untitled

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "untitled"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių strategijų valdymo LT LT

2 KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 1. Įžanga dėl makroregioninių strategijų valdymo 2009 m. patvirtinus ES Baltijos jūros regiono strategiją, Europoje išaugo susidomėjimas didesnių Europos regionų bendradarbiavimu. Makroregioninės strategijos yra nauja galimybė sprendžiant bendrus uždavinius ir išnaudojant potencialą siekti visapusiško didesnių regionų vystymosi. Akivaizdu, kad jos duoda papildomos ES naudos ir padeda stiprinti dabartinę ES horizontaliųjų sričių politiką. Įgyvendinant strategijas sprendžiami įvairūs klausimai: Baltijos jūros aplinkos būklės blogėjimas; neišnaudotos galimybės didinti tinkamumą laivybai ir gerinti vandens kokybę, kad padidėtų Dunojaus regiono patrauklumas; ekonominė, socialinė ir aplinkosaugos įvairovė ir susiskaldymas Adrijos ir Jonijos jūrų regione; Alpių regiono miestų ir kaimo vietovių teritoriniai, ekonominiai ir socialiniai skirtumai, kuriuos bus siekiama šalinti galima būsima ES Alpių regiono strategija. Įgyvendinant strategijas taikomas integruotas metodas suteikia galimybę svarbius bendrus politikos tikslus, pvz., klimato politikos integravimą, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos rėmimą ir klimato kaitai atsparios visuomenės kūrimą, įtraukti į regioninio vystymosi veiksmus. Jau galima pateikti sėkmingų ES Baltijos jūros regiono strategijos ir ES strategijos dėl Dunojaus regiono gerosios patirties pavyzdžių, susijusių su makroregioniniais veiksmais. Bendrais veiksmais, pvz., įgyvendinant tokius projektus kaip CleanShip, siekiama mažinti taršą, todėl Baltijos jūros aplinkos būklė gerėja. Užtikrinant griežtesnę upės priežiūrą gerinamos laivybos Dunojumi sąlygos. Su aplinka susijusios inovacijos, švarios technologijos ir ekologinės inovacijos plėtojamos, pvz., vykdant Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programą BONUS 1 ; panašią veiklą planuojama vykdyti Dunojaus regione. Tačiau darbams įgavus pagreitį, patirtis 2 taip pat parodė, kad kyla įgyvendinimo kliūčių. Nors po niokojančių potvynių Dunojaus regione 2013 m. buvo imtasi iniciatyvų aukštu politiniu lygmeniu, paskesnių pakankamai koordinuojamų veiksmų trūko. Todėl būtini pokyčiai. Šia ataskaita atsižvelgiama į Tarybos raginimą palengvinti diskusijas, kad būtų tobulinamas makroregioninių strategijų valdymas, ir iki 2014 m. pabaigos pateikti ataskaitą 3. Siekiant 1 Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 185 straipsnį sukurta Sprendimu 862/2010/ES m. kovo 23 d. komunikatas dėl ES Baltijos jūros regiono strategijos, COM(2012) 128 final; 2013 m. balandžio 8 d. ataskaita dėl Europos Sąjungos strategijos dėl Dunojaus regiono, COM(2013) 181 final; 2013 m. birželio 27 d. ataskaita dėl makroregioninių strategijų papildomos naudos, COM(2013) 468 final; 2013 m. spalio 22 d. Bendrųjų reikalų tarybos išvados. 2

3 tinkamesnio valdymo turi būti išaiškinta, ko reikia, kad metodas būtų sėkmingai taikomas, be to, šalys, kurių iniciatyva strategijos sukurtos, turi veiksmingiau prisiimti atsakomybę. Sąvoka valdymas aprėpia vykstantį procesą, susijusį su strategijų įgyvendinimo būdais ir subjektais, bendrų veiksmų inicijavimu ir finansavimu. Šiuo metu pagrindiniai valdymo elementai yra šie: - valstybės narės ir Komisijos aukščiausio politinio (t. y. ministrų) lygmens dalyvavimas užtikrinant politinį įsipareigojimą ir strateginę kryptį; - nacionaliniai kontaktiniai centrai 4, t. y. kiekvienos dalyvaujančios šalies aukšto lygio pareigūnai, koordinuojantys darbą aukščiausiu administraciniu lygmeniu; - už kiekvieną teminį prioritetą (pvz., aplinką, transportą, mokslinius tyrimus, inovacijas ir kt.) arba už horizontalųjį klausimą (pvz., klimato kaitą, teritorijų planavimą) atsakingi kiekvienos dalyvaujančios šalies ekspertai 5, paprastai sudarantys teminę iniciatyvinę grupę viso regiono lygmeniu. Šie elementai sudaro struktūrą, kuri turi būti peržiūrėta ir sustiprinta siekiant užtikrinti, kad šių strategijų įgyvendinimas duotų akivaizdesnės naudos ir geresnių rezultatų. 2. Poreikiai Esamų strategijų 6 analizė ir sukaupta įgyvendinimo patirtis rodo, kad patobulinimai būtini visų pirma šiose srityse: susijusios šalys ir regionai turi užtikrinti tvirtesnį politinį vadovavimą ir sprendimų priėmimą. Ministrai ir darbą koordinuojančios nacionalinės valdžios institucijos turi prisiimti visą atsakomybę ir aiškiau koordinuoti veiksmus vietoje; būtinas didesnis aiškumas organizuojant darbą. Turi būti nustatytos aiškios įgyvendinimą užtikrinančių institucijų atsakomybės ribos, užtikrinamas veiksmingas koordinavimas ir suteikta pakankamai išteklių. Tinkamesnis makroregioninių strategijų valdymas nereiškia, kad reikia skirti papildomų lėšų ar kurti naujas institucijas. Pirmiausia turėtų būti siekiama tinkamiau panaudoti esamus išteklius 7. Be to, nėra visiems tinkamo vieno modelio. Būtina atsižvelgti į skirtingus makroregionų ir dalyvaujančių šalių pranašumus ir juos suprasti. Visų pirma būtų pravartu tinkamai panaudoti dabartines regionines organizacijas. Strategijomis turėtų būti papildomas darbas, atliekamas pagal kitas programas. Šioje ataskaitoje aptariamas metodas taip pat galėtų būti naudingas įgyvendinant susijusias iniciatyvas, pvz., pagal integruotą jūrų politiką vykdomas jūrų baseinų strategijas. Šioje ataskaitoje dabartinės strategijos analizuojamos šiais lygmenimis: politinio vadovavimo ir atsakomybės prisiėmimo. Kas nurodo strateginę kryptį? Kas priima svarbiausius sprendimus? Kaip užtikrinama, kad strategijoms būtų m. spalio 22 d. Bendrųjų reikalų tarybos išvados. 4 Šis pavadinimas galėtų būti peržiūrėtas, kad būtų tinkamiau atsižvelgta į pagrindinę jų prievolę užtikrinti koordinavimą. 5 Jie iki šiol vadinti įvairiai: prioritetinių veiksmų koordinatoriais, horizontaliųjų veiksmų vadovais, atsakingais koordinatoriais ir t. t. 6 Žr. 2 išnašą. 7 Žr. 2 išnašą. 3

4 pritarta, kad apie jas būtų informuojama ir kad būtų atsiskaitoma už jų įgyvendinimą? Koordinavimo. Kas atsakingas už bendrą administracinį koordinavimą dalyvaujančių šalių (ar regiono) lygmeniu? Įgyvendinimo. Kas turėtų užtikrinti įgyvendinimą, kokius subjektus reikėtų įtraukti ir kaip strategijos turėtų būti remiamos? Kaip būtų galima visapusiškai įtraukti ES nepriklausančias šalis, dalyvaujančias įgyvendinant strategiją? Šie lygmenys tarpusavyje susiję. Aiškus politinis vadovavimas yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti veiksmingą koordinavimą ir įgyvendinimą. Komisija ir susijusios šalys turi susitarti dėl struktūros ir nustatyti atsakomybės hierarchiją tai būtina siekiant sukurti tvirtą pagrindą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. 3. Politinis vadovavimas ir atsakomybės prisiėmimas Aukšto lygio ir struktūruotas politikų dalyvavimas nustatant bendrą kryptį bei prioritetus ir priimant svarbiausius sprendimus itin svarbus, kad būtų veiksmingai vykdomos makroregioninės strategijos. Tokiu politiniu lygmeniu yra įtvirtinta atsakomybė už strategiją, prioritetų nustatymą ir svarbiausių uždavinių sprendimą, pvz., finansavimo derinimo prie makroregionio metodo. Turėtų būti užtikrinta, kad už įgyvendinimą atsakingos institucijos galėtų veiksmingai dirbti ir turėtų pakankamai išteklių bei tinkamus įgaliojimus. Techniniu lygmeniu neišspręstos problemos turi būti sprendžiamos politiniu lygmeniu. Dabartinė sistema labai priklausoma nuo Europos Komisijos strateginio vadovavimo. Komisija užtikrina pagreitį, tarpininkauja sprendžiant iškilusius uždavinius ir rengia svarbiausius renginius. Ji teikia paramą pagrindiniams dalyviams, taip pat jai tenka svarbios ataskaitų teikimo ir vertinimo funkcijos. Komisija taip pat yra svarbi pagalbininkė ir ES matmens garantas. Tačiau pernelyg didelė priklausomybė nuo Komisijos kaip varomosios jėgos nėra pageidautina. Norint sėkmingai įgyvendinti makroekonomines strategijas, būtina tinkamiau subalansuoti dalyvaujančių šalių ir regionų vadovavimą bei Komisijos vaidmenį. Gerosios patirties pavyzdžiai: Baltijos jūros regione surengti atskirų sektorių ministrų posėdžiai, kuriuose prisiimti įsipareigojimai gerinti Baltijos jūros aplinkos kokybę (Helsinkio komisijos ministrų susitikimai), taip pat Dunojaus regione surengti posėdžiai (tikslinis susisiekimo ministrų susitikimas), kuriuose įsipareigota stiprinti upės priežiūrą; ministrų susitikimai dėl Dunojaus strategijos, suderinti su metiniu forumu. Be to, 2013 m. forumo specialiame regioninės plėtros ministrų susitikime Europos struktūriniai ir investicijų fondai geriau pritaikyti strategijai įgyvendinti; aukšto lygio Baltijos jūros šalių atstovų posėdžiai remiantis jau esamomis bendradarbiavimo struktūromis (pvz., Baltijos jūros valstybių tarybos aukščiausiojo lygio susitikimai, Baltijos jūros parlamentinė konferencija ir kt.), kuriuose reguliariai aptariama Baltijos jūros strategija; Adrijos ir Jonijos jūrų regionų taryba, kurią sudaro užsienio reikalų ministrai, yra svarbiausia būsimos Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategijos varomoji jėga. 4

5 Tačiau kol kas ministrų susitikimai nėra pakankamai sistemingi arba neduoda konkrečių rezultatų, kad būtų laikomi aiškiu strateginiu vadovavimu. Reikia siekti mažinti atotrūkį tarp ministrų deklaracijų ir rezultatų. Priėmus sprendimus, kitas žingsnis turėtų būtų suderintų veiksmų įgyvendinimas. Reikėtų apsvarstyti, ar kai kurie ministrų susitikimai neturėtų būti rengiami reguliariau, kad įgyvendinimo vietoje rezultatai būtų geresni. Ministerijos, kuriose veikia nacionaliniai kontaktiniai centrai, turi atlikti strategiškesnę nacionalinio lygmens koordinavimo funkciją jų vyriausybėse. Šioje srityje galima rasti gerosios patirties pavyzdžių, kaip antai Švedijoje, kur ministras ir darbuotojai informuoja nacionalines agentūras, parlamentą, atitinkamas ministerijas bei jų ministrus apie jau vykdomas iniciatyvas ir uždavinius, susijusius su jų makroregionine strategija, taip stiprinamas nacionalinio ir (arba) regioninio lygmens koordinavimas ir įtraukiami visi susiję valdžios sektoriai. Nacionalinis kontaktinis centras atlieka svarbų vaidmenį padėdamas palaikyti tokius ryšius. Šiuo modeliu galėtų būti sėkmingai naudojamasi kitur. Be vadovavimo, taip pat svarbus atsakomybės prisiėmimas. Būtina labiau įtraukti suinteresuotuosius subjektus, įskaitant įvairaus lygmens parlamentus, regionų valdžios institucijas ir pilietinę visuomenę. Jau rengiami Europos Parlamento narių ir Baltijos jūros bei Dunojaus regiono šalių nacionalinių parlamentų narių susitikimai 8. Pilietinė visuomenė aktyviau dalyvauja įgyvendinimo procese (pvz., įgyvendinant prioritetinius veiksmus pagal programą Biologinė įvairovė Dunojaus regione ir pagal programą Energija Baltijos jūros regione), taip pat rengiant ES strategiją dėl Alpių regiono, tačiau galima nuveikti daugiau Galimybės ir rekomendacijos Dalyvaujančios šalys ir regionai turėtų užtikrinti bendrą strateginį vadovavimą ministrų lygmeniu. Pagrindinius sprendimus turėtų priimti ministerijų, kuriose veikia nacionalinis kontaktinis centras, vadovai ir jie kartu turėtų priklausyti nuolatinei sprendimus priimančiai struktūrai. Jie turėtų būti atsakingi už pažangos vertinimą, vadovavimą įgyvendinimo metu ir prireikus turėtų spręsti iškilusius uždavinius. Posėdžiai turėtų vykti tuo pačiu metu kaip ir kasmetinis forumas. Kitos galimybės, kaip užtikrinti strateginį vadovavimą: nustatytu rotacijos principu 9 pagrįstas pirmininkavimas įgyvendinant kiekvieną strategiją ir tam tikrą laikotarpį; pirmininkaujančioje šalyje taip pat galėtų būti rengiamas metinis forumas, taip užtikrinant tiesioginį ryšį su įgyvendinimu; strategijos specialiojo įgaliotinio, kurį patvirtinta susijusios šalys, skyrimas. Toks asmuo galėtų atsakyti už įgyvendinimo proceso orientavimą ir spręsti kylančias problemas, taip pat teikti ataskaitas ministrų lygmeniu. Atsižvelgiant į patirtį, susijusią su TEN-T projektų Europos koordinatoriais 10, specialiuoju įgaliotiniu galėtų būti ministras ar panašias pareigas einantis asmuo. Tokia pareigybė galėtų būti finansuojama pagal tarpvalstybinę bendradarbiavimo programą arba kitais būdais m. ES pirmininkavusios Lietuvos surengtos konferencijos ir Dunojaus regiono šalių parlamentų narių susitikimai. 9 Šiuo metu pagal ES Baltijos jūros regiono strategiją rotacijos principu pagrįstu šalies pirmininkavimu galėtų būti derinamas su ES pirmininkavimu, pirmininkavimu kitoms makroregioninėms institucijomis, arba jis galėtų būti savanoriškas. 10 Transeuropiniai transporto tinklai. 5

6 Sektorių ministrai turėtų skatinti pažangą jų kompetencijai priklausančiose teminėse srityse. Kiekvienoje veiklos srityje vadovavimą ministrų lygmeniu visų pirma turėtų užtikrinti pirmaujančias pozicijas prioritetinėje srityje užimanti šalis. Posėdžiai galėtų būti reguliarūs; reikėtų apsvarstyti galimybę rengti susitikimus vykstant Tarybos posėdžiams. Specialusis įgaliotinis turėtų aktyviai dalyvauti tokiuose posėdžiuose. Ministerijų, kuriose veikia nacionalinis kontaktinis centras, vadovai turėtų atlikti strateginio koordinavimo funkciją nacionalinėse arba regionų valdžios institucijose nuolat informuodami vyriausybę apie vykdomas iniciatyvas, taip pat užtikrindami politikos priemonių ir finansavimo derėjimą. Nacionaliniai kontaktiniai centrai turėtų nacionaliniu lygmeniu koordinuoti veiksmus su atitinkamų sričių ekspertais, kad priėmus sprendimus būtų imamasi veiksmų. Komisija turėtų ir toliau teikti strateginę paramą. Taip bus lengviau įvertinti pažangą, nustatyti trūkumus, kuriuos reikia šalinti politiniu lygmeniu, ir rasti būdų, kaip išspręsti įgyvendinant strategiją kylančius uždavinius. Komisija turėtų užtikrinti suderinamumą su ES politika ir pozicijomis, o ypač makroregioninio metodo įtraukimą į ES politiką. Daugiau pastangų reikėtų skirti tinkamesniam informavimui apie rezultatus ir veiklą, užtikrinti viešąsias diskusijas makroregioninio metodo ir jo rezultatų tema. Visi dalyviai, įskaitant įgyvendinant strategiją dalyvaujančius nacionalinius, regioninius viešojo ir privačiojo sektorių subjektus, turėtų būti skatinami skirti dėmesio informavimui. Dalyvaujančios šalys ir Komisija turėtų visapusiškai išnaudoti tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų 11 (ir programos INTERACT, kuria teikiama ES parama bendradarbiavimui 12 ) atveriamas naujas galimybes lengvinti ir remti pirmiau nurodytą politinio lygmens veiklą. 4. Koordinavimas Kad makrostrategija būtų tvirta ir veiksminga, būtinas profesionalus valdymas ir koordinavimas tiek nacionaliniu, tiek makroregioniniu lygmeniu. Tokiu koordinavimu užtikrinamas už politinį vadovavimą ir už įgyvendinimą atsakingų subjektų ryšys. Koordinavimo funkcijos apima tokias užduotis kaip konsultavimas einamaisiais klausimais, ataskaitų teikimas ir veiklos rezultatų vertinimas, nacionalinio ir (arba) regioninio lygmens koordinavimas, taip pat pagalba rengiant svarbiausius renginius. Taip pat turėtų būti bendradarbiaujama su veikiančiomis regioninėmis organizacijomis. Šiuo metu koordinavimo ir valdymo funkcijos vykdomos tik iš dalies. Nacionaliniai kontaktiniai centrai ir atitinkami Komisijos kontaktiniai centrai šiuo atžvilgiu yra pagrindiniai dalyviai. Būtina aiškiau nustatyti nacionalinių kontaktinių centrų funkciją, kad kiekvienoje 11 Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis finansuojamos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos, pvz., Baltijos jūros programa ar Dunojaus regiono programa. 12 Programa INTERACT yra bendrai finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, siekiant palengvinti Europos teritorinio bendradarbiavimo programų ir makroregioninių strategijų įgyvendinimą. 6

7 administracijoje būtų užtikrintas tinkamesnis valdymas ir koordinavimas. Iki šiol Komisija aktyviai dalyvavo koordinuodama veiklą, visų pirma pradiniu strategijų įgyvendinimo etapu. Tačiau kasdien teikdama techninę paramą Komisija mažiau išteklių skyrė svarbiausioms užduotims, kurios duoda didžiausios naudos, pavyzdžiui, suderinamumo su ES tikslais užtikrinimui, Sąjungos teminės ir strateginės paramos teikimui 13. Baltijos jūros ir Dunojaus regiono šalių nacionaliniai kontaktiniai centrai vis dažniau atlieka įgyvendinimo valdymo funkciją. Šie centrai užtikrina, kad strategijos būtų susietos su Europos struktūriniais ir investicijų fondais, kaip pavyzdžiui, Latvijoje ir Vengrijoje. Tai gerosios patirties pavyzdys. Nors keli centrai turi pakankamai darbuotojų, kad galėtų atlikti savo pagrindines užduotis, daugeliui kitų centrų reikia skirti daugiau išteklių. Dauguma nacionalinių kontaktinių centrų sukūrė nacionalinę koordinavimo platformą, kurioje siekiant palengvinti įgyvendinimą suburti nacionaliniai ir (arba) regioniniai suinteresuotieji subjektai. Geri pavyzdžiai yra Austrija ir Lenkija, kuriose suburti centrinės (federalinės) ir regioninės valdžios subjektai, sektoriaus ministerijos, programų valdymo institucijos, vietos asociacijos ir, pvz., mokslinių tyrimų institutai. Be to, aukšto lygio grupės, kurią sudaro visų 28 ES valstybių narių (nacionalinių kontaktinių centrų arba lygiaverčių subjektų) ir ES nepriklausančių šalių atstovai, susitikimuose svarstomas bendras požiūris į visas makroregionines strategijas. Vykstant tokiems susitikimams taip pat rengiamos regioninių nacionalinių kontaktinių centrų diskusijos. Tačiau būtina aiškiau nustatyti grupės vaidmenį ir jos su kitomis institucijomis ir pagrindiniais dalyviais palaikomus ryšius. Rengiant Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategiją ir būsimą Alpių regiono strategiją, dar svarbiau bus keistis informacija ir gerąja patirtimi, taip pat užtikrinti ES nepriklausančių šalių ir regionų dalyvavimą Rekomendacijos Koordinavimo ir kasdienio valdymo funkcijas turėtų atlikti nacionaliniai kontaktiniai centrai. Šalys turėtų nustatyti tvarką, kad šias užduotis būtų lengviau atlikti. Nacionaliniai kontaktiniai centrai turėtų rengti reguliarius susitikimus, kad būtų užtikrintas nuolatinis koordinavimas ir tinkamas informacijos teikimas. Susitikimams galėtų pirmininkauti tos šalies, kuri pagal rotacijos principą pirmininkauja įgyvendinant makroregioninę strategiją, atstovas ar pasiūlytas specialusis įgaliotinis. Komisija turėtų ir toliau atlikti pagrindinį vaidmenį, kai toks dalyvavimas duoda akivaizdžios papildomos naudos. Be pirmiau nurodytų funkcijų, Komisija, palaikydama partnerystės ryšius su nacionaliniais kontaktiniais centrais, turėtų spręsti tokius klausimus kaip nepakankamas darbuotojų skaičius, nepakankama sinergija su esamomis institucijomis arba nevienodi valdžios institucijų įsipareigojimai. Jei pažangos rezultatai ir prioritetinių sričių papildoma nauda kelia susirūpinimą, turėtų būti priimami bendri sprendimai dėl ateities perspektyvų. Aukšto lygio grupė turėtų aktyviau dalyvauti užtikrindama makroregioninių strategijų tarpusavio suderinamumą, taip pat derėjimą su ES veiksmais ir tikslais. Ši grupė turėtų dalytis gerąja patirtimi, susijusia su tokiais klausimais kaip valdymas, 13 Geras Komisijos konsultavimo susiejant strategiją su politikos lygmens diskusijomis pavyzdys Komisijos tarnybų darbinis dokumentas Baltijos jūros regiono tvaraus mėlynojo augimo darbotvarkė. 7

8 tikslų ir rodiklių nustatymas, stebėjimas ir vertinimas, visuomenės informuotumo didinimas. Ji turėtų tapti forumu, kuriame lyginami kiekviename regione taikomi metodai ir praktika, kad būtų užtikrintas kuo didesnis sverto poveikis ir nauda. Pagal atitinkamas tarptautinio bendradarbiavimo programas ir programą INTERACT turėtų būti teikiama tikslinė parama šiuo pagrindiniu koordinavimo lygmeniu. Užduotys galėtų apimti (esamų, vykdomų, suplanuotų ar pasiūlytų) projektų koncepcijos ir tolesnio kūrimo darbus, finansavimo šaltinių paieškas ir tikslų nustatymą. Jos turėtų lengvinti ataskaitų teikimo ir informacijos viešinimo darbus. Svarbu užtikrinti, kad diskusijos makroregionų tema vyktų visų 28 ES valstybių narių, įskaitant Europos Parlamento, Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto lygmeniu. 5. Įgyvendinimas Įgyvendinant strategijas atliekamos tokios užduotys kaip iniciatyvų ir projektų kūrimo ir įgyvendinimo lengvinimas, rodiklių ir tikslų nustatymas, ryšių su atitinkamomis finansavimo programomis, pvz., Europos struktūriniais ir investicijų fondais, Horizontas 2020, LIFE, COSME, stiprinimas ir dalyvavimas programų komitetuose, kai tinkama. Reikėtų užtikrinti sinergiją su ES išorės priemonėmis, visų pirma Pasirengimo narystei pagalbos priemone ir Europos kaimynystės priemone. Atitinkamų sričių ekspertai ir jų iniciatyvinės grupės yra pagrindinė varomoji jėga, skatinanti teminiu požiūriu racionalų įgyvendinimą. Dabartiniai uždaviniai: pajėgumai ir ištekliai. Vieni ekspertai atlieka puikų darbą, kitiems su strategija susijusios užduotys yra pagrindines pareigas papildanti veikla, jiems trūksta institucinės ir finansinės savo šalies valdžios institucijų paramos. Nors iniciatyvinės grupės, kurias sudaro valstybių narių ekspertai, buvo įsteigtos daugelyje teminių sričių, ne visose tokiose grupėse tinkamai dalyvaujama. Gerosios patirties pavyzdžiai: prioritetinės sritys Žmonės ir įgūdžiai Dunojaus regione arba Saugumas ar Laivas Baltijos jūros regione; ES nepriklausančios šalys ir regionai yra oficialiai visapusiškai įtraukti. Tačiau praktiškai jų aktyvus dalyvavimas dažnai ribojamas dėl pajėgumų ir išteklių trūkumo; šiuo metu neaiškiai nustatytos atskaitomybės ribos, susijusios su nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangos ir bendro veiklos rezultatų vertinimo ataskaitų teikimu; laikina finansinė parama teikiama strategijų koordinatoriams, tačiau trūksta nuolatinės profesionalios ir ilgalaikės paramos 14. Tarptautinio bendradarbiavimo programos šiuo metu padeda spręsti šią problemą. Labai svarbu, kad pakankamai lėšų būtų skiriama šioms programoms; nors pagal programą INTERACT remta konkreti informavimo veikla ir bendro pobūdžio paprastinimo priemonės, šiuo metu būtina pereiti prie paramos bendriems projektų koncepcijos ir kūrimo darbams, visų pirma papildyti konkrečiam 14 Bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus Europos Parlamentas įtraukė į ES biudžetą. 8

9 makroregionui pagal tarpvalstybinę programą teikiamą paramą, skatinti regionus visų pirma keistis geromis idėjomis ir metodais; nors iki šiol finansavimas dažnai kėlė problemų, dėl naujos m. programavimo reglamentavimo sistemos ir naujo finansinio laikotarpio pradžios dabar projektai gali būti remiami ES programų lėšomis. Tačiau vis dar svarbu užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamiau priderintos prie strategijos tikslų Rekomendacijos Sektorių ministerijų (arba, jei tinka, kitų prioritetinėms sritims vadovaujančių organizacijų) vadovai turėtų būti visiškai atsakingi už darbą tose teminėse srityse, taip pat už sričių ekspertams ir iniciatyvinių grupių narių darbo sąlygas. Jie turėtų būti oficialiai paskirti ir gauti aiškius įgaliojimus, jiems taip pat turėtų būti skirta pakankamai išteklių. Atitinkamų sričių ekspertai ir iniciatyvinės grupės turi būti kasdienio įgyvendinimo varomoji jėga. Turėtų būti kuriamos kiekvienos srities iniciatyvinės grupės, kurioms priklausytų visų susijusių šalių atstovai. Jų funkcijos, pajėgumai, ištekliai ir dalyvavimas yra pagrindiniai sėkmės veiksniai. Komisija turėtų dalytis lygiaverte patirtimi kiekvienoje srityje. Informacinėmis ir ryšių technologijomis galėtų būtų užtikrinami tinkami ryšių srautai tarp susitikimų. Atsižvelgiant į gerąją patirtį, susijusią su dalyvavimu Dunojaus regiono iniciatyvinės grupės posėdžiuose, ES nepriklausančioms šalims ir regionams reikėtų sudaryti geresnes sąlygas dalyvauti įgyvendinant strategijas ir naudotis ryšių technologijomis. Būtinas bendradarbiavimas su veikiančiomis institucijomis, vengiant veiklos dubliavimo ar sutapimo. Kai dėl to susitarta, ir remiantis tinkamais pavyzdžiais Baltijos jūros regione, veikiančios regioninės institucijos turėtų prisidėti prie įgyvendinimo proceso. Tarptautinio bendradarbiavimo programos, nekeičiant dabartinių tikslų, taip pat turėtų būti veiksmingai naudojamos strategijų koordinavimui ir įgyvendinimui remti. Vykdant tokias programas reikėtų išnaudoti naujoviškus būdus kurti tinklus ir rengti diskusijas. Platformoms ar centrams, kurie turėtų veikti dabartinėse regioninėse institucijose, galėtų būti pavestos šios užduotys: pagrindinių už įgyvendinimą atsakingų subjektų darbo tiek praktinis rėmimas, tiek pagalba renkant ir analizuojant duomenis ir konsultuojant; pilietinės visuomenės įtraukimas regionų ir daugiapakopio valdymo lygmeniu, taip pat parlamentinės diskusijos; pagalba rengiant metinį forumą. Remiantis patirtimi, įgūdžiais ir jau sukurtais tinklais vykdant pradinius pagalbinius darbus, pagal programą INTERACT turėtų būti bendrai remiami projektų koncepcijos ir kūrimo darbai. Atliktinos užduotys: bendrų paslaugų, pvz., ryšių palaikymo, teikimas pagal makroregionines strategijas ir bendradarbiavimo rezultatų panaudojimas; keitimasis jau vykdomų ir būsimų makroregioninių strategijų gerąja patirtimi; 9

10 makroregioninių strategijų ir finansavimo programų susiejimas; teminių sinergijų palengvinimas. 6. Išvados Kad makroregioninės strategijos duotų reikšmingų rezultatų ir darytų poveikį esamai politikai, būtina tinkamai veikianti valdymo sistema. Būtina: politinis vadovavimas ir aiškesnė atsakomybė, įskaitant sprendimų priėmimo srityje, strategijų kaip horizontaliųjų interesų ir atsakomybės visais valdžios lygmenimis pripažinimas; tolesnis Komisijos dalyvavimas palaikant partnerystės ryšius su šalimis ir regionais, užtikrinant suderintą požiūrį ES lygmeniu; tvari sistema, kuria užtikrinama, kad politinis lygmuo būtų sistemingai siejamas su koordinavimu ir įgyvendinimu, įskaitant aiškiai apibrėžtas prievoles, kurios vykdomos rengiant reguliarius ministrų susitikimus, ir, jeigu dėl to susitarta, paskiriant specialųjį įgaliotinį; tobulesni mechanizmai, siekiant užtikrinti visišką ES nepriklausančių šalių dalyvavimą visais lygmenimis; tinkamesnis naudojimasis veikiančiomis regioninėmis organizacijomis ir jų darbo papildymas atitinkamu lygiu; tvirtesnis valdymas nacionalinių kontaktinių centrų lygmeniu, kad jiems būtų pavestos strateginio koordinavimo ir įgyvendinimo stebėsenos užduotys; tikslingesnis esamų lėšų panaudojimas ir tinkamesnis konkretiems sektoriams skirtų iniciatyvų ir programų koordinavimas, pasitelkiant pagrindinius už įgyvendinimą atsakingus subjektus ir Komisiją, taip pat prireikus įtraukiant privatųjį sektorių ir tarptautines finansų įstaigas; ilgalaikė parama pagrindiniams už įgyvendinimą atsakingiems subjektams, visų pirma institucinė ir pajėgumų stiprinimo parama pagal naujai suderintas m. tarpvalstybines programas; tinkamesnis informacijos viešinimas ir visuomenės informavimas apie darbą; platesnis informacinių ir ryšių technologijų naudojimas, kad suinteresuotieji subjektai galėtų šiuolaikiškai, greitai ir nebrangiai palaikyti ryšius; didesnis pilietinės visuomenės įtraukimas, taip pat pasitelkiant nacionalinius ir regioninius parlamentus ir konsultacinius tinklus ar platformas, kad būtų didinamas informuotumas apie strateginius tikslus ir tvarkaraštį. Komisija kviečia kitas institucijas, dalyvaujančias šalis bei regionus patvirtinti siūlomas rekomendacijas ir bendradarbiauti su Komisija tobulinant strategijų valdymą, kad atsižvelgiant į skirtingas makroregionų aplinkybes būtų pasiekta geriausių rezultatų ir padarytas didžiausias poveikis. 10

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 82 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 82 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 02 29 COM(2012) 82 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI PRIEINAMOS ŽALIAVOS

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 FIN 726 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 4 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: EDUC 316

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.12.2018 A8-0392/33 33 Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 15.1.2014 2013/0140(COD) PAKEITIMAI 854 1069 Pranešimo projektas Mario Pirillo (PE522.944v02-00) dėl pasiūlymo dėl

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

A8-0224/177 Pakeitimas 177 Thomas Händel Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Pranešimas Heinz K. Becker A8-0224/2015 Europos užimt

A8-0224/177 Pakeitimas 177 Thomas Händel Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Pranešimas Heinz K. Becker A8-0224/2015 Europos užimt 17.2.2016 A8-0224/177 Pakeitimas 177 Thomas Händel Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Pranešimas Heinz K. Becker A8-0224/2015 Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau