Operatoriaus vadovas Serijos numerių diapazonas 2500 kg FIKSUOTAS KABLYS ant PLOKŠTĖS 5000 kg FIKSUOTAS KABLYS ant PLOKŠTĖS 4000 mm/900 kg Mech. STRĖL

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Operatoriaus vadovas Serijos numerių diapazonas 2500 kg FIKSUOTAS KABLYS ant PLOKŠTĖS 5000 kg FIKSUOTAS KABLYS ant PLOKŠTĖS 4000 mm/900 kg Mech. STRĖL"

Transkriptas

1 Operatoriaus vadovas Serijos numerių diapazonas 2500 kg FIKSUOTAS KABLYS ant PLOKŠTĖS 5000 kg FIKSUOTAS KABLYS ant PLOKŠTĖS 4000 mm/900 kg Mech. STRĖLĖ 4000 mm/900kg Hidr. STRĖLĖ 2000 mm/2000kg Mech. STRĖLĖ Nuo ser./nr.: FXHKCDL15B-1001 Nuo ser./nr.: FXHOOKDL15B-1001 Nuo ser./nr.: MJ4/9DL15B-1001 Nuo ser./nr.: HYJ4/9DL15B-1001 Nuo ser./nr.: MJ2/2DL15B kg GERVĖ Nuo ser./nr.: HYW4DL15B kg GERVĖ Nuo ser./nr.: HYW5DL15B-1001 Originalių instrukcijų vertimas Pirmasis leidimas Antrasis spausdinimas Dalies Nr

2 Turinys Įvadas... 1 Simbolių ir pavojų iliustruotos apibrėžtys... 5 Darbo zonos sauga... 6 Atsargumo priemonės Sutartinis žymėjimas Priedų aprašymas Priedų paraiškos laukelis Tikrinimai Naudojimo instrukcijos Stovėjimas ir saugojimas Transportavimo ir kėlimo instrukcijos Techninė priežiūra Specifikacijos Apkrovos paskirstymo diagramos Boforto skalė EB atitikties deklaracija TEREX Global GmbH Bleicheplatz Schaffhausen Šveicarija Techninės pagalbos tarnyba Telefonas: El. paštas: UMB.Service@terex.com Autorių teisės Terex Corporation Pirmasis leidimas: Antrasis spausdinimas, 2015 m. gruodžio mėn. Genie yra registruotasis Terex South Dakota, Inc. prekės ženklas JAV ir daugelyje kitų šalių. GTH yra Terex South Dakota, Inc. prekės ženklas. II Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

3 Įvadas Apie šį vadovą Genie dėkoja, kad savo darbui pasirinkote vieną iš jos mašinų. Didžiausią pirmenybę skiriame naudotojo saugai, o šio tikslo geriausia siekti bendromis pastangomis. Ši knyga yra Genie mašinos naudotojo arba operatoriaus eksploatavimo ir kasdienės techninės priežiūros instrukcija. Produkto identifikacija Priedo serijos numeris yra ant serijos lipduko. Šis vadovas yra neatskiriama jūsų mašinos dalis ir turi būti mašinoje visą laiką. Jeigu jums kiltų kokių nors klausimų, prašome susisiekti su Genie. Šiame vadove terminas mašina gali reikšti ir priedą, ir krautuvą, priklausomai nuo konteksto. Šį vadovą reikia naudoti kartu su teleskopinio krautuvo naudotojo vadovu kg Fiksuotas kablys ant plokštės GT 5000 kg Fiksuotas kablys ant plokštės GT 4000 mm/900 kg Hidraulinė strėlė GT 4000 mm/900 kg Mechaninė strėlė GT 2000 mm/2000kg Mechaninė strėlė GT 4000 kg Gervė GT 5000 kg Gervė GT Numatytoji paskirtis Gervė, strėlė ir kablys ant plokštės yra suprojektuoti vertikaliai kelti ir nuleisti krovinius naudojant diržus, kabelį, lynus arba grandines. Draudžiama kitaip naudoti šį produktą, tai neatitiktų jo naudojimo paskirties. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 1

4 Įvadas Biuletenio platinimas ir reikalavimų paisymas Produktų sauga bendrovei Genie yra svarbiausias prioritetas. Bendrovė Genie prekybos atstovams ir mašinų savininkams siunčia įvairius biuletenius svarbiai su sauga ir produktu susijusiai informacijai perduoti. Biuleteniuose pateikiama informacija su konkrečiomis mašinomis susiejama nurodant mašinos modelį ir serijos numerį. Biuleteniai platinami atsižvelgiant į įrašuose nurodytą naujausią savininką ir susijusį prekybos atstovą, todėl svarbu registruoti savo mašiną ir pasirūpinti, kad kontaktinė informacija būtų naujausia. Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir patikimą nuolatinį jūsų mašinos veikimą, būtina vykdyti atitinkamame biuletenyje nurodytus veiksmus. Kreipimasis į gamintoją Kartais gali tekti kreiptis į bendrovę Genie. Tokiais atvejais būkite pasiruošę pateikti savo mašinos modelio numerį ir serijos numerį, taip pat savo vardą ir pavardę bei kontaktinę informaciją. Į bendrovę Genie reikėtų kreiptis bent tokiais atvejais: teikiant pranešimus apie nelaimingus atsitikimus; teikiant klausimus dėl produkto panaudojimo ir saugos; informacijos apie standartus ir atitikties teisės aktams; pranešant apie pasikeitusią savininko informaciją, pavyzdžiui, mašinos nuosavybės ar jūsų kontaktinės informacijos pasikeitimus. Žr. toliau skyrių Nuosavybės perdavimas. Mašinos nuosavybės perdavimas Užtrukę kelias minutes savininko informacijai atnaujinti pasirūpinsite, kad gautumėte svarbią jūsų mašinai aktualią saugos, techninės priežiūros ir eksploatavimo informaciją. Registruokite savo mašiną apsilankydami adresu 2 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

5 Įvadas Pavojus Nesilaikant šiame vadove pateiktų instrukcijų ir saugos taisyklių galima žūti arba rimtai susižaloti. Dirbti draudžiama jei: 55 Nesate išmokę ir nesilaikote saugaus priedo eksploatavimo principų, pateikiamų šiame operatoriaus vadove. 1. Venkite pavojingų situacijų. Susipažinkite su saugos taisyklėmis ir jas supraskite ir tik tada pereikite prie kito skyriaus. 2. Visada atlikite patikrinimą prieš eksploatavimą. 3. Visada prieš naudodami atlikite funkcijų bandymus. 4. Patikrinkite darbo vietą. 5. Mašiną naudokite tik pagal paskirtį. 55 Jūs perskaitėte, supratote gamintojo instrukcijas bei saugos taisyklės, saugos ir operatoriaus vadovus bei ant mašinos užklijuotus informacinius lipdukus, ir jų laikotės. 55 Jūs perskaitėte, supratote darbdavio saugos taisykles ir darbo vietoje galiojančius teisės aktus, ir jų laikotės. 55 Jūs perskaitėte, supratote ir laikotės visų galiojančių vyriausybės teisės aktų. 55 Esate tinkamai išmokytas saugiai eksploatuoti mašiną. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 3

6 Įvadas Pavojingumo klasifikacija Saugos įspėjimo simbolis naudojamas, kad įspėtų apie galimus sužalojimo pavojus. Laikykitės visų saugos nurodymų, kurie yra pateikti ties šiuo simboliu, kad išvengtumėte galimų sužalojimų ar žūties. PAVOJUS Įspėja apie itin pavojingą situaciją, kurios neišvengus bus patirta rimtų ar net mirtinų sužalojimų. ĮSPĖJIMAS Įspėja apie itin pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima patirti rimtų ar net mirtinų sužalojimų. Standartai Šiai mašinai galioja šie standartai ir (arba) reglamentai: Direktyva 2006/42/EB Mašinų direktyva Saugos įspėjamųjų ženklų priežiūra Pakeiskite visus trūkstamus arba sugadintus saugos ženklus. Visada turėkite omenyje operatoriaus saugumą. Saugos ženklams nuvalyti naudokite švelnų muilą ir vandenį. Nenaudokite valiklių tirpiklių pagrindu, nes jie gali sugadinti saugos ženklo medžiagą. DĖMESIO! Įspėja apie itin pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima patirti nesunkių ar vidutinių sužalojimų. PASTABA Rodo įspėjimą apie turto sugadinimą. 4 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

7 Simbolių ir pavojų iliustruotos apibrėžtys Pavojus įsipainioti Sąlytis su judančiu krovinio lynu gali būti mirtinas arba rimtai sužaloti. Laikykite rankas atokiai nuo judančios gervės ir krovinio lyno. Perskaitykite operatoriaus vadovą Bendroji sauga 4mm 60mm 4mm 4mm 120mm mm Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 5

8 Darbo zonos sauga Bendroji sauga Nekelkite pakabinto krovinio neįsigilinę į su tokia veikla susijusias vietos, valstijos, federalinius ar provincijos taisykles, standartus ir reglamentus. Gali galioti papildomos taisyklės, standartai ir reglamentai. Gali būti reikalingas papildomas mokymas. Jei kroviniui transportuoti reikia naudoti teleskopinį krautuvą, operatoriui apsaugoti reikia imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių. Perskaitykite ir supraskite visus įspėjimus ir instrukcijas, pateiktas kartu su priedu, kuris yra patvirtintas kroviniams kelti, ir jų laikykitės. Pakeltam kroviniui gabenti reikėtų naudoti tik tinkamai suprojektuotą, išbandytą ir patvirtintą priedą. Teleskopinio krautuvo apkrovos paskirstymo diagramos yra apskaičiuotos kroviniams, kurių apkrovos centras nejuda. Pakabintam kroviniui judant, apkrovos centras gali keistis. Dėl to būtina laikytis ypatingo atsargumo transportuojant, keliant arba padedant krovinį, kad jis nepajudėtų. Pavojus apsiversti Nekelkite pakabinto krovinio neturėdami tinkamos ir įskaitomos apkrovos diagramos naudojamam priedo / teleskopinio krautuvo junginiui. Neleiskite kroviniui laisvai siūbuoti. Visada tinkamai pritvirtinkite krovinius, kad suvaržytumėte jų judėjimą. Be darbuotojų ant žemės, iš išorės stabilizuoti krovinį gali padėti du važiuoklės kėlimo taškai mašinos priekyje. Kad sumažintumėte krovinio judėjimą, visada sukryžiuokite virves priešingose krovinio pusėse. Važiuojant nuožulniais paviršiais, staiga pradedant važiuoti, sustojant ar darant posūkį krovinys, jei jis nėra stabilizuotas iš išorėse, gal pradėti siūbuoti ir kelti pavojų. Strėlę laikykite įtraukę tiek, kiek tai yra praktiška. Nekelkite pakabintų krovinių, jei dėl vėjo greičio gali tapti nesaugu. 6 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

9 Darbo zonos sauga Visus krovinio judesius reikia atlikti palaipsniui ir lėčiausiu praktine prasme greičiu, kad krovinys nepradėtų siūbuoti. Krovinio sunkiąją dalį laikykite arti priedo. Niekada nevilkite ar netraukite krovinio šonu. Krovinį kelkite tik vertikaliai; netraukite krovinio horizontaliai, nes dėl to jis gali pradėti pernelyg siūbuoti. Krovinį sudaro ir visų tvirtinimo elementų (diržų, ąsų ir kt.) svoris. Nustatykite tinkamus krovinio kėlimo taškus, atsižvelgdami į sunkio centrą ir krovinio stabilumą. Nemėginkite pasinaudoti teleskopinio krautuvo rėmo lyginimu, kad kompensuotumėte krovinio siūbavimą ar kroviniui pareguliuoti, kai jis jau yra pakeltas. Nestatykite ant nuolydžio. Važiuodami į įkalnę su pakrautomis medžiagomis, važiuokite važiavimo padėtį pavara ir važiuokite kroviniui esant įmanomai žemiausioje padėtyje. Važiuodami žemyn su pakrautomis medžiagomis, važiuokite atbuline eiga. Neleiskite pakeltam kroviniui svyruoti. Nevilkite prikabintų krovinių. Pakabintas krovinys yra dinamiškas, todėl jo poveikis mašinos stabilumui yra neprognozuojamas; eksploatuokite atsargiai. Fiksuotas kablys yra sukurtas atlaikyti ant šono nurodytai apkrovai. Maksimalus krovumas atitinka krautuvo, ant kurio jis yra sumontuotas, vardinį galingumą, ir yra nurodytas su įranga pridedamose apkrovos paskirstymo diagramose. Nemėginkite judinti fiksuotų ar užstatytų krovinių. Nepalikite teleskopinio krautuvo be priežiūros su pakabintu kroviniu. Strėlę ir krovinį laikykite tiek žemai, kiek tai praktiškai įmanoma, kad būtų galima išlaikyti matomumą ir eigos kryptį. Su pakabintu kroviniu neviršykite ėjimo greičio (2 mph / 3,2 km/h). Pradėkite judėti, važiuokite, darykite posūkį ir sustokite lėtai, kad krovinys netaptų nestabilus ir nepradėtų siūbuoti. Pavojus nukristi Nekelkite darbuotojų. Pavojus įsipainioti Sąlytis su judančiu krovinio lynu gali būti mirtinas arba rimtai sužaloti. Laikykite rankas atokiai nuo judančios gervės ir krovinio lyno. Važiuodami jokiais valdikliais nemėginkite perstatyti krovinio į kitą padėtį. Prieš mėgindami perstatyti krovinį palaipsniui ir visiškai sustokite. Nemėginkite važiuoti nuolydžiais, nes apkrovos centras pajudės link apsivertimo linijos ir taip sumažės stabilumas. Nuolydžiais į viršų ir žemyn važiuokite labai atsargiai, nes apkrovos centras pajudės link apsivertimo linijos ir taip sumažės stabilumas. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 7

10 Darbo zonos sauga Pavojus susidurti Prieš keldami įsitikinkite, kad šalia krovinio nebūtų jokių kliūčių. Jei matomumas šalia krovinio padėjimo vietos arba joje yra ribotas arba gali toks būti, operatorius turi naudotis alternatyviomis ir papildomomis priemonėmis kroviniui saugiai pakelti, pavyzdžiui, pasitelkti kvalifikuotą signalus rodantį asmenį. Signalus rodantys asmenys turi nuolat palaikyti ryšį (žodinį arba rankų judesiais) ir visada būti matomi operatoriaus. Pavojus būti prispaustam Niekada neleisite signalus rodančiam asmeniui atsidurti tarp pakabinto krovinio ir kito objekto (pavyzdžiui, paties teleskopinio krautuvo). Nepakabinkite krovinių diržus ar grandines prikabindami prie šakių stovo. Stenkitės nekelti dviejų pakopų krovinių. Kraudami apvalius objektus (pavyzdžiui, benzino statines ir pan.), pririškite juos diržais arba virvėmis ir važiuokite mažesniu greičiu. Mašinas eksploatuokite tokiu greičiu, kuriuo važiuojant apkrova yra kontroliuojama. Pradėkite judėti ir stabdykite tolygiai. Darbo zonoje neturi būti žmonių, įrangos ar medžiagų. Neeksploatuokite mašinos, jei po iškelta strėle ar šalia jos yra žmonių, nepriklausomai nuo to, ar ji su kroviniu, ar be. Pasirūpinkite, kad prieš keliant krovinys būtų pritvirtintas. Krentančių objektų pavojus Nekelkite krovinio į nurodytą kritimo zoną. Niekada neeksploatuokite mašinos, kai žmonės yra po kroviniu arba kritimo zonoje. Kiekvienam kroviniui parinkite tinkamus diržus, pasinaudodami diržų lentelėmis Kiekvieną kėlimo įrangos elementą patikrinkite prieš jį naudodami ir po to Apsaugokite diržus nuo pažeidimų dėl aštrių briaunų panaudodami kampu apsaugas, kamšalus ar medinius blokus 8 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

11 Darbo zonos sauga Pakabinto krovinio kėlimas Patikrinkite, kad nuleidimo vieta būtų lygi ir galėtų saugiai atlaikyti krovinį. Tinkamai pritvirtinkite priedą prie teleskopinio krautuvo Sulyginkite teleskopinio krautuvo rėmą. Pritvirtinkite krovinį, kad jis kuo mažiau judėtų. Paprašykite signalus rodančio asmens padėti pakelti krovinį, jei darbo vietoje yra ribotas matomumas. Pasirūpinkite, kad signalus siunčiantis asmuo palaikytų nuolatinį ryšį ir būtų visada matomas. Stiebą įtraukę kuo labiau, lėtai ir palaipsniui kelkite stiebą ir krovinį, pasirūpindami, kad krovinys ir stiebas būtų kuo arčiau žemės, kiek tai praktiškai įmanoma. Pasirūpinkite, kad visi stiebo ir priedo judesiai būtų atliekami kuo lėčiau, kiek tai praktiškai įmanoma, kad krovinys nepradėtų siūbuoti. Neviršykite diržų keliamosios galios. Diržų nepersukite ir neriškite mazgų, nenaudokite varžtų, vinių ar vielos jiems sutrumpinti. Nutrūkusių diržų nesujunkite. Negabenkite krovinio įstatydami kablį į grandinės grandį. Nenaudokite namų gamybos grandinių ar virvių. Grandinės grandžių nekaitinkite ir nevirinkite. Neleiskite ant grandinės grandžių patekti cheminėms medžiagoms. Važiavimas Pasirūpinkite, kad važiavimo kelias būtų lygus ir galėtų atlaikyti teleskopinį krautuvą su kroviniu. Strėlę ir krovinį laikykite tiek žemai, kiek tai praktiškai įmanoma, kad būtų galima išlaikyti matomumą ir eigos kryptį. Paprašykite signalus rodančio asmens padėti važiuoti, jei važiavimo kryptimi yra ribotas matomumas. Pavojus prispausti arba susidurti. Pasirūpinkite, kad signalus siunčiantis asmuo palaikytų nuolatinį ryšį ir būtų visada matomas. Krovinį koreguokite tik po to, kai teleskopinis krautuvas visiškai sustoja. Pradėkite judėti, sustabdykite, važiuokite ir darykite posūkį lėtai, kad krovinys netaptų nestabilus ir nepradėtų siūbuoti. Neviršykite ėjimo greičio (<2 mph / 3,2 km/h). Nepalikite nepanaudotų diržų, priedų ar blokų gulėti ant žemės. Pakabinkite juos ant pakabų arba padėkite saugoti tinkamoje vietoje. Nenaudokite diržų kroviniui vilkti. Netrumpinkite grandinės mazgais arba susukdami, naudokite tik integruotą grandinės movą. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 9

12 Darbo zonos sauga Krovinio padėjimas Paprašykite signalus rodančio asmens padėti nuleisti krovinį, jei darbo vietoje yra ribotas matomumas. Pasirūpinkite, kad signalus siunčiantis asmuo palaikytų nuolatinį ryšį ir būtų visada matomas. Visiškai sustokite šalia krovinio padėjimo vietos. Įjunkite stovėjimo stabdį, pavarą perjunkite į neutralią padėtį. Lėtai ir palaipsniui nustatykite krovinį virš padėjimo vietos ir nuleiskite jį tol, kol jis saugiai atsirems. Nuleidę krovinį toliau leiskite stiebą, kol bus galima nuimti tvirtinimo elementus ir virves. Signalus rodantis asmuo Pasitelkti signalus rodantį asmenį rekomenduojama šiais atvejais: Operatorius ne visiškai mato veiksmų atlikimo vietą, t. y. krovinio judėjimo vietą arba sritį apie krovinio padėjimo vietą. Įrangai judant važiavimo krypties vaizdas yra užstojamas. Dėl konkrečių su sauga susijusių sumetimų operatorius arba už krovą atsakingas asmuo nusprendžia, kad tai yra būtina. Signalus rodantys asmenys turi nuolat palaikyti ryšį (žodinį arba rankų judesiais) ir visada būti matomi operatoriaus. Kaip nuorodą galima naudoti kitame puslapyje pateikiamą signalų diagramą. 10 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

13 Darbo zonos sauga STOP. Ranką ištiesus horizontaliai į šoną, delnas žemyn, ranka linguojama pirmyn ir atgal. AVARINIS SUSTABDYMAS. Abi rankas ištiesus horizontaliai į šoną, delnai žemyn, rankos linguojamos pirmyn ir atgal. KELTI. Viršutinę rankos dalį ištiesus į šoną, dilbis ir rodomasis pirštas nukreipti tiesiai į viršų, ranka ir pirštas sukami mažais ratukais. PAKELTI STIEBĄ. Ranką ištiesus horizontaliai į šoną, nykštys rodo į viršų, kiti pirštai sulenkti. PALENKTI. Ranką ištiesus horizontaliai, rodomasis pirštas nukreiptas ta kryptimi, kuria stiebas turi palinkti. ĮTRAUKTI TELESKOPINĮ STIEBĄ. Rankos priekyje, liemens srityje, nykščiai rodo vienas į kitą, kiti pirštai sulenkti. PAKELTI STIEBĄ IR NULEISTI KROVINĮ. Ranką ištiesus horizontaliai į šoną ir nykščiu rodant aukštyn, nykščiai ištiesiami ir sulenkiami, kai norima, kad krovinys judėtų. VISKĄ PRISTABDYTI. Rankos laikomos suglaustos ties liemeniu. NULEISTI. Ranka ir rodomasis pirštas rodo žemyn, ranka ir pirštas sukami mažais ratukais. NULEISTI STIEBĄ. Ranką ištiesus horizontaliai į šoną, nykštys rodo žemyn, kiti pirštai sulenkti. IŠTIESTAS TELESKOPINIS STIEBAS. Rankos priekyje, liemens srityje, nykščiai nukreipti į išorę, kiti pirštai sulenkti. EIGA / BOKŠTO EIGA. Visi pirštai nukreipti į viršų, ranka tiesiama horizontaliai į išorę ir atgal, rodant stūmimo veiksmą eigos kryptimi. NULEISTI STIEBĄ IR PAKELTI KROVINĮ. Ranką ištiesus horizontaliai į šoną ir nykščiu rodant žemyn, nykščiai ištiesiami ir sulenkiami, kai norima, kad krovinys judėtų. JUDĖTI LĖTAI. Ranka padeama priešais ranką, kuria rodomi veiksmų signalai. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 11

14 Darbo zonos sauga Pavojus naudojant sugadintą priedą Nenaudokite sugadintos ar netinkamai veikiančios įrangos. Prieš eksploatavimą kruopščiai patikrinkite priedą ir išbandykite visas funkcijas prieš kiekvieną darbo pamainą. Nedelsdami pažymėkite ir nebenaudokite sugadintų arba netinkamai veikiančių priedų. Pasirūpinkite, kad visi techninės priežiūros darbai būtų atlikti, kaip nurodyta šiame vadove ir atitinkamame Genie techninės priežiūros vadove. Darbdavio atsakomybės sritys Darbdaviai yra atsakingi už saugią darbo aplinką ir už tai, kad būtų laikomasi vietinių ir nacionalinių vyriausybės teisės aktų. Asmeninė sauga Pasirūpinkite, kad visi, kurie dirba su mašina ar šalia jos, būtų susipažinę su galiojančiomis su sauga susijusiomis atsargumo priemonėmis. Pasirūpinkite, kad visi informaciniai lipdukai būtų savo vietose ir matomi. Pasirūpinkite, kad operatoriaus ir saugos vadovai būtų išsamūs, įskaitomi ir laikomi kabinoje esančioje dėtuvėje. Pavojus būti prispaustam Gervę eksploatuokite tada, kai šalia būgno, kėlimo lyno ir kablio nėra darbuotojų. 12 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

15 Atsargumo Priemonės Reikalavimai mašinos operatoriams Operatoriai, reguliariai arba kartais naudojantys mašiną (pvz. transportavimui) turi atitikti šiuos išankstinius reikalavimus: sveikata: prieš eksploataciją ir jos metu operatoriai negali vartoti alkoholinių gėrimų, vaistų ar kitų medžiagų, kurie gali pakeisti jų psichinę-fizinę būklę ir, atitinkamai, jų gebėjimus dirbti. fizinė būklė: geras regėjimas, gera klausa, gera koordinacija ir sugebėjimas visus reikiamus veiksmus atlikti saugiai, kaip nurodyta šiame vadove pateikiamose instrukcijose. protinė būklė: gebėjimas suprasti privalomas taisykles, reglamentus ir su sauga susijusias atsargumo priemones bei jų laikytis. Jie turi būti atsargūs ir suvokti savo pačių bei kitų asmenų saugą, siekti darbą atlikti teisingai ir atsakingai. emocinė būklė: jie turi būti ramūs ir visada gebėti įvertinti savo fizinę ir protinę būklę. mokymas jie turi būti perskaitę ir susipažinę su šia knygute, pridedamus grafikus ir diagramas, identifikavimo ir įspėjimo apie pavojus lenteles. Jie turi turėti įgūdžių ir būti išmokyti naudotis mašina. Reikalavimai techninės priežiūros personalui Darbuotojai, atsakingi už mašinos techninę priežiūrą, turi būti kvalifikuoti, specializuotis teleskopinių krautuvų techninės priežiūros srityje ir atitikti šiuos reikalavimus: fizinė būklė: geras regėjimas, gera klausa, gera koordinacija ir sugebėjimas visus reikiamus techninės priežiūros veiksmus atlikti saugiai, kaip nurodyta šiame vadove. protinė būklė: gebėjimas suprasti privalomas taisykles, reglamentus ir su sauga susijusias atsargumo priemones bei jų laikytis. Jie turi būti atsargūs ir suvokti savo pačių bei kitų asmenų saugą, siekti darbą atlikti teisingai ir atsakingai. mokymas: jie turi būti perskaitę ir susipažinę su šia knygute, pridedamus grafikus ir diagramas, identifikavimo ir įspėjimo lenteles. Jie turi turėti įgūdžių ir žinių apie mašinos veikimą. Techniniu požiūriu, reguliariai vykdoma mašinos techninė priežiūra nėra sudėtinga procedūra ir ją taip pat gali atlikti mašinos operatorius, jei jis turi pagrindinių mechanikos žinių. Operatorius turi turėti pažymėjimą (arba vairuotojo pažymėjimą), kai tai numatoma šalies, kurioje mašina yra eksploatuojama, įstatymais. Informacijos kreipkitės į kompetentingas institucijas. Italijoje operatorius turi būti ne jaunesnis, kaip 18 metų. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 13

16 Atsargumo Priemonės Darbiniai drabužiai Darbo metu, bet ypač atliekant mašinos techninę priežiūrą arba remontą, operatoriai turi dėvėti tinkamus apsauginius drabužius: Kombinezonus arba kitus patogius drabužius. Operatoriai negali dėvėti drabužių plačiomis rankovėmis arba daiktų, kurie gali įstrigti mašinos judančiose dalyse. Apsauginis šalmas. Apsauginės pirštinės. Darbiniai batai. Asmeninės apsaugos priemonės Esant ypatingoms darbo sąlygoms, reikėtų naudoti šias asmenines apsaugos priemones: Kvėpavimo rinkinį (arba respiratorių). Ausų apsaugas arba lygiavertę įrangą. Apsauginius akinius arba veido kaukę. Naudokite tik geros būklės patvirtintą saugos įrangą. 14 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

17 Paaiškinimai Strėlės ir gervės pagrindiniai komponentai 1. Sparčiojo sujungimo movos (jei tokios yra) 2. Kablys 3. Prikabinimo rėmas 4. Gervė Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 15

18 Priedų aprašymas Gervė Šis priedas naudojamas krauti kroviniams, kuriuos laiko lynų sistema. Jį dažniausiai sudaro plieninė virinta konstrukcija, kuri turi du šoninius flanšus, kurie jungiami prie GTH teleskopinių krautuvų standartinės sąsajos. Suvirinta konstrukcija yra tokios formos, kad apatiniame gale turėtų dvi sukamąsias atramines kojas, kurios laiko priedą, kai jis yra pastatytas ant žemės, o ne pritvirtintas prie teleskopinio krautuvo. Hidraulinis keltuvas yra sumontuotas ant priekinio suvirintos konstrukcijos paviršiaus. Keltuvą hidrauliniu būdu varo pagalbinė linija, numatyta teleskopinio stiebo gale, per du hidraulinius sparčiojo sujungimo adapterius. Plieninis lynas per plieninį skriemulį yra pritvirtintas prie kablio ir gali kelti krovinį, numatytą šiam priedui (jo struktūrinis stipris atitinka arba viršija maksimalų krovumą, numatytą visam priedui). Šalia konstrukcijos yra sumontuoti specialūs hidrauliniai jungikliai, kurie atjungia gervę, kai kablys pakeliamas iki galo į viršų arba nuleidžiamas iki galo žemyn. Kai gervė yra atjungiama, neperkraukite strėlės struktūrinių komponentų. Strėlė Šis priedas naudojamas krauti kroviniams, kuriuos laiko lynų sistema. Jį dažniausiai sudaro plieninio santvarinio stiebo virinta konstrukcija, kuri turi du šoninius flanšus, kurie jungiami prie GTH teleskopinių krautuvų standartinės sąsajos. Suvirinta konstrukcija yra tokios formos, kad apatiniame gale turėtų tris sukamąsias atramines kojas, kurios laiko priedą, kai jis yra pastatytas ant žemės, o ne pritvirtintas prie teleskopinio krautuvo. Plieninio santvarinio stiebo virinta konstrukcija yra tokios formos, kad priekiniame gale būtų mechaninė jungtis plieniniam kabliui prikabinti. Kablys gali kelti krovinį, numatytą šiam priedui (jo struktūrinis stipris atitinka arba viršija maksimalų krovumą, numatytą visam priedui). Šio priedo hidraulinė versija turi hidraulinį keltuvą, sumontuotą santvarinio stiebo konstrukcijos viduje iš karto už centrinės plieno plokštės. Keltuvą hidrauliniu būdu varo pagalbinė linija, numatyta teleskopinio stiebo gale, per du hidraulinius sparčiojo sujungimo adapterius. Plieninio lyno galas yra prikabintas prie sertifikuoto kablio, esančio santvarinio stiebo konstrukcijos gale. Šalia konstrukcijos yra sumontuoti specialūs hidrauliniai jungikliai, kurie atjungia gervę, kai kablys pakeliamas iki galo į viršų arba nuleidžiamas iki galo žemyn. Kai gervė yra atjungiama, neperkraukite strėlės struktūrinių komponentų. Kai kablys yra iki galo pakeltas, keltuvui nėra tiekiamas hidraulinis slėgis, kad strėlės struktūriniai komponentai nepatirtų nereikalingos perkrovos. 16 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

19 Priedų aprašymas Pagrindiniai kablio komponentai 1. Kablys 2. Prikabinimo rėmas Kablys Šis priedas naudojamas krauti kroviniams, kuriuos laiko lynų sistema. Jį dažniausiai sudaro plieninė virinta konstrukcija, kuri turi du šoninius flanšus, kurie jungiami prie GTH teleskopinių krautuvų standartinės sąsajos. Suvirinta konstrukcija yra tokios formos, kad apatiniame gale turėtų dvi sukamąsias atramines kojas, kurios laiko priedą, kai jis yra pastatytas ant žemės, o ne pritvirtintas prie teleskopinio krautuvo. Virinta konstrukcija yra tokios formos, kad jos centrinėje dalyje yra struktūrinis stiebas, išsikišęs į priekį, kurio priekiniame gale yra mechaninė jungtis plieniniam kabliui prikabinti. Kablys gali kelti krovinį, numatytą šiam priedui (jo struktūrinis stipris atitinka arba viršija maksimalų krovumą, numatytą visam priedui). Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 17

20 Priedų paraiškos laukelis Toliau pateikiamoje lentelėje nurodyta Genie teleskopiniuose krautuvuose sumontuotos įrangos taikymo sritis GTH-2506 GTH-4014 GTH-4018 GTH-4016R GTH-4018R GTH-5021R 2500 kg FIKSUOTAS KABLYS ant PLOKŠTĖS 5000 kg FIKSUOTAS KABLYS ant PLOKŠTĖS 4000mm/900kg Rank. STRĖLĖ 4000mm/900kg Hidr. STRĖLĖ 2000mm/2000kg Rank. STRĖLĖ 4000 kg GERVĖ 5000 kg GERVĖ 18 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

21 Patikrinimai Patikrinimo prieš eksploatavimą pagrindai Dirbti draudžiama jei: 55 Nesate išmokę ir nesilaikote saugaus mašinos eksploatavimo principų, pateikiamų šiame operatoriaus vadove ir teleskopinio krautuvo vadove. 1. Venkite pavojingų situacijų. 2. Visada atlikite patikrinimą prieš eksploatavimą. Susipažinkite su patikrinimu prieš eksploatavimą ir jį supraskite ir tik tada pereikite prie kito skyriaus. 3. Visada prieš naudodami atlikite funkcijų bandymus. 4. Patikrinkite darbo vietą. 5. Mašiną naudokite tik pagal paskirtį. Operatorius yra atsakingas už patikrinimą prieš eksploatavimą ir reguliariai atliekamą techninę priežiūrą. Patikrinimas prieš eksploatavimą yra vizualinis patikrinimas, kurį operatorius atlieka prieš kiekvieną darbo pamainą. Patikrinimu siekiama nustatyti, ar mašina prieš operatoriui atliekant funkcijų bandymus neturi kokių nors akivaizdžių trūkumų. Patikrinimu prieš eksploatavimą taip pat siekiama nustatyti, ar nereikia atlikti reguliariai vykdomas techninės priežiūros procedūras. Operatorius gali atlikti tik šiame vadove nurodytus reguliariai vykdomos techninės priežiūros elementus. Žr. kitame puslapyje pateikiamą sąrašą ir patikrinkite kiekvieną elementą. Jei aptinkamas gedimas ar bet koks kitas neleistinas nukrypimas nuo iš gamyklos pristatytos būklės, mašiną būtina pažymėti ir nutraukti jos eksploatavimą. Mašiną remontuoti gali tik kvalifikuotas techninės priežiūros technikas, laikydamasis gamintojo specifikacijų. Atlikus remontą operatorius privalo dar kartą atlikti patikrinimą prieš eksploatavimą ir tada pereiti prie funkcijų bandymų. Planuotus techninės priežiūros patikrinimus atlieka kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai, laikydamiesi gamintojo specifikacijų ir reikalavimų, išvardytų atsakomybės sričių vadove. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 19

22 Patikrinimai Patikrinimas prieš eksploatavimą Pasirūpinkite, kad operatoriaus vadovai būtų nesugadinti, įskaitomi ir padėti teleskopinio krautuvo viduje. Pasirūpinkite, kad visi informaciniai lipdukai būtų matomi ir savo vietose. Patikrinkite, ar nėra hidraulinės alyvos nuotėkių. Patikrinkite toliau nurodytus komponentus, ar nėra pažeidimų, netinkamai sumontuotų ar trūkstamų dalių ir neleistinų pakeitimų: Hidraulinės žarnos ir jungiamosios detalės Kablys Lynas Skriemuliai Ribiniai jungikliai Kaiščiai, poveržlės, varžtai ir kitos tvirtinimo detalės Visą priedą patikrinkite, kad nebūtų: Įtrūkių suvirinimo siūlėse ar struktūriniuose komponentuose Mašinos įlenkimų ar pažeidimų Per daug rūdžių, korozijos ar oksidacijos 20 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

23 Patikrinimai Funkcijų bandymų pagrindai Funkcijų bandymai yra sukurti taip, kad būtų prieš pradedant eksploatuoti mašiną būtų nustatytos visos triktys. Operatorius turi laikytis nuoseklių instrukcijų kaip išbandyti visas mašinos funkcijas. Dirbti draudžiama jei: 55 Nesate išmokę ir nesilaikote saugaus mašinos eksploatavimo principų, pateikiamų šiame operatoriaus vadove ir teleskopinio krautuvo vadove. 1. Venkite pavojingų situacijų. Netinkamai veikiančios mašinos negalima naudoti. Jei nustatomos triktys, mašiną būtina pažymėti ir nutraukti jos eksploatavimą. Mašiną remontuoti gali tik kvalifikuotas techninės priežiūros technikas, laikydamasis gamintojo specifikacijų. Atlikus remontą operatorius privalo dar kartą atlikti patikrinimą prieš eksploatavimą ir funkcijų bandymus ir tik tada pradėti mašinos eksploataciją. 2. Visada atlikite patikrinimą prieš eksploatavimą. 3. Visada prieš naudodami atlikite funkcijų bandymus. Susipažinkite su funkcijų bandymais ir juos supraskite ir tik tada pereikite prie kito skyriaus. 4. Patikrinkite darbo vietą. 5. Mašiną naudokite tik pagal paskirtį. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 21

24 Patikrinimai Funkcijų bandymai Prieš pradėdami žr. teleskopinio krautuvo vadovą. Patikrinkite hidraulinio sparčiojo sujungimo užrakinimą / atrakinimą (jei įrengtas) Paspaudę skirtąjį jungiklį, paspauskite ir palaikykite nuspaudę baltą mygtuką bei naudokite funkcijų vairalazdę iš karto užrakinsite / atrakinsite hidraulinį spartųjį sujungimą. ~ ~ Rezultatas: Visos funkcijos turėtų veikti sklandžiai. Patikrinkite valdiklius (kiekvieno naudojimo atveju) Funkcijų vairalazde valdoma gervė. Norėdami patikrinti veiksmingumą: Pastumkite funkcijų vairalazdę į dešinę pusę, laikydami nuspaudę baltą ir raudoną mygtukus. Rezultatas: lynas nuleidžiamas Pastumkite funkcijų vairalazdę į kairę pusę, laikydami nuspaudę baltą ir raudoną mygtukus. Rezultatas: lynas grąžinamas Žr. šio vadovo eksploatavimo instrukcijų valdiklių skyrių. Gervės stabdymo sistemos tikrinimas (kiekvieno naudojimo atveju) Kai kroviniai pakimba, įrenginys sustabdo būgną. Norėdami patikrinti veiksmingumą: pakelkite svarmenį pastumkite valdymo svirtį ir nuleiskite lyną perkelkite svirtį į neutralią padėtį: ~ ~ Rezultatas: svarmuo turi sustoti. Gervės ribinių jungiklių tikrinimas (kiekvieno naudojimo atveju) Įrenginys turi išlaikyti krovinio judėjimo diapazoną tarp dviejų iš anksto nustatytų ribų. Norėdami patikrinti veiksmingumą: pakelkite svarmenį sklandžiai pastumkite valdymo svirtį ir nuleiskite lyną. ~ ~ Rezultatas: svarmuo turėtų sustoti kabliui pasiekus nustatytas ribas. Gervės kėlimo ribojimo mechanizmo tikrinimas (kiekvieno naudojimo atveju) Šis įrenginys turi neleisti gervei kelti svorių, kurie yra didesni už jos didžiausią ribą. Norėdami patikrinti veiksmingumą: kelkite svarmenį, sveriantį daugiau už įrenginio krovumą pastumkite valdymo svirtį ir nuleiskite lyną. ~ ~ Rezultatas: gervė turėtų sustoti vos svorį pakėlus nuo pagrindo. Gervė turėtų sustoti kai tik kėlimo lynas pakankamai įtempiamas. Svarmuo neturėtų pakilti virš pagrindo. Išbandykite apkrovos apribojimo sistemą Žr. teleskopinio krautuvo vadovą. 22 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

25 Naudojimo instrukcijos Pagrindai Dirbti draudžiama jei: 55 Nesate išmokę ir nesilaikote saugaus mašinos eksploatavimo principų, pateikiamų šiame operatoriaus vadove ir teleskopinio krautuvo vadove. 1 Venkite pavojingų situacijų. 2 Visada atlikite patikrinimą prieš eksploatavimą. 3 Visada prieš naudodami atlikite funkcijų bandymus. 4 Patikrinkite darbo vietą. 5 Prieš eksploatuodami krautuvą visada prisisekite saugos diržą. Eksploatavimo instrukcijų skyriuje pateikiamos kiekvieno mašinos eksploatavimo aspekto instrukcijos. Operatorius privalo laikytis visų šiame vadove pateikiamų saugos taisyklių ir operatoriaus, saugos bei atsakomybės sričių vadovuose pateikiamų instrukcijų. Mašiną eksploatuoti turi būti leidžiama tik išmokytiems ir įgaliotiems asmenims. Jei toje pačioje pamainoje skirtingu laiku mašiną valdys daugiau kaip vienas operatorius, jie visi turi būti kvalifikuoti operatoriai, kurie turi laikytis visų saugos taisyklių ir instrukcijų, pateikiamų operatoriaus, saugos ir atsakomybės sričių vadovuose. Tai reiškia, kad kiekvienas naujas operatorius prieš naudodamas mašiną turėtų atlikti patikrinimą prieš eksploatavimą, funkcijų bandymus ir darbo vietos patikrinimą. Be to, visi, kurie dirba su mašina ar šalia jos, taip pat turi būti susipažinę su galiojančiomis su sauga susijusiomis atsargumo priemonėmis. 6 Mašiną naudokite tik pagal paskirtį. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 23

26 Naudojimo instrukcijos Sparčiojo prijungimo instrukcijos Versija su mechaniniu užraktu 1 Važiuokite į vietą, kur atkabinsite prikabintą priedą (jei įmanoma, vietą su tvirtu pagrindu ir su pastoge). 2 Atjunkite priedo sparčiojo prijungimo jungtis (jei yra). 3 Ištraukite mechaninį kaištį, kuriuo užfiksuojamas priedas, nuimdami jo gale esantį apsauginį skeltą kaištį. 4 Priedą paguldykite ant žemės. 5 Pastatykite priedo laikymo rėmą į priekį ir nuleiskite stiebą, kad būtų atpalaiduotas priedo viršutinis užraktas. 6 Pavažiuokite mašina atgal ir pervažiuokite prie kito priedo, kurį ketinate prikabinti. 7 Laikykite rėmą pastatytą į priekį ir prikabinkite naujo priedo viršutinį užraktą. 8 Atitraukite ir šiek tiek kilstelėkite priedą. Jis automatiškai atsidurs sparčiojo sukabinimo rėmo viduryje. 9 Uždėkite mechaninį fiksavimo kaištį užfiksuodami jį apsauginiu skeltu kaiščiu. 10 Atjunkite priedo sparčiojo prijungimo jungtis (jei yra). Versija su hidrauliniu užraktu (pasirenkama) 1. Važiuokite į vietą, kur atkabinsite prikabintą priedą (jei įmanoma, vietą su tvirtu pagrindu ir su pastoge). 2. Atjunkite priedo sparčiojo prijungimo jungtis (jei yra). 3. Priedą paguldykite ant žemės. 4. Paspauskite užrakinimo / atrakinimo jungiklį ir laikykite jį nuspaudę iki 5 veiksmo pabaigos. 5. Atleiskite priedą, pajudindami funkcijų vairalazdę. 6. Pastatykite priedo laikymo rėmą į priekį ir nuleiskite stiebą, kad būtų atpalaiduotas priedo viršutinis užraktas. 7. Pavažiuokite mašina atgal ir pervažiuokite prie kito priedo, kurį ketinate prikabinti. 8. Laikykite rėmą pastatytą į priekį ir prikabinkite naujo priedo viršutinį užraktą. 9. Atitraukite ir šiek tiek kilstelėkite priedą. Jis automatiškai atsidurs sparčiojo sukabinimo rėmo viduryje. 10. Prijunkite priedą pajudindami funkcijų vairalazdę su užrakinimo / atrakinimo jungikliu. 11. Atjunkite priedo sparčiojo prijungimo jungtis (jei yra). 24 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

27 Naudojimo instrukcijos Veiksmas Fiksuotas kablys ant plokštės 2500 kg Fiksuotas kablys ant plokštės GT 5000 kg Fiksuotas kablys ant plokštės GT 2000 KG Ilginamoji strėlė 2000 mm / 2000 kg Mech. strėlė GT Prijunkite kablį ir laikykite jį toje padėtyje pasitelkdami priedo užrakinimo sistemą (mechaninę arba hidraulinę). Nustatykite priedo atramas į 1 darbinę padėtį, naudodami skirtuosius kaiščius A. Visi kroviniai turi būti pritvirtinti specialiais tekstilės diržais arba grandinėmis, laikantis visų galiojančių teisės aktų. Kroviniui krauti pakelkite ir pasukite krautuvo teleskopinį stiebą. Norėdami nuimti priedą, nustatykite atramas į neveikos padėtį 2, naudodami skirtuosius kaiščius A, nuimkite priedo užrakto sistema (mechaninę arba hidraulinę), tada atsargiai palenkite priedą į priekį, nuleiskite stiebą, padėdami priedą ant žemės ir įtraukite stiebą. Prijunkite strėlę ir laikykite ją toje padėtyje pasitelkdami priedo užrakinimo sistemą (mechaninę arba hidraulinę). Nustatykite priedo atramas į 1 darbinę padėtį, naudodami skirtuosius kaiščius A. Norėdami nuimti priedą, nustatykite atramas į neveikos padėtį 2, naudodami skirtuosius kaiščius A, nuimkite priedo užrakto sistema (mechaninę arba hidraulinę), tada atsargiai palenkite priedą į priekį, nuleiskite stiebą, padėdami priedą ant žemės ir įtraukite stiebą. Fiksuotas kablys yra sukurtas atlaikyti maksimaliai apkrovai. Maksimalus krovumas atitinka krautuvo, ant kurio jis yra sumontuotas, vardinį galingumą, ir yra nurodytas su įranga pridedamose apkrovos paskirstymo diagramose Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 25

28 Naudojimo instrukcijos 900 kg Hidraulinė ilginamoji strėlė 4000 mm / 900 kg Hidraulinė strėlė GT Pasirūpinkite, kad priedas visada veiktų vertikalioje padėtyje. Prijunkite strėlę ir laikykite ją toje padėtyje pasitelkdami priedo užrakinimo sistemą (mechaninę arba hidraulinę). Nustatykite priedo atramas į 1 darbinę padėtį, naudodami skirtuosius kaiščius A. Pakelkite priedo atramą 3, užfiksuodami ją darbinėje padėtyje skirtuoju kaiščiu B, nuimkite kablį jam esant neveikos padėtyje. Visi kroviniai turi būti pritvirtinti specialiais tekstilės diržais arba grandinėmis, laikantis visų galiojančių teisės aktų. Kroviniui krauti pakelkite ir pasukite krautuvo teleskopinį stiebą. Norėdami nuimti priedą, nustatykite kablį į neveikos padėtį: pasirūpinkite, kad liktų pakankamai lyno, kad komponentai nepatirtų įtampos, nustatykite atramas į neveikos padėtį 2 panaudodami skirtuosius kaiščius A, nuleiskite priedo atramas 3, užfiksuodami jas neveikos padėtyje skirtuoju kaiščiu B; nuimkite priedo užrakto sistema (mechaninę arba hidraulinę), tada atsargiai palenkite priedą į priekį, nuleiskite stiebą, padėdami priedą ant žemės ir įtraukite stiebą. Kai priedo sparčiosios jungtys yra atjungtos nuo stiebo jungčių, pasirūpinkite, kad jos būtų prijungtos prie tinkamų neveikos jungčių, kurios yra įrengtos ant strėlės, kad į kontūrą nepatektų nešvarumai. Kruopščiai apsaugokite likusias jungtis, kai jos nenaudojamos, atitinkamais kaiščiais. Visada lyno gale pritvirtinkite lyno svarmenį, kad jis būtų įtemptas. Tokiu būdu lynas neišsivynioja ir neatsilaisvina ant būgno. 26 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

29 Naudojimo instrukcijos 900 kg Mechaninė ilginamoji strėlė 4000 mm / 900 kg Mech. strėlė GT Prijunkite strėlę ir laikykite ją toje padėtyje pasitelkdami priedo užrakinimo sistemą (mechaninę arba hidraulinę). Nustatykite priedo atramas į 1 darbinę padėtį, naudodami skirtuosius kaiščius A. Pakelkite priedo atramą 3, užfiksuodami ją darbinėje padėtyje skirtuoju kaiščiu B. Visi kroviniai turi būti pritvirtinti specialiais tekstilės diržais arba grandinėmis, laikantis visų galiojančių teisės aktų. Kroviniui krauti pakelkite ir pasukite krautuvo teleskopinį stiebą. Norėdami nuimti priedą, nustatykite atramas į neveikos padėtį 2 panaudodami skirtuosius kaiščius A, nuleiskite priedo atramas 3, užfiksuodami jas neveikos padėtyje skirtuoju kaiščiu B; nuimkite priedo užrakto sistema (mechaninę arba hidraulinę), tada atsargiai palenkite priedą į priekį, nuleiskite stiebą, padėdami priedą ant žemės ir įtraukite stiebą. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 27

30 Naudojimo instrukcijos Hidraulinė gervė 4000 kg Gervė GT 5000 kg Gervė GT Pasirūpinkite, kad priedas visada veiktų vertikalioje padėtyje. Prijunkite gervę ir laikykite ją toje padėtyje pasitelkdami priedo užrakinimo sistemą (mechaninę arba hidraulinę). Nustatykite priedo atramas į 1 darbinę padėtį, naudodami skirtuosius kaiščius A. Visi kroviniai turi būti pritvirtinti specialiais tekstilės diržais arba grandinėmis, laikantis visų galiojančių teisės aktų. Kroviniui krauti pakelkite ir pasukite krautuvo teleskopinį stiebą. Norėdami nuimti priedą, nustatykite kablį į neveikos padėtį: pasirūpinkite, kad liktų pakankamai lyno, kad komponentai nepatirtų įtampos, nustatykite atramą į neveikos padėtį 2 panaudodami skirtuosius kaiščius A, nuimkite priedo užrakto sistema (mechaninę arba hidraulinę), tada atsargiai palenkite priedą į priekį, nuleiskite stiebą, padėdami priedą ant žemės ir įtraukite stiebą. Kai priedo sparčiosios jungtys yra atjungtos nuo stiebo jungčių, pasirūpinkite, kad jos būtų prijungtos prie tinkamų neveikos jungčių, kurios yra įrengtos ant gervės, kad į kontūrą nepatektų nešvarumai. Kruopščiai apsaugokite likusias jungtis, kai jos nenaudojamos, atitinkamais kaiščiais. Visada lyno gale pritvirtinkite lyno svarmenį, kad jis būtų įtemptas. Tokiu būdu lynas neišsivynioja ir neatsilaisvina ant būgno. 28 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

31 Naudojimo instrukcijos Apkrovos ribojimo sistemos valdymo skydas Žr. teleskopinio krautuvo vadovą. Apkrovos ribojimo įspėjamoji lemputė (jei įrengta) Šis įrenginys, sumontuotas ant kabinos stogo, yra prijungtas prie apkrovos ribojimo sistemos ir rodo tą pačią LED seką, kaip ir rodoma apkrovos ribojimo ekrane. Kai ji pasiekia raudoną sritį, suskamba garsinis signalas. Apkrovos paskirstymo diagramų naudojimas Kabinoje įrengtos apkrovos paskirstymo diagramos nurodo maksimalią leidžiamą apkrovą palyginti su stiebo ištiesimu, atramų naudojimą ir priedo tipą. Norėdami eksploatuoti saugiai, visada laikykitės šių diagramų. Stiebo ištiesimo lygį galima patikrinti raidėmis (A, B, C, D, E), pažymėtų ant paties stiebo, o faktinis stiebo polinkio kampas laipsniais yra nurodytas kampo indikatoriuje. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 29

32 Naudojimo instrukcijos Valdiklio judesiai. Funkcijų vairalazdė GTH GTH GTH 4018 Žr. teleskopinio krautuvo vadovą C ( ) ( ) Funkcijų vairalazdė su įjungimo mygtuku (B) ir baltu mygtuku (A) 30 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

33 Valdiklio judesiai. Vienos funkcijos vairalazdė GTH 4016R - GTH 4018R - GTH 5021R Naudojimo instrukcijos ( ) ( ) Funkcijų vairalazdė su įjungimo mygtuku (B) ir baltu mygtuku (A) Valdiklio judesiai. Dviejų funkcijų vairalazdė GTH 4016R - GTH 4018R - GTH 5021R ( ) ( ) Funkcijų vairalazdė su įjungimo mygtuku (B) ir baltu mygtuku (A) Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 31

34 Naudojimo instrukcijos Prijunkite apkrovą Patikrinkite, kad diržo kablys būtų tinkamai prikabintas prie kablių dubens A, kaip parodyta paveikslėlyje. Krovinio padėjimas Prieš pakeliant krovinį būtina paruošti vietą, kur jis bus padėtas. Krovinio pobūdis lems būtino pasiruošimo tipą, tačiau dauguma krovinių turėtų būti padėti ant medinių lentjuosčių. Tada galima paprastai ištraukti diržą. Krovinio niekada negalima padėti tiesiai ant grandinės. 32 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

35 Naudojimo instrukcijos Krovinio pakėlimas ir padėjimas Prieš pradėdami kelti ir padėti laisvai pakabintą krovinį: 1. sužinokite arba nustatykite krovinio svorį, įskaitant visų tvirtinimo elementų (t. y. diržų, ąsų) svorį bei jo apkrovos centro padėtį; 2. patikrinkite paviršiaus tvirtumą ir tik tada ant jo padėkite krovinį; 3. pasirūpinkite, kad rėmas būtų sulygiuotas tiek išilgai, tiek skersai, ir tik tada pakelkite stiebą, su kroviniu ar be jo, ir (arba) padedant padėjėjui; 4. nustatykite tinkamus krovinio kėlimo taškus, atsižvelgdami į sunkio centrą ir krovinio stabilumą; 5. nekelkite laisvai pakabintų krovinių, naudodami diržus ar grandines, prikabintus prie šakių stovo; 6. siekiant išvengti netyčinio siūbavimo, pririškite laisvai pakabintą krovinį ir taip apribokite jo judėjimą; 7. stenkitės nekelti dviejų pakopų krovinių. Kabinoje esančios apkrovos paskirstymo diagramos rodo tinkamai prižiūrimos ir eksploatuojamos mašinos eksploatavimo ribas. Kad galėtų naudotis apkrovos paskirstymo diagrama, operatorius turi žinoti krovinio svorį, jo apkrovos centrą ir kiek toli į šoną ir į viršų jį reikia padėti. Ši mašina turi daugiau kaip vieną apkrovos paskirstymo diagramą. Įsitikinkite, kad naudojate apkrovos paskirstymo diagramą, kuri atitinka mašinos priedą ir atramų, jei jos yra, konfigūraciją. Jei nustatote, kad krovinio svoris negali būti perkeltas į norimą aukštį ir norimu kampu, galima pasinaudoti šiomis galimybėmis: jei atramos yra sumontuotos 1. Jei atramos nėra nuleistos, nuleiskite jas ir naudokitės apkrovos paskirstymo diagrama esant nuleistoms atramoms. Jei atramos yra nuleistos arba nesumontuotos: 2. Pristumkite mašiną arčiau pakrovimo ar paėmimo taško, kad krovinio svoris atitiktų apkrovos paskirstymo diagramos specifikacijas. 3. Padalykite krovinį į mažesnes dalis, kad kiekviena dalis atitiktų apkrovos paskirstymo diagramos specifikacijas. 4. Raskite didesnę mašiną, kuri pagal savo specifikacijas galėtų krauti tokį krovinį. Dirbant su pakabintu kroviniu, rekomenduojama naudoti atramas. Priedų naudojimas dirbant su laisvai pakabintais kroviniais 1. Pasirūpinkite, kad priedas būtų tinkamai pritvirtintas, o visi fiksavimo įtaisai būtų įjungti. 2. Būkite atsargūs krovinį tvirtindami, keldami, padėdami ir transportuodami. 3. Krautuvai su priedu turi būti valdomi kaip iš dalies pakrauti, net jei nėra gabenamas krovinys. 4. Būkite ypač atsargūs palenkdami krovinį į priekį arba atgal, visų pirma, kai kraunate į rietuvę į aukštį, ir nelenkite į priekį pakėlę krovinių kėlimo įrangą, išskyrus, kai reikia paimti krovinį nuo rietuvės arba ant jos padėti. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 33

36 Naudojimo instrukcijos Krovinio padėjimas Naudokite mechaninę strėlę arba fiksuotą kablį ant plokštės. Jei reikia, dirbkite su signalus rodančiu asmeniu. 1 Važiuokite į pageidaujamą darbo vietą ir atsargiai sustabdykite mašiną. 2 Nustatykite transmisiją į neutralią padėtį 3 Įjunkite stovėjimo stabdį. 4 Nuleiskite atramas, jei to reikia jūsų konfigūracijai. (Rekomenduojama esant pakabintiems kroviniams) 5 Išlyginkite rėmą į dešinę pusę pagal kabinoje esantį lygio indikatorių. Ištiesę atramas pasirūpinkite, kad priekiniai ratai pakiltų nuo pagrindo. 6 Priedo kablį nustatykite tiesiai virš krovinio. Prikabinkite krovinį teisingai, naudodami sertifikuotas medžiagas, taip, kad apkrovos centras būtų tiesiai po kabliu. 7 Išlyginkite priedą (iš akies) horizontaliai. 8 Padidinkite variklio sūkių skaičių, kad būtų galima tolygiau valdyti funkcijas ir užtikrinti ilgesnę išmetamųjų dujų filtrų sistemos eksploataciją. 9 Palaipsniui perstumkite valdiklį ir pakelkite bei ištieskite stiebą į reikalingą aukštį. 10 Palaipsniui perstumkite valdiklį ir ištieskite bei nuleiskite stiebą į galutinę padėtį. Nuleiskite krovinį, kol jo svoris visiškai nebeveiks kablio. 11 Nelieskite valdiklių, kol negausite teisingo signalo perstatyti stiebui į transportavimo padėtį. 12 Palaipsniui perstumkite valdiklį ir pakelkite bei įtraukite stiebą. 13 Kai priedui netrukdo kliūtys, stiebą galima nuleisti ir įtraukti. 34 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

37 Naudojimo instrukcijos Gervės arba hidraulinės strėlės naudojimas: Jei reikia, dirbkite su signalus rodančiu asmeniu. 1 Važiuokite į pageidaujamą darbo vietą ir atsargiai sustabdykite mašiną 2 Nustatykite transmisiją į neutralią padėtį 3 Įjunkite rankinį stabdį 4 Nuleiskite atramas, jei to reikia jūsų konfigūracijai. (Rekomenduojama esant pakabintiems kroviniams.) 5 Išlyginkite rėmą į dešinę pusę pagal kabinoje esantį lygio indikatorių. Ištiesę atramas pasirūpinkite, kad priekiniai ratai pakiltų nuo pagrindo. 6 Gervės kablį nustatykite tiesiai virš krovinio. Prikabinkite krovinį teisingai, naudodami sertifikuotas medžiagas, taip, kad apkrovos centras būtų tiesiai po kabliu. 7 Išlyginkite priedą (iš akies) horizontaliai. 8 Padidinkite variklio sūkių skaičių, kad būtų galima tolygiau valdyti funkcijas ir užtikrinti ilgesnę išmetamųjų dujų filtrų sistemos eksploataciją. 9 Palaipsniui perstumkite valdiklį ir pakelkite bei ištieskite stiebą į reikalingą aukštį. 10 Palaipsniui perstumkite valdiklį ir ištieskite stiebą į galutinę padėtį, pasirūpindami, kad krovinys būtų kuo žemiau, naudodami pagalbinį nuleidimą (nuleistą gervę) 11 Nuleiskite krovinį (ritė nuleista) naudodami pagalbinį nuleidimą, kol krovinio svoris visiškai nebeveiks kablio. 12 Nelieskite valdiklių, kol negausite teisingo signalo perstatyti stiebui į transportavimo padėtį. 13 Palaipsniui perstumkite valdiklį naudodami pagalbinę funkciją, kad visiškai suvyniotumėte lyną ant sparno. Įtraukite ir nuleiskite stiebą, jei niekas nekliudo. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 35

38 Naudojimo instrukcijos Pakabinto krovinio transportavimas Važiuokite lėtai. Krovinys turi būti kuo arčiau žemės, kuo arčiau mašinos, bet negali kliudyti važiuoklės. Važiuojant šlaitu krovinys visada turi būti nukreiptas į įkalnę. Niekada nevažiuokite šlaitu šonu. Nerekomenduojama gabenti pakabinto krovinio. Pavaros sistema nenaudojama LMI saugos sistemoje. Prikabinę krovinį atlikite šiuos veiksmus: pakelkite krovinį ir patikrinkite, ar jis tinkamai pakabintas: pradėjus kroviniui judėti viela turi būti įtempta ir neturi būti atsipalaidavusi; įtraukite stiebą kuo labiau, bet kad krovinys nekliudytų važiuoklės ar kitų krautuvo komponentų; pakelkite jį dar kartą į transportavimo aukštį mm nuo žemės; prieš pradėdami važiuoti pasirūpinkite, kad krovinys būtų pakankamai aukštai, kad nekliudytų jokių objektų; nustatykite visus maršrute galinčius pasitaikyti pavojus; važiuodami venkite pernelyg nelygaus pagrindo; negabenkite laisvai pakabinto krovinio šlaitais; atsižvelkite į vėjo poveikį kroviniui. krovinį pradėkite judinti lėtai, kad išlaikytumėte jo kontrolę. 36 Pakabintų krovinių priedai Dalies Nr

39 Stovėjimas ir saugojimas Trumpalaikė prastova ir priedo saugojimas Norėdami atkabinti priedą nuo teleskopinio krautuvo: Atvažiuokite į vietą, kur atkabinsite įrangą. Nuleiskite įrangą ant žemės. Sustabdykite teleskopinio krautuvo variklį. Atjunkite įrangos hidraulinius vamzdžius nuo stiebo jungiamųjų detalių. Iš naujo užveskite variklį. Funkcijų vairalazde atkabinkite įrangą nuo sparčiojo sujungimo plokštės. Palenkite plokštę į priekį ir nuleiskite stiebą, kad atleistumėte viršutinį įrangos užraktą. Teleskopiniu krautuvu pavažiuokite atgal. Dalies Nr Pakabintų krovinių priedai 37

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-186 DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6 JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 69190 Walldorf, Germany (toliau John Deere ). Sąlygos:

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura KRITIMO IŠ AUKŠČIO APSAUGOS PRIEMONIŲ PARINKIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS METODINĖS REKOMENDACIJOS Darbai aukštyje yra viena iš pavojingiausių veiklos sričių, kurioje nelaimingų atsitikimų pasekmės yra

Detaliau

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams.

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Mes prisiimame sau atsakomybę (naujame lygmenyje) pristatydami Jums SOLID. Tiksliai veikiantis. Stabilus. Dailios formos. Tai yra mūsų SOLID. Ši strėlė tai

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Savaeigio strėlinio krano operatorius modulinė profesinio mokymo programa, III lygis Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis Vilnius, 2018

Savaeigio strėlinio krano operatorius modulinė profesinio mokymo programa, III lygis Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis Vilnius, 2018 Savaeigio strėlinio krano operatorius modulinė profesinio mokymo programa, III lygis Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis Vilnius, 2018 Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas 2013 m. KKT varžybų Vilniaus universiteto taurei laimėti Trasų schemos ir aprašymai Atrankinės trasos Detalus atrankinių trasų aiškinimas bus varžybų dieną prieš startą. Startas bus bendras visoms komandoms,

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui Europos transporto saugos taryba (ETSC) yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, sukurta 1993 m. reaguojant į tai, kad žūvančiųjų Europos keliuose

Detaliau

Portalinio krano mašinisto modulinė profesinio mokymo programa, III lygis Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis Vilnius, 2018

Portalinio krano mašinisto modulinė profesinio mokymo programa, III lygis Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis Vilnius, 2018 Portalinio krano mašinisto modulinė profesinio mokymo programa, III lygis Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis Vilnius, 2018 Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas įgyvendinant

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

Rimtų organizuotų nusikaltimų agentūra NUSIKALSTAMUMO SUNKVEŽIMIUOSE PREVENCIJA Informacija vairuotojams dėl nusikalstamumo krovininiuose sunkvežimiuo

Rimtų organizuotų nusikaltimų agentūra NUSIKALSTAMUMO SUNKVEŽIMIUOSE PREVENCIJA Informacija vairuotojams dėl nusikalstamumo krovininiuose sunkvežimiuo Rimtų organizuotų nusikaltimų agentūra NUSIKALSTAMUMO SUNKVEŽIMIUOSE PREVENCIJA Informacija vairuotojams dėl nusikalstamumo krovininiuose sunkvežimiuose bei nelegalių imigrantų ĮVADAS Šis informacinis

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Naujasis Hyundai i20 Active Cross VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/ T-GDI ISG Styl

Naujasis Hyundai i20 Active Cross VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/ T-GDI ISG Styl VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/100 14 990 1.0 T-GDI ISG Style 6MT 89/120 16 990 1.0 T-GDI ISG Comfort 7DCT AT 74/100 16 490 1.0 T-GDI ISG Style 7DCT

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

untitled

untitled TEREX TLB890 KRAUTUVAS ATVIRKŠTINIU KAUŠU NAUJAS NAUJAS NAŠUMO LYGIS NAUJAS TEREX TLB890 KRAUTUVAS ATVIRKŠTINIU KAUŠU GREIČIAU, GILIAU, AUKŠČIAU Mūsų našiausias krautuvas atvirkštiniu kaušu Sukurtas remiantis

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastys

Detaliau

OBJ_DOKU LT-001.fm

OBJ_DOKU LT-001.fm Eksploatavimo instrukcija Priekinis krautuvas ProfiLine Tipas FS, FS-Eilgang, FZ, FZ-L Leidimas: 07/2017 3643100 B58FZS 0000000078 LT 001 Leidimo duomenys Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181,

Detaliau

Paciento saugaus kilnojimo standartas I. Bendrosios nuostatos 1. Paciento saugaus kilnojimo standartas (toliau Kilnojimo standartas) parengtas siekian

Paciento saugaus kilnojimo standartas I. Bendrosios nuostatos 1. Paciento saugaus kilnojimo standartas (toliau Kilnojimo standartas) parengtas siekian Paciento saugaus kilnojimo standartas I. Bendrosios nuostatos 1. Paciento saugaus kilnojimo standartas (toliau Kilnojimo standartas) parengtas siekiant taisyklingai, ergonomiškai keisti paciento kūno padėtį,

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

LoganMCV_2019_04_LT.indd

LoganMCV_2019_04_LT.indd ir Logan MCV Stepway Pažangios technologijos palengvina gyvenimą Viskas, kas yra DACIA LOGAN MCV STEPWAY viduje, prisideda prie automobilio efektyvumo ir paprastumo. Multimedijos sistema MEDIA NAV EVOLUTION

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 9 338 OPEN LDG-OPEN100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 10 539 OPEN LDG-OPEN100G7EC

Detaliau

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2 Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD Titanium Dyzelinis 178 51.850 5.390 46.460 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX TOYOTA HILUX TOYOTA HILUX MY20 Kainoraštis galioja nuo 2019 m. balandžio 1 d. Degalai, Variklis Modelis Kėbulo tipas Transmisija Komplektacija Kaina 1, Eur Mėnesio įmoka 2, Eur Toyota Safety Sence Dyzelinas

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 mech

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 mech ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina 2019.08.05 KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 11 498 OPEN LDG-OPEN100G7ED Minivenas 7-sėdynė TCe 100 12 006 LAUREATE

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija ~ 1~ Bendrai: Infiltracinė sistema Variobox - tai neabejotinai

Detaliau

BENDRA LIETUVOS IR JAPONIJOS ĮMONĖ LITHUANIAN-JAPANESE JOINT VENTURE

BENDRA LIETUVOS IR JAPONIJOS ĮMONĖ LITHUANIAN-JAPANESE JOINT VENTURE NAUJASIS 2019 mažas automobilis, didelis salonas. Miesto gyvenimo tempas reikalauja turėti praktišką ir lengvai parkuojamą automobilį. Tam ir buvo sukurtas TOYOTA AYGO. Kompaktiškas 3,4 m ilgio AYGO kėbulas

Detaliau

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija Šios naudojimosi instrukcijos struktūra (paaiškinimai) Normalus atkreipia Jūsų dėmesį į svarbią Jūsų automobilio eksploatacijos informaciją. Siekiant

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

04.BA.05_16LT.fm

04.BA.05_16LT.fm NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Concerto/Basic 04.BA.05_16LT 02/2019 Siekiant išvengti sužalojim, visuomet prieš naudodam gamin perskaitykite ši Naudojimo instrukcij ir pridedamus dokumentus. B tina perskaityti

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m.

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. 32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t. 31991L0663 1991 12 31 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. gruodžio 10 d. derinanti su technikos pažanga Tarybos

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper S ALL4 Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazi

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper S ALL4 Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazi Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-244993 MINI Cooper S ALL4 Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 35 870,45 Papildomų priedų kaina 7

Detaliau

TOYOTA COROLLA Toyota Corolla tai sėkmingiausiai parduodamas automobilis pasaulyje. Vienuolikta Corolla karta pasižymi šiuolaikišku Toyota dizainu, pa

TOYOTA COROLLA Toyota Corolla tai sėkmingiausiai parduodamas automobilis pasaulyje. Vienuolikta Corolla karta pasižymi šiuolaikišku Toyota dizainu, pa Toyota Corolla tai sėkmingiausiai parduodamas automobilis pasaulyje. Vienuolikta Corolla karta pasižymi šiuolaikišku Toyota dizainu, patobulinta važiavimo dinamika, nepralenkiama kuro sąnaudų ekonomija

Detaliau

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaičius Vardinė talpa C N = C 10 ; C 20 : 10 val.; 20 val.

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau