T110457c12.cdr

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "T110457c12.cdr"

Transkriptas

1 GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT

2 Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles bei naudojimo instrukcijas ir jų laikykitės. Naudoti įrenginį gali tik parengti ir turintys leidimą darbuotojai. Šis vadovas laikomas neatskiriama įrenginio dalimi ir visada turėtų būti saugomas kartu su juo. Jei kiltų klausimų, skambinkite Genie Industries. Turinys Psl. Įvadas...1 Ženklų ir pavojų iliustracijų aprašymai...3 Bendroji sauga...5 Asmeninė sauga...7 Darbo vietos sauga...8 Legenda...15 Valdikliai...16 Patikros...20 Naudojimo instrukcijos...32 Transportavimo ir kėlimo instrukcijos...41 Techninė priežiūra...44 Specifikacijos...46 Kreipkitės: Interneto svetainė: El. paštas: Copyright 2010 m., Genie Industries Pirmoji redakcija: Antrasis spausdintas leidimas, 2010 m. spalis Genie yra registruotasis Genie Industries prekės ženklas JAV ir daugelyje kitų šalių. Atitinka EB direktyvą 2006/42/EB Žr. EB atitikties direktyvą Išspausdinta ant perdirbto popieriaus L Spausdinta JAV GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

3 Įvadas Savininkai, naudotojai ir operatoriai: Genie dėkoja, kad pasirinkote mūsų įrenginį. Svarbiausias mūsų tikslas naudotojų saugumas, o jį pasiekti geriausiai galima bendromis pastangomis. Jūs, kaip įrangos naudotojai ir operatoriai, prisidėsite prie saugumo, jei: 1 Laikysitės darbdavio, darbo vietos ir teisės aktuose nustatytų taisyklių. 2 Įdėmiai perskaitysite šio ir kitų vadovų, tiekiamų su įrenginiu, instrukcijas ir jomis vadovausitės. 3 Išmintingai naudosite gerą saugaus darbo praktiką. 4 Naudoti įrenginį leiskite tik parengtiems ir atestuotiems operatoriams, vadovaujamiems išmanančių ir kompetentingų vadovų. Jei šiame vadove kas nors yra neaišku arba reikia ką nors pridėti, kreipkitės į mus. Interneto svetainė: El. paštas: Pavojus Jei nesilaikysite šioje instrukcijoje pateikiamų nurodymų ir saugos taisyklių, galite sunkiai susižeisti arba žūti. Eksploatuokite tik tada, kai: Susipažinsite su saugaus įrenginio naudojimo principais, pateikiamais šiame operatoriaus vadove. 1 Venkite pavojingų situacijų. Prieš pradėdami skaityti kitą skyrių susipažinkite su saugos taisyklėmis. 2 Kaskart atlikite patikrinimo prieš naudojimą procedūras. 3 Prieš naudodami kas kartą atlikite funkcijų patikrinimą. 4 Patikrinkite darbo vietą. 5 Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį. Perskaitysite ir galėsite laikytis gamintojo instrukcijų, saugos instrukcijų saugos ir operatoriaus instrukcijų bei įrenginio lipdukų reikalavimų. Perskaitysite ir galėsite laikytis darbdavio saugos ir darbo vietos taisyklių. Įdėmiai perskaitysite ir laikysitės visų galiojančių teisės aktų reikalavimų. Būsite tinkamai pasirengę saugiai eksploatuoti įrenginį. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 1

4 Įvadas Pavojų klasifikacija Genie naudoja ženklus, spalvas ir įspėjamuosius žodžius, skirtus nurodyti šiuos dalykus: Paskirtis Šis įrenginys skirtas tik darbuotojams su įrankiais ir medžiagomis kelti darbo vietoje. PAVOJUS Raudonas ĮSPĖJIMAS Oranžinis PERSPĖJIMAS Geltonas Saugos signalo ženklas naudojamas įspėti apie galimus darbuotojų sužeidimo pavojus. Kad išvengtumėte sužeidimų ar mirties, vadovaukitės saugos pranešimais, pateikiamais prie šio ženklo. Rodo pavojingą situaciją, kuri gali baigtis sunkiu sužeidimu arba žūtimi. Rodo pavojingą situaciją, kuriai esant kyla pavojus sunkiai susižeisti arba žūti. Rodo pavojingą situaciją, kuriai esant galite nesunkiai ar vidutiniškai susižeisti. Saugos ženklų priežiūra Pakeiskite trūkstamus arba pažeistus saugos ženklus. Visada galvokite apie operatoriaus saugumą. Saugos ženklus valykite šiek tiek muiluotu vandeniu. Nenaudokite valiklių tirpiklio pagrindu, nes jie gali pažeisti saugos ženklų medžiagą. PRANEŠIMAS Mėlynas Rodo pavojingą situaciją, kuriai esant gali būti sugadintas turtas. 2 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

5 Ženklų ir pavojų iliustracijų aprašymai Sutraiškymo pavojus Elektros smūgio pavojus Gaisro pavojus Sprogimo pavojus Nudegimo pavojus Nukritimo pavojus Akumuliatoriai, naudojami kaip atsvaras Nenaudoti atviros ugnies Apvirtimo pavojus Nerūkyti Platformos maitinimo įtampa Elektros smūgio pavojus Išlaikyti reikiamą atstumą Laikytis atokiau nuo judančių detalių Skaityti naudotojo vadovą Nerūkyti. Nedegti ugnies. Išjungti variklį. Laikytis atokiau nuo šio paviršiaus Šiuos skyrius gali atidaryti tik parengti techninės priežiūros darbuotojai Susidūrimo pavojus Paremti ratus prieš atleidžiant stabdžius. x Sutraiškymo pavojus Atliekant įrenginio aptarnavimo darbus būtina laikytis atokiau nuo pakeltų komponentų Susidūrimo pavojus Nestovėti po pakelta platforma Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 3

6 Ženklų ir pavojų iliustracijų aprašymai Tik įžemintas KS 3 gyslų lizdas Pakeisti pažeistus laidus ir lynus Diržų tvirtinimo taškas Rato apkrova Apvirtimo pavojus 1 2 Nudegimo pavojus Didžiausia keliamoji platformos galia Didžiausia rankinė jėga Didžiausias vėjo greitis Kai pasigirsta posvyrio signalas, nuleisti platformą 4 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

7 T A B B T A Bendroji sauga Saugos ženklai ir vietos T T x Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 5

8 T T A A B B T A Bendroji sauga Saugos ženklai ir vietos T kg T N 0 m/sec = 212 kg 12.5m/sec 200 kg 200N T x 6 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

9 Asmeninė sauga Apsauga nuo kritimo Naudojant šį įrenginį būtina naudoti asmenines apsaugos nuo nukritimo priemones (AANP). Darbuotojai turi užsidėti saugos diržą arba jų komplektą, atsižvelgdami į galiojančius teisės aktus. Pritvirtinkite diržus prie platformoje įrengto inkaro. Operatorius privalo laikytis darbdavio, darbo vietos ir teisės aktuose nurodytų taisyklių dėl asmeninių apsaugos priemonių. Visos AANP turi atitikti teisės aktų reikalavimus, būti prižiūrimos ir naudojamos pagal AANP gamintojo instrukcijas. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 7

10 Darbo vietos sauga Elektros smūgio pavojai Šiame įrenginyje nėra elektros izoliacijos ir jis neužtikrina apsaugos esant kontaktui su elektros srove. Išlaikykite reikiamus atstumus iki elektros perdavimo linijų ir aparatų, atsižvelgdami į galiojančius valstybinius teisės aktus ir toliau pateiktą lentelę. Apvirtimo pavojai Darbuotojų, įrangos ir medžiagų svoris neturi viršyti didžiausios platformos keliamosios galios. Didžiausia keliamoji platformos galia Papildomos įrangos ir priedų, pvz., vamzdžių ir plokščių atramų, svoris sumažina vardinę platformos keliamąją galią ir turi būti įskaičiuojamas į bendrą platformos apkrovą. Žr. ant papildomos įrangos ir priedų esančius lipdukus. 200 kg Jei naudojate priedus, perskaitykite, supraskite ir laikykitės su jais pateikiamuose lipdukuose ir instrukcijose esančių nurodymų. Linijos įtampa Nuo 0 iki 50 kv Nuo 50 iki 200 kv Nuo 200 iki 350 kv Nuo 350 iki 500 kv Nuo 500 iki 750 kv Nuo 750 iki 1000 kv Rekiamas atstumas 3,0 m 4,6 m 6,1 m 7,6 m 10,6 m 13,7 m Gali judėti platforma, siūbuoti arba nukarti elektros linijos, todėl atsižvelkite į stiprų vėją ar jo šuorus. Laikykitės atokiau nuo įrenginio, jei jis liečiasi prie elektros perdavimo linijos. Darbuotojai, esantys ant žemės arba platformoje, neturi liesti ar naudoti įrenginio, kol neatjungtos elektros perdavimo linijos. Nenaudokite įrenginio per audras ar žaibuojant. Nenaudokite įrenginio kaip įžeminimo priemonės virinant. Nekeiskite ir neišjunkite galinių jungiklių. Nekelkite platformos, jei įrenginys nėra pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus. Nepasitikėkite posvyrio avariniu signalu kaip paviršiaus horizontalumo indikatoriumi. Įspėjamasis platformos posvyrio signalas pasigirsta tik tada, kai įrenginys pastatytas ant stataus šlaito. Jei pasigirsta įspėjamasis posvyrio signalas: nuleiskite stiebą, tada nuleiskite pasukamąjį kraną. Važiuokite įrenginiu ant tvirto, lygaus paviršiaus. Nuleisdami stiebą būkite itin atsargūs. 8 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

11 Darbo vietos sauga Keldami platformą atsižvelkite į nustatytą leistiną rankinės jėgos dydį ir darbuotojų skaičiaus apribojimus, pateikiamus toliau. Nenaudokite įrenginio esant stipriam ar šuoringam vėjui. Nedidinkite platformos ar krovinio ploto. Pučiant vėjui dėl didesnio ploto sumažėja įrenginio stabilumas. Vairuodami įrenginį būkite itin atsargūs, važiuokite lėtai, kai įrenginys pakrautas, taip pat nelygia vietove, statybviete, nestabiliu ar slidžiu paviršiumi, šalia duobių ar įgriuvų. Nevažiuokite įrenginiu nelygia vietove arba šalia jos, nestabilu paviršiumi, taip pat esant kitoms pavojingoms sąlygoms, kai strėlė pakelta arba išskleista. Didžiausia rankinė jėga Nestumkite ir netraukite objektų už ir link platformos. Didžiausias darbuotojų skaičius 400 N Naudoti tik patalpose N Naudoti lauke 1 Nekeiskite ir neatjunkite įrenginio komponentų, kurie veikia saugumą ir stabilumą. Nekeiskite detalių, veikiančių įrenginio stabilumą, detalėmis, kurių svorio ar kitos charakteristikos skiriasi. Nekeiskite ir neperdirbkite antžeminės darbo platformos iš anksto negavę rašytinio gamintojo sutikimo. Dėl platformoje sumontuotų laikiklių priedų ar kitų objektų gali padidėti tvorelės ar apsauginių grotelių sistemos svoris ir platformos bei krovinio paviršiaus plotas. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 9

12 Darbo vietos sauga Nekraukite į platformą ir netvirtinkite prie jos ar kitos šio įrenginio dalies per didelių gabaritų krovinių. Į platformą ar kitas įrenginio dalis neremkite kopėčių ar pastolių. Negabenkite medžiagų ir įrankių, jei platformoje nėra darbuotojo (-ų), galinčio (-ių) tolygiai juos paskirstyti ir saugiai valdyti. Nenaudokite įrenginio, pastatyto ant judančio ar judraus paviršiaus, arba įkelto į transporto priemonę. Visų padangų būklė turi būti gera ir ratų veržlės tinkamai priveržtos. Nemėginkite atlaisvinti įstrigusios, užsikabinusios platformos, arba platformos, kurios įprastas judėjimas suvaržytas šalia esančios struktūros, naudodami platformos valdiklius. Visi darbuotojai turi pasišalinti nuo platformos prieš mėginant ją išlaisvinti naudojant antžemines valdymo priemones. Nenaudokite akumuliatorių, kurie yra lengvesni už originalią įrangą. Akumuliatoriai naudojami kaip atsvarai ir yra labai svarbūs įrenginio stabilumui užtikrinti. Akumuliatorių skyrius su akumuliatoriais turi sverti mažiausiai 212 kg. Nenaudokite įrenginio kaip krano. Nestumkite įrenginio ar kitų objektų strėle. Nelieskite šalia esančių konstrukcijų strėle. Netvirtinkite strėlės arba platformos prie šalia esančių konstrukcijų. Nekraukite krovinių už platformos. Darbo šlaituose pavojai Nevažiuokite įrenginiu šlaitais, kurių įkalnės, nuokalnės ir šoninis statumas viršija maksimalų leidžiamą įrenginio dydį. Šlaito statumas nurodytas tik nuleistam įrenginiui. Didžiausias šlaito statumas 25 % (14 ) nuleidimo padėtyje Didžiausias šoninio šlaito statumas, 15 % (9 ) nuleidimo padėtis Pastaba: šlaito statumo rodiklis priklauso nuo grunto ir sukibimo parametrų. Žr. naudojimo instrukcijos skyrių Važiavimas šlaitu. 10 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

13 Darbo vietos sauga Nukritimo pavojus Darbuotojai turi užsidėti saugos diržą arba jų komplektą, atsižvelgdami į galiojančius teisės aktus. Pritvirtinkite diržus prie platformoje įrengto inkaro. Negalima sėdėti, stovėti ir lipti ant apsauginės platformos tvorelės. Ant platformos visada stovėkite tvirtai ir patogiai. Nelipkite iš platformos žemyn, kai ji pakelta. Užtikrinkite platformos švarą. Prieš naudodami nuleiskite platformos įvado vidurinį atitvarą arba uždarykite vartelius. Nelipkite į platformą arba iš jos, kol ji nenuleista ir nepastatyta ant žemės. Susidūrimo pavojai Nerekomenduojama važiuoti ir eksploatuoti riboto matomumo vietose. Sukdami diską atkreipkite dėmesį į platformos padėtį ir užpakalinės dalies sukimąsi. Patikrinkite, ar darbo vietoje viršuje nėra kliūčių ar kitų pavojų. Pasirūpinkite, kad apsauginiai turėklai nesiliestų prie kitų konstrukcijų. Operatorius privalo laikytis darbdavio, darbo vietos ir teisės aktuose nurodytų taisyklių dėl asmeninių apsaugos priemonių. Naudodamiesi važiavimo ir vairavimo funkcijomis stebėkite ir vadovaukitės spalvotomis rodyklėmis, esančiomis ant platformos valdiklių ir pavaros važiuoklės. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 11

14 Darbo vietos sauga Neleiskite strėlės žemyn, kol apačioje yra darbuotojų ar kokių nors kliūčių. Judėjimo greitį pasirinkite atsižvelgdami į grunto paviršių, transporto spūstis, šlaitą, darbuotojų buvimo vietą ir kitus veiksnius, galinčius lemti susidūrimą. Nenaudokite strėlės, jei ji yra krano kelyje, išskyrus atvejus, kai krano valdymo priemonės užblokuotos ir (arba) imtasi priemonių, leidžiančių išvengti galimo susidūrimo. Naudodamiesi įrenginiu nepokštaukite, nelenktyniaukite. Prieš atleidžiant stabdžius įrenginys turi būti ant lygaus paviršiaus arba pritvirtintas. Sprogimo ir gaisro pavojus Įkraukite akumuliatorių tik atviroje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo žiežirbų, liepsnos ir degančio tabako. Neeksploatuokite įrenginio ir neįkraukite akumuliatorių pavojingose vietose arba vietose, kur gali būti degių ar sprogių dujų arba kitų dalelių. Kūno sužeidimo pavojus Nenaudokite įrenginio, jei pastebėjote hidraulinės alyvos ar oro nuotėkį. Oro ar hidraulinės alyvos nuotėkis gali sužaloti, pvz., nudeginti odą. Netinkamas kontaktas su komponentais, esančiais po gaubtais, gali sukelti sunkius sužeidimus. Šiuos skyrius gali atidaryti tik parengti techninės priežiūros darbuotojai. Operatoriui juos atidaryti rekomenduojama tik atliekant patikrinimo prieš naudojimą procedūras. Darbo metu visi skyriai turi būti uždaryti ir pritvirtinti. Įrenginio pažeidimo pavojus Nenaudokite pažeisto arba sugedusio įrenginio. Prieš pradėdami darbą atlikite patikrinimą prieš naudojimą ir išbandykite visas funkcijas. Nedelsdami pažymėkite pažeistą arba sugedusį įrenginį ir nutraukite darbą. Patikrinkite, ar buvo atlikta visa šiame vadove ir atitinkamame techninės priežiūros vadove aprašyta techninė priežiūra. Patikrinkite, ar visi lipdukai įskaitomi ir yra savo vietose. Patikrinkite, ar yra visi operatoriaus, saugos ir atsakomybės vadovai, ar jie įskaitomi ir laikomi tam skirtoje platformoje esančioje dėžėje. Komponentų gedimo pavojus Nenaudokite įrenginio kaip įžeminimo priemonės virinant. 12 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

15 Darbo vietos sauga Akumuliatoriaus sauga Nudegimo pavojai Sprogimo pavojai Akumuliatoriuose yra rūgšties. Dirbdami su akumuliatoriais dėvėkite apsauginius drabužius ir akių apsaugos priemones. Saugokitės, kad neišpiltumėte akumuliatoriaus rūgšties ir venkite kontakto su ja. Išsipylusią akumuliatoriaus rūgštį neutralizuokite valgomosios sodos ir vandens tirpalu. Akumuliatorių blokas turi likti statmenoje padėtyje. Saugokite akumuliatorių ir įkroviklį nuo lietaus ir apskritai nuo vandens. Pasirūpinkite, kad kibirkštys, liepsnos ir uždegti tabako gaminiai būtų atokiau nuo akumuliatorių. Akumuliatoriai išskiria sprogias dujas. Elektros smūgio pavojai Akumuliatorių įkroviklį junkite tik į įžemintą 3 laidų kintamosios srovės elektros lizdą. Kasdien apžiūrėkite, ar nepažeistas lynas, kabeliai ir laidai. Prieš naudodami pažeistas dalis pakeiskite. Venkite elektros smūgio, sukeliamo kontakto su akumuliatoriaus gnybtais. Nusiimkite žiedus, laikrodžius ir kitus papuošalus. Apvirtimo pavojus Nenaudokite akumuliatorių, kurie yra lengvesni už originalią įrangą. Akumuliatoriai naudojami kaip atsvarai ir yra labai svarbūs įrenginio stabilumui užtikrinti. Akumuliatorių skyrius su akumuliatoriais turi sverti mažiausiai 212 kg Kėlimo pavojus Akumuliatorius išimkite arba įdėkite tik tinkamu kėlimo įtaisu. Akumuliatorių bloko gaubtas turi likti uždarytas viso įkrovimo ciklo metu. Nelieskite akumuliatoriaus gnybtų ar laido spaustukų įrankiais, galinčiais sukelti kibirkštis. Komponentų gedimo pavojai Akumuliatoriams įkrauti nenaudokite didesnės kaip 48 V įtampos įkroviklio. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 13

16 Darbo vietos sauga Užfiksavimas po kiekvieno naudojimo 1 Pasirinkite tvirtą, lygią stovėjimo vietą, kurioje nėra kliūčių ir eismo. 2 Nuleiskite pasukamąjį kraną ir stiebą į nuleidimo padėtį. 3 Pasukite diską taip, kad platforma būtų tarp nevairuojamųjų ratų. 4 Kad apsaugotumėte nuo neleistino panaudojimo, pasukite raktinį jungiklį į išjungimo padėtį ir ištraukite jį iš spynelės. 5 Paremkite ratus. 14 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

17 Legenda 1 Vairuojamasis ratas 2 Avariniai nuleidimo valdikliai (taip pat po gaubtu priešingoje pusėje) 3 Antžeminiai valdikliai 4 Akumuliatoriai (po gaubtu) 5 Stiebas 6 Pasukamoji strėlė 7 Avarinio nuleidimo vožtuvas pasukamajam kranui 8 Platformos valdikliai 9 Platforma 10 Slankusis vidurinis atitvaras 11 Diržų tvirtinimo taškas 12 Rankinė daiktų dėžė 13 Raudonasis avarinio sustabdymo mygtukas 14 Įkroviklio maitinimas 15 Nevairuojamasis ratas Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 15

18 Valdikliai STOP Platformos valdymo skydelis 1 Pasukamojo krano funkcijos mygtukas su indikatoriumi 2 Stiebo ir disko sukimo funkcijos mygtukas su indikatoriumi 3 Važiavimo funkcijos mygtukas su indikatoriumi 4 Raudonasis avarinio sustabdymo mygtukas 5 Vairavimo įjungimo indikatorius 6 Platformos perkrovos indikatorius 7 Važiavimo įjungimo mygtukas 8 Įrenginio netinkamo horizontalumo indikatorius 9 Garsinio signalo mygtukas 10 Funkcijos įjungimo jungiklis važiavimo ir strėlės funkcijoms 11 Proporcingo valdymo svirtis važiavimo ir strėlės funkcijoms 12 Vairuojamasis svirties jungiklis vairavimo funkcijoms 16 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

19 Valdikliai Platformos valdymo skydelis 1 Pasukamojo krano funkcijos mygtukas su indikatoriumi Paspauskite pasukamojo krano funkcijos mygtuką ir pasirinkite pasukamojo krano funkciją. Indikatorius įsijungs. 2 Stiebo ir disko sukimo funkcijos mygtukas su indikatoriumi Norėdami pasirinkti stiebo ir sukamojo disko sukimo funkcijas paspauskite stiebo ir sukamojo disko sukimo mygtuką. Indikatorius įsijungs. 3 Važiavimo funkcijos mygtukas su indikatoriumi Paspauskite važiavimo funkcijos mygtuką ir pasirinkite važiavimo ir vairavimo funkciją. Indikatorius įsijungs. 4 Raudonasis avarinio sustabdymo mygtukas Paspauskite raudoną avarinio sustabdymo mygtuką į išjungimo padėtį, kad išjungtumėte visas funkcijas. Pasukite raudoną avarinio sustabdymo mygtuką į įjungimo padėtį, kad galėtumėte naudoti įrenginį. 5 Vairavimo įjungimo indikatorius Įsijungęs indikatorius rodo, kad strėlė pajudėjo už kurio nors nevairuojamojo rato ir važiavimo funkcija buvo pertraukta. 6 Platformos perkrovos indikatorius Šviečianti lemputė reiškia, kad platforma perkrauta ir neveiks nė viena funkcija. Įspėjamasis signalas pasigirs, kai šis indikatorius ims šviesti. Nuimkite nuo platformos svorio, kol indikatorius išsijungs ir pavojaus signalas nustos skambėti. 7 Važiavimo įjungimo mygtukas Norėdami važiuoti, kai važiavimo įjungimo indikatorius šviečia, paspauskite važiavimo įjungimo jungiklį ir lėtai stumkite važiavimo valdymo svirtį nuo centro. Atsižvelkite į tai, kad pajudinus važiavimo ir vairavimo valdiklius įrenginys gali pajudėti priešinga kryptimi. 8 Įrenginio netinkamo horizontalumo indikatorius Įrenginio netinkamo horizontalumo indikatorius užsižiebia, kai pasigirsta įspėjamasis posvyrio signalas. 9 Garsinio signalo mygtukas Paspaudus garsinio signalo mygtuką pasigirsta garsinis signalas. Atleidus garsinio signalo mygtuką garsinis signalas nutyla. 10 Funkcijos įjungimo jungiklis važiavimo ir strėlės funkcijoms Norėdami įjungti funkcijas paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 11 Proporcingo valdymo svirtis važiavimo ir strėlės funkcijoms Valdymo svirtį pastumkite mėlynos rodyklės kryptimi ir įrenginio funkcijos veiks šia rodykle nurodyta kryptimi. Valdymo svirtį pastumkite geltonos rodyklės kryptimi ir įrenginio funkcijos veiks šia rodykle nurodyta kryptimi. Palenkite valdymo svirtį į kairę ir diskas pasisuks į kairę. Palenkite valdymo svirtį į dešinę ir diskas pasisuks į dešinę. 12 Vairuojamasis svirties jungiklis vairavimo funkcijoms Paspauskite kairę jungiklio pusę ir įrenginys pasisuks į kairę. Paspauskite dešinę jungiklio pusę ir įrenginys pasisuks į dešinę. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 17

20 Valdikliai Antžeminio valdymo skydelis 1 Stiebo pakėlimo / nuleidimo mygtukas 2 Disko sukimo į kairę / į dešinę mygtukas 3 Įrenginio netinkamo horizontalumo indikatorius 4 Platformos perkrovos indikatorius 5 Raktinis jungiklis platformai / išjungti / antžeminiam eksploatavimui 6 Pasukamosios strėlės pakėlimo / nuleidimo mygtukas 7 Stiebo pakėlimo, pasukamojo krano pakėlimo ir disko pasukimo į kairę funkcijų įjungimo mygtukas 8 Stiebo nuleidimo, pasukamojo krano nuleidimo ir disko pasukimo į dešinę funkcijų įjungimo mygtukas 18 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

21 Valdikliai Antžeminio valdymo skydelis 1 Stiebo pakėlimo / nuleidimo mygtukas Norėdami pasirinkti stiebo pakėlimo / nuleidimo funkciją paspauskite ir laikykite stiebo pakėlimo / nuleidimo mygtuką. 2 Disko sukimo į kairę / į dešinę mygtukas Norėdami pasirinkti disko sukimo į kairę / į dešinę funkciją, paspauskite ir laikykite disko sukimo į kairę / į dešinę mygtuką. 3 Įrenginio netinkamo horizontalumo indikatorius Įrenginio netinkamo horizontalumo indikatorius užsižiebia, kai pasigirsta įspėjamasis posvyrio signalas. 4 Platformos perkrovos indikatorius Šviečianti lemputė reiškia, kad platforma perkrauta ir neveiks nė viena funkcija. Nuimkite svorį nuo platformos, kad būtų pratęsta įrenginio eksploatacija, arba pasirūpinkite, kad ant žemės būtų asmuo, galintis pasukti antžeminio valdymo raktinį jungiklį ir nuleiskite platformą. Pastaba: atsiradus perkrovos sąlygoms platformoje pasigirs pavojaus signalas, kuris išsijungs pašalinus svorį nuo platformos. 5 Raktinis jungiklis platformai / išjungti / antžeminiam eksploatavimui Pasukus raktelį į platformos padėtį veikia platformos valdikliai. Pasukus raktinį jungiklį į centrine padėtį įrenginys išjungiamas. Pasukus raktelį į antžeminio valdymo padėtį veikia antžeminės valdymo priemonės. 6 Pasukamosios strėlės pakėlimo / nuleidimo mygtukas Norėdami pasirinkti pasukamojo krano pakėlimo / nuleidimo funkciją, paspauskite ir laikykite pasukamojo krano pakėlimo / nuleidimo mygtuką. 7 Stiebo pakėlimo, pasukamojo krano pakėlimo ir disko pasukimo į kairę funkcijų įjungimo mygtukas Paspauskite ir laikykite šį stiebo pakėlimo, pasukamojo krano pakėlimo ir disko pasukimo į kairę funkcijų įjungimo mygtuką. 8 Stiebo nuleidimo, pasukamojo krano nuleidimo ir disko pasukimo į dešinę funkcijų įjungimo mygtukas Paspauskite ir laikykite šį stiebo nuleidimo, pasukamojo krano nuleidimo ir disko pasukimo į dešinę funkcijų įjungimo mygtuką. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 19

22 Patikros Patikrinimo prieš naudojimą pagrindai Už patikrinimą prieš naudojimą ir einamąją techninę priežiūrą atsako operatorius. Eksploatuokite tik tada, kai: Susipažinsite su saugaus įrenginio naudojimo principais, pateikiamais šiame operatoriaus vadove. 1 Venkite pavojingų situacijų. 2 Kaskart atlikite patikrinimo prieš naudojimą procedūras. Prieš pradėdami skaityti kitą skyrių susipažinkite su patikrinimo prieš naudojimą taisyklėmis. 3 Prieš naudodami kas kartą atlikite funkcijų patikrinimą. 4 Patikrinkite darbo vietą. 5 Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį. Patikrinimas prieš naudojimą yra išorinė apžiūra, atliekama prieš kiekvieną darbo pamainą. Patikrinimo tikslas apžiūrėti, ar viskas tvarkinga prieš operatoriui atliekant funkcinius testus. Patikrinimas prieš naudojimą taip pat leidžia nustatyti, ar reikalinga einamoji techninė priežiūra. Operatorius turi atlikti tik einamuosius techninės priežiūros darbus. Vadovaudamiesi kitame lape pateikiamu sąrašu, patikrinkite kiekvieną elementą. Jei pastebimas pažeidimas ar neleistinas gamyklinės būklės pakeitimas, įrenginį būtina pažymėti ir jo nebenaudoti. Įrenginį remontuoti gali tik kvalifikuotas technikas, vadovaudamasis gamintojo specifikacijomis. Po remonto darbų operatorius prieš atlikdamas funkcinius testus vėl privalo atlikti patikrinimą prieš naudojimą. Techninės priežiūros plane nurodytas patikras turi atlikti kvalifikuoti technikai, vadovaudamiesi gamintojo specifikacijomis ir reikalavimais, išvardytais atitinkamose instrukcijose. 20 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

23 Patikros Patikrinimas prieš naudojimą Patikrinkite, ar yra visi operatoriaus, saugos ir atsakomybės vadovai, ar jie įskaitomi ir laikomi tam skirtoje platformoje esančioje dėžėje. Patikrinkite, ar įskaitomi ir yra savo vietose visi lipdukai. Žr. skyrių Patikrinimas. Patikrinkite, ar nėra hidraulinės alyvos nuotėkio ir ar pakankamas jos lygis. Jei reikia, įpilkite alyvos. Žr. skyrių Techninė priežiūra. Patikrinkite, ar nėra akumuliatoriaus skysčio nuotėkio ir ar pakankamas jo lygis. Jei reikia, pripilkite distiliuoto vandens. Žr. skyrių Techninė priežiūra. Patikrinkite, ar šie komponentai ir vietos nepažeistos, ar tinkamai sumontuoti, ar netrūksta detalių, ar jie nėra neleistinai pakeisti: Apžiūrėkite visą įrenginį: Ar virinimo siūlėse ar konstrukcijos detalėse nėra įtrūkių Ar nėra įdubimų ar įrenginio pažeidimų Ar nėra rūdžių, korozijos ar oksidacijos požymių Patikrinkite, ar yra visos konstrukcijos detalės ir kiti kritinės reikšmės komponentai, taip pat ar yra savo vietose ir tinkamai priveržti susiję tvirtikliai ir kaiščiai. Patikrinkite, ar akumuliatoriai yra reikiamoje vietoje ir tinkamai prijungti. Baigę patikrą įsitikinkite, kad visų skyrių dangčiai uždėti ir užsklęsti. Elektros komponentai, laidai ir elektros kabeliai Hidraulinės žarnos, tvirtikliai, cilindrai ir kolektoriai Hidraulinė talpa Pavaros ir disko varikliai ir pavaros stebulė Stiebo trinkelės Padangos ir ratlankiai Bekontakčiai jungikliai ir garsinis signalas Avariniai signalai ir švyturėliai (jei yra) Veržlės, varžtai ir kiti tvirtinimo elementai Platformos įėjimo vidurinis atitvaras Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 21

24 Patikros Funkcinių testų pagrindai Funkciniai testai skirti gedimams aptikti prieš pradedant darbus su įrenginiu. Tikrindamas visas įrenginio funkcijas, operatorius turi nuosekliai laikytis instrukcijų. Eksploatuokite tik tada, kai: Susipažinsite su saugaus įrenginio naudojimo principais, pateikiamais šiame operatoriaus vadove. 1 Venkite pavojingų situacijų. 2 Kaskart atlikite patikrinimo prieš naudojimą procedūras. 3 Prieš naudodami kas kartą atlikite funkcijų patikrinimą. Prieš pradėdami skaityti kitą skyrių susipažinkite su funkcijų patikrinimo taisyklėmis. 4 Patikrinkite darbo vietą. 5 Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį. Sugedusio įrenginio naudoti negalima. Pastebėjus gedimą įrenginį reikia pažymėti ir nebenaudoti. Įrenginį remontuoti gali tik kvalifikuotas technikas, vadovaudamasis gamintojo specifikacijomis. Po remonto darbų operatorius prieš pradėdamas darbą vėl privalo atlikti patikrinimą prieš naudojimą ir funkcinius bandymus. 22 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

25 Patikros 1 Pasirūpinkite, kad testų vietos paviršius būtų tvirtas ir lygus, kad nebūtų kliūčių. Prie antžeminių valdymo priemonių 2 Perjunkite raktinį jungiklį į antžeminio valdymo padėtį. 3 Patraukite raudoną avarinio sustabdymo mygtuką į įjungimo padėtį. Avarinio sustabdymo patikrinimas 4 Paspauskite raudoną avarinio sustabdymo mygtuką į išjungimo padėtį. 5 Įjunkite kiekvieną įrenginio funkciją. Rezultatas: neturi veikti jokios funkcijos. 6 Patraukite raudoną avarinio sustabdymo mygtuką į įjungimo padėtį. Įrenginio funkcijų išbandymas ir apie leidimąsi įspėjantis garsinis signalas 7 Nespauskite ir nelaikykite paspaudę nė vieno funkcijos aktyvinimo mygtuko. Pamėginkite įjungti kiekvieną funkciją. Rezultatas: nė viena funkcija neturi veikti. 8 Paspauskite ir laikykite stiebo pakėlimo, pasukamojo krano pakėlimo ir disko pasukimo į kairę funkcijos įjungimo mygtuką. Paspauskite ir laikykite stiebo pakėlimo, pasukamojo krano pakėlimo ir disko pasukimo į kairę funkcijos mygtuką. Rezultatas: funkcijos turi veikti viso ciklo metu. Stiebui leidžiantis turėtų girdėtis apie leidimąsi įspėjantis garsinis signalas. 9 Paspauskite ir laikykite stiebo nuleidimo, pasukamojo krano nuleidimo ir disko pasukimo į dešinę funkcijos įjungimo mygtuką. Paspauskite ir laikykite stiebo nuleidimo, pasukamojo krano nuleidimo ir disko pasukimo į dešinę funkcijos mygtuką. Rezultatas: funkcijos turi veikti viso ciklo metu. Strėlei leidžiantis turėtų girdėtis apie leidimąsi įspėjantis garsinis signalas. Posvyrio jutiklio patikrinimas 10 Patraukite raudoną platformos avarinio sustabdymo mygtuką į įjungimo padėtį. Pasukite raktinį jungiklį į platformos valdymo režimą. 11 Pakelkite platformą 10 cm. 12 Atidarykite disko dangtį antžeminio valdymo pusėje ir susiraskite posvyrio jutiklį. 13 Paspauskite posvyrio jutiklio viršų. Rezultatas: pasigirs pavojaus signalas. 14 Nuleiskite platformą. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 23

26 Patikros Prie platformos valdymo skydelio 15 Perjunkite raktinį jungiklį į platformos valdymo padėtį. 16 Pasukite raudoną avarinio sustabdymo mygtuką į įjungimo padėtį. Avarinio sustabdymo patikrinimas 17 Paspauskite raudoną platformos avarinio sustabdymo mygtuką į išjungimo padėtį. 18 Įjunkite kiekvieną įrenginio funkciją. Rezultatas: neturi veikti jokios funkcijos. 19 Pasukite raudoną avarinio sustabdymo mygtuką į įjungimo padėtį. Garsinio signalo patikrinimas 20 Paspauskite garsinio signalo mygtuką. Rezultatas: turi pasigirsti garsinis signalas. Funkcijos įjungimo jungiklio bandymas 21 Nelaikykite paspausto funkcijų aktyvinimo jungiklio, esančio ant valdymo svirties. 22 Lėtai pastumkite pavaros valdymo svirtį mėlynos, tada geltonos rodyklės kryptimi. Rezultatas: neturi veikti jokios funkcijos. Įrenginio funkcijų išbandymas ir apie leidimąsi įspėjantis garsinis signalas 23 Paspauskite pasukamojo krano funkcijos mygtuką. Rezultatas: indikatorius virš funkcijos mygtuko turi būti įjungtas. 24 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 25 Pastumkite valdymo svirtį mėlyna rodykle nurodyta kryptimi. Rezultatas: strėlė turėtų pakilti. 26 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 27 Pastumkite valdymo svirtį geltona rodykle nurodyta kryptimi. Rezultatas: strėlė turi nusileisti ir pasigirsti apie nusileidimą įspėjantis signalas. 28 Paspauskite stiebo ir disko sukimo funkcijos mygtuką. Rezultatas: indikatorius virš funkcijos mygtuko turi būti įjungtas. 29 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 30 Pastumkite valdymo svirtį mėlyna rodykle nurodyta kryptimi. Rezultatas: stiebas turėtų pakilti. 31 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 24 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

27 Patikros 32 Pastumkite valdymo svirtį geltona rodykle nurodyta kryptimi. Rezultatas: stiebas turėtų nusileisti. Stiebui leidžiantis turėtų girdėtis apie leidimąsi įspėjantis garsinis signalas. 33 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 34 Stumkite valdymo svirtį į kairę. Rezultatas: diskas turi pasisukti į kairę. 35 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 36 Stumkite valdymo svirtį į dešinę. Rezultatas: diskas turi pasisukti į dešinę. Vairavimo bandymas 37 Paspauskite važiavimo funkcijos mygtuką. Rezultatas: indikatorius virš funkcijos mygtuko turi būti įjungtas. 38 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 39 Paspauskite svirties jungiklį, esantį važiavimo valdymo svirties viršuje, kryptimi, nurodyta mėlynu valdymo skydelio trikampiu. Rezultatas: vairuojamieji ratai turi pasisukti kryptimi, kurią rodo mėlyni trikampiai ant pavaros važiuoklės. 40 Paspauskite svirties jungiklį kryptimi, nurodyta geltonu valdymo skydelio trikampiu. Rezultatas: vairuojamieji ratai turi pasisukti kryptimi, kurią rodo geltoni trikampiai ant pavaros važiuoklės. Bandomasis važiavimas ir stabdymas 41 Paspauskite važiavimo funkcijos mygtuką. Rezultatas: indikatorius virš funkcijos mygtuko turi būti įjungtas. 42 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 43 Lėtai stumkite pavaros valdymo svirtį mėlynos rodyklės, esančios valdymo skydelyje, rodoma kryptimi, kol įrenginys pradės judėti, tada sugrąžinkite svirtį į centrinę padėtį. Rezultatas: įrenginys turi pajudėti kryptimi, kurią rodo mėlyna rodyklė ant pavaros važiuoklės, po to staiga sustoti. 44 Lėtai stumkite pavaros valdymo svirtį geltonos rodyklės, esančios valdymo skydelyje, rodoma kryptimi, kol įrenginys pradės judėti, tada sugrąžinkite svirtį į centrinę padėtį. Rezultatas: įrenginys turi pajudėti kryptimi, kurią rodo geltona rodyklė ant pavaros važiuoklės, po to staiga sustoti. Pastaba: stabdžiai turi išlaikyti įrenginį visuose šlaituose, į kuriuos jis geba įvažiuoti. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 25

28 Patikros Vairavimo įjungimo sistemos išbandymas 45 Paspauskite stiebo ir disko sukimo funkcijos mygtuką. 46 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 47 Pasukite diską, kol pasukamasis kranas pasisuks už vieno iš nevairuojamųjų ratų. Rezultatas: važiavimo įjungimo indikatorius turi užsižiebti ir šviesti, kol pasukamasis kranas yra bet kurioje pavaizduoto intervalo pozicijoje. 48 Spauskite važiavimo funkcijos mygtuką. 49 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 50 Stumkite pavaros valdymo svirtį iš centrinės padėties. Rezultatas: važiavimo funkcija turi neveikti. 51 Paspauskite ir laikykite važiavimo įjungimo mygtuką ir paspauskite važiavimo pasirinkimo mygtuką. Rezultatas: indikatorius turi įsijungti. 52 Paspauskite ir laikykite važiavimo įjungimo mygtuką, po to lėtai stumkite pavaros valdymo svirtį iš centrinės padėties. Rezultatas: važiavimo funkcija turi veikti. Pastaba: kai važiavimo įjungimo sistema yra naudojama, įrenginys gali važiuoti priešinga kryptimi, nei ta, kuria stumiama pavaros ir vairavimo valdymo svirtis. Važiavimo apribotu greičiu patikrinimas 53 Paspauskite stiebo ir disko sukimo funkcijos mygtuką. 54 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 55 Pakelkite stiebą maždaug 10 cm. 56 Spauskite važiavimo funkcijos mygtuką. 57 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 58 Stumkite pavaros valdymo svirtį iš centrinės padėties. Rezultatas: didžiausias pasiekiamas važiavimo greitis, kai stiebas pakeltas, neturi viršyti 18 cm per sekundę. 59 Nuleiskite stiebą. Pakelkite pasukamąjį kraną, kol platformos grindys pakils maždaug 1 m nuo žemės. 60 Lėtai pastumkite važiavimo valdymo svirtį į važiavimo padėtį. Rezultatas: didžiausias pasiekiamas važiavimo greitis, kai pasukamasis kranas pakeltas, neturi viršyti 18 cm per sekundę. 61 Nuleiskite pasukamąjį kraną į nuleidimo padėtį. Jei važiavimo greitis, kai stiebas arba pasukamasis kranas pakelti, viršija 18 cm per sekundę, nedelsdami pažymėkite įrenginį ir nutraukite jo eksploatavimą. Norėdami nustatyti, kuria kryptimi bus judama, vadovaukitės spalvotomis rodyklėmis, esančiomis ant platformos valdymo skydelio ir ant pavaros važiuoklės. Mėlynas Geltonas 26 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

29 Patikros Avarinių funkcijų bandymas Stiebo nuleidimas 62 Atidarykite disko dangtį priešingoje pusėje, nei antžeminis valdymas. 63 Susiraskite stiebo funkcijos vožtuvą ant funkcijos kolektoriaus. 64 Norėdami atidaryti vožtuvą pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę. 65 Atidarykite disko dangtį antžeminio valdymo pusėje. 66 Susiraskite avarinio nuleidimo mygtuką. 67 Paspauskite ir laikykite avarinio nuleidimo mygtuką. Rezultatas: stiebas turėtų nusileisti. 68 Pasukite dangtelį ant vožtuvo pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte stiebo funkcijos vožtuvą. Kaip pasukti diską 69 Atidarykite disko dangtį priešingoje pusėje, nei antžeminis valdymas. 70 Susiraskite vožtuvą ant funkcijos kolektoriaus, naudojamą rankiniu būdu valdomoms funkcijoms. 71 Norėdami pasukti diską į dešinę, pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę. Norėdami pasukti diską į kairę, pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę. 72 Įkiškite rankinio valdymo siurblio rankeną į siurblį. 73 Susiraskite disko sukimosi vožtuvą ant funkcijos kolektoriaus. Paspauskite ir laikykite juodą mygtuką ant vožtuvo galo. 74 Laikydami juodą mygtuką pumpuokite traukdami aukštyn ir nuspausdami žemyn. Rezultatas: diskas pradės suktis. 75 Norėdami atlikti vožtuvo atstatą, pasukite vožtuvą ant funkcijos kolektoriaus iki galo prieš laikrodžio rodyklę. 76 Rankinio valdymo siurblio rankena laikoma po važiuoklės gaubtais, prieš akumuliatorius. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 27

30 Patikros Pasukamosios strėles nuleidimas 77 Nuleiskite stiebą naudodami avarinio nuleidimo procedūrą, taikomą stiebo nuleidimui. 78 Suraskite vožtuvą ant pasukamojo krano. 79 Pasukite dangtelį ant pasukamojo krano vožtuvo prieš laikrodžio rodyklę, kad atidarytumėte vožtuvą. 80 Atidarykite disko dangtį priešingoje pusėje, nei antžeminis valdymas. 81 Susiraskite vožtuvą ant funkcijos kolektoriaus, naudojamą rankiniu būdu valdomoms funkcijoms. 82 Lėtai pasukite dangtelį ant vožtuvo pagal laikrodžio rodyklę. Rezultatas: pasukamasis kranas nusileis, kai vožtuvas bus pasuktas iki judėjimo diapazono centro. 83 Kai pasukamasis kranas nuleistas, pasukite dangtelį ant pasukamojo krano vožtuvo pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte vožtuvą. 84 Norėdami uždaryti vožtuvą funkcijos kolektoriuje pasukite dangtelį ant rankinio funkcijos vožtuvo prieš laikrodžio rodyklę. Vairavimas 85 Atidarykite disko dangtį priešingoje pusėje, nei antžeminis valdymas. 86 Susiraskite vairuojamąjį vožtuvą ant funkcijos kolektoriaus. Paspauskite ir laikykite juodą mygtuką ant vožtuvo galo. 87 Įkiškite rankinio valdymo siurblio rankeną į siurblį ir pumpuokite traukdami aukštyn ir nuspausdami žemyn. Rezultatas: ratai pasisuks į dešinę. 88 Susiraskite vožtuvą ant funkcijos kolektoriaus, naudojamą rankiniu būdu valdomoms funkcijoms. 89 Pasukite dangtelį ant vožtuvo prieš laikrodžio rodyklę. 90 Susiraskite vairuojamąjį vožtuvą ant funkcijos kolektoriaus. Paspauskite ir laikykite juodą mygtuką ant vožtuvo galo. 91 Įkiškite rankinio valdymo siurblio rankeną į siurblį ir pumpuokite traukdami aukštyn ir nuspausdami žemyn. Rezultatas: ratai pasisuks į kairę. 92 Rankinio valdymo siurblio rankena laikoma po važiuoklės gaubtais, prieš akumuliatorius. 28 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

31 Patikros Darbo vietos patikra Vengtinos tokios pavojingos situacijos: angos arba kiaurymės kalneliai, grindų pažeidimai ar nuolaužos Eksploatuokite tik tada, kai: Susipažinsite su saugaus įrenginio naudojimo principais, pateikiamais šiame operatoriaus vadove. 1 Venkite pavojingų situacijų. 2 Kaskart atlikite patikrinimo prieš naudojimą procedūras. 3 Prieš naudodami kas kartą atlikite funkcijų patikrinimą. 4 Patikrinkite darbo vietą. Prieš pradėdami skaityti kitą skyrių susipažinkite su darbo vietos patikrinimo procedūromis. 5 Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį. pasvirę paviršiai nestabilūs arba slidūs paviršiai aukštai esančios kliūtys ir aukštos įtampos laidai pavojingos vietos netinkamos paviršių atramos, negalinčios atlaikyti visos įrenginio apkrovos prastos vėjo ir oro sąlygos pašalinių darbuotojų buvimas kitos galimos nesaugios aplinkybės Pagrindai Patikrinęs darbo vietą, operatorius gali nustatyti, ar darbo vieta tinkama įrenginį saugiai naudoti. Patikrinimą operatorius turi atlikti prieš atveždamas įrenginį į darbo vietą. Operatorius atsako už tai, kad būtų susipažinta su darbo vietos pavojais ir jų vengiama važiuojant, dirbant su įrenginiu ir jį statant. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 29

32 Patikros Lipdukų patikra Naudodamiesi kitame puslapyje pateikiama iliustracija patikrinkite, ar visi lipdukai yra įskaitomi ir savo vietoje. Dalies Lipduko aprašymas Kiekis Nr Rodyklė mėlyna Rodyklė geltona Trikampis mėlynas Trikampis geltonas Žyma diržų tvirtinimas Žyma įkroviklio maitinimas, 230 V Žyma transportavimo tvirtiklis Žyma kėlimo ąsa Žyma sutraiškymo pavojus Įspėjimas prieiga prie skyriaus Žyma akumuliatoriaus sauga 1 Dalies Lipduko aprašymas Kiekis Nr. T Cosmetic Genie 1 T Cosmetic Genie GR-26J 2 T Cosmetic Genie GR-20J 2 T Žyma didž. dangt., vėjo, rankinė jėga 1 T Žyma ratų apkrova 4 T Žyma nukritimo pavojus 1 T Žyma posvyrio įspėjamasis signalas 1 T Žyma avarinio nuleidimo kolektorius 1 T Žyma stabdžių atleidimo sauga 1 ir naudojimas T Žyma apvirtimas, akumuliatoriai Žyma skaitykite vadovą Žyma susidūrimo pavojus Žyma apatinis vidurinis atitvaras Žyma saugos atrama Žyma elektros smūgio pavojus, 1 kintamosios srovės maitinimo šaltinis Žyma elektros smūgio pavojus 3 T Platformos valdymo skydelis 1 T Antžeminio valdymo skydelis 1 T Žyma platformos maitinimas, 230 V 2 30 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

33 Patikros T T T T T T T T T T arba T Užtušavimas rodo, kad lipdukas yra paslėptas ir nematomas, t. y. po gaubtais T T T T T arba T T T Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 31

34 Naudojimo instrukcijos Pagrindai Eksploatuokite tik tada, kai: Susipažinsite su saugaus įrenginio naudojimo principais, pateikiamais šiame operatoriaus vadove. 1 Venkite pavojingų situacijų. 2 Kaskart atlikite patikrinimo prieš naudojimą procedūras. 3 Prieš naudodami kas kartą atlikite funkcijų patikrinimą. 4 Patikrinkite darbo vietą. 5 Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį. Naudojimo instrukcijų dalyje pateikiamos kiekvienos įrenginio operacijos instrukcijos. Už operatoriaus saugos ir atsakomybės vadove esančių saugos taisyklių laikymąsi atsako operatorius. Kelti galima tik darbuotojus su įrankiais ir medžiagomis į darbo vietą kelti ką nors kita yra nesaugu ir pavojinga. Naudoti įrenginį gali tik parengti ir turintys leidimą darbuotojai. Jei vienos darbo pamainos metu įrenginiu naudosis daugiau operatorių, jie visi turi būti kvalifikuoti ir laikytis saugos taisyklių ir instrukcijų reikalavimų. Taigi kiekvienas naujas operatorius, prieš eksploatuodamas įrenginį, turi atlikti patikrinimą prieš naudojimą, funkcinius bandymus ir patikrinti darbo vietą. 32 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

35 Naudojimo instrukcijos Avarinis sustabdymas Paspauskite bet kurį raudoną avarinio sustabdymo mygtuką į išjungimo padėtį, kad išjungtumėte visas įrenginio funkcijas. Sureguliuokite visas funkcijas, kurios veikia, kai nuspaustas raudonas avarinio sustabdymo mygtukas. Pasirinkus ir naudojant antžeminius valdiklius, raudono platformos avarinio sustabdymo mygtuko bus nepaisoma. Avarinis nuleidimas Stiebo nuleidimas 1 Atidarykite disko dangtį priešingoje pusėje, nei antžeminis valdymas. 2 Susiraskite stiebo funkcijos vožtuvą ant funkcijos kolektoriaus. 3 Norėdami atidaryti vožtuvą pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę. 4 Atidarykite disko dangtį antžeminio valdymo pusėje. 5 Susiraskite avarinio nuleidimo mygtuką. 6 Paspauskite ir laikykite avarinio nuleidimo mygtuką. 7 Pasukite dangtelį ant vožtuvo pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte vožtuvą. Kaip pasukti diską 1 Atidarykite disko dangtį priešingoje pusėje, nei antžeminis valdymas. 2 Susiraskite vožtuvą kolektoriaus, naudojamo rankiniu būdu valdomoms funkcijoms, pusėje. 3 Pasukite dangtelį ant vožtuvo. Norėdami pasukti diską į dešinę, pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę. Norėdami pasukti diską į kairę, pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę. 4 Įkiškite rankinio valdymo siurblio rankeną į siurblį. 5 Susiraskite disko sukimosi vožtuvą ant kolektoriaus. Paspauskite ir laikykite juodą mygtuką ant vožtuvo galo. 6 Laikydami juodą mygtuką pumpuokite traukdami aukštyn ir nuspausdami žemyn. 7 Norėdami atlikti vožtuvo atstatą, pasukite vožtuvą ant kolektoriaus iki galo prieš laikrodžio rodyklę. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 33

36 Naudojimo instrukcijos Pasukamosios strėles nuleidimas 1 Nuleiskite stiebą naudodami avarinio nuleidimo procedūrą, taikomą stiebo nuleidimui. 2 Suraskite vožtuvą ant pasukamojo krano. 3 Pasukite dangtelį ant pasukamojo krano vožtuvo prieš laikrodžio rodyklę, kad atidarytumėte vožtuvą. 4 Atidarykite disko dangtį priešingoje pusėje, nei antžeminis valdymas. 5 Susiraskite vožtuvą kolektoriaus, naudojamo rankiniu būdu valdomoms funkcijoms, pusėje. 6 Lėtai pasukite dangtelį ant vožtuvo pagal laikrodžio rodyklę. Rezultatas: pasukamasis kranas nusileis, kai vožtuvas bus pasuktas iki judėjimo diapazono centro. 7 Kai pasukamasis kranas nuleistas, pasukite dangtelį ant pasukamojo krano vožtuvo pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte vožtuvą. 8 Norėdami uždaryti vožtuvą, ant kolektoriaus, naudojamo rankiniu būdu valdomoms funkcijoms, pasukite vožtuvo dangtelį prieš laikrodžio rodyklę. Vairavimas 1 Atidarykite disko dangtį priešingoje pusėje, nei antžeminis valdymas. 2 Susiraskite vairuojamąjį vožtuvą ant funkcijos kolektoriaus. Paspauskite ir laikykite juodą mygtuką ant vožtuvo galo. 3 Įkiškite rankinio valdymo siurblio rankeną į siurblį ir pumpuokite traukdami aukštyn ir nuspausdami žemyn. Rezultatas: ratai pasisuks į dešinę. 4 Susiraskite vožtuvą ant funkcijos kolektoriaus, naudojamą rankiniu būdu valdomoms funkcijoms. 5 Pasukite dangtelį ant vožtuvo prieš laikrodžio rodyklę. 6 Susiraskite vairuojamąjį vožtuvą ant funkcijos kolektoriaus. Paspauskite ir laikykite juodą mygtuką ant vožtuvo galo. 7 Įkiškite rankinio valdymo siurblio rankeną į siurblį ir pumpuokite traukdami aukštyn ir nuspausdami žemyn. Rezultatas: ratai pasisuks į kairę. 8 Rankinio valdymo siurblio rankena laikoma po važiuoklės gaubtais, prieš akumuliatorius. Naudojimas esant ant žemės 1 Perjunkite raktinį jungiklį į antžeminio valdymo padėtį. 2 Patraukite raudoną avarinio sustabdymo mygtuką į įjungimo padėtį. Platformos pastatymas 1 Paspauskite ir laikykite atitinkamą funkcijos mygtuką. 2 Paspauskite ir laikykite atitinkamą funkcijos mygtuką. Važiavimo ir vairavimo funkcijos naudojant antžeminius valdiklius yra negalimos. 34 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

37 Naudojimo instrukcijos Eksploatavimas nuo platformos 1 Perjunkite raktinį jungiklį į platformos valdymo padėtį. 2 Patraukite raudoną antžeminį avarinio sustabdymo mygtuką į įjungimo padėtį. Pasukite, kad raudonas platformos avarinio sustabdymo mygtukas būtų atleistas į įjungimo padėtį. Platformos pastatymas 1 Paspauskite funkcijos pasirinkimo mygtuką. Indikatorius šalia pasirinktos funkcijos bus įjungtas. Jei pasirinkus funkciją valdymo rankena nepajudinama 5 sekundes, funkcija neveiks. Pasirinkite funkciją iš naujo. 2 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 3 Pastumkite valdymo svirtį valdymo skydo žymėjimais nurodyta kryptimi. Vairavimas 1 Paspauskite važiavimo funkcijos pasirinkimo mygtuką. Indikatorius šalia važiavimo funkcijos bus įjungtas. Jei pasirinkus funkciją valdymo rankena nepajudinama 5 sekundes, funkcija neveiks. Pasirinkite funkciją iš naujo. Važiavimas 1 Paspauskite važiavimo funkcijos pasirinkimo mygtuką. Indikatorius šalia važiavimo funkcijos bus įjungtas. Jei pasirinkus funkciją valdymo rankena nepajudinama 5 sekundes, funkcija neveiks. Pasirinkite funkciją iš naujo. 2 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 3 Padidinkite greitį: lėtai stumkite pavaros valdymo svirtį iš centrinės padėties. Sumažinkite greitį: lėtai stumkite pavaros valdymo svirtį centrinės padėties link. Sustokite: grąžinkite važiavimo valdymo svirtį į centrinę padėtį arba atleiskite funkcijų aktyvinimo jungiklį. Norėdami nustatyti, kuria kryptimi įrenginys judės, vadovaukitės spalvotomis rodyklėmis, esančiomis ant platformos valdymo skydelio ir ant pavaros važiuoklės. Pakėlus stiebą arba pasukamąjį kraną įrenginio judėjimo greitis ribojamas. 2 Paspauskite ir laikykite funkcijų aktyvinimo jungiklį, esantį ant valdymo svirties. 3 Paspauskite svirties jungiklį, esantį ant valdymo rankenos viršaus. Norėdami nustatyti, kuria kryptimi suksis ratai, vadovaukitės spalvotais trikampiais, esančiais ant platformos valdymo skydelio ir ant pavaros važiuoklės. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 35

38 Naudojimo instrukcijos Važiavimo įjungimas Įsijungęs indikatorius rodo, kad strėlė pajudėjo už kurio nors nevairuojamojo rato ir važiavimo funkcija buvo pertraukta. Norėdami pasirinkti važiavimo funkciją, paspauskite ir laikykite važiavimo įjungimo mygtuką ir paspauskite važiavimo pasirinkimo funkciją. Turi įsijungti žalias indikatorius. Norėdami važiuoti paspauskite ir laikykite važiavimo įjungimo mygtuką, po to lėtai stumkite važiavimo valdymo svirtį iš centrinės padėties. Atsižvelkite į tai, kad pajudinus važiavimo ir vairavimo valdiklius įrenginys gali pajudėti priešinga kryptimi. Norėdami nustatyti, kuria kryptimi įrenginys judės, visada vadovaukitės spalvotomis rodyklėmis, esančiomis ant platformos valdymo skydelio ir ant pavaros važiuoklės. 36 GR-20J GR-26J Dalies Nr. T110457LT

39 Naudojimo instrukcijos Važiavimas šlaitu Nustatykite įrenginio šlaito ir šoninio šlaito rodiklį bei šlaito nuolydį. Didžiausias šlaito statumas: 25 % (14 ) Didžiausias šoninio šlaito statumas: 15 % (9 ) Pastaba: šlaito statumo rodiklis priklauso nuo grunto ir sukibimo parametrų. Įsitikinkite, ar platforma yra nuleista ir yra tarp nevairuojamųjų ratų. Šlaito statumo nustatymas Šlaito statumą matuokite posvyrio matuokliu ARBA naudokite toliau aprašomą procedūrą. Jums reikės: gulsčiuko bent 1 m ilgio tiesaus medinio tašo matavimo juostos Paguldykite ant šlaito medinį tašą. Šlaito apačioje ant tašo viršaus paguldykite gulsčiuką ir kelkite medinio tašo galą, kol tašas taps horizontalus. Laikydami horizontaliai medžio tašą išmatuokite atstumą tarp apatinės tašo dalies ir žemės paviršiaus. Išmatuotą atstumą (kelias) padalykite iš medinio tašo ilgio (pakilimas) ir padauginkite iš 100. Pavyzdys: kelias pakilimas Medinis tašas = 3,6 m Kelias = 3,6 m Pakilimas = 0,3 m 0,3 m 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3 % nuolydis Jei šlaitas statesnis nei leidžiama, įrenginys nuo šlaito turi būti nuleistas arba ant jo užvilktas naudojant gervę arba kitą transporto priemonę. Žr. skyrių Transportavimas ir kėlimas. Dalies Nr. T110457LT GR-20J GR-26J 37

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Naujasis Hyundai i20 Active Cross VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/ T-GDI ISG Styl

Naujasis Hyundai i20 Active Cross VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/ T-GDI ISG Styl VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/100 14 990 1.0 T-GDI ISG Style 6MT 89/120 16 990 1.0 T-GDI ISG Comfort 7DCT AT 74/100 16 490 1.0 T-GDI ISG Style 7DCT

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Suzuki Vitara 140 BOOSTERJET 4WD GLX 6MT Kilimėliai, registracija, tech. apžiūra, KET paketas. Techniniai duomenys Darbinis tūris 1373 cm³ Galia 103 k

Suzuki Vitara 140 BOOSTERJET 4WD GLX 6MT Kilimėliai, registracija, tech. apžiūra, KET paketas. Techniniai duomenys Darbinis tūris 1373 cm³ Galia 103 k uzuki Vitara 140 BOOTERJET 4WD GLX 6MT Kilimėliai, registracija, tech. apžiūra, KET paketas. Techniniai duomenys Darbinis tūris 1373 cm³ Galia 103 kw Cilindrų / vožtuvų skaičius 4 / 16 Ilgis / Plotis /

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 9 338 OPEN LDG-OPEN100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 10 539 OPEN LDG-OPEN100G7EC

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 mech

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 mech ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina 2019.08.05 KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 11 498 OPEN LDG-OPEN100G7ED Minivenas 7-sėdynė TCe 100 12 006 LAUREATE

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-186 DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui Europos transporto saugos taryba (ETSC) yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, sukurta 1993 m. reaguojant į tai, kad žūvančiųjų Europos keliuose

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2 Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD Titanium Dyzelinis 178 51.850 5.390 46.460 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaičius Vardinė talpa C N = C 10 ; C 20 : 10 val.; 20 val.

Detaliau

LoganMCV_2019_04_LT.indd

LoganMCV_2019_04_LT.indd ir Logan MCV Stepway Pažangios technologijos palengvina gyvenimą Viskas, kas yra DACIA LOGAN MCV STEPWAY viduje, prisideda prie automobilio efektyvumo ir paprastumo. Multimedijos sistema MEDIA NAV EVOLUTION

Detaliau

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie charakteristikas 1. Nominalus galingumas C 5 : žr. tipo

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams.

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Mes prisiimame sau atsakomybę (naujame lygmenyje) pristatydami Jums SOLID. Tiksliai veikiantis. Stabilus. Dailios formos. Tai yra mūsų SOLID. Ši strėlė tai

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 7 509 AMBIANCE SA2-AM75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 8 430 AMBIANCE SA2-AM90GIEC

Detaliau

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina SA2-SL90GEC Hečbekas TCe 90 mechaninė 11 136 SA2-SL90GIEC Hečbekas TCe 90 LPG mechaninė 12 025 SA2-SL95DED Hečbekas dci Blue

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Savaeigio strėlinio krano operatorius modulinė profesinio mokymo programa, III lygis Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis Vilnius, 2018

Savaeigio strėlinio krano operatorius modulinė profesinio mokymo programa, III lygis Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis Vilnius, 2018 Savaeigio strėlinio krano operatorius modulinė profesinio mokymo programa, III lygis Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis Vilnius, 2018 Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija Šios naudojimosi instrukcijos struktūra (paaiškinimai) Normalus atkreipia Jūsų dėmesį į svarbią Jūsų automobilio eksploatacijos informaciją. Siekiant

Detaliau

TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX TOYOTA HILUX TOYOTA HILUX MY20 Kainoraštis galioja nuo 2019 m. balandžio 1 d. Degalai, Variklis Modelis Kėbulo tipas Transmisija Komplektacija Kaina 1, Eur Mėnesio įmoka 2, Eur Toyota Safety Sence Dyzelinas

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura KRITIMO IŠ AUKŠČIO APSAUGOS PRIEMONIŲ PARINKIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS METODINĖS REKOMENDACIJOS Darbai aukštyje yra viena iš pavojingiausių veiklos sričių, kurioje nelaimingų atsitikimų pasekmės yra

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Dacia LOGAN ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė AMBIANCE LO2

Dacia LOGAN ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė AMBIANCE LO2 ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė 7 337 AMBIANCE LO2-AM75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė 8 258 AMBIANCE LO2-AM90GIEC Sedanas

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6 JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 69190 Walldorf, Germany (toliau John Deere ). Sąlygos:

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

FORD MONDEO Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas Kėbulo tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kain

FORD MONDEO Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas Kėbulo tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kain Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas Kėbulo tipas CO 2 (g/km) su Nuolaida Specialioji kaina, EUR su 1,5 l EcoBoost 165 AG M6 Trend Benzininis 5 durų 175 24 248 5 758 18 490 1,5 l EcoBoost 165

Detaliau

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m.

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. 32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t. 31991L0663 1991 12 31 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. gruodžio 10 d. derinanti su technikos pažanga Tarybos

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

TOYOTA COROLLA Toyota Corolla tai sėkmingiausiai parduodamas automobilis pasaulyje. Vienuolikta Corolla karta pasižymi šiuolaikišku Toyota dizainu, pa

TOYOTA COROLLA Toyota Corolla tai sėkmingiausiai parduodamas automobilis pasaulyje. Vienuolikta Corolla karta pasižymi šiuolaikišku Toyota dizainu, pa Toyota Corolla tai sėkmingiausiai parduodamas automobilis pasaulyje. Vienuolikta Corolla karta pasižymi šiuolaikišku Toyota dizainu, patobulinta važiavimo dinamika, nepralenkiama kuro sąnaudų ekonomija

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Dacia LOGAN MCV ĮRANGA IR KAINOS LOGAN MCV kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LM2-AC75GED Universalas Sce 75 5 mechaninė 8 69

Dacia LOGAN MCV ĮRANGA IR KAINOS LOGAN MCV kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LM2-AC75GED Universalas Sce 75 5 mechaninė 8 69 ĮRANGA IR KAINOS LOGAN MCV kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LM2-AC75GED Universalas Sce 75 5 mechaninė 8 697 AMBIANCE LM2-AM75GED Universalas Sce 75 5 mechaninė 9 446 LAUREATE

Detaliau

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastys

Detaliau

BOOK

BOOK 1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS GRANDININIS PJŪKLAS ĮSPĖJIMAS Šis grandininis pjūklas skirtas kvalifikuoto personalo atliekamiems medžių genėjimo darbams. Norėdami

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper S ALL4 Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazi

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper S ALL4 Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazi Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-244993 MINI Cooper S ALL4 Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 35 870,45 Papildomų priedų kaina 7

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

Dacia LOGAN MCV ĮRANGA IR KAINOS LOGAN MCV kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LM2-AC75GEC Universalas Sce 75 E6C mechaninė 8

Dacia LOGAN MCV ĮRANGA IR KAINOS LOGAN MCV kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LM2-AC75GEC Universalas Sce 75 E6C mechaninė 8 ĮRANGA IR KAINOS LOGAN MCV kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LM2-AC75GEC Universalas Sce 75 E6C mechaninė 8 455 AMBIANCE LM2-AM75GEC Universalas Sce 75 E6C mechaninė 9 205 AMBIANCE

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau