BDP5180. Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite reikalingà pagalbà

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "BDP5180. Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite reikalingà pagalbà"

Transkriptas

1 Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite reikalingà pagalbà BDP5180 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: Naudojimosi instrukcijø knygelë

2 LAZERIS ATSARGIAI: KITOKS, NEI NURODYTA ÐIOSE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOSE, VALDYMO, REGULIAVIMO ARBA VEIKSMØ ATLIKIMAS GALI SUKELTI PAVOJINGÀ SPINDULIAVIMÀ. ATSARGIAI: MATOMAS IR NEMATOMAS LAZERIO SPINDULIAVIMAS, KAI DISKØ SKYRELIS YRA ATIDARYTAS. NEÞIÛRËKITE TIESIAI Á SPINDULÁ. VIETA: VIDUJE, ÐALIA DISKO GROJIMO MECHANIZMO. Ðis grotuvas atitinka EEE direktyvà Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisës saugomos.

3 PASTABOS PREKINIAI ÞENKLAI 'Blu-ray', 'Blu-ray Disc', 'Blu-ray Disc' logotipas, bei 'Blu-ray 3D' ir 'Blu-ray 3D' logotipas yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai þenklai. HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai þenklai. APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ðis DivX Certified sertifikuotas árenginys turi bûti registruotas tam, kad bûtø galima groti DivX Videoon-demand (VOD) turiná. Norëdami gauti registracijos kodà, suraskite DivX VOD skiltá savo árenginio nustatymø meniu. Apsilankykite vod.divx.com turëdami ðá kodà, norëdami pabaigti registracijà ir suþinoti daugiau apie DivX VOD. DivX, DivX Certified, DivX Plus HD ir kiti susijæ logotipai yra registruoti DivX, Inc. prekiniai þenklai ir yra naudojami pagal licencijà. DLNA, DLNA Logotipas ir DLNA CERTIFIED yra Digital Living Network Alliance prekiniai þenklai, paslaugø suteikimo þenklai arba paþymimieji þenklai. 'BD LIVE' ir 'BONUSVIEW' yra Blu-ray Disc asociacijos prekiniai þenklai. Pagaminta pagal licencijà ið Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' bei dvigubos-d simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai þenklai. 'DVD Video' yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis þenklas. Pagaminta pagal ðias JAV Patentø licencijas: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 bei kitus JAV ir pasaulyje iðduotus bei galiojanèius patentus. 'DTS' bei 'Simbolis' yra registruoti prekiniai þenklai, ir DTS- HD, ir DTS-HD Master Audio Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai þenklai. Produktuose yra programinë áranga. DTS, Inc. Visos Teisës Saugomos. Java ir visi kiti Java prekiniai þenklai ir logotipai yra JAV ir/arba kitose ðalyse registruoti Sun Microsystems, Inc. prekiniai þenklai. Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai þenklai arba registruoti prekiniai þenklai JAV ir/arba kitose ðalyse. APIE DIVX VIDEO: DivX yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX Certified sertifikuotas árenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite norëdami suþinoti daugiau ir pasinaudoti programine áranga, kuri padës pakeisti savo failø formatà á DivX video formatà. 3

4 TURINYS... ÞODYNËLIS 1 Svarbi informacija...5 Saugumas ir svarbios pastabos Jûsø Blu-ray diskø grotuvas...7 Funkcijø apþvalga...7 Tinkami formatai...7 Produkto apþvalga Prijungimas...10 Video/audio laidø prijungimas...10 Garso nukreipimas á kitus árenginius...12 USB árenginio prijungimas...12 Tinklo prijungimas...13 Maitinimo prijungimas Pradþia...14 Nuotolinio valdymo pulto paruoðimas Nustatymø reguliavimas...26 Video nustatymai...26 Audio nustatymai...27 Tinklo nustatymai...28 EasyLink nustatymai...29 Pirminiai nustatymai...29 Tolimesni nustatymai Papildoma informacija...32 Programinës árangos atnaujinimas...32 Prieþiûra...32 Techniniai duomenys Problemø sprendimas Þodynëlis...36 L LAN Local Area Network (Vietinis tinklas). Grupë sujungtø árenginiø ámonëje, mokykloje ar namuose. Nurodo tam tikro tinklo ribas. Local storage Ði laikmena yra naudojama papildomo turinio iðsaugojimui ið BD-Live funkcijà palaikanèiø BDvideo diskø. M MP3 Failo formatas su garsiniø duomenø suspaudimo sistema. 'MP3' yra 'Motion Picture Experts Group 1' (arba MPEG-1) Audio Layer 3 sutrumpinimas. Naudojant MP3 formatà, viename CD-R arba CD- RW diske galima sutalpinti maþdaug 10 kartø daugiau duomenø nei áprastame audio CD diske. W WMA Windows Media Audio. Microsoft Korporacijos iðrasta garso duomenø 'suspaudimo' technologija. WMA duomenys gali bûti koduojami naudojantis Windows Media Player 9 Versija arba Windows Media Player, skirta Windows XP operacinei sistemai. Failus atpaþinsite pagal plëtiná '.wma'. Televizoriaus ávesties radimas...14 Pagrindinio meniu naudojimas...14 Meniu narðymas...14 Meniu kalbos pasirinkimas...15 Tinklo nustatymas...15 Philips EasyLink naudojimas Grojimas...17 P PBC Playback Control grojimo kontrolë. Tai judëjimo po Video CD/ Super VCD ekrano meniu sistema. Jûs galite mëgautis interaktyviu grojimu ir paieðka. PCM Pulse Code Modulation. Tai skaitmeninë garso kodavimo sistema. Disko grojimas...17 Grojimas ið USB Árenginio...17 Video grojimas...18 Nuotraukø perþiûra...21 Muzikos grojimas...22 Kompiuterio narðymas...23 Net TV narðymas...23 R Regiono kodas Sistema leidþia groti tik tuos diskus, kurie turi nustatytà regionà. Ðis prietaisas gros tik tuos diskus, kuriø regioniniai kodai atitinka sistemos kodus. Prietaiso regioniná kodà galite rasti ant produkto etiketës. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su VISAIS regionais). 4 37

5 9. ÞODYNËLIS SVARBI INFORMACIJA A Aspect ratio (Ploèio ir aukðèio santykis) Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo iðmatavimø. Horizontalaus ir vertikalaus iðmatavimø santykis áprastame Televizoriuje yra 4:3, o aukðtos raiðkos plaèiaekraniame Televizoriuje 16:9. 'Letter box' formatas leidþia mëgautis platesniu vaizdu áprastame 4:3 ekrane. AVCHD AVCHD yra formatas (standartinis), kuris yra skirtas aukðtos raiðkos video kameroms, kurios gali bûti naudojamos aukðtos rezoliucijos HD vaizdø áraðymui ir grojimui. B Blu-ray Disc (BD) Blu-ray Diskas yra naujos kartos video diskas, kuriame galima sutalpinti penkis kartus daugiau duomenø nei áprastame DVD diske. Didelë talpa leidþia teikti papildomus privalumus, tokius kaip aukðtos raiðkos video, daugiakanalá garsà, interaktyvius meniu ir t.t. BONUSVIEW BonusView, dar þinoma kaip 'Profile 1'. Neskaitant áprastø grojimo ir interaktyviø funkcijø, BonusView grotuvai, kurie buvo pristatyti po 2007 m. spalio 31 d., leidþia vartotojui mëgautis 'Picture-in-Picture' (PIP) ir antrinëmis audio funkcijomis (naudinga þaidþiant þaidimus, kurie naudoja papildomà garsà, kol rodomas filmas) BonusView funkcijà palaikanèiuose diskuose. D Digital Audio (skaitmeninis garsas) Digital Audio yra garso signalas, konvertuotas á skaitines reikðmes. Ðis garsas gali bûti perduodamas per daugybæ kanalø. Analoginis garso signalas gali bûti perduodamas tik per du kanalus. DivX Video-On-Demand Ðis DivX Certified Sertifikuotas árenginys turi bûti registruotas tam, kad bûtø galima groti DivX Videoon-Demand (VOD) turiná. Norëdami gauti registracijos kodà, suraskite DivX VOD skiltá savo árenginio nustatymø meniu. Turëdami ðá kodà eikite á svetainæ vod.divx.com, norëdami pabaigti registracijà ir suþinoti daugiau apie DivX VOD. Dolby Digital Erdvinio garso sistema iðvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki ðeðiø skaitmeninio garso kanalø (priekinis kairys ir deðinys, erdvinio garso kairys ir deðinys, centrinis bei þemø daþniø). DTS Digital Theatre Systems (Skaitmeniniø Teatrø Sistemos). Tai erdvinio garso sistema, suteikianti 5.1 kanalø diskretø garsà klientø elektronikos produktuose ir programinës árangos turinyje. Ji nëra sukurta Dolby Digital. H HDCP High-bandwidth Digital Content Protection. Tai specifikacija, leidþianti saugiai perduoti skaitmeninius duomenis tarp skirtingø árenginiø (siekiant apsaugoti nuo neteisëto autoriniø teisiø paþeidimo). HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI) yra spartaus greièio skaitmeninë vartotojo sàsaja, galinti perduoti nesuspaustus aukðtos raiðkos video ir skaitmeninius daugiakanalius audio signalus. Jo pagalba iðgaunama puiki vaizdo ir garso kokybë, visiðkai be trukdþiø. HDMI yra pilnai suderinama su DVI. Kaip reikalaujama pagal HDMI standartà, bandant prijungti HDMI arba DVI produktus neturinèius HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus matomas joks vaizdas bei nebus girdimas joks garsas. J JPEG Labai daþnas skaitmeniniø nuotraukø / paveikslëliø formatas. Nuotraukø 'suspaudimo' sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslëlius galima stipriai 'suspausti', o kokybë sumaþëja nedaug. Failus atpaþinsite pagal plëtinius JPG arba JPEG. Saugumas ir svarbios pastabos Áspëjimas Gaisro arba elektros ðoko tikimybë Perkaitimo rizika! Niekada nedëkite produkto uþdaroje vietoje. Visada palikite bent 10 cm laisvos vietos aplink produktà, kad jis galëtø ventiliuotis. Ásitikinkite, kad árenginio ventiliacijos angø neuþdengtø uþuolaidos ar kiti daiktai. Niekada nepalikite produkto, nuotolinio valdymo pulto ar baterijø atviruose saulës spinduliuose, ðalia atviros ugnies ar ðilumos ðaltiniø. Naudokite produktà tik viduje. Saugokite produktà nuo vandens, drëgmës, skysèio pilnø objektø. Nedëkite produkto ant kitø elektros árenginiø. Laikykitës atokiau nuo produkto þaibavimo metu. Jeigu pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip atjungimo árenginys, tuomet jis turi bûti pastoviai veikiantis. Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai árenginys atviras. Venkite lazerio spindulio. Sveikatos áspëjimas þiûrint 3D vaizdà Jeigu jûsø arba jûsø ðeimos istorijoje pasitaikë epilepsijos atvejø arba priepuoliø, sukeltø ðviesos, tuomet prieð þiûrëdami á greitai besikeièianèius vaizdus, ðviesos ðaltinius ar 3D vaizdus, turëtumëte pasitarti su medikais. Norint iðvengti sutrikimø, tokiø kaip galvos svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos praradimas, mes rekomenduojame neþiûrëti 3D vaizdø ilgà laiko tarpà. Jeigu pajuntate sutrikimà, kuo skubiau nutraukite 3D þiûrëjimà ir artimiausiu metu jokiu bûdu neuþsiimkite pavojinga veikla (pavyzdþiui automobilio vairavimu), kol simptomai nepranyks. Jeigu simptomai nedings, neþiûrëkite 3D vaizdø, nepasikonsultavæ su medikais. Tëvai turëtø priþiûrëti savo vaikus, kuomet jie þiûri 3D vaizdus, kad uþtikrintø, jog vaikai nejauèia aukðèiau iðvardintø sutrikimø. 3D vaizdø þiûrëjimas yra nerekomenduojamas vaikams iki 6 metø, nes jø regëjimas dar nëra pilnai susiformavæs. 1 KLASË LAZERINIS PRODUKTAS Ðis produktas atitinka Europos Sàjungos radijo trukdþiø reikalavimus. Seno produkto ir baterijø iðmetimas Jûsø produktas pagamintas ið aukðtos kokybës medþiagø ir komponentø, kurie gali bûti perdirbami ir naudojami dar kartà. Kai prie produkto randate ðá nubraukto ðiukðliø konteinerio þenklà, tai reiðkia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvà 2002/96/EC. Pasidomëkite vietinëmis elektros ir elektronikos produktø atsikratymo/iðmetimo taisyklëmis. Laikykitës vietiniø taisykliø ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namø apyvokos ðiukðlëmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padës sumaþinti neigiamas pasekmes gamtai ir þmoniø sveikatai. 36 5

6 ... SVARBI INFORMACIJA Jûsø árenginyje yra baterijos, apraðytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali bûti iðmetamos kartu su áprastinëmis namø apyvokos atliekomis. Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø atsikratymo taisyklëmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtà ir þmoniø sveikatà. dël Autoriniø teisiø Bûkite atsakingi Gerbkite autorines teises. Ðiame árenginyje yra technologija, apsauganti árenginá nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentø ir kitø intelektiniø Rovi Korporacijos teisiø. Reversinë inþinerija ir iðardymas yra draudþiami. 'Atvirojo kodo' programinë áranga Philips Electronics Hong Kong Ltd. pagal pareikalavimà gali pateikti pilnà programinës árangos paketo, saugomo autoriniø teisiø, kodo kopijà. Ðis pasiûlymas taikomas tris metus nuo ðio produkto ásigijimo visiems, kurie gavo ðià informacijà. Norëdami gauti ðaltinio kodà, susisiekite su Jeigu nenorite naudotis savo el. paðto adresu arba, jeigu negavote patvirtinimo el. paðtu per vienà savaitæ nuo uþklausos, praðome paraðyti á 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhovenas, Nyderlandai'. Jeigu jûs negavote patvirtinimo, skirto jûsø laiðkui, praðome paraðyti el. laiðkà aukðèiau nurodytu adresu.... PROBLEMØ SPRENDIMAS Grojimas Diskas negroja Nenuskaitomi arba negrojami duomenø failai (JPEG, MP3, WMA). Nerodomi DivX video failai. Nenuskaitomi USB 'flash' laikmenoje esantys duomenys. Televizoriuje rodomas uþraðas 'No entry' arba 'x'. Neveikia EasyLink funkcija. Ásitikinkite, kad diskas yra tinkamai ádëtas. Ásitikinkite, kad ðis grotuvas palaiko disko formatà. Þiûrëkite 'Jûsø Blu-ray diskø grotuvas' > 'Tinkami formatai'. Ásitikinkite, kad ðis grotuvas palaiko DVD ar BD disko regiono kodà. Ásitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai yra baigti áraðinëti ('finalizuoti'). Nuvalykite diskà. Ásitikinkite, kad duomenø failai yra áraðyt UDF, ISO9660 arba JOLIET formatu. Ásitikinkite, kad DVD diske nebûtø daugiau nei 9,999 failø, o paprastame diske daugiau nei 999 failø. Ásitikinkite, kad JPEG failø plëtinys yra.jpg,.jpg,.jpeg arba.jpeg. Ásitikinkite, kad MP3/WMA failo plëtinys yra.mp3 arba.mp3 ir.wma arba.wma, kuris yra skirtas Windows Media Audio. Ásitikinkite, kad DivX failas yra pilnas. Ásitikinkite, kad DivX failo plëtinys yra tinkamas. Ásitikinkite, kad USB 'flash' laikmenos formatas yra suderinamas su ðiuo grotuvu. Maksimali USB árenginio talpa gali bûti 160 GB. Funkcija negalima. Ásitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLink Televizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra aktyvuota. Nepavyksta pasiekti BD-Live funkcijos. Tinklas Nerandamas bevielis ryðys arba jis yra su trukdþiais. Kompiuterio narðymas veikia lëtai. Patikrinkite tinklo jungtá arba ásitikinkite, kad tinklo jungtis yra teisingai nustatyta. Iðtrinkite vietinæ atmintá, vidinæ atmintá (jeigu yra) arba USB atmintá. Ásitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD Live funkcijà. Ásitikinkite, kad bevielis ryðys nëra trikdomas netoliese esanèiø mikrobangø krosneliø, telefonø ar kitø bevieliø árenginiø, kurie yra jûsø kaimynystëje. Ásitikinkite, kad 'ugnies sienø' (firewall) nustatymai jûsø tinkle leistø grotuvui prisijungti prie tinklo. Jeigu bevielë jungtis neveikia tinkamai, pabandykite laidinæ jungtá (þiûrëkite skiltá 'Pradþia' > 'Tinklo nustatymas'). Paskirstymo dëþutës ('ruterio') naudojimosi instrukcijose paieðkokite informacijos apie tinklo veikimo diapazonà, duomenø perdavimo greitá ir kitus faktorius, galinèius átakoti signalo kokybæ. Jums reikia greitaeigio Interneto. 6 35

7 8. PROBLEMØ SPRENDIMAS 2. JÛSØ BLU-RAY DISKØ GROTUVAS Áspëjimas Elektros iðkrovos tikimybë. Niekada nenuiminëkite árenginá dengianèiø daliø. Jokiomis aplinkybëmis jûs neturëtumëte patys bandyti pataisyti árenginio, nes taip paþeisite garantijos sutartá. Jeigu jums kils problemø, pirmiausia patikrinkite þemiau apraðytus punktus prieð neðdami árenginá taisyti. Jeigu, sekant ðiais patarimais, jums nepavyksta paðalinti problemos, uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà pagalbà Pagrindinis árenginys Árenginys nereaguoja á nuotolinio valdymo pultà. Ájunkite grotuvà á elektros lizdà. Nuotolinio valdymo pultà nutaikykite tiesiai á IR sensoriø, kurá rasite ðio grotuvo priekinëje panelëje. Teisingai ádëkite baterijas. Á nuotolinio valdymo pultà ádëkite naujas baterijas. Vaizdas Nëra vaizdo. Skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumëte teisingà video ávesties kanalà. Keiskite TV kanalus, kol pamatysite Philips fonà. Nëra vaizdo esant HDMI sujungimui Jeigu prijungtas árenginys nepalaiko HDMI, jûs negalësite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtá. Patikrinkite, ar HDMI laidas nëra paþeistas. Pakeiskite já nauju HDMI laidu. Nuotolinio valdymo pulte spauskite, tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norëdami atstatyti vaizdà. Televizoriuje nerodomas aukðtos raiðkos (highdefinition) vaizdas. Televizoriuje nematomi 3D efektai. Garsas Garsas negrojamas per Televizoriø Garsas negrojamas per audio árenginio (namø kino/ stiprintuvo/ imtuvo) garsiakalbius. Nëra garso esant HDMI sujungimui Nesigirdi antros audio iðvesties, naudojant Picture-in-Picture funkcijà. Ásitikinkite, kad diske yra aukðtos raiðkos vaizdo turinys. Ásitikinkite, kad Televizorius palaiko aukðtos raiðkos vaizdà. Grotuve iðjungtas 3D nustatymas. Ájunkite 3D iðvestá (þiûrëkite 'Nustatymø reguliavimas' > 'Video nustatymas' > [Blu-ray 3D video] ). Ásitikinkite, kad 'antraðtë' (title), kurià bandote rodyti, yra suderinama su Blu-ray 3D. Ásitikinkite, kad Televizorius palaiko 3D ir HDMI funkcijas bei kad jis yra perjungtas á 3D reþimà (remkitës Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis). Ásitikinkite, ar 3D akiniai yra aktyvuoti (remkitës Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis). Ásitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie Televizoriaus audio ávesties. Tinkamai sujunkite Televizoriaus audio ávestá ir video ávestá. Norëdami suþinoti daugiau, remkitës Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis. Ásitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie audio árenginio audio ávesties. Perjunkite audio árenginá á teisingà audio ávesties ðaltiná. Gali bûti, jog jûs negirdësite garso ið HDMI iðvesties, jeigu prijungtas árenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI. Naudokite analoginæ arba skaitmeninæ audio jungtá. Kai [HDMI Audio] arba [Digital Audio] meniu yra pasirinktas [Bitstream], interaktyvûs garsai, tokie kaip Picture-in-Picture funkcijos garsas, yra iðjungiami. Nesirinkite [Bitstream]. Sveikiname jus ásigijus ðá Philips árenginá! Norëdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos (tame tarpe ir norëdami atnaujinti programinæ árangà), uþregistruokite savo árenginá Jeigu susisieksite su Philips, jûs turësite pasakyti savo árenginio serijos ir modelio numerá. Ðià informacijà rasite grotuvo galinëje dalyje. Uþsiraðykite numerius èia: Modelio numeris: Serijos numeris: Funkcijø apþvalga NetTV Net TV su jûsø Televizoriaus, prijungto prie grotuvo, pagalba suteikia platø internetinës informacijos ir pramogø asortimentà. Su Net TV jûs galite mëgautis vienais geriausiø tinklapiø, kurie yra pritaikyti jûsø Televizoriui. 3D Blu-ray diskø grojimas Ðis grotuvas gali groti 3D Blu-ray diskus ir turi pilnas HD 3D vaizdavimo galimybes, kuriomis galite pasinaudoti savo namuose. Prijunkite savo grotuvà prie 3D Televizoriaus, naudodamiesi HDMI laidu, uþsidëkite 3D akinius, kuriuos gavote kartu su Televizoriumi, ir mëgaukitës 3D pasauliu. DLNA Paprasèiausiai prijunkite ðá grotuvà prie namø kompiuterinio tinklo, naudodamiesi LAN lizdu arba bevieliu Philips Wi-Fi USB adapteriu. Tai suteiks jums galimybæ þiûrëti video ir nuotraukas per TV, naudojantis ðiuo grotuvu. DivX Plus HD Ðis grotuvas yra DivX Plus HD Sertifikuotas produktas. Jis gali groti visus DivX video, áskaitant ir DivX Plus HD video failus (H.264 video su.mkv failø plëtiniu ir AAC audio) iki 1080p, bei aukðèiausios kokybës turiná. Aukðtos Raiðkos (HD) pramogos Þiûrëkite aukðtos raiðkos turinio diskus su HDTV (High Definition Television). Prijunkite per spartaus greièio HDMI laidà (3 arba 2 kategorija). Jûs galite mëgautis puikia iki 1080p vaizdo kokybe su kadrø daþniu iki 24 kadrø per sekundæ su 'progresyvaus skenavimo' (progressive scan) iðvestimi. BD-Live Prijunkite ðá grotuvà prie kino studijø interneto svetainiø, naudodamiesi LAN lizdu arba iðoriniu Wi- Fi, kad pasiektumëte naujausià ávairø turiná (pavyzdþiui, atnaujintas perþiûras ir iðskirtinius specialius priedus). Tinkami formatai Ðis grotuvas gali groti: BD-Video, BD-R/RE2.0, BD 3D DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dvigubas sluoksnis) Video CD/SVCD Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG failus DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media USB árenginius Regiono kodai Jûs galite groti diskus, turinèius ðiuos regiono kodus. Regiono kodas DVD Ðalys Blu-ray Europa, Jungtinë Karalystë 34 7

8 ... JÛSØ BLU-RAY DISKØ GROTUVAS... PAPILDOMA INFORMACIJA Produkto apþvalga Pagrindinis árenginys Nuotolinio valdymo pultas Kodavimo daþnis: MP3: 32 khz, 44.1 khz, 48 khz WMA: 44.1 khz, 48 khz Nuolatinis bitø daþnis: MP3: 112 kbps 320 kbps WMA: 48 kbps 192 kbps Lazerio Techniniai Duomenys Lazerio tipas: BD Lazerio Diodas: AlGaInN DVD Lazerio Diodas: AlGaInP CD Lazerio Diodas: AlGaInP Bangos ilgis: 2. Diskø skyrelis 3. IR sensorius 4. Ekrano panelë lizdas Ájungia grotuvà arba iðjungia já á budëjimo reþimà. Aptinka signalus ið nuotolinio valdymo pulto. Nuotoliná valdymo pultà visuomet nukreipkite tiesiai á ðá sensoriø. Atidaryti arba uþdaryti diskø skyrelá. Pradëti arba tæsti laikinai sustabdytà grojimà. Laikinai sustabdyti grojimà USB árenginio prijungimo lizdas. USB Suderinamumas: Greitaeigis USB (2.0) Palaikoma klasë: UMS (USB Mass Storage Class) Pagrindinis árenginys Maitinimo reitingas: AC V~, 50/60 Hz Energijos suvartojimas: 25 W Energijos suvartojimas budëjimo reþime: < 0.5 W Iðmatavimai (p xaxg):435x60x227(mm) Bendras Svoris: 2.35 kg Komplekte pateikiami priedai Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos Audio/Video laidai Maitinimo laidas Greitos pradþios gidas Naudojimosi instrukcijos CD-ROM diske áraðytos daugiakalbës naudojimosi instrukcijos Papildomi priedai BD: nm/-5nm DVD: nm/-10nm CD: nm/-20nm Iðvesties galia: BD: Maks. pajëgumas: 20mW DVD: Maks. pajëgumas: 6mW CD: Maks. pajëgumas: 7mW Bevielis Philips USB adapteris (pavadinimu WU1110, parduodamas atskirai) Multimedia prijungimai: Wi-Fi b/g/n Prijungimas: Galinis prijungimas (USB) Aplinkos temperatûra: 5-40 laipsniø C 8 Ájungia grotuvà arba iðjungia já á budëjimo reþimà. Kai EasyLink funkcija yra ájungta, spauskite ir nuspaudæ palaikykite bent tris sekundes, norëdami, kad visi HDMI CEC funkcijà palaikantys árenginiai bûtø iðjungti á budëjimo reþimà. 'Dongle' iðmatavimai (P xaxg): 28.4 x 82 x 13.4 (mm) 33

9 7. PAPILDOMA INFORMACIJA... JÛSØ BLU-RAY DISKØ GROTUVAS Programinës árangos atnaujinimas Norëdami patikrinti ar nëra naujø atnaujinimø, palyginkite savo grotuvo programinës árangos versijà su naujausia programinës árangos versija (jeigu tokia yra) Philips tinklapyje. Spauskite Pasirinkite [Setup], tuomet Pasirinkite [Advanced] > [Version Info.], tuomet Atnaujinti programinæ árangà per tinklà Paruoðkite internetinæ jungtá (þiûrëkite skiltá 'Pradþia' > 'Tinklo nustatymas'). 2. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Setup] > [Advanced] > [Software Update] > [Network]. Jeigu randama naujesnë programinës árangos versija, jûsø yra paklausiama ar pradëti atnaujinimà. 3. Sekite Televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norëdami patvirtinti atnaujinimà. Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas automatiðkai iðsijungs ir vël ásijungs. Atnaujinti programinæ árangà naudojantis USB árenginiu Eikite á norëdami patikrinti ar nëra naujø programinës árangos atnaujinimø. 2. Atsisiøskite programinæ árangà á USB árenginá: 1) Iðskleiskite atsisiøstus duomenis ir ásitikinkite, kad iðskleistas katalogas yra pavadintas 'UPG'. 2) 'UPG' katalogà ákelkite á pagrindinæ 3. direktorijà. Ádëkite USB árenginá á (USB) lizdà, esantá ðiame grotuve. 4. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Setup] > [Advanced] > [Software Update] > [USB]. 5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norëdami patvirtinti atnaujinimo procesà. Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiðkai iðsijungs ir vël ásijungs. Prieþiûra Diskø valymas Techniniai duomenys Video Audio Neatjunkite maitinimo ar neiðimkite USB árenginio, kol vyksta programinës árangos atnaujinimas, nes tai gali paþeisti jûsø grotuvà. Áspëjimas Niekuomet nenaudokite valikliø, tokiø kaip benzinas, skiediklis, komerciniai valikliai ar antistatiniø purðkikliø, skirtø diskams. Diskus valykite su mikro pluoðto medþiaga, tiesiø linijø judesiais nuo centro link kraðtø. Techniniai duomenys gali bûti keièiami be papildomo perspëjimo. Signalo sistema: PAL / NTSC Kompozitinë video iðvestis: 1 Vp-p (75 ohm) Komponentinë video iðvestis: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i Y: 1 Vp-p (75 ohm) Pb: 0.7 V-pp (75 ohm) Pr: 0.7 V-pp (75 ohm) HDMI iðvestis 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24 2 Kanalø analoginë iðvestis Audio Priekis L&R :2Vrms(>1kohm) Skaitmeninë iðvestis: 0.5 Vp-p (75 ohm) Bendraaðë HDMI iðvestis DISC MENU / POP-UP 4. OK BACK 7. / 8. / 9. SUBTITLE 10. AUDIO 1 Skaitiniai/raidiniai mygtukai Atidaromas pagrindinis grotuvo meniu ('namø meniu'). BD: Patenkama arba iðeinama ið iððokanèio meniu. DVD: Patenkama arba iðeinama ið disko meniu. Patvirtinti ávedimà arba pasirinkimà. Meniu narðymas. Gráþtama prie buvusio meniu. Pereiti prie buvusios arba tolimesnës 'antraðtës', skyriaus arba takelio. Paieðka á prieká arba atgal. Subtitrø kalbos pasirinkimas diske. Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas diske. Pasirinkite elementà, kurá norite groti. Reikðmiø ávedimas. Sustabdomas grojimas. Spauskite ir nuspaudæ laikykite, norëdami uþdaryti diskø skyrelá. Laikinai sustabdyti grojimà. Pereiti per sustabdytà vaizdà kadras po kadro. 14. Pradëti arba tæsti grojimà. 15. TOP MENU 16. OPTIONS 17. Spalvotieji mygtukai BD: Pagrindinio meniu rodymas. DVD: 'Antraðtës' meniu rodymas. Patenkama á pasirinkimo ar vykdomos operacijos pasirinkèiø meniu. BD: Operacijø arba nustatymø pasirinkimas. 32 9

10 3. PRIJUNGIMAS... NUSTATYMØ REGULIAVIMAS Norëdami naudotis ðiuo grotuvu, turite atlikti ðiuos sujungimus: Pagrindiniai sujungimai: Video Audio Maitinimas Papildomi sujungimai: Garso nukreipimas á kità árenginá 1 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis HDMI lizdu Tolimesni nustatymai Spauskite. 2. Pasirinkite [Setup], tuomet 3. Pasirinkite [Advanced], tuomet spauskite. [Clear Memory] Iðtrinkite BD-Live duomenis, kurie yra automatiðkai atsiunèiami á prijungtà USB árenginá. Prijungtame USB árenginyje yra automatiðkai sukuriamas katalogas pavadinimu 'BUDA', kuriame yra talpinama visi atsiunèiami BD-Live duomenys. HDMI AV imtuvo/stiprintuvo prijungimas Daugiakanalio AV imtuvo/stiprintuvo prijungimas HDMI laidà (nepridëtas) prijunkite prie: [DivX VOD Code] Gaukite DivX registracijos arba iðsiregistravimo kodà. Skaitmeninio AV imtuvo/stiprintuvo prijungimas Analoginës stereo sistemos prijungimas USB árenginio prijungimas Bevielio/Laidinio tinklo prijungimas Norëdami suþinoti identifikacinius ir maitinimo duomenis, remkitës tipo lentele, esanèia árenginio gale arba apaèioje. Prieð atliekant pakeitimus sujungimuose, ásitikinkite, kad visi árenginiai yra atjungti nuo elektros tinklo. Video/audio laidø prijungimas Pasirinkite geriausià video kokybæ, kurià palaiko jûsø Televizorius. 1 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis HDMI lizdu (HDMI, DVI arba HDCP Televizoriui). 2 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis komponentiniais video lizdais (standartiniam Televizoriui arba 'Progresyvaus Skenavimo' funkcijà turinèiam Televizoriui). 3 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis kompozitiniu video lizdu (standartiniam Televizoriui). HDMI lizdo, esanèio ðiame grotuve. HDMI ávesties lizdo, esanèio Televizoriuje. Patarimas Naudokitës HDMI/DVI adapteriu, jeigu jûsø Televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas. Norëdami garso iðvesties, prijunkite audio laidà. Jeigu Televizoriuje, grotuvà prijungus HDMI jungtimi, matomas tuðèias ekranas, spauskite mygtukà, esantá nuotolinio valdymo pulte, tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norëdami atstatyti vaizdo rodymà. Jeigu grotuvas yra prijungiamas prie Televizoriaus, kuris palaiko 1080p arba 1080p/24 Hz, tuomet Philips rekomenduoja naudotis 2 kategorijos HDMI laidu, dar þinomu kaip Didelio Greièio HDMI laidu, tam, kad bûtø pasiekta optimali audio ir video iðvestis. Norint groti BD-video arba DVD-video skaitmeninius video naudojant HDMI jungtá, tiek jûsø grotuvas, tiek jûsø vaizdo rodymo árenginys (arba AV imtuvas/stiprintuvas) turi turëti autoriniø teisiø apsaugos sistemà, kuri vadinasi HDCP (aukðto pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos sistema). Ðis sujungimas suteiks geriausià vaizdo kokybæ. 4. Pasirinkite vienà ið pasirinkèiø, tuomet 5. Pasirinkite nustatymà, tuomet Norëdami sugráþti prie buvusio meniu, spauskite BACK. Norëdami iðeiti ið meniu, spauskite. [BD-Live Security] Jûs galite uþdrausti internetinæ prieigà prie BD-Live 'premijinio' turinio, kuris yra prieinamas su kai kuriais Blu-ray diskais. [On] Internetinë prieiga yra uþdraudþiama visam BD-Live turiniui. [Off] Internetinë prieiga yra leidþiama visam BD-Live turiniui. [Software Update] Atnaujinkite ðio grotuvo programinæ árangà (jeigu naujesnë versija yra galima Philips tinklapyje), norëdami pagerinti grotuvo veikimà. [USB] Atnaujinkite programinæ árangà, naudodamiesi USB árenginiu, kuris yra prijungtas prie ðio grotuvo. [Network] Atnaujinkite programinæ árangà internetu. Norëdami suþinoti daugiau apie programinës árangos atnaujinimà, þiûrëkite 'Papildoma informacija' > 'Programinës árangos atnaujinimas'. Patarimas Naudokitës ðio grotuvo DivX registracijos kodu ásigyjant ar nuomojantis video ið DivX video, kurie yra iðsinuomojami arba ásigyjami naudojantis DivX VOD (Video On Demand) paslauga, gali bûti grojami tik árenginyje, kuris buvo uþregistruotas. [Version Info.] Parodyti ðio grotuvo programinës árangos versijà ir MAC adresà. Patarimas Ði informacija jums bus reikalinga, jeigu norësite patikrinti, ar Philips tinklapyje yra naujesnë programinës árangos versija, kurià jûs galite atsisiøsti ir ádiegti á ðá grotuvà. [Restore Default Settings] Visi grotuvo parametrai, iðskyrus [Parental Control] nustatymà, bus gràþinami á gamyklinius nustatymus

11 ... NUSTATYMØ REGULIAVIMAS... PRIJUNGIMAS [Audio] Pasirinkite audio kalbà disko grojimui. [Subtitle] Pasirinkite subtitrø kalbà disko grojimui. [Disc Menu] Pasirinkite disko meniu kalbà. [Auto Subtitle Shift] Ájungti arba iðjungti automatiná subtitrø vietos nustatymà. [On] Tinkama vieta subtitrams sureguliuojama automatiðkai. [Off] Automatinë subtitrø vietos sureguliavimo funkcija iðjungiama. 2 pasirinkimas: Prijungimas naudojantis komponentiniais video lizdais 3 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis kompozitiniu video lizdu Pastabos Jeigu jûsø pasirinktos kalbos diske nëra, naudojama áprastinë disko kalba. Kai kuriuose diskuose subtitrø/audio kalba gali bûti pakeista tik patekus á disko meniu. [Change password] Nustatykite arba pakeiskite slaptaþodá. 1) Spauskite skaitinius mygtukus, kad ávestumëte savo paskutiná slaptaþodá. Jeigu pamirðote slaptaþodá, áveskite '0000', tuomet spauskite OK. [Parental Control] Uþdrauskite prieigà prie diskø, kurie nëra tinkami vaikams. Tokie diskø tipai turi bûti áraðyti su þiûrëjimo 'lygiais'. Norëdami gauti prieigà, turite ávesti savo paskutinájá slaptaþodá arba '0000'. Norëdami þiûrëti aukðtesnio nei jûs nustatëte [Parental Control] 'lygio' diskus, turësite ávesti slaptaþodá. 'Lygiai' gali skirtis priklausomai nuo ðalies. Norëdami, kad groti galima bûtø visus diskus, DVD-video ir BD-video diskams pasirinkite '8'. Ant kai kuriø diskø 'lygiai' yra atspausdinti, bet paèiuose diskuose 'lygiai' nëra nustatyti. Ði funkcija tokiems diskams neturi jokios átakos. 2) Áveskite naujà slaptaþodá. 3) Áveskite tà patá slaptaþodá dar kartà. 4) Pereikite prie [Confirm] pasirinkimo, tuomet [Display Panel] Pasirinkite priekinës panelës ekranëlio ryðkumà. [Normal] Áprastas ryðkumas. [Dim] Pritemdytas ekranëlis. [Auto Standby] Ájungti arba iðjungti automatiná budëjimo reþimà. Tai energijà taupanti funkcija. [On] Po 30 minuèiø, per kurias nespausite jokiø mygtukø (pvz. laikino ar pilno sustabdymo metu) grotuvas persijungs á budëjimo reþimà. [Off] Iðjungti automatinio persijungimo á budëjimo reþimà funkcijà. Komponentinius video laidus (nepridëti) prijunkite prie: Y Pb/Cb Pr/Cr lizdø, esanèiø ðiame grotuve. COMPONENT VIDEO ávesties lizdo, esanèio Televizoriuje. 2. Audio laidus (nepridëti) prijunkite prie: AV OUTPUT -L/R lizdø, esanèiø ðiame grotuve. AUDIO ávesties lizdo, esanèio Televizoriuje. Patarimas Jûsø Televizoriuje esantys komponentinio video ávesties lizdai gali bûti pavadinti Y Pb Pr arba YUV. 2. Kompozitiná video laidà prijunkite prie: VIDEO lizdo, esanèio ðiame grotuve. VIDEO ávesties lizdo, esanèio Televizoriuje. Audio laidus prijunkite prie: AV OUTPUT -L/R lizdø, esanèiø ðiame grotuve. AUDIO ávesties lizdo, esanèio Televizoriuje. Patarimas Video ávesties lizdas Televizoriuje gali bûti þymimas kaip A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE arba BASEBAND. [Screen Saver] Ájunkite ekrano uþsklandà, norëdami apsaugoti savo Televizoriaus ekranà nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. [On] Po 10 minuèiø, per kurias nespausite jokiø mygtukø (pvz. laikino ar pilno sustabdymo metu) ásijungs ekrano uþsklanda. [VCD PBC] Ájungti arba iðjungti VCD/SVCD diskø su PBC funkcija turinio meniu. [On] Ádëjus diskà bus rodomas meniu. [Off] Meniu rodymas praleidþiamas ir pradeda groti pirmoji antraðtë. [Off] Iðjungti ekrano uþsklandos reþimà

12 ... PRIJUNGIMAS... NUSTATYMØ REGULIAVIMAS Garso nukreipimas á kitus árenginius Garsà ið ðito árenginio galite girdëti ir per kitus árenginius. Prijungimas prie su HDMI suderinamo AV imtuvo/stiprintuvo HDMI laidà (komplekte nepateikiamas) prijunkite prie: HDMI lizdo, esanèio ðiame grotuve. HDMI ávesties lizdo, esanèio árenginyje. Patarimas HDMI jungtis suteiks geriausià garso kokybæ. Prijungimas prie skaitmeninio AV imtuvo/stiprintuvo Prijungimas prie bendraaðio lizdo Prijungimas prie analoginës stereo sistemos USB árenginio prijungimas Audio laidus (komplekte nepateikti) prijunkite prie: AV OUTPUT-L/R lizdø, esanèiø ðiame grotuve. AUDIO ávesties lizdø, esanèiø árenginyje. Papildomai prijungtas USB árenginys suteiks papildomos atminties, reikalingos programinës árangos atnaujinimams ir BD-Live. USB árenginá prijunkite prie (USB) lizdo, esanèio priekinëje ðio grotuvo panelëje. Spauskite ir pasirinkite [browse USB], esantá meniu, norëdami perþiûrëti turiná ir groti failus. USB árenginá prijunkite tik prie lizdo, esanèio ðiame árenginyje. Philips negarantuoja, kad visi USB árenginiai veiks, prijungus juos prie ðio árenginio. EasyLink nustatymai Spauskite. 2. Pasirinkite [Setup], tuomet 3. Pasirinkite [EasyLink], tuomet spauskite #. 4. Pasirinkite vienà ið pasirinkèiø, tuomet 5. Pasirinkite nustatymà, tuomet Norëdami sugráþti prie buvusio meniu, spauskite BACK. Norëdami iðeiti ið meniu, spauskite. [EasyLink] Ðis grotuvas palaiko Philips EasyLink funkcijà, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolà. Jûs galite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norëdami valdyti visus, EasyLink funkcijà palaikanèius, árenginius, kurie yra prijungti HDMI jungtimi. [On] Ájungti EasyLink funkcijas. [Off] Iðjungti EasyLink funkcijas. [One Touch Play] Kai jûs paspaudþiate, norëdami ájungti ðá grotuvà, Televizorius (jeigu jis palaiko grojimo vienu prisilietimu funkcijà) automatiðkai ásijungs ir persijungs á reikiamà video-in kanalà. Jeigu grotuve yra diskas, prasidës grojimas. [On] Ájungti grojimo vienu prisilietimu funkcijà. [On] Ájungti iðjungimo á budëjimo reþimà vienu prisilietimu funkcijà. [Off] Iðjungti iðjungimo á budëjimo reþimà vienu prisilietimu funkcijà. Pastabos Prieð mëgaujantis EasyLink valdymo privalumais, savo Televizoriuje/árenginiuose turite aktyvuoti HDMI CEC valdymà. Norëdami daugiau informacijos, þiûrëkite savo Televizoriaus/ árenginiø naudojimosi instrukcijas. Philips negarantuoja, kad grotuvas puikiai veiks su visais HDMI CEC árenginiais. Pirminiai nustatymai Spauskite. 2. Pasirinkite [Setup], tuomet 3. Pasirinkite [Preference], tuomet spauskite. 4. Pasirinkite vienà ið pasirinkèiø, tuomet 5. Pasirinkite nustatymà, tuomet Norëdami sugráþti prie buvusio meniu, spauskite BACK. Norëdami iðeiti ið meniu, spauskite. [Menu Language] Pasirinkite ekrano meniu kalbà. Bendraaðá (coaxial) laidà (komplekte nepateiktas) prijunkite prie: COAXIAL lizdo, esanèio ðiame grotuve. COAXIAL/DIGITAL ávesties lizdo, esanèio árenginyje. [Off] Iðjungti grojimo vienu prisilietimu funkcijà. [One Touch Standby] Kai jûs paspaudþiate ir nuspaudæ palaikote, visi prijungti HDMI CEC árenginiai (jeigu jie palaiko iðjungimo á budëjimo reþimà vienu prisilietimu funkcijà) iðjungiami á budëjimo reþimà vienu metu. Jeigu ðis grotuvas prijungtas prie Televizoriaus, kuris palaiko HDMI CEC funkcijas, praleiskite ðá nustatymà. Jis automatiðkai perjungs meniu kalbà á tokià, kokia yra nustatyta jûsø Televizoriuje (jei tik kalba, pasirinkta Televizoriuje, yra palaikoma ir ðiame grotuve)

13 ... NUSTATYMØ REGULIAVIMAS... PRIJUNGIMAS [HDMI Audio] Pasirinkite HMDI audio iðvestá, kai prijungiate ðá grotuvà prie Televizoriaus/audio árenginio, naudodamiesi HDMI laidu. [Bitstream] Jeigu prijungtas HDMI árenginys palaiko tinkamà HD audio atkodavimo sistemà, tuomet siunèiamas originalus audio formatas ið disko. Kitu atveju, siunèiamas LPCM signalas. [Auto] Automatiðkai aptinkamas ir parenkamas geriausias audio formatas. [Digital Audio] Pasirinkite audio formatà garso iðvesèiai ið DIGITAL OUT lizdo (bendraaðë/optinë jungtis). [Auto] Automatiðkai aptinkamas ir parenkamas geriausias audio formatas. [PCM] Audio árenginys nepalaiko daugiakanalio formato. Garso signalas sumaþinamas iki dviejø kanalø garso. [Bitstream] Originalus Dolby arba DTS garso signalas (BD-video specialûs garso efektai iðjungti). Ásitikinkite, kad audio formatas yra tinkamas diskui ir prijungtam audio árenginiui (stiprintuvui/imtuvui). Kai pasirinksite [Bitstream], interaktyvûs garsai, tokie kaip mygtuko paspaudimas, bus uþtildomi. [PCM Downsampling] Nustatykite PCM audio iðvesties ið DIGITAL OUT lizdo (bendraaðë/optinë jungtis) atrinkimo ('sampling') daþná. [On] PCM audio atrinkimo daþnis sumaþinamas iki 48 khz. [Off] BD arba DVD diskams, áraðytiems LPCM formatu be autoriniø teisiø apsaugos, yra transliuojami dviejø kanalø audio signalai iki 96 khz, kaip LPCM signalai be konvertavimo. Tinklo nustatymai Spauskite Pasirinkite [Setup], tuomet Pasirinkite [Network], tuomet spauskite. 4. Pasirinkite vienà ið pasirinkèiø, tuomet 5. Pasirinkite nustatymà, tuomet Norëdami sugráþti prie buvusio meniu, spauskite BACK. Norëdami iðeiti ið meniu, spauskite. [Network Installation] Tinklo ryðio ádiegimas. [View Network Settings] Esamos tinklo bûklës informacijos ir ðio grotuvo MAC adreso rodymas. [View Wireless Settings] Esamos bevielio tinklo bûklës informacijos rodymas. [Net TV User Location] Philips serverio, kuris teikia Net TV paslaugas, pasirinkimas. Jei jûsø ðalies nëra sàraðe, pasirinkite [International]. [Clear Net TV Memory] Iðtrinti 'sausainëlius' (cookies), narðymo istorijà, duomenis, kuriuos reikia ávedinëti Net TV ir kurie yra saugomi interneto narðyklëje. Tinklo prijungimas Su laidine arba beviele jungtimi (þiûrëkite skiltá 'Pradþia' > 'Tinklo nustatymas'), jûs galite prijungti ðá grotuvà prie: Interneto (galësite pasinaudoti programinës árangos atnaujinimu/bd Live/Net TV paslaugomis). arba Namø tinklo (galësite pasiekti savo media failus, kurie yra DLNA media serveryje, pvz. kompiuteryje). Maitinimo prijungimas Internetinë prieiga prie Philips tinklapyje esanèiø programinës árangos atnaujinimø gali bûti nepasiekiama, priklausomai nuo naudojamos paskirstymo dëþutës arba internetiniø paslaugø tiekëjo taisykliø. Norëdami suþinoti daugiau informacijos, susisiekite su savo internetiniø paslaugø tiekëju. Áspëjimas Rizika sugadinti grotuvà! Ásitikinkite, kad maitinimo átampa atitinka maitinimo átampà, kuri yra nurodyta árenginio gale. Prieð prijungiant árenginio maitinimo laidà, ásitikinkite, kad atlikote visus sujungimus. Tipo lentelæ rasite grotuvo gale. Maitinimo laidà prijunkite prie: Ðio grotuvo Elektros rozetës Grotuvas yra paruoðtas naudojimui

14 4. PRADÞIA... NUSTATYMØ REGULIAVIMAS Áspëjimas Kitoks, nei nurodyta ðiose naudojimosi instrukcijose, valdymo ar reguliavimo, ar veiksmø atlikimas gali sukelti pavojingà spinduliavimà arba kitoká nesaugø mechanizmo funkcionavimà. Visuomet sekite ðiame skyriuje nurodytu veiksmø eiliðkumu. Nuotolinio valdymo pulto paruoðimas Spustelkite baterijø dangtelá, norëdami já nuimti ((þiûrëkite iliustracijà, paþymëtà '1'). 2. Ádëkite dvi AAA tipo baterijas, teisingai atitaikæ poliariðkumà (+/-). 3. Uþdëkite galiná dangtelá (þiûrëkite iliustracijà, paþymëtà '3'). Jeigu nuotolinio valdymo pulto nenaudosite ilgà laikà, tuomet iðimkite baterijas. Nesumaiðykite skirtingø baterijø (senø ir naujø, anglies ir cinko ir panaðiai). Baterijose yra cheminiø medþiagø, todël jomis reikia tinkamai atsikratyti. Televizoriaus ávesties radimas Spauskite mygtukà, esantá ant grotuvo. 2. Ájunkite Televizoriø ir perjunkite já á video ávesties ðaltiná (remkitës Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis, norëdami suþinoti kaip pasirinkti A/V ávestá). Pagrindinio ('Home') meniu naudojimas Spauskite, norëdami patekti á pagrindiná meniu. Norëdami pradëti disko grojimà, pasirinkite [play Disc]. Norëdami groti USB turiná, pasirinkite [browse USB]. Norëdami patekti á nustatymø meniu, pasirinkite [Setup]. Norëdami perþiûrëti media failus DLNA serveryje (pvz. kompiuteryje), pasirinkite [browse PC]. Norëdami pasinaudoti Net TV paslaugomis internete, pasirinkite [browse NetTV]. Meniu narðymas Kai rodomas meniu, spauskite mygtukus, esanèius nuotolinio valdymo pulte, norëdami narðyti meniu. Mygtukas OK Veiksmas Eiti á virðø arba þemyn. Eiti á kairæ arba deðinæ. Patvirtinti pasirinkimà. Skaièiø/raidþiø/teksto ávedimo mygtukai. [Component Video] Pasirinkite komponentinës video iðvesties rezoliucijà, kuri tinka jûsø Televizoriui. [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i] Pasirinkite geriausios video rezoliucijos nustatymà, kuris tiktø jûsø Televizoriui. Remkitës Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis. Jeigu pasirinktas nustatymas netinka jûsø Televizoriui, bus rodomas tuðèias ekranas. Palaukite 10 sekundþiø, kol vaizdas atsistatys. Nuo kopijavimo apsaugotiems DVD diskams galima pasirinkti tik 480p/576p arba 480i/576i rezoliucijas. [Picture Settings] Pasirinkite ið anksto nustatytus vaizdo spalvø parametrus. [Standard] Originalûs spalvø tonai. [Vivid] Ryðkûs spalvø tonai. [Cool] Ðvelnûs spalvø tonai. [Action] Idealu veiksmo filmams. Paryðkinamos smulkmenos tamsiose vietose. [Animation] Idealus nustatymas animaciniams vaizdams. [Blu-ray 3D video] Nustatykite 2D arba 3D iðvestá, kai grojamas 3D Blu-ray diskas. [Auto] Jeigu ádëtas Blu-ray 3D diskas, jûsø Televizorius palaiko 3D rodymo funkcijà ir yra prijungtas HDMI laidu, tuomet ájungiama 3D iðvestis. Kitu atveju, parenkama 2D iðvestis. [Off] Iðjungiama 3D iðvestis ir ájungiama 2D iðvestis. Audio nustatymai Spauskite Pasirinkite [Setup], tuomet Pasirinkite [Audio], tuomet spauskite. 4. Pasirinkite vienà ið pasirinkèiø, tuomet 5. Pasirinkite nustatymà, tuomet Norëdami sugráþti prie buvusio meniu, spauskite BACK. Norëdami 'iðeiti' ið meniu, spauskite. [Night mode] Padidina ðvelniø garsø, tokiø kaip dialogai, lygá, kad bûtø galima klausytis maþu garsumu, o tuo paèiu metu sumaþina garsiø garsø lygá. [Auto] Aptinkamas geriausias garsumo lygis, klausantis maþu garsu. Taikoma tik Dolby TrueHD takeliams. [On] Tyliam þiûrëjimui naktá. [Off] Norint girdëti pilnà erdviná garsà. [Neo 6] Taikoma tik Dolby koduotiems DVD-video arba BD-video diskams. Tai tam tikras DTS garso apdorojimas, siekiant sukurti erdvinio garso efektà grojant ið dviejø audio kanalø. [Cinema] Neo 6 apdorojimas ájungiamas kino reþime. [Music] Neo 6 apdorojimas ájungiamas muzikos klausymosi reþime. [Off] Neo 6 apdorojimas iðjungiamas

15 6. NUSTATYMØ REGULIAVIMAS... PRADÞIA Jeigu nustatymo parinktis yra pilka, tai reiðkia, kad ðiuo metu nustatymas negali bûti pakeistas. Video nustatymai Spauskite. 2. Pasirinkite [Setup], tuomet 3. Pasirinkite [Video], tuomet spauskite. [16:9 Widescreen] Plaèiaekraniam Televizoriui: vaizdas rodomas santykiu 16:9. [16:9] Áprastinis disko rodymo santykis (pvz. santykis 4:3, su juodomis juostomis kairëje ir deðinëje ekrano pusëse). Jeigu [4:3 Panscan] santykis, kurá pasirinkote, neveikia su tam tikru disku, vaizdas bus rodomas [4:3 Letter Box] formatu. [HDMI Video] Pasirinkite HDMI video iðvesties rezoliucijà, kuri geriausiai tinka jûsø Televizoriui. [Auto] Automatiðkai aptinka ir pasirenka geriausià rezoliucijà. [Native] Perjungti originalià video rezoliucijà. Meniu kalbos pasirinkimas Jeigu ðis grotuvas prijungtas prie Televizoriaus, kuris palaiko HDMI CEC funkcijas, praleiskite ðá nustatymà. Jis automatiðkai perjungs meniu kalbà á tokià, kokia yra nustatyta jûsø Televizoriuje (jei tik kalba, pasirinkta Televizoriuje, yra palaikoma ir ðiame grotuve). Pagrindiniame meniu pasirinkite [Setup], tuomet 2. Pasirinkite [Preference], tuomet spauskite. 3. Pasirinkite [Menu Language], tuomet spauskite. Laidinio tinklo nustatymas Ásitikinkite, kad tinklo laidai yra sujungti tinkamai. Tinklo laidà (nepridëtas) prijunkite prie: LAN lizdo, esanèio ðiame grotuve. LAN lizdo, esanèio paskirstymo dëþutëje ('ruteryje') su interneto ryðiu. 2. Norëdami pasiekti failus, esanèius jûsø kompiuteryje, paskirstymo dëþutæ turite prijungti prie kompiuterio. 3. Ájunkite ðá grotuvà, kompiuterá ir paskirstymo dëþutæ. Internetas 4. Pasirinkite vienà ið pasirinkèiø, tuomet 5. Pasirinkite nustatymà, tuomet Norëdami sugráþti prie buvusio meniu, spauskite BACK. Norëdami iðeiti ið meniu, spauskite. [TV Display] Pasirinkite rodymo formatà: [4:3 Letter Box] Televizoriui, kurio rodymo santykis yra 4:3: plaèiaekranis rodymas su juodomis juostomis virðuje ir apaèioje. [4:3 Panscan] Televizoriui, kurio rodymo santykis yra 4:3: vaizdas rodomas per visà aukðtá, su 'apkarpytais' kraðtais. [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24 Hz] Pasirinkite geriausios video rezoliucijos nustatymà, kuris tiktø jûsø Televizoriui. Remkitës Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis. Jeigu pasirinkta video rezoliucija netinka jûsø Televizoriui ir bus rodomas tuðèias ekranas, palaukite 10 sekundþiø arba nuotolinio valdymo pulte spauskite, tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norëdami atstatyti vaizdà. [HDMI Deep Color] Ðia funkcija galite naudotis tik tokiu atveju, jeigu jûsø vaizdo rodymo árenginys yra prijungtas HDMI laidu ir palaiko 'Deep Color' funkcijà. [Auto] Mëgaukitës ryðkiais vaizdais su daugiau nei milijardu spalvø, naudojant Televizoriø, kuriame yra 'Deep Color' funkcija. [On] Mëgaukitës ryðkiais vaizdais su daugiau nei milijardu spalvø, naudojant Televizoriø, kuriame yra 'Deep Color' funkcija. 12 bitø spalvinë iðvestis sumaþina iðsiliejimo efektà. [Off] Áprastinë 8 bitø iðvestis. 4. Kalbø nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo skirtingø regionø. Spauskite, norëdami pasirinkti kalbà, tuomet Tinklo nustatymas Ðá grotuvà galite prijungti prie interneto (galësite atnaujinti programinæ árangà, naudotis BD Live ir Net TV paslaugomis) arba namø tinklo (galësite perþiûrinëti ir groti media ið DLNA serverio, pvz. kompiuterio). Norëdami narðyti failus, esanèius jûsø kompiuteryje, turite uþtikrinti, kad: Media serverio programinë áranga (pvz. Windows Media Player 11) yra ádiegta jûsø kompiuteryje; Media serverio programinë áranga yra sukonfigûruota taip, kad leistø vieðinti failus (remkitës media serverio naudojimosi instrukcijø skyriumi 'Pagalba'). BDP5180 Paskirstymo dëþutë ('ruteris') Bevielio tinklo nustatymas Pastabos PC (DLNA) Norint bevielio sujungimo, jums reikës naudotis papildomu Philips Wi-Fi USB adapteriu (pavadinimu WUB1110). Wi-Fi USB adapteris (WUB1110) komplekte nëra pateikiamas. Norëdami já ásigyti, apsilankykite shop.philips.com. Jeigu Philips internetinë parduotuvë jûsø ðalyje yra neprieinama, praðome susisiekti su Philips klientø aptarnavimo centru. Kontaktinius duomenis rasite

16 PRADÞIA Philips Wi-Fi USB adapterá (pavadinimu WUB1110, parduodamas atskirai) prijunkite prie Wi-Fi jungties, esanèios ðio grotuvo galinëje pusëje. Norëdami pasiekti media failus ið savo kompiuterio, prijunkite kompiuterá prie 'ruterio'. Ájunkite ðá árenginá, kompiuterá ir 'ruterá'. Philips WUB1110 BDP5180 Internetas Paskirstymo dëþutë ('ruteris') PC (DLNA) Tinklo ryðio ádiegimas Kai pirmàjá kartà prisijungiate prie tinklo, ádiekite tinklo ryðá. Prijunkite tinklà, naudodamiesi laidine arba beviele jungtimi. 2. Spauskite, norëdami matyti pagrindiná meniu. 3. Pasirinkite [Setup], tuomet 4. Pasirinkite [Network], tuomet 5. Pasirinkite [Network Installation], tuomet Po to, kai tinklo ryðio ádiegimas baigiasi, galësite atlikti ðias funkcijas: narðyti NetTV, narðyti kompiuteryje, naudotis BD-Live paslauga ir atnaujinti savo programinæ árangà. Patarimas Jûsø grotuvas palaiko Philips EasyLink sistemà, kuri naudoja HDMI CEC protokolà. EasyLink sistemà palaikantys árenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali bûti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu. Galite patikrinti grotuvo laidinio arba bevielio tinklo bûklæ (þiûrëkite 'Nustatymø reguliavimas' > 'Tinklo nustatymai' > [View Network Settings] arba [View Wireless Settings]). Philips EasyLink naudojimas Norëdami ájungti EasyLink funkcijà, visuose árenginiuose turite ágalinti HDMI CEC veikimà. Norëdami suþinoti daugiau, remkitës Televizoriaus/árenginiø naudojimosi instrukcijomis. Grojimas vienu paspaudimu (One-touch play) Spauskite, norëdami ájungti grotuvà. Televizorius (jeigu Televizorius palaiko 'one-touch play' funkcijà) automatiðkai ásijungia ir persijungia á reikiamà video-in kanalà. Jeigu diskø skyrelyje yra ádëtas diskas, automatiðkai prasidës jo grojimas. Iðjungimas vienu paspaudimu (One-touch standby) Spauskite ir nuspaudæ 3 sekundes palaikykite mygtukà. Visi prijungti árenginiai (jeigu jie palaiko 'one-touch standby' funkcijà) automatiðkai iðsijungia á budëjimo reþimà. Istorijos iðtrynimas Iðtrinkite apsaugos nuo vaikø kodà, slaptaþodþius, 'sausainëlius' (cookies) ir narðymo istorijà. 1) Spauskite, norëdami matyti pagrindiná meniu. 2) Pasirinkite [Setup] > [Network] > [Clear Net TV Memory].... GROJIMAS Jeigu jûs iðtrinate visà Net TV atmintá, kità kartà prisijungus registracijà reikës atlikti ið naujo. Jeigu ankðèiau buvote uþsiregistravæ, anksèiau pasirinktos mëgstamos paslaugos ir uþraktai bus atkurti. 6. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norëdami pabaigti tinklo ryðio ádiegimà. Philips negarantuoja, kad grotuvas puikiai veiks su visais HDMI CEC árenginiais

BDP2500 lietuviesu.cdr

BDP2500 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete: www.philips.com/welcome BDP 2500 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www.philips.com

Detaliau

DVP3388K lietuviesu.cdr

DVP3388K lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà reikiamà pagalbà internete, adresu www.philips.com/welcome DVP 3388K Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës

Detaliau

HMP3000_12 lietuviesu.cdr

HMP3000_12 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà reikiamà pagalbà internete, adresu www.philips.com/welcome HMP3000 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës

Detaliau

DVP3860 lietuviesu.cdr

DVP3860 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà reikiamà pagalbà Internete, adresu www.philips.com/welcome DVP3860 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës

Detaliau

HTS3510_20_12 lietuviesu.cdr

HTS3510_20_12 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite atsakymus á visus klausimus www.philips.com/welcome HTS HTS 3510 3520 Daugiau apie firmos 'Philips' gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës

Detaliau

HTS5120_12 lietuviesu.cdr

HTS5120_12 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà reikiamà pagalbà internete www.philips.com/welcome HTS 5120 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas:

Detaliau

DVP3358K lietuviesu.cdr

DVP3358K lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà reikiamà pagalbà internete, adresu www.philips.com/welcome DVP 3358K Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës

Detaliau

MBD7020_12 lietuviesu.cdr

MBD7020_12 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà reikiamà pagalbà www.philips.com/welcome MBD 7020 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www.philips.com

Detaliau

HTS2500 lietuviesu.cdr

HTS2500 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite atsakymus á visus klausimus www.philips.com/welcome HTS 2500 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas:

Detaliau

DVP3990_58 lietuviesu.cdr

DVP3990_58 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà reikiamà pagalbà internete, adresu www.philips.com/welcome DVP3990/58 Naudojimosi instrukcijø knygelë Prieð prijungiant ðá Blu-ray / DVD diskø grotuvà, praðome

Detaliau

HTS5110_12 lietuviesu.cdr

HTS5110_12 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà reikiamà pagalbà internete www.philips.com/welcome HTS 5110 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas:

Detaliau

HTS6120 lietuviesu.cdr

HTS6120 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite atsakymus á visus klausimus www.philips.com/welcome HTS 6120 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas:

Detaliau

DVP3950_58 lietuviesu.cdr

DVP3950_58 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà reikiamà pagalbà internete, adresu www.philips.com/welcome DVP3950/58 Naudojimosi instrukcijø knygelë Prieð prijungiant ðá Blu-ray / DVD diskø grotuvà, praðome

Detaliau

MCD2010_12 lietuviesu.cdr

MCD2010_12 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www.philips.com/welcome MCD 2010 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www.philips.com

Detaliau

HTS8100 lietuviesu.cdr

HTS8100 lietuviesu.cdr Namø kino sistema HTS8100 Aèiû, kad renkatës Philips. Reikia skubios pagalbos? Perskaitykite savo greito naudojimosi gidà ir/arba naudojimosi instrukcijà pirmiesiems þingsniams atlikti, naudojimasis Philips

Detaliau

SRT9320 Prestigo lietuviesu.cdr

SRT9320 Prestigo lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo produktà ir gaukite visà reikiamà pagalbà www.philips.com/welcome Prestigo SRT9320 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas:

Detaliau

42PFL7433D lietuviesu.cdr

42PFL7433D lietuviesu.cdr Televizorius 42 PFL7433D Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www.philips.com Naudojimosi instrukcijø knygelë TELEVIZORIAUS SAUGOS

Detaliau

DVDR5500 lietuviesu.cdr

DVDR5500 lietuviesu.cdr Áraðantis DVD Grotuvas DVDR5500 Aèiû, kad pasirinkote Philips. Reikia skubios pagalbos? Perskaitykite 'Greito Pradëjimo Gidà' ir/arba Naudojimosi instrukcijas ir greitai suþinokite, kaip patogiau naudotis

Detaliau

DCM7005_12 lietuviesu.cdr

DCM7005_12 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www.philips.com/welcome DCM7005 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www.philips.com

Detaliau

32PFL7662_42PFL7682D_47PFL764...

32PFL7662_42PFL7682D_47PFL764... 32PFL7662 42PFL7682D 47PFL7642D Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www.philips.com www.philips.com/support Naudojimosi instrukcijø

Detaliau

8FF3CDW_8FF3CME_10FF3CDW_10FF...

8FF3CDW_8FF3CME_10FF3CDW_10FF... Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www.philips.com/welcome PhotoFrame 8FF3CDW 8FF3CME 10FF3CDW 10FF3CME 10FF3CMI Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame

Detaliau

DCM3020_12 lietuviesu.cdr

DCM3020_12 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www.philips.com/welcome DCM3020 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www.philips.com

Detaliau

PFL3512 LIET.cdr

PFL3512 LIET.cdr PFL3512 Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www.philips.com Naudojimosi instrukcijos www.philips.com/support 3 ÞODYNËLIS TELEVIZORIAUS

Detaliau

SA2610_11-15_16_20_21_25_26_4...

SA2610_11-15_16_20_21_25_26_4... Skaitmeninis audio grotuvas SA2610 SA2611 SA2615 SA2616 SA2620 SA2621 SA2625 SA2626 SA2640 SA2641 SA2645 SA2646 Sveikiname ásigijus ðá Philips árenginá! Uþsiregistruokite www.philips.com/welcome ir gaukite

Detaliau

LFH0662_0667 lietuviesu.cdr

LFH0662_0667 lietuviesu.cdr 5103 109 9736.1 Skaitmeninis diktofonas LFH0662 LFH0667 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www.philips.com Norëdami apie savo

Detaliau

M100E_12 lietuviesu.cdr

M100E_12 lietuviesu.cdr Visuomet esame ðalia, kad padëtume jums Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www.philips.com/welcome M100E Klausimai? Susisiekite su Philips Naudojimosi instrukcijø knygelë Turinys

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

AJ3138_12 lietuviesu.cdr

AJ3138_12 lietuviesu.cdr Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà reikiamà pagalbà internete, adresu: www.philips.com/welcome AJ 3138 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

HT-DB1350.DB1650.LT.pdf

HT-DB1350.DB1650.LT.pdf ASC LSM V-H/P TV OPEN/CLOSE TV/VIDEO DIMMER DVD RECEIVER DVD TUNER AUX BAND ASC SUPER5.1 TUNING/CH PL II MODE RDS DISPLAY PTY SLEEP LOGO MENU EZ VIEW NTSC/PAL SLOW MO/ST ENTER PTY SEARCH LSM MUSIC V-H/P

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS

Detaliau

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Turinys Contents Turinys...2 1. Saugos nurodymai ir įspėjimai...3 2. Įrangos komplekto turinys... 4 3.

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr 1 klasë 310 Pësèiøjø eismas draudþiamas Draudþiamasis Draudþiama pëstiesiems judëti ta kelio puse, kurioje pastatytas þenklas 412 Pësèiøjø takas Nukreipiamasis Takas skirtas tik pëstiesiems. Kai takas

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist Naudotojo vadovas Dokumento Nr. 699916-E22 Antrasis leidimas: 2013 m. sausis Pirmasis leidimas: 2012 m. gruodžio mėn. Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft,

Detaliau

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx LITHUANIAN Ausinių nuraphone naudotojo vadovas Šiame naudotojo vadove yra visa informacija, kurios reikia norint sukonfigūruoti savo ausines nuraphone ir naudotis visomis jų funkcijomis, naudoti programą

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos LT-16C-0917

NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos LT-16C-0917 NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos 19.02.2018 19-02-2018 tipas Variklis ir emisijos m³ CO 2 (g/km) Kaina su 21% PVM EUR Furgonas Furgonas 1.5 dci 90AG 4,2 5 M/T Comfort 131 17 497 Furgonas 1.5

Detaliau

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas 2014-10-01 IT Kompanija Dirbame pagal užsakymus, daugiausiai 2 projektai

Detaliau

VP-D85_D87 (LT).pm6

VP-D85_D87 (LT).pm6 Skaitmeninë videokamera VP-D85/D87D/D87 VP-D85i/D87Di/D87i AF CCD LCD Automatinis fokusavimas Susietøjø krûviø matrica Skystøjø kristalø ekranas Naudojimo instrukcija Prieð pradëdami naudotis videokamera,

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

Mazasis_ indd

Mazasis_ indd PAGRINDINIAI BANKØ VEIKLOS RODIKLIAI 2007/4 Sutartiniai þenklai Reiðkinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo 0,0 Rodiklis maþesnis negu nurodyti matavimo vienetai... Nëra duomenø, nors reiðkinys

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 mech

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 mech ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina 2019.08.05 KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 11 498 OPEN LDG-OPEN100G7ED Minivenas 7-sėdynė TCe 100 12 006 LAUREATE

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

Naujasis Hyundai i20 Active Cross VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/ T-GDI ISG Styl

Naujasis Hyundai i20 Active Cross VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/ T-GDI ISG Styl VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/100 14 990 1.0 T-GDI ISG Style 6MT 89/120 16 990 1.0 T-GDI ISG Comfort 7DCT AT 74/100 16 490 1.0 T-GDI ISG Style 7DCT

Detaliau

Microsoft Word - SDH2.doc

Microsoft Word - SDH2.doc PATVIRTINTA AB Lietuvos geleţinkeliai Geleţinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. Į (DI-161) SDH SĄSAJOS TECHNINIS APRAŠAS TURINYS I. BENDROJI DALIS... 4 II. TAIKYMO SRITIS...

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd Dacia Ribotojo leidimo serija TECHROAD Ribotojo leidimo serija Techroad Kiekviena diena gali būti kupina malonumų ir jaudinančių nuotykių. Būtent dėl to sukurta ribotojo leidimo serija TECHROAD, apimanti

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

SONY_LT_DSLR-A850

SONY_LT_DSLR-A850 Fotoaparato parengimas Prieð naudojantis fotoaparatu Fotografavimas Fotografavimo funkcijos naudojimas Perþiûros funkcijos naudojimas Naudojimasis meniu Vaizdø perþiûra kompiuteriu Nuotraukø spausdinimas

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Opel Corsa Kainos

Opel Corsa Kainos Kainos 1.01.2019 Corsa 5 durų Pavarų dėžė kw AG CO 2 išeiga (g/km) WLTP Kaina EUR su PVM (21%) 5 d. B ENJOY 1.4 0SC68GF11 M5 55 75 150 11,898 1.4 Start/Stop 0SC68GC11 M5 66 90 150 12,302 1.4 0SC68GSF1

Detaliau

60PFL8708

60PFL8708 -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?8@A:7B87 >50/)/)C)1D54)D5' Turinys 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Ap!valga 3 Smart TV 3 App Gallery

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 9 338 OPEN LDG-OPEN100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 10 539 OPEN LDG-OPEN100G7EC

Detaliau

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K BE_RG_est_lat_lit_front.pdf 21.3.2005 14:40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P.,

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau