Elektroninio dokumento nuorašas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Elektroninio dokumento nuorašas"

Transkriptas

1 Elektroninio dokumento nuorašas

2

3

4 Dokumento sudarytojas (-ai) Dokumento pavadinimas (antraštė) Dokumento registracijos data ir numeris Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas Parašo sukūrimo data ir laikas Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją DETALŪS METADUOMENYS Vilniaus miesto savivaldybė , Konstitucijos pr. 3, LT , Vilnius DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO (L.STUOKOS-GUCEVIČIAUS G. 5) Nr. A /19( E-VMA) ADOC-V1.0 Pasirašymas Mindaugas Pakalnis, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas, Vyriausiojo miesto architekto skyrius MINDAUGAS PAKALNIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT :12:57 (GMT+03:00) XAdES-T :13:11 (GMT+03:00) ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT Sertifikato galiojimo laikas :01: :01:47 Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti Pagrindinio dokumento priedų skaičius Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Paieškos nuoroda Papildomi metaduomenys "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į,k LT", sertifikatas galioja nuo :17:37 iki :17:37 Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja ( :14:45) Nuorašą suformavo :14:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys

5 ORIGINALAS MB "Architektas Audronis Vydžius" Biuro adresas: Ausros Vart11 g. 5/ Pasafo skg., Tel.: , tel./ faks.: , el. Įmonės kodas ) Maitinimo paskirties pastatas. L. stuokos - Gucevičiaus g. 5, Vilnius. Rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI P ASIUL YMAI NEYPATINGAS Adresas: Vilniaus m. sav., L. Stuokos - Guceviciaus g. 5 (sklypo kad. Nr. 0101/0041:9 5) Vilniaus senamiestis; Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė; AUTORIAI: ARCH. ARCH. ARCH. AUDRONIS VYDZIU SIMAS BAKSYS PROJEKTO V ADOV AS: INDRE ANKUDA VICIENE Nr. A 2023/4092 UZSAKOVAS: UAB,,VORDANA" KultGro rnvc!do dcpartamcnto prie KJlti:,._ :11i:11,\ 1Jos \1lniau.s skyriaus

6 OBJEKTAS: Maitinimo paskirties pastatas. L. Stuokos - Gucevičiaus g. 5, Vilnius. Rekonstravimo projektas (projektiniai pasiūlymai) STATYBOS VIETA: Vilniaus m. sav. L. Stuokos - Guceviciaus g. 5 (sklypo kad. Nr. 0101/0041:95) UZSAKOVAS: UAB VORDANA" PROJEKTO AUTORIUS: Arch. Audronis V dzius Arch. Rasa Ulozaite ofisas: Ausros Varty 5/ Pasazo sk. tel.: , tel. I fax.: PROJEKTO VADOVAS: Indre Ankudaviciene Nr. A 2023/4092 STADIJA: PROJEKTINIAI PASIULYMAI DALYS: BENDROJI DATA: 20 I 7-10 PROJEKTO NR.: STG09

7

8

9

10

11

12

13

14

15 . d... t. 1 _.._..: J,<111"ARF>I..{ - '-!<LA-Ir LAIKO'rARPIU, ; :) 2-ENl<LA.I: - /' ",,...,)\.'::>Tt<.TY ZYME..'Jll'v\A\ : Z.OND ::z.a\ -:R,1>..rUOl1 ZJJl'-tDA'ZAI Pirmo auksto istorine kartograma Antro auksto istorine kartograma Atestato Nr. Architektas Audronis Vydzius lnd,yeilda Nr.O77O75 AU SROS VARTIJ G. S / PASA.20 SKG. TEL: 261SSOO, FAX.: 21226S3 projektal.a..-ogma\l.com - 995_A_ A_rc - _ h _. _ --1--A u _ d _ ro _ n_i _ s _ V _ yd_z i u _ s t-- 20 _17 _ - _ 10 _ ; Statybos vi eta: BKNr stadija: pp ObJektas: Maitinimo paskirties pastatas. L. Stuokos - Gucevičiaus g. 5, Vilnius. Rekonstravimo projektas. (projektiniai pasiūlymai) Arch. Simas Bak sys L. Stuokos - Guceviciaus g.5, Vi lnius Arch. Rasa Ulozaite Architekuriniai tyrimai Pastatl! istorines kartogramos U.tsakovas: UAB,,VORDANA" STG09 Mastelis: laida 0 lapas lap4 1 1

16 ..l EK SPllKACIJA Gyv nomos 18 v,soom. oosk' 20 Gyv.nomas, v 20.1 Gyv oomos IU GIITVE lo. 22 (iy1' nomos, v "' txisk "1 loo AUKS TINGU-IAS 2, 1 1 1( ( 2 2 2M 1-3 I UPO \ KR KR.OR KR,OR NS KR.OR KR, OR NS llp NS KR, OR KR, OR PASTA80S Suprojektuotos K(JPI ProJekl PRP!, vykd dorbaj I 3M 2(M 2 2M-1 1M KR,OR KR,OR NS RP NS NS NS iprpt,vykd <l<lrbai 2 2 1( 2 2M 2M 2 NS NS KR, OR KR, NS KR, KR NS NS FUNKCIJU ZYMEJIMAI: D GYVENAMOJI l[?llj OIRBTUVES I STU'DIJOS F-7 VISUOMENINE KULTURINE ā PAGALBINE VISUOMENINE Atestato Nr. 995A BKNr stadija: pp Architektas Audronis Vydzius lnd.veikla Nr AU SROS VAAl\J G. 5 / PASA.2O SXG. Tl:I,.;: 26\sa<>O, FAX.; ll226s3 il.com Objektas: 1 - Maitinimo paskirties pastatas. L. Stuokos - Gucevičiaus g. 5, Vilnius. -+-J'-,l--- ll Rekonstravimo projektas.,.-: r=lfl. (projektiniai pasiūlymai) Arch. Audronis Vydzius ' =----1 Statybos vieta: Arch. Simas Bak sys L. Stuokos - Guceviciaus g. 5, Vilnius Arch. Rasa Ulozaite m. Regeneracijos laida projekto istraukos Mastelis: Uisakovas: UAB,.VORDANA" STG09 lapas 0 lap4 1 1

17 BENDRIEJI SKL YPO IR ST A TINil) RODIKLIAI Pavadinimas Mato vienetas Kiekis I. SKLYPAS 1. Sklypo plotas m 2 865,00 2. Uzstatymo plotas m 2 493,00 3. Sklypo uzstatymo intensyvumas 0,97 4. Sklypo u:zstatymo tankumas % 57,00 5. Zeldinilj plotas m 2 % II. PASTATAI 1. Bendras plotas m 2 820

18 STATYTOJAS (uzsakovas): PROJEKTO PAV ADINIMAS: 689-oj i daugiabucio namo savininkq bendrij a. a.k Maitinimo paskirties pastatas. L. Stuokos - Gucevičiaus g. 5, Vilnius. Rekonstravimo projektas. Statybos rusis: Stadija: Rekonstrukcij a. Projektiniai pasiulymai Statybos vieta: Vilniaus m. sav., L. Stuokos - Guceviciaus g. 5 (sklypo kad. Nr. 0101/0041 :95) AISKIN AMAS IS RAST AS Bendroji dalis Gyvenamosios paskirties pastato adresu Vilniaus m. sav., L. Stuokos - Guceviciaus g. 5 (Unik. Nr.: ) rekonstrukcij os, pritaikant maitinimo (7.5.) paskirciai, proj ektas parengtas vadovaujantis: a) Projektiniq pasiulymq rengimo uzduotimi; b) Pasaulinio paveldo objekto - kulturos paminklo (unikalus objekto kodas 16073, buvys kodas UlP) - Vilniaus istorinio centro apsaugos laikinojo rezimo (Zin., 2005, Nr ; 2010, Nr ) reikalavimais; c) Vilniaus senamiescio apsaugos reglamentu; d) Vilniaus senamiescio tvarkybos rekomendacijomis; e) Pastatq apskaitos lapais; tvarkybos darbq projektu; f) Vilniaus senamiescio specialiojo plano koncepcija; g) Specialiais paveldosauginiais reikalavimais - laikinuoju apsaugos reglamentu; h) Bendraisiais normatyviniais dokumentais ir standartais. kuriais bf1tina vadovautis ruosiant projektus ir statybos darbq metu; i) Lietuvos higienos norma HN 42:2009,,gyvenamlJJq ir v1suomemm4 pastat4 patalpq mikroklimatas"; j) Lietuvos Respublikos statybos istatymu; k) Statybos techniniai reglamentais: STR :2005 STR :2016 Kulturos paveldo statinio tvarkomqjq statybos darbq reglamentai Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 EKSPILKACIJA REKONSTRUOJAMAS PASTATAS ATKURIAMAS PASTATO TORIS RESTORANO,,THE OLD GREEN HOUSE" PASTATAS ESAMA AUTOMOBILll,I I\IKSTELE (3VT.) SUTARTINIAI ZYMEJIMAI I I SKLYPO RIBA TVARKOMA TERITORIJA KAIMYNINIS UZSTATYMAS REKONSTRUOJAMAS PASTATAS NAUJAS UZSTATYMAS DEMONTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS /EJIMAS I PASTATI\ PATEKIMAS I SKLYPI\ EISMO KRYPTIS SITUACIJOS SCHEMA AUTOMOBILll,I AIKSTELE ESAMAS MEDIS BETONINll,I TRINKELll,I DANGA SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI Sklypo plotas UZ:statymo plotas UZ:statymo tankis UZ:statymo intensyvumas m2 493,00 m2 57% 0.97 DANGl,I KIEKIAI (t,arkomoje teritorijoje) Betonines trinkeles m2 x= y= Vej4 roze 20 Atestato Nr. 995A BK Nr A 2023/4092 stadija: PP Architektas Audronis Vydzius lnd.veikla Nr AUSROS VARll) G. 5 / PASAZ:O SKG. TEL.: , FAX.: Arch. Audronis Vydzius f , Arch. Simas Baksys Arch. Rasa Ulozaite PV. lndre Ankudaviciene Uzsakovas: UAB,,VORDANA" Kampinis stampas ir komunikacij4 derinimai perkelti is,,topografine nuotrauka" Objektas: Maitinimo paskirties pastatas. L. Stuokos - Guceviciaus g. 5, Vilnius. Rekonstravimo projektas (projektiniai pasiūlymai) Statybos vieta: L. Stuokos - Guceviciaus g. 5, Vilni1Us Sklypo dang4. planas STG09 Mastelis: 1 :500 lapas laida 0 lap4 1 1

48 Antro auksto patalp4 eksplikacija I Nr. I Pavadinimas Platas 2 Antro auksto architektorinis planas 2-1 VIP Sale 31.9 m Koridorius 13.7 m Baras 48.6 m Room 8.4 m Vyr4 WC 5.2 m Moter4 / ZN WC 5.5 m Sale 66.3 m Balkonas 17.7 m 2 Bendras patalp4 plotas: m 2 2 A Sale 66.3 m _-_ co 3 PASTABA Matmenis tikslinti vietoje Atestato NL MB "Architektas Audronis Vydzius" Jm. k Vokieti4 g f , TEL.: , FAKS.: A Arch. Audronis Vydzius Statybos vieta: j j j BK Nr Arch. Simas Baksys L. Stuokos - Guceviciaus g. 5, Vilnius Arch Nr. A 2023/4092 PV. stadija: pp Rasa Ulozaite lndre Ankudaviciene Uzsakovas: UAB "VORDANA" Objektas: Maitinimo paskirties pastatas. L. Stuokos - Gucevičiaus g. 5, Vilnius. Rekonstravimo projektas. (projektiniai pasiūlymai) Antro auksto architektorinis planas STG09 Mastel is: 1 : 1 oo lapas laida 0 lap4 1 1

49 ni :.-,.-,-.-, ; I 1 I I :.,:... = 11.ji t l l :II { (,, 10 r, (, -, i 1Il ; ; l..., : -,!1:: -TT7 -'-:::-===-=-===-=-=-=-==:_;_;.=;._;_=='. r -, i! ; : : :o"'l :::-: I Ill - EE -1- Atestato Nr. 995A BK Nr Nr. A 2023/4092 stadija: pp MB "Architektas Audronis Vydzius" Jm. k Vokieti4 g TEL.: , FAKS.: Arch. Audronis Vydzius Statybos vieta: t t j Arch. Simas Baksys L. Stuokos - Guceviciaus g. 5, Vilnius Arch Rasa Ulozaite PV. lndre Ankudaviciene Uzsakovas: UAB "VORDANA" Objektas: Maitinimo paskirties pastatas. L. Stuokos - Gucevičiaus g. 5, Vilnius. Rekonstravimo projektas. (projektiniai pasiūlymai) Gatves isklotine STG09 laida Mastel is: 1 : lapas lap4 1 1

50 Atestato Nr. Archilektas Audronis Vydzius lnd.veikla Nr AUSROS VARll) G. 5 I PASA.2:O SKG. TEL.: , FAX.: A Arch. Audronis Vydzius BK Nr Arch. Simas Baksys Arch. Nr. A 2023/4092 PV. stadija: pp Rasa Ulozaite lndre Ankudaviciene Uzsakovas: UAB,, VORDANA" [Z] Objektas: Maitinimo paskirties pastatas. L. Stuokos - Gucevičiaus g. 5, Vilnius. Rekonstravimo projektas. (projektiniai pasiūlymai) Statybos vieta: L. Stuokos - Gucevi ciaus g. 5, Vilnius Vidinio kiemo isklotire STG09 laida Mastel is: 1 : lapas lap4 1 1

51 <,._II 00 Atestato Nr. MB "Architektas Audronis Vydzius" Jm. k Vokieti4 g f , TEL.: , FAKS.: Arch Nr. A 2023/4092 PV. stadija: pp Rasa Ulozaite lndre Ankudaviciene Uzsakovas: UAB "VORDANA" PASTABA Matmenis tikslinti vietoje Objektas: Maitinimo paskirties pastatas. L. Stuokos - Gucevičiaus g. 5, Vilnius. Rekonstravimo projektas. (projektiniai pasiūlymai) 995A Arch. Audronis Vydzius Statybos vieta: t j j BK Nr Arch. Simas Baksys L. Stuokos - Guceviciaus g. 5, Vilnius PjOvis A-A laida STG09 Mastel is: 1 : lapas lap4 1 1

52 L CX) N N 1.50 f ===H====== ===== ======== E s m i iptai = I _J I V I{) Sutartiniai zyrnejimai E samos pastato konstrukcijos Projetkuojamos pastato konstrukcijos B Atestato Nr. MB "Architektas Audronis Vydzius" Jm. k Yokieti4 g f j TEL.: , FAKS.: Arch Nr. A 2023/4092 PV. stadija: pp Rasa Ulozaite lndre Ankudaviciene Uzsakovas: UAB "VORDANA" PASTABA Matmenis tikslinti vietoje Objektas: Maitinimo paskirties pastatas. L. Stuokos - Gucevičiaus g. 5, Vilnius. Rekonstravimo projektas. (projektiniai pasiūlymai) 995A Arch. Audronis Vydzius Statybos vieta: t j j BK Nr Arch. Simas Baksys L. Stuokos - Guceviciaus g. 5, Vilnius PjOvis 8-8 laida STG09 Mastel is: 1 : 100 lapas 0 lap4 1 1

53 I I Atestato Nr. MB "Architektas Audronis Vydzius" Jm. k Vokieti4 g. 3-14, TEL.: , FAKS.: A BK Nr Nr. A 2023/4092 stadija: pp Objektas: Maitinimo paskirties pastatas. L. Stuokos - Gucevičiaus g. 5, Vilnius. Rekonstravimo projektas. (projektiniai pasiūlymai) Arch. Audronis Vydzius Statybos vieta: , Arch. Simas Baksys L. Stuokos - Guceviciaus g. 5, Vilnius Arch Rasa Ulozaite Vizualizacija PV. lndre Ankudaviciene Uzsakovas: UAB "VORDANA" STG09 laida Mastel is: 1 : lapas 1 1

54 Pirma auksta patalp4 eksplikacija I Nr. I Pavadinimas Platas 1.6 Sandelys 6.3 m 2 --l I F1= I I I I I I I I I Virtuve m 2 1 Pirma auksta planas 1.1 TambOras 5.6 m Drabuzine 5.9 m 2 WC 9.9 m Halas 14.1 m Virtuve 17.4 m Sandelys 6.3 m Kavine 17.3 m Kavine 21.1 m Lauka kavine 76.3 m TambOras 3.5 m Laiptine 2.2 m 2 Bend ras patalp4 platas m 2 DD 1.7 DO DD Kavine O 1. 0 D Kavine 21.1 m,o 17.3 m, D [--; D DD DO 1.9 Lauka kavine 76.3 m 2 Sutartiniai zymejimai GS:] Gretimas uzstatymas c;=:j Esamos sienos,, Demontuojamos sienos -,, ujai projektuojamos sienos!e11mas i pastatq PATIKRfN:J'A Kul!\lrn, p.,v<:ltlr- depar:t.. amento rttl Ku!tGro. V)'n., n.11u,1cr:1n v1,_,_...,,\u lojl J)C<'l.ilisl. A "». H, a.,..,.,.. _ s.,. us '. '..._,. fl V... mcn/;l... Nr.-?.d'" 17 'pl m... w.... A PAVELDOSAUGl:\1u POZJURnJ PATIKRfNTA / y a/" /h--y_ /i/2, t l 3 t; '1 f (' Atestato Nr. Architektas Audronis Vyd.. ZIUS lnd.ve1kja Nr.0770lS AU ROS VAATV G. 5 f PASA!O SKG TEL FM A BK Nr Nr. A 202:l/4092 stadija: pp Arch. Arch. Arch. PV. Audronis Vydzius Simas Baksys Rasa Ulozaite lndre Ankudaviciene Uzsakovas: UAB,,VORDANA" Statybos vieta: L. Stuokos - Guceviciaus g. 5, Vilnius Pirma auksta planas STG09 Mastelis: 1 : 100 lapas laida 0 lap4 1 1

55

56

57

58

59

60

61