MOD paraiškos forma

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MOD paraiškos forma"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ GRUPIŲ PROJEKTUI VYKDYTI Gauta Lietuvos mokslo taryboje (Data, laikas pildo Taryba) Paraiškos registracijos (Pildo Taryba) 1. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE PROJEKTĄ Konkursas Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų Mokslo sritis pagrindinė (pasirenkama viena) susijusi (pasirenkama viena, jei reikia) Mokslo kryptis pagrindinė (pasirenkama viena) susijusi (pasirenkama viena, jei reikia) Pavadinimas lietuvių kalba (ne daugiau kaip 150 spaudos ženklų) anglų kalba (ne daugiau kaip 150 spaudos ženklų) Akronimas (vienas žodis) Reikšminiai žodžiai Vykdančioji institucija pavadinimas telefonas el. paštas kodas sąskaitos juridinio asmens statusas (nurodoma automatiškai) biudžetinė arba nebiudžetinė įstaiga (nurodoma automatiškai) mokslo ir studijų, kita viešojo sektoriaus (nurodoma automatiškai) arba kita institucija nelaimingų atsitikimų darbe ir (nurodoma automatiškai) profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupė (I, II, III arba IV) 1 Projekto partneris (-iai) 1. valstybė institucijos pavadinimas (pasirenkama arba įrašoma) telefonas el. paštas kodas juridinio asmens statusas (nurodoma automatiškai arba įrašoma) biudžetinė arba nebiudžetinė įstaiga (nurodoma automatiškai arba pasirenkama) mokslo ir studijų, kita viešojo sektoriaus (nurodoma automatiškai arba arba kita institucija pasirenkama) nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupė (I, II, III arba IV) 1

2 2 Projekto partnerių skaičius iš Lietuvos (suskaičiuojama automatiškai) iš užsienio (suskaičiuojama automatiškai) Biudžetas 20 metais (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius penktą paraiškos skyrių) metais (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius penktą paraiškos skyrių) Iš viso: (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius penktą paraiškos skyrių) Pradžia (pasirenkama metai, mėnuo, diena) Pabaiga (pasirenkama metai, mėnuo, diena; rekomenduojama projekto pabaigą numatyti paskutinę ketvirčio dieną) Tarpinės ataskaitos pateikimo terminas (nustatomas automatiškai, nurodžius Baigiamosios ataskaitos pateikimo terminas projekto pradžios ir pabaigos datas) Anotacija lietuvių kalba (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) Anotacija anglų kalba (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) 1 Institucijos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupės kasmet yra nustatomos Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimu (nutarimas dėl priskyrimo 2019 metams ( Projekto vadovas PROJEKTO VYKDYTOJAI 1. PAGRINDINIAI PROJEKTO VYKDYTOJAI 1. Pareigybė projekte Mokslo laipsnis Vardas, pavardė Telefonas El. paštas Darbovietės ir pareigos jose Institucija, kurioje dirbs projekte (automatiškai nurodoma vykdančioji institucija) Kiti pagrindiniai projekto vykdytojai Pareigybė projekte Mokslinė kvalifikacija Vardas, pavardė Telefonas El. paštas Darbovietės ir pareigos jose Institucija, kurioje dirbs projekte 3. NEPAGRINDINIAI PROJEKTO VYKDYTOJAI Pareigybė projekte 1. Pareigybė projekte

3 Institucija, kurioje dirbs projekte 3 3. APIBENDRINTI DUOMENYS APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS Projekto vadovas lytis gimimo metai daktaro laipsnio suteikimo metai Pagrindinių projekto vykdytojų skaičius iš viso (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius antrą paraiškos skyrių) iš jų tyrėjų (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius antrą paraiškos skyrių) iš jų doktorantų (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius antrą paraiškos skyrių) 3. PROJEKTO PAGRINDIMAS IR VEIKLŲ APIBŪDINIMAS 3.1. Tikslas ir uždaviniai Aprašyti projekto idėją, nurodyti, kaip teikiamas projektas padės ją įgyvendinti; rekomenduojama projekto tikslą suformuluoti vienu sakiniu, kaip ir kiekvieną iš uždavinių (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) 3. Sprendžiamų uždavinių originalumas ir aktualumas Pateikti problemos analizę, aprašyti tyrimo būklę Lietuvoje bei užsienyje, numatomą pažangą ir (ar) praktinę vertę bei galimą socialinę naudą (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų) 3.3. Projekto turinys ir darbo planas Nurodyti mokslinių tyrimų metodus, numatomą darbų seką, jei teikiama tarpinė ataskaita sudaryti projekto vykdymo etapinį planą, suskirstant projekto darbus dviem etapais: I-asis nuo projekto pradžios iki tarpinės ataskaitos pateikimo, II-asis nuo tarpinės ataskaitos pateikimo iki projekto pabaigos, kiekviename etape pateikiant kalendorinį darbų planą; nurodyti pagrindinę turimą įrangą ir (ar) duomenų išteklius; numatyti galimą riziką ir pateikti jos valdymo planą alternatyvius projekto uždavinių sprendimo būdus (ne daugiau kaip 6000 spaudos ženklų) 3.4. Laukiamų projekto rezultatų publikavimas (sklaida), planuojama pateikti produkcija 2 Nurodyti, kaip bus skelbiami projekto vykdymo metu gauti rezultatai; kokią dar mokslinę ir (ar) kitą produkciją, be privalomos tarpinės ar baigiamosios ataskaitų, ketinama pateikti kartu su tarpine ir baigiamąja ataskaitomis; tinkama laikoma tik ta, kurioje yra nuoroda į finansavimo šaltinį Lietuvos mokslo tarybą Nurodytu laiku bus pateiktos ataskaitos ir (jei numatoma) ši mokslinė ir (ar) kita produkcija, kurioje paskelbti (bus paskelbti) projekto vykdymo metu gauti mokslinių tyrimų rezultatai: Produkcijos rūšis (pasirenkama iš sąrašo) Produkcijos rūšies vienetų skaičius Planuojamos produkcijos apibūdinimas Parengtumo lygis 20 m. d. 20 m. d. teikiant teikiant tarpinę baigiamąją ataskaitą ataskaitą 1. 2 Galima mokslinė ir (ar) technologinė produkcija bei jos parengtumo lygis, kaip nustatyta Tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakyme V-217 ( Informacija dėl duomenų 3 valdymo plano

4 4 Nurodyti, ar projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys (pasirinkti vieną TAIP arba NE atsakymą) Jei TAIP, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį elektroninėje sistemoje privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas, užpildant lentelę pagal Tarybos svetainėje pateiktas Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų ir tuo būdu aprašant, kas bus daroma projekto metu ir jam pasibaigus, kad duomenys būtų kaupiami saugiai ir patikimai, kaip ir kokiomis sąlygomis jie bus prieinami pakartotiniam naudojimui, kada ir kaip jie bus atveriami kitiems vartotojams 3 Plačiau apie duomenis ir reikalavimus duomenų valdymo planui ir atvirajai prieigai prie duomenų nurodyta Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu VIII-2 Dėl atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių patvirtinimo patvirtintose Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėse ( Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų mokslinė kompetencija bei projekto vykdytojų grupės sudėties Nurodyti projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų mokslinę kompetenciją bei pagrįsti vykdytojų grupės sudėties tinkamumą projekto tikslui pasiekti (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų) 3.7. Projekto partnerių indėlis į projektą, projektą įgyvendinančių institucijų sąveika Pagrįsti partnerių reikalingumą vykdant projektą, atskleisti, kaip projektą įgyvendinančios institucijos papildo viena kitą, aprašant jų turimas galimybes ir pasirengimą projekto tikslui pasiekti (ne daugiau kaip 3000 spaudos ženklų); jei projekto partnerių nėra nepildoma 3.8. Projekto tarptautiškumas ir pagrindinių projekto vykdytojų patirtis tarptautinio bendradarbiavimo srityje Aprašyti turimą projekto vykdytojų patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje; nurodyti, ar vykdant projektą bus bendradarbiaujama su Europos Sąjungos ir kitomis užsienio institucijomis ar atskirais mokslininkais; jei bus, atskleisti bendradarbiavimo pobūdį (bendri moksliniai tyrimai, bendros publikacijos, naudojimasis tarptautinėmis infrastruktūromis, užsienio stažuotės ir kitos su projektu susijusios veiklos ir pan.) bei poveikį laukiamiems projekto mokslinių tyrimų rezultatams ar jų sklaidai (jei numatoma bendradarbiauti ne su užsienio institucija, o su atskiru mokslininku, skyriuje PRIEDAI pridėti jo pasirašytą ketinimo bendradarbiauti laišką (Letter of Intent) (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų); jei tarptautinio bendradarbiavimo patirties neturima ir (ar) projekte nenumatoma nepildoma 3.9. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų vykdyti moksliniai tyrimai ir gauta mokslinė ir (ar) technologinė produkcija Išvardyti visus pagrindinių projekto vykdytojų per pastaruosius penkerius metus įvykdytus ar šiuo metu vykdomus mokslinių tyrimų projektus, nurodant projektų ar temų pavadinimus, vykdymo terminus, finansavimo šaltinius, sąmatines vertes, paskelbtas (priimtas spausdinti) šių projektų vykdymo metu gautų mokslinių rezultatų publikacijas ir (ar) gautą technologinę produkciją (esant vienodai informacijai apie kelis vykdytojus, jos nekartoti, o grupuoti); būtina paaiškinti, kuo šiame projekte numatyti darbai skiriasi nuo įvykdytų arba vykdomų, taip pat pažymėti, ar šiame projekte numatomi moksliniai tyrimai nedubliuoja anksčiau įvykdytų ar dabar vykdomų (įskaitant pateiktas paraiškas) Su projekto veiklomis susiję etiniai klausimai Pasirinkti po vieną atsakymo variantą prie kiekvieno klausimo Klausimas TAIP NE Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmogaus embriono (embriono kamieninių ląstelių ar audinių) tyrimais? Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmonėmis (pvz., savanoriai, vaikai, nepilnamečiai, pacientai)?

5 5 Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmogaus ląstelių, audinių (kitais nei embriono kamieninės ląstelės ar audiniai) tyrimais ar žmogaus genetika? Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su asmens duomenų kaupimu (pvz., sveikata, etninė kilmė, religija, filosofiniai įsitikinimai), jų apdorojimu, žmonių sekimu ar stebėjimu? Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su gyvūnų tyrimais? Atsakius TAIP į bent vieną klausimą, paaiškinti, kaip į tai bus atsižvelgta įgyvendinant projektą, apibrėžti su etiniais klausimais susijusių mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimo principus. Nurodyti, ar vykdant projektą reikalingi įgaliotų institucijų leidimai, fizinių asmenų sutikimai ar kiti su mokslinių tyrimų etika susiję dokumentai (skyriuje PRIEDAI pridėti leidimo kopiją arba paaiškinti, kaip ir kada jie bus gauti; jei jų gavimas mokamas, projekto išlaidų sąmatoje galima tam numatyti lėšas (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) Papildoma informacija Jei reikia, nurodyti kitą, su projektu susijusią informaciją (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) Išlaidų pavadinimas 1. Darbo užmokestis Socialinio draudimo ir kitos įmokos 3. Išlaidos paslaugoms 4 4. Išlaidos autoriniams darbams 5. Išlaidos prekėms 6. Išlaidos komandiruotėms 7. Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti 8. Netiesioginės išlaidos 5 9. Papildomos netiesioginės išlaidos įrangai eksploatuoti Iš viso: 4 Išskyrus autorinius darbus. 5 Iki 30 proc. lėšų, nurodytų 1 4 eilutėse. Projekto vykdytojo vardas, pavardė 4. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA 20 Iš viso 5. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATOS PAGRINDIMAS Pareigybė projekte 5.1. DARBO UŽMOKESČIO PAGRINDIMAS Projekto vykdymo metai Projekto vykdymo mėnesių skaičius Darbo ir atostogų valandų skaičius per metus 6 Pareigybės valandinis atlygis, Eur/val. didžiausias leistinas 7 pritaiky tas Darbo užmokestis per metus su atostogų rezervu, Eur (6 8) Socialinio draudimo ir kitos įmokos, Eur Atliekami darbai: Iš viso: Iš viso projekto vykdytojams:

6 6 Iš viso projekto vykdytojams pamečiui: 6 Bendras kiekvieno pagrindinio vykdytojo darbo valandų skaičius projekte turi būti ne mažesnis kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais; nepagrindinių projekto vykdytojų darbo apimtis nėra ribojama. 7 Kaip nurodyta Tarybos pirmininko 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakyme V-443 Dėl didžiausių leistinų pareigybių valandinių atlygių patvirtinimo ( 8 Socialinio draudimo ir kitos įmokos susideda iš: 1. Draudėjo bendrojo socialinio draudimo įmokos, taikant tarifą, nustatytą neterminuotoms sutartims (jei institucija sudarys terminuotas darbo sutartis, įmokos dydis bus perskaičiuojamas (pritaikant papildomą 0,72 proc. įmokos tarifo dalį) teikiant metinę projekto išlaidų sąmatą). Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos, priklausančios nuo tarifų grupės, kuriai priskirta institucija. 3. Jei institucija nėra biudžetinė įstaiga įmokų į Garantinį ir Ilgalaikio darbo išmokų fondus m. tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme ( ir Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatyme ( Paslaugos pavadinimas ir 5. IŠLAIDŲ PASLAUGOMS PAGRINDIMAS 9 20 iš viso Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl paslauga būtina projekto įgyvendinimui, nurodoma paslaugos kaina ir kuo remiantis ji buvo nustatyta, nurodomas paslaugos teikėjas, jei jis žinomas 1. (nurodomas paslaugos pavadinimas) 20 metais (pateikiamas išlaidų ) metais (pateikiamas išlaidų ) 9 Paslaugų sutartys gali būti sudaromos tik nepagrindiniams projekto darbams atlikti; jei sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu, juo negali būti projekto vykdytojas IŠLAIDŲ AUTORINIAMS DARBAMS PAGRINDIMAS 10 Autorinio darbo pavadinimas ir 20 iš viso Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl autorinis darbas būtinas projekto įgyvendinimui, nurodoma jo vertė ir kuo remiantis ji buvo nustatyta, nurodomas autoriaus vardas, pavardė, darbovietė; jei autorius nežinomas, patvirtinama, kad autorinį darbą atliks ne projekto vykdytojas 1. (nurodomas autorinio darbo pavadinimas) 20 metais (pateikiamas išlaidų ) metais (pateikiamas išlaidų ) 10 Autorinės sutartys gali būti sudaromos tik nepagrindiniams projekto darbams atlikti ir tik su asmenimis, kurie nėra projekto vykdytojai. Prekės (prekių grupės) pavadinimas ir 5.4. IŠLAIDŲ PREKĖMS PAGRINDIMAS 20 iš viso

7 7 Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl prekės būtinos projekto įgyvendinimui, nurodoma jų kaina ir kuo remiantis ji buvo nustatyta; rekomenduojama mažesnės nei 300 Eur vertės prekes sugrupuoti, pvz., kanceliarinės prekės (popierius, užpildai spausdintuvui, informacijos saugojimo laikmenos ir pan.) 1. (nurodomas prekės (prekių grupės) pavadinimas) 201 metais (pateikiamas išlaidų ) metais (pateikiamas išlaidų ) 5.5. IŠLAIDŲ KOMANDIRUOTĖMS PAGRINDIMAS Išlaidos komandiruotėms apskaičiuojamos vadovaujantis Tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu V-191 Dėl mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo (Tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr V-241 redakcija) patvirtinta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, nurodant komandiruotės tikslą ir susiejant ją su projekto tikslais ir laukiamais rezultatais IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM TURTUI ĮSIGYTI PAGRINDIMAS 11 Pavadinimas ir Institucija, įsigysianti ilgalaikį turtą 20 iš viso Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl planuojamas įsigyti ilgalaikis turtas būtinas projekto įgyvendinimui, jei yra projekto partnerių, nurodoma institucija, kuri įsigys ilgalaikį turtą; taip pat planuojamų įsigyti prietaisų ar įrangos kiekis, preliminari kaina ir kuo remiantis ji buvo nustatyta (kaina gali būti pagrįsta skyriuje PRIEDAI pridedant tiekėjo pasiūlymą) 1. (nurodomas prietaiso ar įrangos pavadinimas) 20 metais (pateikiamas išlaidų ) metais (pateikiamas išlaidų ) 11 Ilgalaikį turtą gali įsigyti tik Lietuvos valstybinė institucija PAPILDOMŲ NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ ĮRANGAI EKSPLOATUOTI PAGRINDIMAS Įrangos pavadinimas ir Institucija, kurioje yra įranga 20 iš viso Pateikiant išlaidų pagrindimą nurodoma, kaip įranga, kuriai eksploatuoti prašoma papildomų lėšų, susijusi su projekto tikslų įgyvendinimu, taip pat nurodoma institucija, kurioje yra minėta įranga 1. (nurodomas įrangos pavadinimas) 201 metais (pateikiamas išlaidų ) metais (pateikiamas išlaidų ) Lėšos projekto vykdymo metais 5.8. NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS Lėšų, nurodytų projekto išlaidų sąmatos 1 4 eilutėse, suma, Eur 20 metais metais Iš viso

8 8 Pasirinktas netiesioginių išlaidų dydis, proc. (ne daugiau kaip 30 proc.) Netiesioginės išlaidos, Eur 6. PRIEDAI 6.1. Pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai (CV) kartu su publikacijų sąrašu Pagrindinio vykdytojo vardas, pavardė Elektroninė byla 1. (nurodoma automatiškai, užpildžius antrą paraiškos skyrių) (prie kiekvieno nurodyto vykdytojo pridedamas CV ir publikacijų sąrašas vienoje elektroninėje byloje.pdf formatu) 6. Projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas Sutikimas rašomas firminiame institucijos blanke ir pasirašomas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas. Institucija Elektroninė byla 1. (nurodoma automatiškai, užpildžius pirmą paraiškos skyrių) 6.3. Kiti priedai 1. Paaiškinimas (pridedama elektroninė byla.pdf formatu) Elektroninė byla (pridedama elektroninė byla.pdf formatu) 7. PROJEKTO VADOVO ATITIKTIES PATYRUSIAM MOKSLININKUI KELIAMIEMS REIKALAVIMAMS PAGRINDIMAS Projekto vadovas turi būti humanitarinių ar socialinių mokslų srities mokslininkas, kuris per pastaruosius 10 metų ( arba metais; į šiuos laikotarpius neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai tokiu atveju nurodytas 10 metų laikotarpis atitinkamai pailgėja) yra paskelbęs bent vienu iš šių būdų: 1) ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) 2) ne disertacijos pagrindu parengtą monografiją ar studiją (jei monografija ar studija parengta su bendraautoriais, tai monografijos autoriaus dalis turi būti ne mažesnė nei 4 autoriniai lankai, studijos autoriaus dalis ne mažesnė nei 2 autoriniai lankai; mažesnės apimties dalys gali būti teikiamos kaip mokslo straipsniai) ir ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) Bent 3 iš visų čia pateiktų mokslo publikacijų turi būti paskelbtos per pastaruosius 5 metus ( arba metais; į šiuos laikotarpius neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai tokiu atveju nurodytas 5 metų laikotarpis atitinkamai pailgėja). Pateikiami nurodyto laikotarpio mokslinės produkcijos sąrašai su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į duomenų bazes ar viešai prieinamą publikacijos tekstą, o jei tokių nuorodų nesama,

9 9 pateikiamos straipsnių kopijos, monografijos ar studijos antraštinių ir turinio puslapių kopijos, jei monografija ar studija paskelbta su bendraautoriais, nurodoma, kokią jų dalį (puslapiais) parengė projekto vadovas Reikalavimo aprašymas Mokslo publikacijų bibliografiniai aprašai Nuoroda į duomenų bazę ar viešai prieinamą publikacijos tekstą (jei toks yra) Elektroninė byla (jei viešai prieinamo publikacijos teksto nėra) (pridedama elektroninė byla.pdf formatu) 1) 1. arba 2) Dokumentų, įrodančių, kad asmuo buvo nėštumo ir gimdymo atostogose, tėvystės atostogose ar atostogose vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai, kopijos (taikoma, jei reikia pagrįsti atitiktį reikalavimui) Paaiškinimas Elektroninė byla 1. (nurodoma pagrindinio vykdytojo vardas, pavardė ir dokumento pavadinimas) (pridedama kiekvieno pagrindinio vykdytojo, kurio atitiktis reikalavimui pagrindžiama, atostogas įrodančio dokumento kopija atskiromis el. bylomis.pdf formatu) Pateikdamas konkursui paraišką patvirtinu, kad: visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga; pagrindiniai projekto vykdytojai yra išreiškę sutikimą vykdyti projektą, jei jis bus finansuojamas; pagrindiniai projekto vykdytojai atitinka institucijoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus tų pareigybių, į kurias planuojama juos įdarbinti projektui vykdyti. Projekto vadovas.. (Vardas, pavardė)

10 10 (Paraiškos IX kvietimo II konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO II KONKURSO MOKSLININKŲ GRUPIŲ PROJEKTUI VYKDYTI Gauta Lietuvos mokslo taryboje (Data, laikas pildo Taryba) Paraiškos registracijos (Pildo Taryba) 1. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE PROJEKTĄ Konkursas Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai Mokslo sritis pagrindinė (pasirenkama viena) susijusi (pasirenkama viena, jei reikia) Mokslo kryptis pagrindinė (pasirenkama viena) susijusi (pasirenkama viena, jei reikia) Pavadinimas lietuvių kalba (ne daugiau kaip 150 spaudos ženklų) anglų kalba (ne daugiau kaip 150 spaudos ženklų) Akronimas (vienas žodis) Reikšminiai žodžiai Vykdančioji institucija pavadinimas (pasirenkama viena) telefonas el. paštas kodas sąskaitos juridinio asmens statusas (nurodoma automatiškai) biudžetinė arba nebiudžetinė įstaiga (nurodoma automatiškai) mokslo ir studijų, kita viešojo sektoriaus (nurodoma automatiškai) arba kita institucija nelaimingų atsitikimų darbe ir (nurodoma automatiškai) profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupė (I, II, III arba IV) 1 Projekto partneris (-iai) 1. valstybė institucijos pavadinimas (pasirenkama arba įrašoma) telefonas el. paštas kodas (nurodoma automatiškai arba įrašoma) biudžetinė arba nebiudžetinė įstaiga (nurodoma automatiškai arba pasirenkama) juridinio mokslo ir studijų, kita viešojo sektoriaus (nurodoma automatiškai arba asmens arba kita institucija pasirenkama) statusas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupė (I, II, III arba IV) 1 Projekto partnerių skaičius iš Lietuvos (suskaičiuojama automatiškai) iš užsienio (suskaičiuojama automatiškai) Biudžetas 20 metais (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius penktą paraiškos skyrių)

11 11 metais (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius penktą paraiškos skyrių) Iš viso: (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius penktą paraiškos skyrių) Pradžia (pasirenkama metai, mėnuo, diena) Pabaiga (pasirenkama metai, mėnuo, diena; rekomenduojama projekto pabaigą numatyti paskutinę ketvirčio dieną) Tarpinės ataskaitos pateikimo terminas (nustatomas automatiškai, nurodžius Baigiamosios ataskaitos pateikimo terminas projekto pradžios ir pabaigos datas) Anotacija lietuvių kalba (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) Anotacija anglų kalba (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) 1 Institucijos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupės kasmet yra nustatomos Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimu (nutarimas dėl priskyrimo 2019 metams ( Projekto vadovas PROJEKTO VYKDYTOJAI 1. PAGRINDINIAI PROJEKTO VYKDYTOJAI 1. Pareigybė projekte Mokslo laipsnis Vardas, pavardė Telefonas El. paštas Darbovietės ir pareigos jose Institucija, kurioje dirbs projekte (automatiškai nurodoma vykdančioji institucija) Kiti pagrindiniai projekto vykdytojai Pareigybė projekte Mokslinė kvalifikacija Vardas, pavardė Telefonas El. paštas Darbovietės ir pareigos jose Institucija, kurioje dirbs projekte 3. NEPAGRINDINIAI PROJEKTO VYKDYTOJAI Pareigybė projekte 1. Pareigybė projekte Institucija, kurioje dirbs projekte 3. APIBENDRINTI DUOMENYS APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS

12 12 Projekto vadovas lytis gimimo metai daktaro laipsnio suteikimo metai Pagrindinių projekto vykdytojų skaičius iš viso (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius antrą paraiškos skyrių) iš jų tyrėjų (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius antrą paraiškos skyrių) iš jų doktorantų (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius antrą paraiškos skyrių) 3. PROJEKTO PAGRINDIMAS IR VEIKLŲ APIBŪDINIMAS 3.1. Tikslas ir uždaviniai Aprašyti projekto idėją, nurodyti, kaip teikiamas projektas padės ją įgyvendinti; rekomenduojama projekto tikslą suformuluoti vienu sakiniu, kaip ir kiekvieną iš uždavinių (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) 3. Sprendžiamų uždavinių originalumas ir aktualumas Pateikti problemos analizę, aprašyti tyrimo būklę Lietuvoje bei užsienyje, numatomą pažangą ir (ar) praktinę vertę bei galimą socialinę naudą (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų) 3.3. Projekto turinys ir darbo planas Nurodyti mokslinių tyrimų metodus, numatomą darbų seką, jei teikiama tarpinė ataskaita sudaryti projekto vykdymo etapinį planą, suskirstant projekto darbus dviem etapais: I-asis nuo projekto pradžios iki tarpinės ataskaitos pateikimo, II-asis nuo tarpinės ataskaitos pateikimo iki projekto pabaigos, kiekviename etape pateikiant kalendorinį darbų planą; nurodyti pagrindinę turimą įrangą ir (ar) duomenų išteklius; numatyti galimą riziką ir pateikti jos valdymo planą alternatyvius projekto uždavinių sprendimo būdus (ne daugiau kaip 6000 spaudos ženklų) 3.4. Laukiamų projekto rezultatų publikavimas (sklaida), planuojama pateikti produkcija 2 Nurodyti, kaip bus skelbiami projekto vykdymo metu gauti rezultatai; kokią dar mokslinę ir (ar) kitą produkciją, be privalomos tarpinės ar baigiamosios ataskaitų, ketinama pateikti kartu su tarpine ir baigiamąja ataskaitomis; tinkama laikoma tik ta, kurioje yra nuoroda į finansavimo šaltinį Lietuvos mokslo tarybą Nurodytu laiku bus pateiktos ataskaitos ir (jei numatoma) ši mokslinė ir (ar) kita produkcija, kurioje paskelbti (bus paskelbti) projekto vykdymo metu gauti mokslinių tyrimų rezultatai: Produkcijos rūšis (pasirenkama iš sąrašo) Produkcijos rūšies vienetų skaičius Planuojamos produkcijos apibūdinimas Parengtumo lygis 20 m. d. 20 m. d. teikiant teikiant tarpinę baigiamąją ataskaitą ataskaitą 1. 2 Galima mokslinė ir (ar) technologinė produkcija bei jos parengtumo lygis, kaip nustatyta Tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakyme V-217 ( Informacija dėl duomenų 3 valdymo plano Nurodyti, ar projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys (pasirinkti vieną TAIP arba NE atsakymą) Jei TAIP, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį elektroninėje sistemoje privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas, užpildant lentelę pagal Tarybos svetainėje pateiktas

13 13 Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų ir tuo būdu aprašant, kas bus daroma projekto metu ir jam pasibaigus, kad duomenys būtų kaupiami saugiai ir patikimai, kaip ir kokiomis sąlygomis jie bus prieinami pakartotiniam naudojimui, kada ir kaip jie bus atveriami kitiems vartotojams 3 Plačiau apie duomenis ir reikalavimus duomenų valdymo planui ir atvirajai prieigai prie duomenų nurodyta Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu VIII-2 Dėl atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių patvirtinimo patvirtintose Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėse ( Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų mokslinė kompetencija bei projekto vykdytojų grupės sudėties Nurodyti projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų mokslinę kompetenciją bei pagrįsti vykdytojų grupės sudėties tinkamumą projekto tikslui pasiekti (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų) 3.7. Projekto partnerių indėlis į projektą, projektą įgyvendinančių institucijų sąveika Pagrįsti partnerių reikalingumą vykdant projektą, atskleisti, kaip projektą įgyvendinančios institucijos papildo viena kitą, aprašant jų turimas galimybes ir pasirengimą projekto tikslui pasiekti (ne daugiau kaip 3000 spaudos ženklų); jei projekto partnerių nėra nepildoma 3.8. Projekto tarptautiškumas ir pagrindinių projekto vykdytojų patirtis tarptautinio bendradarbiavimo srityje Aprašyti turimą projekto vykdytojų patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje; nurodyti, ar vykdant projektą bus bendradarbiaujama su Europos Sąjungos ir kitomis užsienio institucijomis ar atskirais mokslininkais; jei bus, atskleisti bendradarbiavimo pobūdį (bendri moksliniai tyrimai, bendros publikacijos, naudojimasis tarptautinėmis infrastruktūromis, užsienio stažuotės ir kitos su projektu susijusios veiklos ir pan.) bei poveikį laukiamiems projekto mokslinių tyrimų rezultatams ar jų sklaidai (jei numatoma bendradarbiauti ne su užsienio institucija, o su atskiru mokslininku, skyriuje PRIEDAI pridėti jo pasirašytą ketinimo bendradarbiauti laišką (Letter of Intent) (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų); jei tarptautinio bendradarbiavimo patirties neturima ir (ar) projekte nenumatoma nepildoma 3.9. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų vykdyti moksliniai tyrimai ir gauta mokslinė ir (ar) technologinė produkcija Išvardyti visus pagrindinių projekto vykdytojų per pastaruosius penkerius metus įvykdytus ar šiuo metu vykdomus mokslinių tyrimų projektus, nurodant projektų ar temų pavadinimus, vykdymo terminus, finansavimo šaltinius, sąmatines vertes, paskelbtas (priimtas spausdinti) šių projektų vykdymo metu gautų mokslinių rezultatų publikacijas ir (ar) gautą technologinę produkciją (esant vienodai informacijai apie kelis vykdytojus, jos nekartoti, o grupuoti); būtina paaiškinti, kuo šiame projekte numatyti darbai skiriasi nuo įvykdytų arba vykdomų, taip pat pažymėti, ar šiame projekte numatomi moksliniai tyrimai nedubliuoja anksčiau įvykdytų ar dabar vykdomų (įskaitant pateiktas paraiškas) Su projekto veiklomis susiję etiniai klausimai Pasirinkti po vieną atsakymo variantą prie kiekvieno klausimo Klausimas TAIP NE Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmogaus embriono (embriono kamieninių ląstelių ar audinių) tyrimais? Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmonėmis (pvz., savanoriai, vaikai, nepilnamečiai, pacientai)? Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmogaus ląstelių, audinių (kitais nei embriono kamieninės ląstelės ar audiniai) tyrimais ar žmogaus genetika? Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su asmens duomenų kaupimu (pvz., sveikata, etninė kilmė, religija, filosofiniai įsitikinimai), jų apdorojimu, žmonių sekimu ar stebėjimu?

14 14 Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su gyvūnų tyrimais? Atsakius TAIP į bent vieną klausimą, paaiškinti, kaip į tai bus atsižvelgta įgyvendinant projektą, apibrėžti su etiniais klausimais susijusių mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimo principus. Nurodyti, ar vykdant projektą reikalingi įgaliotų institucijų leidimai, fizinių asmenų sutikimai ar kiti su mokslinių tyrimų etika susiję dokumentai (skyriuje PRIEDAI pridėti leidimo kopiją arba paaiškinti, kaip ir kada jie bus gauti; jei jų gavimas mokamas, projekto išlaidų sąmatoje galima tam numatyti lėšas (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) Papildoma informacija Jei reikia, nurodyti kitą, su projektu susijusią informaciją (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) Išlaidų pavadinimas 1. Darbo užmokestis Socialinio draudimo ir kitos įmokos 3. Išlaidos paslaugoms 4 4. Išlaidos autoriniams darbams 5. Išlaidos prekėms 6. Išlaidos komandiruotėms 7. Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti 8. Netiesioginės išlaidos 5 9. Papildomos netiesioginės išlaidos įrangai eksploatuoti Iš viso: 4 Išskyrus autorinius darbus. 5 Iki 30 proc. lėšų, nurodytų 1 4 eilutėse. Projekto vykdytojo vardas, pavardė 4. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA 20 Iš viso 5. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATOS PAGRINDIMAS Pareigybė projekte 5.1. DARBO UŽMOKESČIO PAGRINDIMAS Projekto vykdymo metai Projekto vykdymo mėnesių skaičius Darbo ir atostogų valandų skaičius per metus 6 Pareigybės valandinis atlygis, Eur/val. didžiausias leistinas 7 pritaiky tas Darbo užmokestis per metus su atostogų rezervu, Eur (6 8) Socialinio draudimo ir kitos įmokos, Eur Atliekami darbai: Iš viso: Iš viso projekto vykdytojams: Iš viso projekto vykdytojams pamečiui: 6 Bendras kiekvieno pagrindinio vykdytojo darbo valandų skaičius projekte turi būti ne mažesnis kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais; nepagrindinių projekto vykdytojų darbo apimtis nėra ribojama. 7 Kaip nurodyta Tarybos pirmininko 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakyme V-443 Dėl didžiausių leistinų pareigybių valandinių atlygių patvirtinimo (

15 15 8 Socialinio draudimo ir kitos įmokos susideda iš: 1. Draudėjo bendrojo socialinio draudimo įmokos, taikant tarifą, nustatytą neterminuotoms sutartims (jei institucija sudarys terminuotas darbo sutartis, įmokos dydis bus perskaičiuojamas (pritaikant papildomą 0,72 proc. įmokos tarifo dalį) teikiant metinę projekto išlaidų sąmatą). Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos, priklausančios nuo tarifų grupės, kuriai priskirta institucija. 3. Jei institucija nėra biudžetinė įstaiga įmokų į Garantinį ir Ilgalaikio darbo išmokų fondus m. tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme ( ir Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatyme ( Paslaugos pavadinimas ir 5. IŠLAIDŲ PASLAUGOMS PAGRINDIMAS 9 20 iš viso Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl paslauga būtina projekto įgyvendinimui, nurodoma paslaugos kaina ir kuo remiantis ji buvo nustatyta, nurodomas paslaugos teikėjas, jei jis žinomas 1. (nurodomas paslaugos pavadinimas) 20 metais (pateikiamas išlaidų ) metais (pateikiamas išlaidų ) 9 Paslaugų sutartys gali būti sudaromos tik nepagrindiniams projekto darbams atlikti; jei sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu, juo negali būti projekto vykdytojas IŠLAIDŲ AUTORINIAMS DARBAMS PAGRINDIMAS 10 Autorinio darbo pavadinimas ir 20 iš viso Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl autorinis darbas būtinas projekto įgyvendinimui, nurodoma jo vertė ir kuo remiantis ji buvo nustatyta, nurodomas autoriaus vardas, pavardė, darbovietė; jei autorius nežinomas, patvirtinama, kad autorinį darbą atliks ne projekto vykdytojas 1. (nurodomas autorinio darbo pavadinimas) 20 metais (pateikiamas išlaidų ) metais (pateikiamas išlaidų ) 10 Autorinės sutartys gali būti sudaromos tik nepagrindiniams projekto darbams atlikti ir tik su asmenimis, kurie nėra projekto vykdytojai. Prekės (prekių grupės) pavadinimas ir 5.4. IŠLAIDŲ PREKĖMS PAGRINDIMAS 20 iš viso Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl prekės būtinos projekto įgyvendinimui, nurodoma jų kaina ir kuo remiantis ji buvo nustatyta; rekomenduojama mažesnės nei 300 Eur vertės prekes sugrupuoti, pvz., kanceliarinės prekės (popierius, užpildai spausdintuvui, informacijos saugojimo laikmenos ir pan.)

16 16 1. (nurodomas prekės (prekių grupės) pavadinimas) 201 metais (pateikiamas išlaidų ) metais (pateikiamas išlaidų ) 5.5. IŠLAIDŲ KOMANDIRUOTĖMS PAGRINDIMAS Išlaidos komandiruotėms apskaičiuojamos vadovaujantis Tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu V-191 Dėl mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo (Tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr V-241 redakcija) patvirtinta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, nurodant komandiruotės tikslą ir susiejant ją su projekto tikslais ir laukiamais rezultatais IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM TURTUI ĮSIGYTI PAGRINDIMAS 11 Pavadinimas ir Institucija, įsigysianti ilgalaikį turtą 20 iš viso Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl planuojamas įsigyti ilgalaikis turtas būtinas projekto įgyvendinimui, jei yra projekto partnerių, nurodoma institucija, kuri įsigys ilgalaikį turtą; taip pat planuojamų įsigyti prietaisų ar įrangos kiekis, preliminari kaina ir kuo remiantis ji buvo nustatyta (kaina gali būti pagrįsta skyriuje PRIEDAI pridedant tiekėjo pasiūlymą) 1. (nurodomas prietaiso ar įrangos pavadinimas) 20 metais (pateikiamas išlaidų ) metais (pateikiamas išlaidų ) 11 Ilgalaikį turtą gali įsigyti tik Lietuvos valstybinė institucija PAPILDOMŲ NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ ĮRANGAI EKSPLOATUOTI PAGRINDIMAS Įrangos pavadinimas ir Institucija, kurioje yra įranga 20 iš viso Pateikiant išlaidų pagrindimą nurodoma, kaip įranga, kuriai eksploatuoti prašoma papildomų lėšų, susijusi su projekto tikslų įgyvendinimu, taip pat nurodoma institucija, kurioje yra minėta įranga 1. (nurodomas įrangos pavadinimas) 201 metais (pateikiamas išlaidų ) metais (pateikiamas išlaidų ) Lėšos projekto vykdymo metais 5.8. NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS Lėšų, nurodytų projekto išlaidų sąmatos 1 4 eilutėse, suma, Eur Pasirinktas netiesioginių išlaidų dydis, proc. (ne daugiau kaip 30 proc.) Netiesioginės išlaidos, Eur 20 metais metais Iš viso

17 17 6. PRIEDAI 6.1. Pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai (CV) kartu su publikacijų sąrašu Pagrindinio vykdytojo vardas, pavardė Elektroninė byla 1. (nurodoma automatiškai, užpildžius antrą paraiškos skyrių) (prie kiekvieno nurodyto vykdytojo pridedamas CV ir publikacijų sąrašas vienoje elektroninėje byloje.pdf formatu) 6. Projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas Sutikimas rašomas firminiame institucijos blanke ir pasirašomas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas Institucija Elektroninė byla 1. (nurodoma automatiškai, užpildžius pirmą paraiškos skyrių) 6.3. Kiti priedai 1. Paaiškinimas (pridedama elektroninė byla.pdf formatu) Elektroninė byla (pridedama elektroninė byla.pdf formatu) 7. PROJEKTO VADOVO IR KITŲ PAGRINDINIŲ VYKDYTOJŲ ATITIKTIES JAUNAJAM MOKSLININKUI KELIAMIEMS REIKALAVIMAMS PAGRINDIMAS Projekto vadovas turi būti humanitarinių ar socialinių mokslų srities jaunasis mokslininkas, t. y. asmuo, vienos iš nurodytų sričių mokslo laipsnį įgijęs ne anksčiau kaip prieš 10 metų nuo kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai tokiu atveju laikotarpis atitinkamai pailgėja) Kiti projekto pagrindiniai vykdytojai, turintys mokslo laipsnį, turi būti jaunieji mokslininkai, t. y. asmenys, mokslo laipsnį įgiję ne anksčiau kaip prieš 10 metų nuo kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai tokiu atveju laikotarpis atitinkamai pailgėja) Pridedami projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų, turinčių mokslo laipsnį, daktaro diplomo kopijos; dokumentų, įrodančių, kad asmuo buvo nėštumo ir gimdymo atostogose, tėvystės atostogose, atostogose vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai, kopijos (taikoma, jei reikia pagrįsti atitiktį reikalavimams) Paaiškinimas Elektroninė byla 7.1. Daktaro diplomo kopijos 1. Pagrindinio vykdytojo vardas, pavardė (nurodoma automatiškai, užpildžius antrą paraiškos skyrių) (prie kiekvieno nurodyto vykdytojo pridedama jo

18 18 daktaro diplomo kopija.pdf formatu) 7. Dokumentų, įrodančių, kad asmuo buvo nėštumo ir gimdymo atostogose, tėvystės atostogose ar atostogose vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai, kopijos (taikoma, jei reikia pagrįsti atitiktį reikalavimui) 1. (nurodoma pagrindinio vykdytojo vardas, pavardė ir dokumento pavadinimas) (pridedama kiekvieno pagrindinio vykdytojo, kurio atitiktis reikalavimui pagrindžiama, atostogas įrodančio dokumento kopija atskiromis el. bylomis.pdf formatu) Pateikdamas konkursui paraišką patvirtinu, kad: visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga; pagrindiniai projekto vykdytojai yra išreiškę sutikimą vykdyti projektą, jei jis bus finansuojamas; pagrindiniai projekto vykdytojai atitinka institucijoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus tų pareigybių, į kurias planuojama juos įdarbinti projektui vykdyti. Projekto vadovas.. (Vardas, pavardė)

19 19 (Paraiškos IX kvietimo III konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO III KONKURSO MOKSLININKŲ GRUPIŲ PROJEKTUI VYKDYTI Gauta Lietuvos mokslo taryboje (Data, laikas pildo Taryba) Paraiškos registracijos (Pildo Taryba) 1. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE PROJEKTĄ Konkursas Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų Mokslo sritis pagrindinė (pasirenkama viena) susijusi (pasirenkama viena, jei reikia) Mokslo kryptis pagrindinė (pasirenkama viena) susijusi (pasirenkama viena, jei reikia) Pavadinimas lietuvių kalba (ne daugiau kaip 150 spaudos ženklų) anglų kalba (ne daugiau kaip 150 spaudos ženklų) Akronimas (vienas žodis) Reikšminiai žodžiai Vykdančioji institucija pavadinimas (pasirenkama viena) telefonas el. paštas kodas sąskaitos juridinio asmens statusas (nurodoma automatiškai) biudžetinė arba nebiudžetinė įstaiga (nurodoma automatiškai) mokslo ir studijų, kita viešojo sektoriaus (nurodoma automatiškai) arba kita institucija nelaimingų atsitikimų darbe ir (nurodoma automatiškai) profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupė (I, II, III arba IV) 1 Projekto partneris (-iai) 1. valstybė institucijos pavadinimas (pasirenkama arba įrašoma) telefonas el. paštas kodas juridinio asmens statusas (nurodoma automatiškai arba įrašoma) biudžetinė arba nebiudžetinė įstaiga (nurodoma automatiškai arba pasirenkama) mokslo ir studijų, kita viešojo sektoriaus (nurodoma automatiškai arba arba kita institucija pasirenkama) nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupė (I, II, III arba IV) 1 Projekto partnerių skaičius iš Lietuvos (suskaičiuojama automatiškai) iš užsienio (suskaičiuojama automatiškai)

20 20 Biudžetas 20 metais (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius penktą paraiškos skyrių) metais (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius penktą paraiškos skyrių) Iš viso: (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius penktą paraiškos skyrių) Pradžia Pabaiga (pasirenkama metai, mėnuo, diena) (pasirenkama metai, mėnuo, diena; rekomenduojama projekto pabaigą numatyti paskutinę ketvirčio dieną) Tarpinės ataskaitos pateikimo terminas (nustatomas automatiškai, nurodžius Baigiamosios ataskaitos pateikimo terminas projekto pradžios ir pabaigos datas) Anotacija lietuvių kalba (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) Anotacija anglų kalba (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) 1 Institucijos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupės kasmet yra nustatomos Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimu (nutarimas dėl priskyrimo 2019 metams ( Projekto vadovas PROJEKTO VYKDYTOJAI 1. PAGRINDINIAI PROJEKTO VYKDYTOJAI 1. Pareigybė projekte Mokslo laipsnis Vardas, pavardė Telefonas El. paštas Darbovietės ir pareigos jose Institucija, kurioje dirbs projekte (automatiškai nurodoma vykdančioji institucija) Kiti pagrindiniai projekto vykdytojai Pareigybė projekte Mokslinė kvalifikacija Vardas, pavardė Telefonas El. paštas Darbovietės ir pareigos jose Institucija, kurioje dirbs projekte 3. NEPAGRINDINIAI PROJEKTO VYKDYTOJAI Pareigybė projekte 1. Pareigybė projekte Institucija, kurioje dirbs projekte

21 21 3. APIBENDRINTI DUOMENYS APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS Projekto vadovas lytis gimimo metai daktaro laipsnio suteikimo metai Pagrindinių projekto vykdytojų skaičius iš viso (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius antrą paraiškos skyrių) iš jų tyrėjų (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius antrą paraiškos skyrių) iš jų doktorantų (suskaičiuojama automatiškai, užpildžius antrą paraiškos skyrių) 3. PROJEKTO PAGRINDIMAS IR VEIKLŲ APIBŪDINIMAS 3.1. Tikslas ir uždaviniai Aprašyti projekto idėją, nurodyti, kaip teikiamas projektas padės ją įgyvendinti; rekomenduojama projekto tikslą suformuluoti vienu sakiniu, kaip ir kiekvieną iš uždavinių (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) 3. Sprendžiamų uždavinių originalumas ir aktualumas Pateikti problemos analizę, aprašyti tyrimo būklę Lietuvoje bei užsienyje, numatomą pažangą ir (ar) praktinę vertę bei galimą socialinę naudą (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų) 3.3. Projekto turinys ir darbo planas Nurodyti mokslinių tyrimų metodus, numatomą darbų seką, jei teikiama tarpinė ataskaita sudaryti projekto vykdymo etapinį planą, suskirstant projekto darbus dviem etapais: I-asis nuo projekto pradžios iki tarpinės ataskaitos pateikimo, II-asis nuo tarpinės ataskaitos pateikimo iki projekto pabaigos, kiekviename etape pateikiant kalendorinį darbų planą; nurodyti pagrindinę turimą įrangą ir (ar) duomenų išteklius; numatyti galimą riziką ir pateikti jos valdymo planą alternatyvius projekto uždavinių sprendimo būdus (ne daugiau kaip 6000 spaudos ženklų) 3.4. Laukiamų projekto rezultatų publikavimas (sklaida), planuojama pateikti produkcija 2 Nurodyti, kaip bus skelbiami projekto vykdymo metu gauti rezultatai; kokią dar mokslinę ir (ar) kitą produkciją, be privalomos tarpinės ar baigiamosios ataskaitų, ketinama pateikti kartu su tarpine ir baigiamąja ataskaitomis; tinkama laikoma tik ta, kurioje yra nuoroda į finansavimo šaltinį Lietuvos mokslo tarybą Nurodytu laiku bus pateiktos ataskaitos ir (jei numatoma) ši mokslinė ir (ar) kita produkcija, kurioje paskelbti (bus paskelbti) projekto vykdymo metu gauti mokslinių tyrimų rezultatai: Produkcijos rūšis (pasirenkama iš sąrašo) Produkcijos rūšies vienetų skaičius Planuojamos produkcijos apibūdinimas Parengtumo lygis 20 m. d. 20 m. d. teikiant teikiant tarpinę baigiamąją ataskaitą ataskaitą 1. 2 Galima mokslinė ir (ar) technologinė produkcija bei jos parengtumo lygis, kaip nustatyta Tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakyme V-217 ( Informacija dėl duomenų 3 valdymo plano Nurodyti, ar projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys (pasirinkti vieną TAIP arba NE atsakymą) Jei TAIP, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį elektroninėje sistemoje privalės pateikti

22 22 duomenų valdymo plano esmines nuostatas, užpildant lentelę pagal Tarybos svetainėje pateiktas Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų ir tuo būdu aprašant, kas bus daroma projekto metu ir jam pasibaigus, kad duomenys būtų kaupiami saugiai ir patikimai, kaip ir kokiomis sąlygomis jie bus prieinami pakartotiniam naudojimui, kada ir kaip jie bus atveriami kitiems vartotojams 3 Plačiau apie duomenis ir reikalavimus duomenų valdymo planui ir atvirajai prieigai prie duomenų nurodyta Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu VIII-2 Dėl atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių patvirtinimo patvirtintose Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėse ( Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų mokslinė kompetencija bei projekto vykdytojų grupės sudėties Nurodyti projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų mokslinę kompetenciją bei pagrįsti vykdytojų grupės sudėties tinkamumą projekto tikslui pasiekti (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų) 3.7. Projekto partnerių indėlis į projektą, projektą įgyvendinančių institucijų sąveika Pagrįsti partnerių reikalingumą vykdant projektą, atskleisti, kaip projektą įgyvendinančios institucijos papildo viena kitą, aprašant jų turimas galimybes ir pasirengimą projekto tikslui pasiekti (ne daugiau kaip 3000 spaudos ženklų); jei projekto partnerių nėra nepildoma 3.8. Projekto tarptautiškumas ir pagrindinių projekto vykdytojų patirtis tarptautinio bendradarbiavimo srityje Aprašyti turimą projekto vykdytojų patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje; nurodyti, ar vykdant projektą bus bendradarbiaujama su Europos Sąjungos ir kitomis užsienio institucijomis ar atskirais mokslininkais; jei bus, atskleisti bendradarbiavimo pobūdį (bendri moksliniai tyrimai, bendros publikacijos, naudojimasis tarptautinėmis infrastruktūromis, užsienio stažuotės ir kitos su projektu susijusios veiklos ir pan.) bei poveikį laukiamiems projekto mokslinių tyrimų rezultatams ar jų sklaidai (jei numatoma bendradarbiauti ne su užsienio institucija, o su atskiru mokslininku, skyriuje PRIEDAI pridėti jo pasirašytą ketinimo bendradarbiauti laišką (Letter of Intent) (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų); jei tarptautinio bendradarbiavimo patirties neturima ir (ar) projekte nenumatoma nepildoma 3.9. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų vykdyti moksliniai tyrimai ir gauta mokslinė ir (ar) technologinė produkcija Išvardyti visus pagrindinių projekto vykdytojų per pastaruosius penkerius metus įvykdytus ar šiuo metu vykdomus mokslinių tyrimų projektus, nurodant projektų ar temų pavadinimus, vykdymo terminus, finansavimo šaltinius, sąmatines vertes, paskelbtas (priimtas spausdinti) šių projektų vykdymo metu gautų mokslinių rezultatų publikacijas periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje ir (ar) gautą technologinę produkciją (esant vienodai informacijai apie kelis vykdytojus, jos nekartoti, o grupuoti); būtina paaiškinti, kuo šiame projekte numatyti darbai skiriasi nuo įvykdytų arba vykdomų, taip pat pažymėti, ar šiame projekte numatomi moksliniai tyrimai nedubliuoja anksčiau įvykdytų ar dabar vykdomų (įskaitant pateiktas paraiškas) Su projekto veiklomis susiję etiniai klausimai Pasirinkti po vieną atsakymo variantą prie kiekvieno klausimo Klausimas TAIP NE Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmogaus embriono (embriono kamieninių ląstelių ar audinių) tyrimais? Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmonėmis (pvz., savanoriai, vaikai, nepilnamečiai, pacientai)? Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmogaus ląstelių, audinių (kitais nei embriono kamieninės ląstelės ar audiniai) tyrimais ar žmogaus genetika?

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų (Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma) Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų 3 priedas MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU IR DARBO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU GAMTOS TYRIMŲ CENTRU, INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRU, AGDER UNIVERSITETU (NORVEGIJA) IR LATVIJOS UNIVERSITETU BIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2016-09-06 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19151 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 10-415, i. k. 1122330ISAK0003D-38 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 16

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 16 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 16 d. Nr. ĮV-714 Vilnius Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau