COM(2018)37/F1 - LT

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "COM(2018)37/F1 - LT"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių paskolų mažinimo Europoje {SWD(2018) 33 final} LT LT

2 KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių paskolų mažinimo Europoje 1. NEVEIKSNIŲ PASKOLŲ PROBLEMOS SPRENDIMAS RIZIKOS MAŽINIMO FINANSŲ SEKTORIUJE DALIS Po finansų krizės bankų veiklos reglamentavimo sistema pasikeitė iš esmės. Europos Sąjunga ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti G 20 lygmeniu ir Bazelio komitete pasauliniu mastu sutartas reformas, kuriomis siekiama sustiprinti finansinį stabilumą, sumažinti riziką bankų sektoriuje ir išvengti situacijų, kai mokesčių mokėtojai turi finansiškai prisidėti padengiant žlungančių bankų išlaidas. Be gerokai griežtesnių bankų kapitalo ir likvidumo reikalavimų ir visiems bankams taikomo įpareigojimo turėti pakankamai kapitalo, kuriam pertvarkymo atveju gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, institucinė Sąjungos ir visų pirma euro zonos bankų priežiūros ir pertvarkymo sistema iš esmės sustiprinta sukūrus bankų sąjungą ir du iš trijų jos ramsčių: bendrą priežiūros mechanizmą ir Bendrą pertvarkymo valdybą 1. Šios priemonės padėjo užtikrinti kur kas geresnę ES bankų sektoriaus būklę, nei buvo prieš tai. Nuo 2014 m. euro zonos bankų kapitalas išaugo 234 mlrd. EUR, o likvidus turtas 813 mlrd. EUR. Pastaruoju metu, m., euro zonos bankai turimų vyriausybės skolos vertybinių popierių kiekį sumažino 17 %, dėl to susilpnėjo ir jų finansiniai saitai su savo valstybėmis m. lapkričio mėn. Komisija pasiūlė papildomų rizikos mažinimo priemonių, įskaitant Kapitalo reikalavimų direktyvos ir reglamento 2 pakeitimus ir pasiūlymą dėl įmonių nemokumo, restruktūrizavimo ir antrosios galimybės 3. Be to, Komisija kaip vieną iš svarbiausių prioritetų tęsia darbą, susijusį su kapitalo rinkų sąjunga. Tam tikruose bankuose ir valstybėse narėse susikaupęs didelis neveiksnių paskolų kiekis mažinamas. Nuo 2014 m. neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykio vidurkis sumažėjo trečdaliu ir toliau nuolat mažėja. Didelės neveiksnių paskolų sankaupos gali turėti neigiamos įtakos trumpalaikiams ir ilgalaikiams banko veiklos rezultatams dviem pagrindiniais aspektais. Pirma, turint neveiksnių paskolų reikia didesnių atidėjinių. Dėl atidėjinių paskoloms mažėja banko pelningumas ir reguliuojamasis kapitalas. Blogiausiu 1 Pasiūlymą dėl trečiojo bankų sąjungos ramsčio, Europos indėlių garantijų sistemos, Komisija pateikė 2015 m. lapkričio mėn m. spalio mėn. Komunikate dėl bankų sąjungos sukūrimo (COM(2017) 592) Komisija suteikė naują postūmį deryboms dėl Europos indėlių garantijų sistemos. 2 Komisijos pasiūlymais bus reikalaujama, kad bankai sukauptų įsipareigojimų rezervus, kuriuos prireikus būtų galima pasitelkti taikant gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę. Tai bus padaryta įgyvendinant Finansinio stabilumo tarybos bendro nuostolių padengimo pajėgumo standartą ir jį integruojant į galiojančias minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo taisykles; be to, suderinant taisykles, kuriomis nustatoma skolos priemonių, kurios atitinka bendro nuostolių padengimo pajėgumo standartą ir (arba) minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą dėl rezervų, padėtis bankų kreditorių hierarchijoje. Komisijos pasiūlymuose taip pat pateiktos suderintos taisyklės, kaip priežiūros ir pertvarkymo institucijoms taikyti moratoriumo priemones siekiant stabilizuoti bankus. Kaip rodo pastarojo meto patirtis, tai ne mažiau svarbu. Galiausiai priemonių bankų sektoriuje rinkinyje siūloma įgyvendinti keletą tarptautinių standartų, be kita ko, įvesti sverto koeficientą ir grynojo pastovaus finansavimo rodiklį (angl. NFSR). 3 COM(2016) 0723 final 2016/0359 (COD). 1

3 atveju dėl būtinų neveiksnioms paskoloms skirtų atidėjinių gali kilti grėsmė banko gyvybingumui, o kartu galimų padarinių finansiniam stabilumui. Antra, neveiksnioms paskoloms tvarkyti naudojami dideli ir žmogiškieji, ir finansiniai banko ištekliai. Dėl to mažėja banko galimybės skolinti, be kita ko, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios priklausomos nuo bankų teikiamų paskolų kur kas labiau nei didesnės įmonės, taigi daroma įtaka ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Dėl šių priežasčių Komisija jau seniai akcentuoja, kad reikia skubiai imtis priemonių, būtinų rizikai, susijusiai su neveiksniomis paskolomis, valdyti. Siekiant baigti kurti bankų sąjungą itin svarbu spręsti didelių neveiksnių paskolų sankaupų ir galimo tokių paskolų kaupimosi ateityje problemą, o vienas iš pagrindinių tinkamai veikiančios kapitalo rinkų sąjungos dėmenų gerai išplėtotos antrinės neveiksnių paskolų rinkos. Šie elementai svarbiausias 2017 m. gegužės mėn. Komisijos diskusijoms skirtame dokumente 4 nustatytos ES darbotvarkės dėl ekonominės ir pinigų sąjungos ateities prioritetas. Be to, integravus finansų sistemą padidės ekonominės ir pinigų sąjungos atsparumas nepalankiems sukrėtimams, nes pagerės sąlygos tarpvalstybiniu mastu dalytis rizika privačiajame sektoriuje ir kartu sumažės būtinybė prisiimti riziką viešajam sektoriui m. gruodžio 6 d. Komisijos ekonominės ir pinigų sąjungos dokumentų rinkinyje pateiktas veiksmų planas ir konkrečių pasiūlymų, kaip sustiprinti Europos ekonominę ir pinigų sąjungą, kuri yra vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos dalis 5. Pagrindinė atsakomybė už didelių neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykių mažinimą ir toliau tenka tų paskolų slegiamiems bankams ir valstybėms narėms. Šį klausimą atitinkamoms šalims Komisija nuolat kėlė per Europos semestrą. Tačiau, kalbant apie dabartinių neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykių sumažinimą ir neveiksnių paskolų kaupimosi ateityje prevenciją, šis klausimas dėl tarpusavio ryšių ES ir ypač euro zonos bankų sistemoje akivaizdžiai aktualus ES lygmeniu. Konkrečiai valstybių narių, kuriose neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykiai dideli, ekonomika turi svarbų šalutinį poveikį visos ES ekonomikai: tiek vertinant ekonomikos augimą, tiek finansinį stabilumą. Atsižvelgdama į šį aktualumą ES lygmeniu ir remdamasi aukšto lygio susitarimu dėl poreikio tęsti ir plėsti Komisijos jau inicijuotus veiksmus, 2017 m. liepos mėn. Taryba priėmė Veiksmų planą neveiksnių paskolų problemai Europoje spręsti. Šiame veiksmų plane įvairios institucijos, taip pat ir Komisija, raginamos imtis tinkamų priemonių, kuriomis Europoje būtų toliau sprendžiamos problemos, susijusios su dideliais neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykiais. Be to, savo išvadose Taryba sutiko reguliariai svarstyti šį klausimą (pirmiausia jį vėl aptarti po šešių mėnesių), kad galėtų įvertinti neveiksnių paskolų raidą Sąjungoje remdamasi Komisijos atliktu įvertinimu. Šis komunikatas kartu su pridedamu Komisijos tarnybų darbiniu dokumentu yra pirmoji veiksmų plano įgyvendinimo pažangos ataskaita. Komisijos tarnybų darbiniame dokumente pateikiamas kitų ES suinteresuotųjų šalių, kurias Taryba kartu su Komisija taip pat ragino imtis veiksmų, kad Sąjungoje būtų remiamas ir spartinamas neveiksnių paskolų problemos sprendimas, indėlis. 4 COM(2017) COM(2017)

4 2. NAUJAUSIA NEVEIKSNIŲ PASKOLŲ RAIDA Kaip minėta, pastaruoju metu neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykiai apskritai mažėjo, tai tęsėsi ir 2017 m. Toliau gerėjo bankų paskolų portfelių kokybė. Neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykio mažėjimo tendenciją patvirtina naujausi duomenys: šis santykis sumažėjo 4,6 % (2017 m. II ketv.), t. y. maždaug 1 proc. p. per metus (žr. 1 diagramą). Taigi šis santykis nukrito iki žemiausio lygio nuo 2014 m. IV ketvirčio. Taip pat išaugo atidėjinių rodiklis ir sudaro 50,8 % (2017 m. II ketv.) 6. Pastaruoju metu neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykiai mažėjo beveik visose valstybėse narėse, nors atskirose valstybėse narėse situacija labai skiriasi. Keliose neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykiai vis dar dideli (2017 m. antrojo ketvirčio pabaigoje 9 valstybėse narėse šie santykiai viršijo 10 % ), o kitose labai maži (10 valstybių narių šie santykiai mažesni negu 3 %). Neveiksnių paskolų raida ir politikos priemonės įvairiose šalyse, kuriose šie santykiai dideli, išsamiai aprašoma pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente. Yra požymių, kad dėl politikos priemonių ir ekonomikos augimo sąveikos šiose valstybėse narėse daroma daug žadanti pažanga mažinant neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykius. Vis dėlto neveiksnios paskolos tebekelia riziką ekonomikos augimui ir finansiniam stabilumui. Bendras neveiksnių paskolų kiekis visoje ES vis dar sudaro 950 mlrd. EUR, t. y. akivaizdžiai viršija prieškrizinius rodiklius 7. Greičiau mažinti neveiksnių paskolų sankaupas toliau trukdo struktūrinės kliūtys. Kalbant apie kitus elementus, nors tam tikrų investuotojų grupių susidomėjimas ir su neveiksniomis paskolomis susijusių sandorių apimtis išaugo, aktyvumas antrinėse neveiksnių paskolų rinkose dar nėra pakankamas, kad iš esmės prisidėtų prie neveiksnių paskolų mažinimo pastangų. Be to, skolos restruktūrizavimo, nemokumo ir skolos išieškojimo procesai vis dar per lėti ir kai kuriais atvejais neprognozuojami. 6 Šaltinis ECB. Kadangi atidėjinių paskoloms duomenų nėra, ES atidėjinių rodiklis apskaičiuotas atsižvelgiant į visų skolos priemonių (paskolų ir skolos vertybinių popierių) vertės sumažėjimą ir neveiksnias paskolas. 7 Šaltinis ECB. 3

5 3. IŠSAMAUS NEVEIKSNIŲ PASKOLŲ PROBLEMAI SPRĘSTI SKIRTŲ PRIEMONIŲ RINKINIO RENGIMAS Nuo finansų krizės pradžios m. Komisija skyrė daug dėmesio neveiksnių paskolų problemai spręsti. Kai dideli neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykiai ėmė kelti grėsmę bankams, Komisija padėjo valstybėms narėms sukurti ad hoc ir sistemines priemones, kurių tikslas sumažinti neveiksnių paskolų sankaupas su valstybės pagalbos taisyklėmis suderinamomis priemonėmis (kartais tos priemonės buvo finansinės pagalbos programos dalis), pvz., naudojant bankams skirtas specialias nuvertėjusio turto priemones, veiklos nutraukimo subjektus ir (arba) su rinka suderinamas struktūras, dėl kurių iš esmės sumažinta neveiksnių paskolų sankaupa bankų sektoriuje. Taip pasinaudojant rinkos mechanizmais bankai buvo skatinami valdyti ir mažinti turimas neveiksnias paskolas, o adekvačiai padalijus naštą ir įgyvendinus esminį restruktūrizavimą mokesčių mokėtojai apsaugomi nuo būtinybės padengti išlaidas. Europos semestro rekomendacijose atitinkamoms valstybėms narėms taip pat pabrėžta, kad reikia ryžtingai veikti siekiant spręsti didelių neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykių problemą. Svarbų vaidmenį gerinant neveiksnių paskolų priežiūrą ir informacijos apie jas teikimą Europoje taip pat atliko Europos Centrinis Bankas, vykdydamas priežiūros funkciją (bendras priežiūros mechanizmas), nacionalinės kompetentingos institucijos ir Europos bankininkystės institucija. Europos Centrinis Bankas viena iš pagrindinių finansinio stabilumo išsaugojimo Sąjungoje institucijų. Ateityje turėtų būti toliau laikomasi šio visapusiško požiūrio į didelių neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykių problemos sprendimą ir, kaip nustatyta Tarybos veiksmų plane, jis pirmiausia turėtų apimti įvairius papildomojo pobūdžio politikos veiksmus keturiose srityse: i) priežiūros veiksmų, ii) restruktūrizavimo, nemokumo ir skolos išieškojimo sistemų reformos, iii) finansinių sunkumų paveikto turto antrinių rinkų plėtojimo ir iv) bankų sistemos restruktūrizavimo skatinimo. Šių sričių veiksmai turėtų būti vykdomi nacionaliniu lygmeniu ir, kai reikia, Sąjungos lygmeniu. Savo ruožtu Komisija pasiryžusi įgyvendinti tuos neveiksnių paskolų problemos sprendimo veiksmų plano elementus, už kuriuos ji tiesiogiai atsako m. spalio mėn. Komunikate dėl bankų sąjungos sukūrimo Komisija paskelbė, kad iki 2018 m. pavasario parengs visapusišką didelių neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykių problemai spręsti skirtų priemonių rinkinį 8. Jau padaryta didelė pažanga ir rengiamasi 2018 m. pavasarį pateikti minėtą priemonių rinkinį, įskaitant 3 pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 9. Tą rinkinį sudarys šios priemonės: Nacionalinių turto valdymo bendrovių kūrimo modelis laikantis ES galiojančių bankininkystės ir valstybės pagalbos taisyklių pagal valstybėse narėse anksčiau sukauptą geriausią patirtį. Be nacionalinių turto valdymo bendrovių kūrimo modelio rengimo, Komisija atitinkamais atvejais ketina toliau analizuoti kitas siūlomas paramos nuvertėjusiam turtui priemones, kurios yra centralizuotų turto valdymo bendrovių 8 COM(2017) Komisija dėl trijų galimų teisės aktų iniciatyvų surengė konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis. 4

6 alternatyva ir visiškai atitinka Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą, Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentą ir valstybės pagalbos taisykles. Tolesnio neveiksnių paskolų antrinių rinkų plėtojimo priemonės, visų pirma siekiant pašalinti nepagrįstas kliūtis tvarkyti paskolas trečiosioms šalims ir perduoti paskolas. Užtikrinimo priemonę turinčių kreditorių apsaugos stiprinimo priemonės, kuriomis jiems būtų leista naudotis veiksmingesniais užtikrintų paskolų vertės susigrąžinimo metodais pagal pagreitintą neteisminę užstato administravimo sistemą (angl. Accelerated Extrajudicial Collateral Enforcement). Tai yra greitas ir veiksmingas neteisminis vykdymo užtikrinimo mechanizmas, kuris suteikia galimybę užtikrinimo priemonę turintiems skolintojams susigrąžinti užtikrinimo priemonių, kurias teikia tiktai bendrovės ir verslininkai, kad gautų paskolą, vertę 10. Teisės aktais nustatytos prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės, kad būtų išvengta neveiksnioms paskoloms skirtų atidėjinių nepakankamumo rizikos. Tokios finansinio stabilumo stiprinimo priemonės, taikomos naujoms paskoloms, kurios vėliau tampa neveiksniomis, atitiktų minimalų atidėjinių ir atskaitymų iš nuosavų lėšų, kurie bankams būtų taikomi siekiant padengti patirtus ir numatomus nuostolius, dydį. Šiame kontekste Komisija taip pat svarstys, ar nustatyti bendrą neveiksnių pozicijų apibrėžtį pagal apibrėžtį, kuri jau naudojama priežiūros ataskaitų teikimo reikmėms. Tolesnės pastangos Europoje puoselėti skaidrumą neveiksnių paskolų atžvilgiu gerinant su neveiksniomis paskolomis susijusių duomenų prieinamumą ir palyginamumą ir galbūt remiant rinkos dalyvių pastangas kurti neveiksnių paskolų informacijos platformas ar kredito registrus 11. Be šio rinkinio, kaip minėta, įgyvendinant kapitalo rinkų sąjungą 2016 m. lapkričio mėn. Komisija pateikė Pasiūlymą dėl direktyvos dėl restruktūrizavimo, antrosios galimybės ir nemokumo procedūrų veiksmingumo 12. Pagrindiniai šio pasiūlymo aspektai, visų pirma restruktūrizavimo procedūrų, leidžiančių finansinių sunkumų patiriančioms gyvybingoms įmonėms išvengti nemokumo, sukūrimas ir restruktūrizavimo ir nemokumo procedūrų veiksmingumą didinančios priemonės, padėtų sumažinti neveiksnių paskolų lygį ir užkirstų kelią jų kaupimuisi ateityje. Komisija Europos Parlamentą ir Tarybą ragina daryti sparčią pažangą dėl šio svarbaus pasiūlymo, kurį išsamiai išnagrinėjo Teisingumo ir vidaus reikalų taryba ir apie kurį nuomonėmis pastaruoju metu apsikeista ECOFIN taryboje. Su 2017 m. 10 Darbas šioje srityje priklausys nuo poveikio vertinimo, derės su 2016 m. lapkričio mėn. Komisijos pasiūlymu dėl Direktyvos dėl restruktūrizavimo, antrosios galimybės ir nemokumo sistemų veiksmingumo ir jį papildys. Šiam darbui užbaigti nebūtina derinti esamų nemokumui taikomų nuostatų. 11 Be to, neveiksnių paskolų valdymą teigiamai paveiktų veiksmingesnė ir labiau nuspėjama paskolų įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo ir nemokumo norminė bazė, todėl Komisija taip pat imasi paskolų įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo sistemų lyginamosios analizės, kad gautų patikimą vaizdą, su kokiu delsimu susiduria ir kaip vertę susigrąžina bankai, kai skolininkai nebevykdo mokėjimo įsipareigojimų, ir kviečia valstybes nares bei priežiūros institucijas glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų parengta patikima ir reikšminga lyginamosios analizės metodika. Šiame kontekste Komisijos pasiūlymu dėl Direktyvos dėl įmonių nemokumo, restruktūrizavimo ir antrosios galimybės nustatomos valstybių narių prievolės rinkti palyginamus duomenis apie nemokumo ir restruktūrizavimo procedūras ir perduoti juos Komisijai, nes tai labai svarbu siekiant parodyti, kiek reglamentavimo sistema veiksminga nemokių skolininkų atžvilgiu valstybėse narėse. 12 COM(2016) 0723 final 2016/0359 (COD). 5

7 spalio mėn. komunikatu pateikiamoje bendro priežiūros mechanizmo peržiūros ataskaitoje Komisija taip pat paaiškino atitinkamų Kapitalo reikalavimų direktyvos ir Bendro priežiūros mechanizmo reglamento straipsnių interpretaciją. Komisija patvirtino, kad jais nustatyti priežiūros įgaliojimai leidžia kompetentingoms institucijoms daryti poveikį su neveiksniomis paskolomis susijusiai banko atidėjinių politikai, kiek tai leidžia taikoma apskaitos sistema, ir taikyti specifinį koregavimą, kai tai būtina prudenciniais tikslais 13. Prie šio komunikato pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente išsamiai išdėstoma tų tarnybų atlikta bendro Tarybos veiksmų plano įgyvendinimo pažangos analizė. Be kita ko, tai priemonės, už kurias atsako Komisija, ir priemonės, už kurias atsako kitos institucijos ir agentūros. Apskritai iki šiol visais aspektais padaryta pažanga yra daug žadanti. Visi dalyviai turėtų toliau dėti tokias pačias pastangas, kad visos veiksmų plane numatytos priemonės būtų užbaigtos ir taip pasiektas tvarus neveiksnių paskolų problemos sprendimas visoje Sąjungoje. 4. IŠVADOS Kadangi apskritai daroma didelė pažanga mažinant riziką ES bankų sektoriuje, tai ir neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykis Sąjungoje toliau mažėja. Nepaisant šios teigiamos tendencijos, dideli neveiksnių paskolų ir viso paskolų portfelio santykiai tebėra svarbi problema kelioms valstybėms narėms ir visai Sąjungai. Sprendžiant šią problemą labai svarbus žingsnis buvo veiksmų planas, dėl kurio 2017 m. liepos mėn. susitarta Taryboje. Šis pirmasis vertinimas rodo, kad įgyvendinant veiksmų planą daroma svarbi pažanga. Norint, kad didelių neveiksnių paskolų problema būtų išspręsta, t. y. ir kad esamos jų sankaupos būtų sumažintos iki tvaraus lygio, ir kad būtų užkirstas kelias galimam jų kaupimuisi ateityje, per ateinančius mėnesius ir metus būtina užtikrinti tokią pat sparčią veiksmų plano įgyvendinimo pažangą. Nors šioje srityje reikia toliau stabiliai dirbti tiek atskiriems bankams, tiek atitinkamoms valstybėms narėms, ES lygmeniu reikia, kad Komisija ir kitos ES institucijos, įskaitant Europos Centrinį Banką, toliau bendradarbiautų. Siekdama padėti bankams valdyti neveiksnias paskolas ir išvengti naujų neveiksnių paskolų kaupimosi ateityje, 2018 m. pavasarį Komisija pateiks specialų priemonių rinkinį, įskaitant kelis pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Šį klausimą Komisija toliau atidžiai stebės ir ne vėliau kaip 2018 m. kovo mėn. pateiks naują ataskaitą. 13 COM(2017)

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 03 14 COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 02 18 COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT Įžanga Komisijos prioritetas, kuris yra ir Europos prioritetas darbo vietų

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo 2015117 L 11/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/61 2014 m. spalio 10 d. kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos EBA/GL/2014/13 2014 m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos Turinys Paveikslų ir lentelių sąrašas... 5 EBI gairės dėl bendros priežiūrinio

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - wfh1D4_ doc

Microsoft Word - wfh1D4_ doc EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 5.2.2013 COM(2013) 44 final 2013/0024 (COD) C7-0034/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 02 26 SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Tai nėra

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.12.2018 A8-0392/33 33 Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Microsoft Word

Microsoft Word EUROPOS VADOVŲ TARYBA Briuselis, 2012 m. birželio 29 d. (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Tarybos generalinio sekretoriato kam: Delegacijoms Dalykas: EUROPOS VADOVŲ TARYBA

Detaliau

2017 m. gruodžio 7 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija dėl investicinių fondų likvidumo ir finansinio sverto rizikos (ESRV/2017/6)

2017 m. gruodžio 7 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija dėl investicinių fondų likvidumo ir finansinio sverto rizikos (ESRV/2017/6) 2018 4 30 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 151/1 I (Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės) REKOMENDACIJOS EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBA EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS REKOMENDACIJA

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Title

Title Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas Vita Juknė Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų skyrius Išsakyta nuomonė yra asmeninė ir negali būti

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 FIN 726 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 8.4.2009 KOM(2009) 126 galutinis 2009/0054 (COD) C7-0044/09 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl kovos su pavėluotais mokėjimais, atliekamais pagal

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. gegužės 20 d. (OR. en) 9079/15 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRAN

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. gegužės 20 d. (OR. en) 9079/15 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRAN Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. gegužės 20 d. (OR. en) 9079/15 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174 ECOFIN 373 ENV 324 POLGEN 79 ENER 186 INST 169

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 74 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento i

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 74 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento i EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 02 18 COM(2016) 74 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

2012 m. gruodžio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija dėl pinigų rinkos fondų (ESRV/2012/1)

2012 m. gruodžio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija dėl pinigų rinkos fondų (ESRV/2012/1) 2013 5 25 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 146/1 I (Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės) REKOMENDACIJOS EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBA EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS REKOMENDACIJA

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

KREDITO UNIJŲ SEKTORIAUS STIPRINIMAS DOKUMENTAS VIEŠAI DISKUSIJAI 2014 KOVAS

KREDITO UNIJŲ SEKTORIAUS STIPRINIMAS DOKUMENTAS VIEŠAI DISKUSIJAI 2014 KOVAS KREDITO UNIJŲ SEKTORIAUS STIPRINIMAS DOKUMENTAS VIEŠAI DISKUSIJAI 2014 KOVAS Dalyvavimas viešoje diskusijoje Siekdamas sustiprinti Lietuvoje veikiančias kredito unijas ir uţtikrinti tvarią, ilgalaikę jų

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau