9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d"

Transkriptas

1 Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas (toliau Standartas) apibrėžia nekilnojamojo turto operacijų, finansinės ir draudimo veiklos bei apskaitos sektorių, jo posektorius ir pagrindinius veiklos procesus, aprašo sektoriaus kvalifikacijas. 2. Standarto rekvizitai: 2.1. Standarto pavadinimas: Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas; 2.2. Standarto valstybinis kodas: PSK Standarte vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme. II SKYRIUS NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS APIBRĖŽIMAS PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIŲ 4. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektorius apima šias veiklas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo : 4.1. nuosavo nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą (68.1 grupė); 4.2. nuosavo arba nekilnojamojo turto nuomą ir eksploatavimą (68.2 grupė); 4.3. nekilnojamojo turto operacijas už atlygį arba pagal sutartį (68.3 grupė); 4.5. piniginį tarpininkavimą (64.1 grupė); 4.6. kontroliuojančių bendrovių veiklą (64.2 grupė); 4.7. trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veiklą (64.3 grupė); 4.8. kitą finansinių paslaugų veiklą, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą (64.9 grupė); 4.9. draudimą (65.1 grupė); perdraudimą (65.2 grupė); pensijų lėšų kaupimą (65.3 grupė); pagalbinių finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veiklą (66.1 grupė);

2 pagalbinę draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veiklą (66.2. grupė); fondų valdymo veiklą (66.3 grupė); apskaitos, buhalterijos ir audito veiklą, konsultacijas mokesčių klausimais (69.2 grupė). 5. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektorių sudaro šie posektoriai: 5.1. nekilnojamojo turto operacijų; 5.2. finansinių paslaugų; 5.3. draudimo paslaugų; 5.4. apskaitos paslaugų. 6. Nekilnojamojo turto operacijų posektoriui yra būdingos šios veiklos: 6.1. nuosavo nekilnojamojo turto pardavimas ar pirkimas; 6.2. tarpininkavimas perkant ar parduodant nekilnojamąjį turtą už atlygį ar pagal sutartį; 6.3. nekilnojamojo turto nuoma (nuoma ir naudojimasis nuosavu ar išnuomotu turtu, aprūpinimas namais, butais ar apartamentais su baldais ar be baldų ilgesniam laikotarpiui, tarpininkavimas nuomojant nekilnojamąjį turtą už atlygį ar pagal sutartį); 6.4. nekilnojamojo turto vertinimas. 7. Išskirtinos šios tipinės nekilnojamojo turto operacijų posektoriaus darbo vietos: 7.1. nekilnojamo turto agentūros; 7.2. nekilnojamojo turto vertinimo įmonės; 7.3. bankai; 7.4. draudimo kompanijos; 7.5. pastatų ūkio valdymo įmonės. 8. Išskirtinos šios tipinės nekilnojamojo turto operacijų posektoriaus darbo sąlygos: darbas patalpoje ir susitikimai nekilnojamojo turto objektuose, dirbama individualiai ir (ar) komandoje, galimas lankstus darbo grafikas. 9. Finansinių paslaugų posektoriui yra būdingos šios veiklos: 9.1. finansinių paslaugų veikla (centrinė bankininkystė, indėlių ir (ar) artimų indėliams pakaitų priėmimas, kreditų teikimas arba lėšų skolinimas, kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingų) veikla, juridinių subjektų veikla, skirta telkti vertybinius popierius ar kitą finansinį turtą jo nevaldant (nepriimant ir nevykdant investicinių sprendimų) akcininkų ar naudos gavėjų vardu, išperkamoji nuoma); 9.2. kitos finansines paslaugas palaikančios veiklos (finansinių rinkų veiklos užtikrinimas ir priežiūra, vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas); 9.3. investicijų (turto) laikymo veikla (investicinių fondų valdymas). 10. Išskirtinos šios tipinės finansinių paslaugų posektoriaus darbo vietos: Lietuvos ar užsienio įmonės; bankai; kitos piniginio tarpininkavimo ir panašios finansinės institucijos; finansinių paslaugų įstaigos. 11. Išskirtinos šios tipinės finansinių paslaugų posektoriaus darbo sąlygos: darbas atliekamas įvairiu paros metu, visais metų laikais, pagal nustatytą darbo grafiką nuotoliniu arba stacionariu būdu, atskirai suderintu laiku (gali būti organizuojamas ir darbas pamainomis). 12. Draudimo paslaugų posektoriui yra būdingos šios veiklos: draudimas (gyvybės draudimas su kaupimu, gyvybės draudimas be kaupimo, ne gyvybės draudimas); perdraudimas (visos rizikos, susijusios su esamais draudimų polisais, pasirašytais kitos draudimo bendrovės, prisiėmimas, dalies rizikos, susijusios su esamais draudimų polisais, pasirašytais kitos draudimo bendrovės, prisiėmimas); pensijų lėšų kaupimas (juridiškai apibrėžti subjektai (t. y. fondai, planai ir (ar) programos), vykdantys senatvės pensijų lėšų kaupimą išimtinai finansuojančio subjekto (įmokų mokėtojo) darbuotojams ar nariams); investicijų (turto) laikymo veikla (pensinių fondų valdymas).

3 3 13. Išskirtinos šios tipinės draudimo paslaugų posektoriaus darbo vietos: Lietuvos ar užsienio įmonės; bankai; draudimo brokerių įmonės; draudimo įmonės; krovinių gabenimo ir ekspedijavimo įmonės. 14. Išskirtinos šios tipinės draudimo paslaugų posektoriaus darbo sąlygos: darbas atliekamas įvairiu paros metu, visais metų laikais, pagal nustatytą darbo grafiką nuotoliniu arba stacionariu būdu, atskirai suderintu laiku (gali būti organizuojamas ir darbas pamainomis). 15. Apskaitos paslaugų posektoriui yra būdingos šios veiklos: finansinių ataskaitų auditas; finansinių ataskaitų rengimas; apskaitos informacinės sistemos formavimas; apskaitos tvarkymas ir darbų kokybės kontrolė; mokesčių apskaitos informacinės sistemos formavimas; mokesčių apskaičiavimas ir kontrolė; ūkio subjektų finansinės būklės veiklos rezultatų analizė; apskaitos ir mokesčių paslaugų teikimas; vidaus auditas. 16. Išskirtinos šios tipinės apskaitos paslaugų posektoriaus darbo vietos: apskaitos ir audito, mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės; įvairių veiklos sričių įstaigos, organizacijos, įmonės, darbas apskaitos, audito, įmonės informacijos formavimo ir valdymo srityse. 17. Išskirtinos šios tipinės apskaitos paslaugų posektoriaus darbo sąlygos: darbas atliekamas įvairiu paros metu, visais metų laikais, pagal nustatytą darbo grafiką nuotoliniu arba stacionariu būdu, atskirai suderintu laiku (gali būti organizuojamas ir darbas pamainomis). III SKYRIUS NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS KVALIFIKACIJOS 18. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriui priskiriamos šios kvalifikacijos: nekilnojamojo turto operacijų posektoriaus kvalifikacijos: nekilnojamojo turto brokeris; nekilnojamojo turto rinkos analitikas; nekilnojamojo turto vertintojas; finansinių paslaugų posektoriaus kvalifikacijos: finansininkas; finansinių paslaugų teikėjas; finansų analitikas; finansų ir investicijų konsultantas; finansų makleris; draudimo paslaugų posektoriaus kvalifikacijos: aktuaras; draudimo brokeris; draudimo konsultantas; draudimo produktų vadovas; draudimo rizikos vertintojas; žalų ekspertas; apskaitos paslaugų posektoriaus kvalifikacijos: apskaitininkas;

4 auditorius; buhalteris. 23. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus kvalifikacijos ir jų lygiai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaro aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo, ir jų atitikmenys pagal Europos Sąjungos Tarybos 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL 2017 C189, p. 1), yra nurodomi Standarto 1 priede. 24. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus kvalifikacijų aprašai pateikiami Standarto 2 priede.

5 Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto 1 priedas NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS KVALIFIKACIJOS IR JŲ LYGIAI Kvalifikacijos pavadinimas Kvalifikacijos lygis (pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo, priedą) Kvalifikacijos lygis (pagal Europos Sąjungos Tarybos 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL 2017 C 189, p. 1)) Posektoriaus pavadinimas Nekilnojamojo turto operacijų posektorius Nekilnojamojo turto brokeris IV IV Nekilnojamojo turto vertintojas VI VI Nekilnojamojo turto rinkos analitikas Posektoriaus pavadinimas Finansinių paslaugų posektorius Finansinių paslaugų teikėjas IV IV Finansininkas VI VI Finansų analitikas VII VII Finansų ir investicijų konsultantas Finansų makleris VII VII Posektoriaus pavadinimas Draudimo paslaugų posektorius Draudimo brokeris IV IV Draudimo konsultantas IV IV Aktuaras VI VI Draudimo produktų vadovas VI VI Draudimo rizikos vertintojas VI VI Žalų ekspertas VI VI Posektoriaus pavadinimas Apskaitos paslaugų posektorius Apskaitininkas IV IV Buhalteris VI VI Auditorius VII VII VII VII VII VII

6 Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto 2 priedas NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS KVALIFIKACIJŲ APRAŠAI I SKYRIUS NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ POSEKTORIAUS KVALIFIKACIJŲ APRAŠAI 1. Kvalifikacijos pavadinimas: nekilnojamojo turto brokeris, Lietuvos kvalifikacijų lygis IV (pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo, priedą (toliau LTKS)) Kvalifikacijos apibūdinimas Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) 1. Nekilnojamojo turto objektų ir klientų paieška (LTKS IV) 2. Tarpininkavimas parduodant, perkant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą (LTKS IV) Veiklos objektas: tarpininkavimas parduodant, perkant ir nuomojant nekilnojamąjį turtą. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, faksas ir kita biuro įranga. Tipinės darbo sąlygos: darbas patalpoje ir susitikimai nekilnojamojo turto objektuose, dirbama individualiai, galimas lankstus darbo grafikas. Papildoma informacija: asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, galės dirbti nekilnojamojo turto agentūrose ir (ar) individualiai. Kompetencijos 1.1. Rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie nekilnojamojo turto rinką Vykdyti nekilnojamojo turto objektų pirkėjų ir (ar) nuomininkų paiešką Konsultuoti klientus nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo ar nuomos klausimais. Kompetencijų ribos Nekilnojamojo turto rinkos stebėjimas, jos vertinimas. Statistinių duomenų apie nekilnojamojo turto rinką rinkimas, kaupimas, analizė. Kitos informacijos apie nekilnojamąjį turtą ir jo rinkos perspektyvas rinkimas, kaupimas ir analizavimas. Bendravimas su klientais, kolegomis, kitais nekilnojamojo turto brokeriais, įvairių institucijų atsakingais darbuotojais, dalykinių verslo santykių formavimas ir palaikymas. Informacijos apie nekilnojamojo turto objektus rinkimas, kaupimas ir analizavimas. Pirkėjų ir (ar) nuomininkų poreikių vertinimas. Konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, nuomos, paskolų bei susijusių mokesčių klausimais. Informacijos apie sutarčių formas, pardavėjo teises ir

7 2 Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikoma) Kompetencijų vertinimo reikalavimai Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) 2.2. Rengti nekilnojamojo turto pirkimo -pardavimo sutarčių projektus. pareigas teikimas. Kliento (pirkėjo) palydėjimas apžiūrint vietovę, kurioje yra nekilnojamasis turtas ir susitikimo su pardavėju organizavimas. Nekilnojamojo turto sutartys, jų projektų paruošimas. Nuosavybės teisės dokumentai, jų tikrinimas dėl galimo disponavimo turtu apribojimų ar suvaržymų. Abiem sandorio pusėms priimtinų sutarties sąlygų derinimas. Dokumentų projektai, reikalingi sandoriui įforminti, jų paruošimas. Sandorio įforminimo ir šalių tarpusavio atsiskaitymo būdai. Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą. Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas. Stojančiajam į kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje arba vidurinis išsilavinimas. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka. 2. Kvalifikacijos pavadinimas: nekilnojamojo turto vertintojas, LTKS VI Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: nekilnojamojo turto vertės nustatymas. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, speciali programinė įranga, naudojama nekilnojamojo turto vertinimui atlikti, su nekilnojamuoju turtu susijusių duomenų bazės, ryšio priemonės ir kita biuro įranga.

8 3 Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) 1. Vertinamo nekilnojamojo turto apžiūra (LTKS VI) Tipinės darbo sąlygos: darbas patalpoje ir susitikimai nekilnojamojo turto objektuose, galimas lankstus darbo grafikas, dirbama individualiai ir (ar) komandoje. Papildoma informacija: nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacija įgyjama esant nepriekaištingos reputacijos, turint aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkamą darbo patirtį ir išlaikius turto vertintojo kvalifikacijos egzaminą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, galės dirbti nekilnojamojo turto agentūrose arba individualiai teikti turto vertinimo paslaugas. Kompetencijos Kompetencijų ribos 1.1. Rengti vertinamo nekilnojamojo turto techninę užduotį Atlikti vertinamo nekilnojamojo turto apžiūrą Parengti nekilnojamojo turto vertinimo sutartį. Techninės užduoties rengimo eiga: nekilnojamojo turto vertinimo tikslo nustatymas, jo nuosavybės formos ir savininko nustatymas, disponavimo turtu tvarkos sąlygų, kitų, turinčių įtakos vertinamam nekilnojamajam turtui, veiksnių nustatymas, vertinamo turto tipo nustatymas. Nekilnojamasis turtas: gyvenamieji, negyvenamieji bei komercinės paskirties pastatai ir patalpos, žemė. Vertinamo nekilnojamojo turto ypatumai, galimų ypatumų nustatymas apžiūros metu: turto disponavimo apribojimai, turto naudojimas, kitų asmenų teisės į vertinamą turtą nuoma, servitutas, įkeitimas ir kt., savininko prievolės, teritorijų planavimas ir valdymas, galimas vertinimo modelis, kiti galimi ypatumai. Turto apžiūros akto su priedais (nuotraukomis, kitais dokumentais, įrodančiais vertinamojo turto ypatumus) parengimas. Nekilnojamojo turto vertinimo sąlygos ir terminai, atlygis ir kitos būtinosios sąlygos, jų parengimas. Nekilnojamojo turto vertinimo įforminimo dokumentai (vertinimo ataskaita, sutartis, apžiūrėjimo aktas, techninė užduotis, mokėjimo grafikas ir kiti), jų parengimas.

9 4 2. Nekilnojamojo turto vertinimas (LTKS VI) 2.1. Parinkti nekilnojamojo turto vertės nustatymo metodus. Nekilnojamojo turto vertės nustatymo metodai (lyginamasis; išlaidų (kaštų); pajamų (gali būti naudojami minėtų metodų deriniai), lyginamosios vertės, atkuriamosios vertės, ypatingosios vertės ir kt.), jų parinkimas. Nekilnojamojo turto vertės nustatymo metodo parinkimo kriterijai (vertinimo tikslas; nekilnojamojo turto tipas, jo paskirtis; turto vertės rūšis; požymis, kuris geriausiai parodo nekilnojamojo turto vertę esamojoje rinkoje), jų taikymas. Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, 2.2. Analizuoti nekilnojamojo turto vertei įtaką darančių veiksnių duomenis Nustatyti nekilnojamojo turto vertę Parengti nekilnojamojo turto vertinimo dokumentus. Lietuvos ir kitų ES šalių ūkio ekonominės būsenos rodikliai (užimtumo ir nedarbo lygis, bendrasis kainų lygis, BVP ir kt.), jų analizavimas. Specifiniai veiksniai (socialiniai ekonominiai konkrečios vietovės rodikliai, rinkos sąlygos, paklausa ir pasiūla, socialiniai lūkesčiai ir kt.), jų vertinimas. Veiksnių duomenų balansas, jo analizė. Išorinių veiksnių rodikliai (demografiniai veiksniai, nuomos mokesčiai, turto sandoriai, konkurencija ir kt.), jų vertinimas. Vidiniai veiksniai (nekilnojamojo turto vystymas, likvidumas, fizinis, ekonominis nusidėvėjimas ir kt. ), jų vertinimas. Esamos ir būsimosios nekilnojamojo turto vertės nustatymas pagal pasirinktą vertinimo metodiką. Nekilnojamojo turto vertės nustatymo etapai: duomenų rinkimas ir kaupimas, jų analizė, skaičiavimų atlikimas, vertinimo ataskaitos parengimas. Vertinimo dokumentai (turto ir verslo vertinimo ataskaita ir jos sudėtinės dalys), jų rengimas. Nekilnojamojo turto vertinimo dokumentų rengimas, sisteminimas, kaupimas ir saugojimas. Kvalifikacija suteikiama asmeniui esant nepriekaištingos reputacijos, turint aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkamą darbo patirtį ir išlaikius turto vertintojo kvalifikacijos egzaminą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

10 5 profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikoma) Kompetencijų vertinimo reikalavimai Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) Kvalifikaciją sudarančios kompetencijos įgyjamos mokantis vadybos studijų krypties pirmosios pakopos studijose, neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir darbo, susijusio su nekilnojamojo turto vertinimu, patirtis, kai siekiama vertintojo asistento (žemiausios) kvalifikacijos; nekilnojamojo turto vertintojo asistento (žemiausia) kvalifikacija ir ne mažesnė kaip 3 metų nekilnojamojo turto vertinimo patirtis, kai siekiama vertintojo (aukštesnės) kvalifikacijos; nekilnojamojo turto vertintojo (aukštesnė) kvalifikacija, ne mažesnė kaip 7 metų nekilnojamojo turto vertinimo patirtis ir parengta ne mažiau kaip 50 nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitų, kai siekiama vertintojo eksperto (aukščiausios) kvalifikacijos. Šie reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų studijuojant pirmosios pakopos studijose, vertinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimą kaip studijų programos dalį atlieka aukštosios mokyklos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos egzaminas organizuojamas finansų ministro patvirtintose Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Taikomi Europos vertinimo standartuose EVS 2016 išdėstyti būtinieji Europos turto vertintojų asociacijų grupės (TEGoVA) išsilavinimo reikalavimai. 3. Kvalifikacijos pavadinimas: nekilnojamojo turto rinkos analitikas, LTKS VII Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: nekilnojamojo turto rinkos analizavimas ir pokyčių prognozavimas. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, faksas ir kita biuro įranga. Tipinės darbo sąlygos: darbas patalpoje, dirbama individualiai ir (ar) komandoje. Papildoma informacija: asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, galės dirbti nekilnojamojo turto agentūrose. Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) Kompetencijos Kompetencijų ribos 1. Nekilnojamojo turto rinkos vertinimas (LTKS VII) 1.1. Vertinti makroekonominių Lietuvos ir pasaulio ūkio ekonominės būsenos rodiklių (bendrojo vidaus produkto,

11 6 2. Nekilnojamojo turto rinkos pokyčių prognozavimas (LTKS VII) Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar veiksnių įtaką nekilnojamojo turto rinkai Analizuoti nekilnojamojo turto verslo aplinką Atlikti nekilnojamojo turto rinkos tyrimus Vertinti pokyčius nekilnojamojo turto rinkoje ir siūlyti naujas paslaugas rinkai Rengti strategijas tikslinėms nekilnojamojo turto rinkoms pasiekti. bendrojo kainų lygio, užimtumo ir nedarbo lygio, veiksnių duomenų banko) įtakos įvertinimas nekilnojamojo turto rinkai. Esamų ir būsimų nekilnojamojo turto rinkos dalyvių polinkių aiškinimasis ir prognozavimas. Nekilnojamojo turto rinkos stebėjimas, statistinių duomenų rinkimas, jų kaupimas, apibendrinimas. Galimos naujos nekilnojamojo turto paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas. Klausimynai periodiniams rinkos tyrimams atlikti, jų parengimas. Parduodamo ar nuomojamo nekilnojamojo turto reklama, potencialių pirkėjų sąrašai, jų parengimas, nurodant jų pageidaujamo įsigyti nekilnojamojo turto rūšį, vietovę ir kainą. Įvairios informacijos apie pastatų juridinę priklausomybę, aplink juos esantį žemės sklypą, sklypo formavimo istoriją ir perspektyvas rengimas ir kaupimas. Naujų nacionalinės ir tarptautinės rinkos galimybių, pokyčių indentifikavimas, jų prognozavimas, tikslinių rinkų vertinimas, jų potencialo pritaikymas. Naujų produktų ir paslaugų šioms rinkoms vystymas, efektyvus savo pasiūlymų komunikavimas rinkai. Pranešimų, rekomendacijų, reklaminių tekstų, susijusių su nekilnojamojo turto verslo rinkos pokyčių prognozavimu, rengimas ir pristatymas. Įmonės vadovų ir įmonės klientų konsultavimas, susijęs su strategijų ir iniciatyvų, skirtų tikslinėms nekilnojamojo turto rinkoms pasiekti, klientų informuotumui didinti ir teikiamų paslaugų ypatybėms veiksmingai reklamuoti, įgyvendinimu. Kvalifikacijai įgyti asmuo turi turėti aukštąjį vadybos studijų krypties išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį.

12 7 savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikoma) Kompetencijų vertinimo reikalavimai Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) Kvalifikaciją sudarančios kompetencijos įgyjamos mokantis vadybos studijų krypties antrosios pakopos studijose, neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų studijuojant antrosios pakopos studijose, vertinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimą kaip studijų programos dalį atlieka aukštosios mokyklos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Dėl asmens, įgijusio šią kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, tinkamumo atitinkamos kvalifikacijos reikalaujančiai darbo vietai, sprendžia darbdavys. II SKYRIUS FINANSINIŲ PASLAUGŲ POSEKTORIAUS KVALIFIKACIJŲ APRAŠAI 4. Kvalifikacijos pavadinimas: finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: klientų aptarnavimas finansų įstaigose. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, kopijavimo aparatas, skenavimo aparatas, daugiafunkcinis aparatas, pinigų tikrinimo ir skaičiavimo aparatas, duomenų apdorojimo ir biuro programinė įranga, kita biuro įranga. Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas. Papildoma informacija: asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, galės dirbti savivaldybių finansų tarnybose, bankuose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose. Pagrindiniai kvalifikacijos Kompetencijos Kompetencijų ribos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

13 1. Klientų aptarnavimas (LTKS IV) 2. Finansinių operacijų grynaisiais pinigais ir mokėjimų pavedimu atlikimas (LTKS IV) 3. Bankinių operacijų atlikimas (LTKS IV) Teikti finansines paslaugas Aptarnauti klientus, naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis Atlikti finansines operacijas grynaisiais pinigais Atlikti kliento pateiktus mokėjimo nurodymus pavedimu Tvarkyti klientų banko sąskaitas Išduoti klientams mokėjimo korteles Sudaryti elektroninių paslaugų naudojimosi sutartį. Klientų paieška ir kontakto užmezgimas. Kliento poreikių išsiaiškinimas ir problemų sprendimas. Sandorių vykdymas. Klientų konsultavimas apie suteiktas finansines paslaugas ir sudarytas sutartis. Klientų aptarnavimo etikos ir socialinės atsakomybės finansų sektoriuje supratimas. Teikiamų paslaugų siūlymas. Greita reikalingos informacijos paieška internete ir intranete. Naudojimasis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis teikiant finansines paslaugas. Suteiktų finansinių paslaugų dokumentacijos pagal dokumentų rengimo taisykles tvarkymas. Pinigų tikrumo nustatymas, skirtingų šalių valiutų atpažinimas, valiutos pirkimo ir (ar) pardavimo grynaisiais pinigais operacijų atlikimas. Įmokų grynaisiais pinigais priėmimas, nurodymų pervesti įmokamus grynuosius pinigus vykdymas. Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos ir įnešimas į sąskaitą. Kasos kvitų išdavimas. Grynųjų pinigų inkasavimas ir lydinčiųjų dokumentų užpildymas. Grynųjų pinigų perlaidų siuntimas. Mokėjimo nurodymų pagrindinių rekvizitų, jų paskirties ir privalumų išmanymas. Vietinių ir tarptautinių mokėjimo pervedimų vykdymas. Banko sąskaitų atidarymas ir uždarymas. Konsultavimas apie sąskaitos sutarties sąlygas. Mokėjimo kortelių užsakymas ir išdavimas. Mokėjimo kortelių uždarymas. Konsultavimas apie mokėjimo kortelių privalumus ir galimybes. Elektroninių paslaugų naudojimosi sutarties sudarymas. Sutarties sąlygų išaiškinimas klientui. Identifikacijos priemonių naudojimo klientui demonstravimas.

14 4. Kreditavimo produktų pardavimas (LTKS IV) 5. Taupymo ir (ar) draudimo produktų pardavimas (LTKS IV) 6. Buhalterinės apskaitos tvarkymas (LTKS IV) Konsultuoti klientus apie internetinės bankininkystės naudojimosi galimybes Konsultuoti klientus apie kreditavimo produktus Sudaryti kreditavimo produktų sutartis Konsultuoti klientus taupymo klausimais Sudaryti taupymo produktų sutartis Konsultuoti klientus apie draudimo produktus Sudaryti draudimo produktų sutartis Tvarkyti pirminius apskaitos dokumentus Registruoti apskaitos duomenis ir pildyti apskaitos registrus. Internetinių bankininkystės paslaugų vykdymo demonstravimas klientui. Konsultavimas apie finansinių produktų ir paslaugų gavimą internetinėje bankininkystės platformoje. Pagrindinių kreditavimo principų žinojimas ir taikymas. Paskolų išdavimo ir grąžinimo sąlygų išaiškinimas klientui. Probleminių paskolų valdymo taisyklių supratimas. Kliento mokumo galimybių nustatymas. Kredito palūkanų apskaičiavimas. Kredito grąžinimo plano sudarymas. Kreditavimo produktų sutarties pasirašymas. Kliento kredito bylos sudarymas. Kitų susijusių su kredito išdavimu dokumentų pildymas. Pagrindinių taupymo būdų bei priemonių išaiškinimas klientui. Indėlių palūkanų ir investicinės grąžos apskaičiavimas. Taupymo produktų siūlymas pagal kliento poreikius. Taupymo priemonių sutarties parengimas ir pristatymas klientui. Sutarčių vykdymo ir užtikrinimo sąlygų išaiškinimas klientui. Sutarčių nutraukimo galimybių pateikimas klientui. Draudimo produkto siūlymas, atsižvelgiant į kliento poreikius. Individualių draudimo sprendimų pateikimas klientui. Įmokų ir išmokų galimybių išaiškinimas klientui. Draudimo sutarties parengimas ir pristatymas klientui. Sutarčių sąlygų keitimo ir sutarties nutraukimo galimybių pateikimas klientui. Kasos ir banko operacijų apskaitos dokumentų tvarkymas. Turto ir nuosavybės apskaita, finansinė atskaitomybė, ūkinių operacijų ir įvykių pokyčiai, darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas, bendrojo ir grynojo pelno rodiklio apskaičiavimas,

15 10 Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikoma) Kompetencijų vertinimo reikalavimai Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) ilgalaikio turto, lizingo, vekselių apskaita, atsiskaitomosios sąskaitos apskaita, darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą. Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas. Stojančiajam į kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje arba vidurinis išsilavinimas. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka. 5. Kvalifikacijos pavadinimas: finansininkas, LTKS VI Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: finansinių duomenų surinkimas, apdorojimas, prognozavimas. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris ir programinė įranga. Tipinės darbo sąlygos: darbas patalpose, stacionariu arba nuotoliniu būdais (pagal susitarimą su darbdaviu). Papildoma informacija: asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, finansinių paslaugų įstaigose, bankuose. Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) 1. Finansinės apskaitos valdymas (LTKS VI) Kompetencijos 1.1. Rengti finansines, mokestines ir statistines ataskaitas ir vertinti finansų sistemos veiklą. Kompetencijų ribos Turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaitos informacijos sisteminimas, apibendrinimas ir kaupimas. Ataskaitų rengimas.

16 2. Finansų valdymas (LTKS VI) 3. Finansų elgsenos vertinimas (LTKS VI) Nagrinėti įmonės kapitalo sandarą ir vertinti įmonės finansinę būklę Skaičiuoti kapitalo kainą Valdyti įmonės finansus Analizuoti ir vertinti tarptautinių įmonių finansus Vertinti ir analizuoti viešuosius finansus Valdyti asmeninius finansus Vertinti finansų rinkos elgseną. Finansinių ir mokestinių ataskaitų rengimas, teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ir mokestinių ataskaitų parengimą taikymas. Nuosavo kapitalo formavimas, kapitalo formavimo ir pokyčių operacijų apskaitymas, įmonės veiklos rezultatų ir jų įtakos nuosavo kapitalo dydžiui nustatymas. Pinigų srautų ataskaitų sudarymas ir analizavimas. Finansinių planų rengimas ir rizikų vertinimas. Finansų sistemos kokybės užtikrinimas. Šalies makroekonomikos rodiklių bei jų poveikio tarptautiniam verslui nustatymas. Tarptautinių lėšų įtakos finansų sistemai vertinimas. Viešųjų finansų tyrimo metodų taikymas, valstybės ir nacionalinio biudžeto formavimo ir vertinimo ypatumų nustatymas ir analizavimas, socialinių projektų finansavimo vertinimas. Asmeninių finansų sistemos formavimas ir analizavimas. Namų finansų valdymas. Finansų srautui įtaką darančių veiksnių nustatymas. Finansinių ir alternatyviųjų investicinių priemonių taikymas, rizikų įvertinimas. Finansų taupymo ir investavimo galimybių, skolų naudojimo poveikio asmeniniams pinigų srautams įvertinimas. Orientavimasis globaliniame finansų rinkų kontekste, atsižvelgiant į socialinius, kognityvinius bei emocinius veiksnius, nulemiančius žmonių finansinius sprendimus. Pagrindinių finansų rinkų elgseną įtakojančių veiksnių nustatymas pagal esamas tendencijas. Pagrindinių finansų rinkų dalyvių psichologinio šališkumo požymių nustatymas. Portfelio rizikos vertinimas ir diversifikavimas.

17 12 Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikoma) Kompetencijų vertinimo reikalavimai Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) 3.3. Parinkti finansų rinkos instrumentus. Pagrindinių tradicinių investicinių fondų privalumų ir trūkumų nustatymas. Globalių finansų rinkų ir finansų rinkų instrumentų charakteristikų apibūdinimas ir vertinimas. Skirtumų tarp biržinės ir užbiržinės, pirminės ir antrinės rinkų nustatymas. Finansinių rinkų ir jų instrumentų rizikų vertės nustatymas. Finansinio rezultato, pelningumo ir vertės apskaičiavimas, siekiant užtikrinti didesnę įmonės vertę ir įmonės ūkinės veiklos pelningumą. Kvalifikacijai įgyti asmuo turi turėti aukštąjį vadybos arba finansų studijų krypties išsilavinimą, profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Kvalifikaciją sudarančios kompetencijos įgyjamos mokantis vadybos arba finansų studijų krypties pirmosios pakopos studijose, neformaliojo mokymosi ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų studijuojant pirmosios pakopos studijose, vertinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimą kaip studijų programos dalį atlieka aukštosios mokyklos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Dėl asmens, įgijusio šią kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, tinkamumo atitinkamos kvalifikacijos reikalaujančiai darbo vietai, sprendžia darbdavys.

18 13 6. Kvalifikacijos pavadinimas: finansų analitikas, LTKS VII Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: finansinių duomenų surinkimas, apdorojimas, analizė ir prognozavimas. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris ir programinė įranga. Tipinės darbo sąlygos: darbas patalpose, stacionariu arba nuotoliniu būdais (pagal susitarimą su darbdaviu). Papildoma informacija: asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, galės dirbti finansinių paslaugų įstaigose, bankuose. Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) 1. Finansų rinkų analizė (LTKS VII) 2. Teisinių reguliavimų analizavimas (LTKS VII) 3. Įmonių finansinės būklės analizė (LTKS VII) Kompetencijos 1.1. Vertinti finansų rinkos elementus ir veiksnius, taikant įvairius finansinius instrumentus Tirti vertybinių popierių, valiutų (finansų) rinkas ir konsultuoti vertybinių popierių ir valiutų rinkų klausimais Analizuoti medžiagą (informaciją) apie rinkos padėtį Rengti finansines prognozes Analizuoti naujas teisinių reguliavimų įtakas Vertinti teisės aktų reglamentavimo įtaką rinkai Vertinti įmonių veiklos finansinius rodiklius. Kompetencijų ribos Finansų sistemos mechanizmas, finansų sistemos komponentai, jų veiklos principai. Ekonomikos dėsningumas, globalios ekonomikos procesų ir investicinės aplinkos vertinimas. Finansinės ir statistinės analizės metodai. Informacijos apie vertybinių popierių, valiutų (finansų) rinkas tyrimas. Analizių atlikimas. Vertinimų ir išvadų pateikimas. Rekomendacijų teikimas, priimant verslo, organizacijos veiklos ar politinius sprendimus. Medžiagos (informacijos) apie situaciją rinkoje rinkimas ir sisteminimas. Rinkų, ekonominės situacijos prognozė. Prognozavimo metodai. Naujų reguliavimų taikymas ir jų analizavimas, sektorių įtakų nustatymas ir įvertinimas, atsižvelgiant į naujų procesų ir tvarkų atsiradimą ar esamų keitimą, papildymą. Nuolatinis rinkos stebėjimas, naujienų ir paskelbtų ataskaitų sekimas. Įvykių ir statistikos rinkoje vertinimas, pasitelkus tam tikrus metodus. Įmonių ir (ar) organizacijų veiklos ataskaitų ir atskirų rodiklių nagrinėjimas. Verslo įmonių procesai. Įmonių veiklos ir finansinių duomenų, finansinių ataskaitų ir kitų rodiklių analizė, apibendrinimas ir susisteminimas bei pateikimas vidaus ir išorės vartotojams. Finansinių ataskaitų

19 14 4. Inovacijų ir inovatyvių procesų finansų sistemoje valdymas (LTKS VII) Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikoma) Kompetencijų vertinimo reikalavimai 3.2. Vertinti įmonių sandorių riziką Planuoti įmonių finansinę veiklą Įgyvendinti procesus, automatizuojant ataskaitas ir pasitelkiant informacinių technologijų sistemas Parinkti tinkamiausias informacinių technologijų sistemas ir adaptuoti įmonės poreikiams Diegti inovacijas valdymo procesuose. reikalavimai, mokestinės ir statistinės ataskaitos, jų rengimas. Matematikos ir statistikos metodų pritaikymas, sprendžiant finansinius uždavinius. Sandorių rizikos įvertinimas pagal galiojančias rizikos skales (reitingų, balų sistemą). Įmonės ekonominių rezultatų priežasčių ir tendencijų nustatymas, teikiant įvairias rekomendacijas. Įmonės biudžeto ir verslo plano rengimas. Finansinių išteklių panaudojimo efektyvumas, rizikų vertinimas. Darbo su duomenimis automatizavimas ir optimizavimas juos apdorojant bei jų pateikimas suinteresuotoms bei susijusioms šalims. Informacinių technologijų taikymas siekiant verslo augimo. Procesų tobulinimas, kaštų optimizavimas, pinigų srautų valdymas. Inovacijų įgyvendinimas šiuolaikiniame valdyme, trukdžių, siekiant valdymo kokybės gerinimo, šalinimas. Kvalifikacijai įgyti asmuo turi turėti aukštąjį vadybos arba finansų studijų krypties išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį. Kvalifikaciją sudarančios kompetencijos įgyjamos mokantis vadybos arba finansų studijų krypties antrosios pakopos studijose, neformaliojo mokymosi ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų studijuojant antrosios pakopos studijose, vertinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimą kaip studijų programos dalį atlieka aukštosios mokyklos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

20 15 Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) Neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Dėl asmens, įgijusio šią kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, tinkamumo atitinkamos kvalifikacijos reikalaujančiai darbo vietai, sprendžia darbdavys. 7. Kvalifikacijos pavadinimas: finansų ir investicijų konsultantas, LTKS VII Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: klientų duomenų bazės kūrimas, tvarkymas ir vertybinių popierių įsigijimo bei pardavimo organizavimas. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, faksas ir kita biuro įranga, duomenų apdorojimo ir biuro programos. Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas. Papildoma informacija: asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, galės dirbti finansinių paslaugų įstaigose ir bankuose. Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) Kompetencijos Kompetencijų ribos 1. Klientų duomenų bazės kūrimas (LTKS VII) 2. Vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių įsigijimo bei pardavimo organizavimas (LTKS VII) 3. Investicinės veiklos stebėsena, investicinių planų peržiūra ir koregavimas (LTKS VII) 1.1. Kurti klientų duomenų bazes Nustatyti klientų finansinę padėtį, tikslus ir rizikos ribas Organizuoti vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių įsigijimą Organizuoti vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių pardavimą Atlikti investicinės veiklos stebėseną Peržiūrėti ir koreguoti investicinius planus. Klientų anketos sudarymas. Klientų informacijos surinkimo organizavimas. Duomenų bazės kūrimas. Klientų duomenų analizė. Klientų finansinės padėties nustatymas. Klientų tikslų ir rizikos ribų nustatymas. Esamų ir būsimų klientų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas. Vertybinių popierių įsigijimo organizavimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymu. Vertybinių popierių pardavimo organizavimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymu. Investicinės veiklos stebėjimas, statistinių duomenų rinkimas, jų kaupimas ir apibendrinimas. Informacijos, reikalingos finansiniams planams rengti, peržiūrėti ir koreguoti, nustatymas. Finansinių tikslų nustatymas. Investicinių planų peržiūra.

21 16 Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikoma) Kompetencijų vertinimo reikalavimai Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) Investicinių planų koregavimas pagal pakitusius poreikius. Kvalifikacijai įgyti asmuo turi turėti aukštąjį finansų studijų krypties išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį. Kvalifikaciją sudarančios kompetencijos įgyjamos mokantis finansų studijų krypties antrosios pakopos studijose, neformaliojo mokymosi ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų studijuojant antrosios pakopos studijose, vertinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimą kaip studijų programos dalį atlieka aukštosios mokyklos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Dėl asmens, įgijusio šią kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, tinkamumo atitinkamos kvalifikacijos reikalaujančiai darbo vietai, sprendžia darbdavys. 8. Kvalifikacijos pavadinimas: finansų makleris, LTKS VII Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: akcijų, obligacijų ir kitų vertybinių popierių pirkimas ir pardavimas bei finansinio tarpininkavimo paslaugų teikimas pagal valstybės nustatytą tvarką. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, faksas ir kita biuro įranga, duomenų apdorojimo ir biuro programos. Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas. Papildoma informacija: asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, galės dirbti bankuose ir finansinių paslaugų įstaigose. Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) Kompetencijos Kompetencijų ribos

22 1. Vertybinių popierių, akcijų, obligacijų ir kitų finansinių priemonių polinkių analizė (LTKS VII) 2. Finansinio tarpininkavimo paslaugų teikimas bei konsultavimas investavimo į finansines priemones klausimais (LTKS VII) 3. Vertybinių popierių, akcijų, obligacijų ir kitų finansinių priemonių pirkimas ir pardavimas (LTKS VII) Atlikti vertybinių popierių, akcijų ir obligacijų polinkių analizę Atlikti kitų finansinių priemonių polinkių analizę Teikti finansinio tarpininkavimo paslaugas Konsultuoti ir informuoti klientus apie rinkos padėtį ir perspektyvas Pirkti vertybinius popierius, obligacijas ir kitas finansines priemones Parduoti vertybinius popierius, obligacijas ir kitas finansines priemones. Vertybinių popierių rinkos stebėjimas, prognozavimas, rizikos vertinimas, statistinių duomenų rinkimas, jų kaupimas, apibendrinimas. Vertybinių popierių paklausos, klientų išlaidų stebėjimas ir rinkos ypatybių tyrimas. Ekonominių rodiklių, nacionalinių, regiono, pasaulio įvykių poveikio rinkoms ir investiciniams produktams vertinimas. Kitų finansinių priemonių rinkos stebėjimas, prognozavimas, rizikos vertinimas, statistinių duomenų rinkimas, jų kaupimas, apibendrinimas. Kitų finansinių priemonių paklausos ir klientų išlaidų stebėjimas. Informacijos apie klientus ir įmones rinkimas ir duomenų bazės ruošimas. Tarpininkavimo paslaugų teikimas. Sutarčių sudarymas. Investicinių produktų, apie kuriuos teikia informaciją klientams, aktualių duomenų įvertinimas, vertinimo principų išmanymas. Esamų klientų informavimas apie rinkos padėtį. Klientų ir darbuotojų konsultavimas apie rinkos padėtį ir perspektyvas. Piktnaudžiavimo rinka, kovos su pinigų plovimu ir susijusių klausimų išmanymas. Metodinės pagalbos teikimas, vadovaujantis Kolektyvinio investavimo subjekto įstatymu. Vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių pirkimo organizavimas. Vertybinių popierių, obligacijų ir kitų finansinių priemonių pirkimas vadovaujantis Kolektyvinio investavimo subjekto įstatymu. Vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių pardavimo organizavimas. Vertybinių popierių, obligacijų ir kitų finansinių priemonių pardavimas vadovaujantis Kolektyvinio investavimo subjekto įstatymu.

23 18 Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikoma) Kompetencijų vertinimo reikalavimai Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) Kvalifikacijai įgyti asmuo turi turėti aukštąjį finansų studijų krypties išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį. Kvalifikaciją sudarančios kompetencijos įgyjamos mokantis finansų studijų krypties antrosios pakopos studijose, neformaliojo mokymosi ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų studijuojant antrosios pakopos studijose, vertinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimą kaip studijų programos dalį atlieka aukštosios mokyklos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Dėl asmens, įgijusio šią kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, tinkamumo atitinkamos kvalifikacijos reikalaujančiai darbo vietai, sprendžia darbdavys. III SKYRIUS DRAUDIMO PASLAUGŲ POSEKTORIAUS KVALIFIKACIJŲ APRAŠAI 9. Kvalifikacijos pavadinimas: draudimo brokeris, LTKS IV Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: draudimo produktų platinimas. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, daugiafunkcinis aparatas ir kita biuro įranga, draudimo sutarčių apskaitos programa, transporto priemonė ir kt. Tipinės darbo sąlygos: darbas patalpoje ir draudžiamo turto apžiūra kliento nurodytose vietose. Papildoma informacija: asmuo, siekiantis įgyti draudimo brokerio kvalifikaciją turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, tapęs Draudimo brokerių rūmų nariu ir išlaikęs Draudimo brokerių rūmų rengiamą kvalifikacinį egzaminą, gali dirbti draudimo brokeriu draudimo brokerių bendrovėje. Pagrindiniai kvalifikacijos Kompetencijos Kompetencijų ribos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas Kvalifikacijų tyrimo ataskaita Rengėjai: Sa

Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas Kvalifikacijų tyrimo ataskaita Rengėjai: Sa Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas Kvalifikacijų tyrimo ataskaita Rengėjai: Saulius Lapšinskas Janina Laskauskienė dr. Dalia Daujotaitė

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS STANDARTAS LST EN ANGLIŠKOJI VERSIJA 2010 m. sausis ICS Nekilnojamojo turto agentų paslaugos. Nekilnojamojo turto agentų pasl

LIETUVOS STANDARTAS LST EN ANGLIŠKOJI VERSIJA 2010 m. sausis ICS Nekilnojamojo turto agentų paslaugos. Nekilnojamojo turto agentų pasl LIETUVOS STANDARTAS LST EN 15733 ANGLIŠKOJI VERSIJA 2010 m. sausis ICS 03.080.30 Nekilnojamojo turto agentų paslaugos. Nekilnojamojo turto agentų paslaugų teikimo reikalavimai Services of real estate agents

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1600, i. k. 11220LPISAK0000DI-4 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau