LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. B-92; Aktuali redakcija d. įsakymu Nr. B-198 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau Nacionalinė biblioteka) vartotojų aptarnavimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato bendrąją vartotojų registravimo ir aptarnavimo tvarką, vartotojo teises, pareigas, atsakomybę, Nacionalinės bibliotekos teises ir pareigas. Šių Taisyklių priedai yra Priedas Nr. 1 Prašymas dėl terminuoto leidimo išsinešti į namus, Priedas Nr.2 Prašymas dėl leidimo naudotis dokumentais, Priedas Nr. 3 Dėl leidimo naudotis NPDAF dokumentais, Priedas Nr. 4 Prašymas dėl leidimo kopijuoti. 2. Nacionalinė biblioteka užtikrina galimybes vartotojams naudotis bibliotekoje sukauptais informacijos ir žinių ištekliais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. 3. Nacionalinės bibliotekos paslaugomis turi teisę naudotis visi fiziniai ir juridiniai asmenys šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 4. Naudojimasis Nacionalinės bibliotekos paslaugomis yra nemokamas, išskyrus paslaugas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą. 5. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos: Bibliotekos paslauga bet kokia paslauga, sukurta vykdant Nacionalinės bibliotekos veiklą, naudojant visus prieinamus informacijos išteklius, techniką, patalpas, specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį. Vartotojų aptarnavimas veikla, kurią vykdo Nacionalinės bibliotekos struktūriniai padaliniai, teikiantys bibliotekines bei informacines paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų. Vartotojas Nacionalinės bibliotekos paslaugų gavėjas. Vaikų literatūros centro vartotojas ikimokyklinio amžiaus vaikas, moksleivis, studentas, studijuojantis vaikų literatūrą; pedagogas; leidėjas ir kitų profesijų atstovas, kurio veikla susijusi su vaikų literatūra, gyvenantis Vilniaus mieste ar rajone, užsiregistravęs Nacionalinėje bibliotekoje šių Taisyklių nustatyta tvarka ir papildomai pateikęs dokumentus, patvirtinančius teisę užsiregistruoti kaip Vaikų literatūros centro vartotojas. Registruotas vartotojas fizinis ar juridinis asmuo, įregistruotas Nacionalinėje bibliotekoje nustatyta tvarka naudotis jos informacine sistema ir (arba) paslaugomis bibliotekoje ar už jos ribų. Personalinis vartotojas Lietuvos mokslų akademijos narys; asmuo, turintis pedagoginį vardą (profesorius, docentas); asmuo, turintis mokslų daktaro laipsnį ir dirbantis mokslo tiriamąjį darbą; kūrybinės sąjungos narys, užsiregistravęs Nacionalinėje bibliotekoje šių Taisyklių nustatyta tvarka ir papildomai pateikęs dokumentus, patvirtinančius teisę užsiregistruoti kaip personalinis vartotojas (Pvz.: diplomas, mokslo laipsnį patvirtinantis dokumentas, kūrybinės sąjungos nario pažymėjimas, mokslo įstaigos darbuotojo pažymėjimas ir kt.). Laikinas vartotojas asmuo, įregistruotas Nacionalinėje bibliotekoje apibrėžtam laikotarpiui naudotis teikiamomis paslaugomis. 1

2 Lankytojas asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, kurioms nebūtinas vartotojo pažymėjimas ir registracija, pavyzdžiui apsilankymas parodoje, renginyje ir kt. LIBIS bibliotekos Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos programinę įrangą naudojančios bibliotekos. Vartotojo pažymėjimas bibliotekos vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka, pripažįstamas visose LIBIS bibliotekose ir suteikiantis teisę naudotis pasirinktos bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas. Laikinas vartotojo pažymėjimas bibliotekos vartotojo identifikavimo pažymėjimas, suteikiantis teisę apibrėžtam laikotarpiui naudotis tam tikromis paslaugomis, kurioms būtinas pažymėjimas. Dokumentas bet kokiu būdu, forma ir laikmena pateikta, saugoma ir naudojama informacija, įskaitant pritaikytą skaityti elektroninėmis priemonėmis: knyga, periodinis leidinys, rankraštis, natos, mikroformos, garsinis, regimasis, mišrus (garsinis regimasis), kartografinis, vaizdinis, aklųjų (Brailio) raštu išspausdintas ar kitu būdu pateikiantis informaciją šaltinis. Kitos sąvokos, vartojamos šiose Taisyklėse, yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, kituose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos standartuose. II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO IR PAŽYMĖJIMO ĮSIGIJIMO TVARKA 6. Pažymėjimas suteikia teisę naudotis visų LIBIS bibliotekų paslaugomis, prieš tai jose užsiregistravus. Vartotojas yra registruojamas ir aptarnaujamas pagal kiekvienos LIBIS bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisykles. 7. Užsiregistruoti, įsigyti pažymėjimą, persiregistruoti galima atvykus į Nacionalinę biblioteką arba portale 8. Registruojantis ir įsigyjant pažymėjimą reikia: 8.1. Susipažinti su šiomis Taisyklėmis Užpildyti registracijos formą, nurodant būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą Pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, o besimokantiems papildomai pateikti studento ar moksleivio pažymėjimą. Iš pateikto dokumento skenuojama asmens nuotrauka Papildomus dokumentus reikia pateikti: Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviams mokymosi įstaigos prašymą Asmenims, norintiems gauti Personalinio vartotojo teises šį statusą patvirtinantį dokumentą, vadovaujantis Taisyklių 5 punkte nurodyta informacija apie Personalinį vartotoją Asmenims, norintiems gauti terminuotą teisę išsinešti dokumentus motyvuotą prašymą šių Taisyklių nustatyta tvarka. (Priedas Nr.1) Sumokėti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį Įsigyjant pažymėjimą portale užsakymą apmokėti per 40 kalendorinių dienų. Sumokėjus, per 14 kalendorinių dienų atvykti atsiimti pažymėjimą (jeigu buvo pasirinktas šis atsiėmimo būdas). Laiku neapmokėjus ar neatvykus atsiimti, registracijos duomenys yra ištrinami, pažymėjimas neišduodamas, apmokėjimas negrąžinamas. 9. Įsigytas pažymėjimas atgal nepriimamas, sumokėti pinigai negrąžinami. 2

3 10. Įsigydamas pažymėjimą vartotojas patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis bei asmens duomenų tvarkymu ir pateikė teisingus duomenis. 11. Pateikti asmens duomenys yra neskelbiami ir naudojami tik šiems tikslams: fondų komplektavimui, vartotojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai, asmens tapatybės nustatymui (Taisyklių esminio pažeidimo atvejais), pažymėjimo funkcionavimui LIBIS bibliotekose. 12. Asmens duomenų saugojimo terminas bibliotekos vartotojų registracijos duomenų bazėje yra 6 metai. Jeigu per šį laikotarpį vartotojas nė karto nepasinaudojo bibliotekos paslaugomis, nepersiregistravo, jo duomenys pašalinami automatiškai. 13. Nacionalinėje bibliotekoje ir kitose LIBIS bibliotekose vartotojas gali naudotis tik vienu galiojančiu pažymėjimu Vartotojas, turintis pažymėjimą ir pirmą kartą atvykęs į LIBIS biblioteką, kurioje nėra registruotas, privalo jį pateikti registratūros darbuotojui. Jeigu pažymėjimų turima daugiau, vartotojas turi pasirinkti, kuris iš jų bus galiojantis Registruojantis portale, pateiktame sąraše galima pasirinkti lankytinas bibliotekas, vartotojas jose užregistruojamas automatiškai. 14. Kiekvienais metais vartotojas turi persiregistruoti bei patikslinti savo asmens duomenis. 15. Pažymėjimą praradus arba sugadinus, reikia įsigyti naują. 16. Asmenys, norintys pasinaudoti Nacionalinės bibliotekos paslaugomis, bet neįsigiję pažymėjimo arba nesutikę pateikti būtinų registracijai duomenų, aptarnaujami kaip laikini vartotojai, kuriems išduodamas laikinas pažymėjimas Norint gauti laikiną pažymėjimą, Registratūros darbuotojui reikia pateikti asmenį identifikuojantį dokumentą ir sumokėti vienkartinį mokestį Laikinas pažymėjimas galioja vieną dieną, išeinant iš Nacionalinės bibliotekos jį reikia grąžinti. 17. Juridiniai asmenys Nacionalinėje bibliotekoje gali būti aptarnaujami pagal sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai Lietuvos bibliotekos ir organizacijos, norėdamos naudotis tarpbibliotekiniu abonementu, turi užsisakyti pažymėjimą Nacionalinės bibliotekos tarpbibliotekiniame abonemente el. paštu tba@lnb.lt arba Nacionalinėje bibliotekoje (Gedimino pr. 51, I a., 145 kab.). III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA 18. Dokumentai vartotojams į namus neišduodami, išskyrus šių Taisyklių 19 punkte numatytas išimtis. 19. Dokumentai vartotojams į namus išduodami šiais atvejais: Vaikų literatūros centro (toliau VLC) vartotojams išsinešti išduodama ne daugiau kaip 5 dokumentai 30 dienų, su 14 dienų pratęsimo galimybe Personaliniams vartotojams išsinešti išduodama ne daugiau kaip 10 dokumentų 14 dienų, su 14 dienų pratęsimo galimybe Vartotojams, kuriems bibliotekos administracijos sprendimu suteiktas terminuotas leidimas gauti dokumentus į namus darbo funkcijoms atlikti arba mokslo tiriamųjų darbų reikmėms, išsinešti išduodama ne daugiau kaip 10 dokumentų 14 dienų, su 14 dienų pratęsimo galimybe Sprendimas dėl terminuotos teisės suteikimo priimamas per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Ši teisė gali būti suteikta vienerių metų laikotarpiui. 3

4 20. Tik bibliotekoje skaitomi dokumentai: Dokumentai, saugomi skaityklų fonduose, Nacionaliniame publikuotų dokumentų archyviniame fonde, Lituanikos ir Retų knygų ir rankraščių skyrių fonde Serialiniai dokumentai (laikraščiai, žurnalai, tęstiniai ir kt.) Enciklopedijos, žodynai ir kiti informaciniai dokumentai Mokykliniai vadovėliai, programos, pratybų sąsiuviniai, jeigu fonde saugomas vienas egzempliorius Meno albumai ir aplankai Garso ir vaizdo įrašai Skaitmeniniai dokumentai fizinėse laikmenose Didelę paklausą turintys dokumentai Kiti dokumentai fondo saugotojo vadovo sprendimu. 21. Vartotojui naudotis bibliotekoje išduodama ne daugiau kaip 10 dokumentų Periodinių leidinių, saugomų Bendruosiuose fonduose, vartotojui išduodama ne daugiau kaip 10 komplektų Periodinių leidinių originalai gali būti neišduodami, jeigu yra jų mikrokopijos arba skaitmeninės kopijos portale Darbuotojas, dalyvaujant vartotojui, patikrina visus išduodamus ir grąžinamus dokumentus Blogos fizinės būklės dokumentai išduodami tik fondo saugotojo vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu Paimti dokumentai grąžinami tą pačią dieną. Vartotojui pageidaujant, išduotus dokumentus galima naudoti iki 5 dienų, negrąžinant jų į nuolatinę saugojimo vietą. 22. Skaityklos darbuotojui paprašius, vartotojas turi pateikti savo pažymėjimą. 23. Vartotojas, norintis naudotis interneto paslaugomis, yra registruojamas darbo laiko programoje. Darbo laikas gali būti ribojamas iki 2 valandų per dieną. 24. Asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais prie interneto galima jungtis naudojantis belaidžiu internetu. 25. Informacijos atspausdinimas yra mokama paslauga, vartotojas turi kreiptis į skaityklos darbuotoją. 26. Mikroformas, informavus skaityklos darbuotoją, galima išsinešti į kitas bibliotekos patalpas, kuriose yra reikalinga technika joms skaityti. 27. Dokumentų kopijavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis. Paslauga yra mokama Garso dokumentų kopijavimo paslaugos teikiamos Muzikos skaitykloje. 28. Retų knygų ir rankraščių skyriaus fonde saugomais dokumentais, išskyrus disertacijas ir leidinius nuo 1830 m., gali naudotis tik gavę atskirą leidimą, pateikę šių Taisyklių priede patvirtintą prašymą vartotojai. Šį leidimą suteikia skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas asmuo vienerių metų laikotarpiui. (Priedas Nr.2) Studentai papildomai turi pateikti mokymosi institucijos tarpininkavimo raštą Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus vardu Jeigu yra dokumento kopija, originalas neišduodamas Vartotojams savarankiškai kopijuoti šio fondo dokumentus draudžiama (išskyrus disertacijas). Disertacijas kopijuoti galima tik gavus skaityklos darbuotojo žodinį leidimą Vienu metu išduodama ne daugiau kaip 5 dokumentai, jais galima naudotis tik Retų knygų ir rankraščių skaitykloje. 4

5 29. Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo (toliau NPDAF) dokumentais vartotojas gali naudotis tik tuo atveju, jeigu kituose Nacionalinės bibliotekos fonduose norimo dokumento nėra Norėdamas naudotis NPDAF dokumentais vartotojas turi gauti atskirą leidimą, kurį suteikia atitinkamo NPDAF saugančio skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas asmuo, pateikęs šių Taisyklių priede patvirtintą prašymą NPDAF saugančių skyrių darbuotojams. (Priedas Nr.3) Lituanikos skaitykloje Muzikos skaitykloje, jei dokumentas saugomas vaizdo ir garso dokumentų archyve Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo dokumentais galima naudotis Lituanikos skaitykloje, o vaizdo ir garso archyviniais dokumentais Muzikos skaitykloje ir tik šios skaityklos garso ir vaizdo technine įranga Kopijuoti dokumentą galima tik gavus leidimą. (Priedas Nr.4) Informacijos apie dokumentą, esantį NPDAF, vartotojas gali teirautis el. paštu nac.archyvas@lnb.lt arba biblio@lnb.lt, telefonais arba Užsakymai dokumentams išduoti iš Bendrųjų fondų nebepriimami likus 1 valandai, dokumentai grąžinami ir kompiuteriai išjungiami likus ne mažiau kaip 10 min. iki Nacionalinėje bibliotekoje nustatyto darbo laiko pabaigos. 31. Tarpbibliotekinis abonementas. Dokumentus, kurių nėra Nacionalinės bibliotekos fonduose, vartotojas gali užsisakyti iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų. Ši paslauga yra mokama Užsakyti dokumentus ar jų kopijas galima el. paštu tba@lnb.lt arba bibliotekoje (Gedimino pr. 51, I a., 145 kab.) Pateiktas užsakymas negarantuoja dokumento ar jo kopijos gavimo Išsiųsti užsakymai neanuliuojami Dokumentais, gautais iš Lietuvos bibliotekų, galima naudotis iki 1 mėn., iš užsienio bibliotekų nurodo skolinanti biblioteka. Dokumentų kopijos atiduodamos vartotojui. IV. VARTOTOJŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 32. Vartotojai turi teisę: Gauti išsamią informaciją apie Nacionalinės bibliotekos dokumentų fondą, elektroninius išteklius, teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir paslaugų teikimo procedūras Naudotis Nacionalinės bibliotekos sukauptais informacijos ir žinių ištekliais, jos paieškų sistemomis, internetu, prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kitais elektroniniais ištekliais, interaktyviomis ir teikiamomis bibliotekoje paslaugomis Užsisakyti, rezervuoti dokumentus, pratęsti jų grąžinimo terminus Nustatyta tvarka gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir (arba) įrangą naudotis bibliotekoje ar už jos ribų Gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, o taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, jei duomenys yra neteisingi, bei panaikinti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Pateikti informacinę užklausą raštu, el. paštu ir per 48 valandas gauti atsakymą, išskyrus savaitgalius, švenčių dienas ir kitus atvejus, kai Nacionalinė biblioteka nedirba Naudotis skaityklose esančiais kompiuteriais prieigai prie interneto, bibliotekos ar prenumeruojamų duomenų bazių, elektroninių dokumentų Įsinešti darbui reikalingus dokumentus ir įrangą asmeniniam naudojimui. 5

6 32.9. Naudotis viešos interneto prieigos paslaugomis tam skirtose vietose, o vasaros sezono metu Nacionalinės bibliotekos vasaros skaitykloje Palangoje, Vytauto g Tik asmeniniam naudojimui kopijuoti, skenuoti, fotografuoti dokumentus, įsirašyti informaciją į elektronines laikmenas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų ir kitų teisės aktų Jeigu nėra reikiamos kopijavimo technikos, dokumentai gali būti išduoti išsinešti, vartotojas turi gauti leidimą, dėl tolesnės tvarkos reikia kreiptis į dokumentą saugančio fondo vadovą Leidimą panaudoti rengiant publikacijas Nacionalinėje bibliotekoje saugomus dokumentus išduoda Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius, generalinio direktoriaus vardu pateikus raštišką prašymą Lankyti Nacionalinėje bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas Pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl Nacionalinės bibliotekos veiklos, dalyvauti vartotojų aptarnavimo kokybės tyrimuose, apklausose. 33. Vartotojai privalo: Laikytis šių Taisyklių, elgesio viešoje vietoje, asmens higienos reikalavimų, pagarbiai elgtis su kitais vartotojais ir bibliotekos darbuotojais Laikytis galiojančių teisės aktų bei interneto etikos normų Išjungti mobiliųjų įrenginių garsą, skaityklose ir renginių metu nekalbėti mobiliojo ryšio telefonais Įeinant ir išeinant kontrolės įrenginyje identifikuoti savo pažymėjimą, apsaugos darbuotojui pateikti tikrinimui įsinešamus/išsinešamus daiktus, dokumentus ir kt Paltus, striukes, apsiaustus ir kt. palikti rūbinėje Skaityklose esančiais kompiuteriais naudotis tik informacijos paieškai bei darbui su ja, dokumentų užsakymui, pratęsimui ir tik Nacionalinės bibliotekos įdiegtomis programomis Negadinti įrangos, inventoriaus ir dokumentų, neišsinešti jų be leidimo Gavus dokumentus ir pastebėjus defektų, pranešti darbuotojui Laiku atsiimti užsisakytus dokumentus Laiku grąžinti dokumentus (įrangą) arba pratęsti jų grąžinimo terminą. Pratęsti dokumento grąžinimo termino negalima tais atvejais, kai Nacionalinės bibliotekos dokumentas yra užsakytas kito skaitytojo arba pasibaigęs dokumento grąžinimo terminas Už grąžinimo terminų pažeidimą mokėti nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną ir dokumentą. Laiku negrąžinus arba nepratęsus grąžinimo termino, dokumentų išdavimas gali būti sustabdomas iki bus grąžinti dokumentai ir / arba sumokėti delspinigiai Pasikeitus asmens duomenims ar praradus vartotojo pažymėjimą, nedelsiant pranešti registratūros darbuotojui. 34. Vartotojams draudžiama: Naudotis kitų vartotojų pažymėjimais, perduoti savo pažymėjimą kitiems asmenims Naudotis sugadintu, sulūžusiu pažymėjimu Asmeninius nešiojamuosius kompiuterius jungti į Nacionalinės bibliotekos lokalų kompiuterių tinklą Kopijuoti blogos fizinės būklės dokumentus Savarankiškai įsirašyti garso ir vaizdo dokumentus Keisti dokumentų išdėstymo tvarką skaityklose; perdėti dokumentus iš vieno aplankalo į kitą; lankstyti; rašyti pastabas; rašyti popieriuje, padėtame ant dokumento; jėga atversti; spausti; guldyti tekstu į apačią; užlenkti lapus ar kitaip žaloti. 6

7 34.7. Vykdyti veiklą, nesusijusią su tiesiogine Nacionalinės bibliotekos paskirtimi (organizuoti mitingus, akcijas, platinti atsišaukimus, reklaminius bukletus, reklamuoti prekes) Skelbti informaciją Nacionalinės bibliotekos informaciniame stende nesuderinus su Vartotojų informacijos stalo darbuotojais Įsinešti į Nacionalinę biblioteką ginklų, šaudmenų, sprogstamųjų, nuodingųjų ir psichotropinių medžiagų Bibliotekos kompiuteriuose diegti atsisiųstą programinę įrangą, žaisti kompiuterinius žaidimus, skaityti bei skleisti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją Skenuoti ne Nacionalinės bibliotekos saugomus dokumentus Skaityklose naudotis mobiliojo ryšio telefonais įjungus garsą, valgyti, triukšmauti ir kitaip trukdyti kitiems vartotojams. 35. Vartotojo atsakomybė: Vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui ir skaičiuojami iki dokumentų grąžinamo dienos Delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduoto dokumento (įrangos) įsigijimo kainos arba rinkos kainos jo išdavimo laiku Vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs Nacionalinės bibliotekos dokumentą (įrangą), privalo pakeisti tokiu pat ar pripažintu lygiaverčiu arba atlyginti padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka. Neatlyginus žalos, įsiskolinimas išieškomas teismine tvarka Už nepilnamečių vartotojų prarastus ar nepataisomai sugadintus dokumentus (įrangą) atsako tėvai, globėjai ar vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų vadovai Vartotojas, praradęs pažymėjimą ir nepranešęs Nacionalinės bibliotekos registratūrai apie jo praradimą, yra atsakingas už kito asmens, pasinaudojusio jo pažymėjimu, atliktus veiksmus Vartotojas, pažeidęs šias Taisykles, gali būti įspėtas žodžiu arba raštu. Už šių Taisyklių pažeidimus Generalinio direktoriaus įsakymu gali būti terminuotam arba visam laikui apribota teisė naudotis Nacionalinės bibliotekos paslaugomis Vartotojas, neatlyginęs žalos, nesumokėjęs priskaičiuotų delspinigių ar padaręs kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. V. NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS 36. Nacionalinė biblioteka turi šias teises: Teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis Nustatyti išduodamų dokumentų (įrangos) tvarką: skaičių, panaudos terminus, termino pratęsimą, dokumentų rezervavimą, atsižvelgiant į jų paklausą, būklę, vertę ir kt Teisės aktų nustatyta tvarka ir bibliotekos vadovo įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas Informuoti kitas LIBIS bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius pažymėjimus, negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos) Nacionalinės bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaikė kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. 7

8 36.6. Dėl fondų prevencinių priežiūros priemonių paskutinę mėnesio darbo dieną neaptarnauti lankytojų ir vartotojų bibliotekoje Teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus Bibliotekos darbuotojas turi teisę kviesti apsaugos darbuotoją, jeigu vartotojas nesilaiko elgesio viešoje vietoje reikalavimų Neįleisti į Nacionalinę biblioteką asmenų, apsvaigusių nuo alkoholio, psichotropinių ar narkotinių medžiagų arba demonstruojančių nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai, arba akivaizdžiai nesilaikančių asmens higienos reikalavimų. 37. Nacionalinė biblioteka, aptarnaudama vartotojus, privalo: Vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, Nacionalinės bibliotekos nuostatais ir šiomis Taisyklėmis Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą Informuoti apie bibliotekos informacinius išteklius, užtikrinti galimybę jais naudotis Informuoti apie bibliotekoje teikiamas paslaugas Vertinti vartotojų aptarnavimo kokybę, vykdyti vartotojų poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybei gerinti. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 38. Už šių Taisyklių pažeidimą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 39. Šios Taisyklės yra tvirtinamos, keičiamos, naikinamos Nacionalinės bibliotekos Generalinio direktoriaus įsakymu. 8

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-13 NAUDOJIMOSI VILNIAUS APSKR

PATVIRTINTA Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-13 NAUDOJIMOSI VILNIAUS APSKR PATVIRTINTA Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-13 NAUDOJIMOSI VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠĄJA BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PAAIŠKINIMAI DĖL STATISTINĖS ATASKAITOS PILDYMO

PAAIŠKINIMAI DĖL STATISTINĖS ATASKAITOS PILDYMO PAAIŠKINIMAI DĖL STANDARTO LST ISO 2789:2007 TAIKYMO BIBLIOTEKOSE IR STATISTINĖS ATASKAITOS SUDARYMO Bibliotekos dokumentų fondas. Visi dokumentai, kuriais biblioteka aprūpina savo vartotojus: (dokumentų,

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVAS TVIRTINU Direktorius Virgilijus Morosas 2016 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVO REIKMĖMS RE

VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVAS TVIRTINU Direktorius Virgilijus Morosas 2016 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVO REIKMĖMS RE VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVAS TVIRTINU Direktorius Virgilijus Morosas 2016 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVO REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS Eil. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - getfmt.doc

Microsoft Word - getfmt.doc Įstatymas paskelbtas: Žin., 1999, Nr. 105-3019 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMAS 1999 m. lapkričio 25 d. Nr. VIII-1443 Vilnius Nauja įstatymo redakcija

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT 0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA 2019-04-15 Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo sąlygos 6.1.1. Narysčių Visa diena ir Rytas/ Vidudienis

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau