9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d"

Transkriptas

1 Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus profesinis standartas (toliau Standartas) apibrėžia švietimo sektorių, jo posektorius ir pagrindinius veiklos procesus, aprašo sektoriaus ir tarpsektorinę kvalifikacijas. 2. Standarto rekvizitai: 2.1. Standarto pavadinimas: Švietimo sektoriaus profesinis standartas; 2.2. Standarto valstybinis kodas: PSP Standarte, išskiriant švietimo sektoriaus kvalifikacijas, remiamasi teisės aktų reikalavimais, nustatančiais kvalifikacinius reikalavimus kvalifikacijoms, įtrauktoms į Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo, taip pat įvertinamas naujų kvalifikacijų poreikis, atsižvelgiant į švietimo sektoriaus raidos tendencijas, įvirtintas strateginiuose šio sektoriaus dokumentuose. 4. Standarte vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme vartojamas sąvokas. II SKYRIUS ŠVIETIMO SEKTORIAUS APIBRĖŽIMAS PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIŲ 5. Švietimo sektorius apima šias veiklas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo : 5.1. ikimokyklinį ugdymą (85.1 grupė); 5.2. pradinį ugdymą (85.2 grupė); 5.3. vidurinį ugdymą (85.3 grupė); 5.4. aukštąjį mokslą (84.4 grupė); 5.5. kitą mokymą (84.5 grupė); 5.6. švietimui būdingų paslaugų veiklą (85.6 grupė); 5.7. bibliotekų ir archyvų veiklą (91.01 klasė) (išskyrus archyvų veiklą). 6. Švietimo sektorių sudaro šie posektoriai: 6.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo posektorius; 6.2. profesinio mokymo posektorius; 6.3. suaugusiųjų švietimo posektorius; 6.4. bibliotekų veiklos posektorius. 7. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo posektoriui būdingos šios veiklos: 7.1. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, teikiamas vaikui nuo gimimo iki jam pradedamas teikti atitinkamai priešmokyklinis arba pradinis ugdymas, kuriuo siekiama padėti vaikui

2 2 išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis; 7.2. pradinis, pagrindinis ir vidurinis bendrasis ugdymas, vykdomi pagal pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo programas, kurias baigusieji įgyja pradinį, pagrindinį ir (ar) vidurinį išsilavinimą. 8. Pagrindinės ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo posektoriaus veiklos sritys (veiklos procesai): 8.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas; 8.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas; 8.3. pradinio amžiaus vaikų ugdymas; 8.4. dalykų mokymas (matematikos, informacinių technologijų / technologijų, istorijos, politologijos, pilietiškumo, ekonomikos, psichologijos, karjeros valdymo, geografijos, fizikos ir astronomijos, biologijos, chemijos, gamtos mokslų, lietuvių kalbos, kitų gimtųjų kalbų, užsienio kalbų, dailės, medijų, muzikos, teatro meno, choreografijos (šokio), fotografijos meno, kino meno, tikybos, etikos, kūno kultūros, braižybos, darbų, technologijų, civilinės saugos ir saugaus eismo); 8.5. socialinės pedagoginės pagalbos teikimas; 8.6. psichologinės pagalbos teikimas; 8.7. specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas; 8.8. logopedinės pagalbos teikimas; 8.9. neformaliojo ugdymo paslaugų teikimas; metodinės ir dalykinės pagalbos teikimas mokytojui. 9. Profesinio mokymo posektoriui būdingos šios veiklos: 9.1. pirminis profesinis mokymas siekiant kvalifikacijos; 9.2. tęstinis profesinis mokymas, siekiant tobulinti turimą ar įgyti kitą kvalifikaciją arba atskirų jos kompetencijų. 10. Pagrindinės profesinio mokymo posektoriaus veiklos sritys (veiklos procesai): profesinis (teorinis ir praktinis) mokymas; pagalba profesijos mokytojui organizuojant profesinio mokymo procesą mokymosi sunkumų ar specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; praktinis mokymas realioje darbo vietoje. 11. Suaugusiųjų švietimo posektoriui būdingos šios veiklos: suaugusiųjų švietimas ir mokymasis; suaugusiųjų tęstinis profesinis mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas; suaugusiųjų švietimo specialistų rengimas; mokymosi visą gyvenimą perspektyvų kūrimas ir vadyba. 12. Pagrindinės suaugusiųjų švietimo posektoriaus veiklos sritys (veiklos procesai): suaugusiųjų švietimas ir mokymas; suaugusiųjų tęstinis profesinis mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas; mokymosi visą gyvenimą sistemos kūrimas ir vadyba. 13. Bibliotekų veiklos posektoriui būdingos šios veiklos: visuomenės informacinis aprūpinimas; neformalusis švietimas; medijų ir informacinio raštingumo ugdymas; socialinė ir informacinė piliečių ir bendruomenės narių integracija; šviečiamosios kultūros paveldo paslaugos; valstybės elektroninių paslaugų naudojimo skatinimas; informacinė parama verslo inovacijoms, mokslinių tyrimų informacinių struktūrų plėtojimas. 14. Pagrindinės bibliotekų veiklos posektoriaus veiklos sritys (veiklos procesai): informacijos išteklių formavimas; informacijos išteklių įveiklinimas; informacinių kompetencijų telkimas.

3 3 15. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo posektoriui yra būdingos šios tipinės darbo sąlygos: darbas aplinkoje, atitinkančioje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytas ir patvirtintas higienos ir sveikatos saugos reikalavimų normas, individualus ir komandinis darbas. Pedagogų darbo atlikimo priežiūra ir kontrolė orientuota į ugdymo kokybės užtikrinimą ir palaikymą, paremta pedagogo veiklos įsivertinimu, gerosios patirties sklaida institucijoje ir už jos ribų (vidiniu / išoriniu vertinimu), sistemingu pedagogo ugdymu(si), kvalifikacijos tobulinimu (atestacija). 16. Profesinio mokymo posektoriui yra būdingos šios tipinės darbo sąlygos: darbas aplinkoje, vadovaujantis profesinį mokymą reglamentuojančiais dokumentais. Profesinis teorinis mokymas paprastai vyksta profesinio mokymo įstaigos patalpose; praktinis mokymas gali vykti įmonėse, organizacijose, sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Profesijos mokytojo veiklą mokykloje reglamentuoja mokymo įstaigos vidaus veiklos taisyklės ir mokytojo pareigų instrukcijos. Profesijos mokytojas dirba savarankiškai, pasirinkęs mokymo būdus, metodus ir priemones. Profesijos meistro veiklą įmonėje reglamentuoja įmonės vidaus taisyklės ir profesijos meistro pareigybės aprašas. Profesijos meistras dirba savarankiškai, konsultuodamasis su profesijos mokytoju. Mokantis asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, būdingi ugdymo situacijos ypatumai, susiję su teorinio mokymosi klasių ir praktinio mokymo dirbtuvių ergonominiu adaptavimu, mokymosi laiko pakeitimais, individualizuota mokinio priežiūra ir pagalbos teikimu mokiniui. 17. Suaugusiųjų švietimo posektoriui būdingos tipinės darbo sąlygos: darbas paprastai vyksta suaugusiųjų švietimo įstaigų, teikiančių išsilavinimą formaliuoju ir neformaliuoju būdu, patalpose. Posektoriaus mokymo(si) paslaugas teikiančių darbuotojų darbo laiką ir vietą reglamentuoja patvirtinti paskaitų, konsultacijų, egzaminų tvarkaraščiai (grafikai). 18. Bibliotekų posektoriui būdingos tipinės darbo sąlygos: darbas vyksta bibliotekos patalpose ir už jų ribų, įprastas 40 valandų per savaitę darbo laiko režimas. Šiuolaikinių bibliotekų darbo vietos yra aprūpintos informacinėmis technologijomis, kurios užtikrina bibliotekos veiklos tikslams pasiekti reikalingų procesų vykdymą. Darbas gali būti individualus ir komandinis. Darbo atlikimo priežiūra ir kontrolė orientuota į paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimą įvairių amžiaus bei socialinių grupių vartotojams. III SKYRIUS ŠVIETIMO SEKTORIAUS KVALIFIKACIJOS 19. Švietimo sektoriui priskiriamos šios kvalifikacijos: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo posektoriaus kvalifikacijos: bendrojo ugdymo mokytojas; ikimokyklinio ugdymo pedagogas; ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas; pradinio ugdymo pedagogas; profesinio mokymo posektoriaus kvalifikacijos: profesijos meistras; profesijos mokytojo asistentas; profesijos mokytojas; suaugusiųjų švietimo posektoriaus kvalifikacija andragogas; bibliotekų veiklos posektoriaus kvalifikacijos: bibliotekininkas; bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkas; metaduomenų kūrimo specialistas; informacijos analitikas; visiems švietimo sektoriaus posektoriams, išskyrus bibliotekų veiklos posektorių, priskiriamos kvalifikacijos: logopedas;

4 neformaliojo švietimo mokytojas; pedagogo asistentas; socialinis pedagogas; specialusis pedagogas. 20. Švietimo sektoriui priskiriama tarpsektorinė kvalifikacija vairavimo instruktorius. 21. Švietimo sektoriaus kvalifikacijos ir jam priskiriama tarpsektorinė kvalifikacija, jų lygiai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo, ir pagal Europos Sąjungos Tarybos 2017 m. gegužės 22 d. rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL 2017 C189, p. 1), yra nurodomi Standarto 1 priede. 22. Švietimo sektoriaus kvalifikacijų aprašai pateikiami Standarto 2 priede. 23. Švietimo sektoriui priskiriamos tarpsektorinės kvalifikacijos aprašas pateikiamas Standarto 3 priede.

5 Švietimo sektoriaus profesinio standarto 1 priedas ŠVIETIMO SEKTORIAUS KVALIFIKACIJOS IR JAM PRISKIRIAMA TARPSEKTORINĖ KVALIFIKACIJA BEI JŲ LYGIAI Kvalifikacijos pavadinimas Kvalifikacijos lygis (pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo, priedą) Kvalifikacijos lygis (pagal Europos Sąjungos Tarybos 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL 2017 C 189, p. 1)) Švietimo sektoriaus kvalifikacijos Posektoriaus pavadinimas Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo posektorius Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas IV IV Bendrojo ugdymo mokytojas VI VI Ikimokyklinio ugdymo VI VI pedagogas Pradinio ugdymo pedagogas VI VI Bendrojo ugdymo mokytojas VII VII Ikimokyklinio ugdymo pedagogas VII VII Posektoriaus pavadinimas Profesinio mokymo posektorius Profesijos meistras IV IV Profesijos meistras V V Profesijos mokytojo asistentas V V Profesijos mokytojas VI VI Posektoriaus pavadinimas Suaugusiųjų švietimo posektorius Andragogas V V Andragogas VI VI Andragogas VII VII Posektoriaus pavadinimas Bibliotekų veiklos posektorius Bibliotekininkas V V Bibliotekininkas VI VI Bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkas Metaduomenų kūrimo specialistas VI VI Informacijos analitikas VII VII Visiems švietimo sektoriaus posektoriams, išskyrus bibliotekų veiklos posektorių, būdingos kvalifikacijos VI VI

6 Neformaliojo švietimo mokytojas V V Pedagogo asistentas V V Logopedas VI VI Socialinis pedagogas VI VI Specialusis pedagogas VI VI Logopedas VII VII Socialinis pedagogas VII VII Specialusis pedagogas VII VII Tarpsektorinė kvalifikacija Vairavimo instruktorius VI VI 2

7 Švietimo sektoriaus profesinio standarto 2 priedas ŠVIETIMO SEKTORIAUS KVALIFIKACIJŲ APRAŠAI I SKYRIUS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO POSEKTORIAUS KVALIFIKACIJŲ APRAŠAI 1. Kvalifikacijos pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas, Lietuvos kvalifikacijų lygis IV (pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo, priedą (toliau LTKS)) Kvalifikacijos apibūdinimas Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) 1. Ugdytinių priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke (LTKS IV) Veiklos objektas: darbas su ugdytiniais, padedant ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui. Tipinės darbo priemonės: asmens higienos reikmenys, patalpų ir aplinkos priežiūros darbų priemonės, ugdymo ir kitos priemonės, kurios būtinos ugdytinio priežiūros ir ugdymo procesui užtikrinti. Tipinės darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbas. Papildoma informacija: ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas dirbdamas vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, higienos, priešgaisrinės saugos, maisto saugos, kokybės, higienos ir tvarkymo reikalavimais ir bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, laikosi pagarbos ugdytiniui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo, komandinio darbo nuostatų. Dirbama su ugdytiniais individualiai ir grupėje. Veikla yra prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kompetencijos Kompetencijų ribos 1.1. Padėti ugdytiniams pasirūpinti asmens higiena Organizuoti ugdytinių maitinimą Padėti ugdytiniams tvarkytis asmeninius daiktus Užtikrinti ugdytinių saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Pagalba laikytis asmens higienos prieš valgį, atlikti su asmens higiena susijusius veiksmus. Maitinimo normų laikymasis, maitinimo vykdymas pagal grupės maitinimo grafikus, stalo serviravimas, maisto atnešimas ir dalijimas. Maitinimui naudojamų indų priežiūra. Pagalba ugdytiniams susitvarkyti drabužius ir avalynę: nusirengti ir apsirengti viršutinius drabužius, apsiauti ir nusiauti avalynę, susidėti drabužius į jiems skirtas vietas, saugoti ir tvarkyti asmeninius daiktus. Ugdytinių lydėjimas ir saugumo užtikrinimas jiems judant ikimokyklinio ugdymo įstaigos

8 2 2. Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (LTKS IV) Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) 1.5. Teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su ugdytinių tėvais ir kitais specialistais Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus Padėti ugdytiniams ugdytis bazinius įgūdžius. patalpoje, lipant laiptais. Ugdytinių priežiūra nesant ikimokyklinio ugdymo pedagogui grupėje. Lauko aikštelių ir grupės teritorijos priežiūra, įsitikinant ar nėra ugdytiniui pavojingų daiktų. Smurtaujančių ir patyčias vykdančių ugdytinių sudrausminimas, smurto ir patyčių tarp ugdytinių prevencija, pranešimas apie smurto ir patyčių atvejus ikimokyklinio ugdymo pedagogui. Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui, įtraukiant tėvus į įstaigos, grupės veiklą. Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogo skatinamos ugdymo dalyvių sąveikos palaikymas, kad tėvai jaustųsi bendruomenės, kurioje ugdosi ugdytiniai, dalimi. Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogo teikiamos informacijos apie ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vykstančią veiklą sklaida. Ugdytinių priežiūra per užsiėmimus, žaidimus ir pasivaikščiojimus, ekskursijose bei išvykose. Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui ruošiant ugdymo priemones bei medžiagą, įrengiant ir pertvarkant ugdymo aplinkas. Individualus komunikavimas, žaidimas, kita veikla su ugdytiniais ir jų grupėmis padedant ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui ugdyti bei laikantis jo nurodymų. Bazinių asmens savitvarkos ir higienos bei saugumo įgūdžių ugdymas demonstruojant ir aiškinant. Pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų palaikymas ir skatinimas. Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą. Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas. Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pagrindinis

9 3 Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi) Kompetencijų vertinimo reikalavimai Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje arba vidurinis išsilavinimas. Netaikomi. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka. Netaikoma. 2. Kvalifikacijos pavadinimas: bendrojo ugdymo mokytojas, LTKS VI Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: įvairių pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų mokymas. Tipinės darbo priemonės: informacinės ir ryšio technologijos, ugdymo priemonės, metodinė medžiaga, elektroninės ugdymui skirtos platformos ir kt. Tipinės darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbas patalpose ir lauke. Papildoma informacija: bendrojo ugdymo mokytojas savo veikloje vadovaujasi ugdymą reglamentuojančiais ir įstaigos vidaus dokumentais, profesine etika, bendražmogiškosiomis ir pilietinėmis vertybėmis bei socialinės atsakomybės nuostatomis, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti visų tipų valstybinėse ir (ar) privačiose ugdymo įstaigose, vaikų globos įstaigose. Pagrindiniai kvalifikacijos Kompetencijos Kompetencijų ribos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) 1. Mokinio ir jo aplinkos vertinimas ir mokymosi motyvavimas (LTKS VI) 1.1. Vertinti mokinio raidą ir jo ugdymosi aplinką. Mokinio mokymosi raidos, kiekvieno mokinio individualumo pripažinimas, individualių besimokančiųjų skirtumų, atsirandančių dėl amžiaus, asmenybės ypatumų, lyties, socialinės aplinkos, kalbos, tautybės, kultūros, specialiųjų ugdymosi poreikių ar kitų

10 2. Ugdymo(si) turinio kūrimas, valdymas ir įgyvendinimas (LTKS VI) Teikti pagalbą mokantis, stiprinti mokymosi motyvaciją Kurti mokomojo dalyko ugdymo turinį taikant dalyko žinias, grįstas naujausias moksliniais tyrimais Organizuoti ugdymo procesą. nustatymas bendradarbiaujant su pagalbos mokiniui specialistais. Mokinių konsultavimas kaip planuoti, valdyti ir apmąstyti savo mokymosi laiką, veiklą ir jos rezultatus susieti su asmeniniais tikslais ir uždaviniais. Interesų ir galimybių derinimas siejant formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Ugdymo turinio kūrimas ir atnaujinimas individualiu, klasės ir organizacijos lygmenimis, remiantis bendrosiomis ugdymo programomis, specifiniu mokyklos ugdymo turiniu ir ugdymo planais, taikant naujausias dalyko / specializacijos žinias. Mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos kritinis vertinimas. Tinkamo ugdymo turinio parinkimas ir pritaikymas siekiamiems ugdymo tikslams, atsižvelgiant į mokinių raidos ypatumus ir individualius poreikius. Pedagoginių inovacijų diegimas. Informacinių komunikacinių technologijų taikymas (mokomųjų programų, el. vadovėlių ir pratybų, technologinių prietaisų ir kt.), dalyko žinių integravimas su kitomis disciplinomis (sritimis). Pagal mokinių amžių ir galimybes tinkamų ugdymo metodų ir technologijų (aktyvūs, integruojantys, kūrybiškumą skatinantys, projektiniai, problemų sprendimo metodai, informacinių technologijų taikymas ir pan.), ugdančių aukštesnius mąstymo gebėjimus, atitinkančius ugdymo tikslus, taikymas. Įtraukiojo ugdymo principų taikymas. Naujų ugdymo metodų, formų ir strategijų išbandymas ir tolesnis taikymas pedagoginėje veikloje. Ugdymo turinio diferencijavimas, individualizavimas ir personalizavimas.

11 5 3. Profesinės veiklos taikomasis tyrimas (LTKS VI) 2.3. Kurti įvairias ugdymo(si) aplinkas Formuoti pozityvius mokinių tarpusavio santykius Vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą Sistemingai analizuoti ugdymo procesus. Mokymąsi palaikančių ir praturtinančių ugdymo aplinkų kūrimas ir pritaikymas, priemonių ugdymui, tinkamų pagal mokinių amžių, gebėjimus, parinkimas. Įtraukių ugdymo aplinkų kūrimas naudojant skirtingus ugdymo metodus, ugdymo strategijas, skirtingas švietimo įstaigos ir kitas aplinkas (lauko, muziejų ir kt.) bei taikant informacines komunikacines ir kitas mokymui(si) skirtas technologijas. Nuotolinių mokymo aplinkų kūrimas ir taikymas ugdymo procese. Mokinių vertybių (mandagumo, rūpinimosi kitais, pagarbos, pasitikėjimo, lygiateisiškumo ir kt.) puoselėjimas. Įvairių strategijų taikymas kuriant pozityvius santykius su mokiniais ir (arba) tarp mokinių. Tinkamo elgesio skatinimas, taikant patyčių prevencijos priemones bei patyčių valdymo strategijas. Vertinimo strategijų ir metodų (ugdomojo, formuojamojo, diagnostinio, apibendrinamojo ir kt.) taikymas mokinių pasiekimams ir individualiai pažangai įvertinti. Pasiekimų ir pažangos metodų ir strategijų poveikio ugdymosi pažangai įvertinimas taikant reflektavimo strategijas ir technologines priemones. Sistemingas ir kryptingas grįžtamojo ryšio teikimas mokiniams ir jų tėvams. Tėvų įtraukimas į mokinio ugdymo procesą konsultuojant mokinių pažangos, elgesio, asmenybės ūgties klausimais. Mokinių įtraukimas į pasiekimų ir pažangos (įsi)vertinimą. Mokinių patiriamos profesinės sėkmės ir nesėkmių priežasčių identifikavimas, giluminė ugdymo procesų analizė. Kylančių ugdymo ir mokymosi sunkumų priežasčių numatymas ir prevencija.

12 4. Bendradarbiavimas su socialiniais dalininkais ugdymo klausimais (LTKS VI) 5. Mokomojo dalyko pedagogo veikla (LTKS VI) Vykdyti pedagoginės veiklos tyrimus Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais, įtėviais, globėjais, rūpintojais, kitais pedagogais, socialinių ar švietimo pagalbą teikiančių tarnybų atstovais Bendradarbiauti su švietimo bendruomenės atstovais, dalytis gerąja profesine patirtimi Kurti mokomojo dalyko ugdymo turinį Įtraukti mokinius į mokomojo dalyko pažinimą, skatinti jų smalsumą ir mokymosi motyvaciją. Pedagoginės veiklos tyrimo klausimo(-ų) formulavimas ir tyrimo plano parengimas. Įrodymų ir duomenų rinkimas, analizė ir interpretavimas (mokymosi rezultatai, išorinio vertinimo rezultatai ir pan.), priimamų ugdymo tobulinimo sprendimų grindimas tyrimų rezultatais. Mokyklos bendruomenės poreikių pažinimas ir atžvalga į juos kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį. Pagrindinių socialinių dalininkų (mokytojų, tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų, savivaldybės atstovų ar kitų steigėjų, socialinių ar švietimo pagalbą vaikui teikiančių tarnybų) įtraukimas į ugdymo procesus. Tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų įtraukimas į bendruomenės veiklas. Įvairių komunikacijos būdų ir priemonių naudojimas siekiant pozityvaus ir motyvuojančio santykio su mokiniais, tėvais, įtėviais, globėjais, rūpintojais ir kitais socialiniais dalininkais. Dalyvavimas žinių ir patirties perdavimo tinkluose ir platformose, šių platformų ir tinklų kūrimas. Įsitraukimas į metodinių grupių darbą, projektines veiklas, pagal poreikį ir galimybes dalyvavimas mentorystės veiklose. Nuolatinis naujausių mokomojo dalyko žinių atnaujinimas ir taikymas ugdymo procese. Mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos kritinis vertinimas. Informacinių komunikacinių technologijų taikymas (mokomųjų programų, el. vadovėlių ir pratybų, technologinių prietaisų ir kt.), mokomojo dalyko žinių integravimas su kitomis disciplinomis (sritimis). Aiški komunikacija apie mokomojo dalyko tikslus ir planuojamus mokymo(si) rezultatus. Veiksmingos pagalbos mokiniams teikimas, galimybių mokytis mokomąjį dalyką įvairiose

13 7 Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi) Kompetencijų vertinimo reikalavimai Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) 5.3. Vertinti mokinių mokymo(si) pasiekimus ir pažangą. aplinkose, įvairiais mokymosi būdais panaudojimas. Atsakomybės prisiėmimas už mokomąjį dalyką besimokančių mokinių pasiekimus, pažangą ir rezultatus. Savalaikis mokymosi kliūčių ir individualių poreikių nustatymas ir tinkamų strategijų priėmimas, siekiant pagilinto ir praplėsto mokomojo dalyko išmanymo. Kvalifikacijai įgyti asmuo turi turėti aukštąjį išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Kvalifikaciją sudarančios kompetencijos įgyjamos mokantis pirmosios pakopos pedagoginėse studijose arba mokomąjį dalyką atitinkančios studijų krypties pirmosios pakopos studijose ir profesinėse studijose, neformaliojo mokymosi ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties. Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas, turi būti įgiję Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų studijuojant pirmosios pakopos studijose, vertinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimą kaip studijų programos dalį atlieka aukštosios mokyklos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Dėl asmens, įgijusio pedagogo kvalifikaciją, tinkamumo atitinkamos kvalifikacijos reikalaujančiai darbo vietai, sprendžia darbdavys. Netaikoma. 3. Kvalifikacijos pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo pedagogas, LTKS VI Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: ikimokyklinio (ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio) amžiaus ugdytinių ugdymas. Tipinės darbo priemonės: informacinės ir ryšio technologijos, ugdymo(si) priemonės, vidaus ir lauko aplinkos įranga, metodinė medžiaga ir kt. Tipinės darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbas patalpose ir lauke, išvykų ir renginių už įstaigos ribų

14 8 Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) 1. Ugdytinio ugdymas (LTKS VI) organizavimas, lankymasis šeimose, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, vietos bendruomene. Papildoma informacija: ikimokyklinio ugdymo pedagogas vadovaujasi ugdytinio ir šeimos teises, globą, gerovę, ugdymą bei specialiųjų poreikių tenkinimą reglamentuojančiais teisės aktais ir įstaigos vidaus dokumentais, profesine etika, bendražmogiškosiomis ir pilietinėmis vertybėmis bei socialinės atsakomybės nuostatomis, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti visų tipų valstybinėse ir (ar) nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose, centruose, klubuose, būreliuose ir kitose neformaliojo ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo įstaigose, vaikų globos įstaigose su ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais, steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir kurti atitinkamo pobūdžio darbo vietas. Kompetencijos Kompetencijų ribos 1.1. Įvertinti ugdytinio poreikius bei ugdymosi pasiekimus bei jo aplinką Tenkinti su ugdymu susijusius ugdytinio fizinius, emocinius, socialinius ir pažintinius poreikius. Ugdytinio ugdymosi ir kitų poreikių atpažinimas ir įvertinimas, jo ugdymosi pasiekimų įvertinimas tolesnio ugdymo gairių numatymo tikslu. Bendradarbiavimas su specialistais ir jų komandomis, atpažįstant ir įvertinant ugdytinio anatominius, fiziologinius, kognityvinius ir psichosocialinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinio raidos ypatumus. Pagalbos ugdytiniui būdų pritaikymas, remiantis jo specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimu ir ugdymo rekomendacijomis. Parama ir pagalba ugdytiniui / šeimai, nukreipiant pas švietimo pagalbos specialistus. Ugdytinio šeimos, socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimas ir vertinimas. Fizinių, emocinių, socialinių, pažintinių ugdytinio poreikių nustatymas ir tenkinimas. Tinkamų ugdymo(si) sąlygų sudarymas ugdytiniams, turintiems ypatingų poreikių (gabiems, turintiems negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų, patyrusiems socialinę atskirtį ir kt.). Ugdytinio sveikatos pažinimas, sveikatos saugojimo ir stiprinimo priemonių taikymas

15 2. Ugdymo(si) turinio ir aplinkų kūrimas bei ugdymo proceso valdymas (LTKS VI) Teikti ugdytiniui ir jo šeimai pagalbą ugdantis Kurti ugdymo(si) turinį Vykdyti visuminį, integruotą, personalizuotą ugdymą(si) Kurti į kiekvieną ugdytinį orientuotas ugdymo(si) aplinkas. ugdymo(si) procese ir kuriant sveiką aplinką. Ugdytinio saugumo užtikrinimas, ligos požymių atpažinimas ir pirmosios pagalbos suteikimas. Kiekvieno ugdytinio ugdymosi sėkmę užtikrinančių ugdymo metodų ir priemonių žinojimas bei taikymas, jų tinkamumo ugdytiniui ar jų grupei vertinimas. Patirtinio, tyrinėjimais ir kūrybine raiška grindžiamo kiekvieno ugdytinio ugdymo(si) (pažintinio, socialinio, meninio, komunikacinio ir kt.) plėtra, mokymosi motyvacijos skatinimas. Švietimo pagalbos teikimas ugdytiniui ir šeimai. Ugdytinio pasiekimų vertinimu grindžiamas kiekvieno ugdytinio ir jų grupės ugdymo tobulinimas. Ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ugdymo(si) turinio ir metodikų žinojimas, ugdymo ir ugdymosi veiklos modeliavimas, planavimas ir dokumentavimas. Ugdymo programos, atitinkančios grupės ir kiekvieno ugdytinio ugdymo(si) poreikius ir interesus, sudarymas, pritaikymas ir įgyvendinimas. Ugdymą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas. Atvirojo planavimo principų išmanymas. Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių visuminio, integruoto ir personalizuoto ugdymo(si) vykdymas atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio ir jo aplinkos pažinimą, šiuolaikinio ugdymo turinio kūrimo ir įgyvendinimo principus. Ugdomosios veiklos analizavimas ir refleksija veiklos tobulinimui. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių, atitinkančių ugdytinio amžių, poreikius, polinkius, interesus, gebėjimus, gimtąją kalbą, tradicijas, kultūrą, kūrimas, socialinės, kultūrinės, gamtinės ir virtualios aplinkos panaudojimas ugdymui(si).

16 3. Profesinės veiklos taikomasis tyrimas (LTKS VI) 4. Bendradarbiavimas su kolegomis ir ugdytinių šeimomis (LTKS VI) Taikyti ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimo strategijas Sistemingai stebėti ugdytinius Vykdyti pedagoginės veiklos tyrimus Bendradarbiauti su kolegomis siekiant profesinio tobulėjimo, ugdymo(si) kokybės, ugdytinio gerovės užtikrinimo Įtraukti ugdytinių šeimas į aktyvią pedagoginę sąveiką. Ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytinio personalizuotų pasiekimų ir pažangos vertinimo bei įsivertinimo metodikos išmanymas bei taikymas, pasiekimų vertinimo strategijų kūrimas. Ugdytinio pasiekimų ir ugdymo(si) pažangos analizavimas ugdymo(si) proceso tobulinimo tikslu. Paties ugdytinio ir kitų jo ugdymo(si) proceso dalyvių įtraukimas į pasiekimų vertinimo ir pažangos planavimo procesą. Ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytinio ugdymo(si) proceso stebėjimas, bendradarbiavimo su šeima ypatumų fiksavimas, identifikuojant trikdžius ir problemas bei numatant jų įveikos strategijas. Įvairių strategijų kūrimas ir įgyvendinimas atliekant pedagoginius veiklos tyrimus, interpretuojant ir pritaikant gautus rezultatus, teikiant rekomendacijas tėvams, įtėviams, globėjams, rūpintojams, kolegoms, ugdymo įstaigos administracijos darbuotojams bei tobulinant savo veiklą. Grupės bei įstaigos bendruomenės kūrimas, dalijimasis gerąja patirtimi institucijos viduje ir už jos ribų, socialinės partnerystės galimybių paieškos siekiant profesinio tobulėjimo ir mokymo(si), ugdymo proceso kokybės ir ugdytinio gerovės užtikrinimo. Puikus valstybinės kalbos mokėjimas, gebėjimas vartoti profesinę užsienio kalbą(-as), informacinių technologijų naudojimas bendravimui ir bendradarbiavimui. Mokymosi visą gyvenimą strategijos, besimokančios organizacijos principų supratimas. Institucijos ir šeimos ugdymo sąveikos kūrimas. Interaktyvaus, kryptingo bendradarbiavimo su

17 11 Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi) Kompetencijų vertinimo reikalavimai šeima būdų taikymas. Šeimos, kaip lygiaverčio ugdymo(si) proceso partnerio, supratimas. Tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų įtraukimas į ugdymo(si) procesą, ugdytinio pasiekimų vertinimą. Kvalifikacijai įgyti asmuo turi turėti aukštąjį išsilavinimą, profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Kvalifikaciją sudarančios kompetencijos įgyjamos mokantis pirmosios pakopos pedagoginėse studijose, neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties. Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą, turi būti įgiję Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų studijuojant pirmosios pakopos studijose, vertinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimą kaip studijų programos dalį atlieka aukštosios mokyklos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Dėl asmens, įgijusio pedagogo kvalifikaciją, tinkamumo atitinkamos kvalifikacijos reikalaujančiai darbo vietai, sprendžia darbdavys. 4. Kvalifikacijos pavadinimas: pradinio ugdymo pedagogas, LTKS VI Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus ugdytinių ugdymas. Tipinės darbo priemonės: informacinės ir ryšio technologijos, ugdymo priemonės, metodinė medžiaga, elektroninės ugdymui skirtos platformos ir kt. Tipinės darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbas patalpose ir lauke, privaloma laikytis darbo saugos, sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų. Papildoma informacija: pradinio ugdymo pedagogas savo veikloje vadovaujasi ugdymą reglamentuojančiais ir įstaigos vidaus dokumentais, profesine etika, bendražmogiškosiomis ir pilietinėmis vertybėmis bei socialinės atsakomybės nuostatomis, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys

18 12 Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) 1. Ugdytinio, jo aplinkos pažinimas ir mokymosi motyvavimas (LTKS VI) 2. Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio kūrimas, valdymas ir įgyvendinimas (LTKS VI) galės dirbti visų tipų valstybinėse ir (ar) nevalstybinėse ugdymo įstaigose, vaikų globos įstaigose. Kompetencijos Kompetencijų ribos 1.1. Taikyti žinias apie ugdytinio raidą ir jo aplinką Teikti pagalbą mokantis ir stiprinti mokymosi motyvaciją Kurti ir įgyvendinti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinį. Pažinti ir įvertinti ugdytinio fiziologinius, kognityvinius ir psichosocialinius priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaiko raidos ypatumus. Ugdytinio individualumo pripažinimas, individualių besimokančiųjų skirtumų, atsirandančių dėl amžiaus, asmenybės ypatumų, lyties, socialinės aplinkos, kalbos, tautybės, kultūros, specialiųjų ugdymosi poreikių ar kt. nustatymas, bendradarbiaujant su pagalbos mokiniui specialistais. Ugdytinių, turinčių ypatingų poreikių (gabių, turinčių sutrikimų, patyrusių socialinę atskirtį ir kt.) identifikavimas ir ugdymo(si) sąlygų sudarymas. Ugdytinio sveikatos pažinimas, sveikatos saugojimo ir stiprinimo priemonių taikymas ugdymo(si) aplinkai ir procesui. Planavimo, analizavimo, kritinio mąstymo, sprendimų priėmimo ugdymas, įvertinant ugdytinio mokymosi veiklą ir jos rezultatus, siejant su asmeniniais tikslais ir uždaviniais, atsižvelgiant į ugdytinių poreikius ir galimybes, derinant formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Ugdymo turinio kūrimas, remiantis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programomis, specifiniu mokyklos ugdymo turiniu ir ugdymo planais, taikant naujausias dalyko / specializacijos žinias. Įvairių dalykų (dorinio ugdymo, kalbų, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų, kūno kultūros, technologijų ir menų) integravimas išlaikant atskiro dalyko mokymosi logiką ir seką. Teisinių dokumentų, susijusių su priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio kūrimu,

19 Vykdyti visuminį, integruotą, personalizuotą ugdymą(si) Kurti ir panaudoti skirtingas ugdymo aplinkas. vertinimas, analizė ir taikymas. Tinkamos ugdymo turinio medžiagos parinkimas ir pritaikymas siekiamiems ugdymo tikslams. Pedagoginių inovacijų diegimas. Priešmokyklinio ir pradinio amžiaus ugdytinių visuminio, integruoto ir personalizuoto ugdymo(si) vykdymas atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio ir jo aplinkos pažinimą, šiuolaikinio ugdymo turinio kūrimo principus. Ugdomosios veiklos analizavimas ir refleksija veiklos tobulinimui. Tinkamų pagal ugdytinių amžių ir galimybes ugdymo metodų ir technologijų (aktyvių, integruojančių, kūrybiškumą skatinančių, projektinių, problemų sprendimo metodų, informacinių technologijų taikymo ir pan.), ugdančių aukštesnius mąstymo gebėjimus, išmanymas ir tikslingas taikymas, siekiant individualios ir grupės pažangos. Įtraukiojo ugdymo metodų taikymas. Naujų ugdymo metodų išbandymas ir tolesnis taikymas pedagoginėje veikloje. Ugdymo turinio diferencijavimas, individualizavimas ir personalizavimas. Ugdytinių vertybių (mandagumas, rūpinimasis kitais, pagarba, pasitikėjimas, lygiateisiškumas ir kt.) puoselėjimas, mokymąsi palaikančių ir praturtinančių ugdymo aplinkų pritaikymas, priemonių ugdymui, tinkamų pagal ugdytinių amžių, gebėjimus, parinkimas. Įtraukių ugdymo aplinkų kūrimas naudojant skirtingus ugdymo metodus, ugdymo strategijas, skirtingas švietimo įstaigos ir kitas aplinkas (lauko, muziejų ir kt.) bei taikant informacines komunikacines ir kitas mokymui skirtas technologijas.

20 3. Profesinės veiklos taikomasis tyrimas (LTKS VI) 4. Bendradarbiavimas su socialiniais dalininkais ugdymo klausimais (LTKS VI) Kurti pozityvius ugdytinių tarpusavio santykius Vertinti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo besimokančiųjų mokymo(si) pasiekimus ir pažangą Sistemingai analizuoti ugdymo procesus Vykdyti pedagoginės veiklos tyrimus Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais, įtėviais, globėjais, rūpintojais, kitais pedagogais, socialinių ar švietimo pagalbą teikiančių tarnybų atstovais. Įvairių strategijų kuriant pozityvius santykius su / tarp ugdytinių taikymas. Tinkamo elgesio skatinimas, taikant patyčių prevencijos priemones bei patyčių valdymo strategijas. Mokymosi užduočių įvairovės užtikrinimas bei diferencijavimas kuriant ugdytinių pasitikėjimą ir skatinant visų besimokančiųjų pažangą. Mokymosi kliūčių nustatymas laiku ir tinkamų strategijų priėmimas atsižvelgiant į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo lygmens besimokančiųjų amžiaus tarpsnio ypatumus. Sistemingas ir kryptingas grįžtamojo ryšio teikimas ugdytiniams ir jų tėvams, įtėviams, globėjams, rūpintojams. Tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų įtraukimas į ugdymo procesą, konsultuojant ugdytinių pažangos, elgesio, asmenybės ūgties klausimais. Ugdytinių įtraukimas į pasiekimų ir pažangos (įsi)vertinimą. Pedagogo patiriamos profesinės sėkmės ir nesėkmių priežasčių identifikavimas, giluminė ugdymo procesų analizė. Kylančių ugdymo ir mokymosi sunkumų priežasčių numatymas ir prevencija. Veiklos tyrimo klausimo(-ų) formulavimas ir tyrimo plano parengimas tyrimui. Įrodymų ir duomenų rinkimas, analizė ir interpretavimas (mokymosi rezultatai, išorinio vertinimo rezultatai ir pan.), priimamų ugdymo tobulinimo sprendimų grindimas tyrimų rezultatais. Mokyklos bendruomenės poreikių pažinimas ir atžvalga į juos kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį. Pagrindinių socialinių dalininkų (mokytojų, tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų, savivaldybės atstovų ar kitų steigėjų, švietimo pagalbą vaikui teikiančių tarnybų) įtraukimas į ugdymo procesus.

21 15 Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi) Kompetencijų vertinimo reikalavimai 4.2. Bendradarbiauti su švietimo bendruomenės atstovais, dalytis gerąja profesine patirtimi. Tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų įtraukimas į bendruomenės veiklas. Įvairių komunikacijos būdų ir priemonių naudojimas siekiant pozityvaus ir motyvuojančio santykio su ugdytiniais, tėvais, įtėviais, globėjais, rūpintojais, kitais socialiniais dalininkais. Dalyvavimas žinių ir patirties perdavimo tinkluose ir platformose, šių platformų ir tinklų kūrimas. Įsitraukimas į metodinių grupių darbą, projektines veiklas, pagal poreikį ir galimybes dalyvavimas mentorystės veiklose. Kvalifikacijai įgyti asmuo turi turėti aukštąjį išsilavinimą, profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Kvalifikaciją sudarančios kompetencijos įgyjamos mokantis pirmosios pakopos pedagoginėse studijose, neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties. Mokytojai, dirbantys pagal pradinio ugdymo programą, turi būti įgiję Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų studijuojant pirmosios pakopos studijose, vertinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimą kaip studijų programos dalį atlieka aukštosios mokyklos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Dėl asmens, įgijusio pedagogo kvalifikaciją, tinkamumo atitinkamos kvalifikacijos reikalaujančiai darbo vietai, sprendžia darbdavys. 5. Kvalifikacijos pavadinimas: bendrojo ugdymo mokytojas, LTKS VII Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: įvairių pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų mokymo valdymas ir metodologinė plėtra. Tipinės darbo priemonės: informacinės ir ryšio technologijos, ugdymo priemonės, metodinė medžiaga, elektroninės ugdymui skirtos platformos ir kt.

22 16 1. Mokinio ir jo aplinkos vertinimo ir mokymosi motyvavimo sprendimų tobulinimas (LTKS VII) 2. Inovatyvių ugdymo turinio kaitos sprendimų kūrimas (LTKS VII) Tipinės darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbas patalpose ir lauke. Papildoma informacija: bendrojo ugdymo mokytojas savo veikloje vadovaujasi ugdymą reglamentuojančiais ir įstaigos vidaus dokumentais, profesine etika, bendražmogiškosiomis ir pilietinėmis vertybėmis bei socialinės atsakomybės nuostatomis, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti visų tipų valstybinėse ir (ar) privačiose ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo įstaigose, vaikų globos įstaigose Kurti mokinio ir jo aplinkos pažinimo, mokymosi motyvavimo metodines priemones Konsultuoti mokinio ir jo aplinkos pažinimo klausimais Kurti ugdymo turinio tobulinimo sprendimus Konsultuoti pedagogus ugdymo turinio kaitos klausimais Kurti kompleksinius didaktinius ugdymo kokybę gerinančius sprendimus. Bendradarbiaujant su pagalbos mokiniui specialistais, mokinio aplinkos pažinimo ir susijusių metodinių priemonių kūrimas. Įvairių pagalbos teikimo mokantis, mokymosi skatinimo, mokinių motyvavimo projektų iniciavimas ir įgyvendinimas. Dalijimasis gerąja patirtimi su pedagoginiais ir nepedagoginiais darbuotojais mokinio ir jo aplinkos pažinimo klausimais. Profesinio tobulinimo priemonių rengimas ir įgyvendinimas. Monodisciplininio, multidisciplininio bei integruoto ugdymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas, įtraukiant bendrųjų kompetencijų ugdymą, atsižvelgiant į besimokančiųjų įvairovę, siekiant individualios mokinio, klasės ir mokyklos lygmens pažangos. Konsultacijų ir pagalbos ugdymo turinio kūrimo bei atnaujinimo klausimais teikimas, skleidžiant naujausias savo dalyko, srities žinias. Naujų mokinių mąstymo ir mokėjimo mokytis gebėjimų ugdymo strategijų kūrimas. Ugdymo diferencijavimo, individualizavimo, personalizavimo integravimo bei klasės / grupės įtraukimo į ugdymo(si) procesą būdų kūrimas ir išbandymas. Palankių, ugdymosi įtrauktį didinančių mokymosi aplinkų įvairių gebėjimų ir ugdymosi poreikių mokiniams kūrimas ir plėtojimas.

23 17 3. Vertinimo, grįžtamojo ryšio teikimo sistemų tobulinimas (LTKS VII) 4. Profesinės veiklos tyrimų iniciavimas ir vykdymas (LTKS VII) 5. Profesinio bendradarbiavimo ir bendravimo ryšių bei būdų plėtojimas (LTKS VII) Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, 3.1. Inicijuoti mokyklos vertinimo ir grįžtamojo ryšio teikimo procesų tobulinimą Konsultuoti mokyklos ir kitų mokyklų bendruomenes mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo klausimais Tobulinti grįžtamojo ryšio suteikimą Inicijuoti profesinės veiklos ir mokyklos bendruomenės tyrimus Kritiškai ir refleksyviai vertinti tyrimų rezultatus Plėtoti tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų ir kitų socialinių partnerių įtraukimą į mokyklos bendruomenės veiklas Plėtoti naujus bendradarbiavimo ryšius Stiprinti mokyklos bendradarbiavimo kultūrą. Vertinimo sistemų (individualaus mokinio, klasės ar mokyklos) tobulinančių sprendimų paieška ir išbandymas. Vertinimo sistemos (ar jos elementų) kaitos mokykloje iniciavimas ir įgyvendinimas. Mokyklos ir kitų mokyklų bendruomenių konsultavimas, metodinės pagalbos teikimas, profesinio meistriškumo pamokų vedimas, metodinių priemonių, skirtų vertinimo tobulinimui, rengimas ir sklaida. Mokinių, tėvų įtraukimas į pasiekimų ir pažangos vertinimą. Tyrimo idėjos sukūrimas, tyrimo planavimas ir įgyvendinimas, siekiant efektyvinti ugdymo procesą, spręsti ugdymo problemas. Mokyklos mokytojų telkimas veiklos tyrimo atlikimui. Mokyklos ugdymo proceso tobulinimo sprendimų teikimas, remiantis / grindžiant tyrimų rezultatai. Profesinės veiklos problemų sprendimas, vadovaujantis tyrimų rezultatais. Tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų ir socialinių partnerių teikiamo grįžtamojo ryšio apie mokyklos gyvenimą vertinimas ir analizė bei naujų tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų ir socialinių dalininkų įtraukimo į mokyklos veiklas būdų numatytas ir išbandymas. Išorinius ryšių palaikymas ir plėtojimas, tinkamai atstovaujant savo švietimo įstaigai įvairiuose tinkluose, dalyvaujant projektinėje veikloje. Profesinės pagalbos bendruomenės nariams teikimas, patirties dalijimosi kultūros kūrimas. Kvalifikacijai įgyti asmuo turi turėti aukštąjį ugdymo mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį. Kvalifikaciją sudarančios kompetencijos įgyjamos mokantis ugdymo mokslų studijų krypčių grupės antrosios pakopos

24 18 profesinei patirčiai) (jeigu taikomi) Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi) Kompetencijų vertinimo reikalavimai Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) studijose, neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties. Netaikomi. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų studijuojant antrosios pakopos studijose, vertinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimą kaip studijų programos dalį atlieka aukštosios mokyklos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos patirties įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Dėl asmens, įgijusio šią kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, tinkamumo atitinkamos kvalifikacijos reikalaujančiai darbo vietai, sprendžia darbdavys. Netaikoma. 6. Kvalifikacijos pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo pedagogas, LTKS VII Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: ikimokyklinio (ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio) amžiaus ugdytinių ugdymas. Tipinės darbo priemonės: informacinės ir ryšio technologijos, ugdymo(si) priemonės, vidaus ir lauko aplinkos įranga, metodinė medžiaga ir kt. Tipinės darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbas patalpose ir lauke. Papildoma informacija: ikimokyklinio ugdymo pedagogas vadovaujasi vaiko ir šeimos teises, globą, gerovę, ugdymą bei specialiųjų poreikių tenkinimą reglamentuojančiais ir įstaigos vidaus dokumentais, profesine etika, bendražmogiškosiomis ir pilietinėmis vertybėmis bei socialinės atsakomybės nuostatomis, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti visų tipų valstybinėse ir (ar) nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose, centruose, klubuose, būreliuose ir kitose neformaliojo ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo įstaigose, vaikų globos įstaigose su ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais, steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir kurti atitinkamo pobūdžio darbo vietas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų lopšelio-darželio Žilvitis direktorė Vitalija Jagelavičienė

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. rugpjūčio d. protokolu Nr. KAUNO VYTURIO GIMNAZIJOS

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau