VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO UAB VISAGINO BŪSTAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI m. kovo d. Nr.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO UAB VISAGINO BŪSTAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI m. kovo d. Nr."

Transkriptas

1 Elektroninio dokumento nuorašas VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO UAB VISAGINO BŪSTAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 2019 m. kovo d. Nr. TS- Visaginas Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, n u s p r e n d ž i a: Pritarti UAB Visagino būstas 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama). Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė

2 UAB UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VISAGINO BŪSTAS Kodas Statybininkų g. 24, Visaginas VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS VISAGINAS

3 2 TURINYS I. BENDROJI DALIS Bendroji informacija Bendrovės vizija, misija, tikslai Bendrovės valdymas Bendrovės priežiūros organas Valdymo struktūra Bendrovės ir bendrovės vadovo vaidmuo ir indėlis sprendžiant ir įgyvendinant bendrovei keliamus tikslus Bendrovės patikrinimai... II. BENDROVĖS VEIKLA Paslaugų teikimas Skolų išieškojimas Viešieji pirkimai... III. FINANSINIAI REZULTATAI... IV. BAIGIAMOJI DALIS... Priedas. Bendrovės organizacinė struktūra

4 3 I. BENDROJI DALIS 1. Bendroji informacija UAB Visagino būstas (toliau bendrovė), buvusi specialios paskirties bendrovė, yra įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, 1995 m. liepos 20 d. reorganizavus Visagino valstybinę būtų ūkio įmonę. Bendrovė įsteigta ir veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei norminiais teisės aktais, kurie reglamentuoja bendrovės veiklą. Bendrovės buveinės adresas: Statybininkų g. 24, 31205, Visaginas, bendrovės kodas Bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centre 2018 m. lapkričio 16 d. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas Eur. Jis padalintas į paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų. UAB Visagino būstas akcijos 100 % priklauso Visagino savivaldybei. Bendrovė yra Lietuvos asociacijų narė. 2. Bendrovės vizija, misija, tikslai Bendrovės vizija tapti geriausia komunalinių paslaugų sektoriaus kompanija. Bendrovės misija teikti kokybiškas paslaugas miesto gyventojams ir juridiniams asmenims, kad visiems gyventi būtų patogiau. Bendrovės tikslas tenkinti akcininkų turtinius interesus, tai yra uždirbti akcininkui pelną, vykdant kasdienę įmonės veiklą: gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo konstrukcijų, jų inžinerinių įrenginių, esančių bendro naudojimo vietose, administravimą ir techninę prižiūrą, gyvenamųjų namų atnaujinimą (renovaciją), bendro naudojimo vietų valymą, paviršinių nuotekų (lietaus) kanalizacijos tinklų priežiūrą ir atnaujinimą, komunalinių atliekų tvarkymą. 3. Bendrovės valdymas Bendrovės valdymo organai yra: Visuotinis akcininkų susirinkimas; Valdyba; Bendrovės direktorius. Aukščiausias valdymo organas visuotinis akcininkų susirinkimas. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas išsamiai reglamentuoja jo kompetencijai priskirtus klausimus. Valdyba tai kolegialus valdymo organas, kuris yra bendrovės ašis, aplink kurią sukasi akcininkai, t. y. asmenys, atsakingi už įstatinio kapitalo suformavimą, ir vadovas su įmonės administracija, t. y. asmenys, kurie tą kapitalą tiesiogiai naudoja, kad būtų sukurta papildoma ekonominė vertė ir nauda. Valdyba susideda iš penkių narių:

5 4 Eil. Nr. Vardas, pavardė Paskyrimo įsakymas Pastaba 1. Neringa Jefimovienė Visagino savivaldybės administracijos Valdybos pirmininkė direktoriaus įsakymas Nr. ĮV- nuo ; (iki buvo Sigitas Šiupšinskas) 2. Natalja Rydzik Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮV Alicija Gailevskaja Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮV Lijana Jatkevičienė UAB Visagino būstas stebėtojų tarybos posėdžio sprendimu Nr Agata Lavrinovič UAB Visagino būstas stebėtojų tarybos posėdžio sprendimu Nr Valdybos pirmininkė Neringa Jefimovienė, Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį vadovavimą bendrovei ir kitų esminių bendrovės valdymo funkcijų vykdymą. Nuo valdyba atšaukta Visagino savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-117 ir pavesta Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriui organizuoti kandidatų į UAB Visagino būstas valdybos narius atranką. Direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurio pagrindinis uždavinys įgyvendinti bendrovės organų numatytą veiklos strategiją, organizuoti ir vykdyti gamybinę bei komercinę veiklą, užtikrinti šios veiklos pelningumą, tinkamą bendrovės turto naudojimą, jo saugojimą ir gausinimą. Bendrovės vadovas iki l. e. p. Erdvilas Buividavičius, nuo Erlandas Galaguz. 4. Bendrovės priežiūros organas Bendrovės priežiūros organas stebėtojų taryba, tai kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Skirtingai nuo bendrovės valdybos ir bendrovės vadovo, stebėtojų taryba nėra bendrovės valdymo organas. Stebėtojų tarybos nariai: Eil. Vardas, pavardė Paskyrimo įsakymas Pastaba Nr. 1. Oleg Davidiuk Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus d. įsakymas

6 Nr. ĮV Rima Svidinskienė Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus d. įsakymas Nr. ĮV Olga Naumova Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. ĮV Ivan Chomenko Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-E Stebėtojų tarybos pirmininkas Ivan Chomenko baigėsi UAB Visagino būstas stebėtojų tarybos, paskirtos Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Dėl UAB Visagino būstas stebėtojų tarybos sudarymo Nr. ĮV-944 kadencijos laikotarpis. 5. Valdymo struktūra Savivaldybės taryba Valdyba Direktorius Bendrovės organizacinė struktūra detalizuota 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį vyko valdybos posėdžių 1, stebėtojų tarybos posėdžių 1. Bendrovės administracija užtikrina ir suteikia valdybos bei stebėtojų tarybos posėdžiams patalpas bei sekretoriaus darbą. 6. Bendrovės ir bendrovės vadovo vaidmuo ir indėlis sprendžiant ir įgyvendinant bendrovei keliamus tikslus Bendrovės vaidmuo Visagino mieste pakankamai reikšmingas, nes jos veikla tiesiogiai susijusi su kiekvienu miesto gyventoju, su kiekvienu juridiniu asmeniu ir jų gyvenimo kokybės kėlimu, teikiant komunalinių atliekų tvarkymo, lietaus nuotekų tinklų priežiūros bei daugiabučių namų administravimo ir atnaujinimo (renovacijos) paslaugas. Bendrovės direktoriaus vaidmuo subalansuoti ne tik bendrovės vidaus tvarkas ir taisykles, kas nulemia gerą funkcijų vykdymą, ritmingą ir užtikrintą darbą, bet ir spręsti namų butų ir kitų patalpų savininkų problemas, kartais net asmeninius jų reikalus, įtikinti butų ir kitų patalpų savininkus dėl daugiabučių namų atnaujinimo (renovacijos) būtinumo, o taip pat inicijuoti ir padėti

7 6 spręsti miesto vykdomajai valdžiai klausimus, susijusius su miesto daugiabučių namų priežiūra, komunalinių atliekų tvarkymu, miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų priežiūra ir pan. Bendrovės veikla apima labai skirtingų veiklų sritis, kurias reglamentuoja daugybė teisės aktų, techninių reglamentų, tvarkų ir taisyklių ir labai daug priklauso nuo direktoriaus kompetencijos, novatoriškumo, reiklumo sau ir bendrovės specialistams. Kvalifikacijos kėlimo investicijos į darbo vietas, žmones, darbo procesų optimizavimas viską vadovas turi įvertinti ir nukreipti į keliamus bendrovei tikslus. Bendrovės vadovo pareiga kurti gerą ir sveiką darbo aplinką. Viešinti įmonės veiklą Visagino miesto gyventojams, teikiant kuo daugiau informacijos apie galimybes pagerinti daugiabučių gyvenamųjų namų būklę (vienas iš būdų, tai, žinoma, dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo programoje), apie aplinkosauginių reikalavimų vykdymą bei švaros Visagino mieste palaikymą. Ne ką mažesnis vadovo vaidmuo gerinant bendrovės įvaizdį, bendraujant ir bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, įmonėmis, dalyvaujant Lietuvos būtų ūkio asociacijos veikloje, Lietuvos būsto rūmų veikloje, plėtojant ryšius su klientais ir partneriais. Bendrovės direktorius, siekdamas užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, savalaikį teisės aktų pakeitimų žinojimą ir įgyvendinimą, nuolat kelia savo ir kitų darbuotojų kvalifikaciją metais direktorius ir kiti bendrovės specialistai dalyvavo mokymuose: seminaras Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje 2018 m.: procedūros, vykdymas ir naujausia praktika ; seminaras ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: naujovės ir įgyvendinimas praktikoje ; seminaras Nuo 2018 metų verslui taikomi reikalavimai gaminių atliekų tvarkymui. Naujoji GPAIS sistema: apžvalga, naujienos, problematika, atsakomybė ; seminaras Vadovavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymas ; seminaras ES ir kitų fondų lėšomis finansuojami projektai ; konferencija Danfoss atlikti šildymo sistemų praktiniai tyrimai Lietuvos daugiabučiuose metais. Naujos rekomendacijos 2018 metams. Optimall sprendimas ; seminaras Dokumentų tvarkymas ir archyvavimas 2018 m. Praktiniai mokymai ; susitikimas, kurio metu buvo pristatyti Priežiūros tarnybos 2017 m. atlikti darbai ir 2018 m. veiklos planai; seminaras Administracinė kalba ir jos vartosena. Viešoji komunikacija ; dalykinis bendradarbiavimas ir patirties pasidalijimas su Amsterdamo, Roterdamo (Olandija) savivaldybių įmonių atstovais;

8 7 sutikimas su Aplinkos ministerijos atstovais daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo klausimais; diskusija Žiedinė ekonomika tegu atliekos virsta žaliavomis ; susitikimas su VšĮ BETA vadovais ir Aplinkos ministerijos atstovais renovacijos eigos regione, problemų ir galimų jų sprendimo būdai, taip pat numatomų teisės aktų pakeitimų klausimais; dalyvavimas Transporto vadybininkų kursuose; diskusija Atsparumo korupcijai užtikrinti viešųjų pirkimų srityje ; seminaras Atliekų susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas GPAIS ; seminaras Darbo užmokesčio reforma nuo 2019 m. (perskaičiavimas, naujas apmokestinimas ir apskaita. Gautas žinias bendrovės direktorius perduoda bendrovės specialistams, metodiškai stengiasi ir siekia jas pritaikyti bendrovės veikloje, o esant galimybei ir būtinumui Visagino miesto gyventojų labui. Labai svarbu, kad bendrovės skleidžiama informacija klientams juos pasiektų būtų ne tik girdima, bet ir teisingai suprantama, nes aiškinimas nėra paprastas mechaniškas procesas aiškinant visas technines problemas būtina jas skleisti klientams suprantamu būdu, kad asmuo be papildomo išsilavinimo aiškinimą teisingai suprastų ir priimtų. Bendrovės klientams dažnai trūksta techninių žinių, trukdo valstybinės kalbos nemokėjimo barjeras, trūksta teisinių žinių, dėl to dažnai teisės aktai suprantami netinkamai, naudingos dalys interpretuojamos iš konteksto, o ne sistemiškai. Direktorius stengiasi paprastai, aiškiai, suprantama kalba pateikti klientams (gyventojams) paaiškinimus bei išdėstyti argumentus, tai direktoriui tampa postūmiu giliau ir plačiau pažvelgti į teisės aktų argumentavimo kokybę, jų aiškumo ir aiškinimo dalykus, o taip pat dar kartą gilintis į naujoves ir ieškoti galimų siūlymų pagerinti Visagino gyventojų gyvenimo kokybę, kiek tai yra susiję su įmonės veiklą. Teisės aktų, susijusių su daugiabučių namų technine priežiūra (eksploatavimu), atnaujinimu (renovacija), įvairovė, nuolatinė jų kaita ir sudėtingumas, neteisingas informacijos, susijusios su namų renovacija, gyventojams skleidimas, leidžia prognozuoti, kad įvairių konfliktų, nesusipratimų, nepagrįstos baimės, priimti sprendimą butų savininkams renovuoti namus ir taupyti šilumą ateityje nemažės. Be abejo, direktoriaus pareiga teikti miesto gyventojams teisingą ir visokeriopą pagalbą, išaiškinant teisės aktus, susijusius su namų priežiūra, atnaujinimu (renovacija) bei kokias teises ir pareigas turi namų butų savininkai priimdami sprendimus, vienokiais ar kitokias namo priežiūros ir būsto pagerinimo klausimais. Daug daugiabučių namų atnaujinimo (renovacijos) klausimais buvo bendrauta su UAB Ignalinos butų ūkio, nes Ignalinos miestas yra pažengęs daugiabučių pastatų atnaujinimo srityje,

9 8 taip pat BETA Utenos skyriumi. Mūsų mieste daugiabučių namų atnaujinimo srityje startavo pirmi namai adresais Festivalio g. 10 ir Kosmoso g. 28. Namo Festivalio g. 10 rekonstrukcija faktiškai baigta, liko perduoti atnaujintą namą valstybinei komisijai, namo Kosmoso g. 28 renovacijos darbai užsitęsė rangovas nespėjo atlikti visų darbų, todėl remiantis teisės aktų nuostatomis, namo renovacija pratęsta iki Startuos naujas projektas namo Jaunystės g. 13 pirmojo korpuso atnaujinimas. Bendradarbiauta su kitų Lietuvos miestų komunalinėmis įmonėmis: UAB Zarasų komunalininkas, UAB Utenos komunalininkas atliekų tvarkymo, atliekų tvarkymo sistemos kūrimo įvedant rinkliavą Utenos regione, dvinarės įmokos už atliekų tvarkymą skaičiavimo, šių sistemų administravimo klausimais. Tuo tarpu buvo bendrauta ir su UAB URATC dėl MBA įrenginių, jų įtakos vartų mokesčio paskaičiavimui ir pan. konsultuojantis ir dalinantis jų patirtimi. Taigi, toks bendradarbiavimas visapusiškai naudingas. Nuolat keičiantis įvairia aktualia informacija, naujovėmis bei gerąja patirtimi, sprendžiamos esamos bei galimos problemos. Organizuodamas kasdieninę veiklą bei siekdamas užsibrėžtų bendrovės tikslų, direktorius įgyvendina valdybos patvirtintą bendrovės veiklos strategiją, sudaro pajamų išlaidų sąmatas, organizuoja darbuotojų mokymus, kontroliuoja įvairių planų vykdymą, tobulina veiklos strategijos tikslų įgyvendinimo priemones, kontroliuoja darbų vykdymo procesus, konsultuoja darbuotojus ir klientus bendrovės veiklos klausimais, dalyvauja Visagino savivaldybės administracijos organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose, teikia savivaldybei visokeriopą informaciją bendrovės veiklos klausimais, bendradarbiauja su Šiaulių banku paskolų daugiabučių namų atnaujinimo klausimais gautos Šiaulių banko paskolos Kosmoso g. 28, Festivalio g. 10 namų renovacijai ir pritarimas Jaunystės g. 13 namo renovacijai. Vadovas rūpinasi bendrovės turto saugumu sudaryta įmonės turto draudimo ir apsaugos sutartys, rūpinasi darbuotojų darbo sąlygomis, užtikrina bendrovės patalpų naudojimą pagal paskirtį, rūpinasi patalpų nuoma, formuoja organizacinę struktūrą, kontroliuoja padalinių vadovų darbą. Personalo skyriuje parengti 1202 įsakymai, iš jų: atostogų klausimais 576; komandiruočių klausimais 69; darbo sutarties sudarymo 75; darbo sutarties nutraukimo 75; kitais klausimais 403; nuobaudų skyrimo klausimais 4. Bendrovės veiklos klausimais 287 įsakymai, iš jų: dėl įsakymų, teisės aktų ir kt. patvirtinimo, pakeitimo, papildymo 58;

10 9 dėl lėšų kaupimo 72; dėl darbo grupių, komisijų sudarymo 28; kitais klausimais 120. Per ataskaitinį laikotarpį gauta raštų 1841 iš jų: iš fizinių asmenų 624, iš jų: dėl bendro naudojimo vietų valymo periodiškumo keitimo 7; dėl įregistravimo e. aptarnavimo sistemoje 153; dėl sienų sandūrų remonto 154; dėl pažymų išdavimo (apie priskaičiavimus ir apmokėjimus už komunalines paslaugas, įsiskolinimus ir kt.) 50. dėl lėšų kaupimo įvairiems darbams 66; dėl buto užliejimo akto kopijos išdavimo 26; dėl stogo, įėjimo ir balkonų stogelių remonto 29; dėl lėšų pervedimo už atliktus remonto darbus 8; kitais klausimais 131. iš juridinių asmenų 1217 raštai, iš jų: dėl informacijos pateikimo (įvairiais, su įmonės veikla susijusiais, klausimais) 159; dėl duomenų apie nekilnojamąjį turtą 12; dėl atliekų tvarkymo 74; dėl patalpų nuomos 12; dėl namų atnaujinimo (modernizavimo) bei šilumos punktų renovacijos 29 antstolių dokumentai (vykdomieji/tvarkomieji) 199; dėl draudiminių įvykių 22; banko priežiūros tarnybų bei VĮ Turto banko klausimais 49; sutarčių klausimais 78; Energetikos inspekcijos ir Kainų ir energetikos kontrolės komisijos klausimais 56; susirašinėjimo su Visagino savivaldybės meru, administracija veiklos klausimais 217; kitais klausimais 310. Raštai išnagrinėti, atsakymai parengti. Parengta bendrovės veiklos klausimais 1037 raštų, išduota 545 buhalterinių pažymų, 20 archyvo duomenų pažymų. Per ataskaitinį laikotarpį, siekiant užtikrinti darbuotojų saugias darbo sąlygas, įsigyta individualių darbo apsaugos priemonių už 3185 Eur, spec. drabužių už 141 Eur. Darbuotojai

11 10 apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų (draudimo kompanija AB Lietuvos draudimas, draudimo kaina 68 Eur). Nuolat tikrinama darbuotojų sveikata, vykdant asmenų privalomo sveikatos tikrinimo aprašo reikalavimus. Vertinama ar gali darbuotojai dirbti tam tikrą darbą konkrečiomis darbo sąlygomis, siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo galimų profesinės rizikos veiksmų poveikio bei siekiant išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas. Per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų nedarbingumas sudarė 1974 kalendorinių dienų metais sudaryta sutartis su Visagino savivaldybės parinkta UAB Apskaitos ir mokesčių konsultacijos dėl finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus audito. Metinės finansinės ataskaitos sudaromos pasibaigus finansiniams metams. Finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Verslo apskaitos standartu (VAS), kurie apima Lietuvos Respublikos apskaitos instituto parengtus ir patvirtintus standartus ir metines rekomendacijas, bei kitais, Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais. Bendrovės atskaitomybė parengta vadovaujantis kaupimo ir veiklos tęstinumo principais, darant prielaidą, kad bendrovė artimiausiu metu tęs savo veiklą. Kas mėnesį (Stebėtojų tarybos sprendimu) stebėtojų tarybos nariams buvo teikiamos ataskaitos dėl sudarytų sutarčių, dėl gautų prašymų ir skundų, dėl parengtų įsakymų. Kas ketvirtį buvo teikiamos vadovo ataskaitos. Šios ataskaitos buvo teikiamos iki 2018 m. rugsėjo 2 d. (iki kadencijos pabaigos). 7. Bendrovės patikrinimai metais bendrovėje vyko planiniai patikrinimai: LR valstybinės energetikos inspekcijos dėl šilumos bei karšto vandens sistemų priežiūros daugiabučiuose 5 patikrinimai; Visagino savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus d statinių techninės priežiūros patikrinimas 2; skirta baudų. Audito metais bendrovės veikla nebuvo stabdoma, jokių veiklos apribojimų nebuvo ir nebuvo Bendrovės vertinimas: STIPRYBĖS Kvalifikuotas ir atsakingas personalas; Eksploatavimo patirtis; Gera infrastruktūra; Kompleksinių paslaugų teikimas; Turimos visos veiklai reikalingos licencijos ir leidimai; Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. SILPNYBĖS Personalo senėjimas; Nepakankamas žinių valdymas (patirties perdavimas); Sudėtingas ir lėtas pirkimų procesas; Nuostolingų paslaugų teikimas, kurių teikimo negalima atsisakyti; Priklausomybė nuo politinių sprendimų;

12 11 Nuolat didėjantis darbo užmokestis. GALIMYBĖS Dalyvauti Utenos regiono savivaldybių daugiabučių namų administratorių atrankoje; Dalyvauti Utenos regiono atliekų vežėjų konkursuose; Plėsti paslaugų spektrą; Kelti specialistų profesionalumą. GRĖSMĖS Politinė įtaka (valdžių kitimo, būtinų priimtinų sprendimų kaita, kas tiesiogiai įtakoja įmonės finansinius rezultatus); Pralaimėjimas dalyvaujant buitinių atliekų vežėjo konkurse Visagino savivaldybės teritorijoje; Galimi griežtesni norminiai reikalavimai aplinkosaugos srityje; Energetinių išteklių ir žaliavų brangimas; Mokesčių naštos didėjimas; Minimalaus darbo užmokesčio didėjimas. Eil. Nr. Bendrovė teikė paslaugas: daugiabučių namų administravimas; II. BENDROVĖS VEIKLA 8. Paslaugų teikimas daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūra; daugiabučių namų atnaujinimas (renovacija); daugiabučių namų eksploatavimas (techninė priežiūra); BNV valymas; avarinė tarnyba; lietaus nuotekų tinklų priežiūra; atliekų tvarkymas; finansinė veikla; kitos paslaugos. Bendrovė teikia paslaugas pagal tarifus ir kitas paslaugas, už kurias gauna pajamas: Paslaugų pavadinimas Pajamos (Eur) 1. Namų priežiūra (eksploatavimas) Namų administravimas Avarinės tarnybos paslaugos BNV (bendro naudojimo vietų administruojamuose namuose) valymas 5. Komunalinių atliekų tvarkymas Namų šildymo sistemų ir karšto vandens sistemų priežiūra Remonto darbai administruojant gyv. namus

13 8. Kitos veiklos pajamos Finansinės veiklos pajamos Iš viso: Administravimas Pagrindinis uždavinys palaikyti daugiabučių namų techninę būklę, užtikrinti stabilumą ir patikimumą, laiku organizuoti remonto darbus, palaikyti mieste ir už miesto priskirtose teritorijose švarą, atitikimą LR teisės aktais nustatytiems privalomiesiems reikalavimams m. gruodžio 31 d. bendrovė administruoja 191 namą. Per 2018 metus palyginus su 2017 metais administruojamų namų skaičius sumažėjo 1 vnt., o tai sudaro 0,5%. Įgyvendinant viešo administravimo funkcijas ir administruojant namus buvo organizuoti ir atlikti remonto darbai: Eil. Nr. Pavadinimas Adresas Darbų vykdytojai Darbų kaina Eur (be PVM) 1. Buitinės ir lietaus Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas 4667 kanalizacijos remontas 2. Turėklų pagaminimas Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas 58 ir montavimas 3. Skelbimų lentų Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas 5445 montavimas 4. El. siurblių keitimas Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas Vamzdžių keitimas Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas Šiukšlių surinkimo Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas 103 kaušų keitimas daugiabučiuose namuose 7. Rubisafe remontas Gyvenamieji namai UAB Axsioma servisas Šilumokaičių Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas praplovimas 9. Ventilių keitimas Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas Įėjimų metalinių durų Gyvenamieji namai UAB TTS montavimas 11. Stogų remontas Gyvenamieji namai UAB Tekanas Sienų plokščių Gyvenamieji namai UAB Telšių Alpina 6693 hermetizavimas 13. Sienų sandūrų Gyvenamieji namai UAB Telšių Alpina remontas 14. Balkonų stogelių Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas 905 remontas 15. Stogelių remontas Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas Laiptinės kosmetinis remontas Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas 3452

14 Įėjimo stogelių Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas 4910 remontas 18. Liftų remontas Gyvenamieji namai UAB Schindler-Liftas Langų keitimas Gyvenamieji namai UAB Rimgova Buitinės kanalizacijos remontas Gyvenamieji namai UAB Vorigama Pašto dėžučių keitimas Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas Kiti darbai Gyvenamieji namai UAB Visagino būstas 282 Iš viso: Papildomai atlikti kiti darbai ir organizuotos kitos paslaugos: Eil. Nr. Darbų pavadinimas Įmonės pavadinimas Kaina be PVM (Eur) UAB Ailama Liftų eksploatavimas UAB Schindler-Liftas, 2. Liftų techninė priežiūra VšĮ Technikos priežiūros tarnyba Namų rūsių valymas UAB Corpus A Šiukšlių šachtos pravalymas UAB Mobetos komercijos grupė Dezinsekcijos ir deratizacijos paslaugos UAB Kenkėjų kontrolės tarnyba Šilumos punktų valdymo darbai UAB Cgates, UAB Visagino būstas 3922 Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 390 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo reikalavimus, atidaryta depozitinė banko sąskaita, kurios klientais yra daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkai. Apskaita vedama kiekvienam butui ir patalpai atskirai metais pateikta kaupti Eur. Sukaupta Eur. Butų ir kitų patalpų savininkų skola Eur. Kadangi ne visi aptarnaujamų gyvenamųjų namų gyventojai laiku atsiskaito pagal bendrovės pateiktus mokamuosius pranešimus už suteiktas komunalines ir eksploatacines paslaugas, daugiabučių namų administravimą, o kartu ir privalomųjų kaupiamųjų lėšų šiems namams (statiniams) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, bendrovė šiuo metu laikosi politikos, kad kol neatlikti būtini atnaujinimo (remonto) darbai, kaupiamosios lėšos iš butų ir kitų patalpų savininkų teismine tvarka nėra išieškomos.

15 14 Administravimo tarifai patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-103 Dėl Visagino savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, jie yra diferencijuoti. Kiekvieno namo, priklausomai nuo ploto ir statybos metų, administravimo tarifai viešai paskelbti bendrovės interneto svetainėje Techninė priežiūra (eksploatavimas) Techninės priežiūros tarifai patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-89 (dėl euro įvedimo pakeista 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-133) ir jie viešai paskelbti bendrovės interneto svetainėje. Pagrindiniai darbai pagal šį tarifą apima namų elektros tinklų ir skydelių priežiūrą, šalto vandens, buitinės ir lietaus kanalizacijos tinklų priežiūrą, atliekų surinkimo vamzdynų priežiūrą, statybinių konstrukcijų (durų, langų, stogų ir stogelių ir kt.) priežiūrą. Per ataskaitinį laikotarpį statybinių konstrukcijų avarijų nebuvo. Elektros energija, šaltas vanduo buvo tiekiami nenutrūkstamai. Laiku vykdomi visi einamojo remonto darbai Avarinė tarnyba Bendrovėje visą parą dirba avarinė tarnyba. Tarifas patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-423 (pakeista 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-132) ir viešai paskelbtas bendrovės interneto svetainėje. Avarinėje tarnyboje nuolat budi santechnikas ir elektrikas. Tarnyba turi krovininį automobilį VW Caddy, kurio pagalba galima skubiai reaguoti į namų butų savininkų paraiškas bei pervežti kanalizacijos valymo įrenginius. Lietuvos Respublikos Vyriausybei keliant minimalų darbo užmokestį didėjo avarinės tarnybos išlaikymo sąnaudos. Per 2018 metus gautų iškvietimų skaičius 3061, budėjimo laikas visą parą. Avarinėje tarnyboje dirba 7 darbuotojai, darbo valandos ištisa para. Avarinės tarnybos darbuotojai ne tik šalina inžinerinių sistemų gedimus, bet ir nustato jų priežastis. Surašo užliejimo aktus Atliekų tvarkymas Visagino savivaldybės administracijai paskelbus komunalinių atliekų vežėjo konkursą Visagino savivaldybėje, bendrovė kaip tokios veiklos vykdytojas šiame konkurse dalyvauja, tačiau konkurso rezultatai 2018 m. sausio 1 d. dar nebuvo paskelbti, o 2018 m birželio 13 d. konkurso procedūra buvo nutraukta. Todėl 2018 m. Bendrovė teikė komunalinių atliekų surinkimo Visagino savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugas pagal laikiną sutartį, sudarytą su Visagino savivaldybės administracija. Per 2018 metus surinkta 4925,96 t atliekų: mišrių komunalinių atliekų 4637,90 t, iš jų: - iš fizinių asmenų 2833,88 t; - iš juridinių asmenų 1804,02 t;

16 15 Eil. Nr. didelių gabaritų atliekų (baldų) 220,52 t; tekstilės atliekų (iš UAB Visatex ) 67,54 t. Lyginant su kitais metais: Atliekų pavadinimas Metai Mišrios komunalinės atliekos 4703, , , ,90 2 Didelių gabaritų atliekos 60,35 126,54 124,30 220,52 3 Kitos atliekos (tekstilė) 35,46 52,56 69,22 67,54 UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras priėmė atliekas skaičiuodama atliekų šalinimo ( vartų ) mokestį: - mišrios komunalinės atliekos 50,95 Eur/t be PVM; - kitos atliekos (tekstilė) 43,39 Eur/t be PVM. - didelių gabaritų atliekos 41,39 Eur/t be PVM (iki 2018 m. liepos 1 d.). Nuo 2018 m. liepos 1 d. UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį ir sustabdė didelių gabaritų atliekų priėmimą didelių ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelėje, esančioje Karlų kaime, Visagino savivaldybėje. Todėl nuo 2018 m. liepos 1 d. buvo sudaryta sutartis dėl didelių gabaritų atliekų laikino saugojimo ir šalinimo didelių nepavojingų atlieku priėmimo aikštelėje, esančioje Karlų kaime, su fiziniu asmeniu. Didelių gabaritų atliekų priėmimo kaina nuo 2018 m. liepos 1 d. 40,00 Eur/t be PVM. Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjus taikyti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sistemą, bendrovė neskaičiavo mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą Visagino savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims ir nesudarė sutarčių su juridiniais asmenimis. Kadangi Visagino savivaldybės administracija numato naujo atliekų vežėjo konkurso organizavimą, o komunalinių atliekų gabenimas yra viena iš pagrindinių bendrovės veiklos sričių, esant blogiausiai tikimybei, t. y. pralaimėjus šį komunalinių atliekų vežėjo konkursą, tektų spręsti klausimus dėl specialaus autotransporto atliekų tvarkymo srityje visiško ar dalinio atsisakymo ir darbuotojų, dirbusių šioje srityje, perkvalifikavimo ar net atleidimo iš bendrovės. Tai yra rimtas signalas ir bendrovės vykdomoje socialinės politikos srityje. Atliekų tvarkymo srityje dirba specialus autotransportas: Eil. Nr. Transporto priemonės pavadinimas Įsigijimo metai Įsigijimo vertė Pastabos 1. MAN TGM.240 DFP šiukšliavežė 2. MAN LE ARG šiukšliavežė 3. MAN LE AHR šiukšliavežė 4. MAN TGS GZM šiukšliavežė

17 5. MAN TGS HOJ šiukšliavežė 6. MAN TGS DZS šiukšliavežė 7. MAN AHK savivartis 16 Už transporto priemonių remontą sumokėta tiekėjams Eur, techninę apžiūrą 2379 Eur, draudimą 4573 Eur metais bendrovė dalyvavo akcijoje Darom 2018, kurios metu surinkta ir perduota į Utenos regioninį atliekų sąvartyną 16,92 t atliekų. Visagino miesto daugiabučiuose (kurie turi daugiau kaip 5 aukštus) stovi 102 vnt. 1,1 m 3 talpos konteineriai, skirti komunalinėms atliekoms rinkti. Daugiabučių namų iki 5-ių aukštų gyventojai naudojasi 40 pusiau požeminiais 5 m 3 talpos konteineriais. Juridiniai asmenys naudojasi 1,1 m 3 talpos konteineriais. Bendrovė turi įsigijusi: aikštelėse. 501 vnt. 1,1 m 3 talpos konteinerius; 69 vnt. 0,77 m 3 talpos konteinerius; 45 vnt. 5 m 3 talpos pusiau požeminius konteinerius, iš jų 40 įrengti numatytose Atliekų tvarkymo skyriuje dirba 16 darbuotojų Bendro naudojimo vietų valymas 2018 m. gruodžio 31 dienai bendrovė teikė bendro naudojimo patalpų valymo paslaugas 156 namuose. Namų bendro naudojimo patalpų valymo plotas sudaro m², palyginus su 2017 m. darbo apimtis sumažėjo 0,4 %. Valymo plotas priklauso nuo namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų, kurie patys priima sprendimus dėl laiptinių valymo būdo gali jas tvarkyti savo jėgomis, gali nustatyti valymo periodiškumą bei pavesti šį darbą mūsų bendrovei. Per 2018 m. namo butų ir kitų patalpų savininkai atsisakė bendrovės paslaugų 1 name, sumažino valymo periodiškumą iki 3 kartų per savaitę 4 namuose ir 7 atskirose laiptinėse, atnaujino valymo paslaugas 2 laiptinėse m. gruodžio 31 d. savo nuožiūra savininkai organizavo valymą 35 namuose ir 20 atskirose laiptinėse. Nuo 2019 m. sausio 1 d. padidėjus Vyriausybės nustatytai minimaliai mėnesinei algai, kurią gauna visos daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių valytojos, iki 2018 m. gruodžio mėn. bendrovė paskaičiavo bendro naudojimo vietų valymo tarifus pagal valomus plotus ir valymo periodiškumą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo buvo organizuojami susirinkimai arba vykdomas balsavimas raštu dėl sąmatų ir tarifų patvirtinimo. Daugiabučių gyvenamųjų namų butų (patalpų) savininkų dalis, didėjant tarifui, pasirinko mažesnį

18 17 valymo periodiškumą, taip siekdami sutaupyti. Atitinkamai mažėjo valytojų darbų apimtis, dėl to mažinamas valytojų skaičius Šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūra Šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūros tarifas patvirtintas 2005 m. rugsėjo 29 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-492 (dėl euro įvedimo pakeista 2014 m. spalio 30 d sprendimu Nr. TS-172). Šis tarifas neatitinka nei faktinių sąnaudų, nei atliekamų darbų apimties. Dėl naujų tarifų buvo kreiptasi į Visagino savivaldybę metų laikotarpiu, bet iki šiol, pažeidžiant Lietuvos Respublikos šilumos įstatymą bei šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, taip ir nepatvirtintas maksimalus šilumos sistemos priežiūros tarifas ir nepatvirtinta jo apskaičiavimo metodika. Dėl šios priežasties (nepatvirtintų naujų tarifų) bendrovės paslauga nuostolinga, nes įmonės faktinės sąnaudos dėl minimalaus darbo užmokesčio didėjimo, dėl priežiūros taisyklių reikalavimų keitimo, dėl darbo apimčių didėjimo ženkliai padidėjo nuo 2005 metų. Be to, Visagino mieste susiklostė labai neigiama situacija šių inžinerinių sistemų priežiūros atžvilgiu, kai vienoje teritorijoje egzistuoja dvi skirtingos šildymo sistemos: atvira ir uždara. Šių skirtingų sistemų priežiūra skiriasi kaip ir darbų sudėtis, priežiūros bei reguliavimo darbai, šilumokaičių praplovimo darbai ir kt. Esant tokiai situacijai I mikrorajono butų savininkams, kurių namai turi automatinius šilumos mazgus, taikomas papildomos sąskaitos pagal atliktų darbų sąmatas už nuotolinį stebėjimą, už šilumokaičių praplovimą, jų keitimą ir t. t metais papildomai atlikti remonto darbai: 12 vnt. siurblių keitimas 1071 Eur, iš jų: - šilumos sistemose 1 vnt. (atsarginiai, buvo sukomplektuoti); - karšto vandens sistemose 10 vnt.; - drenažinis 1 vnt.; elektronikos remontas šilumos punktuose ir serveriuose 2 vnt., kaina 377 Eur (darbus vykdė AB Axioma servisas ); 187 vnt. šilumokaičių praplovimas Eur metais jokių šildymo bei karšto vandens sistemų avarijų nebuvo Namų modernizavimas (atnaujinimas) Įgyvendinant Visagino miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programą Visagino Enervizija, 2018 m. buvo atlikti šie darbai: 1. Organizuoti ir pravesti 13 daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimai daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais m. kovo 19 d., įvykus CPO konkursui, pasirašyta pagrindinė sutartis Nr. CPO su UAB Plėtros partneriai dėl daugiabučio gyvenamojo namo Jaunystės g. 13 ( I korpusas ) atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo.

19 18 3. Vykdomi daugiabučio gyvenamojo namo Kosmoso g. 28 atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Rangovui nespėjus įvykdyti savo įsipareigojimų sutartyje numatytu terminu (papildomas susitarimas Nr. 1 prie pagrindinės sutarties Nr. CPO17356, pratęsiantis sutarties galiojimą 6 mėnesiams, iki 2018 m. gegužės 11 d.), buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 2 prie pagrindinės sutarties Nr. CPO17356, pratęsiantis sutarties galiojimą 6 mėnesiams, iki 2018 m. lapkričio 11 d baigtas gyvenamojo namo Festivalio g. 10 atnaujinimas (modernizavimas). Pasirašytas statybos užbaigimo aktas įvykus CPO konkursui, pasirašyta pagrindinė sutartis Nr. CPO60849 su UAB Dengsta dėl gyvenamojo namo Jaunystės g. 13 ( I korpusas ) atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų metų laikotarpiu buvo organizuoti ir įvykdyti dar 4 gyvenamųjų namų Investicijų Planų parengimo pirkimai. Tai namo Energetikų g. 46, Visagino g. 5, Tarybų g. 5 ir Draugystės g Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų priežiūra UAB Visagino būstas yra paviršinių nuotekų tvarkytojas Visagino miesto savivaldybėje, paskirtas Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-251. Siekiant tinkamai apskaičiuoti lietaus nuotekų tinklų priežiūros tarifą pagal kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr , parengtas veiklos planas, kurį patvirtino Visagino savivaldybės taryba. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. O3E- 74 Dėl UAB Visagino būstas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos vienašališko nustatymo komisija vienašališkai nustatė paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą 0,29 Eur/m3 (be pridėtinės vertės mokesčio). Sudarytos sutartys: 1. LHMT hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos paslaugų teikimo sutartis Nr. P6-20 (2016) ; 2. Paslaugų teikimo sutartis Nr su UAB Ekometrija (paviršinių nuotekų cheminių tyrimų atlikimas Taikos pr. 17C teritorijoje); 3. Paslaugų teikimo sutartis Nr (paviršinių nuotekų cheminių tyrimų atlikimas) Pasibaigus 2017 m. sudaryta sutartis iš naujo; 4. Paslaugų teikimo sutartis Nr su UASB Meleksas Visagino miesto paviršinių nuotekų tinklų priežiūrai ir remontui (atlikta, panaudota apie EUR su PVM).

20 19 5. Įmonės parinkimas ir sutarties sudarymas Visagino miesto paviršinių nuotekų tinklų priežiūrai: (UAB Liksva Sutartis NR.(10.94)-80-03), (UAB Kvistija Sutartis Nr. (10.94) ), (UAB Lidl Lietuva Sutartis Nr. (10.94)-83-07), (AB Visaginas Sutartis Nr. (10.94)-83-05), (UAB MaximaLT Sutartis Nr. (10.94)-83-04) Už lietaus nuotekų tinklų priežiūrą paskirtas atsakingas asmuo namų techninės priežiūros vadybininkas, papildomai vykdantis paviršinių nuotekų tinklų priežiūros vadovo pareigas Arkadij Škulepa Patalpų nuoma Per ataskaitinį laikotarpį įmonė nuomojo patalpas ir mechanizmus: - butas adresu Draugystės g , plotas 35,86 m 2 ; - butas adresu Sedulinos al. 14/3-65, plotas 32,52 m 2 ; - administracinis pastatas adresu Statybininkų g. 24: nuomai skirtas plotas 935,62 m 2 ; išnuomota 935,62 m 2. - administracinis pastatas adresu Taikos pr. 17: nuomai skirtas plotas 267,65 m 2 ; išnuomota 245,88 m 2 ; tuščias plotas 21,77 m 2. - administracinis pastatas adresu Sedulinos al. 16: nuomai skirtas plotas 153 m 2 ; išnuomota 153 m 2. - administracinės patalpos adresu Sedulinos al. 14/3: tuščias plotas 83,14 m 2 (su buvusiu nuomininku sutartis nutraukta, tačiau patalpos 2018 m. nebuvo neatlaisvintos. Nebuvo galimybės patalpas išnuomoti). - administracinės patalpos adresu Veteranų g. 22: nuomai skirtas plotas 20,56 m 2 ; tuščias plotas 20,56 m 2 (buvo išnuomota iki ) - mechanizmai: kompresorius 21 val.; traktorius 9 val.; autobokštelis 3,5 val. Per 2018 metus nuomos pajamos sudaro Eur pajamų, iš jų mechanizmų nuoma 3729 Eur. Sąnaudų patirta už Eur. Sąnaudos skaičiuojamos visam nuomai skirtam plotui, nepriklausomai ar patalpos išnuomotos ar ne.

21 Pinigų perlaidos Bendrovė turi Lietuvos banko licenciją, kuri leido išlaikyti komunalinių mokesčių priėmimo kasas. Klientų patogumui kasoje stovi AB Swedbank terminalai. Per 2018 metus per bendrovės kasas surinkta Eur, iš jų per terminalus Eur. Sudaryta pinigų inkasacijos sutartis su UAB EUROCASH1, mokama už 1 iškvietimą 8,50 Eur. Sudarytos sutartys su Visagino savivaldybe dėl pinigų surinkimo už Visagino savivaldybei priklausančių patalpų nuomą, sutarties kaina 406 Eur mėn., su UAB Schindler-Liftas, sutarties kaina 6 proc. nuo surenkamos sumos vidutiniškai 305 Eur per mėn., su VšĮ Technikos priežiūros tarnyba, sutarties kaina 1 proc. nuo surenkamos sumos, su UAB Ailama sutarties kaina 6 proc. nuo priskaičiuotos sumos ir kt. 9. Skolų išieškojimas Bendrovėje patvirtinta skolų išieškojimo tvarka. Bendras 2018 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas sudaro Eur, iš jų: - fizinių asmenų Eur; - juridinių asmenų Eur. Fizinių asmenų įsiskolinimas: - už komunalines paslaugas Eur; už remonto darbus Eur. Skolų grafikas pagal metus Išieškant skolas, buvo vykdomas prevencinis darbas: siunčiamos pretenzijos, raginimai, perduodamos skolos skolų išieškojimo bendrovėms UAB Gelvora ir UAB Credibell (išieškojimai iki teismo), pateikiami ieškiniai, pareiškimai į teismą.

22 21 Tokiu būdu buvo atgauta senų skolų Eur, iš jų: - per UAB Gelvora 307 Eur; - per UAB Credibell 685 Eur; - per antstolius Eur. Senų skolų atgavimo grafikas Per 2018 metus perduota skolų Eur sumoje išieškojimui: - per teismą Eur. Sudaryta skolų padengimo grafikų 5792 Eur sumai. Pagrindiniai skolininkai juridiniai asmenys, kurių pradelstas įsiskolinimas: TŪB Energija 4701 Eur; UAB Nikvikas 1284 Eur; UAB Kašgarija 1938 Eur; UAB "Lithuanian glass recycling" 1151 Eur; UAB Visagino prekybos centras 2053 Eur; UAB Žeimenis 2090 Eur; UAB Moldeks 1000 Eur; Aleksej Vetlugin 907 Eur; Jelena Nikitina 1270 Eur; UAB Investment & Financial Consultations 7343 Eur. Per 2018 metus pripažinta beviltiškų skolų Eur, iš jų: fizinių asmenų Eur;

23 22 Nurašyta beviltiškų skolų Eur, iš jų BUAB "Sedulinos vaistinė" skola 2332 Eur, BUAB "Visagino energetikos remontas" skola 834 Eur. 10. Viešieji pirkimai Bendrovė yra perkančioji organizacija. Viešuosius pirkimus vykdo viešųjų pirkimų komisija arba pirkimų organizatorius. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė (nuo ) Edita Noreikienė. Pirkimų organizatorės Lilija Patalauskienė ir Edita Noreikienė (nuo ). Pirkimai vykdomi vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu, mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, bendrovės pirkimų planu. Bendrovėje yra paskirti atsakingi asmenys už sutarčių vykdymą m. mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius (išskyrus mažos vertės pirkimus, atliktus vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 4 dalimi, 86 straipsnio 9 dalimi): Pirkimo objekto rūšis: Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur) Bendras pirkimų skaičius Prekės Paslaugos Darbai Iš viso m. sudarytos sutartys, kurių nereikalaujama paskelbti pagal viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalį: Bendra sudarytų sutarčių (išskyrus supaprastintus pirkimus) vertė (Eur) Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus, vertė (Eur) Bendra sudarytų sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimus, vertė (Eur) 0,00 0, Bendras pirkimų skaičius Bendras pirkimų skaičius Bendras pirkimų skaičius 0,00 0, m. sudaryta 1 (viena) darbų pirkimo sutartis, atlikus supaprastintą pirkimo procedūrą, sutarties vertė Eur su PVM.

24 23 III. FINANSINIAI REZULTATAI Bendrovė 2018 metais atliko darbų ir suteikė paslaugų už Eur, iš jų pagrindinės veiklos pajamos Eur. Palyginus su 2017 metais visos veiklos pajamos padidėjo Eur, tai sudaro 8,93 %. Atitinkamai per 2018 m. laikotarpį bendrosios sąnaudos sudarė Eur. Palyginus su 2017 metais sąnaudos padidėjo Eur, tai sudaro 6,7% metų pelnas prieš apmokestinimą Eur. Pelnas apmokestinamas 15% pelno mokesčio tarifu pagal LR pelno mokesčio įstatymą. Ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas (nuostoliai) Eur. Eksploatacijos paslaugos Pajamos, sąnaudos ir pelnas (nuostoliai) pagal veiklos kryptis (tarifus): Bendro naudojimo vietų priežiūra Administravimas Avarijų likvidavimas Šildymo sistemų aptarnavimas Kitos paslaugos Finansinė veikla Namų administravimas (renovacija) Tinklų priežiūra (nuotekų) PAJAMOS SĄNAUDOS Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą Iš viso Pajamos Eksploatacijos paslaugos Administravimas Šildymo sistemų aptarnavimas Finansinė veikla Tinklų priežiūra (nuotekų) Bendro naudojimo vietų priežiūra Avarijų likvidavimas Kitos paslaugos Namų administravimas (renovacija)

25 Sąnaudos Eksploatacijos paslaugos Administravimas Šildymo sistemų aptarnavimas Finansinė veikla Tinklų priežiūra (nuotekų) Bendro naudojimo vietų priežiūra Avarijų likvidavimas Kitos paslaugos Namų administravimas (renovacija) 2018 metais sumokėta mokesčių: - gyventojų pajamų Eur; - socialinio draudimo Eur; - nekilnojamojo turto 1695 Eur; - žemės 972 Eur; - avansinio pelno 8954 Eur; - aplinkos teršimo mokesčio (už 2017 m.) 2869 Eur. Už 2018 m. bus sumokėta į biudžetą 1906 Eur aplinkos teršimo mokesčio iš stacionarių šaltinių (paviršinių (lietaus) nuotekų), aplinkos teršimo mokesčio iš mobilių šaltinių 54 Eur. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 572 Eur, iš jų: administracija 896 Eur; daugiabučių namų administravimas 624 Eur; eksploatavimo ir inžinerinių sistemų priežiūra 571 Eur; BNV valymo skyrius 403; Komunalinių atliekų tvarkymas 606 Eur; Avarinė tarnyba 626 Eur; Namų atnaujinimas 662 Eur; Lietaus tinklų priežiūra 252 Eur.

26 metų gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 133 darbuotojai: Eil. Skyrius Darbuotojų skaičius Nr. 1. Vadovai, administracija Daugiabučių gyv. namų administravimas 4 3. Eksploatavimo ir inžinerinių sistemų priežiūra BNV valymas Komunalinių atliekų tvarkymas Avarinė tarnyba 8 7. Daugiabučių gyv. namų renovacija 1 8. Paviršinių nuotekų tvarkymas 9. Kiti 5 Pagal kolektyvinės sutarties nuostatas darbuotojams 2018 m. suteikta: - nemokamų atostogų 163 darbo dienos; - apmokamų atostogų (laidotuvėms) 12 darbo dienos. Bendrovėje veikia profesinė sąjunga Komunalininkas, su kuria pasirašyta kolektyvinė sutartis, kuri reglamentuoja pagrindinius santykius tarp darbdavio ir bendrovės darbuotojų bei apsprendžia darbo organizavimo ir apmokėjimo, socialinius ir darbų saugos reikalavimus. Nuo bendrovėje išrinkta ir veikia Darbo taryba, kurią sudaro 5 nariai. Bendrovės 6 profesijų darbuotojai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų draudimo kompanijoje AB Lietuvos draudimas (draudimo poliso kaina 205 Eur). Sudaryta draudimo sutartis dėl darbdavio civilinės atsakomybės draudimo kompanijoje AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje (sutarties kaina 400 Eur). Dėl Bendrovės civilinės atsakomybės trečiajam asmeniui už padarytą žalą bendrovės veikla apdrausta draudimo kompanijoje AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje (sutarties kaina Eur), bendrovės turtas ADB Gjensidige (sutarties kaina Eur). Eil. Nr. PAGRINDINIŲ RODIKLIŲ PALYGINIMAI Pavadinimas Metai Pokytis su 2017m. (+)/(-) 1 Įstatinis kapitalas Pajamos Išlaidos Pelnas prieš apmokestinimą Grynasis pelnas Ilgalaikis turtas Trumpalaikis turtas Vartotojų skolos Pastabos

27 - fizinių asmenų - juridinių asmenų Darbuotojų skaičius Vidutinis mėn. atlyginimas Stabilumo koeficientai 11.1 Nuosavo kapitalo ir 1,56 1,68 1,67 1,71 +0,04 įstatinio kapitalo santykis 11.2 Skolos koeficientas 0,30 0,33 0,32 0,32 0,00 12 Likvidumo koeficientai 12.1 Absoliutaus likvidumo 1,94 1,95 1,89 1,92 +0,03 koeficientas 12.2 Greito (kritinio) likvidumo 2,33 2,26 2,23 2,17-0,06 koeficientas 12.3 Bendro (einamojo) 2,44 2,34 2,29 2,23-0,06 likvidumo koeficientas 12.4 Grynojo apyvartinio kapitalo koeficientas 0,43 0,44 0,42 0,40-0,02 13 Pelningumo koeficientas 13.1 Bendrasis pelningumas 0,31 0,30 0,22 0,21-0, Grynasis pelningumas 0,013 0,083 0,00 0,031 +0, Nuosavo kapitalo pelningumas 0,010 0,055 0,00 0,022 +0, IV. BAIGIAMOJI DALIS UAB Visagino būstas nuolat ieško būdų kaip didinti bendrovės pajamas ir mažinti išlaidas, taupiai naudoti išteklius ir atsargas. Bendrovės darbuotojų kolektyvas yra pasirengęs maksimaliai patenkinti įvairiapusiškus klientų poreikius, skirti daug dėmesio atliekamų darbų kokybės gerinimui m. bendrovė toliau tęs vykdomą veiklą. Planuojamos pajamos 2 194,5 tūkst. Eur, sąnaudos 2160,0 tūkst. Eur. Bendrovė planuoja dalyvauti atliekų vežėjo konkurse, planuoja suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija bei patvirtinti Visagino savivaldybės taryboje paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų priežiūros perskaičiuotą bazinę kainą. Planuoja kelti specialistų ir darbuotojų kvalifikaciją, glaudžiai bendradarbiauti su struktūriniais fondais siekiant gauti finansavimą Visagino miesto lietaus nuotekų tinklų valymo įrengimų įrengimui, tęsti paviršinių tinklų remonto darbus, renovuoti Kosmoso g. 28 bei Jaunystės g. 13 (I korpusas) namus bei įtraukti į renovacijos procesą kitų namų butų ir kitų patalpų savininkus, dalyvauti šildymo sistemos modernizacijoje II-III mikrorajonų Visagine, gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Direktorius Erlandas Galaguz

28 1 priedas

29 Dokumento sudarytojas (-ai) Dokumento pavadinimas (antraštė) Dokumento registracijos data ir numeris Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos DETALŪS METADUOMENYS Visagino savivaldybės administracija Dėl pritarimo UAB Visagino būstas 2018 metų veiklos ataskaitai :39 Nr. TS-78 - ADOC-V1.0 Pasirašymas Dalia Štraupaitė Savivaldybės merė Parašo sukūrimo data ir laikas :55 Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL) Laiko žymoje nurodytas laikas :55 Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA Sertifikato galiojimo laikas : :54 Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1 Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) - Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris - Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas Paieškos nuoroda - Papildomi metaduomenys sprend 78 ataskaita.pdf Dokobit ADoc v :59 nuorašą suformavo Rasa Gaidelienė

KOMUNALINĖS PASLAUGOS 2006 M

KOMUNALINĖS PASLAUGOS 2006 M UAB UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VISAGINO BŪSTAS Įmonės kodas 155498117 Adresas Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas METINIS PRANEŠIMAS ATASKAITINIS LAIKOTARPIS 2017 M. Visaginas 2017 2 TURINYS I. Bendrovės

Detaliau

KOMUNALINĖS PASLAUGOS 2006 M

KOMUNALINĖS PASLAUGOS 2006 M UAB UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VISAGINO BŪSTAS Įmonės kodas 155498117 Adresas Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas METINIS PRANEŠIMAS ATASKAITINIS LAIKOTARPIS 2016 M. Visaginas 2016 2 TURINYS I. Bendrovės

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidinių procedūrų valdymo skyriui, Vasario

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Sild_03_new3.pdf.xls

Sild_03_new3.pdf.xls Eil. Nr. Gatvė Namas Šilumos suvartojimas šildymui 2015 m. kovo mėnesį Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh Maksimali norma, kwh/m² Vidutinė norma, kwh/m² Faktinis suvartojimas, kwh/m² 67,3 446,3 Šilumos

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

(\360ildymas su qs_adm.xls)

(\360ildymas su qs_adm.xls) Šilumos suvartojimas šildymui 2016 m. gruodžio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra: -0,8 C dienolaipsniai: 582,8 Kaina: 3,75 euro centai / kwh Eil. Nr. Gatvė Namas Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau