4. IP Kretingos g. 35 VS xls

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "4. IP Kretingos g. 35 VS xls"

Transkriptas

1 Rengėjas UAB Terma Consult DAUGIABUČIO NAMO KRETINGOS G. 5, PALANGOJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS Kaunas Investicijų plano rengimo vadovas: Inžinierius-konsultantas: Investicijų plano rengėjai: Donatas Barysa (Atestato Nr. 0018, , INV 0067, , Nr. 0026, , Nr. 2558, ) Direktorius: Vykintas Šuksteris A.V. Direktoriaus pavaduotojas Rimvydas Kiveris (Atestato Nr. 0091, ) Užsakovas (bendrojo naudojimo objektų valdytojas): UAB "Palangos komunalinis ūkis" direktorius Konstantinas Skierus Žyma pritariu, juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data) Suderinta: Būsto energijos taupymo agentūros:... A.V. (atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data) tel.: , faks , 1

2 TURINYS 1. ĮVADAS 2. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (TOLIAU - NAMAS) TIPO APIBŪDINIMAS. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI. NAMO KONSTRUKCIJŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ FIZINĖS-TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 7 5. NAMO ESAMOS PADĖTIES ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 1 I VARIANTAS 1 6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 1 7. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO NUSTATYMAS PRELIMINARIOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ KAINOS PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAINA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 0 PRIEDAS NR. 1. PRIEDAS NR. 2. PRIEDAS NR.. CO2 MAŽINIMO SKAIČIAVIMAI INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS KAINŲ APSKAIČIAVIMO PAGRINDIMAS II VARIANTAS 9 6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 9 7. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO NUSTATYMAS 2 8. PRELIMINARIOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ KAINOS 9. PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAINA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 55 PRIEDAS NR. 1. PRIEDAS NR. 2. CO2 MAŽINIMO SKAIČIAVIMAI INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS PRIEDAS NR.. PRIEDAS NR.. KAINŲ APSKAIČIAVIMO PAGRINDIMAS PASTATO VIZUALINĖ APŽIŪRA - FOTONUOTRAUKOS 61 6 tel.: , faks , 2

3 1. ĮVADAS Daugiabučio namo esančio Kretingos g. 5, Palangoje, atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas rengiamas pagal sutartį Nr. 2-PS, techninė užduotis parengti daugiabučio gyvenamo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinį planą (dokumentai kuriais remiantis rengiamas daugiabučio atnaujinimo investicinis planas: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG , pastato statinio apžiūros aktas Nr. AK-1/0/16-2). Daugiabučiui namui netaikomas nei vienas iš tipinių techninių projektų patalpintų BETA tinklalapyje ( Projektas atitinka Palangos miesto bendrąjį planą patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu T2-17. Ataskaitoje pateikti investiciniai skaičiavimai gali skirtis nuo realių dėl šių priežasčių: 1 energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti; 2 energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės ar šilumos tiekimo įmonių aptarnaujančių minėtus objektus, politikos, infliacijos bei kitų priežasčių; skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbus vykdančios organizacijos objekte turi atlikti visus tam reikalingus (patikslintus) skaičiavimus; daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas negali būti naudojamas kaip pagrindas tiksliems darbų kiekiams ir tiksliai darbų bei medžiagų kainai nustatyti, kadangi šiame daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte skaičiuojant investicijas remtasi sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimo įkainiais ir metodika. Visi pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektinis sprendimas projektavimo darbams. Investicinio rengėjai: Pareigos: Direktorius Direktoriaus pav. Inžinierius Vardas, pavardė: Tel. Nr. Atestato Išduotas V. Šuksteris R. Kiveris D. Barysa Galioja iki tel.: , faks ,

4 2. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (toliau namas) TIPO APIBŪDINIMAS 2.1. Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) Plytų mūras; 2.2. Aukštų skaičius ; 2.. Statybos metai 1978; 2.. Pastato energinio naudingumo klasė, D; sertifikato Nr., išdavimo data KG , ; 2.5. Užstatytas plotas, m² 0; 2.6. Priskirto žemės sklypo plotas, m² Įrašų nėra Atkuriamoji vertė, tūks. Eur (VĮ Registrų centro duomenis). PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI 1 lentelė. Eil Pavadinimas 2 Bendrieji rodikliai Mato Kiekis, Pastabos Butų skaičius Butų naudingasis plotas m² 1 786,0 Remiantis nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis Gyvenamosios paskirties Namo negyvenamosios paskirties.1.. patalpų skaičius*.1.. Namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis (naudingas) plotas m² 1 0,27 Remiantis nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis Negyvenamosios paskirties patalpų plotas Namo naudingasis plotas ( ) Sienos (plytų mūras) Fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius Fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas Cokolio plotas m² m² W/m²K m² 816,1 158,0 1,27 208,88 Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpų plotas Fasadinių sienų plotas (be cokolio) 1 5,66 m² Angokraščių plotas 18,75 m² Plytų mūras. Nešiltintos Cokolio dalies virš grunto plotas 159,88 m² Cokolio dalies grunte(0,60 m gylio) plotas 9,00 m² tel.: , faks ,

5 Cokolio šilumos perdavimo koeficientas Stogas (sutapdintas) W/m²K 2,27 Nešiltintas Stogo dangos plotas m² 56,99 Stogo šilumos perdavimo koeficientas Langai ir lauko durys Butų ir kitų patalpų langų skaičius, iš jų: Skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus Butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų: Plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus Skaičius butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) durų, iš jų: W/m²K m² m² 0, ,18 1,91 19 Stogas sutapdintas, dengtas hidroizoliacine stogo danga, plotas 56,99 m². Stogo perdanga nešiltinta, stogo hidroizoliacinė danga nekeista. Stogo perdanga nešiltinta Langai gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpose 59 Plastikinių langų yra 56 Langai gyvenamosios paskirties patalpose Pakeisti langai Balkono durys gyvenamosios ir negyvenamoios paskirties patalpose...1 Skaičius durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris 17 Plastikinių balkono durų Plotas butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) durų, iš jų Plotas durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris Skaičius bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: Skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) m² m²,20 0, Balkono durys gyvenamosios ir negyvenamoios paskirties patalpose Plastikinės balkono durys Laiptinės ir rūsio langai Nėra tel.: , faks , 5

6 ..6. Plotas bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: m² 22,22 Laiptinės ir rūsio langai..6.1 Plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) m² 0,00 Nėra..7. Lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius 6 Laiptinės lauko durys (1 ), tambūro durys (1 ), rūsio lauko durys (1 ), paslaugų paskirties patalpų lauko durys (1 ), buto Nr. A lauko durys (1 ), buto Nr. 1 lauko durys (1 )..8. Lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m² 1,9 Laiptinės lauko durys (1,, m²), tambūro durys (1, 2,58 m²), rūsio lauko durys (1, 1,80 m²), paslaugų paskirties patalpų lauko durys (1, 1,89 m²), buto Nr. A lauko durys (1, 1,89 m²), buto Nr. 1 lauko durys (1, 1,89 m²)..5. Rūsys ir cokolis.5.1. Rūsio perdangos plotas m² 191,97 Grindys virš nešildomo rūsio neapšiltintos, plotas 115,17 m² nestkaitant vidaus pertvarų. (realus fizinis plotas 95, m²). Grindys ant grunto nešiltintos, plotas 76,80 m² Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas W/m²K 0,71 Nešiltinta *Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. tel.: , faks , 6

7 . NAMO KONSTRUKCIJŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ FIZINĖS- TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 2 lentelė. Eil. Nr. Apžiūros objektas Bendras įvertinimas* Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai).1. Sienos (fasadinės) Sienos plytų mūro tinkuotos iš vidaus, nešiltintos. Vietomis plytų mūras aptrupėjęs. Rekomenduojama pašalinti sienų defektus, įtrūkimus ir apšiltinti pastato sienas iš išorės, įrengiant tinkuojamą fasadą. Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius.2. Pamatai ir nuogrindos Pamatai betono blokų, nešiltinti. Hidroizoliacinė danga susidėvėjusi. Rekomenduojama įrengti naują hidroizoliaciją su apšiltinimu ant pamatų ir atstatyti nuogrindas pastato perimetru Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius.. Stogas 2 Stogas plokščias, dengtas hidroizoliacine stogo danga. Danga ir parapetų skardinimas susidėvėję, būklė bloga. Stogo perdanga papildomai neapšiltinta. Rekomenduojama apšiltinti stogo perdangą, apskardinti parapetus, vėdinimo kaminėlius, sutvarkyti prielajas ir įlajas. Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius tel.: , faks , 7

8 Langai ir balkonų.. durys butuose ir kitose patalpose Didžioji dalis langų ir balkono durų butuose pakeisti, dalis langų butose likę seni mediniai. Rekomenduojama pakeisti likusius senus medinius langus ir balkono duris. Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius.5. Balkonų ar lodžijų laikančio sios konstrukci jos Pastate yra 19 balkonų. Iš jų 17 balkonų įstiklinti PVC konstrukcijos rėmu su stiklo paketu. Rekomenduojama įstiklinti balkonus pagal vieningą projektą. Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius.6. Rūsio perdanga Perdanga virš rūsio ir grindys ant grunto neapšiltintos, pavojingų įtrūkimų bei įlinkių nepastebėta. Rekomenduojama apšiltinti perdangą virš nešildomo ir grindis ant grunto. Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius.7. Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose Rūsio ir laiptinės langai seni mediniai, nesandarūs. Laiptinės ir rūsio lauko durys pakeistos, būklė gera. Tambūro durys medinės. Buto Nr. A ir Nr. 1 lauko durys geros būklės. Paslaugų paskirties patalpų lauko durys pakeistos. Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius tel.: , faks , 8

9 Šildymo Rekomenduojama pakeisti senus langus ir lauko duris. Pastatui šiluma tiekiama centralizuotai iš miesto šilumos tiekimo tinklų. Pastato rūsyje įrengtas automatizuotas šilumos punktas su karšto vandens ruošimu, šildymas tiesioginis (elevatorius). Šildymo sistema vienvamzdė apatinio paskirstymo. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai nekeisti nuo eksploatacijos pradžios, šiluminė izoliacija susidėvėjusi. Stovai patenkinamos būklės. Ant stovų nėra įrengti balansiniai ventiliai. Šildymo sistemos prietaisai be termostatinių ventilių. Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, tel.: , faks , 9

10 .8. inžinerinės sistemos Paslaugų paskirties patalpos ir butai Nr. A, Nr. 1 šildosi atsikrai elektriniais šildymo prietaisais. Rekomenduojama atnaujinti vienvamzdę šildymo sistemą arba pakeisti vienvamzdę sistemą į dvivamzdę ar kolektorinę su šilumos kiekio apskaita butuose, pakeisti magistralinius šilumos tiekimo vamzdynus rūsyje, įrengti naujus šildymo sistemos stovus, subalansuoti šilumos tiekimo sistemos stovus, pakeisti šildymo sistemos prietaisus naujais pagal perskaičiuotą projektinę šiluminę galią su temostatiniais ventiliais ir galvomis. konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius Karšto.9. vandens inžinerinės sistemos Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte plokšteliniame šilumokaityje. Magistraliniai vamzdynai, vamzdynai stovuose patenkinamos būklės. Paslaugų paskirties patalpose, bete Nr A ir Nr. 1 karštas vanduo ruošiamas el. tūriniame vandens šildytuve. Rekomenduojama pakeisti karšto vandens tiekimo vamzdynus naujais, subalansuoti karšto vandens tiekimo stovus. Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius tel.: , faks , 10

11 Vandentie.10. kio inžinerinės sistemos.11. Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos Šalto vandens tiekimo magistraliniai vamzdynai, ir vamzdynai stovuose paveikti korozijos, būklė patenkinama. Rekomenduojama šalto vandens tiekimo vamzdynus pakeisti naujais. Buitinių nuotėkų vamzynai seni, nekeisti. Būklė patenkinama. Rekomenduojama pakeisti nuotėkų sistemos vamzdynus naujais ir tinkamo pralaidumo Vėdinimo sistema natūrali, natūralios traukos kanalai užsikimšę. Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius.12. Vėdinimo inžinerinės sistemos 2 Rekomenduojama išvalyti bei dezinfekuoti vėdinimo kanalus, traukos pagerinimui langų rėmuose įrengti vėdinimo groteles ir ištraukiamąjį ventiliatorių su drėgmės jutikliu (nuolatinio veikimo) arba įrenti vėjo deflektorius ant natūralios traukos vėdinimo kaminėlių. Arba įrengti mini rekuperacinę sistemą butuose. Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius.1. Elektros bendrosios inžinerin s Bendro naudojimo elektros instaliacija patenkinamos būklės. Laiptinių aikštelių šviestuvai su laikmačių ir judesio davikliais. Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinier tel.: , faks , 11

12 .1. inžinerinės sistemos Rekomenduojama pakeisti bendro naudojimo elektros instaliacijos kabelius naujais. UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius.1. Liftai (jei yra) Nėra Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius.15. Laiptinės ir koridoriai Laiptinėse vidaus sienų apdaila susidėvėjusi, vietomis atsilupę dažai.. Rekomenduojama atnaujinti laiptinių apdailą, perdažyti laiptinių sienas ir lubas, pakeisti turėklų atramas naujais Statinio apžiūros aktas AK-1/0/16-2, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/administratorius * Įvertinimo skalė: geras; patenkinamas; 2 blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų). tel.: , faks , 12

13 5. NAMO ESAMOS PADĖTIES ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 5.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį metais Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 18 punktu: 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 201 m. birželio d. įsakymo Nr. D1-16 ( nuo 201 m. birželio 8 d.) (Žin., 201, Nr ) redakcija Namo esamos būklės energinis naudingumas įvertinamas pagal namo energinio naudingumo sertifikatą, parengtą Tvarkos aprašo 11 ir 12 punktuose nurodyta tvarka. Siekiant palyginti skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas patalpų šildymui su faktinėmis, investicijų plane pateikiamos faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui, kurios nustatomos pagal paskutiniųjų -jų metų iki investicijų plano rengimo metų duomenų vidurkį. Duomenis pateikia šilumos tiekėjas ir (ar) namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Taip pat nurodomos namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui kwh/metus ir kwh/m² namo naudingojo ploto/metus. Nustatomas paskutiniųjų trejų metų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius ir apskaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudos vienam dienolaipsniui. lentelė. Eil. Nr Rodiklis 2 Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis Namo energinio naudingumo klasė Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų -jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį Mato kwh/m 2 / metus klasė kwh/metus kwh/m2/metus Kiekis 00,17 D ,5 12,5 Pastabos 5 Sertifikato KG duomenimis Sertifikato KG duomenimis 2011, 2012 ir 201 metų vidurkis, perskaičiuotas į norminius metus punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius dienolaipsnis 268, , 2012 ir 201 metų vidurkis, perskaičiuotas į norminius metus Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui kwh/ dienolaipsniui 25, , 2011 ir 2012 metų vidurkis, perskaičiuotas į norminius metus tel.: , faks , 1

14 5.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis: Patiriami dideli šilumos nuostoliai per nešiltintas pastato sienas ir stogą, nekeistus langus ir lauko duris, neapšiltintą perdangą virš rūsio. Taip pat tinkamas šildymo sistemos stovų subalansavimas ir šildymo sistemos vamzdynų šiluminės izoliacijos pakeitimas, termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas leistų sutaupyti iki 5 % energijos sąnaudų šildymui (dėl pagerėjusio šildymo sistemos nvk. nuo 0,9 iki 0,98) I VARIANTAS 6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS lentelė. Numatomi priemonių techniniai- energiniai rodikliai* Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Trumpas priemonės aparšymas, nurodant konstrukcijų sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikos ir pan.* Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m 2 K) ar mato Darbų kiekis Energijos efektyvumą didinančios priemonės 5 Šildymo sistemos renovacija vienvamzdės šildymo sistemos keitimas į dvivamzdę (su apskaita) : Šildymo sistemos prietaisų keitimas naujais su termostatiniais ventiliais ir galvomis. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra gamykliškai apribotas (16-21 C) Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas m 121, Šildymo ir karšto vandens sistem Šildymo sistemos stovų keitimas - dvivamzdė sistema Ant šildymo sistemos stovų įrengiami automatiniai balansiniai ventiliai su slėgio perkryčio reguliavimu m 9,00 tel.: , faks ,

15 vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas Uždaromieji ventiliai ant šildymo sistemos stovų 6, Butuose šiluminės apskaitos vedimui įrengiami šilumos kiekio dalikliai ant radiatorių, Šilumos kiekio daliklių duomenų nuskaitymo įrenginiaiskoncentratoriais montuojamais laiptinėse (~2 ), su ir centriniu duomenų surinkimo skydu (~1 ). Sistema turi būti su nuotoline duomenų nuskaitymo įranga ir informacijos perdavimu į eksploatuojančią įmonę. Karšto vandens magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas 5 m 50, Termobalansinių cirkuliacijos ventilių su dezinfekcijos moduliu ir termometru ant karšto vandens tiekimo stovų įrengimas Uždaromieji ventiliai ant karšto vandens tiekimo stovų Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas Vėjo turbinų ant natūralios traukos vėdinimo kaminėlių įrengimas Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas Sutapdinto stogo perdangos, balkonų stogelių (pagal poreikį ir įrengimas viršutiniuose aukštuose) ir parapetų (0,6 m aukščio) apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, naujos hidroizoliacinės stogo dangos įrengimas, parapetų skardinimo, kaminėlių skardinimo darbai ir kt Fasadinių sienų apšiltinimas iš išorės termoizoliacijos plokštėmis, fasadą tinkuojant dekoratyviniu tinku ne didesnis kaip 0,16 W/m²K, m² 56, ,86 tel.: , faks , 15

16 Sienų balkonuose apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, tinkuojant dekoratyviniu tinku 16, Balkonų ekranų šiltinimas ne didesnis kaip 0,20 7,10 Balkonų perdangų Ia. ir perdangų W/m²K, m² besiribojančių su išore apšiltinimas iš išorės įrengiant tinko apdailą 5, Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Stiklo blokelių sienos demontavimas, angos užmūrinimas ir apšiltinimas kartu su išorinių lauko sienų šiltinimu Angokraščių apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis Cokolio apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis Pamatų iki 0,60 m gylio apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis ne didesnis kaip 0,25 W/m²K, m²,06 18,75 159,88 9,00 Prieš apšiltinimo darbus atliekami sienų pažeistų konstrukcijų ir balkonų konstrukcijų defektų pašalinimo darbai, balkonų šoninių sienų viršutiniuose aukštuose mūro pakėlimo darbai (balkonų stiklinimo atveju). Stiklo blokelių siena išardoma ir įrengiama plytų mūro siena su apšiltinimu (~,06 m²). Termoizoliacijos sluoksnio storis priklauso nuo šiltinimo medžiagų šilumos laidumo koeficiento. Nuogrindų sutvarkymo darbai. Esamų lokalinių įrenginių, vamzdžių, tinklų atitraukimo nuo sienos darbai, įvertinus, kad gali reikėti ir techninių sąlygų Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos Balkonų stiklinimas pagal vieningą sustiprinimą ir (ar) projektą naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, skaitant Laiptinės lauko durų keitimas Rūsio lauko durų keitimas 2 ne didesnis kaip 1,60 W/m²K, m² tel.: , faks , 16, 0,00

17 keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams Senų durų rėmų išėmimas, naujų rėmų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas, susiję apdailos darbai Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Butų langų keitimas Laiptinės langų keitimas Rūsio langų keitimas Senų langų keitimas plastikinių rėmų su stiklo paketu langais senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas, plastikinių blokų įstatymas į sienų šiltinimo izoliacinį sluoksnį, siekiant išvengiant šiluminių tiltelių nuostolių, reguliavimas ir tvirtinimas, palangių lentų įstatymas, sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas. ne didesnis kaip 1,0 W/m²K, m² 1,87 1,8, Rūsio perdangos šiltinimas Buitinių nuotėkų vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas Geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas Perdangos virš nešildomo rūsio šiltinimas rūsio lubų šiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, apdailos sluoksnio įrengimas Kitos atnaujinimo priemonės Nuotėkų vamzdynų keitimas rūsyje Uždaromųjų ventilių ant stovų įrengimas/ keitimas (6 ). Geriamojo vandens vamzdynų keitimas rūsyje * Įrenginiai, darbai turi atitikti Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus ne didesnis kaip 0,25 W/m²K, m² m m 95, 2 0 * Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR :201 Pastatų energinio naudingumo projektavimas, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 201 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909 (Žin., 201, Nr ). Pagal daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašą:. Jeigu Investicijų plane numatytas namo šildymo sistemos atnaujinimas, Statinio projekte, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr ), turi būti numatytas termoreguliatorių butuose ir kitose patalpose įrengimas. Jeigu apšiltinamos išorinės sienos, keičiami langai, būtina numatyti šildymo sistemos subalansavimą pagal pasikeitusius šilumos poreikius, patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymą pagal normatyvinius reikalavimus. tel.: , faks , 17

18 7. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO NUSTATYMAS 5 lentelė. Eil. Nr Rodikliai 2 Pastato energinio naudingumo klasė Mato Klasė Esama padėtis D Kiekis Numatomas 5 C 7.2. Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui kwh/m²/metus 00,17 102, Iš jų pagal energiją taupančias priemones: Fasadinės sienos (ir cokolis) Stogas Perdanga kuri ribojasi su išore Perdanga virš nešildomo rūsio Atitvaros kurios ribojasi su gruntu Grindys ant grunto Horizontaliai pakraščiuose apšiltintos grindys ant grunto Vertikaliai pakraščiuose apšiltintos grindys ant grunto Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintos grindys ant grunto kwh/m²/metus kwh/m²/metus kwh/m²/metus kwh/m²/metus kwh/m²/metus kwh/m²/metus kwh/m²/metus kwh/m²/metus kwh/m²/metus 0,00 1,7 20,5 25,57,81 0,58 0,22,8 2,0 0,00 0,00,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65 0, Šildomo rūsio atitvaros kurios ribojasi su gruntu kwh/m²/metus 0,00 0, Langai kwh/m²/metus 0,8, Lauko durys kwh/m²/metus 2,99 2, Pastato ilginiai šiluminiai tilteliai kwh/m²/metus 50,0 2, Dėl išorinių durų varstymo kwh/m²/metus 0,8 0, Vėdinimas kwh/m²/metus 2,0 2, Dėl viršnorminės oro infiltracijos kwh/m²/metus 27,80 21, Šilumos pritekėjimai iš išorės kwh/m²/metus -25,29-2, Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastate kwh/m²/metus -1,12-1, Energijos sąnaudos pastato šildymui: kwh/m²/metus 275,20 98, Skaičiuojamasis namo šildymo sistemos naudingumo koeficientas Viso šilumos nuostoliai įvertinus šildymo sistemos ir šilumos šaltinio nvk. - kwh/m²/metus 0,92 0,96 00,17 tel.: , faks , ,7

19 7.. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas,* palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) procentais - 65, Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) kwh/m2/metus - 197, Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą** Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą visam namui Išmetamo ŠESD (CO2 ekv.) kiekio sumažėjimas Eur/m2/metus - Eur/metus tonų/metus Pastaba: pastato energijos sąnaudos šildymui įvertintos šildomo ploto 872,1 m², įskaitant * Šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas apskaičiuojamas pagal formulę (S e S p ) : S e x 100, kur S e esamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto skiltyje, S p planuojamos šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto 5 skiltyje. ** Energijos vertė nustatoma pagal esamos padėties vidutinę metinę šilumos kainą konkrečioje vietovėje ir šiluminės sąnaudų sumažėjimo rodiklį, nurodytą 5 lentelės 7. punkto 5 197, kwh/m2/metus). Šilumos 6,2 ct/kwh su PVM pagal UAB Litesko filialo "Palangos energija" vidutinę šilumos kaina gyventojams nuo *** Įvertinta pagal pastato energinio naudingumo vertinimo metodiką STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. **** Įgyvendinus visas energiją taupančias priemones, aprašytas lentelėje, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai į aplinką 0,1 tco2e/metus. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD) kiekio sumažinimo skaičiavimas (kai šiluma tiekiama centralizuotai) pateiktas Priede Nr , , matosi visas pastato šilumos nuostolių balansas tame tarpe ir šiltinamų atitvarų įtaka šilumos nuostolių per jas sumažėjimui. 0,1 tel.: , faks , 19

20 8. PRELIMINARIOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ KAINOS 6 lentelė. Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Preliminari kaina. Iš viso, Eur Eur/m² (naudingojo ploto) Energijos efektyvumą didinančios priemonės: Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas 1 70,80 Šildymo sistemos prietaisų keitimas naujais su termostatiniais ventiliais ir galvomis. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra gamykliškai apribotas (16-21 C) 19 81,00 8,88 2, Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas ,00 1, Šildymo sistemos stovų keitimas - dvivamzdė sistema ,0 20, Ant šildymo sistemos stovų įrengiami automatiniai balansiniai ventiliai su slėgio perkryčio reguliavimu 900,00 6, Uždaromieji ventiliai ant šildymo sistemos stovų Butuose šiluminės apskaitos vedimui įrengiami šilumos kiekio dalikliai ant radiatorių, Šilumos kiekio daliklių duomenų nuskaitymo įrenginiaiskoncentratoriais montuojamais laiptinėse (~2 ), su ir centriniu duomenų surinkimo skydu (~1 ). Sistema turi būti su nuotoline duomenų nuskaitymo įranga ir informacijos perdavimu į eksploatuojančią įmonę. 0,00 0, ,00 1, Karšto vandens magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas 1 680,00 2, Termobalansinių cirkuliacijos ventilių su dezinfekcijos moduliu ir termometru ant karšto vandens tiekimo stovų įrengimas 25 2,22 0, Uždaromieji ventiliai ant karšto vandens tiekimo stovų Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas 7 000,00 127,90 8,58, Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas 1 02,6 1,28 tel.: , faks , 20

21 Vėjo turbinų ant natūralios traukos vėdinimo kaminėlių įrengimas 2 085,26 Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas 29 66,8 2,55 6, Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams , ,18 567,1 17,16 1,70 0, Tambūro durų keitimas Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 567,1 517,60 0,69 5, Rūsio perdangos šiltinimas 18,07, Iš viso: 19 07,21 Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės: Buitinių nuotėkų sistemos vamzdynų ir 1 278,05 įrenginių keitimas (ar) pertvarkymas Geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas (ar) pertvarkymas 6.1. lentelė. Individuali investicija butams Eil. Nr. Buto Nr. Patalpų naudingas plotas, m² Iš viso: Galutinė suma iš viso: Langai, balkono durys Kiekis, Investicijos, Eur Ventiliacinės grotelės langų rėmuose Kiekis, 2 00,0 18, ,57 Investicijos, Eur Bėginiai metrai 27,75 1 Paslaugų 0,27 0 0,00 0 0,00 0,00 0, ,5 2 58,89 0 0,00 0,00 0, ,2 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 50,7 0 0,00 0 0,00 0,00 0, , ,89 0 0,00 0,00 0,00 6 A 9,9 1 88,28 0 0,00 0,00 0, ,19 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 tel.: , faks , ,57 2,50,07 21,82 Balkonų stiklinimas butuose Investicijos, Eur

22 8 6 50, , , , , , , ,61 Viso: 816,1 Iš viso investicija: ,00 0, ,00 0,00 0,00 "+" 0,00 190,18 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, ,06 0 0,00 190,18 71,2 Numatomų investicijų preliminarūs dydžiai nustatyti remiantis pagal UAB Sistela 2016 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai ir "Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos". Atskirų modernizacijos (atnaujinimo) priemonių santykinės kainos Eur/m² paskaičiuotos bendrojo naudingojo ploto atžvilgiu 816,1 m² 9. PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAINA 7 lentelė. Eil. Nr Išlaidų pavadinimas 2 Statybos darbai, iš viso Preliminari kaina, Eur ,57 Santykinė kaina, Eur/m² 21, Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 19 07,21 27, Kitos atnaujinimo priemonės Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) Statybos techninė priežiūra Projekto administravimas Galutinė suma: 18, ,1 97, , ,9,07 19,,8 2,90 268,90 Pastaba: Valstybės kompensacija statybos rangos darbams energijos didinančioms priemonėms, projekto parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui gali gauti patalpų savininkai (naudingas plotas 816,1 m²). Statybos darbai visos energiją taupančios ir kitos modernizavimo priemonės ,57 Projekto rengimas ,1 Eur techninis darbo projektas, projekto įgyvendinimo priežiūra, kurią vykdo projekto vadovas (priimta 8 proc. nuo rangos darbų kainos), investicinio plano paruošimas kartu su energinio naudingumo sertifikavimu prieš ir po pastato atnaujinimo (modernizacijos). Statybos techninė priežiūra 97,85 Eur (priimta 2 proc. nuo rangos darbų kainos). Projekto administravimas 2 70,56 Eur (administravimo išlaidų remiama dalis yra tel.: , faks , 22 Eur.

23 skaičiuojama 2 mėnesių laikotarpiui ir gali būti ne daugiau kaip 0,10 Eur/mėn. be PVM naudingojo ploto atžvilgiu. 10. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS 8 lentelė. Eil. Nr Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas A etapas: Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Rūsio perdangos šiltinimas Buitinių nuotėkų sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas (ar) pertvarkymas Geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas (ar) pertvarkymas B etapas nenumatytas. Darbų pradžia (metai, mėnuo) Preliminari rangos darbų pradžia Darbų pabaiga (metai, mėnuo) Preliminari rangos darbų pabaiga Pastabos Rangos darbus planuojama įgyvendinti iki numatytos rangos darbų pabaigos Visos modernizavimo (atnaujinimo) priemonės bus įgyvendintos vienu etapu. tel.: , faks , 2

24 11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS 9 lentelė. Eil. Nr. Lėšų šaltiniai Planuojamos lėšos Suma, Eur Procentin dalis nuo visos sumos, % Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu Pastabas Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 1 012, 0,6% Patalpų savininkų nuosavos lėšos projekto parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo išlaidoms Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos* Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kitos paramos tiekėjo lėšos) Iš viso: ,20 9,2% ,77 5,12% ,9 100,00% Lengvatinis kreditas nuo finansavimo sutarties pasirašymo turėtų būti sunaudotas per 2 mėnesius (suteikiamas tik modernizacijos priemonėms). Suteikiamas rangos darbams, techniniam darbo projektui ir rangos darbų techninei priežiūrai. Priimtas sprendimas dėl investicinio plano tvirtinimo Rangos darbai su projektavimu nupirkti , apmokami 50 %. Techninė priežiūra nupirkta apmokama 50 proc. Administravimo išlaidos skaičiuojamos nuo , ir iki apmokamos 100 % (,5 mėn.), po šios datos 50 % (20,5 mėn.). - tel.: , faks , 2

25 Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos apmokant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: Projekto parengimo išlaidų apmokėjimas 7 895,71 8 % nuo ,56,60% Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė ir sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 procentų (įgyvendinus projektą būtų pasiekta C energinio naudingumo klasė, šilumos sąnaudos šildymui sumažėtų apie Statybos techninės priežiūros išlaidų apmokėjimas 1 97,9 2 % nuo ,56 0,90% 65,77 %). Kompensuojamos 50 % po Projekto administravimo išlaidų apmokėjimas 1 58,1 0,62% Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė ir sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 procentų (įgyvendinus projektą būtų pasiekta C energinio naudingumo klasė, šilumos sąnaudos šildymui sumažėtų apie 65,77 %). Apmokamos 100 % iki (,5 mėn), bet ne daugiau kaip 0,10 Eur/m² be PVM ir neilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui. Po šios datos apmokamos 50 proc. (20,5 mėn.) tel.: , faks , 25

26 Statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, apmokėjimas ,1 nuo 19 07,21 1,26% 15 proc. valstybės parama taupančiom priemonėm, kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė ir sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 procentų (įgyvendinus projektą būtų pasiekta C energinio naudingumo klasė, šilumos sąnaudos šildymui sumažėtų apie 65,77 %) Statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, apmokėjimas 8 81,8 nuo 19 07,21 17,68% Klimato kaitos specialiojoje programoje, šios programos lėšomis prioriteto tvarka Vyriausybės nustatytais terminais papildomai kompensuojama 20% investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 0%, palyginti su skaičiuojamomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo. Neįgyvendinus projekto iki parama gali sumažėti iki 15 proc. Valstybės parama iš viso***: Nurodomi investicijų sumos procentai. Valstybės apmokama dalis iš viso sudarytų 79 15,7 6,06% 6% nuo tel.: , faks , 26

27 * Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma. bendros investicijų sumos, kuomet apmokama dalis energijos taupymo priemonėms yra 5%. ** Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą. ***Toliau skaičiavimuose, padalinimuose įvertinta tik 5% valstybės parama energiją taupančioms priemonėms. PASTABA: *Projekto parengimo išlaidų apmokama dalis 50 procentų išlaidų, skirtų atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti, įskaitant projekto autorinę priežiūrą, tačiau apmokama dalis neturi viršyti 8 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos statybos rangos darbų sutartyje. Kai pritaikomi tipiniai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM; *Statybos techninės priežiūros išlaidų apmokama dalis - 50 procentų išlaidų statybos techninei priežiūrai vykdyti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, tačiau ši kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos statybos rangos darbų sutartyje. * Projekto administravimo išlaidų apmokama dalis procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,1 Eur/m 2 per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM iki (,5 mėn.), po šios datos apmokama 50 proc. (20,5 mėn.). Valstybės parama modernizacijos priemonėms ,97 Eur (5 % nuo energiją taupančių priemonių 19 07,21 Eur, o lengvatinis kreditas gali būti skiriamas visai statybos-rangos sumai , Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui 1,7 Eur/m2/mėn. (apskaičiuojama pagal formulę, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo (Žin., 2009, Nr ; 2011, Nr ) 2. punkte). 11. didžiausios mėnesinės įmokos dydis, apmokant kreditą ir palūkanas, ar finansuotojo vardu skolintos lėšos projektui parengti ir įgyvendinti, taip pat projekto administravimo ir (ar) kredito aptarnavimo išlaidos - 1,7 Eur/m2/mėn. Šis dydis apskaičiuojamas Tvarkos aprašo 2 punkte nurodyta tvarka; tel.: , faks , 27

28 Lietuvis Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo (Žin., 2009, Nr ; 2011, Nr ) 2. punkte). Didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (įskaitant kredito grąžinimą ir palūkanas) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti patalpų naudingojo ploto 1 m² naudingojo ploto (lt/m²/mėn.): I=((Ee-Ep) Ke/12) K Kp, Eur/m²/mėn. I= 1,7 Eur/m²/mėn. Kur, I didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m²/mėn); Ee skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą 00,17 kwh/m²/metus Ep skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą 102,7 kwh/m²/metus ; Ke šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną 0,062 Eur/kWh ; Kp šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas 1,; K koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis: K=(len+lkt)/len K= 1,02 Čia: len daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytų namo energinį efektyvumą didinančių priemonių pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos LRV 200 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 121 (Žin., 200, Nr 1-525; Žin., 2005, Nr ; 2008, Nr ; 2009, Nr ; 2010, Nr priedą, kaina 19 07,21 Eur lkt daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytų kitų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo programos priedą, kaina 18,5 Eur. Jeigu skirtumas tarp skaičiuojamųjų ir faktinių šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui yra reikšmingas, viršija 15 procentų, tuomet skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų rodikliai E e ir E p gali būti nustatomi vadovaujantis faktiniu šiluminės energijos sąnaudų rodikliu, nurodytu Tvarkos aprašo 1 priedo lentelės 5.1. punkte. Tuomet : Ee = Ef, kwh/m², o Ep = Ef x(1-es), Kur: E f faktinės šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos Tvarkos aprašo 1 priedo lentelės es skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimo, palyginus su esama padėtimi, procentinė dalis, nurodyta Tvarkos aprašo 1 priedo 5 lentelės 7. punkte. tel.: , faks , 28

29 11.. Orientacinis kredito grąžinimo ar finansuotojo vardu skolintū lėšų išmokėjimo terminas:. 20 metų ir 00 mėnesių (viso 20 mėn) Preliminarus lėšų (investicijų) paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams (neįskaitant valstybės paramos) 10 lentelė. Eil. Nr Buto ar kitų Investicijų Prelimi Kredito patalpų suma, narus Patalpų suma numeris atėmus mėnesin naudingasis (atėmus Pasta ar kitas valstybės ės ar bendrasis valstybės bos indenti paramą plotas, m² įmokos fikavi (5%)*, paramą), dydis, mo Eur Eur Investicijų suma, Eur Eur/m2 požymis Bendroji Individuali Iš viso Paslaugų 0, ,7 0, ,7 58,0 20,9 0,79 1 7, ,9 58, ,8 6 85, ,72 1, , ,90 0, , , ,8 0,95 50,7 65, , ,60 0,00 58, , , , , , ,0 0,95 0,98 A 9, ,50 88, , ,9 6 27,2 0, , ,71 0, ,71 11, ,6 0, , ,81 0, , , ,69 0, , ,6 1 90, , , ,0 1,0 8 66, ,19 0, , , ,1 0, , ,0 0, , , ,99 0, , ,7 0, ,7 1 11, ,9 0, , ,97 0, , , ,17 0, , ,81 0, , , ,69 0,95 1 2, ,0 0, ,0 69,9 65,8 0,79 Viso: 816, ,15 71, ,9 10 8, ,22 0,95 *Lentelės 7 grafa - neeįskaitant valstybės paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos įstatymą. ** Į lentelės 8 grafą neįrašoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijų plano rengimo metu užsakovas yra pateikęs duomenis apie butų ar kitų patalpų savininkus, kurie numato jiems tenkančią investicijų dalį apmokėti savo lėšomis. *** Lentelės 5 grafa - langų keitimas, balkonų stiklinimas butuose, automatinės oro pritekėjimo langų grotelės tel.: , faks , 29

30 12. INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 punkte nurodyta metodika. 11 lentelė. Investicijų ekonominio įvertinimo rodikliai Eil. Nr. Rodikliai Mato Rodiklio reikšmė Pastabos Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas pagal suvestinę kainą metais 26,17 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta paskola be paramos energiją taupančiom priemonėm atėmus valstybės paramą metais 16,1 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta parama taupančiom priemonėm ir paskola Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas pagal suminę kainą metais 25,76 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta paskola be paramos energiją taupančiom priemonėm tel.: , faks , 0

31 atėmus valstybės paramą metais 15,7 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta parama taupančiom priemonėm ir paskola Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas pailiustruotas grafiškai, parodant santykinius šiluminės energijospokyčius iki ir po projekto įgyvendinimo Santykiniai šilumos energijos pokyčiai, kwh/m2 50 Šilumos suvartojimas šildymui ,19 159,2 00,17 102,7 Prieš modernizaciją Po modernizacijos Šildymas Investicijų išmokėjimas Sutaupymas Sutaupymai po modernizacijos siekia 8,19 kwh/m², arba 12,72 proc. Tai reikškia, kad gyventojų išlaidos po modernizacijos šildymui ir kreditui padengti nebus didesnės negu, kad dabar gyventojai patiria išlaidas mokėdami už šildymą iki modernizacijos. Su sąlyga, kad po modernizacijos šilumos kaina išliktų tokia pati. tel.: , faks , 1

32 Priedas Nr. 1. CO 2 mažinimo skaičiavimai 12 lentelė. Metinis šiluminės energijos suvartojimo sumažinimas (sutaupymas) Taršos faktoriaus reikšmė Metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas Projekto vertinamasis laikotarpis Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas MWh/metus tco2e/mwh tco2e/metus metais tco2e (A) 172,2 (B)1 0,2 (C) = (A) x (B) 0,1 (D)2 25 (E) = (C) x (D) 100,29 Pastaba: išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimas įvertintas pastato naudingojo ploto atžvilgiu 872,1 m². Priedas Nr. 2. Investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams Preliminarus investicijų paskirstymas patalpų savininkams nustatomas pagal 9 ir 10 lentelių Apskaičiuojant investicijų paskirstymą svarbu įvertinti patalpų savininkų galimybes dalyvauti nuosavomis lėšomis. Nustatant nuosavų ir skolintų lėšų poreikį, būtina įvertinti, kad iš nuosavų lėšų turi būti apmokėtos pradinės Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir investicijų planas) parengimo išlaidos, ir įvertinti, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo [1] numatyta valstybės parama bus teikiama kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus Projektą. 1 lentelė. (Nevertinant paskolos palūkanų ir valstybės paramos sumos) Eil. Nr Preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo patalpų savininkams Buto Nr. ar buto tipas Patalpų naudingasis plotas, m² Paslaugų 0,27 1 7,5 2 66,2 50,7 65,62 A 9,9 5 66, ,7 7 65, ,1 9 50, , , ,7 Investicijų suma, Eur 6 87, , , , , , , , , , , , , ,81 Iš jos Nuosavos lėšos (įnašas), Eur Finansuotojo lėšos (kreditas), Eur 819, , , , 1 798, ,91 1 7,0 12 1, , , , , , ,95 1 7,0 12 1, , , , ,7 1 75, , , , , ,56 1 7,0 12 1,78 tel.: , faks , 2

33 15 1 2, ,0 88,2 6 82,79 Viso: 816, , , ,57 1 lentelė. (Įvertinus paskolos palūkanas ir valstybės paramos sumą) Iš jos Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų naudingasis plotas, m² Investicijų suma, Eur Nuosavos lėšos (įvertinus valstybės paramą projekto parengimui), Eur Finansuotojo lėšos (kreditas su palūkanomis bei įvertinus valstybės paramą 5 proc. statybos darbams)*, Eur Paslaugų 1 2 A Iš viso: 0, ,26 7,5 7, ,87 6,55 66, ,29 82,8 50, ,15 62,92 65, ,0 81,9 9,9 8 99,65 9,52 66, ,6 82,09 50, ,15 62,92 65, ,2 81,51 66, ,99 82,7 50, ,9 62,99 76, ,20 9,27 66, ,2 82,6 50, ,15 62,92 2, ,72 0, 816, , , 5 750, , , , , , , , , , , , , , , ,28 *Paskaičiuota įvertinus lengvatinį kreditą su % metinėmis palūkanomis, paskolos terminas 20 metų. 15 lentelė. Preliminarūs mokėjimai atskiriems butams (butų tipams) Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų naudin gasis plotas m² Nuosavos lėšos, Eur Finansuoto jo lėšos, Eur (kreditas rangos darbams) Palūkanos, Eur ( %, paskola 20 metų, anuitetų metodas) Viso su palūka nomis, Eur Mokėti vidutiniš kai per mėnesį (kreditas + palūka nos), Eur Valsty bės kompensa cija (15 proc. EA priemo nėms Eur Valstybės kompensacija ( proc. EA priemo nėms Eur Paslaugų 0,27 819, , , ,6 1 7, , , 20, , , , ,91 5 9, ,06 50,7 1 7,0 12 1,78 085, , 65, , , , ,59 A 9, , , , ,2 5 66, , ,95 5 0,6 21, ,7 1 7,0 12 1,78 085, , 7 65, , , , , , , ,7 5 8, , , , ,8 090,9 16 6, , , , ,8 2 61, , , , , , ,7 1 7,0 12 1,78 085, , 1 2,61 88,2 6 82, , ,82,7 5,68 89,62 68,5 91,58 8,92 89,1 68,5 96,8 89,60 102,56 89,89 68,5 5,95 88, ,01 2 8, 1 820, 2 6, ,8 2 75, , 2 566,7 2 82,98 68, ,9 tel.: , faks , ,5 2 90, , 952,5 2 06,09, ,12 27, ,25 00,6 5 51,86 27, , ,28 252,7 6 6, ,86 27, ,58

34 Iš viso: 816, , ,57 65, , , , ,97 Pastaba: paskaičiuota, kad modernizacijos priemonėms iš pradžių suteikiamas lengvatinis kreditas, o tik po to gali būti suteikta 20% valstybės parama energiją taupančioms modernizacijos priemonėms, projekto parengimui ir rangos darbų techninei priežiūrai gali būti suteikta 50 proc. parama ir 100% valstybės parama (iki ) projekto administravimo (ne daugiau kaip 0,10 Eur/mėn. be PVM naudingojo ploto atžvilgiu skaičiuojant ir neilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui). Įvertinus valstybės paramą: projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, projekto administravimo, energiją taupančioms modernizacijos priemonėms, lengvatinį kreditą ir paskolos palūkanas % (paskolos trukmė 20 metų, anuitetų metodas), vidutiniškai mokėti per mėn. 0,95 Eur/m² ( ,28 ) /20 / 816,1 = 0,95 Ši vidutinė įmoka už kreditą 0,95 Eur/m², neviršija didžiausios daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmokos tenkančios patalpų savininkų naudingojo ploto 1 Eur/m²/mėn 1,7 Eur/m² Kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka, skirta daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti: Lt/m²/mėn Kur, Km = Pr/l = 27,09 / 85 = 0,19 Eur/m² Km kaupiamojo įnašo mėnesinis tarifas, Eur/m² patalpų naudingojo ploto, (turi būti ne didesnė kaip 0,2 Eur/m2/mėn.); Pr būtinų sukaupti lėšų projekto parengimo, techninės priežiūros, administravimo ir rangos konkursų organizavimo išlaidoms apmokėti lyginamoji dalis numatomų investicijų apimtyje būti mažinamas; 27,1 Eur/m², jei gyventojai yra sukaupę lėšų šis dydis gali l lėšų kaupimo trukmė mėnesiais, kuri pasirenkama įvertinus Kmmax dydį, turi būti ne mažesnė, kaip apskaičiuota pagal formulę: l³i Pr/Kmmax 27,09 / 0,2 = 8,6 ~ 85 ( 7 metai 1 mėn.) Kmmax Vyriausybės nustatytas didžiausias kaupiamojo įnašo tarifas, 0,2 Eur/m² (ši įmoka gali būti ir didesnė negu 0,2 Eur/m² jei atskiru susitarimu butų ir kitų patalpų savininkai nusprendžia kitaip). Pastaba: lėšų kaupimo trukmė įvertinta visoms išlaidoms tenkančioms projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, administravimo išlaidoms ( 0,00 ). Lėšų kaupimo trukmė šioms išlaidoms padengti gali būti mažinama atsižvelgiant į patalpų savininkų iki šiol sukauptas (ar jau turimas) lėšas. tel.: , faks ,

35 16 lentelė. Preliminarūs mokėjimai atskiriems butams ir kitos paskirties patalpoms įvertinus valstybės subsidiją energiją taupančioms priemonėms Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų naudin gasis plotas m² Mokėti viduti niškai per mėnesį (kredi tas + palūka nos), Eur Valstybės kompensa cija(15 proc. EA priemo nėms), Eur Mokėti vidutiniškai per mėnesį (kreditas + palūkanos įvertinus subsidiją 15%), Eur Valstybės kompensacija (0 proc. EA priemonėms),e ur Mokėti vidutiniškai per mėnesį (kreditas + palūkanos įvertinus subsidiją 0%), Eur Valstybės kompensacija (5 proc. EA priemonėms), Eur Mokėti vidutiniškai per mėnesį (kreditas + palūkanos įvertinus subsidiją 5%), Eur Paslaugų 0,27 5,0 88,18 1 7,5 56, , ,2 9,07 2 8, 50,7 71, , 65,62 95,98 2 6,96 A 9,9 51, ,8 5 66,19 9,7 2 75, ,7 71, , 7 65,72 100, ,7 8 66,1 9, , ,79 71, , ,01 107, , ,62 9,5 2 90, ,7 71, , 1 2,61 8,1 952,5 Iš viso: 816,1 1 19, ,1 0, ,7 8, ,0 80,85 766,67 61,75 60,67 82,7 87,9, ,69 80,57 750,17 61,75 60,67 86,55 5 1,9 80,8 765,95 61,8 6,97 92,5 5 5,90 81,10 781,02 61,75 60,67 2, ,07 988, ,26 25, ,09 2,96 0,5,7 7,71 67, ,12 6,2 51,66 27,5 8,29 68, ,25 6,5 7,19 00,6,79 67,0 5 51,86 6,01 51,66 27,5 8,29 72, ,07 67,57 67, ,28 6,22 51,72 252,7 8,5 77,0 6 6,05 72,6 67, ,86 6,2 51,66 27,5 8,29 27, ,58 25,81 826, ,97 772,76 17 lentelė. Preliminarūs mokėjimai atskiriems butams įvertinus 5 proc. valstybės subsidiją energiją taupančioms priemonėms Eil. Nr Buto Nr. ar buto tipas Paslaugų 1 2 A Iš viso: Patalpų naudin gasis plotas m² 0,27 7,5 66,2 50,7 65,62 9,9 66,19 50,7 65,72 66,1 50,79 76,01 66,62 50,7 2,61 816,1 Projekto parengimo išlaidos, Eur Rangos darbai, Eur Subsidija 5 proc., Eur Kreditas (ranga + projekto įgyvendini mas) įvertinus subsidiją, Eur 819, , ,09 20, , ,, , , , , ,8 1 7,0 12 1,78 27, , , , , , , ,27 00,6 6 27, , , , ,6 1 7,0 12 1,78 27, , , , , , , , , ,1 1 75, ,8 252, , , ,00 6 6, ,9 1 80, , , ,17 1 7,0 12 1,78 27, ,69 88,2 6 82, ,58 65, , , , ,22 Palūkanos įvertinus subsidiją, Eur Eur/mėn. Butui 1 0, ,72 2, , ,2 7,71 77, ,91 6, , ,2 8,29 86, ,02 6, , ,1,79 761, ,6 6, , ,2 8,29 0, ,7 67,57 77, ,6 6, , ,9 8,5 18, ,9 72,6 785, ,61 6, , ,2 8, , ,28 25, ,06 Viso su palūkanomis, Eur ,28 772,76 tel.: , faks , 5

36 Priedas Nr.. Kainų apskaičiavimo pagrindimas 18 lentelė. Kainų apskaičiavimo pagrindimas Renovacijos priemonės Darbų kiekiai Įkainiai, Eur Energiją taupančios priemonės 1 Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas Normatyvai Šildymo sistemos prietaisų keitimas naujais su termostatiniais ventiliais ir galvomis. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra gamykliškai apribotas (16-21 C) 6 166,10 Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas 121,6 m Šildymo sistemos stovų keitimas - dvivamzdė sistema 9,00 m 0,55 1,8 Ant šildymo sistemos stovų įrengiami automatiniai balansiniai ventiliai su slėgio perkryčio reguliavimu ,7 Uždaromieji ventiliai ant šildymo sistemos stovų Butuose šiluminės apskaitos vedimui įrengiami šilumos kiekio dalikliai ant radiatorių, Šilumos kiekio daliklių duomenų nuskaitymo įrenginiaiskoncentratoriais montuojamais laiptinėse (~2 ), su ir centriniu duomenų surinkimo skydu (~1 ). Sistema turi būti su nuotoline duomenų nuskaitymo įranga ir informacijos perdavimu į eksploatuojančią įmonę ,17 162,0 Karšto vandens magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas 50,00 m 0,55 tel.: , faks , 6

37 Termobalansinių cirkuliacijos ventilių su dezinfekcijos moduliu ir termometru ant karšto vandens tiekimo stovų įrengimas 202,7 2 Uždaromieji ventiliai ant karšto vandens tiekimo stovų 12 2,17 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas Vėjo turbinų ant natūralios traukos vėdinimo kaminėlių įrengimas 2, 2 86,89 Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas.1. Sutapdinto stogo perdangos, balkonų stogelių (pagal poreikį ir įrengimas viršutiniuose aukštuose) ir parapetų (0,6 m aukščio) apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, naujos hidroizoliacinės stogo dangos įrengimas, parapetų skardinimo, kaminėlių skardinimo darbai ir kt 56,99 m2 82,5 Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą.1. Fasadinių sienų apšiltinimas iš išorės termoizoliacijos plokštėmis, fasadą tinkuojant dekoratyviniu tinku 1 179,86 m2 81, Sienų balkonuose apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, tinkuojant dekoratyviniu tinku 16,61 Balkonų ekranų šiltinimas Balkonų perdangų Ia. ir perdangų besiribojančių su išore apšiltinimas iš išorės įrengiant tinko apdailą 7,10 5,09 m2 8,10 m2 75,0 m2 2,88 tel.: , faks , 7

38 Stiklo blokelių sienos demontavimas, angos užmūrinimas ir apšiltinimas kartu su išorinių lauko sienų šiltinimu Cokolio ir pamatų 0,60 m gylio šiltinimas Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Butų langų keitimas Rūsio langų keitimas 1,87,2 m2 m2 1,2 129,51 Laiptinės langų keitimas Rūsio lubų šiltinimas Rūsio lubų šiltinimas Buitinių nuotėkų sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas (ar) pertvarkymas Magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas 0,00 m 2,60 Geriamojo vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas (ar) pertvarkymas Geriamojo vandens tiekimo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas,06 81,66 Balkonų stiklinimas "" m 2 1,8 95, m2 1,2 m2 1,2 m2 127, 695,09 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams Tamburo durų keitimas 2,58 m2 219,82 m 2,88 0,00 m 51,01 Numatomų investicijų preliminarūs dydžiai nustatyti remiantis: UAB Sistela 2016 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai ; apklausos būdu. tel.: , faks , 8

39 II VARIANTAS 6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS lentelė. Numatomi priemonių techniniai- energiniai rodikliai* Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Trumpas priemonės aparšymas, nurodant konstrukcijų sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikos ir pan.* Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m 2 K) ar mato Darbų kiekis Energijos efektyvumą didinančios priemonės 5 Šildymo sistemos renovacija vienvamzdės šildymo sistemos į dvivamzdę lygiažiedę (kolektorinę su apskaita) : Šildymo sistemos prietaisų keitimas naujais su termostatiniais ventiliais ir galvomis. Butuose prie radiatorių montuojami termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra gamykliškai apribotas (16-21 C) Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas m 50, Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (vadovaujantis Aprašo V..p.) Ant šildymo sistemos stovų įrengiami automatiniai balansiniai ventiliai su slėgio perkryčio reguliavimu Naujų šildymo sistemos stovų įrengimas Uždaromieji ventiliai ant šildymo sistemos stovų m 75, Šilumos kiekio skaitiklių butuose įrengimas su aprišimo mazgu, reguliavimo ir uždarymo armatūra Naujų šildymo sistemos vamzdynų išvedžiojimas butuose m 826,00 tel.: , faks , 9

40 Karšto vandens magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas m 50, Termobalansinių cirkuliacijos ventilių su dezinfekcijos moduliu ir termometru ant karšto vandens tiekimo stovų įrengimas Uždaromieji ventiliai ant karšto vandens tiekimo stovų įrengimas kompl Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas (vadovaujantis Aprašo V..p.) Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas Mini rekupercinės sistemos butuose Sutapdinto stogo perdangos, balkonų stogelių (pagal poreikį ir įrengimas viršutiniuose aukštuose) ir parapetų (0,6 m aukščio) apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, naujos hidroizoliacinės stogo dangos įrengimas, parapetų skardinimo, kaminėlių skardinimo darbai ir kt Fasadinių sienų apšiltinimas iš išorės termoizoliacijos plokštėmis, fasadą tinkuojant dekoratyviniu tinku Sienų balkonuose apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, tinkuojant dekoratyviniu tinku Balkonų ekranų šiltinimas Balkonų perdangų Ia. ir perdangų besiribojančių su išore apšiltinimas iš išorės įrengiant tinko apdailą Angokraščių apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis Cokolio apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, įrengiant tinkuojamą fasadą Pamatų iki 0,60 m gylio apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis ne didesnis kaip 0,25 W/m²K, m² 2 ne didesnis kaip 0,16 W/m²K, m² 56,99 ne didesnis kaip 0,20 W/m²K, m² 1179,86 16,61 7,10 5,09 18,75 159,88 9,00 tel.: , faks , 0

41 Prieš apšiltinimo darbus atliekami sienų pažeistų konstrukcijų ir balkonų konstrukcijų defektų pašalinimo darbai. Termoizoliacijos sluoksnio storis priklauso nuo šiltinimo medžiagų šilumos laidumo koeficiento. Nuogrindų sutvarkymo darbai. Esamų lokalinių įrenginių, vamzdžių, tinklų atitraukimo nuo sienos darbai, įvertinus, kad gali reikėti ir techninių sąlygų Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar Balkonų stiklinimas pagal vieningą lodžijų konstrukcijos projektą, su oro priekėjimo grotelėmis, sustiprinimą ir (ar) lodžijų konstrukcijų stiprinimo darbai naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Tambūro durų keitimas Laiptinių lauko durų ir tambūro durų Laiptinių lauko įėjimo aikštelių remontas, keitimas, įskaitant pritaikant neįgaliųjų poreikiams. susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų Senų durų rėmų išėmimas, naujų rėmų remontą ir pritaikymą įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, neįgaliųjų poreikiams sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas, susiję apdailos darbai. ne didesnis kaip 1, , Butų langų keitimas 1, Laiptinės langų keitimas 1, Butų ir kitų patalpų langų keitimas į Rūsio langų keitimas Stiklo blokelių sienos demontavimas ir lango įdėjimas ne didesnis kaip 1,0 W/m²K, m²,2,06 tel.: , faks , 1

42 langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Senų langų keitimas plastikinių rėmų su stiklo paketu langais senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas, plastikinių blokų įstatymas į sienų šiltinimo izoliacinį sluoksnį, siekiant išvengiant šiluminių tiltelių nuostolių, reguliavimas ir tvirtinimas, palangių lentų įstatymas, sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas Rūsio perdangos šiltinimas Perdangos virš nešildomo rūsio šiltinimas rūsio lubų šiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, apdailos sluoksnio įrengimas * Įrenginiai, darbai turi atitikti Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus ne didesnis kaip 0,25 W/m²K, m² * Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR :201 Pastatų energinio naudingumo projektavimas, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 201 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909 (Žin., 201, Nr ). Pagal daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašą:. Jeigu Investicijų plane numatytas namo šildymo sistemos atnaujinimas, Statinio projekte, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr ), turi būti numatytas termoreguliatorių butuose ir kitose patalpose įrengimas. Jeigu apšiltinamos išorinės sienos, keičiami langai, būtina numatyti šildymo sistemos subalansavimą pagal pasikeitusius šilumos poreikius, patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymą pagal normatyvinius reikalavimus. 7. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO NUSTATYMAS 95, 5 lentelė. Eil. Nr. Rodikliai Pastato energinio naudingumo klasė Mato Klasė Esama padėtis D Kiekis Numatomas 5 C 7.2. Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui kwh/m²/metus 00,17 9, Iš jų pagal energiją taupančias Fasadinės sienos (ir cokolis) Stogas kwh/m²/metus Perdanga kuri ribojasi su išore Perdanga virš nešildomo rūsio kwh/m²/metus Atitvaros kurios ribojasi su gruntu kwh/m²/metus kwh/m²/metus 1,7 kwh/m²/metus 0,58 20,5 25,57,81 0,22,8 2,0 0,00 0,00 tel.: , faks , 2

43 Grindys ant grunto kwh/m²/metus Horizontaliai pakraščiuose apšiltintos grindys ant grunto Vertikaliai pakraščiuose apšiltintos grindys ant grunto kwh/m²/metus kwh/m²/metus,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2, Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintos grindys ant grunto kwh/m²/metus 0,00 0, Šildomo rūsio atitvaros kurios ribojasi su gruntu kwh/m²/metus Langai kwh/m²/metus Lauko durys kwh/m²/metus Pastato ilginiai šiluminiai tilteliai kwh/m²/metus Dėl išorinių durų varstymo kwh/m²/metus Vėdinimas kwh/m²/metus Dėl viršnorminės oro infiltracijos kwh/m²/metus Šilumos pritekėjimai iš išorės Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastate kwh/m²/metus Energijos sąnaudos pastato šildymui: kwh/m²/metus Skaičiuojamasis namo šildymo sistemos naudingumo koeficientas Viso šilumos nuostoliai įvertinus šildymo sistemos ir šilumos šaltinio nvk. 0,00 kwh/m²/metus -25,29 kwh/m²/metus 0,8,79 2,99 2,21 50,0 2,85 0,8 0,2 2,0 20,92 27,80 21,1-2,96-1,12-1,12 275,20 9,75 0,92 00,17 0,00 1,01 9, Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas,* palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) procentais - 68, Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) kwh/m2/metus - 206, Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą** Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą visam namui Išmetamo ŠESD (CO2 ekv.) kiekio sumažėjimas Eur/m2/metus Eur/metus tonų/metus Pastaba: pastato energijos sąnaudos šildymui įvertintos šildomo ploto atžvilgiu įskaitant laiptinių plotą , ,98 1,96 872,1 m², tel.: , faks ,

44 * Šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas apskaičiuojamas pagal formulę (S e S p ) : S e x 100, kur S e esamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto skiltyje, S p planuojamos šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto 5 skiltyje. ** Energijos vertė nustatoma pagal esamos padėties vidutinę metinę šilumos kainą konkrečioje vietovėje ir šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimo rodiklį, urodytą 5 lentelės 7. punkto 5 skiltyje 206,2 kwh/m2/metus. Šilumos kaina 6,2 ct/kwh ct/kwh su PVM pagal UAB Litesko filialo "Palangos energija" vidutinę šilumos kaina gyventojams nuo *** Įvertinta pagal pastato energinio naudingumo vertinimo metodiką STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. **** Įgyvendinus visas energiją taupančias priemones, aprašytas lentelėje, šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO 2 sukeliančių dujų CO2 ekv išmetimai į aplinką sumažėtų 1,96 tco2e/metus. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD) (CO2 ekv), kiekio sumažinimo skaičiavimas (kai šiluma tiekiama centralizuotai) pateiktas Priede Nr matosi visas pastato šilumos nuostolių balansas tame tarpe ir šiltinamų atitvarų įtaka šilumos nuostolių per jas sumažėjimui. 8. PRELIMINARIOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ KAINOS 6 lentelė. Eil. Nr Energijos efektyvumą didinančios priemonės: Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas 6 90,7 5, Šildymo sistemos prietaisų keitimas naujais su termostatiniais ventiliais ir galvomis. Butuose prie radiatorių montuojami termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra gamykliškai apribotas (16-21 C) Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas Ant šildymo sistemos stovų įrengiami automatiniai balansiniai ventiliai su slėgio perkryčio reguliavimu Priemonės pavadinimas Uždaromieji ventiliai ant šildymo sistemos stovų Šilumos kiekio skaitiklių butuose įrengimas su aprišimo mazgu, reguliavimo ir uždarymo armatūra. Naujų šildymo sistemos vamzdynų išvedžiojimas butuose Preliminari kaina. Iš viso, Eur 7 60, , Naujų šildymo sistemos stovų įrengimas 2 1,85 82, , ,1 Eur/m² (naudingojo ploto) 9,6 2,8 912,0 1,12 2,96 0,7 10,6 1,65 tel.: , faks ,

45 Karšto vandens magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas 2 027, 2, Termobalansinių cirkuliacijos ventilių su dezinfekcijos moduliu ir termometru ant karšto vandens tiekimo stovų įrengimas 608,20 0, Uždaromieji ventiliai ant karšto vandens tiekimo stovų Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas 278, , ,6 0, 22,02 1, Mini rekupercinės sistemos butuose įrengimas 16 9,6 20, Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas 29 66,8 6, Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą ,9 16, Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 1 90,18 1, Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 1 62,69 1, Tambūro durų keitimas Laiptinių lauko įėjimo aikštelių remontas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams ,56 567,1 0,69 1, Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Rūsio perdangos šiltinimas Iš viso: 925,27 18, ,81 6,0,8 26,60 tel.: , faks , 5

46 6.1. lentelė. Individuali investicija butams Eil. Nr. Buto Nr. Patalpų naudingas plotas, m² Langai, balkono durys Kiekis, Investicijos, Eur Mini rekuperaciniai įrenginiai Kiekis, Investicijos, Eur Balkonų stiklinimas butuose Bėginiai metrai, m Investicijos, Eur 1 Paslaugų 0,27 0 0, ,68 0,00 0, ,5 2 58, ,68 0,00 0, ,2 0 0,00 159,0 0,00 0,00 50,7 0 0, ,72 0,00 0, , ,89 159,0 0,00 0,00 6 A 9,9 1 88, ,68 0,00 0, ,19 0 0,00 159,0 0,00 0, ,7 0 0, ,72 0,00 0, ,72 0 0,00 159,0 "+" 190, ,1 0 0,00 159,0 0,00 0, ,79 0 0, ,72 0,00 0, ,01 0 0,00 159,0 0,00 0, ,62 0 0,00 159,0 0,00 0, ,7 0 0, ,72 0,00 0,00 Viso: 816, ,06 169,6 190,18 Iš viso investicija: 20 0,59 Numatomų investicijų preliminarūs dydžiai nustatyti remiantis pagal UAB Sistela 2016 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai ir "Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos". Atskirų modernizacijos (atnaujinimo) priemonių santykinės kainos Eur/m² paskaičiuotos bendrojo naudingojo ploto atžvilgiu 816,1 m² tel.: , faks , 6

47 9. PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAINA 7 lentelė. Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, Eur Statybos darbai, iš viso ,81 Santykinė kaina, Eur/m² 26,60 Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą ,81 26,60 didinančioms priemonėms Kitos atnaujinimo priemonės Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto 9.2. įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) 9.. Statybos techninė priežiūra 9.. Projekto administravimas Galutinė suma: 0, ,0 0, , ,25 0,00 21,09 5,27 2,90 292,86 Pastaba: Valstybės apmokama dalis statybos rangos darbams energijos didinančioms priemonėms, projekto parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui gali gauti patalpų savininkai (naudingas plotas 816,1 m²). Statybos darbai visos energiją taupančios ir kitos modernizavimo priemonės ,81 Eur Projekto rengimas 17 21,0 Eur techninis darbo projektas, projekto įgyvendinimo priežiūra, kurią vykdo projekto vadovas (priimta 8 proc. nuo rangos darbų kainos), investicinio plano paruošimas kartu su energinio naudingumo sertifikavimu prieš ir po pastato atnaujinimo (modernizacijos). Statybos techninė 0,58 Eur (priimta 2 proc. nuo rangos darbų kainos). Projekto administravimas 2 70,56 Eur (administravimo išlaidų remiama dalis yra skaičiuojama 2 mėnesių laikotarpiui ir gali būti ne daugiau kaip 0,10 Eur/mėn. be PVM naudingojo ploto atžvilgiu. tel.: , faks , 7

48 10. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS 8 lentelė. Eil. Nr Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas A etapas: Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams Darbų pradžia (metai, mėnuo) Preliminari rangos darbų pradžia Darbų pabaiga (metai, mėnuo) Preliminari rangos darbų pabaiga Pastabos Rangos darbus planuojama įgyvendinti iki numatytos rangos darbų pabaigos Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Rūsio perdangos šiltinimas B etapas nenumatytas. Visos modernizavimo (atnaujinimo) priemonės bus įgyvendintos vienu etapu. tel.: , faks , 8

49 11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS 9 lentelė. Eil. Nr Lėšų šaltiniai 2 Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu Planuojamos lėšos Suma, Eur Procentinė dalis nuo visos sumos, % Pastabas Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 1 012, 0,2% Patalpų savininkų nuosavos lėšos projekto parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo išlaidoms Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos* Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kitos paramos tiekėjo lėšos) Iš viso: ,75 9,51% ,08-5,07% ,26 100% - - Lengvatinis kreditas nuo finansavimo sutarties pasirašymo turėtų būti sunaudotas per 2 mėnesius (suteikiamas tik modernizacijos priemonėms). Suteikiamas rangos darbams, techniniam darbo projektui ir rangos darbų techninei priežiūrai. Priimtas sprendimas dėl investicinio plano tvirtinimo Rangos darbai su projektavimu nupirkti , apmokami 50 %. Techninė priežiūra nupirkta apmokama 50 proc. Administravimo išlaidos skaičiuojamos nuo , ir iki apmokamos 100 % (,5 mėn.), po šios datos 50 % (20,5 mėn.). tel.: , faks , 9

50 Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos apmokant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: Projekto parengimo išlaidų apmokėjimas 8 607,15 8 % nuo ,81,60% Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė ir sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 procentų (įgyvendinus projektą būtų pasiekta C energinio naudingumo klasė, šilumos sąnaudos šildymui sumažėtų apie Statybos techninės priežiūros išlaidų apmokėjimas 2 151,79 2 % nuo ,81 0,90% 68,77 %). Apmokamos 50 % nuo Projekto administravimo išlaidų apmokėjimas 1 58,1 0,57% Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė ir sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 procentų (įgyvendinus projektą būtų pasiekta C energinio naudingumo klasė, šilumos sąnaudos šildymui sumažėtų apie 68,77 %). Apmokamos 100 % iki (,5 mėn), bet ne daugiau kaip 0,10 Eur/m² be PVM ir neilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui. Po šios datos apmokamos 50 proc. (20,5 mėn.) tel.: , faks , 50

51 Statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, apmokėjimas 2 276,82 nuo ,81 1,50% 15 proc. valstybės parama taupančiom priemonėm, kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė ir sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 procentų (įgyvendinus projektą būtų pasiekta C energinio naudingumo klasė, šilumos sąnaudos šildymui sumažėtų apie 68,77 %) Statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, apmokėjimas Valstybės parama iš viso***: 05,76 nuo , ,66 18,00% 6,57% Klimato kaitos specialiojoje programoje, šios programos lėšomis prioriteto tvarka Vyriausybės nustatytais terminais papildomai kompensuojama 20% investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 0%, palyginti su skaičiuojamomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo. Neįgyvendinus projekto iki parama gali sumažėti iki 15 proc. Nurodomi investicijų sumos procentai. Valstybės apmokama dalis iš viso sudarytų 7% tel.: , faks , 51

52 Valstybės parama iš viso***: 87 29,66 6,57% nuo bendros investicijų sumos, kuomet apmokama dalis energijos taupymo priemonėms yra 5%. * Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma. ** Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą. ***Toliau skaičiavimuose, padalinimuose įvertinta tik 5% valstybės parama energiją taupančioms priemonėms. PASTABA: *Projekto parengimo išlaidų apmokėjimas 50 procentų išlaidų, skirtų atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti, įskaitant projekto autorinę priežiūrą, tačiau šis apmokėjimas neturi viršyti 8 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos statybos rangos darbų sutartyje. Kai pritaikomi tipiniai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM; *Statybos techninės priežiūros išlaidų apmokėjimas - 50 procentų išlaidų statybos techninei priežiūrai vykdyti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, tačiau šis apmokėjimas neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos statybos rangos darbų sutartyje. * Projekto administravimo išlaidų apmokama dalis procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,1 Eur/m2 per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM iki (,5 mėn.), po šios datos apmokama 50 proc. (20,5 mėn.). Valstybės parama modernizacijos priemonėms ,58 Eur (5 % nuo energiją taupančių priemonių ,81 Eur, o lengvatinis kreditas gali būti skiriamas visai statybos-rangos sumai 22597,75 Eur 11.. Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam 1,1 Eur/m2/mėn. (apskaičiuojama pagal formulę, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo (Žin., 2009, Nr ; 2011, Nr ) 2. punkte). 11. didžiausios mėnesinės įmokos dydis, apmokant kreditą ir palūkanas, ar finansuotojo vardu skolintos lėšos projektui parengti ir įgyvendinti, taip pat projekto administravimo ir (ar) kredito aptarnavimo išlaidos - 1,1 Eur/m2/mėn. Šis dydis apskaičiuojamas Tvarkos aprašo 2 punkte nurodyta tvarka; tel.: , faks , 52

53 Lietuvis Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo (Žin., 2009, Nr ; 2011, Nr ) 2. punkte). Didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (įskaitant kredito grąžinimą ir palūkanas) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti patalpų naudingojo ploto 1 m² naudingojo ploto (lt/m²/mėn.): I=((Ee-Ep) Ke/12) K Kp, Eur/m²/mėn. I= 1,1 Eur/m²/mėn. Kur, I didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m²/mėn); Ee skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą 00,17 kwh/m²/metus ; Ep skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą 9,75 kwh/m²/metus ; Ke šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną 0,062 Eur/kWh ; Kp šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas 1,; K koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis: K=(len+lkt)/len K= 1,00 Čia: len daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytų namo energinį efektyvumą didinančių priemonių pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos LRV 200 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 121 (Žin., 200, Nr 1-525; Žin., 2005, Nr ; 2008, Nr ; 2009, Nr ; 2010, Nr priedą, kaina ,81 Eur lkt daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytų kitų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo programos priedą, kaina 0,00 Eur Kur: Jeigu skirtumas tarp skaičiuojamųjų ir faktinių šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui yra reikšmingas, viršija 15 procentų, tuomet skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų rodikliai E e ir E p gali būti nustatomi vadovaujantis faktiniu šiluminės energijos sąnaudų rodikliu, nurodytu Tvarkos aprašo 1 priedo lentelės 5.1. punkte. Tuomet : Ee = Ef, kwh/m², o Ep = Ef x(1-es), E f faktinės šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos Tvarkos aprašo 1 priedo lentelės 5.1. punkte tel.: , faks , 5

54 11.. Orientacinis kredito grąžinimo ar finansuotojo vardu skolintū lėšų išmokėjimo terminas:. 20 metų ir 00 mėnesių (viso 20 mėn) Preliminarus lėšų (investicijų) paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams (neįskaitant valstybės paramos) 10 lentelė. Eil. Nr es skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimo, palyginus su esama padėtimi, procentinė dalis, nurodyta Tvarkos aprašo 1 priedo 5 lentelės 7. punkte. Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indenti fikavi mo požymis Patalpų naudingasis ar bendrasis plotas, m² Bendroji Investicijų suma, Eur Individuali Iš viso Investicijų suma, atėmus valstybės paramą (5%)*, Eur Kredito suma, Eur Prelimi narus mėnesin ės įmokos dydis, Eur/m Paslaugų 0, ,2 69, ,91 58,6 510,91 0,8 1 7, , , , , ,8 1, , , , , ,2 12 6,0 1,0 50, , , ,6 9 51,7 9 50,81 1,0 65, , , , , ,75 1,07 A 9,9 8 89, , , , ,18 0, , ,8 1 59, , , 12 2,5 1,0 6 50, , , ,6 9 51,7 9 50,81 1,0 7 65, , , ,9 1 28,6 1 26,85 1, , ,2 1 59, ,6 12 5, ,2 1,0 9 50, , , , , ,17 1, , ,5 1 59,0 22 0,9 1 21, ,18 1, , , , , , ,56 1, , , , ,6 9 51,7 9 50,81 1,0 1 2, , 69,68 7 7,11 876,7 86,0 0,82 Viso: 816, , , , , ,2 1,02 Pasta bos 10 tel.: , faks , 5

55 12. INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 punkte nurodyta metodika. 11 lentelė. Investicijų ekonominio įvertinimo rodikliai Eil. Nr. Rodikliai Mato Rodiklio reikšmė Pastabos Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas (energiją taupančios +kitos priemonės) pagal suvestinę kainą metais 27,26 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta paskola be paramos energiją taupančiom priemonėm atėmus valstybės paramą metais 16,67 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta parama taupančiom priemonėm ir paskola Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas pagal suminę kainą metais 27,26 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta paskola be paramos energiją taupančiom priemonėm tel.: , faks , 55

56 atėmus valstybės paramą metais 16,67 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta parama taupančiom priemonėm ir paskola Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas pailiustruotas grafiškai, parodant santykinius šiluminės energijos pokyčius iki ir po projekto įgyvendinimo. 50 Santykiniai šilumos energijos pokyčiai, kwh/m2 Šilumos suvartojimas šildymui ,6 00,17 172,05 9,75 Prieš modernizaciją Po modernizacijos Šildymas Investicijų išmokėjimas Sutaupymas Sutaupymai po modernizacijos siekia,6 kwh/m², arba 11,5 proc. Tai reikškia, kad gyventojų išlaidos po modernizacijos šildymui ir kreditui padengti nebus didesnės, negu kad dabar gyventojai patiria išlaidas mokėdami už šildymą iki modernizacijos. Su sąlyga, kad po modernizacijos šilumos kaina išliktų tokia pati. tel.: , faks , 56

57 Priedas Nr. 1. CO 2 mažinimo skaičiavimai 12 lentelė. Metinis šiluminės energijos suvartojimo sumažinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 180,08 Taršos faktoriaus reikšmė Metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas Projekto vertinamasis laikotarpis Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas tco2e/mwh tco2e/metus metais tco2e (B)1 (C) = (A) x (B) (D)2 (E) = (C) x (D) 0,2 1, ,96 Pastaba: išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimas įvertintas pastato naudingojo ploto atžvilgiu 872,1 m². Priedas Nr. 2. Investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams Preliminarus investicijų paskirstymas patalpų savininkams nustatomas pagal 9 ir 10 lentelių duomenis. Apskaičiuojant investicijų paskirstymą svarbu įvertinti patalpų savininkų galimybes dalyvauti nuosavomis lėšomis. Nustatant nuosavų ir skolintų lėšų poreikį, būtina įvertinti, kad iš nuosavų lėšų turi būti apmokėtos pradinės Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir investicijų planas) parengimo išlaidos, ir įvertinti, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo [1] numatyta valstybės parama bus teikiama kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus Projektą. Preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo patalpų savininkams 1 lentelė. (Nevertinant paskolos palūkanų ir valstybės paramos sumos) Eil. Nr Buto Nr. ar buto tipas Patalpų naudinga sis plotas, m² Investicijų suma, Eur Iš jos Nuosavos lėšos (įnašas), Eur Finansuotojo lėšos (kreditas), Eur Paslaugų 0, ,91 885, ,09 1 7, , , , , ,7 1 9, ,66 50, ,6 1 8, ,07 65, , , ,5 A 9, , , ,1 5 66, ,2 1 96, , , ,6 1 8, , , ,9 1 92, , , ,6 1 9, , , , , , , ,9 2 22, , , , , ,71 tel.: , faks , 57

58 lentelė. (Įvertinus paskolos palūkanas ir valstybės paramos sumą) Eil. Nr , ,6 1 8, ,07 1 2,61 7 7,11 95, ,81 Viso: 816, , , ,81 Buto Nr. ar buto tipas Patalpų naudinga sis plotas, m² Investicijų suma, Eur Finansuotojo lėšos (kreditas su palūkanomis bei įvertinus valstybės paramą 5 proc. statybos darbams)*, Eur 0, ,72 7,5 6 00,18 7,5 9 59,0 6, , , ,5 82, ,07 50, ,28 62, ,6 65, ,56 81, ,17 A 9,9 8 60,2 9, , , , 82, ,2 6 50, ,28 62, ,6 7 65, ,51 81, , , ,1 82, , , ,1 62, , , ,9 9, , , ,6 82, , , ,28 62, ,6 1 2, ,6 0, 6 6,92 Paslaugų 1 Nuosavos lėšos (įvertinus valstybės paramą projekto parengimui), Eur Iš viso: 816, , , Iš jos ,26 *Paskaičiuota įvertinus lengvatinį kreditą su % metinėmis palūkanomis, paskolos terminas 20 metų. 15 lentelė. Preliminarūs mokėjimai atskiriems butams (butų tipams) Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų nauding asis plotas m² Nuosavos lėšos, Eur Finansuoto jo lėšos, Eur (kreditas rangos darbams) Palūkanos, Eur ( %, paskola 20 metų, anuitetų metodas) Viso su palūka nomis, Eur Mokėti vidutiniš kai per mėnesį (kredi tas + palūkanos), Eur Valstybės Valstybės kompensacija kompensaci ( ja (15 proc. proc. EA EA priemo priemo nėms nėms Eur Eur Paslaugų 0,27 885, , , ,2 5,08 98,9 2 21,1 1 7, , ,66 8, ,71 56,69 1 5, 577,9 2 66,2 1 9, , , ,56 98, , 6 20,0 50,7 1 8, ,07 72, ,70 7, ,7 728,87 65, , , , ,00 100, ,2 6 6,7 A 9, , ,1 005, ,55 50,5 1 61,7 177,1 5 66, , , , ,8 98, , , ,7 1 8, ,07 72, ,70 7, ,7 728, , , , , , 105, , , ,1 1 9, , , ,0 98, ,9 6 29, , , ,78 77, ,28 75, ,9 7, , , , , ,0 111,92 027,1 7 06, , , , , ,85 99, , , ,7 1 8, ,07 72, ,70 7, ,7 728,87 1 2,61 95, ,81 2 2, ,8 7, ,8 2 72,58 Iš viso: 816, , , , ,7 1 19, , ,58 tel.: , faks , 58

59 Pastaba: paskaičiuota, kad modernizacijos priemonėms iš pradžių suteikiamas lengvatinis kreditas, o tik po to gali būti suteikta 20% valstybės parama energiją taupančioms modernizacijos priemonėms, projekto parengimui ir rangos darbų techninei priežiūrai gali būti suteikta 50 proc. parama ir 100% valstybės parama (iki ) projekto administravimo (ne daugiau kaip 0,10 Eur/mėn. be PVM naudingojo ploto atžvilgiu skaičiuojant ir neilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui). Įvertinus valstybės paramą: projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, projekto administravimo, energiją taupančioms modernizacijos priemonėms, lengvatinį kreditą ir paskolos palūkanas % (paskolos trukmė 20 metų, anuitetų metodas), vidutiniškai mokėti per mėn. 1,10 Eur/m² ( ,81 ) /20 / 816,1 = 1,10 Ši vidutinė įmoka už kreditą 1,10 Eur/m², neviršija didžiausios daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmokos tenkančios patalpų savininkų naudingojo ploto 1 Eur/m²/mėn.- 1,1 Eur/m² Kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka, skirta daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti: Km = Pr/l = 29,26 / 92 = 0,18 Eur/m² Kur, Km kaupiamojo įnašo mėnesinis tarifas, Eur/m² patalpų naudingojo ploto, (turi būti ne didesnė kaip 0,2 Eur/m2/mėn.); Eur/m²/mėn Pr būtinų sukaupti lėšų projekto parengimo, techninės priežiūros, administravimo ir rangos konkursų organizavimo išlaidoms apmokėti lyginamoji dalis numatomų investicijų apimtyje 29,26 Eur/m², jei gyventojai yra sukaupę lėšų šis dydis gali būti mažinamas; l lėšų kaupimo trukmė mėnesiais, kuri pasirenkama įvertinus Kmmax dydį, turi būti ne mažesnė, kaip apskaičiuota pagal formulę: l³i Pr/Kmmax 29,26 / 0,2 = 91,5 ~ 92 ( 7 metai 8 mėn.) Kmmax Vyriausybės nustatytas didžiausias kaupiamojo įnašo tarifas, 0,2 Eur/m² (ši įmoka gali būti ir didesnė negu 0,2 Eur/m² jei atskiru susitarimu butų ir kitų patalpų savininkai nusprendžia kitaip). Pastaba: lėšų kaupimo trukmė įvertinta visoms išlaidoms tenkančioms projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, administravimo išlaidoms ( 0,00 ). Lėšų kaupimo trukmė šioms išlaidoms padengti gali būti mažinama atsižvelgiant į patalpų savininkų iki šiol sukauptas (ar jau turimas) lėšas. tel.: , faks , 59

60 16 lentelė. Preliminarūs mokėjimai atskiriems butams ir kitos paskirties patalpoms įvertinus valstybės subsidiją energiją taupančioms priemonėms Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų nauding asis plotas m² Mokėti viduti niškai per mėnesį (kredi tas + palūka nos), Eur Valstybės subsidija(15 proc. EA priemo nėms), Eur Mokėti vidutiniškai per mėnesį (kreditas + palūkanos įvertinus subsidiją 15%), Eur Valstybės subsidija (0 proc. EA priemonėms), Eur Mokėti vidutiniš kai per mėnesį (kredi tas + palūka nos įvertinus subsidiją 0%), Eur Valsty bės subsidi ja (5 proc. EA priemo nėms), Eur Mokėti vidutiniškai per mėnesį (kreditas + palūkanos įvertinus subsidiją 5%), Eur 1 Paslaugų 0,27 5,08 98,91 2, ,8 26, ,1 25, A ,5 66,2 50,7 65,62 9,9 66,19 50,7 65,72 66,1 50,79 76,01 66,62 50,7 2,61 56,69 98,88 7,9 100,8 50,5 98,56 7,9 105,6 98,86 75,01 111,92 99,15 7,9 7,60 1 5,0 2 67, , , , , , , , ,87 027, , , ,82 50,9 88,90 67,0 90,50 5,71 88,62 67,0 9,59 88,89 67,7 100,69 89,15 67,0, 066,80 5 8,60 05,2 5 5,1 2 72,9 5 1,68 05,2 5 71,15 5 7,86 057,7 6 05,17 5 6,1 05,2 2 0,6 2, 7,07 56,16 75,8 8,16 7,8 56,16 78,75 7,06 56,22 8,90 7,27 56,16 28,70 577,9 6 20,0 728,87 6 6,7 177, ,29 728, , ,17 7, , ,20 728, ,58 9,59 69,1 52,1 70, 5,6 68,91 52,1 7,7 69,12 52,7 78,0 69,2 52,1 26,82 Iš viso: 816,1 1 19, 2 276, ,0 6 55,6 895, ,58 85,6 17 lentelė. Preliminarūs mokėjimai atskiriems butams įvertinus 5 proc. valstybės subsidiją energiją taupančioms priemonėms Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų nauding asis plotas m² Projekto parengimo išlaidos, Eur Rangos darbai, Lt Subsidija 5 proc., Eur Kreditas įvertinus subsidiją (rangos darbai ir projektavi mas), Eur Palūka nos įverti nus subsidi ją, Eur Viso su palūka nomis, Eur Eur/mėn. Butui Paslaug 1 2 A ,27 7,5 66,2 50,7 65,62 9,9 66,19 50,7 65,72 66,1 50,79 76,01 66,62 50,7 2,61 885, ,28 1 9,71 1 8, , , ,98 1 8, ,2 1 9,2 1 86,2 2 22,5 1 99,56 1 8,56 95,0 6 26, , , , , , , , , , , , , , , ,1 577,9 6 20,0 728,87 6 6,7 177, ,29 728, , ,17 7, , ,20 728, ,58 510, ,8 12 6,0 9 50, , , ,5 9 50, , ,2 9 61, , , ,81 86,0 1 9,27 2 6,8 126,0 128,5 198, ,62 112,88 128,5 85,16 125,5 11,97 67,9 17,5 128, , , , , , , , , , , , , , , ,6 6 6,92 25,02 9,59 69,1 52,1 70, 5,6 68,91 52,1 7,7 69,12 52,7 78,0 69,2 52,1 26,82 Iš viso: 816, , , , , , ,6 tel.: , faks , 60

61 Priedas Nr.. Kainų apskaičiavimo pagrindimas 18 lentelė. Kainų apskaičiavimo pagrindimas Renovacijos priemonės Darbų kiekiai Įkainiai, Eur Energiją taupančios priemonės 1 Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas Normatyvai Šildymo sistemos prietaisų keitimas naujais su termostatiniais ventiliais ir galvomis. Butuose prie radiatorių montuojami termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra gamykliškai apribotas (16-21 C) 6 166,10 Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas 50 m 0,55 Ant šildymo sistemos stovų įrengiami automatiniai balansiniai ventiliai su slėgio perkryčio reguliavimu 0,10 Naujų šildymo sistemos stovų įrengimas 75,80 m 1,86 Uždaromieji ventiliai ant šildymo sistemos stovų Šilumos kiekio skaitiklių butuose įrengimas su aprišimo mazgu, reguliavimo ir uždarymo armatūra ,75 72,05 Naujų šildymo sistemos vamzdynų išvedžiojimas butuose 826,00 m 1,8 Karšto vandens magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas 50,00 m 0,55 Termobalansinių cirkuliacijos ventilių su dezinfekcijos moduliu ir termometru ant karšto vandens tiekimo stovų įrengimas 202,7 tel.: , faks , 61

62 Uždaromieji ventiliai ant karšto vandens tiekimo stovų 12 2, Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas Mini rekuperaciniai įrenginiai butuose, 51,1 Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas Sutapdinto stogo perdangos, balkonų stogelių (pagal poreikį ir įrengimas viršutiniuose aukštuose) ir parapetų (0,6 m aukščio) apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, naujos hidroizoliacinės stogo dangos įrengimas, parapetų skardinimo, kaminėlių skardinimo darbai ir kt 56,99 m2 82,5 2 Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą.1. Fasadinių sienų apšiltinimas iš išorės termoizoliacijos plokštėmis, fasadą tinkuojant dekoratyviniu tinku 1 179,86 m2 81, Sienų balkonuose apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, tinkuojant dekoratyviniu tinku 16,61 Balkonų ekranų šiltinimas 7,10 Balkonų perdangų Ia. ir perdangų besiribojančių su išore apšiltinimas iš išorės įrengiant tinko apdailą 5,09 Cokolio ir pamatų 0,60 m gylio šiltinimas Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Balkonų stiklinimas "" m 2 m2 8,10 m2 75,0 m2 81,66 m 127, 2,88 695,09 tel.: , faks , 62

63 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams Tamburo durų keitimas 2,58 m2 219,82 Laiptinių lauko įėjimo aikštelių remontas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams ,56 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Butų langų keitimas 1,87 m2 1,2 Rūsio langų keitimas,2 m2 129,51 Laiptinių langų keitimas 1,8 m2 1,2 Stiklo blokelių sienos demontavimas ir lango įdėjimas,06 m2 1,2 Rūsio lubų šiltinimas Rūsio lubų šiltinimas 95, m2 2,88 Numatomų investicijų preliminarūs dydžiai nustatyti remiantis: UAB Sistela 2016 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai ; apklausos būdu. tel.: , faks , 6

64 Priedas Nr.. Pastato vizualinė apžiūra fotonuotraukos Nr.: 1-16 (paveiksliukų numeriai) Pastato apžiūra Foto medžiaga Data: Atliko: Inžinierius konsultantas D. Barysa; 1 pav. Šiaurinis fasadas 2 pav. Pietinis fasadas pav. Vakarinis fasadas pav. Vakarinis fasadas 5 pav. Laiptinės lauko durys, stiklo blokelių siena 6 pav. Rūsio lauko durys, langas, cokolis 7 pav. Siuvyklos lauko durys, langas 8 pav. Buto Nr. A lauko durys tel.: , faks , 6

65 9 pav. Buto Nr. 1 lauko durys, langas 10 pav. Tamburo durys, radiatorius laiptinėje 11 pav. Sutapdintas stogas 12 pav. Laiptinės langas, apibėgusios sienos 1 pav. Radiatorius 1 pav. Šilumos punktas 15 pav. Vamzdynai rūsyje 16 pav. Šildymo sistemos stovai tel.: , faks , 65

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas UAB "Miesto renovacija", į/k 3015 33164, Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius, Lietuva, tel. nr. (8 5) 244 0155, faks. nr. (8 5) 247 8824, el. pašto adresas: info@miestorenovacija.lt DAUGIABUČIO NAMO TAIKOS

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 PE-16-0004 Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 677 457 54, El. pašto adresas: info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO

Detaliau

PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr

PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr PE-16-0011-IP Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, tel. nr. 8 677 457 54, el. paštas info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

D1991 Green Energy/IT

D1991 Green Energy/IT Pasyvaus namo standarto pranašumai Aidas Vaičiulis 2019.04.10 Kaunas Page 1 EU info: Europos Sąjungos įstatymų leidėjai 2017 metų gruodžio 19 dieną priėmė bendrą susitarimą dėl pastatų energinio naudingumo

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA ENERGIJOS TAUPYMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2005 m. gegužės 13 d. Nr. 2020-3-53 Vilnius ĮŽANGA Europos Sąjunga skiria ypatingą dėmesį darniam

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

(\360ildymas su qs_adm.xls)

(\360ildymas su qs_adm.xls) Šilumos suvartojimas šildymui 2016 m. gruodžio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra: -0,8 C dienolaipsniai: 582,8 Kaina: 3,75 euro centai / kwh Eil. Nr. Gatvė Namas Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

ASISTAVIMO SUTARTIS

ASISTAVIMO SUTARTIS TECHNINĖS PAGALBOS NAMUOSE IR KELYJE TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS SĄLYGOS 1. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Bankas

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau