0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT"

Transkriptas

1 0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. Į-220 DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2019 m.... d. Nr.... Vilnius Vadovaudamasis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo 13 punktu, p a k e i č i u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus tvarkos taisykles, patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. Į-220 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo, ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama). Direktorius Vidmantas Bezaras Parengė Jūratė Šakienė

2 1 PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. Į-220 (2019 m. balandžio d. įsakymo Nr. Į- redakcija) KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau Taisyklės) nustato Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau Departamentas) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis bei gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto (toliau Tarnautojas ir Darbuotojas) darbo ir poilsio laiką, mokėjimą už darbą, pavedimų vykdymą ir jų vykdymo kontrolę, nuotolinį darbą, bendruosius vidaus tvarkos reikalavimus, aprangos, išvaizdos ir elgesio reikalavimus, atostogų suteikimo tvarką, skatinimo, pašalpų skyrimo, mokymo tvarką, Tarnautojų ir Darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarką, lygių galimybių įgyvendinimo priemones, Tarnautojų ir Darbuotojų atsakomybę, reikalų perdavimą. 2. Taisyklių nuostatos privalomos kiekvienam Tarnautojui ir Darbuotojui bei taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. 3. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Departamento direktorius. 4. Taisykles tvirtina, keičia ar papildo Departamento direktorius Administracinio, Juridinio skyrių vedėjų ir specialistų teikimu. II. DARBO IR POILSIO LAIKAS 5. Tarnautojų bei Darbuotojų darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Departamento direktoriaus įsakymais. 6. Tarnautojai ir Darbuotojai turi laikytis Departamente nustatyto darbo laiko režimo. 7. Departamente nustatyta penkių darbo dienų savaitė. Šeštadienis ir sekmadienis poilsio dienos. 8. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dirbama nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min., penktadienį nuo 8 val. 00 min. iki 15 val. 45 min. Pietų pertrauka visomis darbo dienomis nuo 12 val. 00 min. iki 12 val. 45 min. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 val. 9. Vykdant Tarnautojų ir Darbuotojų šeiminius įsipareigojimus ir esant jų prašymams, darbo laiko režimas gali būti keičiamas, išlaikant nustatytą darbo laiko normą per savaitę intervale nuo 7 val. 30 min. iki 17 val. 30 min., penktadienį nuo 7 val. 30 min. iki 16 val. 15 min. Nuostata galioja ir esant kitoms su Tarnautojų ir Darbuotojų ne tarnybine veikla susijusiomis aplinkybėmis. 10. Tarnautojams ir Darbuotojams, dirbantiems su videoterminalais (kompiuteriais), yra suteikiamos 10 minučių trukmės papildomos pertraukos po kiekvienos 1 valandos darbo su videoterminalu (kompiuteriu) pradžios. 11. Tarnautojai ir Darbuotojai, išvykdami iš nuolatinės tarnybos ar darbo (toliau darbas) vietos darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, Tarnautojai ir Darbuotojai turi gauti savo tiesioginio vadovo, jo laikinai nesant jį pavaduojančio tarnautojo sutikimą. Į komandiruotę vykstama Departamento direktoriaus

3 2 sprendimu, vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių tvarkos apraše, patvirtintame Departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. Į -313, nustatyta tvarka. 12. Tarnautojai ir Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą arba už personalo administravimą atsakingą Tarnautoją. 13. Tarnautojai ir Darbuotojai, atliekantys kitų institucijų sudarytų komisijų narių ar ekspertų, lektorių, savivaldybių tarybų narių funkcijas, sutikus tiesioginiam vadovui, privalo pasikeisti darbo laiko Departamente grafiką, kuriame atidirbamos valandos turi būti atidirbtos tą pačią savaitę ir patvirtintos Direktoriaus sprendimu. III. MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ 14. Darbo užmokestis Tarnautojams ir Darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį: už pirmąją mėnesio pusę nuo 18 iki 21 einamojo mėnesio dienos; už antrąją mėnesio pusę nuo 5 iki 8 kito mėnesio dienos. 15. Esant Tarnautojo ar Darbuotojo raštiškam prašymui, darbo užmokestis už visą mėnesį gali būti mokamas vieną kartą nuo 5 iki 8 kito mėnesio dienos. 16. Darbo užmokestis skaičiuojamas pagal atsakingo už personalo administravimą Tarnautojo Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui pateiktus Tarnautojų ir Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui turi būti pateikiami mėnesiui pasibaigus, kito mėnesio pirmą darbo dieną. 17. Atsakingas Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus Tarnautojas ar Darbuotojas visiems Tarnautojams ir Darbuotojams tarnybiniu kiekvieno Tarnautojo ir Darbuotojo tarnybinio el. pašto adresu išsiunčia darbo užmokesčio atsiskaitymo lapelius, kuriuose įrašomos Tarnautojui ir Darbuotojui tą mėnesį apskaičiuotos, išskaičiuotos ir išmokėtos sumos. 18. Tarnautojų ir Darbuotojų darbo užmokestis pervedamas į jų asmenines sąskaitas bankuose. Tarnautojai ir Darbuotojai privalo raštu informuoti Buhalterinės apskaitos ar atskaitomybės skyriaus atsakingą darbuotoją, į kurį banką ir į kokią sąskaitą turi būti pervedamas jų darbo užmokestis. 19. Priemokos Tarnautojams yra mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitomis tarnybos santykius reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis. 20. Darbuotojų darbo užmokestis, pastovioji ir kintamoji darbo užmokesčio dalis, premijos, pašalpos ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos mokamos Departamento direktoriaus nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir kitomis darbo santykius reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis. 21. Pažyma apie Tarnautojo ir Darbuotojo darbo užmokestį, stažą bei kitą prašomą informaciją, susijusią su asmens duomenimis, išduodama esant raštiškam jo prašymui. 22. Duomenys apie Tarnautojo ir Darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba Tarnautojo ir Darbuotojo sutikimu. IV. PAVEDIMAI IR JŲ VYKDYMO KONTROLĖ 23. Pavedimai Tarnautojams ir Darbuotojams duodami Departamento direktoriaus įsakymais, rezoliucijomis, nurodymais, el. paštu, kita rašytine ar žodine forma. 24. Pavedimus pavaldiems Tarnautojams ir Darbuotojams turi teisę duoti Departamento direktoriaus pavaduotojas, struktūrinių padalinių vedėjai, patarėjai savo rezoliucijomis, nurodymais, el. paštu, kita rašytine ar žodine forma. 25. Jeigu pagal Departamento direktoriaus rezoliuciją pavedimas duodamas keletui vykdytojų, pagrindiniu pavedimo vykdymo organizatoriumi ir atsakingu už pavedimo įvykdymą laiku laikomas tas Tarnautojas ar Darbuotojas, kurio pavardė rezoliucijoje įrašyta pirmoji. Kiti rezoliucijoje įrašyti vykdytojai pateikia minėtam vykdytojui visą reikiamą jų turimą medžiagą

4 3 pagal jų funkcijoms priskirtą veiklos sritį ar nuomonę sprendžiamu klausimu. Informacija gali būti perduodama ir el. paštu. Parengto rašto, teisės akto ir kito dokumento projektą Departamento direktoriui pasirašyti teikia atsakingas už pavedimo įvykdymą Tarnautojas ar Darbuotojas. Departamento direktoriui teikiamas projektas turi būti vizuotas atsakingo už pavedimo įvykdymą Tarnautojo ar Darbuotojo, tiesiogiai projekto rengime dalyvavusių Tarnautojų ir Darbuotojų ir atsakingo už pavedimo įvykdymą Tarnautojo ar Darbuotojo struktūrinio padalinio vedėjo. Rašto, teisės akto ar dokumento projekto rengėjais nurodomi Tarnautojai ar Darbuotojai, tiesiogiai rengę projektą. 26. Departamento direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ar darbo grupių pirmininkai yra atsakingi už komisijai ar darbo grupei pavestų užduočių vykdymo organizavimą. 27. Jeigu pavedimo įvykdyti per nustatytą terminą negalima dėl objektyvių priežasčių, apie tai tarnybiniu pranešimu ar elektroniniu paštu turi būti nedelsiant pranešta pavedimą davusiam Departamento direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, struktūrinio padalinio vedėjui. 28. Tarnautojai ir Darbuotojai turi užtikrinti, kad iki jų atostogų pradžios, išvykimo į tarnybines komandiruotes ar jei jų darbe nebus dėl kitų priežasčių ir jų nebuvimo darbe metu baigsis pavedimų įvykdymo terminas, būtų įvykdyti gauti pavedimai, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių priežasčių (negauti papildomi dokumentai, atsakymai į paklausimus ar pan.) jų neįmanoma įvykdyti nustatytais terminais. 29. Struktūrinių padalinių vedėjai turi užtikrinti, kad jiems pavaldžių struktūrinių padalinių Tarnautojams ar Darbuotojams duoti pavedimai Tarnautojų ar Darbuotojų atostogų, išvykimo į tarnybines komandiruotes ar dėl kitų priežasčių nebuvimo darbe metu, jei jų nebuvimo darbe laikotarpiu baigsis pavedimų įvykdymo terminas, būtų perduoti vykdyti kitiems jiems pavaldžių struktūrinių padalinių Tarnautojams ar Darbuotojams. Struktūrinio padalinio vedėjas, kurio pavardė rezoliucijoje įrašyta pirmoji, turi užtikrinti, kad jo atostogų, išvykimo į tarnybinę komandiruotę ar dėl kitų priežasčių nebuvimo darbe metu, jei jo nebuvimo darbe laikotarpiu baigsis pavedimo įvykdymo terminas, toks pavedimas būtų perduotas vykdyti kitam jam pavaldaus struktūrinio padalinio Tarnautojui ar Darbuotojui. 30. Tarnautojai ir Darbuotojai ne mažiau kaip 1 kartą per darbo dieną privalo pasitikrinti el. paštą bei ne rečiau kaip 2 kartus per darbo dieną dokumentų valdymo ir kitas tiesioginėms pareigoms atlikti priskirtas informacines sistemas. V. NUOTOLINIS DARBAS 31. Nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba atlikimo būdas, kai Tarnautojas ar Darbuotojas jam paskirtas funkcijas ar jų dalį laiko atlieka nuotoliniu būdu komandiruotėje ar sulygtoje kitoje, negu Departamentas, vietoje, jei Tarnautojo ar Darbuotojo funkcijos nereikalauja nuolat būti priėmimo į pareigas įsakyme nurodytoje darbo vietoje. 32. Departamento direktorius patvirtina pareigybių, kurias einantys valstybės tarnautojai negali dirbti nuotoliniu būdu, sąrašą. 33. Atlikti funkcijas nuotoliniu būdu Departamento Tarnautojams ir Darbuotojams leidžiama ne dažniau nei 1 kartą per mėnesį ir ne daugiau nei 1/3 Departamento struktūrinio padalinio (toliau Skyriaus) Tarnautojų ir Darbuotojų vienu metu. 34. Departamento Tarnautojams ar Darbuotojams leidimą dirbti darbą nuotoliniu būdu sutartoje vietoje bei sutartomis sąlygomis Departamento direktoriui, gavęs Tarnautojo ar Darbuotojo prašymą, teikia tiesioginis vadovas. Departamento direktoriaus įsakymu toks prašymas tenkinamas arba ne. 35.Tarnautojas ar Darbuotojas, teikdamas prašymą, turi įsitikinti ir patvirtinti, kad jo būsima darbo vieta, naudojamos darbo priemonės, įranga atitinka darbuotojų darbo saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kad naudojantis informacinių technologijų priemonėmis būtų užtikrintas kibernetinio saugumo reikalavimų laikymasis ir gaunamos bei siunčiamos informacijos saugumas ir konfidencialumas.

5 4 36. Prašyme dėl nuotolinio darbo (Taisyklių 1 priedas) turi būti nurodyta: kiek ir kokią darbo savaitės dieną pageidaujama dirbti nuotoliniu būdu, vietos adresas, mobiliojo ar stacionaraus ryšio telefono numeris, pasižadėjimas dėl darbo saugos nurodytoje nuotolinio darbo vietoje nustatytu darbo laiku; pasižadėjimas dėl Departamento duomenų saugos užtikinimo; pasižadėjimas, kad nuotoliniu būdu dirbdamas naudojant informacines sistemas, Tarnautojas ar Darbuotojas užtikrina Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 patvirtintame Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše nustatytų elektroninės informacijos saugos reikalavimų laikymąsi. 37. Departamento direktoriaus įsakyme dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu, nustatomi reikalavimai darbo vietose, darbui suteikiamos naudoti darbo priemonės, aprūpinimo tvarka ir t.t. 38.Tarnautojui ir Darbuotojui dirbant nuotoliniu būdu, darbo metu jis privalo būti pasiekiamas telefonu ir el. paštu, o Departamento direktoriui ar tiesioginiam vadovui pareikalavus, per 2 val. Tarnautojas ir Darbuotojas privalo grįžti į darbo vietą Departamente. 39. Departamento direktorius turi teisę atšaukti leidimą dirbti nuotoliniu būdu, jei nukenčia Tarnautojo ir Darbuotojo atliekamų funkcijų ir užduočių kokybė. VI. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI 40. Departamento pastato, Šnipiškių g. 3, Vilniuje, administracinėse tarnybinėse patalpose (toliau Departamento patalpos) visą parą budi apsaugos darbuotojas. Departamento patalpų apsaugos tvarkos aprašą Administracinio skyriaus vedėjo teikimu tvirtina Departamento direktorius. 41. Departamento patalpose veikia durų kontrolės sistema, kurios kortelių išdavimo tvarką Administracinio skyriaus vedėjo teikimu tvirtina Departamento direktorius. 42.Tarnautojų ar Darbuotojų bei kitų asmenų patekimo į Departamentą ir išėjimo iš jo, Tarnautojams ar Darbuotojams patikėto tarnybinio transporto, mobiliųjų telefonų bei kito turto naudojimo, Departamento pastatų, patalpų ir materialinių vertybių priežiūros ir apsaugos reikalavimai nustatomi Departamento direktoriaus įsakymais, kurių projektus rengia Administracinis skyrius. Administracinio skyriaus vedėjas projektą, suderintą su suinteresuotais struktūriniais padaliniais, teikia Departamento direktoriui. 37. Departamento patalpose ir tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama. 38. Tarnautojams ir Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų. 39. Tarnautojai ir Darbuotojai neturi laikyti, vartoti jokių maisto produktų ar gėrimų matomose piliečių bei kitų asmenų aptarnavimo vietose bei vartoti maisto produktus ar gėrimus asmenų aptarnavimo metu. 40. Tarnautojai ir Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, tarnybines transporto priemones, elektros energiją, vandenį ir kitus materialinius Departamento išteklius. 41. Departamento elektroniniais ryšiais, telekomunikacijų galiniais įrenginiais, programine ir biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis Tarnautojai ir Darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. 42. Tarnautojams ir Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Departamento elektroniniais ryšiais, telekomunikacijų galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. 43.Tarnautojai ir Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik Tarnautojui ar Darbuotojui esant. Tarnautojai ir Darbuotojai atsako už jiems perduoto naudoti materialaus turto saugojimą. 44. Tarnautojams ir Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip. 45. Tarnautojai ir Darbuotojai, išeidami iš savo darbo kabinetų, jeigu juose nėra kitų Tarnautojų ar Darbuotojų, privalo juos užrakinti. Atsarginiai raktai nuo Departamento patalpų darbo kabinetų išduodami Departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

6 5 46. Baigę darbą, Tarnautojai ir Darbuotojai turi palikti tvarkingą darbo vietą. Pasibaigus darbo dienai, iš toje pačioje patalpoje dirbančių asmenų vėliausiai darbą baigęs Tarnautojas ar Darbuotojas turi uždaryti langus, išjungti elektros prietaisus ir užrakinti patalpas. 47. Valstybės tarnautojo pažymėjimai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka. 48. Darbuotojo pareigybę patvirtinantys dokumentai, Darbuotojo prašymu išduodami už Departamento personalą atsakingo tarnautojo ir tvirtinami Departamento direktoriaus parašu bei įstaigos spaudu. 49. Departamento Tarnautojų ir Darbuotojų pavaldumas nustatomas Departamento direktoriaus tvirtinamuose Departamento skyrių nuostatuose bei tarnautojų pareigybių aprašymuose. 50. Departamente dokumentai rengiami, įforminami, tvarkomi ir apskaitomi vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V- 158, tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. Į Departamento Elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje (toliau KPEPIS) klientų prašymai suteikti paslaugą sistemos automatiškai suteikiamu numeriu. 52. Departamentas turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu. Departamento antspaudas naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Departamento antspaudas saugojamas, apskaitomas ir sunaikinimas Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 5-V-684, nustatyta tvarka. Departamento registravimo pažymėjimas saugomas Departamento dokumentų registravimo kabinete. Departamento registravimo pažymėjimo originalas naudojamas tik Departamento direktoriui ar tarnautojui, pavaduojančiam Departamento direktorių, leidus. 53. Departamento archyvą teisės aktų nustatyta tvarka tvarko atsakingas už archyvo tvarkymą Tarnautojas ar Darbuotojas. Archyvą Departamento teritoriniuose skyriuose teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas už archyvo tvarkymą Tarnautojas ar Darbuotojas. 54. Fizinių ir juridinių asmenų prašymai Departamente nagrinėjami, asmenys Departamente aptarnaujami Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, nustatyta tvarka. 55. Informacija Departamento interneto svetainėje talpinama, vadovautis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtinu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr VII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 56. Tarnautojai ir Darbuotojai darbe turi būti tvarkingos išvaizdos, turi dėvėti švarius, dalykinio stiliaus drabužius. 57. Tarnautojai ir Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar panašioje veikloje, susijusioje su atstovavimu Departamentui arba jos reprezentavimu, penktadieniais gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius. Laisvalaikio stiliaus drabužius taip pat galima dėvėti tarnybos tikslais vykstant į kultūros paveldo objektus. VIII. ELGESIO REIKALAVIMAI

7 6 58. Departamento Tarnautojai, atlikdami tiesiogines funkcijas, vadovaujasi pagrindiniais valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnyje. 59. Tarnautojams ir A lygio pareigybių Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, taikomas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnyje. 60. Departamento patalpose turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, Tarnautojai ir Darbuotojai turi pagarbiai bendrauti vieni su kitais, interesantais ir kitais asmenimis. 61. Tarnautojams ir Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius. 62. Tarnautojams ir Darbuotojams draudžiama darbo vietose laikyti necenzūrinę, asmens garbę ir orumą žeminančio turinio informaciją. IX. ATOSTOGŲ SUTEIKIMO IR VEDĖJŲ BEI TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PAVADAVIMO TVARKA 63. Departamento skyrių vedėjai iki kiekvienų metų kovo mėnesio 30 dienos sudaro Tarnautojų ir Darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką bei teikia jį atsakingam už personalo administravimą Tarnautojui, kuris rengia Departamento skyriaus kasmetinių atostogų grafiko projektą ir teikia jį tvirtinti Departamento direktoriui. Tarnautojo ar Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš planuojamų kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų. 64. Kasmetinės atostogos Tarnautojams ir Darbuotojams suteikiamos pagal Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintą kasmetinių atostogų grafiką, su kuriuo kiekvieno Tarnautojo ir Darbuotojo tarnybiniu el. paštu arba supažindina už personalo administravimą atsakingas Tarnautojas. Tarnautojo ar Darbuotojo rašytiniu motyvuotu prašymu, kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos kitu negu grafike numatytu laiku. 65. Darbuotojai ir Tarnautojai prašymus su tiesioginio vadovo viza dėl tikslinių atostogų ir kasmetinių atostogų, neįtrauktų į atostogų grafiką, pateikia Departamento direktoriui ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki atostogų pradžios. 66. Tarnautojams ir Darbuotojams bei Departamentui pavaldžių įstaigų ir įmonių vadovams kasmetinės ir tikslinės atostogos suteikiamos Departamento direktoriaus įsakymu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 67. Departamento direktoriaus įsakymo dėl kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimo bei pavadavimo kopija taip pat siunčiama Darbuotojui, atsakingam už darbo užmokesčio skaičiavimą ir Departamento duomenų bazių administratoriui susipažinti. 68. Esant būtinybei bei pateikus motyvuotą prašymą, kasmetinių atostogų grafikas keičiamas Departamento direktoriaus įsakymu. 69. Departamento direktoriui kasmetinės atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu. 70. Papildomos poilsio dienos, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, jeigu jos neįtrauktos į grafiką, pateikus suteikiamos Departamento direktoriaus rezoliucija sutinku, perduodant susipažinti už personalo valdymą ir darbo užmokesčio mokėjimą atsakingam Tarnautojui ir Darbuotojui. 71. Pavadavimų eilė kasmetinių atostogų metu ir kitais atvejais nustatyta Departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. P-604 Dėl Departamento vadovybės, skyrių vedėjų ir atsakingų skyrių specialistų pavadavimų bei reikalų/dokumentų perdavimo eilės

8 7 kasmetinių ir tikslinių atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir atsistatydinimo ar darbo sutarties nutraukimo atvejais patvirtinimo (toliau Pavadavimo įsakymas). 72. Departamento Tarnautojai ir Darbuotojai savo parašu po Pavadavimo įsakymu patvirtina sutikimą pavaduoti ir, kartotinai pavaduojant, jų parašai dėl sutikimo pavaduoti nerenkami. Departamento direktoriaus įsakymai dėl priemokų už pavadavimą rengiami pasibaigus mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki 2 einamojo mėnesio dienos. 73. Struktūrinio padalinio vedėjas ir kiti specialistai, kuriuos privaloma pavadavimo modulyje pažymi pavaduojantį specialistą. Departamento direktoriaus pavadavimą nustato už personalo valdymą atsakingas Tarnautojas. X. SKATINIMAS, PAŠALPOS, MOKYMAS 74. Tarnautojai ir Darbuotojai skatinami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų bei Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, motyvavimo tvarka, patvirtinta Departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. Į Tarnautojams ir Darbuotojams gali būti skiriama vienkartinė materialinė pašalpa Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų bei Departamento darbo apmokėjimo sistemos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. Į-338, nustatyta tvarka. 76. Tarnautojui ir Darbuotojui garantuojamas nustatytas darbo užmokestis, kai gavę tiesioginio vadovo rašytinį (įskaitant el. ryšių priemones) ar žodinį sutikimą, leidžiama iki 2 darbo dienų per mėnesį vykti į sveikatos priežiūros įstaigą. 77. Tarnautojų ir Darbuotojų mokymas organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarnautojų ir Darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Tarnautojo motyvuotame siūlyme ar Darbuotojo veiklos vertinimo išvadoje pateiktą poreikį ir vadovaujantis mokymų planais, patvirtintais Departamento direktoriaus įsakymais. 78. Departamento Tarnautojas ir Darbuotojas gali kelti kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje ir kitose ES šalyse mokymus organizuojančių juridinių ir privačių akredituotų asmenų vedamuose renginiuose, seminaruose, konferencijose Departamento direktoriaus sprendimu. 79. Departamento Tarnautojas ir Darbuotojas, Departamento atsakingiems Tarnautojams organizuojant kultūros paveldo objekto apžiūrą, ekskursiją į muziejus, parkus ar kt. lankytinas vietas, susijusias su kultūros paveldo vertybėmis, gali dalyvauti savišvietos tikslais darbo metu ir gavus tiesioginio vadovo sutikimą. XI. TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TVARKA 80. Departamento Tarnautojų ir Darbuotojų asmens duomenys (toliau Duomenys) tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principais. 81. Duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Departamento Tarnautojų ir Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Departamento direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. Į-148, kiti teisės aktai, reglamentuojantys šių duomenų tvarkymą ir apsaugą. 82. Departamentas, gerbdamas Tarnautojų ir Darbuotojų teisę į privatų gyvenimą, užtikrina Tarnautojo ar Darbuotojo duomenų apsaugą. 83. Departamentas netvarko su darbo reikmėmis nesusijusių (perteklinių) duomenų, taip pat neteikia jų Duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

9 Tarnautojai ir Darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino eidami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumui ir asmens duomenų saugumui užtikrinti Tarnautojai ir Darbuotojai pasirašo nustatytos formos konfidencialumo pasižadėjimą. 84. Duomenys saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek reikalinga nustatytoms funkcijoms atlikti ar Departamento tikslams pasiekti. XII. LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 85. Priimant į darbą Tarnautojams ir Darbuotojams taikomi vienodi atrankos kriterijai ir sąlygos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 86. Tarnautojams ir Darbuotojams užtikrinamos vienodos darbo sąlygos, galimybė tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikti vienodas lengvatas neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją. Kiekvienas Tarnautojas ir Darbuotojas turi teisę dirbti tokioje aplinkoje, kurioje būtų skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui. 87. Tarnautojams ir Darbuotojams naudojami vienodi darbo vertinimo kriterijai ir vienodi atleidimo iš darbo kriterijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 88. Už personalo administravimą atsakingas tarnautojas, Direktoriaus pavedimu imasi priemonių, kad Tarnautojai ir Darbuotojai darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas Tarnautojas ar Darbuotojas, pateikęs skundą dėl diskriminacijos ar dalyvaujantis byloje dėl diskriminacijos, jo atstovas ar asmuo, liudijantis ir teikiantis paaiškinimus dėl diskriminacijos, nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių. 89. Departamente nustatyti diskriminacijos atvejai nedelsiant perduodami tirti lygių galimybių kontrolieriui ar kitoms kompetentingoms institucijoms. 90. Departamento administracija imasi priemonių ir užtikrina, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus proporcingai apsunkinamos Departamento administracijos pareigos. 91. Departamento darbas organizuojamas taip, kad kiekvienas Tarnautojas ir Darbuotojas jaustųsi gerbiamas ir galėtų panaudoti savo gebėjimus. 92. Darbdavys, Tarnautojai ir Darbuotojai privalo laikytis šių nuostatų, kad būtų užtikrintos lygios galimybės ir išvengta diskriminacijos. Tarnautojai ir Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tyčiotis ar gąsdinti kitų Tarnautojų ar Darbuotojų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, o šie neturi jų persekioti ar imtis kitų poveikio priemonių prieš tokius Tarnautojus ar Darbuotojus, kurie pateikia nepagrįstus kaltinimus. XIII. TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 93. Tarnautojui ar Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma drausminė atsakomybė. Tarnautojų ir Darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, šios Taisyklės. 94. Tarnautojų ir Darbuotojų atsakomybę už Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje

10 9 įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę vykdo Departamento direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę. 95.Taisyklėse nurodytų elgesio, bendrųjų vidaus tvarkos, darbo ir poilsio laiko reikalavimų pakartotinas nesilaikymas (jei Darbuotojas jau buvo įspėtas) ir darbo drausmės galimo pažeidimo tyrimo komisijos išvadoje pripažįstamas toks pažeidimas, Departamento direktoriui suteikiama teisė nutraukti darbo santykius. XIV. REIKALŲ PERDAVIMAS 96. Atleidžiami iš pareigų Tarnautojai ir Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, nutraukiantys darbo sutartį, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytais atvejais, arba perkeliami į kitas pareigas Tarnautojai ar Darbuotojai ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki atleidimo arba perkėlimo į kitas pareigas dienos privalo perduoti reikalus (baigtus ir nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, pagal Departamento direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą suformuotas ir sutvarkytas pagal reikalavimus bylas, informacinę ir norminę dokumentaciją, Pavadavimo įsakyme nurodytam asmeniui pagal Reikalų perdavimo priėmimo aktą (Taisyklių 2 priedas). 97. Atleidžiami iš pareigų Tarnautojai ir Darbuotojai, nutraukiantys darbo sutartį Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytais atvejais, arba perkeliami į kitas pareigas Tarnautojai ar Darbuotojai perduoda antspaudus, kitą Departamento materialųjį ir nematerialųjį turtą bei inventorių, perduotą jiems naudoti tarnybinėms funkcijoms, darbuotojui, atsakingam už materialųjį ir nematerialųjį turtą bei inventorių, archyvinius dokumentus - archyvarui, tarnautojo pažymėjimą arba darbuotojo darbo pažymėjimą atsakingam už personalo valdymą tarnautojui. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjas patikrina, ar atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas Tarnautojas ar Darbuotojas neturi finansinių įsiskolinimų. 98. Pasirašytus Reikalų perdavimo - priėmimo aktus, atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Tarnautojai ar Darbuotojai, perduoda Administracinio skyriaus vedėjui bei už personalo valdymą atsakingam Tarnautojui ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki atleidimo arba perkėlimo į kitas pareigas. Reikalų perdavimo ir priėmimai aktai saugomi Tarnautojo ar Darbuotojo asmens byloje 99. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Tarnautojai ar Darbuotojai, turi įvykdyti terminuotas užduotis (pavedimus), išskyrus atvejus, kai dėl svarbių priežasčių (negauti papildomi dokumentai, atsakymai į paklausimus ar pan.) jų neįmanoma įvykdyti nustatytais terminais Apie Tarnautojo ar Darbuotojo atleidimą iš pareigų arba perkėlimą į kitas pareigas atsakingas už personalo valdymą Tarnautojas informuoja Departamento specialistą, atsakingą už Departamento turto valdymą, kompiuterinių sistemų specialistą bei Departamento duomenų bazių administratorių tam, kad būtų apribotos (pakeistos) Tarnautojo ar Darbuotojo prieigos prie bendrųjų Departamento pagrindinės kompiuterinės įrangos ir tinklo išteklių teisės Atsakingas už personalo valdymą Tarnautojas rengia įsakymų dėl Tarnautojų ar Darbuotojų atleidimo iš pareigų ar perkėlimo į kitas pareigas projektus. Teikiamus pasirašyti Departamento direktoriui įsakymų projektus vizuoja Departamento direktoriaus pavaduotojas pagal kuravimo sritį bei Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjas. XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 102. Už personalo valdymą atsakingas Tarnautojas kiekvieną Departamento Tarnautoją ar Darbuotoją, priimtą į pareigas Departamente, su Taisyklėmis supažindina pasirašytinai.

11 Už personalo valdymą atsakingas Tarnautojas priimtus į pareigas Tarnautojus ir Darbuotojus pasirašytinai supažindina su Departamento struktūra ir nuostatais, atitinkamo Departamento struktūrinio padalinio nuostatais bei pareigybių aprašymais Departamento direktorius, vadovaudamasis Adaptacijos sistemos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. Į-172, priimtam į pareigas Tarnautojui ir Darbuotojui skiria mentorių, kuris supažindina ir su kitomis Departamente galiojančiomis tvarkomis bei tradicijomis Departamento Administracinis skyrius priimtus į pareigas Tarnautojus ir Darbuotojus priėmimo dieną pasirašytinai supažindina su įvadiniu darbo vietos bei priešgaisriniu instruktažu Departamento Tarnautojai ar Darbuotojai privalo laikytis ir kitų Departamente patvirtintų ir šiose taisyklėse nenurodytų tvarkų, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse bei kitose teisės aktuose nustatytų elgesį ir darbo santykius reglamentuojančių nuostatų Taisyklės skelbiamos Departamento interneto tinklalapyje. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus tvarkos taisyklių 1 priedas KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS (tarnautojo ar darbuotojo pareigos, vardas, pavardė) PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO DIRBTI NUOTOLINIU BŪDU (data) (sudarymo vieta) Prašau leisti dalį mano atliekamų funkcijų atlikti nuotoliniu būdu: (nurodoma kiek ir kokiomis savaitės darbo dienomis darbuotojas dirbs nuotoliniu būdu; mokytojui nurodyti nekontaktinių valandų skaičių per savaitę, per metus) Nuotolinio darbo vieta (nurodomas nuotolinės darbo vietos (-ų) adresas (-ai) Telefono numeris (mobiliojo ryšio telefono numeris, kuriuo bus galima susisiekti) Patvirtinu, kad: 1. Moku saugiai dirbti, žinau darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.

12 2. Pasižadu, kad dirbdamas (-a) nuotoliniu būdu, laikysiuosi Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 patvirtintame Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše nustatytų elektroninės informacijos saugos, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. Į-148 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenų tvarkymo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos taisyklių patvirtinimo nustatytų reikalavimų. (Tarnautojo ar Darbuotojo parašas) 11 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus tvarkos taisyklių 2 priedas KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS REIKALŲ PERDAVIMO PRIĖMIMO AKTAS Nr. (data) (perduodančio reikalus valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė) Priimančio (pagal kompetenciją) reikalus valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigų pavadinimas Parašas, data Vardas, pavardė Pastabos Skyriaus, iš kurio atleidžiamas (perkeliamas) valstybės tarnautojas ar darbuotojas, vedėjas Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjas ar pavaduotojas Departamento Darbuotojas, atsakingas archyvinių dokumentų tvarkymą Departamento Tarnautojas, atsakingas už personalo administravimą Administracinio skyriaus darbuotojas, atsakingas už Departamento materialųjį, nematerialųjį turtą, ūkinį inventorių (išskyrus kompiuterinę ir programinę įrangą) Departamento Darbuotojas, atsakingas už Departamento materialųjį ir nematerialųjį turtą (kompiuterinė technika ir programinė įranga,

13 12 spausdintuvai, kopijavimo aparatai) Perduodančio reikalus Parašas, data Vardas, pavardė Tarnautojo ar Darbuotojo pareigų pavadinimas

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokol

PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokol PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokolo Nr. STN- 6 nutarimu DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROJI

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIO

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIO PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX PATVIRTINTA VšĮ Šeduvos PSPC direktoriaus 2014m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-59 VŠĮ ŠEDUVOS PSPC ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis elgesio kodeksas (toliau Kodeksas)

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktoriaus 2014-05-22 įsakymu Nr. V-25 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

PATVIRTINTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-150 ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAIS

PATVIRTINTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-150 ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAIS PATVIRTINTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-150 ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus šv.

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro Direktoriaus Sigyto Šlickaus 2014-09-01 įsakymu Nr. V-64 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROJI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Biržų autobusų parkas (toliau

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau