AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių"

Transkriptas

1 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai Kaune. 1.1 SKLYPAS Adresas: Naugardiškių parkas tarp Mokolų ir Aukštažio gatvių, Kaunas Unikalus Nr.: Kadastrinis Nr.: 1901/0257:93 Kauno m. k. v Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita Žemės sklypo naudojimo būdas Bendro naudojimo teritorijos Žemės sklypo plotas: 2,6019 ha Nuosavybės teisė: Lietuvos Respublika, a. k STATINIAI Inžinerinės paskirties statiniai Statinio paskirtis: Inžinerinės paskirties statiniai Statybos rūšis: Rekonstrukcija Statinio kategorija: Nesudėtingi statiniai Bendras plotas: Apie 70 m² * Pastaba: bendras statinių plotas gali būti tikslinamas rengiant techninį projektą. 2 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS 2.1 PP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS Projektinių pasiūlymų rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai pasiūlymai, sąrašas: Statytojo pateikta projektavimo užduotis; Nuosavybės teisę į žemės sklypą ir jame įregistruotą nekilnojamąjį turtą patvirtinančiais dokumentai; Galiojanti topografinė nuotrauka; KVAL. PATV. DOK. NR. UAB PATVANKA STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas PV G. Kemzūra STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: A 1560 PDV A. Audėjaitis XX visi statiniai. Aiškinamasis raštas LAIDA 0 lt STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO LAPAS LAPŲ Kauno m. savivaldybės administracija (kodas: ) XX-PP.SP_AR 1 23

2 2.2 LR ĮSTATYMAI: I. LR statybos įstatymas , Nr. I II. LR aplinkos apsaugos įstatymas , Nr. I III. LR žemės įstatymas , Nr. I-446. IV. LR teritorijų planavimo įstatymas , Nr. I V. LR civilinis kodeksas , Nr. VIII VI. LR priešgaisrinės saugos įstatymas , Nr. IX-1225 VII. LR atliekų tvarkymo įstatymas , Nr. VIII ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI: STR :2016 STR :2017 STR :2002 STR :2016 STR :2017 STR :2017 STR :2016 STR :2002 R Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Statinių klasifikavimas Statinio statybos rūšys Statybiniai tyrimai. Statinio avarija Statinio projektavimas, projekto ekspertizė Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje 2.4 TECHNINŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS IR KITI REGLAMENTAI: STR (1):2005 STR (2):1999 STR (3):1999 STR (4):2008 STR (5):2008 STR (6):2008 STR :2003 STR :2016 STR :2003 STR :2004 STR :2004 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas Visuomeninės paskirties statiniai Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos XX-PP.SP_AR

3 STR :2001 STR :200 STR :2008 STR :2003 STR :2003 STR :2005 STR :2005 STR :2005 STR :2005 STR :2004 STR :2014 STR :2003 STR :2004 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos Statinių konstrukcijos. Stogai Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai Poveikiai ir apkrovos Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas Aliumininių konstrukcijų projektavimas Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos Armocementinių konstrukcijų projektavimas Statinių konstrukcijos. Grindys Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės 2.5 RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.: I. RSN Vandens vartojimo normos. II. RSN Statybinė klimatologija. III. EĮĮT. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. IV. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (TAR, , Nr. 4108) V. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2011, ) VI. DT Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. VII. DT Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės. VIII. DT Vandentvarkos darbų saugos taisyklės. 2.6 PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS Rengiant šį statybos projektą, visoms jo sudedamosioms dalims, panaudota UAB Studija 2a turima licencijuota programinė įranga: Operacinės sistemos: Operacinė sistema Windows 10 Operacinė sistema Windows Programinė įranga AutoCAD Architecture 2014 AutoCAD LT 2017 Microsoft Office 365 Business (x2) Microsoft Office 2000 Professional (x5) Adobe Photoshop Elements 13 (x2) PDF Architect 2 (x2) XX-PP.SP_AR

4 3 TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 3.1 Tikroji būklė Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis Kita, naudojimo būdas: Bendro naudojimo teritorijos. Žemės sklypas visomis kraštinėmis ribojasi su valstybine žeme. Planuojamas Naugardiškių parko sklypas yra Kauno mieste, Aleksoto seniūnijoje, tarp Vaitapilės, Aukštažio ir Mokolų gatvių, apsuptas gyvenamųjų namų Vadovaujantis pateikta topografine nuotrauka, reljefo aukštis sklypo teritorijoje svyruoja nuo +70,600 m iki +96,800 m. Vidutinė sklypo altitudė laikoma +72,810 m Kultūros paveldo vertybių sklype nėra Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: I. Ryšių linijų apsaugos zona, 0,0068 ha; VI. Elektros linijų apsaugos zona, 0,0212 ha; IX. Dujotiekio apsaugos zona, 0,0212 ha; XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, 0,3120 ha; XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zona ir pakrantės apsaugos juostos, 0,0965 ha; 3.2 Кlimatas (pagal LHMT duomenis): vidutinė metinė oro temperatūra: +6,0 C; absoliutus oro temperatūros maksimumas: +34,3 C; absoliutus oro temperatūros minimumas: -36,4 C; vėjo apkrovos rajonas: I; vref,0=24m/s; sniego apkrovos rajonas: I; sk=1,2kn/m2; 3.3 Reljefas Pagal Baltijos aukščių sistemą teritorijos reljefas turi 1 % nuolydį šiaurės kryptimi. 3.4 Susisiekimo komunikacijos Įvažiavimo į sklypą šiuo metu nėra. Sklypą iš pietinės pusės riboja Aukštažio gatvė (D2 kategorija), iš vakarinės pusės Vaitapilies gatvė (D2 kategorija), iš šiaurinės ir rytinės pusių Mokolų gatvė (D2 kategorija). Šiaurinėje pusėje esanti Mokolų gatvė nėra asfaltuota ir pačiame gale ji virsta tik išvažinėtu lauko keliuku. 3.5 Esami statiniai sklype Sklype esamų pastatų nėra XX-PP.SP_AR

5 3.6 Esami želdiniai Remiantis topografine nuotrauka, sklype plyti pieva ir medžiai. 4 PROJEKTUOJAMI SPRENDINIAI SKLYPE 4.1 Projektuojamo statinio išdėstymas sklype Pagrindinis įėjimas į rekonstruojamą parką yra rytinėje sklypo dalyje, nuo Mokolų gatvės į kurią patenkama iš intensyvios Veiverių gatvės. Lankytojams patekus pagrindiniu įėjimu juos pasitinka informacinis stendas. Netoli projektuojami dviračių stovai. Papildomi patekimai į parką projektuojami iš visų parko pusių pietinės, vakarinės ir šiaurinės. Įvažiavimas į projektuojamą žemės sklypą gaisrinei technikai privažiuoti numatomas sklypo pietinėje pusėje, nuo esamo kelio per papildomą įvažą. Numatomas privažiavimas priešgaisriniam transportui prie vakarinio tvenkinio. Vandens telkinio pakrantėje įrengiama aikštelė priešgaisriniam transportui su vandens paėmimo šuliniais. Šių įrenginių techninės charakteristikos, šulinių tūris, vamzdžių skersmuo įrengiami pagal RSN Vandens tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai. Kelio ir įvažos plotis ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis ne mažesnis kaip 4,5 m. Statiniai prie sklypo ribos nepriartėja arčiau nei 3 metrai. Projektuojamos pavėsinės aukšto grindų lygis ±0.000 projektuojamas altitudėje. Projektu sklype numatoma 76% sklypo ploto želdynų. Likusiame plote numatomos kietos minkštos takų dangos. Sprendinius žiūrėti Sklypo plano dalies brėžiniuose. 4.2 Sklypo plano sprendiniai Inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype Sklype projektuojami statiniai: 3. (inžinerinis statinys paviršinio vandens telkinyje) molas (sklypo planuose žymima numeriu 01), 5. Kitos paskirties inžinerinis statinys estrada, pavėsinė (sklypo planuose žymima numeriu 02). Statiniai prie sklypo ribos nepriartėja arčiau nei 3 metrai. Vadovaujantis prisijungimo sąlygomis ir pagal poreikį, projektuojamame sklype projektuojami šie inžineriniai, komunikacijų tinklai: vandentiekio, nuotekų, lietaus vandens nuotekų, elektros, elektroninių ryšių ir hidrotechnikos. Sklypo inžineriniai tinklai dėl objektyvių priežasčių gali būti tikslinami Techninio projekto metu Sklypo vertikalus planavimas Projektuojamo sklypo aukščiai planuojami atsižvelgiant į esamą reljefą ir jo dominuojančius nuolydžius, nuolydžių kryptis. Sklypo aukščiausia ir žemiausia altitudės iš esmės nepakinta XX-PP.SP_AR

6 Vietose, kur planuojamos aikštelės (terasos) pėstiesiems, reljefas ir žemės linija lyginama horizontaliai. Vietose, kur pėsčiųjų vaikščiojimas nenumatomas, iš esmės paliekamas reljefo esamas nuolydis Lietaus vandens nuvedimas Lietaus nuotekos surenkamos sklypo ribose ir nuvedamas į Aukštažio gatvėje esantį lietaus kolektorių (d=300mm). Sprendinius žiūrėti Vandentiekio ir nuotekų dalį Aplinkos sutvarkymas, dangos, apželdinimas Sklype projektuojamos kelių tipų dangos: kietos ir minkštos. Kietos dangos: 1) Važiuojama/vaikštoma kieta danga, skirta pėstiesiems ir dviračių takams pagrindinis takas palei Aukštažio gatvę ties pietine sklypo kraštine. Dangos sklypo ribose m² (galima danga asfaltbetonio danga). 2) Kieta danga krepšinio ir futbolo aikštelėje, vaikų žaidimų aikštelėse, plotas m² (galima danga - guminė). Minkštos dangos: 1) Žvyro danga su koriu m². 2) Žolės sutvirtinimas koriu m². 3) Žalia veja (sklype numatoma apželdinti 76% sklypo, plotas m²). Visi aplinkos sutvarkymo, sklypo dangų sprendiniai tikslinami Techninio projekto metu Sklype naikinami medžiai Projektuojamame parke numatomi naikinti 3 medžius, kurie pavaizduoti sklypo plano schemoje Sklypo ir statinių apšvietimas Sklype numatomi 33 stulpai parko apšvietimui. Parko apšvietimo sprendiniai numatomi Elektrotechnikos dalyje. Sprendiniai tikslinami Techninio projekto metu Įvažiavimas į sklypą Pagrindinis pėsčiųjų patekimas į sklypą užtikrinamas per rytinėje pusėje esantį įėjimą į parką. Įvažiavimas į projektuojamą žemės sklypą gaisrinei technikai privažiuoti numatomas sklypo pietinėje pusėje, nuo esamo kelio per papildomą įvažą. Sprendiniai tikslinami Techninio projekto metu XX-PP.SP_AR

7 4.2.8 Automobilių stovėjimo aikštelė Automobilių parkavimo vietos nėra projektuojamos Pėsčiųjų takai, terasos Projektuojamame sklype numatomi kietos dangos pėsčiųjų takai, kuriais lankytojai judėtų pagrindiniu parko taku. Visi pėsčiųjų takai projektuojami taip, kad nebūtų sudaromos kliūtys žmonėms su negalia, kuriant visapusiškai lygiavertę patirtį, remiantis STR :2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. Pėsčiųjų tako pločiai ne mažesni kaip mm, išilginiai nuolydžiai ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersiniai pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %). Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 20 mm. 4.3 Architektūros elementai Molas (poilsio zona) Pagrindinė poilsio zona numatoma prie molo. Formuojama keičiant reljefą ir padarant priėjimą prie vandens. Molą sudaro atskiri elementai, kurie sukuria priėjimą prie vandens. Molas formuojamas iš blokų (1,2 x 1,2 m) ir laiptų. Konstrukcija gelžbetonis. Matmenys: aukštis 1,50m., plotis 4,80m., ilgis 27,60m Pavėsinė (susibūrimo aikštė) Zona pritaikyta vietiniams renginiam numatoma parko pietinėje kraštinėje. Pavėsinė numatoma kartu su kambariu laikyti daiktams arba persirengimui renginių metu. Pamatai juostiniai gelžbetonio, laikanti konstrukcija medinis karkasas, sienos medinės, stogas skarda. Matmenys: aukštis 3,935m., plotis 7,560m., ilgis 10,682m. Stogo nuolydis Viešasis tualetas Numatomas stacionarus viešasis biotualetas. Viešojo tualeto matmenys: ilgis 1,14 m, plotis 1,14 m, aukštis 2,220m; Numatomas biotualeto aptarnavimas bei priežiūra XX-PP.SP_AR

8 Pav. 1. Stacionaraus viešojo biotualeto analogas Krepšinio ir futbolo aikštelė Numatoma krepšinio aikštelė, įrengiant sportinę dangą. Aikštelės plotas ne mažiau kaip 420 m². Dangos - liejama dvisluoksnė gumos granulių danga. Aikštelėje projektuojami vartai. Aikštelė ženklinama pagal privalomus reikalavimus. Po sporto aikštele nėra požeminių ar antžeminių inžinerinių tinklų, šulinių. Sporto aikštelei formuoti numatomi šalinti du medžiai (, 2l20). Darbų vykdymo zonoje būtina laikytis normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdant zonos tvarkymo darbus. Pav. 2. Krepšinio futbolo aikštelės analogas XX-PP.SP_AR

9 4.3.5 Lauko treniruokliai Kauno mieste, Naugardiškių parke numatomi įrengti papildomi lauko treniruokliai sporto ir rekreacinei infrastruktūrai vystyti. Šiuo metu parke įrengti 6 treniruokliai. Papildomai numatoma įrengti 1 treniruoklį. Projektuojamos dangos plotas ne mažiau kaip 118 m2; Parke esančių treniruoklių tipai: Lygiagretės (lauko treniruoklis, skirtas rankų, preso ir krūtinės raumenims treniruoti. Galima atlikti įvairius pratimus kaip prisitraukimus, kelių pritraukimus, pratimus naudojantis lygiagretėmis. Treniruoklis skirtas įvairioms visuomenės amžiaus grupėms); Skersinis (lauko treniruoklis, skirtas rankų, preso ir krūtinės raumenims treniruoti. Tinka įvairiems prisitraukimams daryti, siekiant stiprinti pilvo, rankų, nugaros raumenis. Treniruoklis skirtas įvairioms visuomenės amžiaus grupėms); Treniruoklis skirtas kojų raumenims lavinti (lauko treniruoklis yra skirtas dviejų žmonių naudojimui. Judrioji treniruoklio dalis metalinė konstrukcija, kuri kojų pagalba naudojimosi metu juda vertikaliai aukštyn, žemyn. Treniruoklis skirtas įvairioms visuomenės amžiaus grupėms); Lauko treniruoklio pilvo preso raumenims treniruoti (treniruoklis yra skirtas dviejų žmonių naudojimui. Skirtas preso ir krūtinės raumenims treniruoti. Treniruoklis skirtas įvairioms visuomenės amžiaus grupėms); Stalas skirtas įvairiems stalo žaidimams žaisti; Lauko treniruoklis slidės (lauko treniruoklis yra skirtas dviejų žmonių naudojimui. Skirtas žingsniavimo mankštai. Naudojimo metu slidės juda priešingai viena kitos krypčiai. Treniruoklis skirtas įvairioms visuomenės amžiaus grupėms, nuo 14 metų amžiaus). Naujai projektuojami treniruokliai: Lauko treniruoklio dviratis : - Aerobinio tipo lauko treniruoklis - dviratis skirtas kojų bei sėdmenų raumenims, sąnariams stiprinti; - Treniruoklis montuojamas įbetonuojant į gruntą ir tvirtinant prie rėmo; - Treniruoklį sudaro viena pagrindinė konstrukcija, prie jos pritvirtintos nejudriosios treniruoklio dalys dvi pagrindinės rankenos su apsaugomis, esančios pagrindinės; - Konstrukcijos viršuje, skirtos atliekant pagrindinį pratimą, du papildomi uždari rankenų rėmai skirti laikytis atliekant atskiriems papildomiems pratimams, bei atrama laikanti suoliuką ir judriąją treniruoklio dalį; - Judrioji treniruoklio dalis naudojimo metu minami dviračio pedalai, kurių paviršius nelygus, apsaugotas nuo slydimo; - Lauko treniruoklis pagamintas iš cinkuoto, milteliniu būdu dažyto metalo; - Lauko treniruoklis pagamintas taip, jog varžtų kiekis būtų minimalus; XX-PP.SP_AR

10 - Treniruoklis turi būti tvirtas, ilgaamžis, apsaugotas nuo vandalizmo, patikimai įtvirtintas; - Saugumo standartas EN 16630: :; - Treniruoklis skirtas įvairioms visuomenės amžiaus grupėms. Pav. 3. Lauko treniruoklio dviratis analogas Numatyti darbų vykdymo zonos tvarkomos pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus Vaikų žaidimų aikštelės Vaikų žaidimų aikštelės įrengiamos ant minkštos sintetinės dangos. Projektuojamos dangos plotas ne mažiau kaip 148 m2; Dangos vaikų aikštelėse konstrukcija: Smūgį mažinanti (liejama arba plytelių ) guminė danga (sertifikuota); 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio; cm šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mišinio (sprendiniai tikslinami techninio projektu). Naugardiškių parke projektuojamos vaikų žaidimų aikštelės: Piramidė - tinklas (1 vnt.): - Apsaugos zona 41,70 m². - Produkto ilgis 5,66 m, plotis 5,66 m, aukštis 3,90 m.; - Maksimalus kritimo aukštis 5,10 m; Galima kritimo zona 59,30 m²; - Pritaikyta naudotis vaikams nuo 6 metų; - Maksimalus vartotojų vaikų skaičius Lauko vaikų žaidimo aikštelė montuojamas įbetonuojant į gruntą ir tvirtinant rėmą. Prie rėmo tvirtinasi lynai; - Vaikų lauko žaidimo aikštelė turi būti tvirtas, ilgaamžis, apsaugotas nuo vandalizmo, patikimai įtvirtintas; - Metalinės detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba dažyto aliuminio. Detalės dažytos milteliniu būdu; - Naudojami lynai ir tinklai yra sustiprinti plieno. Kryžiaus jungtys yra iš nerūdijančio plieno. Lyno tvirtinimo detalės pagamintos iš stipraus plastiko, o specialiai suprojektuotos tvirtinimo detalės yra naudojamos sąnariuose, kuriuose yra dideli kampų pokyčiai XX-PP.SP_AR

11 - Plastiko paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis; - Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis; Pav. 4. Supynė - krepšys įrenginio analogas Lauko vaikų žaidimas - namelis (1 vnt.): - Trumpa čiuožynė ir laipteliai greta skatina vaikus ugdyti jų motorinius įgūdžius ir suteikia jiems galimybę sportuoti žaidžiant. 0,87m aukštyje esantis skaidrus perėjimas yra puiki stebėjimo vieta. - Apsaugos zona 30,20 m². - Produkto ilgis 3,55 m, plotis 2,85 m, aukštis 2,81 m.; - Maksimalus kritimo aukštis 1,00 m; Galima kritimo zona 31,90 m²; - Pritaikyta naudotis vaikams nuo 1 metų; - Maksimalus vartotojų vaikų skaičius 7. - Lauko vaikų žaidimo aikštelė montuojamas įbetonuojant į gruntą ir tvirtinant rėmą; - Vaikų lauko žaidimo aikštelė turi būti tvirtas, ilgaamžis, apsaugotas nuo vandalizmo, patikimai įtvirtintas; - Metalinės detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba aliuminio. Detalės dažytos milteliniu būdu; - Plastiko paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis; - Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis; - Elementai 1 čiuožynė, 2 bokštai, 1 žaidimo skydas, 1 tunelis, stogelis ir laiptai. - Tunelis yra pagaminti iš plastiko skirto naudoti lauke Lietuvos klimatinėse sąlygose ir atsparumu smūgiams XX-PP.SP_AR

12 Pav. 5. Supynė - krepšys įrenginio analogas Kombinuotos supynės (1 vnt.): - Supynės su kombinuota paukščio sėdyne ir dviem reguliariomis supynių sėdynėmis. - Apsaugos zona 46,20 m². - Produkto ilgis 1,70 m, plotis 6,95 m, aukštis 2,68 m.; - Maksimalus kritimo aukštis 1,40 m; Galima kritimo zona 46,20 m²; - Pritaikyta naudotis vaikams 2-12 metų; - Maksimalus vartotojų vaikų skaičius 6. - Lauko vaikų žaidimo aikštelė montuojamas įbetonuojant į gruntą ir tvirtinant rėmą; - Vaikų lauko žaidimo aikštelė turi būti tvirtas, ilgaamžis, apsaugotas nuo vandalizmo, patikimai įtvirtintas; - Plastiko paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis; - Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis; - Elementai sūpynių karkasas, dvi paprastos supynės, viena paukščių lizdas supynė XX-PP.SP_AR

13 Pav. 6. Kombinuotų sūpynių įrenginio analogas Kombinuotas vaikų lauko žaidimų elementas (1 vnt.): - Vaikų lauko žaidimas lavinantis koordinaciją, motorinius gebėjimus ir bendravimą. - Apsaugos zona 21,53 m². - Produkto ilgis 1,67 m, plotis 1,61 m, aukštis 1,62 m.; - Maksimalus kritimo aukštis 1,47 m; - Pritaikyta naudotis vaikams 3-12 metų; - Maksimalus vartotojų vaikų skaičius 3. - Lauko vaikų žaidimo aikštelė montuojamas įbetonuojant į gruntą ir tvirtinant rėmą; - Vaikų lauko žaidimo aikštelė turi būti tvirtas, ilgaamžis, apsaugotas nuo vandalizmo, patikimai įtvirtintas; - Plastiko paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis; - Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis; XX-PP.SP_AR

14 Pav. 7. Kombinuotų sūpynių įrenginio analogas Karuselė (1 vnt.): - Vaikų lauko žaidimas lavinantis motorinius ir vestibulinius gebėjimus. - Produkto ilgis 0,52 m, plotis 0,55 m,; - Pritaikyta naudotis vaikams 4-12 metų; - Maksimalus vartotojų vaikų skaičius 1; - Lauko vaikų žaidimo aikštelė montuojamas įbetonuojant į gruntą ir tvirtinant rėmą; - Vaikų lauko žaidimo aikštelė turi būti tvirtas, ilgaamžis, apsaugotas nuo vandalizmo, patikimai įtvirtintas; - Plastiko paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis; - Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis; Pav. 8. Karuselės įrenginio analogas Vaikų lauko žaidimų stalas (1 vnt.): - Vaikų lauko žaidimas lavinantis loginį mąstymą ir bendravimą. - Produkto ilgis 2,00 m, plotis 2,00 m, aukštis 0,80 m.; XX-PP.SP_AR

15 - Pritaikyta naudotis visokio amžiaus vaikams; - Maksimalus vartotojų vaikų skaičius 4. - Lauko vaikų žaidimo aikštelė montuojamas įbetonuojant į gruntą ir tvirtinant rėmą; - Vaikų lauko žaidimo aikštelė turi būti tvirtas, ilgaamžis, apsaugotas nuo vandalizmo, patikimai įtvirtintas; - Plastiko paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis; - Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis; Pav. 9. Vaikų lauko žaidimų stalo analogas Plaukiojantis fontanas Numatomas plaukiojantis fontanas parko vakariniame tvenkinyje Dviračių stovas Dviračiai numatomi parkuotis pagrindiniame parko take palei pietinį kraštą, prie pavėsinės bei molo zonų. Matmenys aukštis 0,85 m, plotis 0,20 m, ilgis 0,80 m. Medžiagos: metalas. Medžiagos turi užtikrinti ilgaamžiškumą. Pav. 10. Dviračio stovo analogas LAPAS XX-PP.SP_AR 15 LAPŲ LAIDA 23 0

16 4.3.9 Medinė skulptūra Šalia pavėsinės yra esama medinė skulptūra. Numatomas apšvietimas ją akcentuoti Paminklas parko įkūrėjui Projektuojamas paminklas pagerbti parko įkūrėją. Numatoma vieta priešais pastatą, kuriame jis gyveno, pietinėje parko pusėje. Numatomas apšvietimas jį akcentuoti Suolai prie pavėsinės (susibūrimo aikštėje) Suolai prie pavėsinės numatomi naudotis renginių ir susibūrimo metu. Suolai sudaryti iš atskirų elementų. Medžiaga gelžbetonis. Matmenys aukštis 0,45 m, plotis 0,60 m, ilgis 1,00 m.. 4 vnt. Matmenys aukštis 0,45 m, plotis 0,60 m, ilgis 2,00 m.. 7 vnt. Matmenys aukštis 0,45 m, plotis 0,60 m, ilgis 3,00 m.. 4 vnt. Pav. 11. Lauko suolo analogas Stalai ir suolai poilsio zonose Lauko stalas poilsio zonose skirti piknikui. Matmenys aukštis 0,75 m, plotis 0,90 m, ilgis 2,20. Medžiaga gelžbetonis XX-PP.SP_AR

17 Pav. 12 Lauko suolo poilsio zonose analogas Laužavietės Betoninė laužavietės numatomos netoli stalų ir suolų poilsio zonose. Matmenys aukštis 0,40 m, plotis 1,00 m, ilgis 1,00. Medžiaga: gelžbetonis. Aplink numatoma skalda. Pav. 13. Betoninės laužavietės analogas Informaciniai stendai Informaciniai stendai numatomi prie pagrindinių parko įėjimų. Matmenys aukštis 2,25 m, plotis 0,48 m, ilgis 0,70 Medžiagos: Metalas. Numatomas apšvietimas kartu su stendais. Pav. 14. Informacinio stendo stovo analogas Šiukšlių dėžės Betoninė šiukšlių dėžės numatomos kartu su parko suoliukais. Matmenys aukštis 0,6 m, plotis 0,45 m, ilgis 0,45 kg XX-PP.SP_AR

18 Medžiagos: betono gaminys, cinkuoto plieno talpos įdėklas. Pav. 15. Betoninės šiukšlių dėžės analogas Parko suoliukai Lauko suolai numatomi kartu su šiukšliadėžėmis. Matmenys aukštis 0,45 m, plotis 0,60 m, ilgis 2, Šviestuvai Pav. 16. Parko suoliuko analogas Stulpiniai parko šviestuvai numatomi viso parko perimetru. Kitur numatomi grindiniai lauko šviestuvai. Medžiaga: metalas. Pav. 16. parko šviestuvo analogas XX-PP.SP_AR

19 Takų dangos Parke numatomos keturių tipų dangos: Asfaltbetonio danga: - Naudojama pagrindiniam pėsčiųjų ir dviračių takui įrengti; - Projektuojamos dangos plotas ne mažiau kaip 950 m²; Žvyro danga su koriu: - Naudojama pagalbiniams takeliams; - Projektuojamos dangos plotas ne mažiau kaip 2400 m²; Žolės sutvirtinimas koriu: - Naudojama pagalbiniams takeliams; - Projektuojamos dangos plotas ne mažiau kaip 430 m²; Guminė danga: - Naudojama vaikų žaidimo aikštelėms ir sporto aikštelei. - Projektuojamos dangos plotas ne mažiau kaip 700 m²; Sklypo takų dangos dėl objektyvių priežasčių gali būti tikslinami Techninio projekto metu. 4.4 TERITORIJOS APSAUGA Parke nebus vietų slėptis ar kliūčių matyti iš toliau. Parkas turės dirbtinį apšvietimą. Parke, sklypo ribose, projektuojama vaizdo stebėjimo sistema. Sprendinius žiūrėti Apsauginės signalizacijos (vaizdo stebėjimo) dalyje, XX-AS (VII tomas). 4.5 ATLIEKOS Atliekos, tiek susidariusios statybos metu, tiek visuomeninės, turi būti tvarkomos pagal LR įstatymų nustatytą tvarką (LT Atliekų tvarkymo įstatymas, LR AM Atliekų tvarkymo taisyklės, ir kt.). Atliekos turi būti laikomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Atliekų laikymo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose laikomų atliekų savybes, turi atitikti teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Atliekas privaloma rūšiuoti jų susidarymo vietoje. Išrūšiavus atliekas jų susidarymo vietoje, atliekas surenkančios įmonės privalo atlikti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą. Visuomeninės atliekos bus renkamos parko šiukšliadėžėse. Šiukšlių dėžių išdėstymą žiūrėti Sklypo plano dalyje, XX-SP (II tomas) XX-PP.SP_AR

20 4.6 GAISRINĖ SAUGA Gaisrinės apsaugos reikalavimai projekte išpildyti vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2010, Nr ) ir gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr ) Reikalavimai vietovei ir statinių išdėstymui Projektuojamas parkas yra 3,9 km atstumu nuo Kauno rajono priešgaisrinė saugos tarnybos, S. Lozoraičio g. 17, Garliava LT Kelio ir įvažos plotis ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis ne mažesnis kaip 4,5 m. Įvažiavimas į projektuojamą žemės sklypą gaisrinei technikai privažiuoti numatomas sklypo pietinėje pusėje, nuo esamo kelio per papildomą įvažą. Numatomas privažiavimas priešgaisriniam transportui prie vakarinio tvenkinio. 4.7 SAUGUS NAUDOJIMAS Parkas projektuojamas ir turi būti pastatytas taip, kad jį naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų rizikos (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sužeidimų dėl sprogimo). 4.8 ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIŲ TENKINIMAS Projektuojamas parkas yra svarbus žmonėms su negalia (toliau ŽN), todėl sklypo teritorija ir statiniai yra jiems pritaikomas Pėsčiųjų takai Pėsčiųjų takai suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Sklype projektuojama trasa, vedanti nuo patekimo į sklypą iki pagrindinių parko zonų, pritaikyta ŽN: tako plotis ne mažesnis kaip mm, tako išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5 %), tako nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %); lygių skirtumai ir nelygumai nedidesni kaip 20 mm. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus Projektuojamas molas ir pavėsinė Molo laiptai yra pritaikyti žmonėms su negalia. Žmonėms su negalia patekimas į pavėsinę yra projektuojamas per pandusą. Yra užtikrinta galimybė savarankiškai patekti, laisvai judėti ir naudotis parko elementais XX-PP.SP_AR

21 4.9 SPECIALIOSIOS, SANITARINĖS IR APSAUGOS ZONOS Esamos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: I. Ryšių linijų apsaugos zona, 0,0068 ha; VI. Elektros linijų apsaugos zona, 0,0212 ha; IX. Dujotiekio apsaugos zona, 0,0212 ha; XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, 0,3120 ha; XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zona ir pakrantės apsaugos juostos, 0,0965 ha; Sklypo sanitarinės zonos Sklype nėra projektuojami jokie stacionarūs taršos šaltiniai ar vykdoma ūkinė veikla, aprašomi LR Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės. Sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos Servitutas Žemės naudojimo apribojimai, servitutai: 0,0673 ha. ploto (kiti servitutai, tarnaujantis daiktas) servitutas, suteikiantis teisę tiesti ir prižiūrėti inžinerinius tinklus juos eksploatuojančios įstaigoms. 0,1946 ha ploto kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) teisė važiuoti transporto priemonėmis naudos pėsčiųjų taku, teisė privažiuoti prie TP elektros tinklus eksploatuojančioms įstaigoms. Nauji servitutai nėra formuojami. Žemės naudojimo servitutai (tarnaujantis daiktas) žymimi Sklypo plane, XX-TP.SP brėžiniuose DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETOS Sklypo plane numatomos vietos 5-iems dviračiams. Dviračių stovai turi būti įrengti taip, kad užtikrintų dviračio stabilumą, ir prie stovo būtu galima prirakinti dviračio rėmą. Dviračių stovų vietos yra pažymėtos šios projekto dalies brėžiniuose, prie pavėsinės ir molo zonų SPRENDINIŲ ATITIKTIS DOKUMENTAMS Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. Statiniai turi būti statomi ir pastatyti, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų XX-PP.SP_AR

22 būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 5) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 6) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 7) hidrotechnikos statinių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI Vykdant naujos statybos darbus vienokiu ar kitokiu laipsniu pažeidžiama gamtinė aplinka, vykdant statybos darbus privaloma vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir reglamentais. Ekologiniu požiūriu pažeidimai gali būti lokalaus arba regioninio pobūdžio, trumpalaikiai arba egzistuojantys ilgesnį laiko tarpą. Dažniausiai pažeidžiami šie aplinkos elementai: dirvožemis, paviršinis bei požeminis vanduo, tam tikra biosferos dalis. Mažinant neigiamą poveikį gamtai statybos metu reikia prisilaikyti reikalingu priemonių, padedančiu ne pažeisti biologinio supančios aplinkos režimo ir balanso. Statybos aikštelę draudžiama užteršti degalais, tepalais, cheminiais reagentais. Projektuojami statiniai poveikio aplinkai neturės. Statybinį įvažiavimą į sklypą įrengti esamo įvažiavimo į sklypą vietoje. Statybos aikštelė turi būti aptverta laikina tvora. Statybinės ir transporto mašinos, bei mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Būtina nuplauti automašinų ratus, išvažiuojant iš statybvietės, kad nebūtų teršiamos gatvės ir šaligatviai. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir cheminiai preparatai turi būti sandari, idant pastarieji nepatektų į gruntą. Betono ir skiedinio priėmimui ir gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: a) Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių gaminių), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams įrengti, teritorijų tvarkymui-įrengimui. b) Tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų) baigiantis statybai, pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui XX-PP.SP_AR

23 c) Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines šiukšles ir atliekas, tarp jų tara ir pakuotė užterštas kenksmingomis medžiagomis) tvarkomos įstatymų numatyta tvarka. Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo, ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės atliekos. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. Gruntas įrengiant pamatus ir gerbūvį panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti ir pirmo aukšto grindims ant grunto įrengti, atliekamo grunto nėra. Statytojas baigęs statybą, priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų netinkamų naudoti ir perdirbti pristatymą į sąvartyną. Šiais projektiniais pasiūlymais trečiųjų asmenų teisės nėra pažeidžiamos. 5 SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI PAVADINIMAS MATO VIENETAS KIEKIS PASTABOS I. SKLYPAS 1.1. sklypo plotas ha sklypo užstatymo plotas m sklypo užstatymo tankis % X Pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 40 p.* 1.4. sklypo užstatymo intensyvumas % X Pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 39 p.* 1.5. apželdintas sklypo plotas m apželdintas sklypo plotas (procentais) % automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype vnt dviračių vietos vnt sanitarinės apsaugos zonos dydis m² - * Sklypo užstatymo tankis ir intensyvumas skaičiuojami pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 2-o straipsnio 39 ir 40 punkto nuostatas XX-PP.SP_AR

24 ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI: BALBIERIŠKIO G. 1. POILSIO ZONA-MOLAS. 2. PAVĖSINĖ 3. VIEŠASIS TUALETAS 4. KREPŠINIO IR FUTBOLO AIKŠTELĖ 5. LAUKO TRENIRUOKLIAI 6. VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMO AIKŠTELĖS MYKOL 7. PLAUKIOJANTIS FONTANAS GR Ų G. AB ba35 MOKOLŲ G. ba30 b b25 00 d3 g26 kš20 ba40 ba30 b60 b25 ą10 b25 ba45 p35 ba50 p10 kš10 p20 ba15 3ba25 ba35 š10 b20 b25 ba30 š15 2ba25 3k20 ba30 b25 l18 ą30 kūdra k30 7 3l15 b35 l35 l35 A l35 d300 2gl20 A 8 u120 m30 d ą30 2b25 p18 3b25 k20 l A 4 l35 p15 p18 l32 2 kš20 b35 b35 1 l15 9 l l37 d300 d300 d100 l35 l38 d300 l25 3 AUAKŠT ą30 l kš30 l25 2kš20 Grilio zonoms, takeliams. Apie 430 kv. m. 2 d300 m20 e20 p17 10 ŽOLĖS SUTVIRTINIMAS KORIU e15 l20 13 l37 Vaikų žaidimo krepšinio. Apie 700 kv.m. e14 kš30 k25 kš15 l20 l kš20 p20 l35 l50 AŽIOA G. 3k25 p30 k40 d300 GUMINĖ DANGA 2u20 b60 b35 2 l l d d d150 2 l35 p35 b45 k30 l38 b50 2kš20 b50 l34 ŽVYRO DANGA SU KORIU Pagalbiniams takeliams. Apie 2400 kv.m. b18 m20 l36 3 u15 b25 l20 b50 b50 l23 2l20 b35 ą10 ą15 l38 2b20 ą18 b35 l36 1 ą30 b20 ą18 ą35 b25 b45 d300 Pagrindiniui pėsčiųjų ir dviračių takui. Apie 950 kv.m. ą18 k40 m30 ASFALTBETONIO DANGA 4 2b25 š15 m30 m30 l19 4 ą15 b25 b18 2m20 2kš20 u120 2 m30 m30 ą22 3kš17 b ą14 b48 u30 VAITA d150 ą15 11 b20 7kš17 4kš20 u120 3 DANGOS: š15 m30 m25 12 ą18 ą18 u25 m30 kš40 2 ŽIO gt. G. ą18 p20 b AUKŠTA PILĖS š20 b20 p18 6 m25 2b20 l37 g25 ą15 ba15 l15 l25 2 p18 p17 d A d219v.s. gl10 1 G. 2 2kš20 ą30 3ba20 p15 p18 m30 m PARKO SUOLIUKAI LŲ 196 l14 ą24 ą30 u ŠIŪKŠLIŲ DĖŽĖS b35 KO MO ą12 l15 ba25 b20 2kš20 15 ą10 k20 p15 l15 l15 kūdra gl70 l10 l20 2 k30 ba20 u10 3 l55 b28 b25 kš INFORMACINIAI STENDAI kūdra b20 ba15 b20 6g30 b25 k30 ba30 k20 ba20 l LAUŽAVIETĖS ą30 ą30 ba30 ba18 b25 ba40 kš20 ba15 p30 p25 b35 b35 ba17 kš15 2ba15 u10 b20 kš35 b20 p15 b25 š STALAI IR SUOLAI POILSIO ZONOSE ą30 b20 b20 u SUOLAI SUSIBŪRIMO AIKŠTĖJE G. b15 b15 ba50 9. ESAMA MEDINĖ SKULPTŪRA ŽIO ba25 ŪD ba20 8. DVIRAČIŲ PARKAVIMAS IŠK ba35 ba50 l20 k25 k25 k20 ą30 ą30 2 b35 kš25 p20 p20 l21 p18 l25 kš30 SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI: p20 p20 l20 b45 b35 p20 3 b24 4 A k40 PROJEKTUOJAMAS SKLYPAS š20 kš35 NAUJAI FORMUOJAMAS TAKAS PALEI GATVĘ VADOVAUJANTIS DETALIUOJU PLANU kš25 Zv k35 k20 2kš20 ĮĖJIMAS Į SKLYPĄ l15 u30 ą27 ESAMI MEDŽIAI k40 Zv KERTAMI MEDŽIAI k30 ŽEMĖS KASIMAS GRIAUNAMI ELEMENTAI NŲ G. Zv ĖS G. ŠIAUDIN Atestato Nr. UAB "Patvanka". ŲG KOL PASTABOS KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS AUKŠČIŲ SISTEMA: Baltijos. Brėžinio pagrindas - topografinė nuotrauka. Visi sprendiniai tikslinami Techninio projekto metu. MO KAŠTO PAMINKLAS PARKO ĮKŪRĖJUI ŠVIESTUVAI OBJEKTAS: Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) parkas PV G. Kemzūra BRĖŽINIO PAVADINIMAS: A 1560 SA PDV A. Audėjaitis Parko plano schema LAIDA M 1:100 STATYTOJAS: lt 2018 Studija2a. Brėžinio dauginimas bei panaudojimas be raštiško UAB "Studija2a" sutikimo draudžiamas. \\DESKTOP-29JB7ME\Google drive\_darbai_\_visuomeniniai\naugardiškių parkas\pp\pdf\viesinimui\naugardiskiu parkas_pp_ dwg Kauno m. savivaldybės administracija (kodas: ) 0 LAPAS LAPŲ OBJEKTO NR.: XX PP.SP

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U3-25995) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstravimo projektas; UZSAKOVAS PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Titulinis lapas SN-11-093-TP-BD-T Projekto dalies turinys 2-3 SN-11-093-TP-BD-PDSŽ

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon ABC Aiškinamasis raštas TIKSLAS Miesto centro urbanistin s struktūros pagrindin s erdv s urbanistinis ir architektūrinis, išbaigtumas reabilituojant miesto istorinę raidą. IDöJA Klasikiniais principais

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA Aktuali redakcija nuo 2018-09-21 Pakeitimai: 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymas 47V-1116 VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADAS ĮSAKYMAS DĖL NAUDOJIMOSI VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (dokumento sudarytojo pavadinimas) KULTŪROS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

AIKŠTELĖS DARBAI

AIKŠTELĖS DARBAI TECHINĖS SPECIFIKACIJOS NR. 7 DANGOS Objekto pavadinimas: Joniškio žemės ūkio mokykla. Joniškis, Upytės g. 77. Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms 1.1. VIETOS PARUOŠIMAS Iki statybos darbų

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau