Energinis-techninis auditas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Energinis-techninis auditas"

Transkriptas

1 Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas , adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas telefono Nr DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g. 24, (Klaipėda) ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 2013 m. Rugpjūčio 12 d. Klaipėda Investicijų plano rengimo vadovas: Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0424, išduotas (parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris) Rengėjai: Vilius Bobinas, diplomo Nr Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0424, išduotas Uţsakovas: Klaipėdos savivaldybės administracija... (ţyma pritariu, juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data) Suderinta:... (atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

2 ĮVADAS: Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau Investicijų planas) uţsakovas yra Klaipėdos savivaldybės administracija. Investicijų planas apliekamas pagal sutartį Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslauga, kurios registracijos numeris Nr. Nr ; Nr. J9-737; Nr Rengiamas investicijų planas atitinka savivaldybės bendrajam planui ar kitiems teritorijų planavimo dokumentams. Investicijų plano rengimo vadovas Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25, Vilnius, tel. 8 (5) , el. pastas: rengėjas Vilius Bobinas, diplomo Nr , adresas: Draugystės g. 19, Kaunas, tel. 8 (37) , el. paštas: 2. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau namas) tipo apibūdinimas 2.1. namo konstrukcija (pagal sienų medţiagas) Mūrinis; 2.2. aukštų skaičius: 5; 2.3. statybos metai: 1965; 2.4. namo energinio naudingumo klasė: D, KG , 2013 Rugsėjo 16 d.; 2.5. uţstatytas plotas ( m 2 ): 1480; 2.6. namui priskirto ţemės sklypo plotas (m 2 ): nepriskirta ; 3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai Eilės Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, Pastabos vnt bendrieji rodikliai butų skaičius vnt. 206 Duomenys iš VĮ Registrų centras butų naudingasis plotas m ,8 Duomenys iš VĮ Registrų centras namo negyvenamosios paskirties patalpų Duomenys iš VĮ Registrų vnt. 2 skaičius* centras namo negyvenamosios paskirties patalpų m 2 Duomenys iš VĮ Registrų 90,78 bendrasis (naudingasis) plotas centras namo naudingasis plotas ( ) m ,58 Duomenys iš VĮ Registrų centras 3.2. sienos (mūrinės) fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius m , fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas W/m 2 K 1, cokolio plotas m 2 492, cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m 2 K 1, stogas (sutapdintas) stogo dangos plotas m , stogo šilumos perdavimo koeficientas W/m 2 K 0, langai ir lauko durys butų ir kitų patalpų langų skaičius, iš jų: vnt skaičius langų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo langus vnt butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų: m , plotas langų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo langus m 2 946, skaičius butų ir kitų patalpų balkonų (lodţijų) durų, iš jų: vnt lentelė

3 skaičius durų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo duris vnt plotas butų ir kitų patalpų balkonų (lodţijų) durų, iš jų: m 2 365, plotas durų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo duris m 2 296, skaičius bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: vnt skaičius langų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų vnt. 53 (laiptinių, rūsių ir kt.) plotas bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: m 2 77, plotas langų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų m 2 53,9 (laiptinių, rūsių ir kt.) lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius vnt lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m 2 13, lauko durų, pakeistų į maţesnio šilumos pralaidumo (laiptinių ir kt.) plotas m 2 11, rūsys rūsio perdangos plotas m rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas W/m 2 K 0,71 *Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Eil. Nr. 4. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 2 lentelė Vertinimo objektas 4.1. sienos (fasadinės) Bendras įvertinimas* Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) 2 Pastato sienų fizinė būklė bloga. Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti. Pagal atitvaruose stebimus įtrūkimus ir plyšius matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo fasado sienų struktūrą, formuojasi grybelinės kilmės dėmės, intensyvinami šilumos perdavimo procesai. Viršutinė sienos zona po nesandariai uţskardinimais intensyviai veikiama drėgmės, susidarantys nutekėjimai ardo konstrukcijas. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varţos lygis netenkina STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų. Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apţiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apţiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai) 1. Gyvenamojo namo apţiūros aktas Nr. VB-67, , vykdytojai: A. Civilka, L. Kuzmarskienė, R. Blauzdys. 2. Daugiabučio namo vizualinė apţiūra 2013 m. liepos mėnesį. Vykdytojas: Vilius Bobinas (UAB AF- Consult).

4 Eil. Nr. Vertinimo objektas 4.2. pamatai ir nuogrindos Bendras įvertinimas* Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) 2 Pastato pamatų ir nuogrindos būklė bloga. Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti. Stebimi įtrūkimai, apdailinis tinkas aptrupėję, matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo struktūrą, formuojasi grybelinės kilmės dėmės. Būtinas nuogrindos atstatymas. Pastato sienų būklė ir šiluminės varţos lygis netenkina STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų stogas 2 Stogo būklė bloga. Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti. Danga nusidėvėjusi. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema nusidėvėjusi. Kraštų apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varţos lygis netenkina STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų langai ir balkonų durys butuose ir kitose patalpose 4.5. balkonų ar lodţijų laikančiosios konstrukcijos 4.6. rūsio perdanga nėra - 2 Langų būklė bloga. Dalis langų yra mediniais rėmais, jie nesandarūs, vyksta nuolatinė nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti į langus plastikiniais rėmais. Šiluminės varţos vertė netenkina STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų. 2 Balkonų laikančių konstrukcijų būklė bloga. Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti. Balkonų aikštelių plokštės aptrupėję. Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apţiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apţiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai) Taip pat kaip punkte 4.1 Taip pat kaip punkte 4.1 Daugiabučio namo vizualinė apţiūra 2013 m. liepos mėnesį. Vykdytojas: Vilius Bobinas (UAB AF- Consult). Taip pat kaip punkte 4.4 Taip pat kaip punkte langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose 2 Langų būklė bloga. Dalis langų yra mediniais rėmais, jie nesandarūs, mediniai deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti į langus plastikiniais rėmais. Šiluminės varţos vertė netenkina STR (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų. Taip pat kaip punkte 4.4

5 Eil. Nr. Vertinimo objektas 4.8. šildymo inţinerinės sistemos 4.9. karšto vandens inţinerinės sistemos vandentiekio inţinerinės sistemos nuotekų šalinimo inţinerinės sistemos vėdinimo inţinerinės sistemos elektros bendrosios inţinerinės Bendras įvertinimas* sistemos liftai (jei yra) nėra kita nėra - Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) 3 Šildymo sistemos būklė patenkinama. Magistraliniai vamzdynų izoliacija susidėvėjusi. Yra balansavimo armatūra, reguliavimo įrangos nėra. Neatitinka STR :2005 ir HN 42:2009 reikalavimų, nėra galimybės individualiai reguliuoti šildymą. 3 Karšto vandens sistemos būklė patenkinama. Magistralinių vamzdynų izoliacija patenkinama, armatūra rūsyje sandari. Būtinas magistralių rūsyje izoliacijos keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimų. 3 Vandentiekio sistemos būklė patenkinama. Magistraliniai vamzdynų armatūra vietomis nesandari. Sistema susidėvėjusi. Būtinas atskirų magistralių elementų/ruoţų keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimų. 3 Nuotekų šalinimo sistemos būklė patenkinama. Kai kurie magistralinių vamzdynų rūsyje elementai uţakę, sutrūniję. Būtinas atskirų magistralių elementų rūsyje keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimų. 2 Vėdinimo sistemos būklė bloga. Kai kur natūralios oro traukos dėl uţsikimšusių kanalų nėra. Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apţiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apţiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai) Taip pat kaip punkte 4.4 Taip pat kaip punkte 4.4 Taip pat kaip punkte 4.1 Taip pat kaip punkte 4.1 Taip pat kaip punkte Elektros bendrosios inţinerinės sistemos būklė bloga Taip pat kaip punkte 4.1 * Įvertinimo skalė: 4 geras; 3 patenkinamas; 2 blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus ţmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato paţeidimų). 5. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas) Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį ( metai) 3 lentelė Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos pagal esamos padėties energinio kwh/m 2 /metus 290,12 naudingumo sertifikato duomenis, iš viso Iš jų: šildymui kwh/m 2 /metus 244, karštam vandeniui ruošti kwh/m 2 /metus 46

6 5.2. Pagrindinės šilumos nuostolių prieţastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima identifikuoti, kad didţiausi šilumos nuostoliai juos vardinant maţėjimo tvarka susidaro per pastato sienas, langus, ilginius šilumos tiltelius ir pastato stogą. Detaliau ţr. pastato energetinio naudingumo sertifikatą. Nustatyta, kad pastate neuţtikrinama STR :2002 apibrėţtų pastato privalomųjų reikalavimų visuma. Konkrečiai netenkinamas energijos taupymo ir šilumos saugojimo reikalavimas. Pagal galiojančius teisės aktus (STR :2002), pastato naudotojas įgauna prievolę įgyvendinti privalomąsias priemones, įvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios bus pateikiamos 6 skyriuje. 6. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės Jei projekto techninėje uţduotyje numatytas skirtingų variantų palyginimas, numatomos priemonės pateikiamos pagal variantus. 4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I) Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai* Investicijos priemonės įgyvendinimui Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Fasadų šiltinimas termoizoliacine medţiaga ir tinkavimas struktūriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro aukšto. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 K). Sienų (cokolių) izoliuojančios savybės turi atitikti STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, ugniai atsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo smūgiams, kitus reikalavimus. Kiekis ,72 m²; preliminari kaina Lt/m²; Investicijų suma ,2 Lt Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos įrengimas Stogo elementų atnaujinimas, sutvarkymas, apšiltinimas. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos sutvarkymas. Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogų konstrukcijoms leidţiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m2 K). Vadovautis STR :2008 Statinių konstrukcijos. Stogai, STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai ; Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės ; STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitais reikalavimais. Kiekis ,14 m²; preliminari kaina Lt/m²; Investicijų suma ,5 Lt Laiptinių ar kitų lauko durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą Laiptinių ar kitų lauko durų pakeitimas naujomis, su šilumos izoliacija. Prieigų prie daugiabučio namo įėjimo durų, sprendţiamas individualiai, pagal statytojo poreikį ir pageidavimą. Vadovautis Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2001 Statiniai ir teritorijos. reikalavimai ţmonių su negalia reikmėms, kitais teisės aktais. Kiekis - 2,1 m²; preliminari kaina Lt/m²; Investicijų suma ,2 Lt

7 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į maţesnio šilumos pralaidumo langus Butų ir kitų patalpų balkonų durų keitimas į maţesnio šilumos pralaidumo langus Vėdinimo sistemos atstatymas Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas Langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2 K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. Langų staktos profilio storis turi būti ne maţesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2006 Langai ir išorinės įėjimo durys, kitais teisės aktais. Balkonų durų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2 K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. Durų staktos profilio storis turi būti ne maţesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2006 Langai ir išorinės įėjimo durys, kitais teisės aktais. Patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų išvalymas, išvadų sutvarkymas. Pagal STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Keičiami šildymo sistemos vamzdynai. Stovų apačiose įrengiamas balansavimo mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens išleidimo bei rutulinės skeldės. Prie kiekvieno radiatoriaus įrengiamas reguliavimo mazgas - išankstinio nustatymo termostatinis ventilis su galva (ribos C) bei radiatoriaus apvado susiaurinimu. Atliekami sistemos balansavimo darbai. Vamzdynai nešildomose patalpose izoliuojami. Pagal STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, kitų teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką. Kiekis - 321,55 m²; preliminari kaina Lt/m²; Investicijų suma Lt Kiekis - 68,29 m²; preliminari kaina Lt/m²; Investicijų suma Lt Kiekis ,58 m²; preliminari kaina - 7 Lt/m²; Investicijų suma ,06 Lt Kiekis ,58 m²; preliminari kaina - 64 Lt/m²; Investicijų suma ,12 Lt Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II) Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai* Investicijos priemonės įgyvendinimui 6.1 Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Fasadų šiltinimas termoizoliacine medţiaga ir tinkavimas struktūriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro aukšto. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 K). Sienų (cokolių) izoliuojančios savybės turi atitikti STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, ugniai atsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo smūgiams, kitus reikalavimus. Kiekis ,72 m²; preliminari kaina Lt/m²; Investicijų suma ,2 Lt

8 Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos įrengimas Laiptinių ar kitų lauko durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą Butų ir kitų patalpų langų keitimas į maţesnio šilumos pralaidumo langus Butų ir kitų patalpų balkonų durų keitimas į maţesnio šilumos pralaidumo langus Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas Stogo elementų atnaujinimas, sutvarkymas, apšiltinimas. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos sutvarkymas. Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogų konstrukcijoms leidţiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m2 K). Vadovautis STR :2008 Statinių konstrukcijos. Stogai, STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai ; Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės ; STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitais reikalavimais. Laiptinių ar kitų lauko durų pakeitimas naujomis, su šilumos izoliacija. Prieigų prie daugiabučio namo įėjimo durų, sprendţiamas individualiai, pagal statytojo poreikį ir pageidavimą. Vadovautis Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2001 Statiniai ir teritorijos. reikalavimai ţmonių su negalia reikmėms, kitais teisės aktais. Langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2 K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. Langų staktos profilio storis turi būti ne maţesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2006 Langai ir išorinės įėjimo durys, kitais teisės aktais. Balkonų durų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2 K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. Durų staktos profilio storis turi būti ne maţesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2006 Langai ir išorinės įėjimo durys, kitais teisės aktais. Keičiami šildymo bei karšto vandens sistemų vamzdynai. Stovų apačiose įrengiamas balansavimo mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens išleidimo bei rutulinės skeldės. Prie kiekvieno radiatoriaus įrengiamas reguliavimo mazgas - išankstinio nustatymo termostatinis ventilis su galva (ribos C) bei radiatoriaus apvado susiaurinimu. Atliekami sistemos balansavimo darbai. Karšto vandens sistemos stovuose įrengiami termostatiniai balansiniai ventiliai iš anksto nustatytos temperatūros palaikymui. Vamzdynai nešildomose patalpose izoliuojami. Pagal STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, kitų teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką. Kiekis ,14 m²; preliminari kaina Lt/m²; Investicijų suma ,5 Lt Kiekis - 2,1 m²; preliminari kaina Lt/m²; Investicijų suma ,2 Lt Kiekis - 321,55 m²; preliminari kaina Lt/m²; Investicijų suma Lt Kiekis - 68,29 m²; preliminari kaina Lt/m²; Investicijų suma Lt Kiekis ,58 m²; preliminari kaina Lt/m²; Investicijų suma ,74 Lt

9 6.7 Daliklių sistemos įrengimas 6.8 Vėdinimo sistemos atstatymas Balkonų ar lodţijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodţijų 6.9 konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 6.2 Kitos priemonės Elektros instaliacijos atnaujinimas/keitimas Įrengiama individuali šilumos apskaita butuose. Pagal STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, kitų teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką. Patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų išvalymas, išvadų sutvarkymas. Pagal STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Balkonų įstiklinimas, visų apsauginių aptvarų pakeitimas, balkonų aikštelių sustiprinimas, apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Vadovautis Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, kitais teisės aktais. Pastato elektros instaliacijos atnaujinimas/keitimas. Pagal STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Kiekis ,58 m²; preliminari kaina - 15 Lt/m²; Investicijų suma ,7 Lt Kiekis ,58 m²; preliminari kaina - 7 Lt/m²; Investicijų suma ,06 Lt Kiekis - 599,64 m²; preliminari kaina Lt/m²; Investicijų suma ,92 Lt Kiekis ,58 m²; preliminari kaina - 10 Lt/m²; Investicijų suma ,8 Lt * Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m 2 K) vertės turi būti ne didesnės uţ nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156 (Ţin., 2005, Nr ). 7. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 5 lentelė Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis Esama padėtis Paketas I Paketas II Pastato energinio naudingumo klasė Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumaţėjimas,* palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumaţėjimas, palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą** Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą visam namui Išmetamo ŠESD (CO2 ekv.) kiekio sumaţėjimas Klasė D C C kwh/m2/metus 244,12 140,3 136,35 procentais 43% 44% kwh/m2/metus 103,82 107,77 Lt/m2/metus 27,01 28,04 tūkst. Lt/metus 128,47 133,35 tonų/metus 115,04 119,41

10 Rengiant investicinį planą naudojama šilumos kaina pateikta ''Klaipėdos energija'', t.y. 23,87 ct/kwh (be PVM) (arba 26,02 ct/kwh su PVM). * Šiluminės energijos sąnaudų sumaţėjimas apskaičiuojamas pagal formulę (S e S p ) : S e x 100, kur S e esamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto 4 skiltyje, S p planuojamos šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto 5 skiltyje. ** Energijos vertė nustatoma pagal esamos padėties vidutinę metinę šilumos kainą konkrečioje vietovėje ir šiluminės energijos sąnaudų sumaţėjimo rodiklį, nurodytą 5 lentelės 7.4 punkto 5 skiltyje ( kwh/m 2 /metus). 8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus. 6 lentelė Eil. Nr. Priemonės pavadinimas iš viso, tūkst. Lt I paketas Lt/m2 (naudingojo ploto) Preliminari kaina iš viso, tūkst. Lt II paketas Lt/m2 (naudingojo ploto) Energijos efektyvumą didinančios priemonės: Vėdinimo sistemos atstatymas 33,29 7,00 33,29 7, Balkonų durų keitimas 34,15 7,18 34,15 7, Daliklių sistemos įrengimas 0,00 0,00 71,33 15, Langų keitimas 160,78 33,81 160,78 33, Lauko durų keitimas 1,96 0,41 1,96 0, Balkonų įstiklinimas 0,00 0,00 361,58 76, Sienų su cokoliu šiltinimas (tinkas) 580,48 122,06 580,48 122, Stogo šiltinimas sutapdintas 333,93 70,22 333,93 70, Šildymo sistema 304,36 64,00 0,00 0, Šildymo ir KV sistema 0,00 0,00 489,82 103,00 Iš viso: 1448,93 304, ,32 434, Kitos priemonės: Elektros instaliacija 0,00 0,00 47,56 10,00 Iš viso: 0,00 0,00 47,56 10,00 Galutinė suma: 1448,93 304, ,88 444,71 9. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus. 7 lentelė Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, tūkst. Lt Santykinė kaina, Lt/m 2 I paketas II paketas I paketas II paketas Statybos darbai, iš viso: 1448, ,88 304,68 444, Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1448, ,32 304,68 434, Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir 72,45 105,74 15,23 22,24

11 projekto įgyvendinimo prieţiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) 9.3. Statybos techninė prieţiūra 28,98 42,30 6,09 8, Projekto administravimas 39,95 39,95 8,40 8, Projekto įgyvendinimo planas Galutinė suma: 1590, ,87 334,41 484,24 Jei Projektas įgyvendinamas etapais, įgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės grupuojamos pagal etapus. 8 lentelė Eil. Nr. Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas Darbų pradţia (metai, mėnuo) Darbų pabaiga (metai, mėnuo) sienų su cokoliu šiltinimas (tinkas) Stogo šiltinimas sutapdintas Lauko durų keitimas Langų keitimas Balkonų durų keitimas Vėdinimo sistemos atstatymas Šildymo sistema Projekto finansavimo planas Eil. Nr. Lėšų šaltiniai Planuojamos lėšos suma, tūkst. Lt Planuojamos lėšos (I paketas) (II paketas) procentinė dalis suma, tūkst. Lt procentinė dalis Pastabos 9 lentelė Pastabas Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu Kreditas (finansuotojo lėšos)* 1521,4 96% 2220,6 96% Kitos (Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos projekto parengimo, jo administravimo ir statybos 68,93 4% 82,24 4% techninės prieţiūros išlaidas) 1590,3 100% 2302,9 100 % Iš jų valstybės parama pagal Valstybės paramos taisykles**: Projekto parengimo išlaidų kompensavimas statybos techninės prieţiūros išlaidų kompensavimas Projekto administravimo išlaidų kompensavimas 72,45 100% 105,74 100% 28,98 100% 42,30 100% 39,95 100% 39,95 100% Išlaidos kompensuojamos valstybės 100%. Išlaidos kompensuojamos valstybės 100%. Išlaidos kompensuojamos valstybės 100%.

12 statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, kompensavimas 11.3 Klimato kaitos spec. programos parama 217,3 15,00% 310,10 15,00% 362,23 25,00% 516,83 25,00% Valstybės parama iš viso: 720,94 45% 1014,92 44% 15% parama energiją taupančių priemonių įdiegimui 25% parama energiją taupančių priemonių įdiegimui * Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma. ** Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą Didţiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 2,70 Lt/m 2 /mėn., antram paketui 2,87 Lt/m 2 /mėn. (apskaičiuojama pagal formulę, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodţio 16 d. nutarimo Nr Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didţiausios mėnesinės įmokos nustatymo (Ţin., 2009, Nr ; 2011, Nr ) 2.4 punkte) Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui 16 metai(-ų), antram paketui 20,0 metai(-ų). Šis terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams (neįskaitant valstybės paramos) lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I) Eil. Nr. Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo poţymis Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m² Bendra investicijų suma, litais Investicijų suma, atėmus valstybės paramą* Pastabos Butas Nr. K1 62, , , Butas Nr. K2 28, ,0 6516, Butas Nr. 1 25, ,2 6528, Butas Nr. 2 25, ,6 5951, Butas Nr. 3 25, ,3 5916, Butas Nr. 4 24, ,9 5711, Butas Nr. 5 12,8 5399,0 2951, Butas Nr ,9 5764, Butas Nr. 7 24, ,0 5723, Butas Nr. 8 25, ,2 5831, Butas Nr. 9 25, ,0 5849, Butas Nr , ,4 6519, Butas Nr , ,0 5882,1

13 Butas Nr , ,7 5868, Butas Nr , ,4 5748, Butas Nr , ,6 2926, Butas Nr , ,7 5815, Butas Nr , ,8 8346, Butas Nr , ,4 5780, Butas Nr , ,5 6563, Butas Nr , ,8 8575, Butas Nr , ,8 6006, Butas Nr , ,4 5928, Butas Nr , ,2 6749, Butas Nr , ,7 2958, Butas Nr , ,4 6034, Butas Nr , ,2 5999, Butas Nr , ,8 8670, Butas Nr , ,9 6662, Butas Nr , ,4 6604, Butas Nr , ,4 6034, Butas Nr , ,8 8603, Butas Nr , ,4 8598, Butas Nr , ,9 2960, Butas Nr , ,0 6008, Butas Nr , ,3 5884, Butas Nr , ,1 5840, Butas Nr , ,7 5889, Butas Nr , ,0 8566, Butas Nr , ,7 6048, Butas Nr ,7 8591, Butas Nr , ,8 6682, Butas Nr , ,3 3537, Butas Nr , ,6 6057, Butas Nr , ,8 6006, Butas Nr ,7 5995, Butas Nr , ,4 5928, Butas Nr , ,8 5826, Butas Nr , ,5 6403, Butas Nr , ,7 2990, Butas Nr , ,6 2926, Butas Nr , ,5 8303, Butas Nr , ,0 8319, Butas Nr , ,2 2921, Butas Nr , ,5 6171, Butas Nr , ,2 6337, Butas Nr , ,7 5635, Butas Nr , ,6 5824, Butas Nr , ,4 8504,1

14 Butas Nr , ,5 6509, Butas Nr , ,6 2852, Butas Nr , ,3 2933, Butas Nr , ,7 5815, Butas Nr , ,5 5759, Butas Nr , ,4 2903, Butas Nr , ,8 6396, Butas Nr , ,5 6350, Butas Nr ,9 5764, Butas Nr , ,6 5845, Butas Nr , ,6 8654, Butas Nr , ,0 6758, Butas Nr , ,4 3009, Butas Nr , ,4 3560, Butas Nr , ,8 5985, Butas Nr , ,8 8624, Butas Nr , ,9 2960, Butas Nr , ,3 6719, Butas Nr , ,3 5842, Butas Nr , ,2 8428, Butas Nr , ,3 5916, Butas Nr , ,2 5778, Butas Nr , ,2 5872, Butas Nr , ,1 2995, Butas Nr , ,7 3562, Butas Nr , ,5 5886, Butas Nr , ,5 5919, Butas Nr , ,0 2972, Butas Nr , ,4 5875, Butas Nr , ,9 5637, Butas Nr , ,3 5810, Butas Nr , ,6 5898, Butas Nr , ,7 5942, Butas Nr , ,6 6595, Butas Nr , ,2 3006, Butas Nr , ,9 3564, Butas Nr , ,2 6032, Butas Nr , ,4 6731, Butas Nr , ,6 2999, Butas Nr , ,2 6749, Butas Nr , ,4 8365, Butas Nr , ,4 5854, Butas Nr , ,7 5962, Butas Nr , ,8 5794, Butas Nr , ,7 5709, Butas Nr , ,0 2771,6

15 Butas Nr ,1 6208,7 3394, Butas Nr , ,6 5697, Butas Nr , ,6 5898, Butas Nr , ,3 2944, Butas Nr , ,2 6390, Butas Nr , ,7 6438, Butas Nr , ,1 6410, Butas Nr , ,2 5831, Butas Nr , ,0 5829, Butas Nr , ,0 5743, Butas Nr , ,9 3343, Butas Nr , ,4 2817, Butas Nr , ,8 5667, Butas Nr , ,6 5750, Butas Nr , ,6 2946, Butas Nr , ,3 6413, Butas Nr , ,7 6502, Butas Nr , ,6 5750, Butas Nr , ,5 5812, Butas Nr , ,8 8571, Butas Nr , ,4 8577, Butas Nr , ,0 3428, Butas Nr ,3 5188,1 2836, Butas Nr , ,4 6034, Butas Nr , ,5 6045, Butas Nr , ,2 2953, Butas Nr , ,6 8654, Butas Nr , ,2 6729, Butas Nr , ,4 6657, Butas Nr , ,3 6613, Butas Nr , ,3 8566, Butas Nr , ,0 5923, Butas Nr , ,9 2886, Butas Nr , ,6 2873, Butas Nr , ,9 5965, Butas Nr , ,3 6075, Butas Nr , ,6 2979, Butas Nr , ,9 8561, Butas Nr , ,7 6606, Butas Nr , ,5 5939, Butas Nr , ,0 8552, Butas Nr , ,4 5907, Butas Nr , ,6 6036, Butas Nr , ,8 2822, Butas Nr , ,2 2879, Butas Nr , ,7 6586,0

16 Butas Nr , ,5 6689, Butas Nr , ,1 2963, Butas Nr , ,6 6701, Butas Nr , ,5 8568, Butas Nr , ,9 6694, Butas Nr , ,7 5962, Butas Nr , ,2 5725, Butas Nr , ,8 8296, Butas Nr , ,1 3599, Butas Nr , ,5 2967, Butas Nr , ,7 5656, Butas Nr , ,0 5849, Butas Nr , ,1 8351, Butas Nr , ,5 2988, Butas Nr , ,9 2992, Butas Nr , ,0 5723, Butas Nr , ,1 5840, Butas Nr , ,9 3650, Butas Nr , ,0 5829, Butas Nr , ,8 5953, Butas Nr , ,4 5928, Butas Nr , ,2 5925, Butas Nr , ,2 5925, Butas Nr , ,8 5974, Butas Nr ,9 5441,2 2974, Butas Nr , ,6 2946, Butas Nr , ,2 6032, Butas Nr , ,6 6078, Butas Nr , ,0 3025, Butas Nr , ,9 6091, Butas Nr , ,1 6020, Butas Nr , ,6 5983, Butas Nr , ,9 8541, Butas Nr , ,2 5978, Butas Nr , ,6 8580, Butas Nr ,9 5441,2 2974, Butas Nr ,3 5609,9 3066, Butas Nr , ,6 6025, Butas Nr , ,6 6057, Butas Nr , ,1 2983, Butas Nr , ,3 6064, Butas Nr , ,9 6018, Butas Nr , ,5 8589, Butas Nr , ,7 6602, Butas Nr , ,4 5949, Butas Nr , ,7 5909,8

17 Butas Nr , ,2 3027, Butas Nr , ,7 2969, Butas Nr , ,9 6018, Butas Nr , ,5 8589, Butas Nr ,1 5525,5 3020, Butas Nr , ,1 6115, Butas Nr , ,3 6022, Butas Nr , ,4 5928, Butas Nr , ,1 5967, Butas Nr , , , Butas Nr , , , lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II) Eil. Nr. Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo poţymis Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m² Bendra investicijų suma, litais Investicijų suma, atėmus valstybės paramą* Pastabos Butas Nr. K1 62, , , Butas Nr. K2 28, ,2 8677, Butas Nr. 1 25, , , Butas Nr. 2 25, ,8 9699, Butas Nr. 3 25, ,4 9653, Butas Nr. 4 24, ,0 7606, Butas Nr. 5 12,8 7027,9 3930, Butas Nr ,3 7676, Butas Nr. 7 24, ,4 7621, Butas Nr. 8 25, ,3 9539, Butas Nr. 9 25, ,4 7790, Butas Nr , , , Butas Nr , ,1 9607, Butas Nr , ,3 7815, Butas Nr , ,6 9429, Butas Nr , ,5 3896, Butas Nr , ,8 9518, Butas Nr , , , Butas Nr , ,7 7698, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,6 9773, Butas Nr , ,9 9668, Butas Nr , , , Butas Nr , ,3 3939, Butas Nr , ,4 9810,1

18 Butas Nr , ,1 9764, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,4 9810, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,8 3942, Butas Nr , ,3 8002, Butas Nr , ,8 7836, Butas Nr , ,2 9552, Butas Nr , ,5 9616, Butas Nr , , , Butas Nr , ,6 8054, Butas Nr , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,9 4524, Butas Nr , ,3 9840, Butas Nr , ,6 9773, Butas Nr ,3 7983, Butas Nr , ,1 7894, Butas Nr , ,3 9533, Butas Nr , , , Butas Nr , ,2 3982, Butas Nr , ,5 3896, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,5 3890, Butas Nr , ,0 8075, Butas Nr , ,6 9998, Butas Nr , ,6 9278, Butas Nr , ,8 9530, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,8 3798, Butas Nr , ,9 3906, Butas Nr , ,8 9518, Butas Nr , ,3 7670, Butas Nr , ,6 3866, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr ,1 9450, Butas Nr , ,4 7784, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,1 4007,3

19 Butas Nr , ,8 8143, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,8 7049, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,2 7132, Butas Nr , ,3 8149, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,3 7077, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,6 7159, Butas Nr , ,8 8154, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,2 7143, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,6 6599, Butas Nr ,1 7748,5 7748, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,4 7011, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,7 7627, Butas Nr , ,4 6709, Butas Nr , , ,7

20 Butas Nr , , , Butas Nr , ,9 7016, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,9 7830, Butas Nr ,3 6753,3 6753, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,3 7033, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,1 6874, Butas Nr , ,2 6841, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,7 7093, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,4 6720, Butas Nr , ,6 6857, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,3 7055, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,2 8237, Butas Nr , ,3 7066, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , ,1

21 Butas Nr , ,7 7115, Butas Nr , ,7 7126, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,0 8358, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr ,9 7082,8 7082, Butas Nr , ,9 7016, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,5 7203, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr ,9 7082,8 7082, Butas Nr ,3 7302,4 7302, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,7 7104, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , ,0 7209, Butas Nr , ,8 7071, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr ,1 7192,6 7192, Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , , Butas Nr , , ,6 *Neįskaitant valstybės paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos įstatymą.

22 12. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 punktu. Atsipirkimo laikas pagal bendrąją investicijų sumą (bendrasis), metai Atsipirkimo laikas, kuris nustatomas iš bendrųjų investicijų sumos atėmus valstybės paramą, metai I paketas 11,8 6,8 II paketas 16,7 9,7 Faktinės ir norminės šilumos sąnaudos Metai Norminiai Šilumos sąnaudos šildymui, MWh 689,39 791, ,1 Dienolaipsniai 2769,2 3107,3 2978, Autorių pastaba: pagal planuojamus realius (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodytą orientacinį kredito terminą. Projekto ekonominis naudingumas remiasi sąlyga, kad būsto savininkai po atnaujinimo mokės ne maţiau kaip 10 proc. maţiau. Likę šilumos sutaupymai bus naudojami investicijų graţinimui per kredito grąţinimo laikotarpį. Konkretus šilumos vartojimo pasidalinimas tarp šildymo, investicijų išmokėjimo ir sutaupymų pateiktas ţemiau esančiuose grafikuose. Šilumos vartojimas, kwh/m² Pastato atnaujinimo priemonių paketas I 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 174,1 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Prieš modernizaciją 18,1 55,9 100,1 Modernizavus Šildymas Investicijų išmokėjimas Sutaupymas

23 Šilumos vartojimas, kwh/m² Pastato atnaujinimo priemonių paketas II 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 174,1 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Prieš modernizaciją 6,9 70,0 97,3 Modernizavus Šildymas Investicijų išmokėjimas Sutaupymas

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

4. IP Kretingos g. 35 VS xls

4. IP Kretingos g. 35 VS xls Rengėjas UAB Terma Consult DAUGIABUČIO NAMO KRETINGOS G. 5, PALANGOJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 2017.05.19 Kaunas Investicijų plano

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas UAB "Miesto renovacija", į/k 3015 33164, Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius, Lietuva, tel. nr. (8 5) 244 0155, faks. nr. (8 5) 247 8824, el. pašto adresas: info@miestorenovacija.lt DAUGIABUČIO NAMO TAIKOS

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 PE-16-0004 Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 677 457 54, El. pašto adresas: info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO

Detaliau

PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr

PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr PE-16-0011-IP Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, tel. nr. 8 677 457 54, el. paštas info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

D1991 Green Energy/IT

D1991 Green Energy/IT Pasyvaus namo standarto pranašumai Aidas Vaičiulis 2019.04.10 Kaunas Page 1 EU info: Europos Sąjungos įstatymų leidėjai 2017 metų gruodžio 19 dieną priėmė bendrą susitarimą dėl pastatų energinio naudingumo

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Sild_03_new3.pdf.xls

Sild_03_new3.pdf.xls Eil. Nr. Gatvė Namas Šilumos suvartojimas šildymui 2015 m. kovo mėnesį Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh Maksimali norma, kwh/m² Vidutinė norma, kwh/m² Faktinis suvartojimas, kwh/m² 67,3 446,3 Šilumos

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

(\360ildymas su qs_adm.xls)

(\360ildymas su qs_adm.xls) Šilumos suvartojimas šildymui 2016 m. gruodžio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra: -0,8 C dienolaipsniai: 582,8 Kaina: 3,75 euro centai / kwh Eil. Nr. Gatvė Namas Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA ENERGIJOS TAUPYMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2005 m. gegužės 13 d. Nr. 2020-3-53 Vilnius ĮŽANGA Europos Sąjunga skiria ypatingą dėmesį darniam

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

Projekto

Projekto LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.07.03:2017 STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau