BDP5180. Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite reikalingà pagalbà

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "BDP5180. Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite reikalingà pagalbà"

Transkriptas

1 Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite reikalingà pagalbà BDP5180 Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: Naudojimosi instrukcijø knygelë

2 LAZERIS ATSARGIAI: KITOKS, NEI NURODYTA ÐIOSE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOSE, VALDYMO, REGULIAVIMO ARBA VEIKSMØ ATLIKIMAS GALI SUKELTI PAVOJINGÀ SPINDULIAVIMÀ. ATSARGIAI: MATOMAS IR NEMATOMAS LAZERIO SPINDULIAVIMAS, KAI DISKØ SKYRELIS YRA ATIDARYTAS. NEÞIÛRËKITE TIESIAI Á SPINDULÁ. VIETA: VIDUJE, ÐALIA DISKO GROJIMO MECHANIZMO. Ðis grotuvas atitinka EEE direktyvà Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisës saugomos.

3 PASTABOS PREKINIAI ÞENKLAI 'Blu-ray', 'Blu-ray Disc', 'Blu-ray Disc' logotipas, bei 'Blu-ray 3D' ir 'Blu-ray 3D' logotipas yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai þenklai. HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai þenklai. APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ðis DivX Certified sertifikuotas árenginys turi bûti registruotas tam, kad bûtø galima groti DivX Videoon-demand (VOD) turiná. Norëdami gauti registracijos kodà, suraskite DivX VOD skiltá savo árenginio nustatymø meniu. Apsilankykite vod.divx.com turëdami ðá kodà, norëdami pabaigti registracijà ir suþinoti daugiau apie DivX VOD. DivX, DivX Certified, DivX Plus HD ir kiti susijæ logotipai yra registruoti DivX, Inc. prekiniai þenklai ir yra naudojami pagal licencijà. DLNA, DLNA Logotipas ir DLNA CERTIFIED yra Digital Living Network Alliance prekiniai þenklai, paslaugø suteikimo þenklai arba paþymimieji þenklai. 'BD LIVE' ir 'BONUSVIEW' yra Blu-ray Disc asociacijos prekiniai þenklai. Pagaminta pagal licencijà ið Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' bei dvigubos-d simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai þenklai. 'DVD Video' yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis þenklas. Pagaminta pagal ðias JAV Patentø licencijas: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 bei kitus JAV ir pasaulyje iðduotus bei galiojanèius patentus. 'DTS' bei 'Simbolis' yra registruoti prekiniai þenklai, ir DTS- HD, ir DTS-HD Master Audio Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai þenklai. Produktuose yra programinë áranga. DTS, Inc. Visos Teisës Saugomos. Java ir visi kiti Java prekiniai þenklai ir logotipai yra JAV ir/arba kitose ðalyse registruoti Sun Microsystems, Inc. prekiniai þenklai. Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai þenklai arba registruoti prekiniai þenklai JAV ir/arba kitose ðalyse. APIE DIVX VIDEO: DivX yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX Certified sertifikuotas árenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite norëdami suþinoti daugiau ir pasinaudoti programine áranga, kuri padës pakeisti savo failø formatà á DivX video formatà. 3

4 TURINYS... ÞODYNËLIS 1 Svarbi informacija...5 Saugumas ir svarbios pastabos Jûsø Blu-ray diskø grotuvas...7 Funkcijø apþvalga...7 Tinkami formatai...7 Produkto apþvalga Prijungimas...10 Video/audio laidø prijungimas...10 Garso nukreipimas á kitus árenginius...12 USB árenginio prijungimas...12 Tinklo prijungimas...13 Maitinimo prijungimas Pradþia...14 Nuotolinio valdymo pulto paruoðimas Nustatymø reguliavimas...26 Video nustatymai...26 Audio nustatymai...27 Tinklo nustatymai...28 EasyLink nustatymai...29 Pirminiai nustatymai...29 Tolimesni nustatymai Papildoma informacija...32 Programinës árangos atnaujinimas...32 Prieþiûra...32 Techniniai duomenys Problemø sprendimas Þodynëlis...36 L LAN Local Area Network (Vietinis tinklas). Grupë sujungtø árenginiø ámonëje, mokykloje ar namuose. Nurodo tam tikro tinklo ribas. Local storage Ði laikmena yra naudojama papildomo turinio iðsaugojimui ið BD-Live funkcijà palaikanèiø BDvideo diskø. M MP3 Failo formatas su garsiniø duomenø suspaudimo sistema. 'MP3' yra 'Motion Picture Experts Group 1' (arba MPEG-1) Audio Layer 3 sutrumpinimas. Naudojant MP3 formatà, viename CD-R arba CD- RW diske galima sutalpinti maþdaug 10 kartø daugiau duomenø nei áprastame audio CD diske. W WMA Windows Media Audio. Microsoft Korporacijos iðrasta garso duomenø 'suspaudimo' technologija. WMA duomenys gali bûti koduojami naudojantis Windows Media Player 9 Versija arba Windows Media Player, skirta Windows XP operacinei sistemai. Failus atpaþinsite pagal plëtiná '.wma'. Televizoriaus ávesties radimas...14 Pagrindinio meniu naudojimas...14 Meniu narðymas...14 Meniu kalbos pasirinkimas...15 Tinklo nustatymas...15 Philips EasyLink naudojimas Grojimas...17 P PBC Playback Control grojimo kontrolë. Tai judëjimo po Video CD/ Super VCD ekrano meniu sistema. Jûs galite mëgautis interaktyviu grojimu ir paieðka. PCM Pulse Code Modulation. Tai skaitmeninë garso kodavimo sistema. Disko grojimas...17 Grojimas ið USB Árenginio...17 Video grojimas...18 Nuotraukø perþiûra...21 Muzikos grojimas...22 Kompiuterio narðymas...23 Net TV narðymas...23 R Regiono kodas Sistema leidþia groti tik tuos diskus, kurie turi nustatytà regionà. Ðis prietaisas gros tik tuos diskus, kuriø regioniniai kodai atitinka sistemos kodus. Prietaiso regioniná kodà galite rasti ant produkto etiketës. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su VISAIS regionais). 4 37

5 9. ÞODYNËLIS SVARBI INFORMACIJA A Aspect ratio (Ploèio ir aukðèio santykis) Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo iðmatavimø. Horizontalaus ir vertikalaus iðmatavimø santykis áprastame Televizoriuje yra 4:3, o aukðtos raiðkos plaèiaekraniame Televizoriuje 16:9. 'Letter box' formatas leidþia mëgautis platesniu vaizdu áprastame 4:3 ekrane. AVCHD AVCHD yra formatas (standartinis), kuris yra skirtas aukðtos raiðkos video kameroms, kurios gali bûti naudojamos aukðtos rezoliucijos HD vaizdø áraðymui ir grojimui. B Blu-ray Disc (BD) Blu-ray Diskas yra naujos kartos video diskas, kuriame galima sutalpinti penkis kartus daugiau duomenø nei áprastame DVD diske. Didelë talpa leidþia teikti papildomus privalumus, tokius kaip aukðtos raiðkos video, daugiakanalá garsà, interaktyvius meniu ir t.t. BONUSVIEW BonusView, dar þinoma kaip 'Profile 1'. Neskaitant áprastø grojimo ir interaktyviø funkcijø, BonusView grotuvai, kurie buvo pristatyti po 2007 m. spalio 31 d., leidþia vartotojui mëgautis 'Picture-in-Picture' (PIP) ir antrinëmis audio funkcijomis (naudinga þaidþiant þaidimus, kurie naudoja papildomà garsà, kol rodomas filmas) BonusView funkcijà palaikanèiuose diskuose. D Digital Audio (skaitmeninis garsas) Digital Audio yra garso signalas, konvertuotas á skaitines reikðmes. Ðis garsas gali bûti perduodamas per daugybæ kanalø. Analoginis garso signalas gali bûti perduodamas tik per du kanalus. DivX Video-On-Demand Ðis DivX Certified Sertifikuotas árenginys turi bûti registruotas tam, kad bûtø galima groti DivX Videoon-Demand (VOD) turiná. Norëdami gauti registracijos kodà, suraskite DivX VOD skiltá savo árenginio nustatymø meniu. Turëdami ðá kodà eikite á svetainæ vod.divx.com, norëdami pabaigti registracijà ir suþinoti daugiau apie DivX VOD. Dolby Digital Erdvinio garso sistema iðvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki ðeðiø skaitmeninio garso kanalø (priekinis kairys ir deðinys, erdvinio garso kairys ir deðinys, centrinis bei þemø daþniø). DTS Digital Theatre Systems (Skaitmeniniø Teatrø Sistemos). Tai erdvinio garso sistema, suteikianti 5.1 kanalø diskretø garsà klientø elektronikos produktuose ir programinës árangos turinyje. Ji nëra sukurta Dolby Digital. H HDCP High-bandwidth Digital Content Protection. Tai specifikacija, leidþianti saugiai perduoti skaitmeninius duomenis tarp skirtingø árenginiø (siekiant apsaugoti nuo neteisëto autoriniø teisiø paþeidimo). HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI) yra spartaus greièio skaitmeninë vartotojo sàsaja, galinti perduoti nesuspaustus aukðtos raiðkos video ir skaitmeninius daugiakanalius audio signalus. Jo pagalba iðgaunama puiki vaizdo ir garso kokybë, visiðkai be trukdþiø. HDMI yra pilnai suderinama su DVI. Kaip reikalaujama pagal HDMI standartà, bandant prijungti HDMI arba DVI produktus neturinèius HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus matomas joks vaizdas bei nebus girdimas joks garsas. J JPEG Labai daþnas skaitmeniniø nuotraukø / paveikslëliø formatas. Nuotraukø 'suspaudimo' sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslëlius galima stipriai 'suspausti', o kokybë sumaþëja nedaug. Failus atpaþinsite pagal plëtinius JPG arba JPEG. Saugumas ir svarbios pastabos Áspëjimas Gaisro arba elektros ðoko tikimybë Perkaitimo rizika! Niekada nedëkite produkto uþdaroje vietoje. Visada palikite bent 10 cm laisvos vietos aplink produktà, kad jis galëtø ventiliuotis. Ásitikinkite, kad árenginio ventiliacijos angø neuþdengtø uþuolaidos ar kiti daiktai. Niekada nepalikite produkto, nuotolinio valdymo pulto ar baterijø atviruose saulës spinduliuose, ðalia atviros ugnies ar ðilumos ðaltiniø. Naudokite produktà tik viduje. Saugokite produktà nuo vandens, drëgmës, skysèio pilnø objektø. Nedëkite produkto ant kitø elektros árenginiø. Laikykitës atokiau nuo produkto þaibavimo metu. Jeigu pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip atjungimo árenginys, tuomet jis turi bûti pastoviai veikiantis. Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai árenginys atviras. Venkite lazerio spindulio. Sveikatos áspëjimas þiûrint 3D vaizdà Jeigu jûsø arba jûsø ðeimos istorijoje pasitaikë epilepsijos atvejø arba priepuoliø, sukeltø ðviesos, tuomet prieð þiûrëdami á greitai besikeièianèius vaizdus, ðviesos ðaltinius ar 3D vaizdus, turëtumëte pasitarti su medikais. Norint iðvengti sutrikimø, tokiø kaip galvos svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos praradimas, mes rekomenduojame neþiûrëti 3D vaizdø ilgà laiko tarpà. Jeigu pajuntate sutrikimà, kuo skubiau nutraukite 3D þiûrëjimà ir artimiausiu metu jokiu bûdu neuþsiimkite pavojinga veikla (pavyzdþiui automobilio vairavimu), kol simptomai nepranyks. Jeigu simptomai nedings, neþiûrëkite 3D vaizdø, nepasikonsultavæ su medikais. Tëvai turëtø priþiûrëti savo vaikus, kuomet jie þiûri 3D vaizdus, kad uþtikrintø, jog vaikai nejauèia aukðèiau iðvardintø sutrikimø. 3D vaizdø þiûrëjimas yra nerekomenduojamas vaikams iki 6 metø, nes jø regëjimas dar nëra pilnai susiformavæs. 1 KLASË LAZERINIS PRODUKTAS Ðis produktas atitinka Europos Sàjungos radijo trukdþiø reikalavimus. Seno produkto ir baterijø iðmetimas Jûsø produktas pagamintas ið aukðtos kokybës medþiagø ir komponentø, kurie gali bûti perdirbami ir naudojami dar kartà. Kai prie produkto randate ðá nubraukto ðiukðliø konteinerio þenklà, tai reiðkia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvà 2002/96/EC. Pasidomëkite vietinëmis elektros ir elektronikos produktø atsikratymo/iðmetimo taisyklëmis. Laikykitës vietiniø taisykliø ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namø apyvokos ðiukðlëmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padës sumaþinti neigiamas pasekmes gamtai ir þmoniø sveikatai. 36 5

6 ... SVARBI INFORMACIJA Jûsø árenginyje yra baterijos, apraðytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali bûti iðmetamos kartu su áprastinëmis namø apyvokos atliekomis. Praðome pasidomëti vietinëmis baterijø atsikratymo taisyklëmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtà ir þmoniø sveikatà. dël Autoriniø teisiø Bûkite atsakingi Gerbkite autorines teises. Ðiame árenginyje yra technologija, apsauganti árenginá nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentø ir kitø intelektiniø Rovi Korporacijos teisiø. Reversinë inþinerija ir iðardymas yra draudþiami. 'Atvirojo kodo' programinë áranga Philips Electronics Hong Kong Ltd. pagal pareikalavimà gali pateikti pilnà programinës árangos paketo, saugomo autoriniø teisiø, kodo kopijà. Ðis pasiûlymas taikomas tris metus nuo ðio produkto ásigijimo visiems, kurie gavo ðià informacijà. Norëdami gauti ðaltinio kodà, susisiekite su Jeigu nenorite naudotis savo el. paðto adresu arba, jeigu negavote patvirtinimo el. paðtu per vienà savaitæ nuo uþklausos, praðome paraðyti á 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhovenas, Nyderlandai'. Jeigu jûs negavote patvirtinimo, skirto jûsø laiðkui, praðome paraðyti el. laiðkà aukðèiau nurodytu adresu.... PROBLEMØ SPRENDIMAS Grojimas Diskas negroja Nenuskaitomi arba negrojami duomenø failai (JPEG, MP3, WMA). Nerodomi DivX video failai. Nenuskaitomi USB 'flash' laikmenoje esantys duomenys. Televizoriuje rodomas uþraðas 'No entry' arba 'x'. Neveikia EasyLink funkcija. Ásitikinkite, kad diskas yra tinkamai ádëtas. Ásitikinkite, kad ðis grotuvas palaiko disko formatà. Þiûrëkite 'Jûsø Blu-ray diskø grotuvas' > 'Tinkami formatai'. Ásitikinkite, kad ðis grotuvas palaiko DVD ar BD disko regiono kodà. Ásitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai yra baigti áraðinëti ('finalizuoti'). Nuvalykite diskà. Ásitikinkite, kad duomenø failai yra áraðyt UDF, ISO9660 arba JOLIET formatu. Ásitikinkite, kad DVD diske nebûtø daugiau nei 9,999 failø, o paprastame diske daugiau nei 999 failø. Ásitikinkite, kad JPEG failø plëtinys yra.jpg,.jpg,.jpeg arba.jpeg. Ásitikinkite, kad MP3/WMA failo plëtinys yra.mp3 arba.mp3 ir.wma arba.wma, kuris yra skirtas Windows Media Audio. Ásitikinkite, kad DivX failas yra pilnas. Ásitikinkite, kad DivX failo plëtinys yra tinkamas. Ásitikinkite, kad USB 'flash' laikmenos formatas yra suderinamas su ðiuo grotuvu. Maksimali USB árenginio talpa gali bûti 160 GB. Funkcija negalima. Ásitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLink Televizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra aktyvuota. Nepavyksta pasiekti BD-Live funkcijos. Tinklas Nerandamas bevielis ryðys arba jis yra su trukdþiais. Kompiuterio narðymas veikia lëtai. Patikrinkite tinklo jungtá arba ásitikinkite, kad tinklo jungtis yra teisingai nustatyta. Iðtrinkite vietinæ atmintá, vidinæ atmintá (jeigu yra) arba USB atmintá. Ásitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD Live funkcijà. Ásitikinkite, kad bevielis ryðys nëra trikdomas netoliese esanèiø mikrobangø krosneliø, telefonø ar kitø bevieliø árenginiø, kurie yra jûsø kaimynystëje. Ásitikinkite, kad 'ugnies sienø' (firewall) nustatymai jûsø tinkle leistø grotuvui prisijungti prie tinklo. Jeigu bevielë jungtis neveikia tinkamai, pabandykite laidinæ jungtá (þiûrëkite skiltá 'Pradþia' > 'Tinklo nustatymas'). Paskirstymo dëþutës ('ruterio') naudojimosi instrukcijose paieðkokite informacijos apie tinklo veikimo diapazonà, duomenø perdavimo greitá ir kitus faktorius, galinèius átakoti signalo kokybæ. Jums reikia greitaeigio Interneto. 6 35

7 8. PROBLEMØ SPRENDIMAS 2. JÛSØ BLU-RAY DISKØ GROTUVAS Áspëjimas Elektros iðkrovos tikimybë. Niekada nenuiminëkite árenginá dengianèiø daliø. Jokiomis aplinkybëmis jûs neturëtumëte patys bandyti pataisyti árenginio, nes taip paþeisite garantijos sutartá. Jeigu jums kils problemø, pirmiausia patikrinkite þemiau apraðytus punktus prieð neðdami árenginá taisyti. Jeigu, sekant ðiais patarimais, jums nepavyksta paðalinti problemos, uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà pagalbà Pagrindinis árenginys Árenginys nereaguoja á nuotolinio valdymo pultà. Ájunkite grotuvà á elektros lizdà. Nuotolinio valdymo pultà nutaikykite tiesiai á IR sensoriø, kurá rasite ðio grotuvo priekinëje panelëje. Teisingai ádëkite baterijas. Á nuotolinio valdymo pultà ádëkite naujas baterijas. Vaizdas Nëra vaizdo. Skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumëte teisingà video ávesties kanalà. Keiskite TV kanalus, kol pamatysite Philips fonà. Nëra vaizdo esant HDMI sujungimui Jeigu prijungtas árenginys nepalaiko HDMI, jûs negalësite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtá. Patikrinkite, ar HDMI laidas nëra paþeistas. Pakeiskite já nauju HDMI laidu. Nuotolinio valdymo pulte spauskite, tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norëdami atstatyti vaizdà. Televizoriuje nerodomas aukðtos raiðkos (highdefinition) vaizdas. Televizoriuje nematomi 3D efektai. Garsas Garsas negrojamas per Televizoriø Garsas negrojamas per audio árenginio (namø kino/ stiprintuvo/ imtuvo) garsiakalbius. Nëra garso esant HDMI sujungimui Nesigirdi antros audio iðvesties, naudojant Picture-in-Picture funkcijà. Ásitikinkite, kad diske yra aukðtos raiðkos vaizdo turinys. Ásitikinkite, kad Televizorius palaiko aukðtos raiðkos vaizdà. Grotuve iðjungtas 3D nustatymas. Ájunkite 3D iðvestá (þiûrëkite 'Nustatymø reguliavimas' > 'Video nustatymas' > [Blu-ray 3D video] ). Ásitikinkite, kad 'antraðtë' (title), kurià bandote rodyti, yra suderinama su Blu-ray 3D. Ásitikinkite, kad Televizorius palaiko 3D ir HDMI funkcijas bei kad jis yra perjungtas á 3D reþimà (remkitës Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis). Ásitikinkite, ar 3D akiniai yra aktyvuoti (remkitës Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis). Ásitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie Televizoriaus audio ávesties. Tinkamai sujunkite Televizoriaus audio ávestá ir video ávestá. Norëdami suþinoti daugiau, remkitës Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis. Ásitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie audio árenginio audio ávesties. Perjunkite audio árenginá á teisingà audio ávesties ðaltiná. Gali bûti, jog jûs negirdësite garso ið HDMI iðvesties, jeigu prijungtas árenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI. Naudokite analoginæ arba skaitmeninæ audio jungtá. Kai [HDMI Audio] arba [Digital Audio] meniu yra pasirinktas [Bitstream], interaktyvûs garsai, tokie kaip Picture-in-Picture funkcijos garsas, yra iðjungiami. Nesirinkite [Bitstream]. Sveikiname jus ásigijus ðá Philips árenginá! Norëdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos (tame tarpe ir norëdami atnaujinti programinæ árangà), uþregistruokite savo árenginá Jeigu susisieksite su Philips, jûs turësite pasakyti savo árenginio serijos ir modelio numerá. Ðià informacijà rasite grotuvo galinëje dalyje. Uþsiraðykite numerius èia: Modelio numeris: Serijos numeris: Funkcijø apþvalga NetTV Net TV su jûsø Televizoriaus, prijungto prie grotuvo, pagalba suteikia platø internetinës informacijos ir pramogø asortimentà. Su Net TV jûs galite mëgautis vienais geriausiø tinklapiø, kurie yra pritaikyti jûsø Televizoriui. 3D Blu-ray diskø grojimas Ðis grotuvas gali groti 3D Blu-ray diskus ir turi pilnas HD 3D vaizdavimo galimybes, kuriomis galite pasinaudoti savo namuose. Prijunkite savo grotuvà prie 3D Televizoriaus, naudodamiesi HDMI laidu, uþsidëkite 3D akinius, kuriuos gavote kartu su Televizoriumi, ir mëgaukitës 3D pasauliu. DLNA Paprasèiausiai prijunkite ðá grotuvà prie namø kompiuterinio tinklo, naudodamiesi LAN lizdu arba bevieliu Philips Wi-Fi USB adapteriu. Tai suteiks jums galimybæ þiûrëti video ir nuotraukas per TV, naudojantis ðiuo grotuvu. DivX Plus HD Ðis grotuvas yra DivX Plus HD Sertifikuotas produktas. Jis gali groti visus DivX video, áskaitant ir DivX Plus HD video failus (H.264 video su.mkv failø plëtiniu ir AAC audio) iki 1080p, bei aukðèiausios kokybës turiná. Aukðtos Raiðkos (HD) pramogos Þiûrëkite aukðtos raiðkos turinio diskus su HDTV (High Definition Television). Prijunkite per spartaus greièio HDMI laidà (3 arba 2 kategorija). Jûs galite mëgautis puikia iki 1080p vaizdo kokybe su kadrø daþniu iki 24 kadrø per sekundæ su 'progresyvaus skenavimo' (progressive scan) iðvestimi. BD-Live Prijunkite ðá grotuvà prie kino studijø interneto svetainiø, naudodamiesi LAN lizdu arba iðoriniu Wi- Fi, kad pasiektumëte naujausià ávairø turiná (pavyzdþiui, atnaujintas perþiûras ir iðskirtinius specialius priedus). Tinkami formatai Ðis grotuvas gali groti: BD-Video, BD-R/RE2.0, BD 3D DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dvigubas sluoksnis) Video CD/SVCD Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG failus DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media USB árenginius Regiono kodai Jûs galite groti diskus, turinèius ðiuos regiono kodus. Regiono kodas DVD Ðalys Blu-ray Europa, Jungtinë Karalystë 34 7

8 ... JÛSØ BLU-RAY DISKØ GROTUVAS... PAPILDOMA INFORMACIJA Produkto apþvalga Pagrindinis árenginys Nuotolinio valdymo pultas Kodavimo daþnis: MP3: 32 khz, 44.1 khz, 48 khz WMA: 44.1 khz, 48 khz Nuolatinis bitø daþnis: MP3: 112 kbps 320 kbps WMA: 48 kbps 192 kbps Lazerio Techniniai Duomenys Lazerio tipas: BD Lazerio Diodas: AlGaInN DVD Lazerio Diodas: AlGaInP CD Lazerio Diodas: AlGaInP Bangos ilgis: 2. Diskø skyrelis 3. IR sensorius 4. Ekrano panelë lizdas Ájungia grotuvà arba iðjungia já á budëjimo reþimà. Aptinka signalus ið nuotolinio valdymo pulto. Nuotoliná valdymo pultà visuomet nukreipkite tiesiai á ðá sensoriø. Atidaryti arba uþdaryti diskø skyrelá. Pradëti arba tæsti laikinai sustabdytà grojimà. Laikinai sustabdyti grojimà USB árenginio prijungimo lizdas. USB Suderinamumas: Greitaeigis USB (2.0) Palaikoma klasë: UMS (USB Mass Storage Class) Pagrindinis árenginys Maitinimo reitingas: AC V~, 50/60 Hz Energijos suvartojimas: 25 W Energijos suvartojimas budëjimo reþime: < 0.5 W Iðmatavimai (p xaxg):435x60x227(mm) Bendras Svoris: 2.35 kg Komplekte pateikiami priedai Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos Audio/Video laidai Maitinimo laidas Greitos pradþios gidas Naudojimosi instrukcijos CD-ROM diske áraðytos daugiakalbës naudojimosi instrukcijos Papildomi priedai BD: nm/-5nm DVD: nm/-10nm CD: nm/-20nm Iðvesties galia: BD: Maks. pajëgumas: 20mW DVD: Maks. pajëgumas: 6mW CD: Maks. pajëgumas: 7mW Bevielis Philips USB adapteris (pavadinimu WU1110, parduodamas atskirai) Multimedia prijungimai: Wi-Fi b/g/n Prijungimas: Galinis prijungimas (USB) Aplinkos temperatûra: 5-40 laipsniø C 8 Ájungia grotuvà arba iðjungia já á budëjimo reþimà. Kai EasyLink funkcija yra ájungta, spauskite ir nuspaudæ palaikykite bent tris sekundes, norëdami, kad visi HDMI CEC funkcijà palaikantys árenginiai bûtø iðjungti á budëjimo reþimà. 'Dongle' iðmatavimai (P xaxg): 28.4 x 82 x 13.4 (mm) 33

9 7. PAPILDOMA INFORMACIJA... JÛSØ BLU-RAY DISKØ GROTUVAS Programinës árangos atnaujinimas Norëdami patikrinti ar nëra naujø atnaujinimø, palyginkite savo grotuvo programinës árangos versijà su naujausia programinës árangos versija (jeigu tokia yra) Philips tinklapyje. Spauskite Pasirinkite [Setup], tuomet Pasirinkite [Advanced] > [Version Info.], tuomet Atnaujinti programinæ árangà per tinklà Paruoðkite internetinæ jungtá (þiûrëkite skiltá 'Pradþia' > 'Tinklo nustatymas'). 2. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Setup] > [Advanced] > [Software Update] > [Network]. Jeigu randama naujesnë programinës árangos versija, jûsø yra paklausiama ar pradëti atnaujinimà. 3. Sekite Televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norëdami patvirtinti atnaujinimà. Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas automatiðkai iðsijungs ir vël ásijungs. Atnaujinti programinæ árangà naudojantis USB árenginiu Eikite á norëdami patikrinti ar nëra naujø programinës árangos atnaujinimø. 2. Atsisiøskite programinæ árangà á USB árenginá: 1) Iðskleiskite atsisiøstus duomenis ir ásitikinkite, kad iðskleistas katalogas yra pavadintas 'UPG'. 2) 'UPG' katalogà ákelkite á pagrindinæ 3. direktorijà. Ádëkite USB árenginá á (USB) lizdà, esantá ðiame grotuve. 4. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Setup] > [Advanced] > [Software Update] > [USB]. 5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norëdami patvirtinti atnaujinimo procesà. Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiðkai iðsijungs ir vël ásijungs. Prieþiûra Diskø valymas Techniniai duomenys Video Audio Neatjunkite maitinimo ar neiðimkite USB árenginio, kol vyksta programinës árangos atnaujinimas, nes tai gali paþeisti jûsø grotuvà. Áspëjimas Niekuomet nenaudokite valikliø, tokiø kaip benzinas, skiediklis, komerciniai valikliai ar antistatiniø purðkikliø, skirtø diskams. Diskus valykite su mikro pluoðto medþiaga, tiesiø linijø judesiais nuo centro link kraðtø. Techniniai duomenys gali bûti keièiami be papildomo perspëjimo. Signalo sistema: PAL / NTSC Kompozitinë video iðvestis: 1 Vp-p (75 ohm) Komponentinë video iðvestis: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i Y: 1 Vp-p (75 ohm) Pb: 0.7 V-pp (75 ohm) Pr: 0.7 V-pp (75 ohm) HDMI iðvestis 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24 2 Kanalø analoginë iðvestis Audio Priekis L&R :2Vrms(>1kohm) Skaitmeninë iðvestis: 0.5 Vp-p (75 ohm) Bendraaðë HDMI iðvestis DISC MENU / POP-UP 4. OK BACK 7. / 8. / 9. SUBTITLE 10. AUDIO 1 Skaitiniai/raidiniai mygtukai Atidaromas pagrindinis grotuvo meniu ('namø meniu'). BD: Patenkama arba iðeinama ið iððokanèio meniu. DVD: Patenkama arba iðeinama ið disko meniu. Patvirtinti ávedimà arba pasirinkimà. Meniu narðymas. Gráþtama prie buvusio meniu. Pereiti prie buvusios arba tolimesnës 'antraðtës', skyriaus arba takelio. Paieðka á prieká arba atgal. Subtitrø kalbos pasirinkimas diske. Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas diske. Pasirinkite elementà, kurá norite groti. Reikðmiø ávedimas. Sustabdomas grojimas. Spauskite ir nuspaudæ laikykite, norëdami uþdaryti diskø skyrelá. Laikinai sustabdyti grojimà. Pereiti per sustabdytà vaizdà kadras po kadro. 14. Pradëti arba tæsti grojimà. 15. TOP MENU 16. OPTIONS 17. Spalvotieji mygtukai BD: Pagrindinio meniu rodymas. DVD: 'Antraðtës' meniu rodymas. Patenkama á pasirinkimo ar vykdomos operacijos pasirinkèiø meniu. BD: Operacijø arba nustatymø pasirinkimas. 32 9

10 3. PRIJUNGIMAS... NUSTATYMØ REGULIAVIMAS Norëdami naudotis ðiuo grotuvu, turite atlikti ðiuos sujungimus: Pagrindiniai sujungimai: Video Audio Maitinimas Papildomi sujungimai: Garso nukreipimas á kità árenginá 1 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis HDMI lizdu Tolimesni nustatymai Spauskite. 2. Pasirinkite [Setup], tuomet 3. Pasirinkite [Advanced], tuomet spauskite. [Clear Memory] Iðtrinkite BD-Live duomenis, kurie yra automatiðkai atsiunèiami á prijungtà USB árenginá. Prijungtame USB árenginyje yra automatiðkai sukuriamas katalogas pavadinimu 'BUDA', kuriame yra talpinama visi atsiunèiami BD-Live duomenys. HDMI AV imtuvo/stiprintuvo prijungimas Daugiakanalio AV imtuvo/stiprintuvo prijungimas HDMI laidà (nepridëtas) prijunkite prie: [DivX VOD Code] Gaukite DivX registracijos arba iðsiregistravimo kodà. Skaitmeninio AV imtuvo/stiprintuvo prijungimas Analoginës stereo sistemos prijungimas USB árenginio prijungimas Bevielio/Laidinio tinklo prijungimas Norëdami suþinoti identifikacinius ir maitinimo duomenis, remkitës tipo lentele, esanèia árenginio gale arba apaèioje. Prieð atliekant pakeitimus sujungimuose, ásitikinkite, kad visi árenginiai yra atjungti nuo elektros tinklo. Video/audio laidø prijungimas Pasirinkite geriausià video kokybæ, kurià palaiko jûsø Televizorius. 1 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis HDMI lizdu (HDMI, DVI arba HDCP Televizoriui). 2 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis komponentiniais video lizdais (standartiniam Televizoriui arba 'Progresyvaus Skenavimo' funkcijà turinèiam Televizoriui). 3 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis kompozitiniu video lizdu (standartiniam Televizoriui). HDMI lizdo, esanèio ðiame grotuve. HDMI ávesties lizdo, esanèio Televizoriuje. Patarimas Naudokitës HDMI/DVI adapteriu, jeigu jûsø Televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas. Norëdami garso iðvesties, prijunkite audio laidà. Jeigu Televizoriuje, grotuvà prijungus HDMI jungtimi, matomas tuðèias ekranas, spauskite mygtukà, esantá nuotolinio valdymo pulte, tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norëdami atstatyti vaizdo rodymà. Jeigu grotuvas yra prijungiamas prie Televizoriaus, kuris palaiko 1080p arba 1080p/24 Hz, tuomet Philips rekomenduoja naudotis 2 kategorijos HDMI laidu, dar þinomu kaip Didelio Greièio HDMI laidu, tam, kad bûtø pasiekta optimali audio ir video iðvestis. Norint groti BD-video arba DVD-video skaitmeninius video naudojant HDMI jungtá, tiek jûsø grotuvas, tiek jûsø vaizdo rodymo árenginys (arba AV imtuvas/stiprintuvas) turi turëti autoriniø teisiø apsaugos sistemà, kuri vadinasi HDCP (aukðto pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos sistema). Ðis sujungimas suteiks geriausià vaizdo kokybæ. 4. Pasirinkite vienà ið pasirinkèiø, tuomet 5. Pasirinkite nustatymà, tuomet Norëdami sugráþti prie buvusio meniu, spauskite BACK. Norëdami iðeiti ið meniu, spauskite. [BD-Live Security] Jûs galite uþdrausti internetinæ prieigà prie BD-Live 'premijinio' turinio, kuris yra prieinamas su kai kuriais Blu-ray diskais. [On] Internetinë prieiga yra uþdraudþiama visam BD-Live turiniui. [Off] Internetinë prieiga yra leidþiama visam BD-Live turiniui. [Software Update] Atnaujinkite ðio grotuvo programinæ árangà (jeigu naujesnë versija yra galima Philips tinklapyje), norëdami pagerinti grotuvo veikimà. [USB] Atnaujinkite programinæ árangà, naudodamiesi USB árenginiu, kuris yra prijungtas prie ðio grotuvo. [Network] Atnaujinkite programinæ árangà internetu. Norëdami suþinoti daugiau apie programinës árangos atnaujinimà, þiûrëkite 'Papildoma informacija' > 'Programinës árangos atnaujinimas'. Patarimas Naudokitës ðio grotuvo DivX registracijos kodu ásigyjant ar nuomojantis video ið DivX video, kurie yra iðsinuomojami arba ásigyjami naudojantis DivX VOD (Video On Demand) paslauga, gali bûti grojami tik árenginyje, kuris buvo uþregistruotas. [Version Info.] Parodyti ðio grotuvo programinës árangos versijà ir MAC adresà. Patarimas Ði informacija jums bus reikalinga, jeigu norësite patikrinti, ar Philips tinklapyje yra naujesnë programinës árangos versija, kurià jûs galite atsisiøsti ir ádiegti á ðá grotuvà. [Restore Default Settings] Visi grotuvo parametrai, iðskyrus [Parental Control] nustatymà, bus gràþinami á gamyklinius nustatymus

11 ... NUSTATYMØ REGULIAVIMAS... PRIJUNGIMAS [Audio] Pasirinkite audio kalbà disko grojimui. [Subtitle] Pasirinkite subtitrø kalbà disko grojimui. [Disc Menu] Pasirinkite disko meniu kalbà. [Auto Subtitle Shift] Ájungti arba iðjungti automatiná subtitrø vietos nustatymà. [On] Tinkama vieta subtitrams sureguliuojama automatiðkai. [Off] Automatinë subtitrø vietos sureguliavimo funkcija iðjungiama. 2 pasirinkimas: Prijungimas naudojantis komponentiniais video lizdais 3 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis kompozitiniu video lizdu Pastabos Jeigu jûsø pasirinktos kalbos diske nëra, naudojama áprastinë disko kalba. Kai kuriuose diskuose subtitrø/audio kalba gali bûti pakeista tik patekus á disko meniu. [Change password] Nustatykite arba pakeiskite slaptaþodá. 1) Spauskite skaitinius mygtukus, kad ávestumëte savo paskutiná slaptaþodá. Jeigu pamirðote slaptaþodá, áveskite '0000', tuomet spauskite OK. [Parental Control] Uþdrauskite prieigà prie diskø, kurie nëra tinkami vaikams. Tokie diskø tipai turi bûti áraðyti su þiûrëjimo 'lygiais'. Norëdami gauti prieigà, turite ávesti savo paskutinájá slaptaþodá arba '0000'. Norëdami þiûrëti aukðtesnio nei jûs nustatëte [Parental Control] 'lygio' diskus, turësite ávesti slaptaþodá. 'Lygiai' gali skirtis priklausomai nuo ðalies. Norëdami, kad groti galima bûtø visus diskus, DVD-video ir BD-video diskams pasirinkite '8'. Ant kai kuriø diskø 'lygiai' yra atspausdinti, bet paèiuose diskuose 'lygiai' nëra nustatyti. Ði funkcija tokiems diskams neturi jokios átakos. 2) Áveskite naujà slaptaþodá. 3) Áveskite tà patá slaptaþodá dar kartà. 4) Pereikite prie [Confirm] pasirinkimo, tuomet [Display Panel] Pasirinkite priekinës panelës ekranëlio ryðkumà. [Normal] Áprastas ryðkumas. [Dim] Pritemdytas ekranëlis. [Auto Standby] Ájungti arba iðjungti automatiná budëjimo reþimà. Tai energijà taupanti funkcija. [On] Po 30 minuèiø, per kurias nespausite jokiø mygtukø (pvz. laikino ar pilno sustabdymo metu) grotuvas persijungs á budëjimo reþimà. [Off] Iðjungti automatinio persijungimo á budëjimo reþimà funkcijà. Komponentinius video laidus (nepridëti) prijunkite prie: Y Pb/Cb Pr/Cr lizdø, esanèiø ðiame grotuve. COMPONENT VIDEO ávesties lizdo, esanèio Televizoriuje. 2. Audio laidus (nepridëti) prijunkite prie: AV OUTPUT -L/R lizdø, esanèiø ðiame grotuve. AUDIO ávesties lizdo, esanèio Televizoriuje. Patarimas Jûsø Televizoriuje esantys komponentinio video ávesties lizdai gali bûti pavadinti Y Pb Pr arba YUV. 2. Kompozitiná video laidà prijunkite prie: VIDEO lizdo, esanèio ðiame grotuve. VIDEO ávesties lizdo, esanèio Televizoriuje. Audio laidus prijunkite prie: AV OUTPUT -L/R lizdø, esanèiø ðiame grotuve. AUDIO ávesties lizdo, esanèio Televizoriuje. Patarimas Video ávesties lizdas Televizoriuje gali bûti þymimas kaip A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE arba BASEBAND. [Screen Saver] Ájunkite ekrano uþsklandà, norëdami apsaugoti savo Televizoriaus ekranà nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. [On] Po 10 minuèiø, per kurias nespausite jokiø mygtukø (pvz. laikino ar pilno sustabdymo metu) ásijungs ekrano uþsklanda. [VCD PBC] Ájungti arba iðjungti VCD/SVCD diskø su PBC funkcija turinio meniu. [On] Ádëjus diskà bus rodomas meniu. [Off] Meniu rodymas praleidþiamas ir pradeda groti pirmoji antraðtë. [Off] Iðjungti ekrano uþsklandos reþimà

12 ... PRIJUNGIMAS... NUSTATYMØ REGULIAVIMAS Garso nukreipimas á kitus árenginius Garsà ið ðito árenginio galite girdëti ir per kitus árenginius. Prijungimas prie su HDMI suderinamo AV imtuvo/stiprintuvo HDMI laidà (komplekte nepateikiamas) prijunkite prie: HDMI lizdo, esanèio ðiame grotuve. HDMI ávesties lizdo, esanèio árenginyje. Patarimas HDMI jungtis suteiks geriausià garso kokybæ. Prijungimas prie skaitmeninio AV imtuvo/stiprintuvo Prijungimas prie bendraaðio lizdo Prijungimas prie analoginës stereo sistemos USB árenginio prijungimas Audio laidus (komplekte nepateikti) prijunkite prie: AV OUTPUT-L/R lizdø, esanèiø ðiame grotuve. AUDIO ávesties lizdø, esanèiø árenginyje. Papildomai prijungtas USB árenginys suteiks papildomos atminties, reikalingos programinës árangos atnaujinimams ir BD-Live. USB árenginá prijunkite prie (USB) lizdo, esanèio priekinëje ðio grotuvo panelëje. Spauskite ir pasirinkite [browse USB], esantá meniu, norëdami perþiûrëti turiná ir groti failus. USB árenginá prijunkite tik prie lizdo, esanèio ðiame árenginyje. Philips negarantuoja, kad visi USB árenginiai veiks, prijungus juos prie ðio árenginio. EasyLink nustatymai Spauskite. 2. Pasirinkite [Setup], tuomet 3. Pasirinkite [EasyLink], tuomet spauskite #. 4. Pasirinkite vienà ið pasirinkèiø, tuomet 5. Pasirinkite nustatymà, tuomet Norëdami sugráþti prie buvusio meniu, spauskite BACK. Norëdami iðeiti ið meniu, spauskite. [EasyLink] Ðis grotuvas palaiko Philips EasyLink funkcijà, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolà. Jûs galite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norëdami valdyti visus, EasyLink funkcijà palaikanèius, árenginius, kurie yra prijungti HDMI jungtimi. [On] Ájungti EasyLink funkcijas. [Off] Iðjungti EasyLink funkcijas. [One Touch Play] Kai jûs paspaudþiate, norëdami ájungti ðá grotuvà, Televizorius (jeigu jis palaiko grojimo vienu prisilietimu funkcijà) automatiðkai ásijungs ir persijungs á reikiamà video-in kanalà. Jeigu grotuve yra diskas, prasidës grojimas. [On] Ájungti grojimo vienu prisilietimu funkcijà. [On] Ájungti iðjungimo á budëjimo reþimà vienu prisilietimu funkcijà. [Off] Iðjungti iðjungimo á budëjimo reþimà vienu prisilietimu funkcijà. Pastabos Prieð mëgaujantis EasyLink valdymo privalumais, savo Televizoriuje/árenginiuose turite aktyvuoti HDMI CEC valdymà. Norëdami daugiau informacijos, þiûrëkite savo Televizoriaus/ árenginiø naudojimosi instrukcijas. Philips negarantuoja, kad grotuvas puikiai veiks su visais HDMI CEC árenginiais. Pirminiai nustatymai Spauskite. 2. Pasirinkite [Setup], tuomet 3. Pasirinkite [Preference], tuomet spauskite. 4. Pasirinkite vienà ið pasirinkèiø, tuomet 5. Pasirinkite nustatymà, tuomet Norëdami sugráþti prie buvusio meniu, spauskite BACK. Norëdami iðeiti ið meniu, spauskite. [Menu Language] Pasirinkite ekrano meniu kalbà. Bendraaðá (coaxial) laidà (komplekte nepateiktas) prijunkite prie: COAXIAL lizdo, esanèio ðiame grotuve. COAXIAL/DIGITAL ávesties lizdo, esanèio árenginyje. [Off] Iðjungti grojimo vienu prisilietimu funkcijà. [One Touch Standby] Kai jûs paspaudþiate ir nuspaudæ palaikote, visi prijungti HDMI CEC árenginiai (jeigu jie palaiko iðjungimo á budëjimo reþimà vienu prisilietimu funkcijà) iðjungiami á budëjimo reþimà vienu metu. Jeigu ðis grotuvas prijungtas prie Televizoriaus, kuris palaiko HDMI CEC funkcijas, praleiskite ðá nustatymà. Jis automatiðkai perjungs meniu kalbà á tokià, kokia yra nustatyta jûsø Televizoriuje (jei tik kalba, pasirinkta Televizoriuje, yra palaikoma ir ðiame grotuve)

13 ... NUSTATYMØ REGULIAVIMAS... PRIJUNGIMAS [HDMI Audio] Pasirinkite HMDI audio iðvestá, kai prijungiate ðá grotuvà prie Televizoriaus/audio árenginio, naudodamiesi HDMI laidu. [Bitstream] Jeigu prijungtas HDMI árenginys palaiko tinkamà HD audio atkodavimo sistemà, tuomet siunèiamas originalus audio formatas ið disko. Kitu atveju, siunèiamas LPCM signalas. [Auto] Automatiðkai aptinkamas ir parenkamas geriausias audio formatas. [Digital Audio] Pasirinkite audio formatà garso iðvesèiai ið DIGITAL OUT lizdo (bendraaðë/optinë jungtis). [Auto] Automatiðkai aptinkamas ir parenkamas geriausias audio formatas. [PCM] Audio árenginys nepalaiko daugiakanalio formato. Garso signalas sumaþinamas iki dviejø kanalø garso. [Bitstream] Originalus Dolby arba DTS garso signalas (BD-video specialûs garso efektai iðjungti). Ásitikinkite, kad audio formatas yra tinkamas diskui ir prijungtam audio árenginiui (stiprintuvui/imtuvui). Kai pasirinksite [Bitstream], interaktyvûs garsai, tokie kaip mygtuko paspaudimas, bus uþtildomi. [PCM Downsampling] Nustatykite PCM audio iðvesties ið DIGITAL OUT lizdo (bendraaðë/optinë jungtis) atrinkimo ('sampling') daþná. [On] PCM audio atrinkimo daþnis sumaþinamas iki 48 khz. [Off] BD arba DVD diskams, áraðytiems LPCM formatu be autoriniø teisiø apsaugos, yra transliuojami dviejø kanalø audio signalai iki 96 khz, kaip LPCM signalai be konvertavimo. Tinklo nustatymai Spauskite Pasirinkite [Setup], tuomet Pasirinkite [Network], tuomet spauskite. 4. Pasirinkite vienà ið pasirinkèiø, tuomet 5. Pasirinkite nustatymà, tuomet Norëdami sugráþti prie buvusio meniu, spauskite BACK. Norëdami iðeiti ið meniu, spauskite. [Network Installation] Tinklo ryðio ádiegimas. [View Network Settings] Esamos tinklo bûklës informacijos ir ðio grotuvo MAC adreso rodymas. [View Wireless Settings] Esamos bevielio tinklo bûklës informacijos rodymas. [Net TV User Location] Philips serverio, kuris teikia Net TV paslaugas, pasirinkimas. Jei jûsø ðalies nëra sàraðe, pasirinkite [International]. [Clear Net TV Memory] Iðtrinti 'sausainëlius' (cookies), narðymo istorijà, duomenis, kuriuos reikia ávedinëti Net TV ir kurie yra saugomi interneto narðyklëje. Tinklo prijungimas Su laidine arba beviele jungtimi (þiûrëkite skiltá 'Pradþia' > 'Tinklo nustatymas'), jûs galite prijungti ðá grotuvà prie: Interneto (galësite pasinaudoti programinës árangos atnaujinimu/bd Live/Net TV paslaugomis). arba Namø tinklo (galësite pasiekti savo media failus, kurie yra DLNA media serveryje, pvz. kompiuteryje). Maitinimo prijungimas Internetinë prieiga prie Philips tinklapyje esanèiø programinës árangos atnaujinimø gali bûti nepasiekiama, priklausomai nuo naudojamos paskirstymo dëþutës arba internetiniø paslaugø tiekëjo taisykliø. Norëdami suþinoti daugiau informacijos, susisiekite su savo internetiniø paslaugø tiekëju. Áspëjimas Rizika sugadinti grotuvà! Ásitikinkite, kad maitinimo átampa atitinka maitinimo átampà, kuri yra nurodyta árenginio gale. Prieð prijungiant árenginio maitinimo laidà, ásitikinkite, kad atlikote visus sujungimus. Tipo lentelæ rasite grotuvo gale. Maitinimo laidà prijunkite prie: Ðio grotuvo Elektros rozetës Grotuvas yra paruoðtas naudojimui

14 4. PRADÞIA... NUSTATYMØ REGULIAVIMAS Áspëjimas Kitoks, nei nurodyta ðiose naudojimosi instrukcijose, valdymo ar reguliavimo, ar veiksmø atlikimas gali sukelti pavojingà spinduliavimà arba kitoká nesaugø mechanizmo funkcionavimà. Visuomet sekite ðiame skyriuje nurodytu veiksmø eiliðkumu. Nuotolinio valdymo pulto paruoðimas Spustelkite baterijø dangtelá, norëdami já nuimti ((þiûrëkite iliustracijà, paþymëtà '1'). 2. Ádëkite dvi AAA tipo baterijas, teisingai atitaikæ poliariðkumà (+/-). 3. Uþdëkite galiná dangtelá (þiûrëkite iliustracijà, paþymëtà '3'). Jeigu nuotolinio valdymo pulto nenaudosite ilgà laikà, tuomet iðimkite baterijas. Nesumaiðykite skirtingø baterijø (senø ir naujø, anglies ir cinko ir panaðiai). Baterijose yra cheminiø medþiagø, todël jomis reikia tinkamai atsikratyti. Televizoriaus ávesties radimas Spauskite mygtukà, esantá ant grotuvo. 2. Ájunkite Televizoriø ir perjunkite já á video ávesties ðaltiná (remkitës Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis, norëdami suþinoti kaip pasirinkti A/V ávestá). Pagrindinio ('Home') meniu naudojimas Spauskite, norëdami patekti á pagrindiná meniu. Norëdami pradëti disko grojimà, pasirinkite [play Disc]. Norëdami groti USB turiná, pasirinkite [browse USB]. Norëdami patekti á nustatymø meniu, pasirinkite [Setup]. Norëdami perþiûrëti media failus DLNA serveryje (pvz. kompiuteryje), pasirinkite [browse PC]. Norëdami pasinaudoti Net TV paslaugomis internete, pasirinkite [browse NetTV]. Meniu narðymas Kai rodomas meniu, spauskite mygtukus, esanèius nuotolinio valdymo pulte, norëdami narðyti meniu. Mygtukas OK Veiksmas Eiti á virðø arba þemyn. Eiti á kairæ arba deðinæ. Patvirtinti pasirinkimà. Skaièiø/raidþiø/teksto ávedimo mygtukai. [Component Video] Pasirinkite komponentinës video iðvesties rezoliucijà, kuri tinka jûsø Televizoriui. [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i] Pasirinkite geriausios video rezoliucijos nustatymà, kuris tiktø jûsø Televizoriui. Remkitës Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis. Jeigu pasirinktas nustatymas netinka jûsø Televizoriui, bus rodomas tuðèias ekranas. Palaukite 10 sekundþiø, kol vaizdas atsistatys. Nuo kopijavimo apsaugotiems DVD diskams galima pasirinkti tik 480p/576p arba 480i/576i rezoliucijas. [Picture Settings] Pasirinkite ið anksto nustatytus vaizdo spalvø parametrus. [Standard] Originalûs spalvø tonai. [Vivid] Ryðkûs spalvø tonai. [Cool] Ðvelnûs spalvø tonai. [Action] Idealu veiksmo filmams. Paryðkinamos smulkmenos tamsiose vietose. [Animation] Idealus nustatymas animaciniams vaizdams. [Blu-ray 3D video] Nustatykite 2D arba 3D iðvestá, kai grojamas 3D Blu-ray diskas. [Auto] Jeigu ádëtas Blu-ray 3D diskas, jûsø Televizorius palaiko 3D rodymo funkcijà ir yra prijungtas HDMI laidu, tuomet ájungiama 3D iðvestis. Kitu atveju, parenkama 2D iðvestis. [Off] Iðjungiama 3D iðvestis ir ájungiama 2D iðvestis. Audio nustatymai Spauskite Pasirinkite [Setup], tuomet Pasirinkite [Audio], tuomet spauskite. 4. Pasirinkite vienà ið pasirinkèiø, tuomet 5. Pasirinkite nustatymà, tuomet Norëdami sugráþti prie buvusio meniu, spauskite BACK. Norëdami 'iðeiti' ið meniu, spauskite. [Night mode] Padidina ðvelniø garsø, tokiø kaip dialogai, lygá, kad bûtø galima klausytis maþu garsumu, o tuo paèiu metu sumaþina garsiø garsø lygá. [Auto] Aptinkamas geriausias garsumo lygis, klausantis maþu garsu. Taikoma tik Dolby TrueHD takeliams. [On] Tyliam þiûrëjimui naktá. [Off] Norint girdëti pilnà erdviná garsà. [Neo 6] Taikoma tik Dolby koduotiems DVD-video arba BD-video diskams. Tai tam tikras DTS garso apdorojimas, siekiant sukurti erdvinio garso efektà grojant ið dviejø audio kanalø. [Cinema] Neo 6 apdorojimas ájungiamas kino reþime. [Music] Neo 6 apdorojimas ájungiamas muzikos klausymosi reþime. [Off] Neo 6 apdorojimas iðjungiamas

15 6. NUSTATYMØ REGULIAVIMAS... PRADÞIA Jeigu nustatymo parinktis yra pilka, tai reiðkia, kad ðiuo metu nustatymas negali bûti pakeistas. Video nustatymai Spauskite. 2. Pasirinkite [Setup], tuomet 3. Pasirinkite [Video], tuomet spauskite. [16:9 Widescreen] Plaèiaekraniam Televizoriui: vaizdas rodomas santykiu 16:9. [16:9] Áprastinis disko rodymo santykis (pvz. santykis 4:3, su juodomis juostomis kairëje ir deðinëje ekrano pusëse). Jeigu [4:3 Panscan] santykis, kurá pasirinkote, neveikia su tam tikru disku, vaizdas bus rodomas [4:3 Letter Box] formatu. [HDMI Video] Pasirinkite HDMI video iðvesties rezoliucijà, kuri geriausiai tinka jûsø Televizoriui. [Auto] Automatiðkai aptinka ir pasirenka geriausià rezoliucijà. [Native] Perjungti originalià video rezoliucijà. Meniu kalbos pasirinkimas Jeigu ðis grotuvas prijungtas prie Televizoriaus, kuris palaiko HDMI CEC funkcijas, praleiskite ðá nustatymà. Jis automatiðkai perjungs meniu kalbà á tokià, kokia yra nustatyta jûsø Televizoriuje (jei tik kalba, pasirinkta Televizoriuje, yra palaikoma ir ðiame grotuve). Pagrindiniame meniu pasirinkite [Setup], tuomet 2. Pasirinkite [Preference], tuomet spauskite. 3. Pasirinkite [Menu Language], tuomet spauskite. Laidinio tinklo nustatymas Ásitikinkite, kad tinklo laidai yra sujungti tinkamai. Tinklo laidà (nepridëtas) prijunkite prie: LAN lizdo, esanèio ðiame grotuve. LAN lizdo, esanèio paskirstymo dëþutëje ('ruteryje') su interneto ryðiu. 2. Norëdami pasiekti failus, esanèius jûsø kompiuteryje, paskirstymo dëþutæ turite prijungti prie kompiuterio. 3. Ájunkite ðá grotuvà, kompiuterá ir paskirstymo dëþutæ. Internetas 4. Pasirinkite vienà ið pasirinkèiø, tuomet 5. Pasirinkite nustatymà, tuomet Norëdami sugráþti prie buvusio meniu, spauskite BACK. Norëdami iðeiti ið meniu, spauskite. [TV Display] Pasirinkite rodymo formatà: [4:3 Letter Box] Televizoriui, kurio rodymo santykis yra 4:3: plaèiaekranis rodymas su juodomis juostomis virðuje ir apaèioje. [4:3 Panscan] Televizoriui, kurio rodymo santykis yra 4:3: vaizdas rodomas per visà aukðtá, su 'apkarpytais' kraðtais. [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24 Hz] Pasirinkite geriausios video rezoliucijos nustatymà, kuris tiktø jûsø Televizoriui. Remkitës Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis. Jeigu pasirinkta video rezoliucija netinka jûsø Televizoriui ir bus rodomas tuðèias ekranas, palaukite 10 sekundþiø arba nuotolinio valdymo pulte spauskite, tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norëdami atstatyti vaizdà. [HDMI Deep Color] Ðia funkcija galite naudotis tik tokiu atveju, jeigu jûsø vaizdo rodymo árenginys yra prijungtas HDMI laidu ir palaiko 'Deep Color' funkcijà. [Auto] Mëgaukitës ryðkiais vaizdais su daugiau nei milijardu spalvø, naudojant Televizoriø, kuriame yra 'Deep Color' funkcija. [On] Mëgaukitës ryðkiais vaizdais su daugiau nei milijardu spalvø, naudojant Televizoriø, kuriame yra 'Deep Color' funkcija. 12 bitø spalvinë iðvestis sumaþina iðsiliejimo efektà. [Off] Áprastinë 8 bitø iðvestis. 4. Kalbø nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo skirtingø regionø. Spauskite, norëdami pasirinkti kalbà, tuomet Tinklo nustatymas Ðá grotuvà galite prijungti prie interneto (galësite atnaujinti programinæ árangà, naudotis BD Live ir Net TV paslaugomis) arba namø tinklo (galësite perþiûrinëti ir groti media ið DLNA serverio, pvz. kompiuterio). Norëdami narðyti failus, esanèius jûsø kompiuteryje, turite uþtikrinti, kad: Media serverio programinë áranga (pvz. Windows Media Player 11) yra ádiegta jûsø kompiuteryje; Media serverio programinë áranga yra sukonfigûruota taip, kad leistø vieðinti failus (remkitës media serverio naudojimosi instrukcijø skyriumi 'Pagalba'). BDP5180 Paskirstymo dëþutë ('ruteris') Bevielio tinklo nustatymas Pastabos PC (DLNA) Norint bevielio sujungimo, jums reikës naudotis papildomu Philips Wi-Fi USB adapteriu (pavadinimu WUB1110). Wi-Fi USB adapteris (WUB1110) komplekte nëra pateikiamas. Norëdami já ásigyti, apsilankykite shop.philips.com. Jeigu Philips internetinë parduotuvë jûsø ðalyje yra neprieinama, praðome susisiekti su Philips klientø aptarnavimo centru. Kontaktinius duomenis rasite

16 PRADÞIA Philips Wi-Fi USB adapterá (pavadinimu WUB1110, parduodamas atskirai) prijunkite prie Wi-Fi jungties, esanèios ðio grotuvo galinëje pusëje. Norëdami pasiekti media failus ið savo kompiuterio, prijunkite kompiuterá prie 'ruterio'. Ájunkite ðá árenginá, kompiuterá ir 'ruterá'. Philips WUB1110 BDP5180 Internetas Paskirstymo dëþutë ('ruteris') PC (DLNA) Tinklo ryðio ádiegimas Kai pirmàjá kartà prisijungiate prie tinklo, ádiekite tinklo ryðá. Prijunkite tinklà, naudodamiesi laidine arba beviele jungtimi. 2. Spauskite, norëdami matyti pagrindiná meniu. 3. Pasirinkite [Setup], tuomet 4. Pasirinkite [Network], tuomet 5. Pasirinkite [Network Installation], tuomet Po to, kai tinklo ryðio ádiegimas baigiasi, galësite atlikti ðias funkcijas: narðyti NetTV, narðyti kompiuteryje, naudotis BD-Live paslauga ir atnaujinti savo programinæ árangà. Patarimas Jûsø grotuvas palaiko Philips EasyLink sistemà, kuri naudoja HDMI CEC protokolà. EasyLink sistemà palaikantys árenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali bûti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu. Galite patikrinti grotuvo laidinio arba bevielio tinklo bûklæ (þiûrëkite 'Nustatymø reguliavimas' > 'Tinklo nustatymai' > [View Network Settings] arba [View Wireless Settings]). Philips EasyLink naudojimas Norëdami ájungti EasyLink funkcijà, visuose árenginiuose turite ágalinti HDMI CEC veikimà. Norëdami suþinoti daugiau, remkitës Televizoriaus/árenginiø naudojimosi instrukcijomis. Grojimas vienu paspaudimu (One-touch play) Spauskite, norëdami ájungti grotuvà. Televizorius (jeigu Televizorius palaiko 'one-touch play' funkcijà) automatiðkai ásijungia ir persijungia á reikiamà video-in kanalà. Jeigu diskø skyrelyje yra ádëtas diskas, automatiðkai prasidës jo grojimas. Iðjungimas vienu paspaudimu (One-touch standby) Spauskite ir nuspaudæ 3 sekundes palaikykite mygtukà. Visi prijungti árenginiai (jeigu jie palaiko 'one-touch standby' funkcijà) automatiðkai iðsijungia á budëjimo reþimà. Istorijos iðtrynimas Iðtrinkite apsaugos nuo vaikø kodà, slaptaþodþius, 'sausainëlius' (cookies) ir narðymo istorijà. 1) Spauskite, norëdami matyti pagrindiná meniu. 2) Pasirinkite [Setup] > [Network] > [Clear Net TV Memory].... GROJIMAS Jeigu jûs iðtrinate visà Net TV atmintá, kità kartà prisijungus registracijà reikës atlikti ið naujo. Jeigu ankðèiau buvote uþsiregistravæ, anksèiau pasirinktos mëgstamos paslaugos ir uþraktai bus atkurti. 6. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norëdami pabaigti tinklo ryðio ádiegimà. Philips negarantuoja, kad grotuvas puikiai veiks su visais HDMI CEC árenginiais