BAIGIAMŲJŲ DARBŲ (PROJEKTŲ) RENGIMO IR GYNIMO TVARKOS APRAŠAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "BAIGIAMŲJŲ DARBŲ (PROJEKTŲ) RENGIMO IR GYNIMO TVARKOS APRAŠAS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktoriaus 2018 m. birželio 08 d. įsakymu Nr. V-59 BAIGIAMŲJŲ DARBŲ (PROJEKTŲ) RENGIMO IR GYNIMO TVARKOS APRAŠAS 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Šv. Ignaco Lojolos kolegijos baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato baigiamųjų darbų (projektų) rengimo, gynimo viešajame Kvalifikavimo komisijos posėdyje procedūrą. 2. Pagrindinės sąvokos: 2.1. Baigiamasis darbas (projektas) kvalifikacinis darbas, kuris atskleidžia darbo autoriaus įgytas kompetencijas studijų programos studijavimo metu ir šių kompetencijų taikymą įvairiose situacijose, kontekstuose, sąsajoje su taikomais tyrimo metodais. Baigiamasis darbas yra privalomoji studijų programos baigimo dalis, be kurios asmeniui negali būti suteikiamas profesinio bakalauro konkrečioje kryptyje kvalifikacijos laipsnis. Baigiamajam darbui vadovauja baigiamojo darbo vadovas, tačiau gali būti skiriamas ir mokslinis konsultantas. 3. Baigiamojo darbo (projekto) paskirtis įgalinti studentą vystyti gilesnes žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas studijų programos kontekste. Baigiamasis darbas parengiamas studijų programos pabaigoje ir siūlo galimybes studentui įsigilinti į konkrečią problemą bei sisteminti įgytas žinias bei intelektinius įgūdžius viso studijavimo metu. Studentas turi pademonstruoti tokius mokymosi rezultatus, parengdamas ir gindamasis baigiamąjį darbą: 3.1. Gilumines žinias studijuojamoje kryptyje ir specifinius profesinius klausimus, apimant gilumines įžvalgas į konkretų tyrimą ir atsakomybę už darbo kokybę Gilumines žinias apie metodus, kuriais tiriama konkreti profesinė praktika ir šių metodų dėka atskleidžiamos konkrečiai profesinei veiklai aktualios problemos Gebėjimą įnešti tyrimų įrodymais grįstą indėlį į konkrečios profesinės praktikos tobulinimą Gebėjimą taikyti holistinę nuostatą kritiškai, autonomiškai ir kūrybiškai identifikuoti tyrimo problemą ir tyrimo objektą, formuluoti tyrimo tikslą ir tyrimo klausimus, susijusius su konkrečiame tyrime sprendžiamomis profesinės veiklos problemomis Gebėjimą planuoti tyrimą ir naudoti tinkamus metodus duomenims rinkti, analizuoti, apibendrinti ir juos interpretuoti konkrečiose teorinėse sąrangose, aktualiose konkrečioms profesinėms veikloms Gebėjimą kurti, analizuoti ir kritiškai vertinti skirtingus praktinius sprendimus Gebėjimą kritiškai ir sistemiškai integruoti žinias Gebėjimą aiškiai pristatyti ir diskutuoti išvadas bei žinias ir argumentus, kurie yra pristatomų rezultatų (raštu ir žodžiu) pagrindas Gebėjimą identifikuoti problemas, kurios susiję su baigiamojo darbo sąranga tam, kad parodyti, jog darbo autorius kritiškai įvertina savo baigiamąjį darbą ir mato kryptis, kuriomis jį dar galima tobulinti Baigiamajame darbe gali būti keliami ir papildomi reikalavimai darbo autoriui, priklausomai nuo konkrečios studijų programos (specifinių techninių gebėjimų demonstravimas Ortopedijos technologijų studijų programoje; kūrybinių gebėjimų demonstravimas Įvaizdžio dizaino ir Grožio terapijos studijų programoje; diagnostikos įgūdžių demonstravimas Skubios medicinos pagalbos studijų programoje) keliamų studijų tikslų ir siekiamų studijavimo rezultatų.

2 4. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studijų tvarka. 5. Baigiamojo darbo (projekto) temos 5.1. Pasirenkama baigiamųjų darbų tema turi būti susijusi su konkrečia studijuojama studijų programa ir konkrečios profesinės veiklos lauku Baigiamojo darbo tema turi būti orientuota į praktinę veiklą ir konkrečią profesinę grupę Baigiamojo darbo temą formuoja studentas, bendradarbiaudamas su baigiamojo darbo vadovu. 6. Baigiamojo darbo (projekto) sandara 6.1. Baigiamojo darbo sandara: titulinis lapas, turinys, santrauka lietuvių kalba, santrauka anglų kalba, santrumpų sąrašas, įvadas, teorijos dalis, metodologijos dalis, rezultatai, diskusija (rezultatų interpretavimas), išvados, literatūra, priedai (neprivalomi, pagal atlikto tyrimo poreikį). 7. Baigiamojo darbo (projekto) apiforminimas 7.1. Darbas turi būti parašytas A4 formato lapuose, naudojant Times New Roman šriftą, 12 pt dydžio raidėmis, tarpas tarp eilučių 1, Skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis, raidėmis, paryškintai (16 pt), poskyrių mažosiomis (14 pt) Paraštės: kairėje pusėje 30 mm, dešinėje 10 mm, viršuje 20 mm, apačioje 20 mm Kiekvienas darbo skyrius prasideda naujame lape, poskyriai tęsiasi Teksto lapai numeruojami arabiškai skaitmenimis lapo apačioje dešinėje pusėje, prie puslapio numerio nededant nei taško, nei brūkšnelių Turinys, santrumpų sąrašas, įvadas, išvados, diskusija, literatūra, priedai pradedami naujame lape. Jų pavadinimai turinyje nenumeruojami Baigiamasis darbas (projektas) turi būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba Baigiamojo darbo (projekto) apimtis. Profesinio bakalauro baigiamojo darbo bendra apimtis 40 puslapių (be priedų), parašytų kompiuteriu 12 šriftu ir naudojant 1.5 intervalu tarp eilučių. 8. Baigiamojo darbo (projekto) rengimo laikas, gynimo teisė ir autoriaus atsakomybė 8.1. Baigiamasis darbas (projektas) rengiamas trečiaisiais studijų metais, šeštame semestre Baigiamąjį darbą (projektą) leidžiama ginti baigus studijuoti visus studijų programos modulius ir išlaikius visus egzaminus bei atlikus visas profesinės veiklos praktikas, numatytas studijų programoje Baigiamasis darbas (projektas) ginamas viešajame Kvalifikavimo komisijos posėdyje Baigiamojo darbo (projekto) autorius (studentas) yra pilnai atsakingas už savalaikį darbo parengimą, darbo turinio originalumą ir etikos principų laikymąsi rengiant darbą Baigiamasis darbas (projektas) perduodamas originalumo patikrai, nusiunčiant darbo vadovui. Darbo vadovas baigiamąjį darbą (projektą) skaitmeniniu formatu (Word, PDF) siunčia el. paštu Suformuotos originalumo ataskaitos, kuriose bus informacija apie plagiato kiekį perduodamos baigiamojo darbo vadovui Plagiato kiekis, viršijantis 16 procentų, rodo esant poreikį baigiamajame darbe peržiūrėti sutapimus, perfrazavimus ir citavimo korektiškumą. Tokiu atveju turi būti skiriamas recenzentas, kuris pakartotinai įvertina patobulintą darbą, įrašo galutinę išvadą dėl baigiamojo darbo teikimo viešąjam gynimui. Kitų autorių citavimas arba perfrazavimas neturi viršyti 10 procentų Baigiamasis darbas (projektas) rengiamas ir įforminamas pagal Šv. Ignaco Lojolos baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašą Tarpinis baigiamojo darbo (projekto) gynimas organizuojamas kaip pagalba studentui (darbo autoriui) ir nevyksta formalus vertinimas Tarpinio baigiamojo darbo (projekto) variantas studijų programos kuratoriui pristatomas parengtas (atspausdintas), bet neįrištas.

3 8.9. Tarpinis baigiamojo darbo (projekto) variantas pristatomas studijų programos kuratoriui ir ginamas komisijoje ne vėliau kaip 28 dienos iki nustatytos gynimo dienos Tarpinis baigiamojo darbo (projekto) gynimas vyksta komisijos posėdyje pagal parengtą gynimo tvarkaraštį. Per gynimą studentas pristato baigiamojo darbo parametrus, metodus, rezultatus, išvadas ir atsako į komisijos pateiktus klausimus Tarpinio baigiamojo darbo (projekto) gynimo metu komisija priima sprendimą, kuris yra trijų tipų: Baigiamojo darbo (projekto) tobulinti nereikia, darbą ginti viešajame posėdyje leidžiama Baigiamąjį darbą (projektą) rekomenduojama tobulinti, ginti viešajame posėdyje leidžiama Baigiamasis darbas (projektas) yra neparengtas gynimui, todėl viešam gynimui jis negali būti teikiamas Nepatobulinus baigiamojo darbo (projekto) pagal nurodytas komisijos pastabas darbo gynimas nukeliamas 1 metams Baigiamojo darbo (projekto) galutinio varianto baigtumą iki jo įteikimo studijų programos kuratoriui, įvertina baigiamojo darbo vadovas ir mokslinis konsultantas Baigiamąjį darbą (projektą) studentas pateikia parengtą, atspausdintą, įrištą studijų programos kuratoriui, ne vėliau kaip 14 darbo dienų iki viešo gynimo dienos. 9. Vadovavimas baigiamajam darbui (projektui) 9.1. Baigiamajam darbui (projektui) gali vadovauti asmuo, kuris turi ne mažesnį kaip magistro lygmens išsilavinimą srityje, kuri yra susijusi su konkrečia studijų kryptimi ir / ar vadovo išsilavinimas yra susijęs su studento pasirinktos temos specifika Baigiamojo darbo (projekto) vadovu gali būti ir praktikas, kuris yra įgijęs bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį konkrečios studijų programos kryptyje, tačiau tokiu atveju turi būti skiriamas ir baigiamojo darbo (projekto) mokslinis konsultantas, kuris yra įgijęs mokslų daktaro kvalifikacinį laipsnį Baigiamojo darbo (projekto) vadovas (turintis bakalauro kvalifikacinį laipsnį) konsultuoja studentą teorinės dalies turinio taisyklingumo klausimu, sąsajoje su konkrečia profesine veikla Mokslinis konsultantas konsultuoja studentą (darbo autorių) mokslo taikomųjų tyrimų metodologijos klausimais. 10. Baigiamojo darbo (projekto) temų ir vadovų tvirtinimas Baigiamojo darbo (projekto) temos ir vadovai tvirtinami Kolegijos Akademinėje taryboje (kuri teikia Kolegijos Direktoriui šiuos sąrašus tvirtinti) ir atskiru Kolegijos Direktoriaus įsakymu Patvirtinus baigiamųjų darbų (projektų) temas Direktoriaus įsakymu, jos negali būti keičiamos Patvirtinus baigiamųjų darbų (projektų) vadovus, jie negali būti keičiami. 11. Baigiamojo darbo (projekto) pateikimas Po baigiamojo darbo (projekto) tarpinio gynimo, sudarytos komisijos posėdyje studentas baigiamąjį darbą (projektą) pataiso, atsižvelgdamas į pateiktas pastabas bei rekomendacijas, įriša ir pristato 1 popierinį variantą bei persiunčia 1 pdf formato baigiamojo darbo egzempliorių studijų programos kuratoriui ne vėliau kaip 14 darbo dienų iki baigiamojo darbo gynimo Galutinis baigiamojo darbo (projekto) variantas pateikiamas kartu su darbo vadovo formaliuoju atsiliepimu, kuris parengiamas pagal Kolegijos Direktoriaus patvirtintą oficialią Baigiamojo darbo (projekto) vadovo atsiliepimo formą Atsiliepime baigiamojo darbo (projekto) vadovas įvertina baigiamojo darbo metodologinius parametrus ir jų tarpusavio dermę, turinio struktūrą ir baigiamojo darbo teksto originalumą, kuris atspindi baigiamojo darbo autoriaus/ės gebėjimą analizuoti, interpretuoti,

4 apibendrinti atliktų tyrimų (teorinio ir empirinio) rezultatus Baigiamojo darbo (projekto) vadovas atsiliepime nurodo baigiamojo darbo (projekto) autoriaus indėlį ir aprašo rengimo proceso pobūdį, įvardija darbo privalumus ir trūkumus Baigiamojo darbo (projekto) vadovas įvertina darbą dešimties balų sistemoje. 12. Baigiamojo darbo recenzavimas Baigiamojo darbo (projekto) recenzentai skiriami Kolegijos mokslo ir studijų vadovės ir tvirtinami atskiru Kolegijos direktoriaus įsakymu Patvirtinus baigiamųjų darbų (projektų) recenzentus, jie negali būti keičiami Baigiamojo darbo (projekto) recenzentu gali būti asmuo, kuris turi ne mažesnį lygmens, nei magistro (arba jam prilyginto), išsilavinimą mokslo srityje, kuri yra tapati konkrečios studijų programos sričiai Baigiamojo darbo (projekto) recenzavimui skiriama ne mažiau nei 5 darbo dienos Baigiamojo darbo (projekto) recenzija pateikiama raštu pagal Kolegijos Direktoriaus patvirtintą oficialią Baigiamojo darbo recenzijos formą Recenzijoje recenzentas įvertina baigiamojo darbo (projekto) metodologinius parametrus ir jų tarpusavio dermę, turinio struktūrą ir baigiamojo darbo teksto originalumą, kuris atspindi baigiamojo darbo autoriaus gebėjimą analizuoti, interpretuoti, apibendrinti atliktų tyrimų (teorinio ir empirinio) rezultatus Recenzentas recenzijoje nurodo darbo privalumus ir trūkumus, pateikia klausimus, į kuriuos darbo autorius turės atsakyti oficialaus viešo gynimo metu Recenzentas įvertina darbą dešimties balų sistemoje Recenzentas recenziją siunčia konkrečios studijų programos kuratoriui, kuris dokumentą persiunčia baigiamojo darbo autoriui. 13. Baigiamojo darbo (projekto) viešo gynimo tvarka ir eiga Baigiamasis darbas ginamas viešajame Kvalifikavimo komisijos posėdyje Kvalifikavimo komisiją sudaro penki nariai (iš jų du nariai iš išorinių organizacijų) Kvalifikavimo komisijos pirmininku gali būti Kolegijos arba išorinės organizacijos atstovas Kvalifikavimo komisijos sudėtis tvirtinama Kolegijos Direktoriaus įsakymu Kvalifikavimo komisijoje baigiamajam darbui (projektui) pristatyti skiriama 10 minučių Baigiamojo darbo (projekto) autorius viešo gynimo metu turi pristatyti: tyrimo problemą; tyrimo objektą ir tyrimo tikslą; duomenų rinkimo ir analizės metodus; tyrimo etikos principų užtikrinimo strategijas tyrimo metu; esminius tyrimo rezultatus; esmines išvadas ir praktines rekomendacijas Baigiamųjų darbų (projektų) gynimo rezultatus kvalifikavimo komisija svarsto uždarame posėdyje Kvalifikavimo komisijos sprendimą apie baigiamojo darbo (projekto) vertinimą paskelbia komisijos pirmininkas viešai po šios komisijos uždarojo posėdžio Kvalifikavimo komisijos vertinimai surašomi oficialiojoje Baigiamųjų darbų (projektų) kvalifikavimo komisijos vertinimo formoje, kurią pasirašo Komisijos pirmininkas ir nariai Kiekvienam baigiamojo darbo (projekto) autoriui asmeniškai pateikiamas įvertinimas surašytas atskirame įvertinimo dokumente taip išlaikant etinį konfidencialumo principą Po baigiamųjų darbų (projektų) gynimo Kvalifikavimo komisijos posėdyje šiuos darbus komisijos sekretorius pristato saugoti į Kolegijos archyvą.

5 14. Baigiamojo darbo (projekto) vertinimas Baigiamasis darbas (projektas) vertinamas balais pagal dešimties balų skalę, vadovaujantis studijų rezultatų pasiekimo lygmenimis, kurie nustatomi taip: puikus (10-9 balai): baigiamojo darbo (projekto) metodologiniai parametrai (tyrimo problema, tyrimo objektas, tyrimo tikslas, tyrimo klausimai, tyrimo uždaviniai (jei jie keliami)) dera tarpusavyje ir yra nuosekliai apibūdinti, aiškiai suformuluoti; pagrįstas tyrimo imties pasirinkimas, duomenų rinkimo ir analizės metodų dermę su tyrimo problema ir tyrimo klausimais; tyrimo rezultatai susiję su išsikeltais tyrimo klausimais ir tyrimo problema; rezultatai interpretuoti dermėje su profesiniu tyrimo ir praktikos lauku; išvados aiškios, nepakartojančios rezultatų; rekomendacijos susiję su profesine praktika ir išplaukia iš atlikto tyrimo rezultatų; pristatymas yra nuoseklus ir pateiktas pagal metodologinius parametrus (tyrimo problema, tyrimo objektas, tyrimo tikslas, tyrimo klausimai, imtis, tyrimo etikos principų įgyvendinimas, duomenų rinkimo ir analizės metodų pasirinkimo argumentacija, esminiai tyrimo rezultatai, esminės išvados ir praktinės rekomendacijos) tipinis (8-7 balai): baigiamojo darbo (projekto) metodologiniai parametrai (tyrimo problema, tyrimo objektas, tyrimo tikslas, tyrimo klausimai, tyrimo uždaviniai (jei jie keliami)) suformuoti; tyrimo imties pasirinkimas, duomenų rinkimo ir analizės metodai parinkti taisyklingai; tyrimo rezultatai pateikti, interpretuoti; išvados aiškios; rekomendacijos susiję su profesine praktika ir išplaukia iš atlikto tyrimo rezultatų; pristatymas pateiktas pagal metodologinius parametrus (tyrimo problema, tyrimo objektas, tyrimo tikslas, tyrimo klausimai, imtis, tyrimo etikos principai, duomenų rinkimo ir analizės metodai, tyrimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos) slenkstinis (6-5 balai): baigiamojo darbo (projekto) metodologiniai parametrai (tyrimo problema, tyrimo objektas, tyrimo tikslas, tyrimo klausimai, tyrimo uždaviniai (jei jie keliami)) suformuoti; tyrimo imtis, duomenų rinkimo ir analizės metodai įvardyti; tyrimo rezultatai pateikti; išvados pateiktos; rekomendacijos suformuotos; pristatymas pateiktas Baigiamasis darbas (projektas) laikomas apgintu, jei gynimo metu įvertinimai atitinka ne žemesnį kaip slenkstinį būtinąjį lygmenį Baigiamojo darbo (projekto) gynimo kaupiamąjį vertinimą sudaro toks procentinis sukauptų vertinimų santykis: Baigiamojo darbo kokybė: Temos aktualumas, struktūra, tikslas, uždaviniai, metodai, jų dermės su mokslinės literatūros ir šaltinių analize, pateiktais tyrimo rezultatais, išvadų formulavimas, darbo įforminimas ir kt. 30 proc Baigiamojo darbo (projekto) pristatymas ir argumentuoti atsakymai į kvalifikavimo komisijos narių bei recenzento klausimus 30 proc Baigiamojo darbo (projekto) vadovo įvertinimas 20 proc Baigiamojo darbo (projekto) recenzento įvertinimas 20 proc. 15. Kvalifikavimo komisijos darbo dokumentavimas baigiamojo darbo (projekto) gynimo metu Kvalifikavimo komisijos sudėtis tvirtinama Kolegijos Direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip savaitė iki viešo baigiamųjų darbų (projektų) gynimo Kvalifikavimo komisijos posėdžiai baigiamųjų darbų (projektų) gynimo metu protokoluojami Kvalifikavimo komisijos posėdžio pradžioje skiriama posėdžio sekretorė, kuri nėra kvalifikavimo komisijos narė ir kuri suformuoja protokolą bei rūpinasi reikalinga dokumentacija baigiamųjų darbų gynimo metu Kvalifikavimo komisijos protokole įrašomi apgintų baigiamųjų darbų (projektų) įvertinimų balai Kvalifikavimo komisijos posėdžio protokolą pasirašo visi Komisijos nariai Apgintų baigiamųjų darbų (projektų) įvertinimo rezultatai (balai) skelbiami pasibaigus kvalifikavimo komisijos posėdžiui.

6 16. Apeliacijos teikimas Apeliacijos dėl Kvalifikavimo komisijos sprendimų, susijusių su įvertinimais ir galimų procedūrų pažeidimų yra svarstomos nustatyta tvarka. Parengė: prof. hab. dr. Vilma Žydžiūnaitė, doc. dr. Edita Jezukevičienė, Lina Šedbarė

7 Baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašo 1 priedas BAIGIAMOJO DARBO TITULINIO LAPO PAVYZDYS ŠV. IGNACO LOJOLOS KOLEGIJA Ortopedijos technologijos studijų programa Vardenis Pavardenis TEMOS PAVADINIMAS Baigiamasis darbas Darbo vadovas Dr. Vardenis Pavardenis KAUNAS, 2018

8 Baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašo 2 priedas TURINYS SANTRAUKA... SUMMARY... TERMINŲ PAAIŠKINIMAI... ĮVADAS (SKYRIAUS PAVADINIMAS) (Poskyrio pavadinimas) (Skyrelio pavadinimas) (SKYRIAUS PAVADINIMAS) IŠVADOS... LITERATŪRA... PRIEDAI...

9 Baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašo 3 priedas SUTIKIMAS DALYVAUTI TYRIME 20 m. mėn. d. Kaunas Aš sutinku dalyvauti rengiant Šv. Ignaco Lojolos kolegijos (įrašyti studijų programos pavadinimą) studijų programos studentės (-o) profesinio bakalauro baigiamąjį darbą tema: (parašas) (vardas, pavardė)

10 Baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašo 4 priedas Citavimo ir literatūros sąrašo sudarymo taisyklės rengiant baigiamąjį darbą: 1. Nuorodos tekste į informacijos šaltinį ir literatūros sąrašas sudaromi pagal APA (American Psychological Association, tarptautinį citavimo standartą. 2. Pateikiant nuorodą į informacijos šaltinį, atitinkamoje sakinio vietoje lenktiniuose skliaustuose nurodoma autoriaus pavardė ir publikavimo metai (autoriaus pavardė, metai). Pvz., Naujoji ugdymo paradigma išreiškia kitokį mokymo ir mokymosi santykį studijų procese (Petraitis, 2014). 3. Jeigu autoriaus pavardė yra sakinio dalis, skliausteliuose nurodomi tik metai. Pvz., Žukauskas (2000) palygino įvairią periodinę literatūrą. 4. Cituojant informacijos šaltinį, kurį parengė du autoriai, kiekvieną kartą reikia nurodyti abu autorius. Pvz., (Bagdonas, Jucevičienė, 2013). 5. Jeigu cituojama trijų ir daugiau autorių publikacija, skliausteliuose rašoma pirmojo autoriaus pavardė ir et al., o po kablelio rašomi kūrinio leidimo metai. Pvz., (Trimble et al., 2013). 6. Kai kūrinio leidėjas yra ne konkretūs autoriai, o asociacija, bendruomenė, vyriausybinė organizacija ar kt., autoriumi nurodomas kolektyvinis autorius. Pvz., (American psychological association, 2003). 7. Literatūros sąrašas pateikiamas darbo pabaigoje ir sudaromas lotynų, po to kita abėcėle Straipsnis žurnale: Pavardė, V. V., Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Pvz., Večkienė, N., Ramanauskaitė, A. (1996). Pažinimo ir ugdymo modeliai bei jų įtaka ugdymo organizavimui. Socialiniai mokslai: Edukologija, 2 (6), Knyga: Pavardė, V. V., Pavardė, V. V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Pvz., Gibbs, J. T., Huang, L. N. (1991). Children of color: Psychological Interventions with Minority Youth. San Francisco: Jossey-Bass Kolektyvinis autorius: Kolektyvinis autorius. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Pvz., Lietuvos statistikos departamentas. (1991). Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Informacijos ir leidybos centras Neidentifikuotas autorius: Antraštė. (Metai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucija. (1996). Vilnius: Lietuvos informacijos centras prie Teisingumo ministerijos Knygos dalis: Pavardė, V. V. (Metai). Knygos dalies antraštė. In V. Pavardė, V. Pavardė (red.). Knygos antraštė (puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Pvz., Bjork, R. A. (1989). Retrieval Inhibition as an Adaptive Mechanism in Human Memory. In H. L. Roediger, F. I. M. Craik (Eds.). Varieties of Memory & Consciousness (p ). Hillsdale, NJ: Erlbaum Publikuoti konferencijų straipsniai: Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. In Leidinio pavadinimas (puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Pvz., Jucevičius, R. (1992). Valdymo reorganizavimo prielaidos. In Vadyba ir rinkos ekonomika: tarptautinės konferencijos pranešimo medžiaga (p ). Kaunas: Technologija Elektroninė knyga: Pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Prieiga per internetą: Pvz., Rutkauskienė, D. (2003). Nuotolinis mokymasis [žiūrėta 2010 m. lapkričio 9 d.]. Prieiga per internetą:

11 7.8. Elektroninis straipsnis: Pavardė, V. V., Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Prieiga per internetą: Pvz., Virkus, S. (2003). Information Literacy in Europe: a Literature Review. Information Research, 8 (4) [žiūrėta 2010 m. lapkričio 9 d.]. Retrieved from: Interneto tinklalapis: Autorius. (Metai). Tinklalapio antraštė: paantraštė [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Prieiga per internetą: Pvz., Vilniaus universiteto biblioteka. ( ). Informacinis raštingumas [žiūrėta 2010 m. lapkričio 9 d.]. Prieiga per internetą: Straipsnis iš duomenų bazių: Pavardė, V. (Metai). Straipsnio pavadinimas. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Straipsnio doi numeris: Pvz., Swan, T. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record, 32,

12 UŽRAŠAS ANT KOMPAKTINIO DISKO Baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašo 5 priedas ŠV. IGNACO LOJOLOS KOLEGIJA (įrašomas pavadinimas) studijų programa Vardenis Pavardenis TEMOS PAVADINIMAS Baigiamasis darbas Darbo vadovas Dr. Vardenis Pavardenis KAUNAS, 2018

13 Baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašo 6 priedas LENTELĖS PAVYZDYS 1. Kai lentelę sudarė baigiamojo darbo autorius Projekto veiklų aprašymas 1 lentelė Veikla Trukmė Atsakingas 1. Išanalizuoti ekskursijų po Kuršių neriją nakties 1 mėnuo Paslaugos organizatorius metu galimybes - atlikti SSGG analizę 2. Numatyti ekskursijų tematiką ir maršrutus 1 mėnuo Paslaugos organizatorius 3. Surinkti medžiagą ekskursijų po Kuršių neriją nakties metu programoms 2 mėn. Paslaugos organizatorius, ekskursijų vadovas 4. Sukurti turistinės paslaugos ekskursijų po 1 mėnuo Paslaugos organizatorius, Kuršių neriją nakties metu paketą. ekskursijų vadovas 5.Supažindinti su turistinės paslaugos paketu 10 dienų Paslaugos organizatorius VšĮ Irklakojis. 6. Parengti bandomąją paslaugos patikrą. 20 dienų Paslaugos organizatorius, ekskursijų vadovas, VšĮ Irklakojis vadybininkas 7. Surengti bandomąją paslaugos patikrą. 1 naktis Paslaugos organizatorius, ekskursijų vadovas, VšĮ Irklakojis vadybininkas 2. Kai lentelę sudarė ne baigiamojo darbo autorius Nacionalinių pajamų prieaugis atskirose šalyse (Bagdanavičius, 2002) 2 lentelė Valstybė 1. Didžioji Britanija Belgija 42 3.Prancūzija Italija Olandija Vokietijos Federacinė Respublika (VFR) Danija 19 Nacionalinių pajamų prieaugis, proc.

14 Baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašo 7 priedas PAVEIKSLO PAVYZDYS 1. Kai paveikslą parengė baigiamojo darbo autorius 6% 21% 63% 10% Pagrindinis Vidurinis Profesinis Aukštasis 1 pav. Respondentų išsilavinimas 2. Kai paveikslą parengė ne baigiamojo darbo autorius 2 pav. Antakių korekcija. [Žiūrėta xxxx (metai) /, xx (mėnuo) /, xx (diena)]. Prieiga per internetą: ARBA (Vardenė Pavardenė, 2018, p. 18)

15 Baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašo 8 priedas BAIGIAMOJO DARBO VERTINIMAS (Studento vardas ir pavardė) Kriterijus Maksimalus įvertinimas Komisijos nario įvertinimas Baigiamojo darbo kokybė Temos aktualumas, struktūra, tikslas, uždaviniai, metodai, jų dermės su mokslinės literatūros ir šaltinių analize, pateiktais tyrimo rezultatais, išvadų formulavimas, darbo įforminimas ir kt. Baigiamojo darbo pristatymas Suprantamai pateiktas darbas, 3 pateikties kokybė, atsakymai į komisijos klausimus. Vadovo vertinimas 2 Recenzento įvertinimas 2 3 IŠ VISO: Komisijos narys: (Vardas ir pavardė) (Parašas)

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc Vertimo studijų katedros MAGISTRO DARBŲ reikalavimai Magistro darbas yra kvalifikacinis darbas, savarankiška studija, kurioje atskleidžiami studento (-ės) mokslo tiriamojo darbo įgūdžiai. Darbe pateikiami

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Rašto darbų metodiniai nurodymai

Rašto darbų metodiniai nurodymai RAŠTO DARBŲ METODINIAI NURODYMAI VILNIAUS UNIVERSITETO LEIDYKLA VILNIAUS UNIVERSITETAS KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS RAŠTO DARBŲ METODINIAI NURODYMAI 2018 Patvirtino Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-43 VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA METODINĖS REKOMEN

PATVIRTINTA Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-43 VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA METODINĖS REKOMEN PATVIRTINTA Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-43 VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA METODINĖS REKOMENDACIJOS PROJEKTINIO DARBO APRAŠO IR PRISTATYMO RENGIMUI

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - 4_Laikinieji medicinos baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir kaupimo metodiniai nurodymai

Microsoft Word - 4_Laikinieji medicinos baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir kaupimo metodiniai nurodymai VILNIAUS UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS Laikinieji Medicinos studijų programos Baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir kaupimo Metodiniai nurodymai 2018 TURINYS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS... 2 2. BAIGIAMOJO

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU GAMTOS TYRIMŲ CENTRU, INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRU, AGDER UNIVERSITETU (NORVEGIJA) IR LATVIJOS UNIVERSITETU BIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

Microsoft Word _02_27 Nurodymai baigiamajam darbui rengti

Microsoft Word _02_27 Nurodymai baigiamajam darbui rengti ANTROSIOS STUDIJŲ PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO IR GYNIMO TVARKOS APRAŠAS Patvirtintas MEF tarybos 2014 m. sausio 23 d. protokolo Nr. 7 (40) Akademija, 2014 Baigiamojo darbo rengimo

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

VADOVŲ MAGISTRANTŪROS TAIKOMOSIOS ORGANIZACIJOS PSICHOLOGIJOS MODULIS 2019 m. rudens semestras Vienas iš didžiausių iššūkių vadovui kaip numatyti ir d

VADOVŲ MAGISTRANTŪROS TAIKOMOSIOS ORGANIZACIJOS PSICHOLOGIJOS MODULIS 2019 m. rudens semestras Vienas iš didžiausių iššūkių vadovui kaip numatyti ir d VADOVŲ MAGISTRANTŪROS TAIKOMOSIOS ORGANIZACIJOS PSICHOLOGIJOS MODULIS 2019 m. rudens semestras Vienas iš didžiausių iššūkių vadovui kaip numatyti ir daryti įtaką savo ir kitų elgesiui, sutelkiant bendras

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx AKTYVAUS MOKYMOSI METODAI TEISINIO UGDYMO PASKAITOSE DOC. DR. ROMAS PRAKAPAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA KOKYBĖ KAIP ŠIANDIENOS AKTUALIJA Mokslo ir studijų sistema orientuojama į kūrybingos, išsilavinusios, orios,

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Kaimo kultūros institutas Kalbų centras STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: KIKAB03E Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 4 lygis) Pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. Įsakymu Nr. V-24) STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS EBSCO JSTOR Taylor & Francis Naxos Music Library Grove Music Online (Oxford Music Library) Emerald Management ejournals Collection

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - BBD metodiniai_2017

Microsoft Word - BBD metodiniai_2017 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA Žemės ūkio inžinerijos fakultetas BAKALAURO STUDIJŲ BAIGIAMASIS DARBAS Metodiniai patarimai AKADEMIJA, 2019 UDK 378.22(076)+378.663(474.5) ASU: 378.22(076)

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

doktoranturos studiju vadovas-galutinis.p65

doktoranturos studiju vadovas-galutinis.p65 Doctores philosophiae: ad salutem ac prosperitatem Lituaniae Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO  UNIVERSITETAS Programos kodas Dėstomoji kalba Studijų sritis ir kryptis (šaka) Studijų pakopa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS Antrosios pakopos studijų programa LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau