(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)"

Transkriptas

1 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena A ILGALAIKIS TURTAS , ,53 I Nematerialusis turtas P , ,00 I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00 I.3 Kitas nematerialusis turtas 3.800, ,00 I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II Ilgalaikis materialusis turtas P , ,53 II.1 Žemė II.2 Pastatai ,19 1,49 II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00 II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės , ,27 II.5 Mašinos ir įrenginiai 0,00 II.6 Transporto priemonės II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga 587,67 953,49 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.206, ,28 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III Ilgalaikis finansinis turtas IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B BIOLOGINIS TURTAS C TRUMPALAIKIS TURTAS , ,24 I Atsargos 0,00 0,00 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 0,00 0,00 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II Išankstiniai apmokėjimai P09 582,74 179,43 III Per vienus metus gautinos sumos P , ,30 III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P , ,16 III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,32 III.6 Kitos gautinos sumos 7,26 68,82 IV Trumpalaikės investicijos V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P , ,51 IŠ VISO TURTO: , ,77 (tęsinys kitame puslapyje) 1

2 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena D FINANSAVIMO SUMOS P , ,27 I Iš valstybės biudžeto ,20 0,00 II Iš savivaldybės biudžeto , ,16 III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00 0,00 IV Iš kitų šaltinių 3.638, ,11 E ĮSIPAREIGOJIMAI , ,15 I Ilgalaikiai įsipareigojimai I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II Trumpalaikiai įsipareigojimai , ,15 II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P ,15 121,66 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P , ,49 II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P ,87 F GRYNASIS TURTAS P , ,35 I Dalininkų kapitalas II Rezervai , ,05 II.1 Tikrosios vertės rezervas , ,05 II.2 Kiti rezervai III Nuosavybės metodo įtaka IV Sukauptas perviršis ar deficitas , ,30 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 6.004, ,05 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas , ,25 G MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: , ,77 Direktorius VILIJA KEPEŽINSKIE (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita grupės vadovo pavaduotojas VIOLETA DVARANA (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 2

3 GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo įtaka Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną , , ,30 2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X 3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X 4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 5 Kiti sudaryti rezervai X X X 6 Kiti panaudoti rezervai X X X 7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 3.552, ,05 9 Kiti pokyčiai 10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną , , ,35 11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X ,92 X ,92 12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X 13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X ,61 X ,61 14 Kiti sudaryti rezervai X X X 15 Kiti panaudoti rezervai X X X 16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 4.241, ,28 18 Kiti pokyčiai 1.763, ,00 19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną , , ,16 X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. Tenka kontroliuojančiajam subjektui Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Mažumos dalis Direktorius VILIJA KEPEŽINSKIE (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita grupės vadovo pavaduotojas VIOLETA DVARANA (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė) 3

4 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Ataskaitinis Netiesioginiai pinigų srautai Tiesioginiai pinigų srautai Praėjęs ataskaitinis Netiesioginiai pinigų srautai A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 4.008,82 0, , ,18 0, ,18 I Įplaukos ,88 0, , ,76 0, ,76 I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: ,66 0, , ,63 0, ,63 I.1.1 Iš valstybės biudžeto ,00 0, , ,00 0, ,00 I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto ,74 0, , ,09 0, ,09 I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų ,00 0, , ,00 0, ,00 I.1.4 Iš kitų šaltinių 5.639,92 0, , ,54 0, ,54 I.2 Iš mokesčių I.3 Iš socialinių įmokų I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų ,13 0, , ,57 0, ,57 I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto ,09 0, , ,56 0, ,56 I.6 Gautos palūkanos I.7 Kitos įplaukos II Pervestos lėšos ,80 0, , ,57 0, ,57 II.1 Į valstybės biudžetą II.2 Į savivaldybių biudžetus ,80 0, , ,57 0, ,57 II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms II.4 Į kitus išteklių fondus II.5 Viešojo sektoriaus subjektams II.6 Kitiems subjektams III Išmokos P ,26 0, , ,01 0, ,01 III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ,16 0, , ,00 0, ,00 III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių ,03 0, , ,74 0, ,74 III.3 Komandiruočių III.4 Transporto ,16 0, ,16 III.5 Kvalifikacijos kėlimo -571,00 0,00-571,00-445,00 0,00-445,00 III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo ,60 0, , ,09 0, ,09 III.7 Atsargų įsigijimo ,67 0, , ,91 0, ,91 III.8 Socialinių išmokų III.9 Nuomos -800,00 0,00-800,00 III.10 Kitų paslaugų įsigijimo ,64 0, , ,25 0, ,25 III.11 Sumokėtos palūkanos III.12 Kitos išmokos ,00 0, ,00-5,02 0,00-5,02 (tęsinys kitame puslapyje) 4

5 Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI ,00 0, , ,00 0, ,00 I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas ,00 0, , ,00 0, ,00 II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas VI Gauti dividendai VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I Įplaukos iš gautų paskolų II Gautų paskolų grąžinimas III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti IV.1 Iš valstybės biudžeto IV.2 Iš savivaldybės biudžeto IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV.4 Iš kitų šaltinių V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis VI Gauti dalininko įnašai VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 1.208,82 0, ,82 531,18 0,00 531,18 II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 3.205, , , ,33 III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4.414, , , ,51 Direktorius VILIJA KEPEŽINSKIENĖ (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita grupės vadovo pavaduotojas VIOLETA DVARANAUSKAITĖ (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 5

6 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , ,01 I FINANSAVIMO PAJAMOS , ,36 I.1 Iš valstybės biudžeto , ,90 I.2 Iš savivaldybių biudžetų , ,86 I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų ,54 I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 5.319, ,60 II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS , ,65 III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P , ,65 III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P , ,94 I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P , ,19 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,55 III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ , ,88 IV KOMANDIRUOČIŲ V TRANSPORTO ,16-47,26 VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -571,00-445,00 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO , ,09 VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA , ,98 X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ XI NUOMOS -800,00 XII FINANSAVIMO XIII KITŲ PASLAUGŲ , ,27 XIV KITOS , ,72 C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 4.241, ,07 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS I KITOS VEIKLOS PAJAMOS II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS -5,02 F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA G PELNO MOKESTIS H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 4.241, ,05 I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 4.241, ,05 I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Direktorius VILIJA KEPEŽINSKIENĖ (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita grupės vadovo pavaduotojas VIOLETA DVARANAUSKAITĖ (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 6

7 P2 Informacija pagal segmentus Finansinių ataskaitų straipsniai ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir religija Švietimas Socialinė apsauga Pagrindinės veiklos sąnaudos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Nusidėvėjimo ir amortizacijos , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių 1.5 Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo -571,00-571, Paprastojo remonto ir eksploatavimo , , Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , , Socialinių išmokų 1.11 Nuomos -800,00-800, Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų , , Kitos , ,00 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo -571,00-571, Paprastojo remonto ir eksploatavimo , , Atsargų įsigijimo , , Socialinių išmokų Nuomos -800,00-800, Kitų paslaugų įsigijimo , , Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos , ,00 Segmentai 7

8 P3 Nematerialusis turtas NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Kitas nematerialusis turtas Kitas nematerialusis turtas Patentai ir kitos Literatūros, mokslo ir licencijos (išskyrus meno kūriniai nurodytus 4 stulpelyje) Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Nebaigti projektai Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Išankstiniai apmokėjimai Prestižas Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 1 laikotarpio pradžioje 868, , ,49 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2.800, , Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.800, , Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį -513,63-513, Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto -513,63-513,63 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 868, , ,86 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X -868,86 X -513,63 X X ,49 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X 9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma X X 513,63 X X 513, Parduoto X X X X 10.2 Perduoto X X X X 10.3 Nurašyto X X 513,63 X X 513,63 11 Pergrupavimai (+/-) X X X X 12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X 13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+/-12) X -868,86 X 0,00 X X -868,86 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* 16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo 18 suma 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 21 ( /-19+/-20) Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 22 pabaigoje ( ) Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 23 pradžioje (1-7-14) 0, , ,00 0, , ,00 X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. 8

9 P4 Ilgalaikis materialusis turtas ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Žemė Gyvenamieji Kiti Infrastruktūros ir kiti statiniai Nekilnojamosios kultūros vertybės Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės Kilnojamosios kultūros vertybės Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 1 25, , , , ,29 laikotarpio pradžioje 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį ( ) , , , , , , Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina , , , , , ,88 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per 3 ataskaitinį laikotarpį ( ) 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio , , , , , , ,17 laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 7 X -23, ,90 X ,20 X X ,81 pradžioje Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 8 X , , , ,64 X X X ,15 suma* Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 9 X -202, ,93 X -396,72 X X ,37 laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 10 X X X X nusidėvėjimo suma ( ) 10.1 Parduoto X X X X 10.2 Perduoto X X X X 10.3 Nurašyto X X X X 11 Pergrupavimai (+/-) X X X X 12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 13 X , , , ,47 X ,92 X X ,33 pabaigoje ( /-11+12) 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 15 X X suma* Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 16 X X laikotarpį Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 17 X X laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 18 X X nuvertėjimo suma ( ) 18.1 Parduoto X X 18.2 Perduoto X X 18.3 Nurašyto X X 19 Pergrupavimai (+/-) X X 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 21 X X ( /-19+20) 22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X ,05 X X X X X X ,05 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 23 X X X ,52 X X X X X X ,52 tikrosios vertės pokytis Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 24 X X X ,01 X X X X X X ,01 suma (+/-) Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 25 X X X X X X X X X suma ( ) 25.1 Parduoto X X X X X X X X X 25.2 Perduoto X X X X X X X X X 25.3 Nurašyto X X X X X X X X X 26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X 27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 28 X X X ,58 X X X X X X ,58 (22+23+/-24+/-25+/-26+27) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ,19 0, ,00 0,00 587, , ,42 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 30 1, ,27 953, , ,53 ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. 9

10 P8 Atsargos ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti * Strateginės ir neliečiamosios atsargos Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Nebaigta gaminti produkcija Nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos parduoti Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį ( ) , , Įsigyto turto įsigijimo savikaina , , Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 2.032, ,86 3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį ( ) , , Parduota 3.2 Perleista (paskirstyta) 3.3 Sunaudota veikloje , , Kiti nurašymai 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai 6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 0,00 0,00 7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) 9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 11 sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas ( ) 11.1 Parduota 11.2 Perleista (paskirstyta) 11.2 Sunaudota veikloje 11.3 Kiti nurašymai 12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai 14 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-12+13) 15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) 16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. 0,00 0,00 10

11 P9 Išankstiniai apmokėjimai INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 582,74 179, Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 183, Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai 1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai 1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai 179, Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 398,75 2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas 3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 582,74 179,43 11

12 P10 Gautinos sumos INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso ( ) , ,78 0, , , Gautinos finansavimo sumos 1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gautini mokesčiai Gautinos socialinės įmokos 1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 6.082,94 135, , Gautinos sumos už turto naudojimą Gautinos sumos už parduotas prekes Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 6.082,94 135, , Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą Kitos 1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 1.5 Sukauptos gautinos sumos , , , , Iš biudžeto , , , , Kitos 1.6 Kitos gautinos sumos 7,26 7,26 68,82 68,82 2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) , ,78 0, , ,14 12

13 P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS Paskutinė ataskaitinio laikotarpio Paskutinė praėjusio ataskaitinio diena laikotarpio diena Biudžeto asignavimai Biudžeto asignavimai Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) ( ) 1.1 Pinigai bankų sąskaitose 1.2 Pinigai kasoje 1.3 Pinigai kelyje 1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 1.6 Pinigų ekvivalentai 2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto ( ) 2.1 Pinigai bankų sąskaitose 2.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 2.6 Pinigų ekvivalentai 3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių ( ) 4.414, , Pinigai bankų sąskaitose 4.414, , Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 4.414, ,51 5 Iš jų išteklių fondų lėšos 13

14 P12 Finansavimo sumos FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo sumos Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą Finansavimo sumų pergrupavimas* Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumos grąžintos Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas Kiti pokyčiai Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 1 gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) ,00 0, , , , Nepiniginiam turtui įsigyti 1.388, , , , Kitoms išlaidoms kompensuoti , , ,37 0,00 2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) , , , , , Nepiniginiam turtui įsigyti , , , , , Kitoms išlaidoms kompensuoti 69, , ,04 7,43 3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) ,00 6, ,54 0, Nepiniginiam turtui įsigyti ,95 6, ,49 0, Kitoms išlaidoms kompensuoti 8.959, ,05 0,00 4 Iš kitų šaltinių 3.190, ,92 0,00 127, , , Nepiniginiam turtui įsigyti 321,33 127,72-449,05 0, Kitoms išlaidoms kompensuoti 3.190, ,92-321, , ,34 5 finansavimo sumų , ,66 0, , , ,05 * Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis. 14

15 FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 1 Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos) Finansavimo sumos (gautos) Finansavimo sumos (gautinos) Finansavimo sumos (gautos) = =6+7 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje , ,20 2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) , , , ,51 3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) 0,00 0,00 4 Iš kitų šaltinių 3.190, , , , , , , ,05 15

16 P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 3 Tiekėjams mokėtinos sumos 4.068,15 121,66 4 Sukauptos mokėtinos sumos , , Sukauptos finansavimo sąnaudos 4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos , , Kitos sukauptos sąnaudos 4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.395, Mokėtini veiklos mokesčiai 5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai 660, Kitos mokėtinos sumos 735,46 6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ( ) ,40 0,00 0, ,15 0,00 16

17 P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE* Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos , , Pajamos iš rinkliavų 1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus 1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** , , Kitos 2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos 3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos , ,65 * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste. ** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste. 17

18 P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: Darbo santykių rūšis Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.) Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Etatų sąraše nurodyti darbuotojai , , , , Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, ,30-878,59 13 autorines ir panašias darbo sutartis) , , , ,

19 P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 1.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 1.2 Baudų ir delspinigių pajamos 1.3 Palūkanų pajamos 1.4 Dividendai 1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* 1.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -5, Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo 2.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos -5, Palūkanų sąnaudos 2.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* 3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -5,02 * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. 19

20 P24 Finansinės rizikos valdymas INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Eurais , ,40 2 JAV doleriais 3 Kitomis , ,40 20

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus FINANSINS

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS :1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji d

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS :1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji d VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS 2017-07-:1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji dalis 1. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m.

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. FMMM Nr 1 patvirtinti LVCIIA.* Respublikai finraa auoėauo!... m»«j

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc AB INVALDA LT KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2013 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE PATEIKIAMOS KARTU SU NEPRIKLAUSOMŲ

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau