Sistem PVSV santrauka

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Sistem PVSV santrauka"

Transkriptas

1 UAB SISTEM VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS BILIŪNO G. 1, ŠLIENAVOS K., SAMYLŲ SEN., KAUNO R. SAV POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS Ūkinės veiklos organizatorius: UAB SISTEM PVSV ataskaitos rengėjas: UAB EKOSISTEMA KLAIPĖDA, 2016

2 1.INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) Veiklos organizatorius UAB Sistem adresas L. Ivinskio g. 114, LT-45120, Kaunas telefonas, faksas (8-37) , (8-37) el. paštas Kontaktinis asmuo Direktorius Aivaras Urba 2.INFORMACIJA APIE POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI ATASKAITOS RENGĖJĄ Įmonės pavadinimas UAB Ekosistema Adresas Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231, Klaipėdos m. sav. Kontaktinis asmuo inž., visuomenės sveikatos specialistė Neda Nemirovienė Telefonas, faksas tel.: (8 46) , tel./faks.: (8 46) El. paštas UAB Ekosistema licencijos, leidžiančios verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kopija pateikiama 1 priede. 3.ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 3.1. Ūkinės veiklos pavadinimas, veiklos rūšis Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo (Žin., 2007, Nr ), pareiškiama ūkinė veikla priskiriama: Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas C APDIRBAMOJI GAMYBA 10 Maisto produktų gamyba 10.1 Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba Mėsos perdirbimas ir konservavimas Paukštienos perdirbimas ir konservavimas Rūkytų mėsos ir paukštienos produktų gamyba 3.2. Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai UAB System šiuo metu vykdo gyvulių (galvijų, kiaulių ir stručių) skerdimo veiklą ir ruošia žalios ir termiškai apdorotos mėsos produkciją bei subproduktus. Bendrovėje dirba 7 darbuotojai. Darbo laikas darbo dienomis val. Veiklos apimtys: - galvijai (įskaitant ir avis) iki 1000 vnt. per metus (250 t/m. skerdienos); - kiaulės iki vnt. per metus (1700 t/m. skerdienos); - stručiai iki 600 vnt. per metus (17 t/m. skerdienos). Didžiąją dalį produkcijos sudaro žalia mėsa, termiškai apdoroti mėsos gaminiai sudaro iki 120 t/m. Planuojamos veiklos metu numatoma įrengti rūkymo kamerą ir joje per metus paruošti iki 300 t/m. rūkytų mėsos gaminių. Skerdyklos pajėgumas nedidės. Veiklos metu naudojamas vanduo (iki 400 m 3 /m.), elektros energija (iki 30 tūkst. kwh/m.), suskystintos dujos (4,8 t/m.) ir dezinfekcinės medžiagos (1,2 t/m.). Pagamintos produkcijos pakavimui naudojamos plastikinės ir popierinės pakuotės (23,5 t/m.). Kiaulių svilinimui sunaudojama 4,8 t/m. suskystintų gamtinių dujų. UAB Ekosistema, 2016 Puslapis 2 iš 12

3 3.3. Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas Skerdyklos veikla vykdoma 1427,47 m 2 ploto vienaukščiame pastate, kuriame numatoma įrengti pilnai automatinio valdymo Kerres rūkymo kamerą Jet Smoke JS Be skerdyklos pastato sklype taip pat yra registruoti kontrolinio punkto (prie įvažiavimo į sklypą) ir svarstyklių pastatai. Visas skerdyklos sklypas aptvertas metalinio tinklo tvora. Skerdyklos trumpas technologinio proceso apibūdinimas: Gyvulių priėmimas; Svaiginimas; Nukraujinimas, kraujo surinkimas; Odos lupimas (galvijams, avims); plikinimas, svilinimas (kiaulėms); plunksnų pešimas bei odos lupimas (stručiams); vidaus organų išėmimas; skerdenų padalinimas pusiau; apiplovimas; atšaldymas; subproduktų apdorojimas; žarnų valymas; gaminių rūkymas; pakavimas ir išvežimas; Patalpos ir įrengimai plaunami kasdien. Skerdykloje sudarytas patalpų ir įrangos plovimodezinfekavimo planas, kuriame nurodomas objekto plovimo dažnumas, kokiomis priemonėmis tai atliekama ir plovimo trukmė. Galvijų vežimo transportas plaunamas bendrovės kieme įrengtoje atviroje mašinų kėbulų plovykloje. Gamybinės ir transporto plovimo nuotekos, kurių per metus susidaro iki 400 m 3 /m., tolimesniam tvarkymui nuvedamos į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus. Gamybinės nuotekos prieš išleidimą apvalomos riebalų gaudyklėje. Minėtos nuotekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-236 Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo (Žin., 2006, Nr ; aktuali redakcija). Paviršinės nuotekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo (Žin., 2007, Nr ; aktuali redakcija) ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais paviršinių nuotekų tvarkymą. Gyvulių skerdimo metu susidarančios biologinės atliekos (50 t/m.) saugomos šaldytuve ir tolimesniam tvarkymui pagal sutartį perduodamos UAB Rietavo veterinarinė sanitarija. Darbuotojų buitinės veiklos metu susidarančios mišrios komunalinės atliekos (3,5 m 3 /m.) kaupiamos 1 m 3 konteineryje ir tolimesniam tvarkymui perduodamos registruotiems buitinių atliekų tvarkytojams. Atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.217 Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Žin. 1999, Nr ; aktuali redakcija) Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita rengiama jau veikiančiam objektui, veiklos vykdymo terminas neribojamas Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūra vykdoma SAZ tikslinimo metu. Šiuo metu vykdomai skerdyklos veiklai ir PŪV metu numatomai eksploatuoti mėsos rūkymo kamerai PVSV ataskaitos rengimo metu nustatomas galimas šių veiklų poveikis visuomenės sveikatai Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos Skerdyklos veikla jau vykdoma, todėl alternatyvos nenagrinėjamos. UAB Ekosistema, 2016 Puslapis 3 iš 12

4 4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta Bendrovės veiklos vieta 0,6073 ha žemės sklypas esantis adresu Biliūno g.1, Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r. sav. Vieta nėra svarbi nei visuomeniniu, nei archeologiniu požiūriu. Teritorija, kurioje vykdoma ir PŪV, išsidėsčiusi pramoninėje Šlienavos kaimo teritorijoje. Iš rytinės ir vakarinės pusių žemės sklypas ribojasi su kitos paskirties teritorijomis, pietinėje pusėje su žemės ūkio paskirties sklypu. Šiaurėje sklypas apribojamas J. Biliūno gatve už kurios yra žemės ūkio ir kitos paskirties sklypai. Rytinė sklypo dalis ribojasi su gyvenamąja teritorija. UAB Sistem teritorijos ir gretimai jos esančių kitų žemės sklypų ribos ir naudojimo paskirtis pateikiama Kadastro žemėlapio ištraukoje (žr. 1 pav.). Vadovaujantis SAZ ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 1, esamai veiklai (skerdyklai) taikoma normatyvinė SAZ 300 m, o PŪV mėsos rūkymui taikoma normatyvinė SAZ 100 m Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas (-ai), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Žemės sklypo (kad. Nr. 5280/0012:179), kuriame vykdoma PŪV, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis kita, naudojimo būdas komercinės paskirties objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas 0,6073 ha. Žemės sklypui nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos nei įrenginiai 0,0918 ha; XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos 0,6073 ha; VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 0,0078 ha; II. Kelių apsaugos zonos - 0,0569 ha; I. Ryšių linijų apsaugos zonos - 0,0073 ha Vietovės infrastruktūra. Sklype yra vykdomai ir PŪV reikalinga infrastruktūra: elektros linijos, komunalinio vandentiekio ir nuotekų tinklai. Gamybinės nuotekos prieš išleidimą į tinklus apvalomos riebalų gaudyklėje. Patalpų šildymui ir karšto vandens paruošimui naudojama elektros energija, kurią tiekia AB Energijos skirstymo operatorius. Suskystintos gamtinės dujos perkamos balionuose. Sukauptos skerdimo ir buitinės atliekos tolimesniam tvarkymui perduodamos registruotiems atliekų tvarkytojams. Aptarnaujantis autotransportas atvyksta šiaurinę sklypo teritoriją ribojančia J. Biliūno gatve Ūkinės veiklos vietos įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus. Šiuo metu PŪV sklype UAB Sistem vykdo gyvulių skerdimo veiklą, gyvenamųjų namų sklype nėra. Artimiausia gyvenamoji teritorija yra šalia rytinės PŪV sklypo ribos. Artimiausias visuomeninės paskirties objektas Šlienavos pagrindinė mokykla (900 m atstumu šiaurės vakarų kryptimi). Objekto teritorijoje ar jo artimiausiose gretimybėse nėra rekreacinių teritorijų, viešosios paskirties statinių, nekilnojamosioms kultūros vertybėms priskiriamų objektų bei saugomų teritorijų. Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano I-ojo pakeitimo sprendiniais, PŪV vieta patenka į komercinės paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas. 5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS 5.1. Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas Teršalų išmetimas iš skerdyklos paskaičiuotas vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakyme Nr. 395 Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos (Žin., 1999, Nr ; aktuali redakcija) UAB Ekosistema, 2016 Puslapis 4 iš 12

5 7. punkte nurodyta metodika. Į aplinkos orą išmetami teršalai: anglies monoksidas CO, azoto dioksidas NO2, kietosios dalelės KD 10 ir KD 2,5, sieros dioksidas SO 2, amoniakas NH 3, fenolis ir propilo aldehidas (propanalis). Sklypo kadastro Nr. Tikslinė paskirtis Naudojimo būdas 5280/0012:179 Kita Komercinės paskirties objektų teritorijos 5280/0008:91 Žemės ūkio /0008:312 Kita Komercinės paskirties objektų teritorijos 5280/0012:109 Kita Gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) 5280/0012:184 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 5280/0012:102 Žemės ūkio Kiti žemės ūkio paskirties sklypai 5280/0012:277 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 1 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys. Aplinkos oro užterštumo veiklos metu išskiriamais teršalais prognozė sudaryta oro teršalų sklaidos modeliavimo metodu. Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių veiklos metu, sklaidą, buvo naudojama kompiuterinė programinė įranga ADMS 4.2, kurią naudoti rekomenduoja LR aplinkos ministerija (vadovaujantis aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-200 Dėl ūkinės UAB Ekosistema, 2016 Puslapis 5 iš 12

6 veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr , 2012, Nr ). Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: Meteorologiniai parametrai. Reljefo pataisos koeficientas lygus 1,0 (urbanizuota teritorija); Platuma lygi 55,4; Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; Taršos sklaidos žingsnio dydis - 1x1 m; Foninių koncentracijų įvestis, parinkta vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-112 Dėl foninio aplinkos oro užterštumo naudojimo PŪV poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo (Žin.2007, Nr su naujausiais pakeitimais). Nagrinėjamos vietos foninio oro užterštumo nustatymui naudojami modeliavimo būdu nustatyti 2015 m. Kauno aplinkos oro užterštumo duomenys; Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko intervalai, atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus nurodytus LR aplinkos ministro ir LR sveikatos ministro įsakyme Nr.D1-329/V- 469 Dėl LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo pakeitimo (Žin., 2007, Nr , 2008, Nr ); Skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr , su naujausiais pakeitimais). Objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius taršos šaltinių darbo laikas. Priimama, jog visi taršos šaltiniai dirba 2080 val. per metus. Atlikus teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus, nustatyta, kad nei objekto teritorijoje, nei už jo ribų nebus viršijamos į aplinkos orą išskiriamų teršalų ribinės vertės, todėl SAZ ribas galima formuoti jas sutapdinant su objekto žemės sklypo ribomis Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus. Svilinant skerdenas ir eksploatuojant šaldytuvus kvapą skleidžia į aplinkos orą išsiskiriamas amoniakas. Rūkant mėsą susidarys šios kvapus skleidžiančios medžiagos: amoniakas, fenolis ir propanalis (propiono aldehidas). Kvapų poveikis visuomenės sveikatai vertinamas ir cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertės nurodytos LR sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-362 Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore patvirtinimo (Žin., 2007, Nr ; 2008, Nr ) bei Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos ministerijos parengtose Kvapų valdymo metodinėse rekomendacijose (2012 m.). Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 4.2. Skaičiavimai atlikti analogiškai kaip ir vertinant cheminę aplinkos oro taršą. Kvapo sklaidos modeliavimo metu nustatyta, kad prognozuojama kvapo koncentracija veiklos metu gali siekti iki 0,1 OUE/m 3. Artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje, besiribojančioje su UAB Sistem sklypu, maksimali kvapo koncentracija gali siekti iki 0,1 OUE/m 3 ir nesieks kvapo slenksčio vertės (1,0 UAB Ekosistema, 2016 Puslapis 6 iš 12

7 OUE/m 3 ), todėl kvapas nebus jaučiamas. Nei PŪV sklypo teritorijoje, nei už jo ribų reglamentuojamų kvapo koncentracijos ribinių verčių viršijimų nebus (ribinė vertė - 8 OUE/m 3 ), todėl ūkinė veikla kvapų sukeliamo neigiamo poveikio gyventojų ir darbuotojų sveikatai nedarys. Planuojamo objekto SAZ ribos gali būti formuojamos jas sutapdinant su žemės sklypo ribomis Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje vertinamas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604 Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje patvirtinimo (Žin., 2011, Nr ) reikalavimais, kur nurodoma, jog gyvenamojoje aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamo triukšmo, ekvivalentinis triukšmo lygis neturi viršyti: dieną ( val.) 55 db(a); vakare ( val.) 50 db(a); naktį ( val.) 45 db(a). Maksimalus triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, neturi viršyti: dieną 60 db(a), vakare 55 db(a), naktį 50 db(a). Šiuo metu vykdomos UAB Sistem veiklos keliamo triukšmo įvertinimui atlikti aplinkos triukšmo matavimai. Matavimai buvo atlikti keturiuose taškuose, išdėstytuose šalia sklypo ribų. Matavimų metu nustatyta, kad bendrovės veiklos metu (dienos periodu) tiek ekvivalentinis, tiek maksimalus triukšmo lygiai ribinių garso slėgio lygių neviršijo. Apibendrinat triukšmo vertinimo rezultatus galima teigti, kad planuojama veikla neturės neigiamos įtakos gyventojų sveikatai už objekto žemės sklypo ribų, todėl ūkinės veiklos SAZ ribas galima formuoti jas sutapdinant su žemės sklypo ribomis. 5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai UAB Sistem PŪV poveikio kitiems visuomenės sveikatai įtaką darantiems veiksniams (vietovės darbo rinkai, vandens ir maisto kokybei, išsilavinimo galimybėms, bendravimui ir kitiems socialiniams veiksniams vietovės gyventojų demografijai, gyventojų būsto sąlygoms, saugai, susisiekimui, nelaimingų atsitikimų rizikai) nėra. Galima veiklos sąveika su kita PŪV nenumatoma. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nėra patvirtintų metodikų psichologinio poveikio vertinimui, todėl jų taikymas Ataskaitoje nėra privalomas ir plačiau nenagrinėjamas. 6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI UAB Sistem naudojamos šios poveikį aplinkai mažinančios priemonės: parinkta uždara pilnai automatinio veikimo rūkykla Kerres JS 1950, kurioje sumontuotas mechaninis kietųjų dalelių filtras; gamybinės nuotekos apvalomos riebalų gaudyklėje; bendrovės veikla vykdoma tik dienos metu; vykdoma nuolatinė techninės įrangos ir technologinio proceso priežiūra; griežtai laikomasi higienos reikalavimų, vykdomi patalpų ir įrangos plovimai. Visos priemonės, kurios yra numatytos įmonės veiklos, eksploatavimo, organizavimo srityse, yra diegiamos tam, kad būtų maksimaliai sumažintas galimas neigiamas poveikis aplinkai, darbuotojams ir visuomenės sveikatai. 7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai Šlienavos kaime registruoti 1987 gyventojai (2011 m. gyventojų surašymo duomenimis), Samylų seniūnijoje 4503 gyventojai (2011 m.). Kauno rajone 2015 m. gyveno gyventojai. Samylų seniūnijos atskirų sveikatos rodiklių duomenų bazės nėra, todėl apžvelgiant visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami viso Kauno rajono populiacijos rodikliai, kurie palyginami su bendrais LR rodikliais. Pasiskirstymas pagal lytį Kauno rajone stebimas panašus kaip ir visoje Lietuvoje: vyrų dalis mažesnė nei moterų. Išlieka bendra tendencija, kad Lietuvoje moterų procentinė dalis didėja metais UAB Ekosistema, 2016 Puslapis 7 iš 12

8 Kauno rajono savivaldybėje gimė 1055 kūdikis (gimstamumo rodiklis 1000-čiui gyventojų 11,9), mirė 1068 gyventojai (mirtingumo rodiklis 1000-čiui gyventojų 12,00). 7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė metais gyventojų apsilankymų skaičius pas gydytojus išaugo, nors Kauno rajono gyventojai pas gydytojus lankosi šiek tiek mažiau nei visos Lietuvos gyventojai. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje smarkiai išaugo (daugiau nei 50 proc.) sergamumas kraujotakos sistemos ligomis - tam manoma įtakos turėjo aplinkos ir maisto kokybės sumažėjimas, fizinio krūvio stoka bei didėjantis stresas. Sergamumas kvėpavimo sistemos ir nervų sistemos ligomis per pastarąjį dešimtmetį Kauno rajone buvo didesnis nei bendras Lietuvos vidurkis. Sergamumas cukriniu diabetu ir piktybiniais navikais tarp Kauno rajono gyventojų pastaraisiais metais buvo mažesnis nei Lietuvos vidurkis Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė Svarbiausias gyventojų rizikos grupes sudarytų - vaikai, pagyvenę žmones, nedarbingi žmonės. Kauno rajono savivaldybėje 2015 metų pradžioje registruoti (Lietuvoje ) nuolatiniai gyventojai, iš jų 16,25 proc. vaikų iki 14 metų (Lietuvoje 14,62 proc.). Vaikų iki 14 metų amžiaus kasmet mažėja, o asmenų vyresnių nei 65 metų asmenų didėja (išskyrus paskutinius metus). Visuomenė sensta. Pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičiaus santykis su metų gyventojais, Kauno rajone yra šiek tiek mažesni už visos Lietuvos rodiklį ir 2015 m. siekė 21,84, kuomet Lietuvos rodiklis sudarė 26,98. Kauno rajono dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, 2001 m. sudarė 13,94 % dirbančiųjų ir buvo šiek tiek didesnis už Lietuvos vidurkį (13,8 %). Kauno rajono vaikų (0-17 m.), kuriems pirmą kartą nustatytas invalidumas, rodiklis nuo 2006 m. (nuo šių metų pateikiami statistiniai duomenys) iki 2012 m. pakilo beveik per pus Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis pateiktas Ataskaitos santraukos 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei UAB Sistem vykdoma ir PŪV gali turėti įtakos aplinkos oro cheminės taršos, taršos kvapais padidėjimui bei dėl technologinių procesų ir autotransporto priemonių eismo keliamo triukšmo. Įvertinus teršalų ir kvapų sklaidos skaičiavimus aplinkos ore, didžiausią cheminių medžiagų ir kvapo koncentraciją teritorijoje, galima teigti, kad poveikio visuomenės sveikatai artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje nėra. Triukšmo matavimo rezultatai parodė, kad triukšmo lygis už objekto sklypo teritorijos neviršija ribinių lygių, PŪV metu naujų triukšmo šaltinių įrengti ar eksploatuoti nenumatoma. Galima teigti, kad vykdoma ir PŪV neturės neigiamos įtakos visuomenės sveikatai. 8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO PAGRINDIMAS: LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX straipsnio 2 dalis nurodo, kad ūkinei veiklai, kuriai nustatomos SAZ, SAZ ribų dydžius nustato Vyriausybė. Įstatymo 3 dalis nurodo, kad PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar PŪV poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, gali būti nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti SAZ ribų dydžiai. SAZ ribos nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius. Nustatytos ar patikslintos SAZ (specialiosios žemės naudojimo sąlygos) įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis LR žemės įstatymo ir LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, nustatyta tvarka. UAB Ekosistema, 2016 Puslapis 8 iš 12

9 Vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V priedo 4.5 punktu esamai ūkinei veiklai (skerdyklai) taikoma normatyvinė SAZ 300 m. Vadovaujantis SAZ taisyklių priedo punktu PŪV mediena kūrenamai rūkyklai taikoma normatyvinė 100 m SAZ. UAB Sistem vykdomos ir PŪV SAZ ribas siūloma nustatyti pagal teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių izolinijas. Nustačius SAZ ribas pagal šią liniją, bus užtikrinta, kad PŪV įtakojama aplinkos tarša už SAZ ribų neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės aktais reglamentuojamų ribinių dydžių. Jei ribinių taršos verčių izolinijos telpa ūkinę veiklą vykdomos teritorijos ribose SAZ ribos formuojamos jas sutapdinant su vykdomos veiklos žemės sklypo ribomis (žiūr. 2 pav.). Ūkinė veikla vykdoma ir planuojama taip, kad į formuojamos SAZ ribas nepatektų nė viena gyvenamoji teritorija. 2 pav. Brėžinys su nurodytomis SAZ ribomis. 9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS: 9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas. Poveikio kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui naudotos metodikas, pateiktas Europos Sąjungos direktyvoje 93/67/EEC. Metodo esmė komponentų, veikiančių žmogaus gyvenamąją aplinką, susidarančią dėl aplinkos veiksnių palyginimas su žemesne, nesukeliančia pasekmių gyvenimo kokybei. Pirmame etape buvo identifikuoti pavojingi veiksniai, kurie gali turėti įtakos gyvenamajai aplinkai, toliau išskirti prioritetai pagal esamą situaciją ir veiksnių (ekotoksikologinių, fiziko cheminių ir kt.) svarbą. Sekančiame etape atlikti dozės, darančios įtaką žmogaus sveikatai skaičiavimai. Paskutiniame ketvirtame etape atliktas pavojingumo nustatymas, lyginamas paskaičiuotų koncentracijų poveikis su nesukeliančių pasekmių gyvenimo kokybei koncentracijomis ir fizikiniais poveikiais. Metodas įvertintas Europos Sąjungoje. Juo naudojantis, pagal būtinybę UAB Ekosistema, 2016 Puslapis 9 iš 12

10 galima įvertinti visus aplinkoje esančius veiksnius, kaip bioakumuliaciją, degradaciją, perėjimus per trofinę grandį, įsisavinimą žmogaus organizme per mitybinę grandį ir kt Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos. Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti šiais atvejais: jei veiklos vykdytojas pateikė netikslius ar nepilnus duomenis apie vykdomą ūkinę veiklą, technologiją, numatomus naudoti įrenginius ir panašiai. Turint teisingus pradinius duomenis, vertinant įmonės ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai netikslumų ir klaidų neturėtų būti. 10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS Įvertinus UAB Sistem vykdomą ir planuojamą ūkinę veiklą žemės sklype, kurio kad. Nr. 5280/0012:179 nustatyta, jog veikla neturi žymios įtakos aplinkos oro kokybei, triukšmo ir kitos taršos padidėjimui ūkinės veiklos žemės sklype ir už jo ribų, todėl neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas. 11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS Ribinių taršos verčių izolinijos telpa ūkinę veiklą vykdomos teritorijos ribose, todėl SAZ ribos formuojamos jas sutapdinant su vykdomos veiklos žemės sklypo ribomis (žr. 2 pav.). 12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-546 Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2009, Nr ; aktuali redakcija), UAB Sistem vykdoma ir planuojama veikla neatitinka kriterijų aplinkos monitoringo vykdymui. 13. LITERATŪROS SĄRAŠAS 1. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343 Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo (Žin., 1992, Nr ; aktuali redakcija). 2. LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr ; aktuali redakcija). 3. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. 217 Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Žin., 1999, Nr ; aktuali redakcija). 4. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. 395 Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos (Žin., 1999, Nr ; aktuali redakcija). 5. LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 471/582 Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo (Žin., 2000, Nr ; aktuali redakcija). 6. LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 591/640 Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo (Žin., 2001, Nr ; aktuali redakcija). 7. LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr ; aktuali redakcija). 8. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. 230 Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarkos patvirtinimo (Žin., 2003, Nr ; aktuali redakcija). 9. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-491 Dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ; aktuali redakcija). 10. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-586 Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ; aktuali redakcija). 11. LR Triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr ; aktuali redakcija). UAB Ekosistema, 2016 Puslapis 10 iš 12

11 12. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-193 Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo (Žin., 2007, Nr ; aktuali redakcija). 13. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-362 Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore patvirtinimo (Žin., 2007, Nr ; aktuali redakcija). 14. Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo (Žin., 2007, Nr ). 15. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-653 Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti (Žin., 2007, Nr ; aktuali redakcija). 16. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas Nr. AV-112 Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr ; aktuali redakcija). 17. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-200 Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr ; aktuali redakcija). 18. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-546 Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2009, Nr ; aktuali redakcija). 19. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-885 Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo (Žin., 2010, Nr ). 20. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-474 Dėl LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo (Žin., 2011, Nr ; aktuali redakcija). 21. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-604 Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje patvirtinimo (Žin., 2011, Nr ). 22. Lietuvos standartas LST EN 13725:2004/AC:2006 Oro kokybė. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija. 23. Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos. VGTU, VVSPT prie LR SAM , Vilnius. 24. Valstybinės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM baigiamoji konferencija Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos valdymo tobulinimas. Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos. Metodinės rekomendacijos, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema: Kauno rajono savivaldybės interneto svetainė: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetinė svetainė: LR aplinkos apsaugos ministerijos internetinė svetainė: LR aplinkos apsaugos agentūros internetinė svetainė: Statistikos departamento prie LR Vyriausybės internetinė svetainė: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetinė svetainė: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinė svetainė: UAB Ekosistema, 2016 Puslapis 11 iš 12

12 14. PVSV ATASKAITOS PRIEDŲ SĄRAŠAS: 1 priedas. UAB Ekosistema licencijos kopija, 1 lapas. 2 priedas. Žemės sklypo planas ir topografinė ir požeminių įrengimų nuotrauka, 2 lapai. 3 priedas. VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, 4 lapai. 4 priedas. Gyvulių skerdimo cecho planas, 1 lapas. 5 priedas. Sklypo nr.179, Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r., kad Nr.5280/0012:179 detaliojo plano pagrindinis brėžinys, 1 lapas. 6 priedas. Vidutinė metinė teršalų koncentracija aplinkos ore Kaune 2015 m., 5 lapai. 7 priedas. Stacionarių oro taršos šaltinių išdėstymo sklype schema, 1 lapas. 8 priedas. Į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos žemėlapiai, 13 lapų. 9 priedas. Kvapų sklaidos aplinkos ore žemėlapis, 1 lapas. 10 priedas. Aplinkos triukšmo tyrimo protokolas nr. F-AT-82/2016, 6 lapai. 11 priedas. LR SAM rašto Dėl psichogeninių veiksnių poveikio visuomenės sveikatai įvertinimo Nr. ( ) kopija., 1 lapas. 12 priedas. Objekto normatyvinių ir naujai formuojamos SAZ ribų schema, 1 lapas. UAB Ekosistema, 2016 Puslapis 12 iš 12

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA Planuojamos ūkinės veiklos atranka atliekama remiantis: Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

Krematoriumo įrengimas Vilniaus laidotuvių rūmuose Olandų g. 22, Vilniuje POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA Planuojamos ūkinės veiklos organizatori

Krematoriumo įrengimas Vilniaus laidotuvių rūmuose Olandų g. 22, Vilniuje POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA Planuojamos ūkinės veiklos organizatori POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): PAV programos rengėjas: UAB Vilniaus laidojimo rūmai Ritualas UAB AF-Consult 2015 m. Kontaktiniai asmenys: Rūta

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

2017 VASARIS UAB AVOCETĖ BROILERIŲ AUGINIMAS KUNIGO P. K. BŽOSTOVSKIO G. 29, RUKAINIŲ K., RUKAINIŲ SEN., VILNIAUS R. INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO

2017 VASARIS UAB AVOCETĖ BROILERIŲ AUGINIMAS KUNIGO P. K. BŽOSTOVSKIO G. 29, RUKAINIŲ K., RUKAINIŲ SEN., VILNIAUS R. INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO 2017 VASARIS UAB AVOCETĖ BROILERIŲ AUGINIMAS KUNIGO P. K. BŽOSTOVSKIO G. 29, RUKAINIŲ K., RUKAINIŲ SEN., VILNIAUS R. ADRESAS UAB "COWI Lietuva" Ukmergės g. 369A LT-12142 Vilnius TEL +370-5-2107610 FAKS

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataskaita 2018 m. spalio mėn. 2018 m. Talinas Projekto pavadinimas Aplinkos

Detaliau

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų (Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma) Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų 3 priedas MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU IR DARBO

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4 B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,47 HA) NAUDOJIMAS Užsakovas (organizatorius): UAB Elektros pasaulis, Trakų g. 50, LT 21043, Semeliškės. Direktorius

Detaliau

Galutine ataskaita_

Galutine ataskaita_ ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA NACIONALINIŲ IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO PROGNOZIŲ RENGIMO METODINIŲ GAIRIŲ PARENGIMAS Galutinė ataskaita Dr. I. Konstantinavičiūtė

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT

Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai...151 lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT registro duomenys, sklypų planai...23 lapai 4 priedas.

Detaliau

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-17 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ BALDŲ IR MEDIENOS PLOKŠČIŲ GAMYBAI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS Priedas prie patikrinimo

Detaliau

3 priedas

3 priedas PATVIRTINTA: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU 1. Planuojamos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos galimybių poveikio

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos galimybių poveikio Informacija apie priimtą sprendimą dėl ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. galimybių 2016-10-27

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio vetrinarijos inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymu

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI KTK IR KITOSE LIETUVOS KOLEGIJOSE 1 PRIEDAS PAGAL PAGEIDAVIMO NUMERĮ REZULTATŲ DINAMIKA 2014 M., 2015 M., 2016 M. Atkreiptinas dėmesys į pakviestųjų pagal pageidavimo numerį rezultatą:

Detaliau