojų kategorijoms priklausančius darbuotojus. Darbdaviai nesutinka įdarbinti tokius darbuotojus. Kartu pažymėtina, kad Darbo kodeksas nustato tam tikrų asmenų pirmenybės teisę likti darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Galimas terminuotų darbo sutarčių skaičiaus padidėjimas. Kartu tikėtina, kad padidės bendras visų darbo sutarčių skaičius, t.y. padidės įdarbintų asmenų skaičius. 6. Projekto įtaka kriminogeninei situacijai ir korupcijos mastui Priėmus Projektą įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijos mastui nenumatoma. 7. Projekto įgyvendinimo įtaka verslo sąlygoms ir plėtrai Įstatymo įgyvendinimas turės teigiamos įtakos verslo plėtrai, darbo santykiai taps lankstesni, sumažės administracinė našta, bus daugiau įdarbinta darbuotojų. Taip pat atsisakoma didesnių nei 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinių išmokų mokėjimo, sudaroma galimybė lanksčiau planuoti darbo laiką. Darbo santykių lankstumas yra tiesiogiai susijęs su naujų darbo vietų kūrimu, nes tai apima darbdavio kaštų mažinimą, prisitaikymą prie dinamiškos darbo rinkos, darbo laiko lankstumą, darbo produktyvumo augimą. Įmonėse, kuriose yra daugiau lankstumo, yra pajėgesnės atlaikyti paklausos šokinėjimus ir prisiderinanti prie kintančių ekonominių sąlygų. Be to, Darbo kodekso nuostatos atitiktų šių dienų ekonominę ir verslo situaciją. Privalomas atsiskaitymo lapelių įteikimas verslui kainuoja 28,9 mln. Lt per metus, todėl pritarus pakeitimams administracinė našta sumažėtų net 90 proc. Galiojantys reikalavimai darbo laiko apskaitos žiniaraščiams, jų įforminimui, pasirašymui sukelia net 8 mln. Lt administracinės naštos ūkio subjektams per metus. Darbo sutarčių registravimo žurnalų tvarkymas sukelia beveik Lt administracinės naštos per metus. Pritarus pasiūlymams, administracinė našta sumažėtų net 50 proc. Atsižvelgiant į tai, teikiami pasiūlymai leistų žymiai sumažinti administracinę ir ūkio subjektai galėtų daugiau laiko ir išteklių skirti tiesioginiai veiklai, plėsti veiklos apimtis ir kurti naujas darbo vietas. 8. Įstatymų inkorporavimas į teisinę sistemą, tebegaliojantys šios srities teisės aktai ir kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamus projektus Priėmus Projektą, reikės pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius kasmetines papildomas bei pailgintas atostogas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 22 d. nutarimas Nr. 497,,Dėl kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos patvirtinimo (Žin., 2003, Nr ), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 941,,Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo (Žin., 2003, Nr ). Reikės pripažinti netekusiomis galios nuostatas dėl patarnavimo sutarčių, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1043,,Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo (Žin., 2003, Nr ). Pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 503 Dėl Darbo sutarčių registravimo taisyklių, Darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2003, Nr ), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimą Nr. 78 Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ).

10 10 9. Projekto atitiktis Valstybinės kalbos, Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymų reikalavimams, bendrinės lietuvių kalbos normoms. Projektas parengtas laikantis nustatytų reikalavimų. Projekte nėra naujų sąvokų, todėl jis nebuvo vertinamas Terminų banko įstatymo nustatyta tvarka. 10. Projekto atitiktis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos dokumentams Projektas neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir Europos Sąjungos teisei. 11. Projektui įgyvendinti reikalingi lydimieji aktai Lydimieji aktai neteikiami. 12. Projekto įgyvendinimo poveikis biudžeto lėšoms Teikiamam Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės. 13. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados. Negauta. 14. Projekto rengėjai Projektą parengė socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-397 sudaryta darbo grupė (darbo grupės vadovė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Audra Mikalauskaitė), projekto rengimą koordinavo Darbo departamento direktorius Viktoras Majauskas (el.p. tel ), Darbo teisės skyrius (vedėja Eglė Radišauskienė, tel , el.p. tiesioginė rengėja skyriaus vedėjo pavaduotoja Rūta Juršaitė, tel ). 15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia Projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną Eurovoc:,,atleidimas iš darbo,,,darbo laikas,,,darbo sutarties nutraukimas,,,darbo sutartis,,,religija. Ministras Donatas Jankauskas

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbo teisė Kas tai? Susipažinkime Kam reikalinga darbo teisė? Ar planuojate būti darbuotojais? O gal darbdaviais? Tuomet ši teisės šaka kaip tik Jums. Žinios tikrai pravers ir gyvenime. Darbo teisė, visų

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuali verslui naujausia darbo kodekso taikymo praktika Advokatė Regina Derkintytė - Kaupienė Teisininkas Ignas Kerbelis 2019-05-09, Klaipėda DK įgyvendinimas 2018 metais (1): VDI suteikiamų konsultacijų

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS REKOMENDACIJA DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATOSTOGAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO Atnaujinta

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS REKOMENDACIJA DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATOSTOGAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO Atnaujinta VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS REKOMENDACIJA DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATOSTOGAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO Atnaujinta 2016-04-19 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 3 II. KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS VILTENĖ (Įstaigos kodas ) PATVIRTINTA Vilniaus lopšelio-darželio Viltenė direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakym

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS VILTENĖ (Įstaigos kodas ) PATVIRTINTA Vilniaus lopšelio-darželio Viltenė direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakym VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS VILTENĖ (Įstaigos kodas 190014538) PATVIRTINTA Vilniaus lopšelio-darželio Viltenė direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-09 Papildymas 2018 m. balandžio 30 d. įsakymu

Detaliau

PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokol

PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokol PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokolo Nr. STN- 6 nutarimu DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROJI

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT 0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA 2019-04-15 Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau