EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 74 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento i

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 74 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento i"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 74 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (ES medienos reglamentas) {SWD(2016) 33 final} {SWD(2016) 34 final} LT LT

2 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai 1. Įvadas 2010 m. Europos Sąjunga (ES), įgyvendindama miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena veiksmų planą (FLEGT VP), priėmė Reglamentą (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos 1 (Medienos reglamentas, toliau ESMR arba reglamentas). FLEGT VP tai ES politikos priemonė, kuria siekiama kovoti su neteisėta medienos ruoša pasaulio miškuose, o ESMR yra pagrindinė priemonė šiam klausimui reguliuoti per paklausą. Reglamentas pradėtas taikyti 2013 m. kovo mėn. ESMR 20 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad Komisija, remdamasi valstybių narių ataskaitomis ir reglamento taikymo patirtimi, peržiūrėtų šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, įskaitant kelio neteisėtai paruoštos medienos ar iš tokios medienos pagamintų medienos produktų pateikimui vidaus rinkai užkirtimui. Atsižvelgiant į tokius reikalavimus, šioje ataskaitoje pateikiama pirmoji Komisijos atlikta reglamento peržiūra. Komisijos peržiūra yra pateikiama kaip vertinimas, atliktas pagal ES geresnio reglamentavimo 2 gaires. Joje pateikiami atsakymai į penkis vertinimo klausimus: aktualumas, veiksmingumas, efektyvumas, suderinamumas ir papildoma nauda ES. Vertinimas apima pirmuosius dvejus ESMR taikymo metus. Jo išvados grindžiamos valstybių narių Komisijai pateiktomis reglamento taikymo ataskaitomis, išsamiomis konsultacijomis, atitinkamų mokslinių straipsnių analize, prekybos srautų analize ir nepriklausomo konsultanto pateikta vertinimo ataskaita. Šioje ataskaitoje apibendrinami pagrindiniai vertinimo rezultatai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos imtis tolesnių veiksmų. Ji papildoma Komisijos tarnybų darbiniu dokumentu, kuriame vertinimo rezultatai pristatomi išsamiau. Pažymėtina, kad vertinimą apribojo vos dveji jo įgyvendinimo patirties metai. 2. Aplinkybės Neteisėta medienos ruoša yra plačiai paplitusi, didelį tarptautinį rūpestį kelianti problema. Ji turi pražūtingą poveikį kai kuriems dar likusiems vertingiausiems pasaulio miškams ir juose gyvenantiems žmonėms, kurie naudoja miško teikiamus išteklius. Dėl neteisėtos medienos ruošos naikinami atogrąžų miškai, alinami miškai ir tikėtina, kad dėl to CO 2 išlakų dėl žmogaus veiklos iš viso padaugėja 7 14 proc. 3 ; neteisėta medienos ruoša kelia grėsmę biologinei įvairovei, kenkia tvariam miškų valdymui ir turi neigiamą poveikį skurdo Komisijos komunikatas Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT) COM(2014)

3 mažinimui, tvariam ir įtraukiam ekonomikos augimui ir darniam vystymuisi, be to, kenkia veiklos vykdytojų, kurie veikia laikydamiesi taikytinų teisės aktų, komerciniam pajėgumui m. FLEGT VP išdėstomi procesai ir priemonės, kuriais siekiama užkirsti kelią neteisėtos medienos pateikimui ES rinkai, pagerinti teisėtos medienos tiekimą ir didinti medienos, gaunamos iš atsakingai valdomų miškų, paklausą. FLEGT VP pripažinta galimybė rengti naujus teisės aktus, kuriais būtų sprendžiamas neteisėtos medienos ruošos paklausos klausimas, todėl buvo priimtas ESMR. ESMR nustatomi tokie trys pagrindiniai įpareigojimai: 1. juo draudžiama rinkai pateikti neteisėtai paruoštą medieną ar iš tokios medienos pagamintus produktus; 2. juo reikalaujama, kad veiklos vykdytojai, pirmą kartą pateikiantys medienos produktus ES rinkai, atliktų deramą patikrinimą (DP); 3. jame reikalaujama, kad prekiautojai mediena ir medienos produktais, pirmą kartą pateikdami medieną rinkai, registruotų savo tiekėjus ir klientus. Produktai, kuriems taikomas reglamentas, išdėstyti jo priede. ESMR apibrėžiamas DP įpareigojimas ir prašoma, kad veiklos vykdytojai sukurtų ir taikytų deramo patikrinimo sistemą (DPS) arba naudotų stebėsenos organizacijos (SO) DPS. ESMR buvo priimtas 2010 m. gruodžio mėn., tačiau pradėtas taikyti tik 2013 m. kovo 3 d. Per pradinį laikotarpį valstybių narių kompetentingoms institucijoms (KI) ir privačiojo sektoriaus subjektams numatyta suteikti laiko pasirengti pateikti paraišką. Per tą laiką Komisija priėmė deleguotąjį ir įgyvendinimo aktą, kad būtų lengviau įgyvendinti reglamentą Metodika ESMR vertinimas pradėtas 2015 m. balandžio mėn. ir apima laikotarpį nuo 2013 m. kovo mėn. iki 2015 m. kovo mėn. Pagal ESMR 20 straipsnio 2 dalį pagrindinis informacijos šaltinis rengiant šią ataskaitą buvo valstybių narių Komisijai iki 2015 m. balandžio 30 d. pateiktos reglamento taikymo ataskaitos. Be to, Komisija pradėjo atvirą viešą konsultaciją tam specialiai skirtoje interneto svetainėje Jūsų balsas Europoje (2015 m. balandžio 15 d. liepos 3 d.) Taip pat buvo panaudotos kitos tikslinės suinteresuotųjų subjektų apklausos ir savanoriškos suinteresuotųjų asmenų pastabos. Vertinimas grindžiamas daugeliu įrodymų; tačiau paaiškėjo, kad vertinti inovatyvaus teisės akto rezultatyvumą praėjus vos dvejiems metams nuo jo įsigaliojimo yra sunkus uždavinys. Apie teisės aktų poveikį yra mažai informacijos, todėl neįmanoma besąlygiškai priskirti kai kurių padarinių ir tendencijų, nustatytų atliekant ESMR taikymo analizę 4 Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 363/2012, OL L 115, , p ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 607/2012, OL L 177, , p

4 4

5 4. Įgyvendinimo būklė Reglamente reikalaujama 5, kad valstybės narės paskirtų kompetentingas institucijas; taikytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas už pažeidimus, rengtų patikrų planus ir nuolat tikrintų veiklos vykdytojus bei stebėsenos organizacijas (SO). Be to, ESMR numatyta 6 valstybių narių techninė pagalba ir konsultacijos veiklos vykdytojams, padedant Komisijai, taip pat atitinkamų suinteresuotųjų subjektų keitimasis informacija. Atlikus vertinimą paaiškėjo, kad per laikotarpį nuo 2013 m. kovo mėn. iki 2015 m. kovo mėn. bendra įgyvendinimo būklė visoje ES buvo prieštaringa. Kai kurios valstybės narės pradėjo įgyvendinti ESMR tik ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Komisija pradėjo dvišalį dialogą su aštuoniomis valstybėmis narėmis, ir paskui dauguma jų sparčiai įvykdė reikalavimus. Vis dėlto 2015 m. Komisija ėmėsi teisinių veiksmų prieš keturias reikalavimų nevykdančias valstybes nares Kompetentingų institucijų paskyrimas Visos valstybės narės, išskyrus Ispaniją, pranešė, kad paskyrė kompetentingą instituciją (KI), kuri stebėtų, kaip veiklos vykdytojai laikosi ESMR reikalavimų 8. Institucinė struktūra, šių institucijų teisiniai įgaliojimai ir statusas valstybėse narėse skiriasi, nes skiriasi jų teisinės ir institucinės sistemos. Buvo pranešta, kad ESMR taikymo ir vykdymo užtikrinimo srityje yra prieinami labai skirtingi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai. Turimų žmogiškųjų išteklių nurodyta maždaug nuo 1 iki 200 asmenų per mėnesį Sankcijos už ESMR pažeidimus 24 valstybės narės pranešė apie savo nacionalinės teisės aktuose nustatytas sankcijas už reglamento įpareigojimų pažeidimus (draudimas, DP ir atsekamumas). Graikija, Vengrija, Rumunija ir Ispanija vis dar rengia atitinkamas nuostatas dėl sankcijų. Valstybėse narėse numatyta didelė sankcijų įvairovė, pranešta apie taisomuosius veiksmus, baudas, medienos konfiskavimą, leidimo prekiauti sustabdymą, laisvės atėmimą. Kai kurios valstybės narės yra nustačiusios tik administracines nuobaudas, o kitos už kai kurių įpareigojimų pažeidimą yra numačiusios baudžiamąją atsakomybę. Paprastai sankcijos už draudimų pažeidimą yra griežtesnės nei už DP ir atsekamumo įpareigojimų pažeidimą. Veiksniai, į kuriuos valstybės narės atsižvelgė, nustatydamos sankcijų dydį, apima nacionalines ekonomines sąlygas ir sankcijų už kitų panašių įpareigojimų nesilaikymą dydžius, pvz., nustatytus ES reglamentuose dėl prekybos laukine gyvūnija ESMR 7 straipsnio 1 dalis, 10 straipsnio 1 dalis ir 19 straipsnis. 6 ESMR 13 straipsnis. 7 Vengrija, Graikija, Ispanija, Rumunija Kas dveji metai pateikiamos valstybių narių ataskaitos. 10 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/

6 Nors valstybės narės yra įgaliotos nustatyti sankcijas, pernelyg dideli jų dydžio skirtumai reiškia, kad ES veiklos vykdytojai veikia nevienodomis sąlygomis. 19 valstybių narių atlikus patikrinimus buvo pritaikyti taisomieji veiksmai arba sankcijos už ESMR įpareigojimų pažeidimus. Kai kurie tyrimai buvo pradėti gavus pagrįstus skundus iš trečiųjų asmenų. Kadangi iki šiol buvo pritaikyta nedaug sankcijų, dar negalima nustatyti, ar jos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios Veiklos vykdytojų ir stebėsenos organizacijų patikrinimai 26 valstybės narės 11 pranešė, kad jų KI yra parengusios veiklos vykdytojų patikrinimo planus, kaip reikalaujama pagal ESMR 10 straipsnio 2 dalį. Visos KI, rengdamos ir peržiūrėdamos savo planus, laikosi rizika grindžiamo požiūrio. Rizikos veiksniai apima tiekėjų ir jų produktų charakteristikas, veiklos vykdytojų tipą, taip pat iš trečiųjų asmenų gautą informaciją (t. y. pagrįstus skundus ). Ne visos valstybės narės pranešė, kad atliko patikrinimus. Keliose valstybėse patikrinimai pradėti vėlai, nes buvo vėluojama priimti atitinkamus nacionalinės teisės aktus, be to, iš pradžių šie veiksmai buvo pavieniai, nors ilgainiui tapo sistemiškesni ir imti taikyti griežčiau. Komisija pradėjo SO pripažinimą 2013 m. rugpjūčio mėn., kai buvo pripažintos pirmos dvi SO. Atlikdama vertinimą, Komisija pripažino devynias SO 12. Kadangi kompetentingos institucijos privalo 13 tikrinti SO bent kartą per dvejus metus, pirmosios pripažintos SO buvo patikrintos antrąjį 2015 m. pusmetį, t. y. praėjus ataskaitoje nurodytam vertinimo laikotarpiui. 4.4 Ryšiai, sklaida, bendradarbiavimas ir informacijos mainai 2012 m. Komisija surengė ryšių kampaniją dėl ESMR 14, o valstybės narės pranešė, kad taip pat surengė nacionalines informuotumo didinimo kampanijas. Kad būtų lengviau suderinti pagrindinių reglamento nuostatų aiškinimą ir jos būtų vienodai taikomos visoje ES, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengė ESMR gaires 15. Tačiau valstybių narių gairės ir pagalba teikiama padedant Komisijai ir skirta mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), buvo gana ribota. Komisija ir valstybės narės daug bendradarbiavo, rengė ekspertų susitikimus dėl įgyvendinimo ir susitikimus, kuriuose daugiausia dėmesio buvo skiriama vykdymo užtikrinimui, ir palaikė ryšius su įvairiomis ne ES medieną gaminančiomis ir vartojančiomis šalimis m. sausio mėn. Komisija sukūrė elektroninę ryšių platformą, skirtą valstybių narių kompetentingoms institucijoms keistis informacija. 11 Graikija ir Vengrija nepateikė informacijos apie taikytus rizikos veiksnius. 12 Po vertinimo laikotarpio Komisija pripažino dar tris SO: 13 Reglamento (ES) Nr. 607/ straipsnio 1 dalis

7 5. Vertinimas 5.1. Aktualumas Sąjunga yra įsipareigojusi kovoti su neteisėta medienos ruoša ir su tuo susijusia prekyba, kuri tebėra nuolatinė viso pasaulio problema, lemianti daug neigiamų socialinių ir ekonominių padarinių bei padarinių aplinkai. Laikantis FLEGT VP, ESMR buvo priimtas kaip visa apimanti priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad ES būtų prekiaujama tik teisėtai paruoštos medienos produktais. Įrodymais patvirtinta, kad nuo to laiko, kai reglamentas pradėtas taikyti, juo paskatinta atsakingesnė apsirūpinimo ištekliais politika, todėl įrodyta, kad jis gali pakeisti veiklos vykdytojų elgesį rinkoje ir sukurti tiekimo grandines, kuriose nebūtų neteisėtai paruoštos medienos, taip padedant pasiekti bendruosius FLEGT VP tikslus. Reglamento aktualumas buvo patvirtintas Septintojoje aplinkosaugos veiksmų programoje ( m.), kurioje aiškia nurodyta, kad ESMR užtikrina teisinį pagrindą Sąjungai kovoti su pasauline neteisėtos medienos ruošos problema, veikiant medienos ir medienos produktų paklausos srityse 16. Atlikus vertinimą paaiškėjo, jog daugelis suinteresuotųjų subjektų mano, kad reglamentas yra labai vertinga priemonė, kuri padeda tarptautiniu mastu stabdyti miškų naikinimą ir alinimą, išsaugoti biologinę įvairovę ir kovoti su klimato kaita (mažinant dėl miškų naikinimo atsirandančias išlakas, didinant miškų išsaugojamąjį vaidmenį, tvariai valdant miškus ir didinant anglies sankaupas besivystančių šalių miškuose pagal Varšuvos bendrąją programą REDD-plus) 17, ir taip padeda laikytis ES tarptautinių įsipareigojimų ES papildoma nauda Kova su neteisėta medienos ruoša ir su ja susijusia prekyba yra pasaulinis uždavinys, kurio valstybės narės negalėtų veiksmingai išspręsti veikdamos pavieniui. Nustatant ES lygmeniu vienodas taisykles, ESMR leidžiama Sąjungai ir jos valstybėms narėms visapusiškai pasinaudoti bendru jų rinkos svertu, užtikrinti teisėtai paruoštos medienos paklausą ir vengti ES rinkos iškraipymų, kurie atsirastų, jeigu pavienės valstybės narės nustatytų skirtingas taisykles. ESMR siekiama sudaryti vienodas veiklos sąlygas, nustatant vienodus tiek šalies viduje paruoštos medienos, tiek importuotų medienos produktų teisėtumo reikalavimus, ir nustatomas papildomas kontrolės lygis visiems ES veiklos vykdytojams. Jeigu nebūtų ESMR, būtų nutrauktas vienodų veiklos sąlygų nustatymo ekonominės veiklos vykdytojams procesas, o veiklos vykdytojų, kurie jau taiko DP reikalavimus, padėtis suprastėtų, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad pigesnė neteisėta mediena laisvai patektų į ES rinką. Jeigu nebūtų ESMR, būtų smarkiai pakenkta padarytai pažangai, susijusiai su kitais FLEGT VP elementais, kaip antai savanoriškais partnerystės susitarimais (SPS) ir ES galimybei prisiimti m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1386/2013/ES dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales, OL L 354/171, , p

8 įsipareigojimus kovoti su neteisėta medienos ruoša neseniai sudarytuose dvišaliuose prekybos susitarimuose Efektyvumas Dėl ESMR valstybės narės patirs atitikties išlaidų. Dalis šių išlaidų bus susijusios su veiklos vykdytojų ir SO patikrinimais. Daugeliu atvejų žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, skirti veiklos vykdytojų patikrinimams, atrodo neproporcingai maži, palyginti su veiklos vykdytojų skaičiumi tose šalyse, todėl atgrasomasis reikalavimų vykdymo užtikrinimo veiksmų poveikis išlieka gana ribotas. Atlikus vertinimą paaiškėjo, kad KI skiriami finansiniai ištekliai valstybėse narėse labai skiriasi. Šiuo atžvilgiu paminėtina, kad kai kurios valstybės narės neskyrė jokių papildomų finansinių išteklių ESMR įgyvendinti ir jo įgyvendinimui užtikrinti. Dėl ESMR atitikties išlaidų patirs ir privačiojo sektoriaus subjektai. Šios išlaidos priklauso nuo to, ar anksčiau buvo vykdoma atsakinga apsirūpinimo ištekliais politika, nuo produktų, kuriais prekiaujama, rūšies ir sudėtingumo, tiekėjų skaičiaus ir jų geografinės buvimo vietos ir galiausiai nuo tiekimo grandinių sudėtingumo. Verslo išlaidos gali apimti investicijas į informacines sistemas, vidaus ekspertų samdymą ir darbuotojų mokymą. Šis vertinimas iš esmės sutampa su sąnaudų prognoze, pateikta 2008 m. poveikio vertinime 18, kurį Komisija atliko teikdama reglamento pasiūlymą. Buvo tikimasi, kad draudimo įpareigojimo laikymosi išlaidos bus nulinės, o DP įpareigojimo laikymosi išlaidos buvo laikomos priklausančiomis nuo to, ar anksčiau pagal bendrovės tiekimo politiką buvo taikomos kontrolės sistemos, ir nuo jų kokybės. Privačiojo sektoriaus atitikties išlaidos paprastai laikomos kontroliuojamomis, jeigu įmonės jau taiko atsakingą apsirūpinimo ištekliais politiką. Kontroliuoti išlaidas veikiausiai gebės ir tie veiklos vykdytojai, kurie yra nusprendę vadovautis ekonomiškai efektyvia praktika (žr. toliau) arba prekiauti medienos produktais, kurių tiekimo grandinės yra gana paprastos. Administraciniai padariniai MVĮ ESMR nustatytas DP įpareigojimas taikomas visų dydžių įmonėms. Atrodo, kad didelėms įmonėms pavyko geriau ir greičiau prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų nei MVĮ. MVĮ padėtis gali atrodyti mažiau palanki dėl jų nedidelės masto ekonomijos, nes DPS išlaidas reikia padengti iš nedidelės apyvartos. Tačiau nėra aiškių rodiklių, kad jeigu įmonė yra maža, tai kliudo jai taikyti veiksmingą DPS Galimų tolesnių priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai paruoštos medienos arba iš šios medienos gautų produktų importui arba pateikimui rinkai, poveikio vertinimo tyrimas. Žr. Taip pat žr. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą, pridedamą prie Reglamento, kuriuo nustatomi medį ir medžio produktus rinkai pateikiančių veiklos vykdytojų įpareigojimai, pasiūlymo, pateikiamo adresu 19 Žr. tyrimą dėl mažųjų ir vidutinių įmonių požiūrio į deramą patikrinimą, kurį 2015 m. atliko Global Timber Forum (GTF), pateikiamą adresu 8

9 Vertinimas grindžiamas labai nedideliu respondentų, atsakiusių į viešą konsultaciją internetu, skaičiumi. Atlikus vertinimą paaiškėjo, jog kai kurios MVĮ mano, kad ESMR reikalavimų sunku laikytis, nes joms sunku suprasti DPS techninius reikalavimus, trūksta tinkamų žinių turinčių darbuotojų ir patirties, būtinos atlikti DP, ir (arba) jos turi mažai finansinių išteklių, kad galėtų atnaujinti savo esamas kontrolės sistemas. Įrodymais patvirtinta, kad ESMR atitikties išlaidos MVĮ galėtų sumažėti, jeigu įmonės taikytų ekonomiškai efektyvią praktiką (žr. toliau), vengtų brangiai kainuojančių IT sprendimų ir naudotųsi išorės technine pagalba, teikiama kuriant ir taikant tinkamas DPS. Ekonomiškai efektyvi praktika Įgyvendinant ESMR buvo nustatyta kelių rūšių ekonomiškai efektyvi praktika: i) bendradarbiavimas su valstybių narių valdžios institucijomis ir šių institucijų tarpusavio bendradarbiavimas, taip pat bendradarbiavimas su trečiųjų šalių kolegomis; ii) kompetentingos institucijos remiasi pagrįstais trečiųjų asmenų skundais dėl atitikties reglamento reikalavimams; iii) veiklos vykdytojai rengia DPS, kurios atitinka ne tik ESMR, bet ir kitų teisės aktų (t. y. JAV Lacey įstatymo (Lacey Act) ir Australijos neteisėtos medienos ruošos draudimo įstatymo (Illegal Logging Prohibition Act) reikalavimus; iv) veiklos vykdytojai, vertindami riziką ir ją mažindami, taiko savanoriškas, trečiųjų asmenų patikrintas sistemas (t. y. savanoriškas miškų sertifikavimas); v) DP tikslais naudojami ES derybų su SPS šalimis rezultatai, susiję su teisėtumo apibrėžtimis, ir ryšiai su nacionalinėmis valdžios institucijomis. Įsigaliojus ESMR buvo pritaikyti pagrindinių medienos sertifikavimo sistemų standartai, kad būtų atsižvelgta į reglamente pateiktą teisėtumo apibrėžties taikymo sritį, ir paaiškėjo, kad tai yra praktinė galimybė, kuria ES veiklos vykdytojai gali pasinaudoti, atlikdami savo rizikos vertinimą ir mažindami riziką. ESMR gairėse būtų galima labiau patikslinti trečiųjų asmenų patikrintų sistemų vaidmenį įgyvendinant tesės aktus Veiksmingumas Atliekant vertinimą buvo nustatytos tokios didžiausios veiksmingo ESMR taikymo problemos: nepakankami KI skiriami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, sankcijų rūšių ir dydžių įvairovė valstybėse narėse ir nevienodas reglamento supratimas bei taikymas visoje ES. Dėl šių problemų ESMR įgyvendinamas nevienodai, todėl ekonominės veiklos vykdytojai veikia nevienodomis sąlygomis. Tačiau atlikus vertinimą paaiškėjo, kad dėl reglamento ir Komisijos bei valstybių narių vykdytų ryšių kampanijų neteisėtos medienos ruošos problema imta geriau suvokti. Reglamentas, kurio tekstas svarbus EEE, įtrauktas į Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą ir šiuo metu jį taip pat įgyvendina Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas. Reglamentu šalys gamintojos paskatintos kurti sistemas, kurias taikant būtų tikrinama ir įrodoma, ar laikomasi teisėtumo reikalavimų, o kai kurios trečiosios šalys paskatintos sudaryti FLEGT SPS su ES 20. Be to, kartu su JAV Lacey įstatyme, kitos šalys 20 Yra įrodymų, kad 2014 ir 2015 m. padidėjo eksportas iš Indonezijos į ES, ir tai taip pat galima susieti su tuo, kad ESMR reikalavimus gali lengviau atitikti mediena, kuriai taikomas Indonezijos medienos teisėtumo užtikrinimo sistemos (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)) sertifikatas. 9

10 vartotojos buvo paskatintos išplėsti savo nacionalinės teisės aktus ir priimti panašius teisės aktus (Australija, Šveicarija) arba pradėti svarstyti priemones, kuriomis siekiama panašių tikslų (Kinija, Japonija, Korėja). ESMR taip pat turėjo įtakos ES prekybos laukine gyvūnija teisės aktų pakeitimams 21, nes į Komisijos reglamentą buvo įtraukta nuostata, kuria valstybių narių valdymo institucijoms suteiktas teisinis pagrindas atsisakyti išduoti svarbų leidimą, jeigu kyla rimtų abejonių dėl CITES egzempliorių siuntos teisėtumo. Draudimo pateikti rinkai veiksmingumas (4 straipsnio 1 dalis) Valstybės narės nepranešė apie užbaigtus tyrimus dėl draudimo įpareigojimo pažeidimo 22. Atsižvelgiant į tai, kad praėjo nedaug laiko ir įgyta nedaug draudimo vykdymo užtikrinimo patirties, negalima padaryti jokios išvados dėl draudimo veiksmingumo dėl nepakankamos užtikrinimo patirties. Kiekybiškai įvertinti ESMR poveikį prekybai neteisėtai paruoštais medienos produktais sunku, nes veikla yra slepiama. Iš išanalizuotų statistinių prekybos duomenų per pastaruosius dvejus metus nematyti aiškių medienos ir medienos produktų importo pokyčių, kuriuos būtų galima vienareikšmiškai susieti su ESMR taikymu. Deramo patikrinimo sistemų įgyvendinimas (6 straipsnis) Visos ES veiklos vykdytojai per pirmuosius dvejus reglamento taikymo metus nenuosekliai įgyvendino DP reikalavimus. Nors iš įrodymų matyti, kad padėtis laipsniškai gerėja, privačiojo sektoriaus subjektai kol kas nevienodai ir nepakankamai laikosi DP reikalavimų. Kompetentingų institucijų atlikti patikrinimai parodė, kad nors daug veiklos vykdytojų taikė tam tikrą DPS, ji ne visuomet atitikdavo ESMR reikalavimus, todėl reikėjo imtis taisomųjų veiksmų. Kai kurie suinteresuotieji subjektai nurodė, kad DP įpareigojimą labai sunku įgyvendinti, nes jis yra naujas ir nėra pakankamai informacijos. Pagrindinės kliūtys, trukdančios įgyvendinti visiškai veikiančias DP sistemas, apima sunkumus suprasti visus elementus, kurie yra reikalingi norint įgyvendinti patikimą DPS, sunkumus, kylančius renkant informaciją apie šalyse gamintojose taikytinus teisės aktus, bendradarbiavimo su tiekėjais bei tinkamų rizikos vertinimo ir mažinimo priemonių stoką. Pripažintos SO veiklos vykdytojams parūpina DPS, jeigu jie neturi galimybių įmonės viduje parengti savo DPS. Veiklos vykdytojai labai mažai domisi SO paslaugomis, ir tik labai nedaug jų dabar taiko SO DPS ir naudojasi jų patikros paslaugomis. Kadangi KI vykdymo užtikrinimo lygis yra žemas, tai neskatina diegti DPS, be to, veiklos vykdytojai nėra linkę samdyti SO, nes pagal ESMR SO privalo pranešti KI apie didžiausius trūkumus m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/870 kuriuo dėl nuostatų, susijusių su prekyba laukinės faunos ir floros rūšių egzemplioriais, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles (OL L 142, , p. 3 20). 22 Keliais pavieniais atvejais importuotų medienos produktų teisėtumas buvo tiriamas remiantis pagrįstais skundais. 10

11 Nors DP įpareigojimas įgyvendinamas labai vangiai, kai kuriais įrodymais patvirtinta, kad veiklos vykdytojai laipsniškai įgyvendina DPS, prašo daugiau informacijos ir teisėtumo užtikrinimo iš savo tiekėjų. Tai rodo, kad DP įpareigojimas gali pakeisti veiklos vykdytojų elgesį rinkoje, taip sukuriant tiekimo grandines, kuriose nebūtų neteisėtai paruoštos medienos. Tačiau norint atlikti galutinį vertinimą reikia daugiau laiko Suderinamumas ESMR yra suderinamas su kitais miškų ir kituose sektoriuose priimtais atitinkamais teisėkūros procedūra priimtais aktais, ypač su FLEGT SPS licencijavimo sistemomis ir ES prekybos laukine gyvūnija reglamentais. Su FLEGT SPS susijusi pažanga Svarbiausias FLEGT VP elementas yra SPS. Tai yra ES ir trečiųjų šalių, gaminančių ir eksportuojančių medieną, dvišaliai susitarimai, dėl kurių deramasi šioms trečiosioms šalims paprašius. SPS numatoma nustatyti FLEGT licencijavimo sistemą siekiant užtikrinti medienos produktų importo iš šių šalių į ES teisėtumą. ESMR numatyta medienos produktų, kuriems taikoma FLEGT licencija, teisėtumo prezumpcija 23. Kol kas pasirašyti šeši 24 SPS, o devyni 25 dar rengiami. Dvi pažangiausios šalys yra Indonezija ir Gana; šiuo metu numatoma, kad pirmieji medienos produktai su FLEGT licencija iš vienos iš šių šalių (arba abiejų) bus importuoti į ES 2016 m. Nepaisant pažangos daugelyje FLEGT SPS šalių, ES rinkoje nėra FLEGT licencijuotos medienos, todėl nėra aiškių įrodymų, kad SPS padėjo pasiekti, kad vidaus rinkoje būtų kuo mažiau neteisėtai paruoštos medienos ir medienos produktų. 6. Produktų sąrašas ESMR produktai yra apibrėžti jo priede, pateikiant įvairias ES kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodų nuorodas ir produktų aprašymus. ESMR apima daug medienos produktų, tačiau jis taikomas ne visiems medienos produktams. Išimtys numatytos reglamento tekste 26 ir jo priede. Reglamentas netaikomas kai kuriems medienos produktams, pavyzdžiui, muzikos instrumentams (KN 92), medžio karstams (KN 4421) arba medžio krėslams (KN 94). 23 ESMR 3 straipsnio 1 dalis. 24 Kamerūnas, Centrinės Afrikos Respublika, Gana, Indonezija, Liberija, Kongo Respublika. 25 Dramblio Kaulo Krantas, Kongo Demokratinė Respublika, Gabonas, Gajana, Hondūras, Laosas, Malaizija, Tailandas, Vietnamas. 26 ESMR 2 straipsnio a ir b punktai ir 3 straipsnis. 11

12 Iš konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais matyti, kad daugelis jų nelaiko esamo ESMR produktų sąrašo optimaliu ir mano, kad į jį reikėtų įtraukti daugiau medienos produktų, pavyzdžiui, minėtus produktus ir spausdintą popierių (žr. toliau). Tačiau kiti suinteresuotieji subjektai mano, kad produktų sąrašo plėsti nereikėtų, kol ESMR dar nėra visiškai įgyvendintas ir veiksmingai taikomas. Kalbant apie rinkos dalį, šiuo metu reglamentas netaikomas didelei produktų grupei spausdintos knygos, laikraščiai, nuotraukos ir kiti spaudos pramonės produktai, rankraščiai, mašinraščiai ir planai. Kitaip nei šalyje atspausdintoms žiniasklaidos priemonėms, kurių atveju yra kontroliuojamas importuotos plaušienos ir popieriaus medžiagos teisėtumas, importuotoms spausdintoms žiniasklaidos priemonėms DP netaikomas, kaip ir netikrinamas jiems naudojamų medienos plaušų teisėtumas. Todėl yra didesnė grėsmė, kad šios priemonės yra pagamintos iš neteisėtai paruoštos medienos. Skirtingo šalies viduje pagamintų ir importuotų spausdintų produktų vertinimo nebūtų, jeigu spausdintas popierius būtų įtrauktas į produktų sąrašą. Svarstant, ar reikėtų išplėsti dabartinį produktų sąrašą, reikėtų atsižvelgti į spausdintų prekių įvairovę ir sudėtingumą. 7. Išvados ESMR įvertintas praėjus vos dvejiems metams nuo jo taikymo pradžios, ir šio laikotarpio nepakanka norint įvertinti jo rezultatyvumą, visų pirma atsižvelgiant į privalomojo DP reikalavimo naujumą. Per pirmuosius dvejus metus ESMR įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas vyko lėtai ir nevienodai ir kol kas nėra užbaigtas. Neseniai padaryta didelė pažanga, nors vertinimo metu ne visos valstybės narės buvo įvykdžiusios visus savo įsipareigojimus pagal reglamentą. Remiantis įrodymais, veiklos vykdytojai laipsniškai įgyvendina DP įpareigojimą. Tačiau nevienodas įgyvendinimas ir fragmentiškas vykdymo užtikrinimas per pirmuosius dvejus reglamento taikymo metus nepadėjo nustatyti vienodų veiklos sąlygų, kurios apsaugotų veiklos vykdytojus nuo nesąžiningos produktų, pagamintų iš neteisėtai paruoštos medienos, konkurencijos. Kadangi nuo tada, kai reglamentas pradėtas taikyti, praėjo palyginti nedaug laiko, vertinant nebuvo įmanoma kiekybiškai apskaičiuoti reglamento poveikio prekybai neteisėta mediena ir jos produktais vidaus rinkoje, todėl buvo sunku nustatyti, ar reglamentu pasiektas jo tikslas užkirsti kelią neteisėtos medienos ir jos produktų pateikimui rinkai. ESRM apskritai vertinamas kaip svarbus teisės aktas kovojant su neteisėta medienos ruoša ir prekyba neteisėta mediena bei jos produktais ir mažinant šiuos reiškinius. Remdamosi reglamentu, kitos šalys vartotojos taip pat nusprendė parengti panašius teisės aktus. Be to, ESMR yra būtina paklausos srities priemonė, kuria papildoma pasiūlos reguliavimo priemonė FLEGT SPS. Jeigu nebūtų ESMR, būtų daug mažiau paskatų įgyvendinti SPS, nes ES nereikėtų teisėtumo užtikrinimo. Reglamentu padidintas pramonės subjektų ir vartotojų informuotumas apie neteisėtos medienos ruošos problemą ir jos poveikį aplinkai bei klimatui. Jis turėjo įtakos griežtinant ES prekybos laukine gyvūnija reglamentų pakeitimus. 12

13 Kiek tai susiję su konkrečiais peržiūros aspektais, išvardytais ESMR 20 straipsnyje, atlikus vertinimą paaiškėjo, kad: I. administraciniai padariniai MVĮ labai priklauso nuo verslo aplinkos sudėtingumo ir to, ar anksčiau buvo vykdoma atsakinga apsirūpinimo ištekliais politika. Gali atrodyti, kad MVĮ padėtis yra mažiau palanki taikyti veiksmingą DP, nes jų masto ekonomija maža; tačiau nėra aiškių įrodymų, kad jeigu įmonė yra maža, tai kliudo jai taikyti veiksmingą DPS. II. Kalbant apie produktų sąrašą, kai kurie suinteresuotieji subjektai mano, kad jis neišsamus ir siūlo jį išplėsti, įtraukiant muzikos instrumentus, karstus, krėslus ir (arba) spausdintą popierių. Kai kurie suinteresuotieji subjektai net pasiūlė pakeisti požiūrį į produktų sąrašą ir įtraukti visus produktus, kuriuose yra medienos, taikant galimas išimtis, o kiti mano, kad produktų sąrašo plėsti nereikėtų, kol ESMR dar nėra vienodai taikomas visoje ES. Komisija gali svarstyti galimybę išplėsti produktų sąrašą, jeigu bus įvertintas galimybių poveikis. III. Dėl draudimo pateikti rinkai veiksmingumo jokios išvados padaryti negalima, nes dar nepakanka draudimo vykdymo užtikrinimo patirties. Kalbant apie DPS veiksmingumą, nors šią sistemą sunku suprasti ir taikyti, atrodo, kad šis įpareigojimas turi tam tikrą poveikį veiklos vykdytojų praktikai. 8. Rekomendacijos ir kiti veiksmai Siekiant, kad nustatytų trūkumų nebeliktų, valstybės narės turėtų gerokai paspartinti savo įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo veiksmus. Esamas kompetentingoms institucijoms skirtų techninių pajėgumų ir išteklių (žmogiškųjų ir finansinių) lygis neatitinka poreikių ir turi būti didinamas daugumoje valstybių narių, kad būtų atliekama daugiau atitikties patikrinimų ir jie būtų kokybiškesni. Tai savo ruožtu paskatins pramonės subjektus naudoti patikimą ir veikiančią DPS. Be to, kompetentingos institucijos turėtų dėti daugiau pastangų informuodamos veiklos vykdytojus, ypač MVĮ, apie ESMR reikalavimus. Visų pirma reikėtų toliau skatinti nustatytą ekonomiškai efektyvią DP įpareigojimo įgyvendinimo praktiką. Komisija toliau teiks valstybėms narėms ir veiklos vykdytojams rekomendacijas, prireikus papildydama ESMR gaires, kad reglamentas būtų vienodai taikomas visoje ES. Komisija toliau padės palaikyti ryšius ir derinti kompetentingų institucijų vykdymo užtikrinimo metodus ekspertų grupių posėdžiuose. Remdamasi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Komisija nemano, kad yra būtina siūlyti esminių ESMR nuostatų pakeitimus, nes atlikus vertinimą nenustatyta aiškaus poreikio keisti esminius teisės akto 13

14 elementus. Tačiau Komisija gali svarstyti galimybę išplėsti produktų sąrašą, pateiktą ESMR priede, priimdama deleguotąjį aktą, prieš tai atlikus galimybių poveikio vertinimą. 14

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft Word - wfh1D4_ doc

Microsoft Word - wfh1D4_ doc EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 5.2.2013 COM(2013) 44 final 2013/0024 (COD) C7-0034/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys 2016 7 26 C 272/1 II (Komunikatai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI EUROPOS KOMISIJA KOMISIJOS PRANEŠIMAS Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 03 14 COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia 2015 5 19 L 123/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/751 2015 m. balandžio 29 d. dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu C 47/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2010 2 25 EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau