KONVENCIJA DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS STATUSO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KONVENCIJA DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS STATUSO"

Transkriptas

1 KONVENCIJA DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS STATUSO Priimta 1954 m. rugsėjo 28 d. įgaliotųjų atstovų Konferencijos, sušauktos pagal Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos 1954 m. balandžio 26 d. 526 A(XVII) rezoliucija ĮSIGALIOJO: 1960 m. birželio 6 d. pagal 39 straipsnį. PREAMBULĖ Aukštosios Susitariančiosios Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Jungtinių Tautų Organizacijos įstatai ir Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, priimta Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės Asamblėjos 1948 m. gruodžio 10 d., nustatė principą, pagal kurį visi žmonės be jokios diskriminacijos turi naudotis pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis, atsižvelgdamos į tai, kad Jungtinių Tautų Organizacija ne kartą rodė didelį susirūpinimą asmenimis be pilietybės ir dėjo pastangas užtikrinti, kad jie galėtų kuo plačiau naudotis šiomis pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis, atsižvelgdamos į tai, kad 1951 m. liepos 28 d. Konvencija dėl pabėgėlių statuso yra taikoma tik tiems asmenims be pilietybės, kurie yra pabėgėliai, ir kad yra daug asmenų be pilietybės, kuriems ši Konvencija netaikoma, atsižvelgdamos į tai, kad pageidautina sureguliuoti ir pagerinti asmenų be pilietybės padėtį tarptautiniu susitarimu, s u s i t a r ė: I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 s t r a i p s n i s - Sąvokos asmuo be pilietybės apibrėžimas 1. Šioje Konvencijoje sąvoka asmuo be pilietybės reiškia asmenį, kurio jokia valstybė pagal savo galiojančius įstatymus nelaiko piliečiu. 2. Ši Konvencija netaikoma: i) asmenims, kurie šiuo metu naudojasi apsauga ar parama kitų Jungtinių Tautų Organizacijos organų ar įstaigų, išskyrus Jungtinių Tautų Organizacijos Pabėgėlių reikalų vyriausiąjį komisarą; ji netaikoma tol, kol jie naudojasi ta apsauga ar parama; ii) asmenims, kurių teises ir pareigas, susijusias su tos šalies pilietybe, pripažįsta Šalies, kurioje jie gyvena, kompetentingosios institucijos; iii) asmenims, kurių atžvilgiu yra svarbių priežasčių manyti, kad jie: a) yra padarę nusikaltimą taikai, karinį nusikaltimą ar nusikaltimą žmonijai, kaip apibrėžta tarptautiniuose dokumentuose, sudarytuose nuostatoms dėl tokių nusikaltimų įteisinti; b) yra padarę sunkų nepolitinio pobūdžio nusikaltimą kitoje šalyje, nei ta, kurioje gyvena, prieš juos įsileidžiant į tą šalį; c) yra nusikaltę veika, prieštaraujančia Jungtinių Tautų Organizacijos tikslams ir principams. 2 s t r a i p s n i s - Bendri įsipareigojimai Kiekvienas asmuo be pilietybės šaliai, kurioje jis atsiduria, turi įsipareigojimų, dėl kurių jis visų pirma privalo paisyti jos įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat priemonių, kurių imamasi viešajai tvarkai palaikyti. 3 s t r a i p s n i s - Nediskriminavimas 1

2 Susitariančiosios Valstybės šios Konvencijos nuostatas taiko asmenims be pilietybės nediskriminuodamos jų dėl rasės, religijos ar dėl jų kilmės šalies. 4 s t r a i p s n i s - Religija Susitariančiosios Valstybės asmenims be pilietybės, gyvenantiems jų teritorijose, sudaro bent jau tokias pat palankias sąlygas laisvai išpažinti savo religiją ir mokyti savo vaikus religijos, kaip ir tos šalies piliečiams. 5 s t r a i p s n i s - Teisės, suteikiamos nepriklausomai nuo šios Konvencijos Nė viena šios Konvencijos nuostata nepažeidžia kokių nors teisių ir privilegijų, kurias Susitariančioji Valstybė yra suteikusi asmenims be pilietybės nepriklausomai nuo šios Konvencijos. 6 s t r a i p s n i s - Sąvoka tomis pačiomis aplinkybėmis Šioje Konvencijoje sąvoka tomis pačiomis aplinkybėmis reiškia, kad asmuo be pilietybės turi įvykdyti visus reikalavimus (įskaitant reikalavimus dėl laikino buvimo ar gyvenimo šalyje trukmės ir sąlygų), kuriuos konkretus asmuo turėtų įvykdyti, kad galėtų naudotis atitinkama teise, jei jis nebūtų asmuo be pilietybės, išskyrus reikalavimus, kurių dėl jų pobūdžio asmuo be pilietybės negali įvykdyti. 7 s t r a i p s n i s - Išimtys taikant abipusiškumo principą 1. Susitariančioji Valstybė asmenims be pilietybės suteikia tokį statusą, kokiu apskritai naudojasi užsieniečiai, išskyrus tuos atvejus, kai ši Konvencija numato palankesnes nuostatas. 2. Asmenys be pilietybės, išgyvenę trejus metus Susitariančiosios Valstybės teritorijoje, atleidžiami nuo įstatymo nustatyto abipusiškumo principo reikalavimų. 3. Kiekviena Susitariančioji Valstybė ir toliau suteikia asmenims be pilietybės teises ir privilegijas, į kurias jie be jokių abipusių įsipareigojimų turėjo teisę šios Konvencijos įsigaliojimo toje valstybėje dieną. 4. Susitariančiosios Valstybės palankiai vertina galimybę be jokių abipusių įsipareigojimų asmenims be pilietybės suteikti teises ir privilegijas, be tų, į kurias jie turi teisę pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalį, ir į galimybę netaikyti abipusių įsipareigojimų tiems asmenims be pilietybės, kurie neatitinka 2 ir 3 dalyse numatytų sąlygų. 5. Šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos taikomos tiek šios Konvencijos 13, 18, 19, 21 ir 22 straipsniuose numatytoms teisėms ir privilegijoms, tiek teisėms ir privilegijoms, nenumatytoms šioje Konvencijoje. 8 s t r a i p s n i s - Išimtinių priemonių taikymo išimtys Išimtinių priemonių, kurių gali būti imamasi prieš esamus ar buvusius užsienio valstybės piliečius, jų turtą ar interesus, Susitariančiosios Valstybės netaiko asmenims be pilietybės remdamosi vien tuo, kad anksčiau jie turėjo atitinkamos užsienio valstybės pilietybę. Susitariančiosios Valstybės, kurių įstatymai neleidžia taikyti šiame straipsnyje numatyto bendro principo, tam tikrais atvejais tokiems asmenims be pilietybės daro išimtis. 9 s t r a i p s n i s - Laikinosios priemonės Nė viena šios Konvencijos nuostata nevaržo Susitariančiosios Valstybės teisės karo atveju ar susiklosčius kitoms ypatingoms aplinkybėms imtis laikinų priemonių, kurias ji laiko būtinomis valstybės saugumui užtikrinti, konkretaus asmens atžvilgiu jai dar nenustačius, kad tas asmuo iš tikrųjų yra asmuo be pilietybės ir kad toliau taikyti jam tokias priemones yra būtina valstybės saugumo interesais. 2

3 10 s t r a i p s n i s - Be pertraukos pragyventas laikotarpis 1. Jei Antrojo pasaulinio karo metu asmuo be pilietybės buvo prievarta perkeltas ir išsiųstas į vienos iš Susitariančiųjų Valstybių teritoriją ir tenai gyvena, tai tokio prievartinio laikino buvimo laikotarpis laikomas teisėto gyvenimo toje teritorijoje laikotarpiu. 2. Jei Antrojo pasaulinio karo metu asmuo be pilietybės buvo prievarta perkeltas iš kurios nors Susitariančiosios Valstybės teritorijos ir iki šios Konvencijos įsigaliojimo dienos grįžo į ją nuolatos gyventi, tai gyvenimo laikotarpis prieš perkėlimą prievarta ir po jo laikomas vienu nepertraukiamu laikotarpiu visais atvejais, kai reikalaujama tam tikro laikotarpio, pragyvento be pertraukos. 11 s t r a i p s n i s - Jūreiviai be pilietybės Jei pilietybės neturi asmenys, nuolatos tarnaujantys laivo, plaukiojančio su vienos iš Susitariančiųjų Valstybių vėliava, įguloje, ta valstybė palankiai vertina galimybę apgyvendinti šiuos asmenis savo teritorijoje ir išduoti jiems kelionės dokumentus arba suteikti teisę laikinai įvažiuoti į jos teritoriją, visų pirma siekdama sudaryti palankias sąlygas jiems apsigyventi kitoje šalyje. II SKYRIUS TEISINIS STATUSAS 12 s t r a i p s n i s - Asmens statusas 1. Asmens be pilietybės statusą nustato šalies, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, įstatymai arba, jeigu jis neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, įstatymai tos šalies, kurioje jis gyvena. 2. Asmens be pilietybės anksčiau įgytas teises, priklausančias nuo jo statuso, ir teises, susijusias su santuoka, Susitariančioji Valstybė, atlikdama reikiamus jos įstatymų nustatytus formalumus, pripažįsta su sąlyga, kad tos teisės yra tokios, kurias pripažintų tos valstybės įstatymai, jei jis nebūtų asmuo be pilietybės. 13 s t r a i p s n i s - Kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas Kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui įsigyti ir kitoms su juo susijusioms teisėms įgyvendinti, taip pat kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nuomos ir kitoms sutartims sudaryti Susitariančiosios Valstybės asmeniui be pilietybės nustato kuo palankesnį režimą ir kiekvienu atveju ne mažiau palankų nei režimas, tomis pačiomis aplinkybėmis paprastai nustatomas užsieniečiams. 14 s t r a i p s n i s - Autorinės ir pramoninės nuosavybės teisės Asmens be pilietybės pramoninės nuosavybės, tokios kaip išradimai, brėžiniai ar modeliai, prekės ženklai, firmų vardai, teisėms ir teisėms į literatūros, meno ir mokslo kūrinius toje šalyje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama tos Šalies piliečiams. Kurios nors kitos Susitariančiosios Valstybės teritorijoje jam suteikiama tokia pati apsauga, kokia toje teritorijoje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, suteikiama tos šalies piliečiams. 15 s t r a i p s n i s - Asociacijų teisė Nepolitinėms bei ne pelno asociacijoms ir profesinėms sąjungoms steigti ir būti jų nariais Susitariančiosios Valstybės teisėtai jų teritorijoje gyvenantiems asmenims be pilietybės 3

4 nustato kuo palankesnį režimą ir kiekvienu atveju ne mažiau palankų nei režimas, kuris paprastai nustatomas užsieniečiams tomis pačiomis aplinkybėmis. 16 s t r a i p s n i s - Teisė kreiptis į teismą 1. Visų Susitariančiųjų Valstybių teritorijoje kiekvienas asmuo be pilietybės turi teisę laisvai kreiptis į teismą. 2. Kiekvienam asmeniui be pilietybės Susitariančiojoje Valstybėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, kreipimosi į teismą teisei, įskaitant teisinę pagalbą ir atleidimą nuo teismo išlaidų padengimo, įgyvendinti nustatomas toks pat režimas, kaip ir piliečiams. 3. Asmeniui be pilietybės visose kitose šalyse, išskyrus šalį, kurioje yra nuolatinė jo gyvenamoji vieta, šio straipsnio 2 dalyje nurodytoms teisėms įgyvendinti nustatomas toks pat režimas, kaip ir tos šalies, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, piliečiams. III SKYRIUS MOKAMAS DARBAS 17 s t r a i p s n i s - Samdomasis darbas 1. Teisei dirbti samdomą darbą įgyvendinti Susitariančiosios Valstybės nustato teisėtai jų teritorijoje gyvenantiems asmenims be pilietybės kuo palankesnį režimą ir kiekvienu atveju ne mažiau palankų nei režimas, kuris paprastai nustatomas užsieniečiams tomis pačiomis aplinkybėmis. 2. Susitariančiosios Valstybės palankiai vertina galimybę suvienodinti visų asmenų be pilietybės ir piliečių teises dirbti samdomą darbą, ypač tų asmenų be pilietybės, kurie atvyksta į jų teritoriją pagal darbo jėgos verbavimo programas arba pagal migracijos planus. 18 s t r a i p s n i s - Savarankiškas darbas Teisei savarankiškai verstis žemės ūkiu, pramone, amatais ir prekyba bei kurti prekybos ir pramonės bendroves įgyvendinti Susitariančiosios Valstybės teisėtai jų teritorijoje gyvenantiems asmenims be pilietybės nustato kuo palankesnį režimą ir kiekvienu atveju ne mažiau palankų nei režimas, kuris paprastai nustatomas užsieniečiams tomis pačiomis aplinkybėmis. 19 s t r a i p s n i s - Laisvosios profesijos Kiekviena Susitariančioji Valstybė teisėtai jos teritorijoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, turintiems tos valstybės kompetentingųjų institucijų pripažintus diplomus ir norintiems verstis laisvąja profesija, nustato kuo palankesnį režimą ir kiekvienu atveju ne mažiau palankų nei režimas, kuris paprastai nustatomas užsieniečiams tomis pačiomis aplinkybėmis. IV SKYRIUS SOCIALINIS APRŪPINIMAS 20 s t r a i p s n i s - Normavimas Ten, kur yra taikoma visiems gyventojams privaloma normavimo sistema, reguliuojanti trūkstamų produktų bendrą paskirstymą, ta sistema asmenims be pilietybės ir piliečiams taikoma vienodomis sąlygomis. 21 s t r a i p s n i s - Gyvenamasis plotas 4

5 Atsižvelgdamos į tai, kokiu mastu gyvenamojo ploto klausimus reglamentuoja įstatymai ar kiti teisės aktai arba kontroliuoja valstybinė valdžia, Susitariančiosios Valstybės teisėtai jų teritorijoje gyvenantiems asmenims be pilietybės nustato kuo palankesnį režimą ir kiekvienu atveju ne mažiau palankų nei režimas, kuris paprastai nustatomas užsieniečiams tomis pačiomis aplinkybėmis. 22 s t r a i p s n i s - Išsimokslinimas 1. Pradžios mokslui įgyti Susitariančiosios Valstybės asmenims be pilietybės nustato tokį patį režimą, kaip ir piliečiams. 2. Mokslui, kitam nei pradžios mokslas, įgyti, ypač galimybei mokytis, pripažinti užsienio mokyklų atestatus, diplomus ir laipsnius, būti atleistiems nuo mokesčių už mokslą ir rinkliavų, gauti stipendijas, Susitariančiosios Valstybės asmenims be pilietybės nustato kuo palankesnį režimą ir kiekvienu atveju ne mažiau palankų nei režimas, kuris paprastai nustatomas užsieniečiams tomis pačiomis aplinkybėmis. 23 s t r a i p s n i s - Vyriausybės parama Vyriausybės paramą Susitariančiosios Valstybės teisėtai jų teritorijoje gyvenantiems asmenims be pilietybės suteikia tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir piliečiams. 24 s t r a i p s n i s - Darbo įstatymai ir socialinė apsauga 1. Susitariančiosios Valstybės jų teritorijoje teisėtai gyvenantiems asmenims be pilietybės toliau išvardytais klausimais nustato tokį patį režimą, kaip ir piliečiams: a) atlyginimo už darbą, įskaitant pašalpas šeimai, jei tos pašalpos sudaro atlyginimo už darbą dalį, darbo dienos trukmės, viršvalandžių, mokamų atostogų, namudinio darbo ribojimo, minimalaus amžiaus dirbti samdomąjį darbą, mokymosi laiko ir profesinio rengimo, moterų ir paauglių darbo ir naudojimosi kolektyvinių sutarčių privalumais, kaip šiuos klausimus reglamentuoja įstatymai ar kiti teisės aktai arba kontroliuoja administracinė valdžia; b) socialinės apsaugos (teisinės nuostatos dėl samdomojo darbo, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, motinystės, ligos, invalidumo, senatvės, mirties, nedarbo, šeiminių pareigų ir kitokių draudžiamųjų įvykių, kuriuos pagal nacionalinius įstatymus ar kitus teisės aktus numato socialinės apsaugos sistema), su šiais apribojimais: i) gali būti nustatyta atitinkama tvarka įgytoms ar įgyjamoms teisėms išsaugoti; ii) nuolatinės gyvenamosios vietos šalies įstatymų ar kitų teisės aktų gali būti nustatyta speciali visos ar dalinės pašalpos, mokamos iš valstybės lėšų, ir pašalpų, mokamų asmenims, neįvykdžiusiems visų įmokų sąlygų, reikalingų normaliai pensijai gauti, gavimo tvarka. 2. Tai, kad asmuo, turintis teisę gauti kompensaciją asmens be pilietybės mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos atveju, gyvena ne Susitariančiosios Valstybės teritorijoje, nedaro jokios įtakos šios teisės įgyvendinimui. 3. Susitariančiosios Valstybės pagal susitarimus dėl įgytų ir įgyjamų teisių socialinės apsaugos srityje, kurie yra arba bus tarp jų sudaryti, suteikia asmenims be pilietybės išmokas laikydamosi tik tų sąlygų, kurios keliamos minėtus susitarimus pasirašiusių valstybių piliečiams. 4. Susitariančiosios Valstybės palankiai žiūri į tai, kad asmenims be pilietybės būtų suteiktos, jei įmanoma, išmokos pagal tokius Susitariančiųjų ir prie šios Konvencijos neprisijungusių Valstybių susitarimus, kurie bet kuriuo metu gali galioti. V SKYRIUS ADMINISTRACINĖS PRIEMONĖS 25 s t r a i p s n i s - Administracinė pagalba 5

6 1. Kai asmenims be pilietybės, kad galėtų naudotis kokia nors teise, reikia užsienio valstybės, į kurią jie negali kreiptis, valdžios institucijų pagalbos, Susitariančiosios Valstybės, kurių teritorijoje jie gyvena, imasi priemonių, kad tokią pagalbą jiems suteiktų jų pačių valdžios institucijos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje minėtos valdžios institucijos aprūpina asmenis be pilietybės arba pasirūpina, kad jie būtų aprūpinti dokumentais ar pažymėjimais, kuriuos paprastai užsieniečiams išduoda valstybių, kurių piliečiai jie yra, nacionalinės valdžios institucijos ar kurie išduodami toms institucijoms tarpininkaujant. 3. Tokia tvarka išduoti dokumentai ar pažymėjimai atstoja oficialius dokumentus, kuriuos išduoda užsieniečiams jų nacionalinės valdžios institucijos arba toms institucijoms tarpininkaujant, ir laikomi galiojančiais, kol neįrodyta, kad jie negalioja. 4. Išskyrus ypatingas lengvatas, kurios gali būti suteikiamos neturtingiems asmenims, už šiame straipsnyje nurodytas paslaugas gali būti imamas mokestis, tačiau jis neturi būti didelis ir turi atitikti tą, kuris už panašias paslaugas imamas iš piliečių. 5. Šio straipsnio nuostatos nepažeidžia 27 ir 28 straipsnių nuostatų. 26 s t r a i p s n i s - Judėjimo laisvė Kiekviena Susitariančioji Valstybė teisėtai savo teritorijoje gyvenantiems asmenims be pilietybės suteikia teisę pasirinkti gyvenamąją vietą ir laisvai judėti savo teritorijoje su sąlyga, kad jie laikysis visų taisyklių, taikomų užsieniečiams tomis pačiomis aplinkybėmis. 27 s t r a i p s n i s - Asmens pažymėjimas Susitariančiosios Valstybės visiems asmenims be pilietybės, gyvenantiems jų teritorijoje ir neturintiems galiojančių kelionės dokumentų, išduoda asmens pažymėjimus. 28 s t r a i p s n i s - Kelionės dokumentai Susitariančiosios Valstybės asmenims be pilietybės, teisėtai gyvenantiems jų teritorijoje, išduoda kelionės dokumentus, suteikiančius teisę išvykti už jų teritorijos ribų, jei tam netrukdo svarbios valstybės saugumo ar viešosios tvarkos priežastys; tokiems dokumentams taikomos šios Konvencijos priedėlio nuostatos. Susitariančiosios Valstybės gali išduoti tokį kelionės dokumentą bet kuriam kitam asmeniui be pilietybės, gyvenančiam jų teritorijoje; jos palankiai žiūri į kelionės dokumentų išdavimą jų teritorijoje gyvenantiems asmenims be pilietybės ir negalintiems gauti kelionės dokumentų iš šalies, kurios teisėti gyventojai jie yra. 29 s t r a i p s n i s - Mokesčiai 1. Susitariančiosios Valstybės iš asmenų be pilietybės neima jokių muitų, rinkliavų ar mokesčių, kitokių arba didesnių negu tie, kurie tomis pačiomis sąlygomis imami ar gali būti imami iš jų piliečių. 2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos jokiu būdu netrukdo taikyti asmenims be pilietybės įstatymų ir kitų teisės aktų dėl mokesčių už administracinių dokumentų, įskaitant asmens pažymėjimus, išdavimą. 30 s t r a i p s n i s - Turto išvežimas 1. Susitariančioji Valstybė, vadovaudamasi savo įstatymais ir kitais teisės aktais, leidžia asmenims be pilietybės išsivežti turtą, atsivežtą į jos teritoriją, į kitą šalį, kuri įsileidžia juos apsigyventi. 2. Susitariančioji Valstybė palankiai žiūri į asmenų be pilietybės pareiškimus dėl leidimo išsivežti turtą, nesvarbu, kur jis bebūtų, reikalingą apsigyventi kitoje šalyje, suteikiančioje jiems įvažiavimo teisę. 6

7 31 s t r a i p s n i s - Išsiuntimas 1. Susitariančiosios Valstybės neišsiunčia teisėtai jų teritorijoje gyvenančių asmenų be pilietybės, išskyrus tuos atvejus, kai to reikia valstybės saugumui ar viešajai tvarkai palaikyti. 2. Tokie asmenys be pilietybės išsiunčiami tik teismo sprendimu. Išskyrus atvejus, kai to negalima padaryti dėl svarbių valstybės saugumo priežasčių, asmenims be pilietybės suteikiama teisė pateikti juos pateisinančius įrodymus ir pasiskųsti kompetentingosioms institucijoms arba asmenims, specialiai paskirtiems atitinkamų institucijų, taip pat teisė turėti savo atstovus. 3. Susitariančiosios Valstybės tokiems asmenims be pilietybės duoda pakankamai laiko leidimui teisėtai įvažiuoti į kitą šalį gauti. Susitariančiosios Valstybės pasilieka teisę tuo laikotarpiu taikyti tokias vidaus priemones, kokios joms atrodo būtinos. 32 s t r a i p s n i s - Natūralizacija Susitariančiosios Valstybės pagal galimybę padeda asmenims be pilietybės asimiliuotis ir natūralizuotis. Jos daro viską, kad pagreitintų natūralizacijos procesą ir kiek įmanoma sumažintų mokesčius ir išlaidas už šias procedūras. VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 33 s t r a i p s n i s - Supažindinimas su nacionaliniais įstatymais Susitariančiosios Valstybės supažindina Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinį Sekretorių su įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriuos jos priima, kad būtų įgyvendinta ši Konvencija. 34 s t r a i p s n i s - Ginčų sprendimas Visi šios Konvencijos Šalių ginčai dėl jos aiškinimo ar taikymo, kurių negalima išspręsti kitokiu būdu, bet kurios ginčo šalies prašymu perduodami Tarptautiniam Teismui. 35 s t r a i p s n i s - Pasirašymas, ratifikavimas ir prisijungimas 1. Šią Konvenciją galima pasirašyti Jungtinių Tautų Organizacijos būtinėje iki 1955 m. gruodžio 31 d. 2. Šią Konvenciją gali pasirašyti: a) visos valstybės, Jungtinių Tautų Organizacijos narės; b) visos kitos valstybės, pakviestos dalyvauti Jungtinių Tautų Organizacijos konferencijoje dėl asmenų be pilietybės statuso; ir c) visos valstybės, kurioms Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja pasiūlys pasirašyti ar prisijungti. 3. Ši Konvencija yra ratifikuojama ir ratifikavimo dokumentai deponuojami Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui. 4. Prie šios Konvencijos gali prisijungti šio straipsnio 2 dalyje nurodytos valstybės. Prisijungiama prisijungimo dokumentą deponuojant Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui. 36 s t r a i p s n i s - Konvencijos taikymas teritorijoms 1. Kiekviena Valstybė pasirašymo, ratifikavimo ar prisijungimo metu gali pareikšti, kad ši Konvencija taikoma visoms arba kai kurioms teritorijoms, už kurių tarptautinius santykius ji atsako. Toks pareiškimas įsigalioja šios Konvencijos įsigaliojimo toje valstybėje dieną. 7

8 2. Vėliau apie tokį šios Konvencijos galiojimą pranešama Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui ir tai įsigalioja devyniasdešimtą dieną po to, kai Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinis Sekretorius gauna pranešimą, arba šios Konvencijos įsigaliojimo toje valstybėje dieną, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų yra vėlesnė. 3. Kiekviena suinteresuota valstybė apsvarsto galimybę imtis reikiamų priemonių išplėsti šios Konvencijos taikymą toms teritorijoms, kurioms pasirašymo, ratifikavimo ar prisijungimo metu ji nebuvo taikoma, jei su tuo sutinka tų teritorijų vyriausybės ir tokio sutikimo reikalaujama Konstitucijoje. 37 s t r a i p s n i s - Federacinės valstybės Federacinėms arba neunitarinėms valstybėms taikomos tokios nuostatos: a) tuose šios Konvencijos straipsniuose, kurie patenka į federalinės įstatymų leidžiamosios valdžios jurisdikciją, federalinės vyriausybės įsipareigojimai atitinka įsipareigojimus šios Konvencijos Šalių, kurios nėra federacinės valstybės; b) apie tuos šios Konvencijos straipsnius, kurie patenka į federaciją įeinančių valstijų, provincijų ar kantonų, pagal federacijos konstitucinę sistemą neprivalančių imtis teisinių priemonių, jurisdikciją, federalinė vyriausybė, pasitaikius pirmai progai, praneša atitinkamiems valstijų, provincijų ar kantonų valdžios institucijoms ir išreiškia savo pritarimą jiems; c) federacinė valstybė, šios Konvencijos Šalis, kurios nors kitos Susitariančiosios Valstybės reikalavimu, perduotu per Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinį Sekretorių, praneša apie federacijos ir atskirų jos dalių įstatymus ir praktiką dėl kokios nors konkrečios Konvencijos nuostatos nurodydama, kokiu mastu ta nuostata buvo įgyvendinta įstatymais ar kitokiu būdu. 38 s t r a i p s n i s - Išlygos 1. Kiekviena valstybė pasirašymo, ratifikavimo ar prisijungimo metu gali daryti šios Konvencijos straipsnių taikymo išlygų, išskyrus 1, 3 ir 4 straipsnius, 16 straipsnio 1 dalį ir straipsnius. 2. Kiekviena valstybė, padariusi išlygą pagal šio straipsnio 1 dalį, bet kuriuo metu gali ją atšaukti pranešdama apie tai Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui. 39 s t r a i p s n i s - Įsigaliojimas 1. Ši Konvencija įsigalioja devyniasdešimtą dieną po šešto ratifikavimo ar prisijungimo dokumento deponavimo dienos. 2. Kiekvienoje valstybėje, kuri ratifikuoja šią Konvenciją ar prie jos prisijungia po šešto ratifikavimo ar prisijungimo dokumento deponavimo dienos, ši Konvencija įsigalioja devyniasdešimtą dieną po jos pačios ratifikavimo ar prisijungimo dokumento deponavimo dienos. 40 s t r a i p s n i s - Denonsavimas 1. Bet kuri Susitariančioji Valstybė, pateikdama Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui adresuotą pranešimą, gali bet kuriuo metu denonsuoti šią Konvenciją. 2. Atitinkamai Susitariančiajai Valstybei denonsavimas įsigalioja po vienerių metų nuo tos dienos, kai Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinis Sekretorius gauna pranešimą. 3. Bet kuri valstybė, padariusi pareiškimą ar pranešusi pagal 36 straipsnį, bet kuriuo metu gali per Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinį Sekretorių pareikšti, kad Konvencija nebebus taikoma atitinkamai teritorijai po metų nuo tos dienos, kai apie tai buvo pranešta Generaliniam Sekretoriui. 8

9 41 s t r a i p s n i s - Peržiūrėjimas 1. Kiekviena Susitariančioji Valstybė bet kuriuo metu per Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinį Sekretorių gali pareikalauti peržiūrėti šią Konvenciją. 2. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja siūlo atitinkamas priemones, jeigu, atsižvelgiant į tokį reikalavimą, jų reikėtų. 42 s t r a i p s n i s - Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinio Sekretoriaus pranešimai Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinis Sekretorius praneša visoms Jungtinių Tautų Organizacijos narėms ir valstybėms, kurios nėra jos narės, nurodytoms 35 straipsnyje: a) apie kiekvieną pasirašymą, ratifikavimą ir prisijungimą pagal 35 straipsnį; b) apie kiekvieną pareiškimą ir pranešimą pagal 36 straipsnį; c) apie išlygas ir jų atšaukimą pagal 38 straipsnį; d) apie šios Konvencijos įsigaliojimo pagal 39 straipsnį datą; e) apie kiekvieną denonsavimą ir pranešimą pagal 40 straipsnį; f) apie kiekvieną reikalavimą peržiūrėti Konvenciją pagal 41 straipsnį. TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys savo Vyriausybių vardu pasirašė šią Konvenciją. SUDARYTA 1954 m. rugsėjo 28 d. Niujorke vienu egzemplioriumi, kurio tekstai anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis turi vienodą teisinę galią; šis egzempliorius saugomas Jungtinių Tautų Organizacijos archyve, o patvirtinti jo nuorašai išsiunčiami visoms valstybėms, Jungtinių Tautų Organizacijos narėms, ir valstybėms, kurios nėra jos narės, nurodytoms 35 straipsnyje. PRIEDĖLIS 1 straipsnis 1. Šios Konvencijos 28 straipsnyje minimas kelionės dokumentas rodo, kad jį turintis asmuo pagal 1954 m. rugsėjo 28 dienos Konvencijos nuostatas yra asmuo be pilietybės. 2. Dokumentas parengiamas bent dviem kalbomis, viena iš jų - anglų arba prancūzų kalba. 3. Susitariančiosios Šalys atsižvelgia į pageidavimą, kad jis būtų parengtas pagal pridedamą kelionės dokumento pavyzdį. 2 straipsnis Atsižvelgiant į kelionės dokumentą išdavusios valstybės įstatymų lydimuosius aktus, į kurio nors iš tėvų arba išimtiniais atvejais į kito suaugusiojo kelionės dokumentą gali būti įrašomi vaikai. 3 straipsnis Mokestis už dokumento išdavimą neturi būti didesnis nei mažiausias mokestis už piliečio paso išdavimą. 4 straipsnis Išskyrus specialius ar išimtinius atvejus, dokumentas parengiamas taip, kad galiotų daugelyje šalių. 5 straipsnis Dokumentas galioja ne trumpiau kaip tris mėnesius ir ne ilgiau kaip dvejus metus. 6 straipsnis 1. Dokumento galiojimą atnaujina arba jo galiojimo laiką pratęsia jį išdavusi institucija iki to laiko, kol jo savininkas teisėtai neapsigyvena kitoje teritorijoje ir teisėtai gyvena minėtajai 9

10 institucijai priklausančioje teritorijoje. Naują dokumentą tomis pačiomis aplinkybėmis išduoda pirmesnįjį dokumentą išdavusi institucija. 2. Diplomatinėms ar konsulinėms įstaigoms gali būti leidžiama pratęsti jų valstybių išduotų kelionės dokumentų galiojimo laiką ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui. 3. Susitariančiosios Šalys palankiai žiūri į galimybę atnaujinti kelionės dokumentų galiojimą ar pratęsti jų galiojimo laiką arba išduoti naujus dokumentus jų teritorijoje jau teisėtai nebegyvenantiems asmenims be pilietybės, kurie negali gauti kelionės dokumentų šalyje, kurioje jie teisėtai gyvena. 7 straipsnis Susitariančiosios Šalys laiko galiojančiais dokumentus, išduotus pagal šios Konvencijos 28 straipsnio nuostatas. 8 straipsnis Šalies, į kurią asmuo be pilietybės ketina vykti, kompetentingosios institucijos, jei jos linkusios jį priimti ir jei reikalinga viza, jo turimame dokumente įformina vizą. 9 straipsnis 1. Susitariančiosios Šalys įsipareigoja išduoti tranzito vizas asmenims be pilietybės, kurie yra gavę vizas į galutinio kelionės tikslo teritoriją. 2. Išduoti tokias vizas gali būti atsisakoma remiantis motyvais, kurie pateisintų atsisakymą išduoti vizą bet kuriam užsieniečiui. 10 straipsnis Mokestis už išvykimo, atvykimo ar tranzito vizų išdavimą neturi būti didesnis nei mažiausias mokestis už vizų užsieniečiams išdavimą. 11 straipsnis Asmeniui be pilietybės teisėtai apsigyvenus kitoje Susitariančiojoje Šalyje pareiga išduoti naują dokumentą pagal šios Konvencijos 28 straipsnio nuostatas ir sąlygas tenka tos šalies, į kurią asmuo be pilietybės turi teisę kreiptis, kompetentingosioms institucijoms. 12 straipsnis Naują dokumentą išdavusi institucija turi paimti senąjį ir grąžinti jį išdavusiai valstybei, jei tame dokumente nurodyta, kad jis turėtų būti grąžintas; kitais atvejais ji dokumentą paima ir paskelbia netekusiu galios. 13 straipsnis 1. Pagal šios Konvencijos 28 straipsnį išduotas kelionės dokumentas, jei jame neįrašyta kitaip, suteikia jo savininkui teisę dar kartą atvykti į dokumentą išdavusios valstybės teritoriją bet kuriuo metu jo galiojimo laikotarpiu. Bet kuriuo atveju laikotarpis, per kurį dokumento savininkas gali grįžti į dokumentą išdavusią valstybę, yra ne trumpesnis kaip trys mėnesiai, išskyrus tuos atvejus, kai šalis, į kurią asmuo be pilietybės ketina vykti, nereikalauja kelionės dokumento, suteikiančio teisę grįžti. 2. Jeigu taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos, Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad dokumento savininkas laikytųsi išvykimo iš jos teritorijos ar grįžimo į ją formalumų, kurie gali būti nustatyti. 14 straipsnis Laikantis tik 13 straipsnio nuostatų, šio priedėlio nuostatos neturi jokios įtakos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems atvykimą į Susitariančiųjų Šalių teritoriją, tranzitą per ją, gyvenimą ar apsigyvenimą joje ir išvykimą iš jos. 15 straipsnis Nei dokumento išdavimo faktas, nei įrašai jame nelemia savininko teisinės padėties ir neturi jai jokios įtakos, visų pirma nenusako jo pilietybės. 10

11 16 straipsnis Išduotas dokumentas nesuteikia jo savininkui jokios teisės į jį išdavusios valstybės diplomatinių ar konsulinių įstaigų teikiamą apsaugą, ir pats dokumento išdavimo faktas nesuteikia šioms įstaigoms teisės teikti tokią apsaugą. Kelionės dokumento pavyzdys Rekomenduojama, kad dokumentas būtų knygelės formos (maždaug 10 x 15 centimetrų) ir būtų išspausdintas taip, kad jame būtų lengva nustatyti bet kurią ištrintą arba cheminiu ar kitokiu būdu pakeistą vietą ir kad kiekviename puslapyje jį išdavusios valstybės kalba būtų išspausdinti žodžiai 1954 m. rugsėjo 28 d. Konvencija. (Knygelės viršelis) KELIONĖS DOKUMENTAS (1954 m. rugsėjo 28 d. Konvencija) 1 KELIONĖS DOKUMENTAS (1954 m. rugsėjo 28 d. Konvencija) Šis dokumentas, jo neatnaujinus ar nepratęsus jo galiojimo laiko, galioja iki Pavardė... Vardas (vardai)... Kartu vyksta... vaikas (vaikai) 1. Šis dokumentas išduotas tiktai kaip asmens kelionės dokumentas ir gali pakeisti piliečio pasą. Dokumentas nepažeidžia jo savininko pilietybės statuso ir neturi jai jokios įtakos. 2. Šio dokumento savininkui leidžiama grįžti į... (nurodykite valstybę, kurios institucijos išdavė dokumentą) iki..., jei vėliau nebus nurodyta paskesnė data. (Laikotarpis, per kurį jo savininkui leidžiama grįžti, turi būti ne trumpesnis kaip trys mėnesiai, išskyrus tuos atvejus, kai šalis, į kurią jis ketina vykti, nereikalauja kelionės dokumento, suteikiančio teisę grįžti.) 3. Jei dokumento savininkas nusprendžia apsigyventi ne toje šalyje, kuri išdavė šį dokumentą, ir nori vėl keliauti, jis turi kreiptis į tos šalies, kurioje gyvena, kompetentingąsias institucijas ir gauti naują dokumentą. (Institucija, išduodanti naująjį dokumentą, senąjį dokumentą paima ir grąžina jį išdavusiai valstybei.) 1 1 Šis sakinys skliausteliuose įterpiamas Vyriausybių pageidavimu. 2 11

12 Gimimo data ir vieta... Profesija Dabartinė gyvenamoji vieta... * Žmonos mergautinė pavardė ir vardas (vardai) * Vyro pavardė ir vardas (vardai) Pavardė Vardas (vardai) Gimimo data ir vieta Lytis Ūgis Plaukai Akių spalva Nosis Veido bruožai Veido spalva Ypatingos žymės Aprašymas Kartu su asmeniu vykstantys vaikai *Kas netinka išbraukite. Asmens parašas 3 Asmens fotografija ir išdavusios institucijos antspaudas Asmens pirštų atspaudai (jeigu reikia) 4 1. Dokumentas galioja šiose šalyse: Dokumentas ar dokumentai, kuriais remiantis yra išduotas šis dokumentas:

13 Išduota Data Institucijos, išdavusios dokumentą, antspaudas ir pareigūno parašas Sumokėtas mokestis: 5 Galiojimo laiko pratęsimas ar dokumento atnaujinimas Sumokėtas mokestis... Nuo... Iki... Pratęsimo vieta... Pratęsimo data... Institucijos, pratęsusios dokumento galiojimo laiką ar atnaujinusios dokumentą, antspaudas ir pareigūno parašas Galiojimo laiko pratęsimas ar dokumento atnaujinimas Sumokėtas mokestis... Nuo... Iki... Pratęsimo vieta... Pratęsimo data... Institucijos, pratęsusios dokumento galiojimo laiką ar atnaujinusios dokumentą, antspaudas ir pareigūno parašas 6 Galiojimo laiko pratęsimas ar dokumento atnaujinimas Sumokėtas mokestis... Nuo... 13

14 Iki... Pratęsimo vieta... Pratęsimo data... Institucijos, pratęsusios dokumento galiojimo laiką ar atnaujinusios dokumentą, antspaudas ir pareigūno parašas Galiojimo laiko pratęsimas ar dokumento atnaujinimas Sumokėtas mokestis... Nuo... Iki... Pratęsimo vieta... Pratęsimo data... Institucijos, pratęsusios dokumento galiojimo laiką ar atnaujinusios dokumentą, antspaudas ir pareigūno parašas 7-32 Vizos Dokumento savininko vardas ir pavardė turi būti pakartotinai įrašomi į kiekvieną vizą. PRIEDAS JUNGTINIŲ TAUTŲ KONVENCIJOS DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS BAIGIAMASIS AKTAS m. balandžio 26 d. Ekonomikos ir socialinių reikalų taryba savo septynioliktojoje sesijoje priimta rezoliucija 526 A (XVII) nutarė, kad, atsižvelgiant į 1951 m. liepos 21 d. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso nuostatas ir į vyriausybių pareikštas pastabas, būtų sušaukta antroji įgaliotųjų atstovų konferencija apsvarstyti 1950 metais Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos Specialiojo komiteto parengtą Protokolo dėl asmenų be pilietybės statuso projektą ir paskelbti šį dokumentą pateiktu pasirašyti. Konferencija įvyko 1954 m. rugsėjo dienomis Jungtinių Tautų Organizacijos būstinėje Niujorke. 14

15 Delegatai, visi pateikę tinkamus įgaliojamuosius raštus arba kitus pranešimus apie paskyrimą dalyvauti šioje Konferencijoje, atstovavo šių dvidešimt septynių valstybių vyriausybėms: Australijos Belgijos Brazilijos Danijos Ekvadoro Filipinų Gvatemalos Hondūro Irano Izraelio Jemeno Jugoslavijos Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Kambodžos Kolumbijos Kosta Rikos Lichtenšteino Monako Nyderlandų Norvegijos Prancūzijos Salvadoro Šventajam Sostui Švedijos Šveicarijos Turkijos Vokietijos Federacinės Respublikos Stebėtojai atstovavo šių penkių valstybių vyriausybėms: Argentinos Egipto Graikijos Indonezijos Japonijos Konferencijos darbe be teisės balsuoti dalyvavo Jungtinių Tautų Aukštojo įgaliotinio pabėgėlių klausimais atstovas. Konferencija nutarė pakviesti dalyvauti posėdžiuose be teisės balsuoti suinteresuotas specialiąsias organizacijas. Atitinkamai buvo atstovaujama Tarptautinei darbo organizacijai. Konferencija taip pat nutarė leisti nevyriausybinių organizacijų, kurioms Ekonomikos ir socialinių reikalų taryba buvo suteikusi konsultantų statusą, taip pat Generalinio Sekretoriaus įregistruotų organizacijų atstovams pateikti Konferencijai rašytinius ar žodinius pareiškimus. Kaip stebėtojai dalyvavo šių nevyriausybinių organizacijų atstovai: A kategorija Tarptautinės laisvųjų profsąjungų konfederacijos Tarptautinės krikščioniškųjų profsąjungų federacijos B kategorija Izraelio Agudo Tarptautinių reikalų bažnyčių komisijos 15

16 Žydų organizacijų konsultacinės tarybos Draugų pasaulio patariamojo komiteto Tarptautinės katalikiškųjų labdaros organizacijų konferencijos Pasaulio žydų kongreso Pasaulinės jaunimo krikščioniškųjų asociacijų sąjungos Įregistruotos organizacijos: Liuteronų pasaulinė organizacija Konferencija išrinko Danijos atstovą p. Knudą Larseną pirmininku, o Belgijos atstovą p. A. Hermentą ir Brazilijos atstovą Jayme de Barrosą Gomesą - pirmininko pavaduotojais. Konferencija savo darbotvarke patvirtino Generalinio Sekretoriaus sudarytą laikinąją darbotvarkę (E/CONF.17/2), išskyrus 5 punktą, kurį buvo nutarta išbraukti (E/CONF.17/2 1 priedas). Dvyliktajame posėdyje Konferencija nutarė pakeisti 7 punktą (E/CONF.17/2 2 priedas). Konferencija paskyrė: i) redakcinę komisiją terminui asmuo be pilietybės apibrėžti, susidedančią iš Konferencijos pirmininko ir Australijos, Belgijos, Brazilijos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos, Izraelio ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės atstovų; ii) specialųjį komitetą asmenų be pilietybės kelionės dokumento klausimu, susidedantį iš Konferencijos pirmininko ir Belgijos, Brazilijos, Prancūzijos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Jugoslavijos atstovų; ir iii) stiliaus komitetą, susidedantį iš Konferencijos pirmininko ir Belgijos, Prancūzijos, Gvatemalos ir Jungtinės Karalystės atstovų. Konferencijos diskusijų pagrindą sudarė Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos Specialiojo komiteto pabėgėlių ir asmenų be pilietybės klausimais antrojoje sesijoje, įvykusioje 1950 m. Ženevoje, parengtas Protokolo dėl asmenų be pilietybės statuso projektas ir Konvencijos dėl pabėgėlių statuso, priimtos Jungtinių Tautų įgaliotųjų atstovų konferencijos dėl pabėgėlių ir asmenų be pilietybės statuso, įvykusios 1951 m. liepos 2-25 dienomis Ženevoje, nuostatos. Pagrindinis Konferencijos darbo dokumentas buvo Generalinio Sekretoriaus memorandumas - dokumentas E/CONF.17/3. Konferencija 12 balsų, niekam nebalsavus prieš ir 3 susilaikius, nutarė parengti atskirą konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso, o ne priimti prie 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso pridedamą protokolą. Konvencija buvo priimta 1954 m. rugsėjo 23 d. 19 balsų, niekam nebalsavus prieš ir 2 susilaikius, ir paskelbta atvira pasirašyti Jungtinių Tautų Organizacijos būstinėje. Šios Konvencijos tekstai anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis, turintys vienodą teisinę galią, yra pridedami prie šio Baigiamojo akto. 2. Konferencija vienbalsiai nutarė, kad Konvencijos skyrių ir straipsnių pavadinimai yra įrašomi praktiniais tikslais ir nėra aiškinimo objektas. 3. Konferencija 16 balsų, 1 balsavus prieš ir 4 susilaikius, priėmė šias rekomendacijas: Konferencija rekomenduoja, kad kiekviena Susitariančioji Šalis, pripažindama pagrįstomis priežastis, dėl kurių asmuo atsisako valstybės, kurios pilietis jis yra, apsaugos, palankiai žiūrėtų į galimybę suteikti tam asmeniui tą statusą, kurį asmenims be pilietybės suteikia Konvencija; ir dar rekomenduoja, kad tais atvejais, kai valstybė, kurios teritorijoje tas asmuo gyvena, nutaria suteikti pirmiau minėtą statusą, kitos Susitariančiosios Šalys taip pat suteiktų jam Konvencijoje numatytą statusą. 4. Konferencija vienbalsiai priėmė šią rezoliuciją: Konferencija, laikydamasi nuomonės, kad 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 33 straipsnis išreiškia visuotinai priimtą principą, kad jokia valstybė jokiu būdu neturėtų išvaryti arba 16

17 grąžinti asmens į teritoriją, kurioje kyla grėsmė jo gyvybei ar laisvei dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei arba dėl politinės nuomonės, pripažino, kad į Konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso reikia įrašyti straipsnį, atitinkantį 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 33 straipsnį. Tai patvirtindami, Konferencijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojai ir vykdomasis sekretorius pasirašė šį Baigiamąjį aktą. Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt ketvirtų metų rugsėjo dvidešimt aštuntą dieną Niujorke vienu egzemplioriumi anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis, visi tekstai turi vienodą teisinę galią. Šio Baigiamojo akto vertimus į kinų ir rusų kalbas parengia Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius, kuris, kai jo paprašoma, jų kopijas nusiunčia kiekvienai valstybei, pakviestai dalyvauti Konferencijoje. 17

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/389 EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA (2010/C 83/02) 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/391 Europos Parlamentas, Taryba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc TARYBOS REGLAMENTAS d l socialin s apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (EEB) Nr. 1408/71 1971 m. birželio 14 d. Turinys I ANTRAŠTINö

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

BERNO KONVENCIJA

BERNO KONVENCIJA BERNO KONVENCIJA DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS Priimta 1886 m. rugsėjo 9 d., papildyta 1896 m. geguţės 4 d. Paryţiuje, perţiūrėta 1908 m. lapkričio 13 d. Berlyne, papildyta 1914 m. kovo 20 d.

Detaliau

KONVENCIJA Autentiškas vertimas Vyriausybės kanceliarijos Administracinis departamentas DĖL KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIM

KONVENCIJA Autentiškas vertimas Vyriausybės kanceliarijos Administracinis departamentas DĖL KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIM KONVENCIJA Autentiškas vertimas Vyriausybės kanceliarijos Administracinis departamentas 2016 11 24 DĖL KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIMO Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJA Mes, Jungtinių Tautų Tautos, pasiryžusios išgelbėti būsimas kartas nuo karo rykštės, kuris du kartus vienos kartos žmonėms at

JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJA Mes, Jungtinių Tautų Tautos, pasiryžusios išgelbėti būsimas kartas nuo karo rykštės, kuris du kartus vienos kartos žmonėms at JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJA Mes, Jungtinių Tautų Tautos, pasiryžusios išgelbėti būsimas kartas nuo karo rykštės, kuris du kartus vienos kartos žmonėms atnešė neapsakomų kančių, ir vėl įtvirtinti tikėjimą

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN 2351-6763 2 TURINYS PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 3 PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO PROCEDŪROS SCHEMA 4 PRIEGLOBSČIO PRAŠYMAI 5 SPRENDIMAI 9 DUBLINO

Detaliau

Conférence de La Haye de droit international privé

Conférence de La Haye de droit international privé Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija 2007 m. lapkričio 23 d. Protokolas dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės Dvidešimt pirmojoje sesijoje patvirtintas tekstas Aiškinamasis pranešimas

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr , i. k ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr , i. k ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo Suvestinė redakcija nuo 2015-10-28 iki 2017-06-30 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 8-120, i. k. 0941010ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo 2012-02-03: Nr. XI-1261, 2010-12-23, Žin. 2011, Nr. 4-127 (2011-01-10),

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 Autentiškas vertimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centras TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2201/2003

Detaliau

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS Paskelbė Hagos tarptautinės

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau