Microsoft Word - Konkurso taisyklÄŠs pramoninÄŠs_final

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Konkurso taisyklÄŠs pramoninÄŠs_final"

Transkriptas

1 UAB KAUNO KOGENERACINĖS JĖGAINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO (NAUDOJIMO ENERGIJAI GAUTI) PASLAUGOS PARDAVIMO KONKURSO TAISYKLĖS KONKURSO NUMERIS 2019/1 I. BENDROJI DALIS 1. Atliekų tvarkymo (naudojimo energijai gauti) paslaugos pardavimo konkursą organizuoja ir taisykles nustato pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, kuriai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 980 Dėl UAB Kauno kogeneracinės jėgainės pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektu yra suteiktas valstybinės reikšmės atliekų tvarkytojo statusas. 2. Šiose taisyklėse vartojami terminai ir sutrumpinimai: Anketa dalyvio registracijos anketa (Priedas Nr. 1) Atliekos Nepavojingosios pramoninės atliekos netinkamos pakartotinai panaudoti ir perdirbti bei turinčios energetinę vertę (atliekų sąrašas: augalų audinių atliekos (žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos), miškininkystės atliekos (miško tvarkymo liekanos), vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos (mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos), medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos (medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos), pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti (medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos), medžio žievės ir medienos atliekos (medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos), mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas (medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos), perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos (medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos), sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos (tekstilės pramonės atliekos), neperdirbto tekstilės pluošto atliekos (tekstilės pramonės atliekos), perdirbto tekstilės pluošto atliekos (tekstilės pramonės atliekos), kietosios atliekos nenurodytos (medikamentų GMTN atliekos), kitaip neapibrėžtos atliekos (medikamentų GMTN atliekos), absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti (absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai), plastikai (plastikai likę po antrinio rūšiavimo), kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas) ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių aptarnavimo atliekos), neorganinės atliekos, nenurodytos (netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai), organinės atliekos, nenurodytos (netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai), medis (statybinės ir griovimo atliekos), iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingų atliekų (atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą)), fizinio/cheminio apdorojimo dumblas (atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant

2 Atliekų tvarkymo sutartis Konkursas Potencialus dalyvis dalyvių sąrašas dalyvis Organizatori aus komisija ( komisija) objektas Organizatori us arba Pardavėjas dalyvių pasiūlymų eilė dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą)), nenurodytas , degios atliekos, nenurodytos ir (atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą)), nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos (aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos), kitaip neapibrėžtos atliekos (aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos), popierius ir kartonas (popierius ir kartonas po mechaninio apdorojimo), plastikai ir guma (plastikai ir guma po mechaninio apdorojimo), mediena, nenurodyta (mediena po mechaninio apdorojimo), tekstilės dirbiniai (tekstilės dirbiniai po mechaninio apdorojimo), degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) arba KAK (degiosios atliekos po mechaninio apdorojimo), kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos (įvairios atliekos po mechaninio apdorojimo), kitos biologiškai nesuyrančios atliekos (sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas)), turgaviečių atliekos (buitinės atliekos iš turgaviečių), didžiosios atliekos (stambiagabaritinės atliekos)**. Atliekų tvarkymo (naudojimo energijai gauti) paslaugos teikimo sutartis, sudaroma tarp organizatoriaus (Pardavėjo) ir laimėtojo (Pirkėjo). Atliekų tvarkymo (naudojimo energijai gauti) paslaugos pardavimo būdas, kai neribojamas galimų pirkėjų, dalyvaujančių Konkurse, skaičius, o Atliekų tvarkymo sutartis sudaroma su laimėtoju (laimėtojais) pagal šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas. Asmuo, siekiantis būti patvirtintu dalyviu, tačiau dar neįtrauktas į dalyvių sąrašą. Pasibaigus Potencialių dalyvių dokumentų vertinimo terminui ir organizatoriaus komisijai priėmus galutinius sprendimus dėl dalyvių tvirtinimo, suformuotas visų Konkurse dalyvaujančių dalyvių sąrašas. Bet kuris juridinis asmuo (arba tokių asmenų grupė), kuris atitinka dalyviui keliamus reikalavimus ir yra pripažįstamas dalyviu. Asmuo yra laikomas dalyviu nuo sprendimo pripažinti jį dalyviu ir kai jis yra įtrauktas į dalyvių sąrašą. organizatoriaus sudaryta komisija, vykdanti procedūras. Atliekų tvarkymo (naudojimo energijai gauti) paslauga, kurią organizatorius (Pardavėjas) teikia pagal Taisyklėse nustatytą tvarką ir sąlygas. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, (juridinio asmens kodas , registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žvejų g. 14, Lietuvos Respublika). komisijos skelbiama visų dalyvių pasiūlymų eilė, išdėstyta pagal Taisyklėse nustatytą tvarką ir sąlygas, kurioje yra nurodomi dalyvių numeriai, jų siūlytas Atliekų kiekis ir kaina, taip pat yra išskiriami laimėtojai, nurodant jų siūlytą kainą ir Atliekų kiekį, kurį Pardavėjas įsipareigoja sutvarkyti atitinkamam (-iem) laimėtojui (-ams). dalyvis (-iai), paskelbtas (-i) laimėtoju (-ais). 2

3 laimėtojas (- ai) Pasiūlymas Taisyklės dalyvio pasiūlymas, kuriame nurodomas siūlomas Atliekų kiekis, kaina ir kita informacija (Priedas Nr. 2). Pasiūlymas turi būti teikiamas bendram Atliekų kiekiui. Atliekų tvarkymo (naudojimo energijai gauti) paslaugos pardavimo konkurso taisyklės ir priedai, kurie yra neatskiriama Taisyklių dalis. Pastaba:** Stambiagabaritinės atliekos privalo atitikti Sutartyje numatytus tiekiamų Atliekų parametrus. 3. Konkursą organizuoja ir vykdo organizatorius. organizatoriaus komisija tvirtina dalyvius, suformuoja dalyvių pasiūlymų eilę, tvirtina rezultatus bei atlieka kitas funkcijas, numatytas šiose Taisyklėse. 4. dalyviais gali būti juridiniai asmenys (ar tokių asmenų grupė), naudojantys, valdantys ar disponuojantys Atliekomis, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra tinkamos atliekų tvarkymui (naudojimui energijai gauti). Jie Konkurse gali veikti savarankiškai arba per kitus įstatymų nustatyta tvarka įgaliotus asmenis. 5. organizatoriaus jėgainėje galima naudoti energijai gauti Atliekas, kurios atitinka patvirtintą Kauno kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimą 1. Pramoninės nepavojingosios Atliekos netinkamos pakartotinai panaudoti ir perdirbti bei turėti energetinę vertę 2. Nepavojingosios Atliekos turi susidaryti komerciniuose, pramonės ir kt. ūkio subjektuose, kaip tą nustato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. dalyviai įsipareigoja siūlyti tiekti tik Atliekas, atitinkančias šiame punkte ir kitose šių Taisyklių nuostatuose nurodytus kriterijus. dalyviai garantuoja, kad siūlys tiekti ir laimėjimo atveju tieks Atliekas, tik atitinkančias šiose Taisyklėse nustatytus kriterijus, ir nesiūlys tiekimui nuotekų valymo įrenginių atliekų ir kitų draudžiamų energijai gaminti naudoti atliekų. 6. Šios Taisyklės taikomos Potencialiems dalyviams, dalyviams, laimėtojams, organizatoriui bei organizatoriaus komisijai. 7. Šios Taisyklės skelbiamos organizatoriaus internetiniame tinklalapyje adresu Šios Taisyklės bet kuriuo metu, bet ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienos iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, gali būti keičiamos tokia pačia tvarka, kaip jos yra patvirtintos, paskelbiant jų naują redakciją organizatoriaus internetiniame tinklalapyje. 8. Su dalyvių sąrašu, dalyvių pasiūlymų registracijos žurnalu, taip pat kitomis Potencialių dalyvių ar dalyvių užpildytomis formomis teisę susipažinti turi tik organizatoriaus komisijos nariai ir organizatorius, išskyrus atvejus kai Taisyklėse nurodyta kitaip. Šie dokumentai laikomi konfidencialiais ir yra neskelbiami (įskaitant ir po pabaigos). II. KONKURSO OBJEKTAS 9. organizatorius šį Konkursą skelbia (aštuoniasdešimt tūkstančių) tonų Atliekų kiekiui tvarkyti (naudoti energijai gauti), laikant kad Atliekų kaloringumas yra ne mažesnis negu 8 MJ/kg ir ne didesnis negu 15 MJ/kg, ir įsipareigoja pagal šiose Taisyklėse ir Atliekų tvarkymo sutartyje (Priedas Nr. 4) nustatytas sąlygas sutvarkyti Atliekas per ne ilgesnį nei 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį, kuris yra skaičiuojamas nuo pirmos dienos, kai laimėtojas (-ai) patiekia Atliekas į organizatoriaus Atliekų saugojimo bunkerį savo Autotransportu pagal organizatoriaus (Pardavėjo) užsakymą. Atliekų tiekimo grafikas suderinamas po sutarties pasirašymo dienos. dalyvis turi užtikrinti kad tieks visą pasiūlytą Atliekų kiekį. Atliekos tiekiamos darbo dienomis nuo 7:30 iki 19:30 val. Atliekų kiekis nustatomas pasvėrus pakrautą ir tuščią Autotransportą metrologiškai 1 Kauno kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita: 2 Valstybinis atliekų tvarkymo metų planas: 3

4 patikrintomis Kliento svarstyklėmis. Paslaugų teikėjo Autotransportas privalės būti sveriamas Kliento nurodytoje svėrimo vietoje. Už svėrimo paslaugas apmoka Klientas. 10. Mažiausias Atliekų kiekis, kurį dalyvis gali siūlyti, yra (tūkstantis) tonų. Didžiausias Atliekų kiekis, kurį dalyvis gali siūlyti, yra (aštuoniasdešimt tūkstančių) tonų. 11. Pradinis mokėtinas įkainis už Atliekų tvarkymą yra 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų, 00 ct) už 1 (vieną) Atliekų toną. dalyvis negali siūlyti mažesnio įkainio nei šiame Taisyklių punkte nustatyta pradinė mokėtina kaina už 1 (vieną) Atliekų toną. dalyvių pasiūlymai, kuriuose siūlomas įkainis bus mažesnis, nei šiame punkte nustatytas minimalus įkainis, bus atmetami. III. SKELBIMAS APIE VYKDOMĄ KONKURSĄ 12. Informacija apie Konkursą skelbiama organizatoriaus interneto tinklalapyje adresu Apie rengiamą Konkursą taip pat gali būti informuojama skelbimų portaluose, kituose internetiniuose tinklalapiuose ir žiniasklaidos priemonėse. komunikacija yra vykdoma el. paštu: info@kkj.lt. 13. Visa organizatoriaus (Pardavėjo) Konkurse pateikta informacija apie objektą laikytina teisinga, tačiau organizatorius (Pardavėjas) negarantuoja ir kitaip nepatvirtina pateiktos informacijos išbaigtumo. Potencialus dalyvis, dalyvis, laimėtojas yra visiškai atsakingi už savarankišką objekto teisinį, aplinkos apsaugos ir kitus vertinimus, kurie gali būti reikšmingi dalyviui priimant sprendimą dalyvauti Konkurse ir, laimėjimo atveju, sprendimą dėl sutarties sudarymo. IV. KONKURSO DALYVIŲ REGISTRACIJA IR PATIKRA 14. Potencialus dalyvis privalo pateikti organizatoriui tinkamai užpildytą Anketą (Priedas Nr. 1), Įsipareigojimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos (Priedas Nr. 5) ir atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: Eil. Nr. Kvalifikaciniai reikalavimai 1. Konkurse gali dalyvauti juridinis asmuo (ar asmenų grupė), kuris valdo, naudoja ar disponuoja ne mažesniu Atliekų kiekiu nei (vienu tūkstančiu) tonų per 1 (vienerių) metų laikotarpį. 2. Potencialaus dalyvio paskutinių (prieš tai buvusių) finansinių metų nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis nei (dešimt tūkstančių) EUR. 3. Potencialus dalyvis nėra bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, restruktūrizuojamas. Atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai Pasirašyta Anketa. Kilus abejonių dėl pateiktos informacijos, organizatorius turi teisę kreiptis dėl papildomos informacijos ir dokumentų pateikimo. 15. Potencialus dalyvis įsipareigoja nedelsiant informuoti organizatorių, jei metu jam tampa žinoma, jog jis neatitinka Taisyklių 14 punkte nurodytų kvalifikacinių reikalavimų. 16. Potencialūs dalyviai pateikia Anketas per 7 (septynias) darbo dienas nuo paskelbimo organizatoriaus interneto tinklalapyje. 17. Potencialių dalyvių vertinimą atlieka organizatoriaus komisija, pasibaigus Potencialių dalyvių Anketų pateikimo terminui. 18. Jei organizatoriaus komisija patikrina Potencialių dalyvių pateiktus 4

5 dokumentus ir nustato trūkumų, apie tai el. paštu informuojamas Potencialus dalyvis, suteikiant ne trumpesnį kaip 2 (dviejų) darbo dienų terminą ištaisyti nurodytus trūkumus. Jei Potencialus dalyvis neištaiso ar netinkamai ištaiso organizatoriaus komisijos nustatytus trūkumus, jis nėra įtraukiamas į dalyvių sąrašą. 19. organizatoriaus komisija, pasibaigus Potencialių dalyvių dokumentų tikslinimo terminui (jei toks terminas taikomas), suformuoja ir patvirtina dalyvių sąrašą. 20. organizatorius atskirai informuoja kiekvieną Potencialų dalyvį, Anketoje nurodytu el. pašto adresu, ar jis yra įtrauktas į dalyvių sąrašą. Tuo atveju, jei jis įtrauktas į dalyvių sąrašą, su šiuo pranešimu jam taip pat yra pateikiamas dalyvio numeris. V. PASIŪLYMŲ TEIKIMAS 21. Pateikti Pasiūlymą turi teisę tik dalyviai, kurie yra įtraukti į dalyvių sąrašą. dalyvis gali teikti tik vieną Pasiūlymą. 22. Pasiūlymai turi būti pateikti iki vokų atplėšimo posėdžio pradžios. Apie tikslią vokų atplėšimo posėdžio datą, laiką ir vietą dalyviai bus informuoti Anketoje nurodytu el. paštu, kartu su šių Taisyklių 20 punkte nurodytu pranešimu (preliminarus numatomas Pasiūlymo pateikimo terminas - 5 (penkios) darbo dienos). 23. Pasiūlymą (Priedas Nr. 2) sudaro 2 (dvi) dalys: pirmojoje Pasiūlymo dalyje yra nurodoma numeris, dalyvio numeris, siūloma kaina ir Atliekų kiekis; antrojoje Pasiūlymo dalyje yra nurodoma dalyvis (įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas), įgaliojimo pagrindas (pagal įstatus, atstovavimo sutartis ar kitas pagrindas) ir pridedamas, kaip priedas, įgaliojimą patvirtinantis dokumentas (jei taikoma). Antroji Pasiūlymo dalis yra konfidenciali, nerodoma, neskelbiama, su ja teisę susipažinti turi tik organizatoriaus komisijos nariai ir organizatorius. Abi Pasiūlymo dalys turi būti užpildytos, susiūtos. dalyvis (ar jo įgaliotas asmuo) pasirašo tik antrą Pasiūlymo dalį ir uždeda antspaudą (jei dalyvis antspaudą turi). 24. Visi Pasiūlymo laukai privalo būti tinkamai ir visiškai užpildyti. Pasiūlyme nurodomas galutinis siūlomas Atliekų tvarkymo paslaugos įsigijimo įkainis eurais centų tikslumu. Pasiūlyme nurodomas galutinis siūlomas įkainis negali būti mažesnis nei pradinis įkainis (50,00 EUR už toną), nurodomas Atliekų kiekis negali būti mažesnis nei minimalus (1 000 tonų) ir didesnis nei maksimalus ( tonų) Atliekų kiekis, kuris yra nustatytas šiose Taisyklėse. 25. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei Pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo terminas, arba nurodomas trumpesnis terminas - laikoma, kad Pasiūlymas galioja šiame punkte nurodytą terminą. 26. Pasibaigus Pasiūlymų pateikimo terminui nei dalyvių siūlomas atliekų tvarkymo paslaugos įkainis, nei Atliekų kiekis negalės būti keičiami. 27. Pateikdami Pasiūlymą, dalyviai sutinka su šių Taisyklių sąlygomis ir patvirtina, kad jų dokumentuose pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Atliekų tvarkymo sutarties įvykdymui. 28. Pasiūlymas pateikiamas įteikiant asmeniškai arba per kurjerį. Vokai pateikiami organizatoriui adresu Jočionių g. 13, Vilnius. Gautus vokus su Pasiūlymu organizatorius registruoja dalyvių pasiūlymų registracijos žurnale. 29. organizatorius nepriima neužklijuotų, vokų turinį atskleidžiančių, turinčių mechaninių ar kitokių pažeidimų vokų. organizatorius taip pat nepriima vokų, jeigu pagal užrašą ant voko negalima identifikuoti dalyvio numerio, pavadinimo ar numerio, arba vokas gautas pasibaigus Pasiūlymų pateikimo terminui. Nepriimti vokai grąžinami dalyviui, nurodant voko nepriėmimo priežastį. 30. organizatorius neatsako už vokų būklę jų gavimo metu, kurjerių tarnybų vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių vokai su Pasiūlymais nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. 5

6 31. Kiekvienam dalyviui, asmeniškai pateikusiam voką su Pasiūlymu, jeigu vokas nebuvo atmestas, organizatorius išduoda dalyvio registravimo pažymėjimą (Priedas Nr. 3). Jeigu vokas su Pasiūlymu pateikiamas per kurjerį, organizatorius išrašo registravimo pažymėjimą, kurį dalyvis gali atsiimti bet kada iki vokų atplėšimo posėdžio pradžios. Registravimo pažymėjimas suteikia teisę dalyviui ar jo atstovui dalyvauti vokų atplėšimo posėdyje. VI. VOKŲ ATPLĖŠIMO POSĖDIS 32. Vokų atplėšimo posėdis vyks organizatoriaus nurodytu laiku ir vietoje, apie tai informuojant Taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka. organizatorius pasilieka teisę keisti vokų atplėšimo posėdžio laiką ir vietą, apie tai tinkamai informuojant dalyvius bei atitinkamai pratęsiant Pasiūlymų pateikimo terminą. 33. dalyviai ir/ar jų atstovai, pavėluotai atvykę į vokų atplėšimo posėdį, į jį nėra įleidžiami. 34. Vokų atplėšimą vykdo organizatoriaus komisija. 35. Vokų su dalyvių pateiktais dokumentais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti Pasiūlymą pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai, pateikę dalyvio registravimo pažymėjimus. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta Pasiūlymą pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai. 36. Iki vokų atplėšimo pradžios organizatoriaus komisija patikrina į vokų atplėšimo posėdį atvykusių asmenų dalyvių registravimo pažymėjimus (Priedas Nr.3) ir užfiksuoja organizatoriaus komisijos protokole. 37. organizatorius turi teisę pasikviesti antstolį, kuris fiksuos faktines aplinkybes nuo į vokų atplėšimo posėdį atvykusių asmenų registravimo pažymėjimų tikrinimo momento iki vokų atplėšimo posėdžio pabaigos. Antstoliui yra leidžiama naudoti įvairias technines priemones, siekiant užfiksuoti faktines aplinkybes. Kitiems asmenims draudžiama filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus bei naudoti kitas technines priemones garso ir/ar vaizdo fiksavimui. organizatoriaus komisija turi teisę pašalinti iš salės asmenis, pažeidusius šį draudimą ar kitaip trukdančius posėdžiui. 38. organizatoriaus komisijos pirmininkas skelbia vokų atplėšimo pradžią, atplėšia visų dalyvių užklijuotus vokus ir vokų atplėšimo metu skelbia dalyvio numerį, Pasiūlyme nurodytą Atliekų tvarkymo paslaugos įkainį ir Atliekų kiekį. 39. organizatoriaus komisijos nariai vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina komisijos protokolu. Šį protokolą pasirašo organizatoriaus komisijos nariai. 40. Tolesniuose Pasiūlymų vertinimo etapuose dalyviai nedalyvauja. VII. KONKURSO DALYVIŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS 41. organizatoriaus komisija įvertina dalyvių pateiktus Pasiūlymus. 42. organizatoriaus komisija sudaro dalyvių pasiūlymų eilę dalyvio pasiūlytos objekto kainos (įkainio) mažėjimo tvarka. Jei kelių dalyvių pasiūlyti įkainiai (kaina) yra vienodi, pirmesnis į dalyvių pasiūlymų eilę įrašomas dalyvis, kuris pateikė Pasiūlymą su didesniu Atliekų kiekiu. 43. Jei Konkurse dalyvauja daugiau nei vienas dalyvis ir dalyviai sumoje pasiūlo daugiau negu (aštuoniasdešimt tūkstančių) tonų Atliekų, laimėtojais bus pripažįstami didžiausią (-ius) objekto kainą pasiūlę dalyviai, kurių bendra pasiūlytų Atliekų kiekių suma neviršija maksimalaus (aštuoniasdešimt tūkstančių) tonų Atliekų kiekio. 44. Jei sudarant dalyvių pasiūlymų eilę paskutinio eilėje esančio laimėtojo siūlomas Atliekų kiekis, jį sumuojant kartu su dalyvių pasiūlymų eilėje aukščiau esančių dalyvių siūlytu Atliekų kiekiu, viršija (aštuoniasdešimt tūkstančių) 6

7 tonų, tai jis pripažįstamas laimėtoju tiekti tokį Atliekų kiekį, kuris bus apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp (aštuoniasdešimt tūkstančių) tonų ir kitų aukščiau dalyvių pasiūlymų eilėje esančių dalyvių siūlyto kiekio bendros sumos. 45. dalyvių pasiūlymų eilė pagal šių Taisyklių punktus yra tvirtinama organizatoriaus komisijos ir pateikiama dalyviams ne vėliau negu per 1 (vieną) dieną nuo vokų atplėšimo posėdžio pabaigos Anketoje nurodytais el. pašto adresais. Šie duomenys yra konfidencialūs ir gali būti viešai skelbiami ar teikiami tretiesiems asmenims tik gavus rašytinį organizatoriaus sutikimą. VIII. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PAGRINDAI 46. organizatoriaus komisija atmeta Pasiūlymą ir panaikina jo, kaip dalyvio, statusą, jeigu: Pasiūlymas neatitinka Taisyklių reikalavimų, taip pat jei Pasiūlyme yra pateikiami netikslūs duomenys, neįskaitomi duomenys; tampa žinoma, jog dalyvis (-iai) yra bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar tampa žinoma, jog Anketoje pateikti duomenys yra klaidingi, neatitinkantys tikrovės; kompetentingame teisme yra pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos dalyviui iškėlimo arba yra priimta teismo nutartis iškelti bankroto bylą, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka; iki vokų atplėšimo posėdžio pradžios yra gautas teisės aktų nustatytos institucijos, įstaigos, organizacijos neigiamas dalyvio vertinimas, ar galimybės su tokiu dalyviu sudaryti sandorį įvertinimas, išvada, sprendimas; yra kitų aplinkybių, dėl kurių organizatorius pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ar organizatoriaus veiklos skaidrumą reglamentuojančių vidaus teisės aktų nuostatas, negali turėti sutartinių santykių su dalyviu; yra kitų aplinkybių, dėl kurių Atliekų tvarkymo sutarties sudarymas su dalyviu pažeistų teisės aktų reikalavimus. 47. organizatoriaus komisija, atmesdama Pasiūlymą ir panaikindama dalyvio statusą, arba atsisakydama pripažinti dalyvį laimėtoju šių Taisyklių 46 punkte nurodytais pagrindais, neprivalo kreiptis į kompetentingas Lietuvos Respublikos institucijas ar įstaigas dėl Taisyklių 46 punkte nurodytų kriterijų atitikimą pagrindžiančios informacijos ir neprivalo pateikti dalyviui ar laimėtojui jokių pažymų, pagrindžiančių šią komisijos turimą informaciją, kai tokia informacija yra gauta ne iš dalyvio. IX. ATLIEKŲ TVARKYMO SUTARTIES SUDARYMAS 49. Atliekų tvarkymo sutartis sudaroma tarp Pardavėjo ir laimėtojo, kuria Pardavėjas įsipareigoja parduoti objektą, o laimėtojas įsipareigoja nupirkti ir sumokėti sutartyje nurodytą kainą ir įvykdyti kitus sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 50. laimėtojui (-ams) elektroniniu paštu kartu su laimėtojų eile yra pateikiamas kvietimas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio kvietimo išsiuntimo dienos pasirašyti Atliekų tvarkymo sutartį (Priedas Nr. 4). 51. Jeigu dalyvis (-iai), pripažintas (-i) laimėtoju (-ais), atsisako pasirašyti Atliekų tvarkymo sutartį arba jos nepasirašo per Taisyklių 50 punkte nurodytą terminą, arba neįvykdo kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, organizatoriaus komisija skelbia naują laimėtoją (-us), kuriuo (-iais) pripažįstamas (-i) kitas (-i) po laimėtojo dalyvių pasiūlymų eilėje esantis (-ys) dalyvis (-iai). Atliekų tvarkymo sutartis su nauju (-ais) laimėtoju (-ais) turi būti pasirašyta per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kvietimo išsiuntimo dienos. 7

8 52. Jeigu laikotarpyje nuo dalyvio pripažinimo laimėtoju iki Atliekų tvarkymo sutarties pasirašymo paaiškėja, kad laimėtojo pateikti dokumentai ar juose esanti informacija yra ar tapo melaginga, neteisinga, neatitinkanti tikrovės (arba yra kitos aplinkybės, nurodytos Taisyklių 46 punkte), tai Atliekų tvarkymo sutartis su šiuo dalyviu yra nesudaroma ir organizatoriaus komisijos sprendimu laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę dalyvių pasiūlymų eilėje įrašytas dalyvis. 53. dalyvis (-iai), pripažintas (-i) laimėtoju (-ais) ir atsisakę(s) pasirašyti Atliekų tvarkymo sutartį arba jos nepasirašę(s) per Taisyklių 50 punkte nurodytą terminą, įskaitant dėl priežasčių, nurodytų Taisyklių 52 punkte, privalo sumokėti organizatoriaus naudai (dešimt tūkstančių) EUR baudą. X. KONKURSO PABAIGA 54. Konkursas laikomas pasibaigusiu, jeigu: per skelbime apie Konkursą nurodytą terminą nei vienas Potencialus dalyvis nepateikia Anketos arba nė vienas Potencialus dalyvis nepripažįstamas dalyviu; negaunamas nei vienas Pasiūlymas arba visi Pasiūlymai yra atmetami Taisyklėse nustatytais pagrindais; nei vienas dalyvis, pripažintas laimėtoju, nepasirašo Atliekų tvarkymo sutarties; tarp Pardavėjo ir laimėtojo (laimėtojų) sudaroma Atliekų tvarkymo sutartis; organizatoriaus sprendimu Konkursas yra nutraukiamas; yra kiti šiose Taisyklėse nustatyti pagrindai. XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 55. Nei organizatorius, nei organizatoriaus komisija neatsako už jokius Potencialių konkurso dalyvių, dalyvių, laimėtojų patirtus nuostolius, rengiantis Konkursui ir/ar dalyvaujant Konkurse. organizatorius turi teisę vienašališkai bet kada nutraukti Konkursą, apie tai informavęs Potencialius dalyvius, dalyvius. 56. Ginčai, kilę dėl organizavimo, vykdymo ar jo rezultatų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 57. organizatorius turi teisę viešai paskelbti informaciją apie laimėtoją bei jo pasiūlytą galutinę Atliekų kainą ir kiekį. 58. Kiekvienas suinteresuotas asmuo iki Potencialių dalyvių Anketų pateikimo termino pabaigos gali kreiptis į organizatorių elektroniniu paštu dėl šių Taisyklių paaiškinimo/patikslinimo. Atsakymai į suinteresuotų asmenų klausimus/prašymus siunčiami suinteresuotam asmeniui elektroniniu paštu. XII. TAISYKLIŲ PRIEDAI Priedas Nr. 1 - Potencialaus dalyvio registracijos anketa; Priedas Nr. 2 - dalyvio pasiūlymo forma ; Priedas Nr. 3 - dalyvio registracijos pažymėjimas; Priedas Nr. 4 - Atliekų tvarkymo sutarties projektas; Priedas Nr. 5 - Įsipareigojimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos ; 8

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-45 redakcija) NACIONALINIO

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

Microsoft Word - VPT doc

Microsoft Word - VPT doc PATVIRTINTA ITC Direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-121 ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo informacinių technologijų

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Konkurso sąlygų pavyzdys

Konkurso sąlygų pavyzdys UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAINA IR KO" ĮMONĖS KODAS 110846971, PVM MOKĖTOJO KODAS - LT108469716 PAŠILĖS G. 45, VARINĖS KM., UKMERGĖS RAJ. TEL.: +370 340 60455, EL.P.: INFO@PAINA.LT KONKURSO SĄLYGOS 8 AŠIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc PATVIRTINTA Akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-66 (2012 m. kovo 20 d. redakcija) AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (VIETŲ PATALPOSE KAVOS APARATAMS IR

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Projektas

Projektas INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc)

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc) PATVIRTINTA Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr.VK-225 (dokumento, kuriuo patvirtinta data, pavadinimas, numeris) PIRKIMO DOKUMENTAI

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL

PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS PATALPŲ, ESANČIŲ PASTATE VILNIUJE, KATEDROS A.

Detaliau

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 2018 m. gegužės 8 d. Nr. DĮ-24 Pasvalys Siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį

Detaliau