STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2019 M. TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS PIRMAS SKIRSNIS TAISYKLIŲ TAIKYMAS 1. Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą (toliau Universitetas) 2019 m. taisyklės (toliau Taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji 2019 m. priimami į pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų, profesinių studijų programas, papildomąsias studijas bei klausytojais. 2. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Visų stojančiųjų teisės ir pareigos (išskyrus įmokų dydžius) yra tokios pačios. Pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą negali asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis. 3. Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kviečiami konkurso tvarka stoti į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programą. Priėmimas į pirmąją pakopą bei vientisąsias studijas vyksta pagal Taisyklių II ir VII skyriuose aprašytą tvarką. 4. Asmenys, turintys pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kviečiami konkurso tvarka stoti į antrosios pakopos studijų programą. Priėmimas į antrąją pakopą vyksta pagal Taisyklių III ir VII skyriuose aprašytą tvarką. 5. Asmenys, turintys pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir dirbantys ar ketinantys dirbti bendrojo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigose, bet neturintys pedagogo kvalifikacijos, kviečiami konkurso tvarka stoti į profesines studijas. Priėmimas į pedagogikos krypties profesines studijas vyksta pagal Taisyklių IV skyriuje aprašytą tvarką. 6. Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), arba norintys studijuoti dar vieną pirmosios ar antrosios pakopos studijų programą, kviečiami stoti į aukštesnį studijų semestrą. Priėmimas į aukštesnį semestrą vyksta pagal Taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką. 7. Asmenys, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijų programą, tačiau turintys kitos studijų krypties ar krypčių grupės universitetinį išsilavinimą arba tos pačios (atskirais atvejais kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą, kviečiami stoti į papildomąsias studijas. Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta pagal Taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką. 8. Užsienio šalių piliečiai ir asmenys, išsilavinimą įgiję užsienio šalių institucijose, kviečiami stoti į pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas. Šių asmenų priėmimas vyksta pagal Taisyklių VII skyriuje aprašytą tvarką. 9. Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką. 10. Asmenų, išsilavinimą įgijusių Lietuvoje, priėmimą organizuoja ir vykdo Studijų departamento Priėmimo grupė (el. p. bei kandidatams informaciją skelbia Universiteto interneto tinklalapyje, adresu Asmenų, išsilavinimą

2 2 įgijusių užsienio šalių institucijose, priėmimą organizuoja ir vykdo Tarptautinių ryšių departamento Tarptautinių studijų skyrius (el. p. bei kandidatams informaciją skelbia Universiteto interneto tinklalapyje, adresu Bendrasis priėmimas į pirmosios pakopos studijas vykdomas per Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotą instituciją Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (toliau LAMA BPO). ANTRAS SKIRSNIS PRIĖMIMO Į STUDIJAS PROCESAS 11. Priėmimas į pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisąsias studijas vykdomas konkurso būdu. Priėmimo procedūrų seka: prašymo dalyvauti konkurse pateikimas; stojamosios studijų įmokos, jei ji numatyta, mokėjimas; dokumentų registravimas; stojamųjų egzaminų laikymas arba motyvacijos vertinimas (jei numatyta); konkursinio balo apskaičiavimas ir konkursinės eilės sudarymas; kvietimo studijuoti paskelbimas; registracijos studijoms įmokos mokėjimas; studijų sutarties pasirašymas. 12. Priėmimo procedūrų datos ir terminai tvirtinami Universiteto rektoriaus įsakymu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje, adresais ir TREČIAS SKIRSNIS PRAŠYMO DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS 13. Dalyvauti konkurse studijų vietai užimti galima pateikus nustatytos formos prašymą (elektronine arba popierine forma) ir reikalingus dokumentus. 14. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai prašymo formoje nurodyti teisingi duomenys apie asmenį, įgytą išsilavinimą ir kitus reikalingus duomenis, pateiktos šiuos duomenis įrodančios dokumentų kopijos ir pageidaujamų studijų programų sąraše nurodytas bent vienas studijų programos pageidavimas (toliau pageidavimas). Pagal nustatytus terminus nepateikus visų reikalingų dokumentų, prašymas nenagrinėjamas. 15. Prašyme pageidavimus asmuo pateikia prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas. 16. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis prašymo koregavimas. 17. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka. 18. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijoje, reikalingas šių dokumentų akademinis kvalifikacijos pripažinimas, mokomųjų dalykų atitikmenų nustatymas ir pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą. 19. Stojančiųjų pateiktų dokumentų kopijų tvirtinimo metu Universiteto Priėmimo grupės arba priėmimo komisijų nariams kilus abejonių dėl dokumentų autentiškumo arba aptikus dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus. KETVIRTAS SKIRSNIS

3 3 PRIĖMIMO Į STUDIJAS KONKURSAS 20. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal atitikimą minimaliems reikalavimams ir konkursinį balą. 21. Minimalūs reikalavimai stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamą arba valstybės nefinansuojamą studijų vietą pateikiami II skyriaus ketvirtame skirsnyje bei VII skyriaus trečiame skirsnyje, o stojant į antrosios pakopos studijas Taisyklių 4 priede. 22. Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojamą vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Taisyklių 2 ir 5 prieduose, o stojant į antrosios pakopos studijas Taisyklių III skyriaus trečiame skirsnyje. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (kryptyje ar krypčių grupėje). 23. Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. 24. Asmuo kviečiamas studijuoti tą studijų programą ir formą, kuri prašyme pageidavimų sąraše nurodyta aukštesniu prioritetu. Asmens kvietimas studijuoti priklauso nuo asmens prašyme išdėstytų prioritetų, konkursinio balo ir stojimo į studijų programą konkursinės eilės. 25. Pakviestaisiais laikomi tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra aukščiausiai konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Universiteto nustatytą minimalų bei Universiteto nustatytą maksimalų studentų skaičių studijų programose. 26. Priėmimas į pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas yra sustabdomas, jei, pasibaigus pirmajam priėmimo etapui, nesusidaro Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytas minimalus kviečiamųjų studijuoti skaičius. 27. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie per nustatytą terminą su Universitetu pasirašo studijų sutartį. PENKTAS SKIRSNIS STOJAMIEJI EGZAMINAI 28. Stojant į menų krypčių grupės studijų programas, dalyvauti konkurse leidžiama tik asmenims, einamaisiais metais išlaikiusiems stojamąjį egzaminą. 29. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų stojamuosius egzaminus organizuoja Universiteto padalinys, bendradarbiaudamas su tos pačios meno krypties studijas vykdančiomis aukštosiomis mokyklomis. Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V815 Dėl Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo. 30. Antrosios pakopos studijų programos Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas stojamąjį egzaminą organizuoja Universiteto akademinis padalinys. 31. Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino ar stojamojo egzamino dalies, negali dalyvauti konkurse į menų krypčių grupės studijų programas. 32. Institucinio užsienio šalių piliečių priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas metu gali būti organizuojamas atitinkamas stojamasis egzaminas (Taisyklių 5 priedas). ŠEŠTAS SKIRSNIS STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS 33. Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį.

4 4 34. Studijų sutartį sudaryti galima nuotoliniu būdu, per Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, arba tiesioginiu būdu, asmeniškai atvykstant į Universitetą arba per įgaliotą asmenį, turintį notaro patvirtintą įgaliojimą. 35. Sudarant studijų sutartį tiesioginiu būdu (popierinė studijų sutartis), pasirašymo metu būtina pateikti visų prašyme nurodytų dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (įteikti). 36. Sudarant studijų sutartį nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis), visus prašyme nurodytus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre atvykus studijuoti. 37. Nepilnamečiai asmenys studijų sutartį gali sudaryti tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą. 38. Jei pakviestieji studijuoti pagal Taisyklėse nustatytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas. SEPTINTAS SKIRSNIS ĮMOKOS 39. Pateikus prašymą dalyvauti konkurse, pagal nustatytus terminus privaloma sumokėti stojamąją studijų įmoką, jei ji numatyta. Nesumokėjus stojamosios įmokos, prašymas nenagrinėjamas. 40. Papildomuose priėmimo etapuose stojamosios studijų įmokos pakartotinai mokėti nebereikia. 41. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką. 42. Papildomuose priėmimo etapuose registracijos studijoms įmoka mokama pakartotinai. 43. Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos studijoms įmokos atleidžiami asmenys, gimę 1994 metais ir vėliau bei neturintys abiejų tėvų ar globėjų, vaikų globos namų, šeimynų, auklėtiniai, taip pat asmenys, kuriems nustatytas iki 45 proc. darbingumo lygis. Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. 44. Jei sudaryta valstybės nefinansuojamos studijų vietos sutartis, pagal studijų sutartyje nurodytus terminus privaloma sumokėti studijų įmoką. 45. Įmokas už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis: mokėtojo (stojančiojo ar studento) identifikacinius duomenis, įmokos paskirtį ir kodą. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos neįskaitomos. 46. Nusprendus nebedalyvauti priėmime ar nutraukus studijų sutartį, sumokėtos įmokos negrąžinamos. 47. Įmokų dydžiai pagal studijų pakopas ir studijų kryptis (studijų programas) tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje, adresais ir Įmokų mokėjimo rekvizitai pateikiami Taisyklių 7 priede. AŠTUNTAS SKIRSNIS APELIACIJOS 48. Apeliacijos dėl Universitete vykdomo priėmimo į studijas procedūrinių pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais pagal nustatytus terminus teikiamos nagrinėti fakultetų priėmimo komisijoms (dėl atitikties priėmimo reikalavimams įvertinimo, dėl mokslo (meno) veiklos įvertinimo, dėl motyvacijos įvertinimo) arba Priėmimo grupei (dėl priėmimo procedūrinių pažeidimų). 49. Priėmimą vykdant per Universiteto priėmimo informacinę sistemą, apeliacijos teikiamos informacinėje sistemoje. Priėmimą vykdant ir prašymą pateikiant tiesiogiai priėmimo komisijai, apeliacijos teikiamos raštu.

5 5 II SKYRIUS PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) IR VIENTISĄSIAS STUDIJAS PIRMAS SKIRSNIS PRIĖMIMO ETAPAI 50. Universitete 2019 m. priėmimas vykdomas į 47 pirmosios pakopos ir 1 vientisųjų studijų programą. Programų sąrašas pateikiamas Taisyklių 1 priede. 51. Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą. 52. Bendrasis priėmimas vykdomas trimis etapais, institucinis dviem etapais (prieš ir po bendrojo priėmimo). 53. Informacija apie priėmimo į pirmąją pakopą ir vientisąsias studijas tvarką Universitete teikiama Priėmimo grupėje darbo dienomis: pirmadieniais ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8 iki 15:45 val., pietų pertrauka 12:00 12:45 val. Priėmimo grupės kontaktai: K. Donelaičio g , LT Kaunas; tel. (8 685) , (8 665) ; el. paštas interneto tinklalapis ANTRAS SKIRSNIS BENDRASIS PRIĖMIMAS 54. Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V948 Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimai. Išsami informacija apie bendrojo priėmimo tvarką, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO interneto tinklalapyje, adresu Bendrasis priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas (su studijų stipendija ir be jos) studijų vietas. TREČIAS SKIRSNIS INSTITUCINIS PRIĖMIMAS 56. Institucinis priėmimas vykdomas vadovaujantis Taisyklių 54 punkte nurodytais teisės aktais. Institucinis priėmimas vyksta dviem etapais iki bendrojo priėmimo pradžios ir pasibaigus bendrajam priėmimui. 57. Institucinio priėmimo metu priimama tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 58. Priėmimo procedūrų datos nustatomos rektoriaus įsakymu ir skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu Prašymai leisti dalyvauti konkurse priimami Universiteto Priėmimo grupėje, adresu K. Donelaičio g , arba el. paštu, adresu atsiunčiant užpildytą nurodytos formos prašymą. 60. Nurodant pageidavimus būtina įvertinti tai, kad studijų programa, kuri siūloma lietuvių ir anglų kalbomis, įstojus nors vienam užsienio šalies studentui, bus vykdoma anglų kalba. Programa bus vykdoma ir lietuvių kalba, jei susidarys daugiau nei viena studentų grupė. 61. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir prioriteto mažėjimo tvarka nurodyti studijų programų pageidavimus. Prašyme galima nurodyti iki keturių pageidavimų prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas studijų pavadinimo bei studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) nurodymas. 62. Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų popierinės arba elektroninės (atsiunčiant el. paštu) kopijos: asmens tapatybės kortelės ar paso;

6 brandos atestato ir jo priedo (ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų; užsienio kalbos lygį įrodančio sertifikato, jei 62.2 papunktyje paminėtuose dokumentuose nenurodytas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys; kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų; pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu; 63. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijoje, prašymai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo ir pažymių pervedimo (konvertavimo) teikiami kartu su priėmimo prašymu. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama per 1 mėnesį, o pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra per 1 savaitę. Pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra pradedama tik atlikus akademinį kvalifikacijos pripažinimą ir įvertinus, ar asmuo turi teisę stoti į Universitetą. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka. 64. Prašymas pradedamas nagrinėti tik Priėmimo grupei pateikus įrodymą iš banko apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką. KETVIRTAS SKIRSNIS MINIMALŪS REIKALAVIMAI 65. Į pirmosios pakopos bei vientisųjų studijų programas gali būti priimami asmenys, atitinkantys šiuos minimalius reikalavimus: metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą: stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, taikomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V661 Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo ; stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas; metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą: stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos): a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų krypčių grupei; b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduojama į socialinių mokslų, ugdymo mokslų (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei), matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių programas; stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas; ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą: stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos); stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas; metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

7 stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu; stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas; m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais (vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų) vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas; Taisyklių papunkčiuose nustatytais atvejais taikomas papildomas reikalavimas konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balai, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V 11/18 Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo ; stojantiems į valstybės finansuojamas bei nefinansuojamas studijų vietas privaloma išlaikyti, jei numatyta, stojamąjį egzaminą. PENKTAS SKIRSNIS KONKURSINIO BALO SANDARA 66. Konkursinio balo sandara yra vienoda stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas. Konkursiniam balui apskaičiuoti taikoma Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka ir naudojama dešimties balų skalė. 67. Konkursinį balą sudaro brandos atestato priedo (priedėlio) mokomųjų dalykų brandos egzaminų įvertinimų ar metinių pažymių, perskaičiuotų į dešimties balų skalę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, ir (arba) stojamųjų egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. 68. Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai pateikti Taisyklių 2 priede. Konkursinio balo dedamosios: pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino arba stojamojo egzamino įvertinimas; jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui; antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys; trečiojo, su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (palankiausias stojančiajam); inžinerijos ir technologijų mokslų studijų krypčių grupėse šia dedamąja gali būti kvalifikacijos egzamino dalių įvertinimų aritmetinis vidurkis; lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas arba kito dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas punkte nurodytos konkursinių dalykų dedamosios netaikomos muzikos krypties studijų programai Muzikos technologijos, kur dedamoji yra viena stojamojo egzamino įvertinimas. 70. Prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už kitus stojančiojo pasiekimus (olimpiadų, konkursų ir kt. laimėjimus), taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas (Taisyklių 8 priedas); asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2018 metų įskaitytinai, pridedama balų už tuos pasiekimus, kurie tais metais, kai asmuo įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą. Už tą patį kriterijų balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 2,5 balo. 71. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V435 Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, nustatyta tvarka.

8 8 ŠEŠTAS SKIRSNIS STOJAMIEJI EGZAMINAI 72. Stojamieji egzaminai privalomi stojant į dvi Universitete vykdomas menų studijų krypčių grupės studijų programas: muzikos krypties studijų programą Muzikos technologijos ir architektūros studijų krypties studijų programą Architektūra. 73. Stojamuosius egzaminus organizuoja Universiteto padalinys, bendradarbiaudamas su tos pačios meno krypties studijas vykdančiais Lietuvos universitetais, vadovaudamasis Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidento įsakymu Nr patvirtintu Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2019 metų tvarkos aprašu. SEPTINTAS SKIRSNIS STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS 74. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo. 75. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką. 76. Studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu, pakviestieji fakulteto studijų centre, rugsėjo mėnesį atvykus studijuoti, turi pateikti šių dokumentų kopijas: asmens tapatybės kortelės arba paso; brandos atestato ir jo priedo (ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų; kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų; dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų; visų kitų prašyme nurodytų dokumentų. 77. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji turi pateikti 76 punkte nurodytų dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti). 78. Pakviestieji studijuoti į Kaune esančius fakultetus, bendrojo priėmimo metu dokumentus pateikia Universiteto Priėmimo komisijų nariams, adresu K. Baršausko g. 59, I a. fojė, Kaunas, institucinio priėmimo metu Universiteto Priėmimo grupei, adresu K. Donelaičio g , Kaunas. Pakviestieji studijuoti į Panevėžio technologijų ir verslo fakultetą dokumentus pateikia priėmimo organizavimo administratoriui, adresu Nemuno g , Panevėžys. 79. Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik tiesioginiu būdu, atvykus su vienu iš tėvų (globėjų) ir gavus rašytinį sutikimą. Jei tėvai (globėjai) drauge atvykti negali, nepilnamečiam asmeniui būtina pateikti notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats nepilnametis. AŠTUNTAS SKIRSNIS ĮMOKŲ MOKĖJIMAS 80. Stojamosios studijų įmokos bendrajame priėmime mokėti nereikia. 81. Teikiant institucinio priėmimo prašymą stoti į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, mokama 12 eurų stojamoji studijų įmoka. 82. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmimo konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama. 83. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti 45 eurų registracijos studijoms įmoką. 84. Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Taisyklių 7 priede.

9 9 III SKYRIUS PRIĖMIMAS Į ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJAS PIRMAS SKIRSNIS PRIĖMIMO ETAPAI 86. Universitete 2019 m. vykdomas priėmimas į 54 antrosios pakopos studijų programas. Programų sąrašas pateikiamas Taisyklių 3 priede. 87. Į antrosios pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintų studijų krypčių (krypčių grupių) aprašuose bei antrosios pakopos studijų programų aprašuose nurodytus reikalavimus (Taisyklių 4 priedas): 87.1.asmenys, baigę 4 priede nurodytų krypčių universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir įgiję atitinkamą bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį, taip pat tenkinantys 4 priede nurodytus papildomus priėmimo reikalavimus; 87.2.asmenys, baigę kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę papildomąsias studijas Universitete arba pateikę atitinkamų papildomųjų studijų baigimo kitame universitete pažymėjimą, ir (arba) turintys praktinės veiklos patirties, taip pat tenkinantys 4 priede nurodytus papildomus priėmimo reikalavimus; 87.3.asmenys, mokantys anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėsiantys studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 88. Priėmimas į magistrantūros studijas vyksta trimis etapais. Antrame ir trečiame priėmimo etapuose konkuruojama dėl likusių laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų. 89. Priėmimo procedūrų datos tvirtinamos Universiteto rektoriaus įsakymu ir skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu Stojantieji, pirmojo priėmimo etapo metu nepriėmę pasiūlymo studijuoti valstybės finansuojamoje studijų vietoje, laimėtoje pagal pirmąjį pageidavimą, antrajame etape gali konkuruoti tik dėl valstybės nefinansuojamos vietos. Stojantieji, negavę siūlymo užimti valstybės finansuojamą studijų vietą arba gavę tokį pasiūlymą pagal 2 4 pageidavimą, antrajame priėmimo etape gali konkuruoti tiek dėl valstybės finansuojamų, tiek dėl valstybės nefinansuojamų vietų. Trečiame priėmimo etape priėmimui teikiamas naujas prašymas. Stojantieji, sudarę studijų sutartis valstybės finansuojamoje vietoje, kitame priėmimo etape gali konkuruoti tik dėl valstybės nefinansuojamų vietų. Konkuruoti dėl valstybės finansuojamų vietų stojantieji gali tik tuo atveju, jei prieš pateikdami prašymą dalyvauti priėmimo konkurse nutraukia anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje. 91. Informacija apie priėmimo į antrąją pakopą tvarką Universitete teikiama Priėmimo grupėje darbo dienomis: pirmadieniais ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8 iki 15:45 val., pietų pertrauka 12:0012:45 val.. Priėmimo grupės kontaktai: K. Donelaičio g , LT44249 Kaunas; tel. (8 685) , (8 665) ; el. paštas interneto tinklalapis ANTRAS SKIRSNIS PRAŠYMO PATEIKIMAS IR DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS 92. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į magistrantūros studijas konkurse priimami tik internetu (elektroninė prašymo forma), Universiteto magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje, prieinamoje interneto tinklalapyje, adresu Prašyme galima nurodyti iki keturių pageidavimų. Nurodant pageidavimus būtina įvertinti tai, kad studijų programa, kuri siūloma lietuvių ir anglų kalbomis, įstojus nors vienam užsienio studentui, bus vykdoma anglų kalba.

10 Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir suvesti visus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo mokomųjų dalykų įvertinimus, papildomųjų ar gretutinių studijų (jei tokios baigtos) pažymėjimo mokomųjų dalykų įvertinimus. 95. Asmenų, pirmosios studijų pakopos išsilavinimą įgijusių Universitete nuo 1997 metų arba kitoje Lietuvos aukštojoje mokykloje, su kuria Universitetas yra sudaręs duomenų mainų elektroniniu būdu sutartį, bakalauro diplomų duomenys gali būti perkeliami iš duomenų bazių. Asmuo, siekdamas automatinio duomenų perkėlimo, Universitetui turi pateikti sutikimą. 96. Asmenys, pirmosios pakopos išsilavinimą įgiję ne Universitete arba baigę Universitetą 1996 m. ir ankščiau, turi patys įvesti visus diplomo ir jo priedėlio mokomųjų dalykų įvertinimus ir dokumentų numerius (blanko, serijos, diplomo) bei pateikti dokumentų elektronines kopijas. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas. 97. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos: asmens tapatybės kortelės ar paso; diplomo ir jo priedėlio (priedo); jei iki numatyto termino stojantysis dar nėra gavęs diplomo ir jo priedėlio, jis Priėmimo grupei gali pateikti akademinę pažymą; papildomųjų studijų ar gretutinių studijų pažymėjimo, jei yra; pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą, jei yra; kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei yra; mokslo (meno) veiklos įrodymų, jei yra; praktinės veiklos patirties įrodymų, jei yra; dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu. 98. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijoje, prašymai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo ir pažymių pervedimo (konvertavimo) teikiami internetu kartu su priėmimo prašymu. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama per 1 mėnesį, o pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra per 1 savaitę. Pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra pradedama tik atlikus akademinį kvalifikacijos pripažinimą ir įvertinus, ar asmuo turi teisę stoti į Universitetą. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka. 99. Prašyme asmuo pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) ir studijų finansavimo nurodymas Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų, galioja paskutinis prašymo koregavimas Teikiant prašymą, privaloma patvirtinti, kad stojantysis moka anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu, atsižvelgiant į 87.3 papunktyje nurodytą reikalavimą Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą. TREČIAS SKIRSNIS KONKURSINIO BALO SANDARA 103. Konkursinis balas skaitinė konkursinio balo dedamųjų išraiška, apskaičiuojama kiekvienam stojančiajam kiekvienoje studijų programoje. Jį sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma Konkursinio balo dedamosios: pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis dešimties balų skalėje (svertinis koeficientas 0,7); prie dalykų įvertinimų, priėmimo komisijos sprendimu, gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;

11 mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas dešimties balų skalėje (svertinis koeficientas 0,2); motyvacijos įvertinimas dešimties balų skalėje (svertinis koeficientas 0,1); 105. Konkursinio balo formulė: KB = 0,7*SV + 0,2*MMV + 0,1*MV (pagal papunkčiuose nurodytas dedamąsias) Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B2 lygiu, jeigu stojantysis su el. prašymu pateikia: kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią antrosios užsienio kalbos mokėjimo lygį; užsienio kalbos aukštojo arba jam prilygstančio filologijos krypties išsilavinimo (bakalauro arba magistro) diplomą; tokiu atveju pripažįstama, kad turimas kalbos lygis yra C1; aukštojo mokslo ar jam prilyginamo išsilavinimo diplomo priedėlį, kuriame nurodyta, kad ne mažiau kaip pusė diplome nurodytų kreditų yra įgyti užsienio kalba; tokiu atveju pripažįstama, kad turimas kalbos lygis yra C1; aukštojo mokslo ar jam prilygstančio išsilavinimo diplomo priedėlį, kuriame nurodyta, kad asmuo studijavo antrąją užsienio kalbą ir pasiekė ne mažesnį nei B2 lygį (privalo būti nurodytas studijuotos kalbos lygis); antrąja užsienio kalba negali būti laikoma anglų kalba, jeigu nėra pateikiami patvirtinantys dokumentai apie kitos, nei anglų kalbos, kaip pirmosios užsienio kalbos, mokėjimą; jeigu stojantysis pateikia kitų užsienio kalbų mokėjimo įrodymus, papildomi balai nesumuojami skiriama ne daugiau kaip 0,5 balo Konkursinio balo skaičiavimo principai: apskaičiuojant stojančiųjų į skirtingų studijų krypčių grupių studijų programas konkursinį balą, mokslo (meno) veiklos įvertinimas gali būti skirtingas; jei pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų vidurkis; penkių balų vertinimo skalės įvertinimai pirmiausia konvertuojami į dešimties balų skalę ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai; jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita ar su nenurodytais įvertinimais, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą; asmenų, baigusių papildomąsias studijas, konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis. Papildomųjų studijų metu išklausytų dalykų įvertinimai yra lygiaverčiai bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytiems dalykams Stojantysis, nepateikęs mokslo (meno) veiklos įrodymų ir (arba) nedalyvavęs motyvacijos vertinime, konkurse dalyvauja, tačiau praranda 20 proc. konkursinio balo dedamąją už mokslo (meno) veiklos įvertinimą ir (arba) 10 proc. konkursinio balo dedamąją už motyvacijos įvertinimą Surinkus vienodą konkursinį balą, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio: baigiamojo darbo ar baigiamojo egzamino (ų) pažymys yra didesnis; diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo (baigiamojo egzamino arba egzaminų) pažymį, svertinis vidurkis yra didesnis; mokslo (meno) veiklos įvertinimas yra aukštesnis Stojančiųjų atitikties Taisyklių 4 priede nurodytiems papildomiems reikalavimams ekspertinį vertinimą atlieka fakultetų priėmimo komisijos Stojančiojo į skirtingų studijų krypčių programas atitiktis Taisyklių 4 priede nurodytiems priėmimo reikalavimams gali būti skirtinga.

12 12 KETVIRTAS SKIRSNIS MOKSLO (MENO) VEIKLOS IR MOTYVACIJOS VERTINIMAS 112. Mokslo (meno) veiklos ir motyvacijos ekspertinį vertinimą atlieka fakultetų priėmimo komisijos Motyvacijos vertinimas yra dviejų tipų: arba pokalbis. Pastarasis gali būti organizuojamas tiesioginiu būdu (Universiteto patalpose) arba nuotoliniu būdu (naudojant vaizdo konferencijų įrangą). Motyvacinio vertinimo tipas priklauso nuo pasirinktos studijų programos Mokslo (meno) veiklos vertinimo tvarkos aprašas ir Motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas skelbiami interneto tinklalapyje PENKTAS SKIRSNIS STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS 115. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo. Kvietimas skelbiamas Universiteto magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje ir išsiunčiamas stojančiojo nurodytu el. pašto adresu. Universitetas neprisiima atsakomybės, jei pranešimas el. paštu adresato nepasiekė Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką Studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, visus priėmimo informacinėje sistemoje pateiktus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre rugsėjo mėnesį atvykus studijuoti Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo pateikti 97 punkte nurodytų dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti) Pakviestieji studijuoti dokumentus pateikia fakultetų studijų centruose Studijų sutartį valstybės finansuojamoje studijų vietoje stojantysis gali sudaryti tik nutraukęs anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje Stojantysis gali būti sudaręs studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje ir kitą studijų sutartį valstybės nefinansuojamoje vietoje. ŠEŠTAS SKIRSNIS ĮMOKŲ MOKĖJIMAS 122. Teikiant priėmimo į antrosios pakopos studijas prašymą mokama 12 eurų stojamoji studijų įmoka Užregistravus prašymą leisti dalyvauti studijų konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti 45 eurų registracijos studijoms įmoką Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Taisyklių 7 priede. IV SKYRIUS PRIĖMIMAS Į PEDAGOGIKOS KRYPTIES PROFESINES STUDIJAS PIRMAS SKIRSNIS PRIĖMIMO ETAPAI 127. Universitete 2019 m. vykdomas priėmimas į pedagogikos krypties profesinių studijų programą Pedagogikos studijos, organizuojamą dienine ir nuotoline tvarkaraščio formomis.

13 Priėmimo į studijų programą Pedagogikos studijos konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, nurodytą Reikalavimų mokytojų kvalifikacijų aprašo, patvirtinto LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V774 Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo, 1 priedo 2 punkte ir 2 priedo 2 punkte: kurie dirba mokytojais ir įgyvendina bendrojo ugdymo programą, tačiau neturi pedagogo kvalifikacijos; kurie savo karjerą planuoja susieti su bendruoju ugdymu ir ketina dirbti mokyklose Pedagogikos krypties profesines studijas baigusiems asmenims suteikiama pedagogo kvalifikacija, atitinkanti 6 kvalifikacijos sandaros lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, patvirtinama studijų pažymėjimu Visi stojantieji turi atvykti į motyvacinį pokalbį, kuris vykdomas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, adresu A. Mickevičiaus g , Kaunas. Stojantieji, kurių motyvacija įvertinta neigiamai arba kurie nedalyvavo motyvacijos pokalbyje, praranda galimybę dalyvauti priėmimo į studijų programą konkurse Priėmimo procedūrų datos nustatomos rektoriaus įsakymu ir skelbiamos interneto tinklalapyje Asmenims, stojantiems į valstybės finansuojamas vietas ir: turintiems specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar aukštąjį išsilavinimą (išskyrus asmenis, nurodytus Taisyklių papunktyje), vertinant priėmimo reikalavimų atitiktį turimam išsilavinimui, taikomas Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedo 2 punktas; kurie aukštąjį išsilavinimą įgijo, baigę studijų programas pagal studijų kryptis, įrašytas Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr Dėl Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir Kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo, vertinant priėmimo reikalavimų atitiktį turimam išsilavinimui, taikomas Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedo 2 punktas Informacija apie priėmimo į pedagogikos krypties profesines studijas tvarką Universitete teikiama darbo dienomis: pirmadieniais ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8 iki 15:45 val., pietų pertrauka 12:0012:45 val., Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre. Studijų centro kontaktai: A. Mickevičiaus g , Kaunas, tel. (8 37) , el. p. interneto tinklalapis ANTRAS SKIRSNIS PRAŠYMO PATEIKIMAS IR DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS 134. Prašymai leisti dalyvauti konkurse priimami Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre, adresu A. Mickevičiaus g , Kaunas, arba el. paštu 135. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos: asmens tapatybės kortelės ar paso; bakalauro diplomo, jo priedėlio (priedo); kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų; pažymos apie darbą ugdymo įstaigoje (jei dirba); pažymos apie skaitytus pranešimus konferencijose; pažymos apie parengtas programas ir jų pagrindu vestus seminarus; pažymos apie dalyvavimą projektuose; publikacijų (straipsnių, išleistų knygų titulinių lapų ir turinio); dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu. TREČIAS SKIRSNIS

14 14 KONKURSINIO BALO SANDARA 136. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimties balų skalė. Konkursinį balą sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma Konkursinio balo dedamosios: bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytų įvertinimų svertinis vidurkis (svertinis koeficientas 0,6); penkių balų vertinimo skalės įvertinimai pirmiausia konvertuojami į dešimties balų skalę ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai; jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą; pokalbis (svertinis koeficientas 0,2); privalomas teigiamas motyvacijos įvertinimas, ne žemesnis negu 1 balas. Asmenims, išlaikiusiems motyvacijos įvertinimą, nustatyta tvarka skiriami 1 arba 2 balai (0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamą studijų vietą); motyvacijos įvertinimo 1 balas konvertuojamas į dešimties balų skalę, prilyginant 5 balams, o motyvacijos įvertinimo 2 balai konvertuojami į 10 balų; kitos dedamosios (svertinis koeficientas 0,2): ugdymo įstaigos, kurioje dirba pretendentas, vadovo rekomendacija / siuntimas ugdymo įstaigos, kurioje įgyjamas bendrasis vidurinis išsilavinimas, vadovo pasirašyta rekomendacija apie pretendento motyvaciją dirbti pedagoginį darbą (3 balai); skaityti pranešimai tarptautinėse, šalies, miesto, rajono ar ugdymo įstaigos konferencijose švietimo ir ugdymo temomis (3 balai); dalyvavimas švietimo ir ugdymo projektuose (2 balai); dalyvavimas rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir seminarų vedimas (1 balas); paskelbtos publikacijos (1 balas); 138. Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktą formulę: KB=V k1+(a+b+c+d+e) k2, +F k3 kur: KB konkursinis balas; V bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytų įvertinimų svertinis vidurkis (įskaitant ir baigiamojo darbo, jeigu toks yra, įvertinimą); k 1 0,6 reikšmingumo koeficientas; A ugdymo įstaigos, kurioje įgyjamas bendrasis vidurinis išsilavinimas, vadovo pasirašyta pažyma/rekomendacija apie pretendento motyvaciją dirbti pedagoginį darbą; B skaityti pranešimai konferencijose švietimo ir ugdymo temomis; C dalyvavimas švietimo ir ugdymo projektuose; D dalyvavimas rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir seminarų vedimas; E paskelbtos publikacijos; k 2 0,2 reikšmingumo koeficientas; F motyvacinio pokalbio įvertinimas; k 3 0,2 reikšmingumo koeficientas. KETVIRTAS SKIRSNIS STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS 139. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kvietimo studijuoti paskelbimo Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką Studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, visus su prašymu pateiktus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre atvykus studijuoti Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo pateikti 135 punkte nurodytų dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti). Studijų sutartis sudaroma ir

15 15 dokumentai pateikiami Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre, adresu A. Mickevičiaus g , Kaunas. PENKTAS SKIRSNIS ĮMOKŲ MOKĖJIMAS 143. Teikiant priėmimo į pedagogikos krypties profesines studijas prašymą leisti dalyvauti konkurse, mokama 12 eurų stojamoji studijų įmoka Užregistravus prašymą leisti dalyvauti konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti 45 eurų registracijos studijoms įmoką Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Taisyklių 7 priede. V SKYRIUS PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNĮ STUDIJŲ SEMESTRĄ PIRMAS SKIRSNIS PRIĖMIMO ETAPAI 148. Į aukštesnį studijų semestrą priimami asmenys, pageidaujantys grįžti į studijas po jų nutraukimo, perstoti į kitą studijų programą arba baigę kolegines studijas ir norintys tęsti studijas Universitete bei įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį Stojant į aukštesnį studijų semestrą, atsižvelgiant į ketinamos studijuoti studijų programos turinį, įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai. Į antrąjį studijų semestrą priimami asmenys, kurie ankstesnėse studijose atsiskaitė už studijų dalykus, kurių suma yra ne mažesnė kaip 24 studijų kreditai, t. y. asmenys, kurie yra sėkmingai pabaigę pirmąjį studijų semestrą Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas, kurios skelbiamos interneto tinklalapyje Informacija apie priėmimo į aukštesnį studijų semestrą tvarką Universitete teikiama fakultetų studijų centruose darbo dienomis: pirmadieniais ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8 iki 15:45 val., pietų pertrauka 12:00 12:45 val. Studijų centrų kontaktai nurodyti interneto tinklalapyje Informacija apie priėmimo procedūrų eigą skelbiama interneto tinklalapyje ANTRAS SKIRSNIS PRAŠYMO PATEIKIMAS IR DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS 152. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į aukštesnį studijų semestrą konkurse pateikiami fakultetų studijų centruose Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti motyvuotą studijų programos pageidavimą Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos: asmens tapatybės kortelės arba paso; brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studijų programas); diplomo ir jo priedėlio (priedo) ar kito įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į antrosios studijų pakopos (magistrantūros) studijų programas); pažymos apie išklausytus dalykus; pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2019 METAIS TAISYKLĖS I SKYRIUS PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS PATVIRTINTA Senato 2019 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 11-42 1. Studijų programų sąrašas.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė

Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė BRANDOS EGZAMINAI valstybiniai ir mokykliniai :lietuvių kalbos; tik valstybiniai: biologijos,

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

BRANDOS EGZAMINAI- 2009

BRANDOS EGZAMINAI- 2009 BRANDOS EGZAMINAI-2017 ATMINTINĖ 2017 m. ABITURIENTUI Parengė vadovaudamasi 2017 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė II. BRANDOS EGZAMINAI

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU GAMTOS TYRIMŲ CENTRU, INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRU, AGDER UNIVERSITETU (NORVEGIJA) IR LATVIJOS UNIVERSITETU BIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2018-03-30 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 42-2015, i. k. 1112070ISAK000V-435 Nauja redakcija nuo 2016-07-13: Nr. V-642, 2016-07-12, paskelbta TAR 2016-07-12, i. k. 2016-20017

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų

Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų įvertinimų, nurodytų atestate (Аттeстат o срeднeм

Detaliau

PATVIRTINTA Senato 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2018 IR 2019 METAIS TAISYKL

PATVIRTINTA Senato 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2018 IR 2019 METAIS TAISYKL PATVIRTINTA Senato 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 11-30 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2018 IR 2019 METAIS TAISYKLĖS I skyrius PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-202-3 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. Įsakymu Nr. V-24) STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau