LIETUVOS KARIUOMENĖ K ARIO ATMINTINĖ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS KARIUOMENĖ K ARIO ATMINTINĖ"

Transkriptas

1 LIETUVOS KARIUOMENĖ K ARIO ATMINTINĖ

2 Vardas... Pavardė... Gimimo metai... Kraujo grupė...

3 Tėvynės gynėjas kareivis pirmiausia, Jis stato gyvybę pavojui mirties. Tėvynė laisva tai mintis jo švenčiausia, Jis visas aukoja save dėl šalies. /Autorius nežinomas/ Tėvynės gynėjo (kario) pareigos tai rimtas ir sunkus išbandymas, atsakomybė ne tik už save, bet ir už visą lietuvių tautą. Kiekvienas jaunuolis, sulaukęs tinkamo amžiaus ir brandos, turėtų atlikti pareigą tėvynei. Kario kelias tai pareiga žmogui, visuomenei, tautai, nes kiekvienas karys prisiekia savo šaliai ir yra pasiruošęs duoti atkirtį priešui, kaip to reikalauja priesaika. Galime neabejoti, kad pasirinkimas atlikti privalomąją tarnybą ir būti pasiruošusiam ginti Tėvynę yra pats geriausias besikėsinančiųjų į Lietuvos laisvę atgrasymo būdas. Pareigos Tėvynei atlikimas, buvimas jos patriotu, valia priešintis visuomet palauš tuos, kurie ateina į svetimą žemę su karo ugnimi. Tą mums puikiai įrodo gyvoji Lietuvos istorija. 1

4 Tarnybos metu karys ne tik išmoks ir sužinos daug karybos paslapčių, bet ir sustiprės fiziškai, morališkai bei dvasiškai. Įgyta fizinė, psichologinė ir komandinio darbo patirtis kiekvieną jaunuolį padarys atsparesnį fiziniams krūviams ir stresams. Įgytos karybos žinios ir gebėjimai suteiks pasitikėjimo savimi, o iškilus pavojui pakaks drąsos bei ryžto apginti savo ir savo artimųjų laisvę. Kario tarnyba prasideda, bet niekada nesibaigia, keičiasi tik jos statusas po privalomosios karo tarnybos tampama profesinės karo tarnybos kariu, kariu savanoriu, rezervo, atsargos ar dimisijos kariu. Kario tarnybos metu išugdytos vertybės dažniausiai išlieka likusį gyvenimą. 2

5 lietuvos valstybės himnas Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeme, Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia. Tegul Tavo vaikai eina Vien takais dorybės, Tegul dirba Tavo naudai Ir žmonių gėrybei. Tegul saulė Lietuvoj Tamsumas prašalina, Ir šviesa, ir tiesa Mūs žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos Dega mūsų širdyse, Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi! 3

6 kario priesaika Aš, (vardas ir pavardė), be išlygų prisiekiu: ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir savo vadų įsakymus, saugoti visas man patikėtas paslaptis; pasižadu būti doras ir garbingas Lietuvos karys. Tepadeda man Dievas. 4

7 pag r i n d i n ė s sąv o ko s Kariuomenė Valstybės ginkluotos gynybos institucija krašto apsaugos sistemos pagrindinė dalis, sauganti valstybės suverenitetą, jos teritorijos ir oro erdvės neliečiamybę, ginklu ginanti valstybę nuo agresijos ar kitokio ginkluoto užpuolimo, vykdanti karines užduotis pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus. Karys Lietuvos Respublikos pilietis, atliekantis tikrąją karo tarnybą. Privalomoji karo tarnyba Privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimas 1. Privalomoji pradinė karo tarnyba gali būti atliekama vienu iš šių būdų: atliekant nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą; dalyvaujant Baziniame kario kurse; dalyvaujant jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose. 2. Privalomoji pradinė karo tarnyba įskaitoma: kai kariūnas baigia pirmuosius studijų metus; kai atliekant profesinę karo tarnybą bandomuoju laikotarpiu įgyjamas pagrindinis karinis parengtumas; 5

8 kai ištarnaujama ne mažiau kaip 3 metus savanorių karo tarnyboje ar kitoje tarnyboje aktyviajame rezerve; kai karo prievolininkas baigia kitos NATO ar Europos Sąjungos valstybės narės karo mokymo instituciją; Lietuvos kariuomenės vado sprendimu, kai karo prievolininkas atlieka karo tarnybą kitose NATO ar Europos Sąjungos valstybėse narėse. Kareivis Karys, turintis karinį laipsnį nuo jaunesniojo eilinio iki vyresniojo eilinio. Puskarininkis Karys, turintis karinį laipsnį nuo grandinio iki seržanto majoro (vyresniojo laivūno). Karininkas Karys, turintis karinį laipsnį nuo leitenanto iki generolo leitenanto (viceadmirolo). Karys savanoris Aktyviojo rezervo karys, atliekantis krašto apsaugos savanorių karo tarnybą. Kariūnas Karys, atliekantis karo tarnybą studijuodamas Lietuvos arba užsienio karo mokymo įstaigoje, kurią baigusiems 6

9 suteikiamas karininko laipsnis. Kariūno tarnyba trunka, iki jis priimamas į profesinę karo tarnybą ar išleidžiamas į atsargą arba teisės aktų ar karo mokymo įstaigoje nustatyta tvarka iš jos atleidžiamas ar pašalinamas. Bazinis kario kursas 11 savaičių kursas, kuriame kariai įgyja individualių bazinių karinių įgūdžių. Specialistų rengimo kursas 3 savaičių kursas, kuriame kariai įgyja skirtingų karinių specialybių pagrindų: šaulio, kulkosvaidininko, granatsvaidininko, minosvaidininko ir t. t. lietuvos kariuomenės vertybės Patriotizmas. Tik būnant savo šalies patriotais galima apsiginti nuo bet kokių grėsmių ir nepasiduoti kovoje, kad ir kiek aukų ji pareikalautų. Tik būnant patriotais įmanoma be jokių sunkumų laikytis visų kariuomenėje nustatytų vertybių, nes patriotizmas yra kertinė vertybė visų kitų atžvilgiu. Patriotizmas turi įvairiausių išraiškų, tačiau kariams dėl šio žodžio neturėtų kilti jokių dviprasmybių, prireikus reikia tiesiog stoti ginti savo Tėvynės, savo valstybės, savo šeimos. 7

10 Ištikimybė. Kiekvienas karys privalo būti ištikimas Lietuvai ir jos žmonėms. Ištikimybė yra abipusis vadų ir pavaldinių ryšys, kuri yra įrodoma atsidavimu, pasiaukojimu, drąsa, profesionalumu, padorumu ir sąžiningumu. Pasiaukojimas. Piliečiai, tapę kariais, apsisprendžia tarnauti Lietuvai bet kur ir bet kada, nesvarbu, kokie būtų sunkumai ar pavojai. Toks nusistatymas sukuria tam tikrų asmeninės laisvės apribojimų ir reikalauja tam tikro pasiaukojimo. Kiekvienas karys privalo žinoti, kad kariuomenė turi veikti kaip vieninga komanda. Sąžiningumas. Kariuomenėje tarnauja daug sąžiningų karių, kurie puoselėja aukštus moralės standartus. Kario pareiga yra pranešti tiesą ir surasti sprendimą, kaip garbingai ir sąžiningai įvykdyti paskirtą uždavinį ar pasiekti nustatytą tikslą. Tai gali išgelbėti ne vieną gyvybę. Sąžiningas karys pasirenka tiesos kelią; Drąsa tai sugebėjimas nugalėti baimę ir daryti tai, kas yra reikalinga. Drąsa turi dvi formas: fizinę ir moralinę. Fizinė drąsa reikalauja įveikti galimo fizinio sužalojimo ar sunaikinimo baimę ir atlikti savo pareigas. Moralinė drąsa tai sugebėjimas tvirtai laikytis vertybių, principų ir daryti tai, kas teisinga net tada, kai tai yra nepopuliaru, kyla galimybė būti išjuoktam, ar net 8

11 kelia pavojų, taip pat atkakliai visą laiką palaikyti aukščiausius padorumo ir elgesio standartus. Drąsa tai fizinė ir moralinė stiprybė, nuo kurios priklauso kovos dvasia ir operacijos sėkmė; Pagarba tai tinkamas elgesys su vadais, pavaldiniais ir kolegomis. Tai garbingas elgesys su kiekvienu žmogumi, ypač su konfliktų aukomis, žuvusiaisiais, sužeistaisiais, belaisviais ir civiliais. Svarbu suvokti, kad žmogus yra pats brangiausias turtas ir kad kiekvienas yra įpareigotas elgtis oriai ir pagarbiai su kitais; Garbė tai charakterio ir asmeninio elgesio kelrodė žvaigždė kiekvienam kariui. Garbė priklauso tiems, kurie gyvena laikydamiesi žodžio ir kurių veiksmai sutampa su deklaruojamomis idėjomis. Garbė yra ta jungtis, kuri jungia visas kariuomenės vertybes. Tik garbingai gyvenantis ir tarnaujantis karys rodo pavyzdį kiekvienam ir prisideda prie bendro karinio vieneto geros vidinės aplinkos ir moralės. Garbė suteikia stiprybės ir noro gyventi pagal vertybes, ypač susidūrus su pavojais; Principingumas tai yra karinės drausmės, kariuomenės stiprybės ir jos moralės pagrindas. Principingumas kariuomenėje tai tinkamai ir tik tarnybiniais tikslais naudojamos lėšos, ištekliai, turtas ir vykdomi įgaliojimai. 9

12 kario pareigos Karys, atlikdamas savo pareigą, privalo: 1. besąlygiškai laikytis duotos kario priesaikos; 2. laiku ir tiksliai vykdyti savo tiesioginio vado (viršininko) bei kitų vadų (viršininkų) įsakymus, nurodymus ir pavedimus; 3. žinoti jo priimamus sprendimus bei atliekamus veiksmus pagrindžiančius teisės aktus; 4. saugoti kario garbę, savo gerą vardą ir elgtis taip, kad savo veiksmais ar elgesiu nežemintų kario vardo; 5. nepeikti tiesioginio bei aukštesnių vadų (viršininkų) įsakymų ir nurodymų; 6. apie įsakymus ar kitokia forma duotus pavedimus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams ar kuriuos vykdant būtų sulaužyta priesaika, pranešti tiesioginiam vadui (viršininkui); tuo atveju jei juos gavo iš tiesioginio vado (viršininko), apie tai turi pranešti vado (viršininko) tiesioginiam vadui (viršininkui). Už tokių įsakymų ar kitokios formos pavedimų davimą ar jų vykdymą kariams teisės aktų nustatyta tvarka taikoma teisinė atsakomybė; 7. neatlikti, neskatinti ir netoleruoti elgesio, žeminančio žmogaus orumą; 8. būti politiškai neutralus ir atsiriboti nuo veiksmų, kurie gali būti traktuojami kaip dalyvavimas politinėje veikloje; 9. gerbti ir ginti kiekvieno žmogaus orumą bei pagrindi- 10

13 nes teises ir laisves, neatsižvelgiant į jo tautybę ar kilmę, socialinę padėtį, politinius, religinius įsitikinimus; 10. būti teisingas, nešališkas, užtikrinti, kad jo priimami sprendimai būtų teisėti ir objektyvūs, be savanaudiškų paskatų; 11. nepasiduoti asmenų įtakai, dėl kurios gali nukentėti tarnybos interesai; 12. vengti viešų ir privačių interesų konflikto, visus kylančius konfliktus spręsti taip, kad būtų apginti viešieji interesai; 13. pranešti vadui (viršininkui) ir, jam pritarus, nevykdyti užduoties, jeigu yra interesų konfliktas arba turima informacijos, jog privataus pobūdžio aplinkybės gali pakenkti tarnybos interesams; 14. veikti sąžiningai ir laikytis bendrųjų visuomenės ir karių mandagumo taisyklių; 15. tobulinti įgūdžius, reikalingus tarnybinėms pareigoms atlikti; 16. sutelkti visus savo gebėjimus, siekiant kuo geriau įvykdyti skirtas užduotis; 17. su asmenimis bendrauti mandagiai ir dalykiškai, visose situacijose išlikti santūrus ir taktiškas; 18. nevartoti necenzūrinių žodžių; 19. tobulinti savo kalbos ir bendravimo kultūrą; 20. tesėti duotą pažadą, nemeluoti; 21. rūpintis, kad jo išvaizda būtų nepriekaištinga. Karys turi atminti, kad neveiklumas, nedrausmingumas ir atsakomybės baimė yra nesuderinami su kario statusu. 11

14 Karys turi teisę: 1. į minties, tikėjimo ir sąžinės laisvės nevaržomumą; 2. naudotis Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamomis žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Karių naudojimasis teise į privataus gyvenimo apsaugą, tarnybos vietos garantijas, poilsį ir laisvalaikį, susivienijimų laisves, gyvenamosios vietos pasirinkimą ir laisvą kilnojimąsi, tarnybinio būsto neliečiamybę, susirinkimų, grupinių peticijų, žinių skleidimo ir nuomonės reiškimo būdus įstatymais ir įstatymų patvirtintais statutais gali būti apribojamas tik tiek, kiek tai yra būtina kario pareigoms atlikti, karinei drausmei ir paklusnumui bei tarnybos tikslams užtikrinti; 3. gauti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytą aprūpinimą; 4. į poilsio laiką ir įstatymais nustatytas atostogas; 5. į KAS sveikatos priežiūros institucijų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Karių sveikatos priežiūros sąlygas ir tvarką nustato įstatymai, krašto apsaugos ministro įsakymai ir kiti teisės aktai; 6. į įstatymų ir kitų teisės aktų kariui nustatytas socialines ir kitas garantijas. 12

15 Karių mandagumo taisyklės KAS karių tarpusavio santykiams reguliuoti, jų tarnybos patirčiai ir kvalifikacijai žymėti nustatomi karių laipsniai. Pagal turimą kario laipsnį kariai yra vyresnieji ir jaunesnieji. Kariai, turintys aukštesnius karinius laipsnius, laikomi vyresniaisiais tų karių, kurie turi žemesnius nei jų karinius laipsnius, atžvilgiu. Tiesioginis kario vadas (viršininkas) yra tas vadas (viršininkas), kuriam jis yra tiesiogiai pavaldus pagal einamas pareigas. Kiti vadovavimo grandinėje esantys aukščiau tiesioginio vado (viršininko) vadai (viršininkai) vadinami aukštesniaisiais vadais (viršininkais). Tarnybos ir asmeniniais klausimais kreiptis į aukštesnįjį vadą (viršininką) karys gali tik prieš tai informavęs savo tiesioginį vadą (viršininką) ir tik tuo atveju, jeigu šių klausimų negali išspręsti tiesioginis vadas (viršininkas). Kariai į vyresnįjį ir (ar) į vadą (viršininką) kreipiasi žodžiu Tamsta, nurodo kario laipsnį ir prisistato patys. Prisistatant nurodomas kario laipsnis ir pavardė. Kariai žodžiu į jaunesnįjį ir (ar) pavaldų karį bei to paties laipsnio karį kreipiasi nurodydami kario laipsnį ir pavardę arba žodžiu Tamsta, nurodydami kario laipsnį. 13

16 sausumos pajėgų karių laipsnių ženklai KAREIVIŲ Jaunesnysis eilinis Eilinis Vyresnysis eilinis PUSKARININKIŲ Grandinis Seržantas Vyresnysis seržantas Štabo seržantas Viršila Seržantas majoras Seržantas specialistas Vyresnysis seržantas specialistas Štabo seržantas specialistas 14

17 sausumos pajėgų karių laipsnių ženklai JAUNESNIŲJŲ KARININKŲ VYRESNIŲJŲ KARININKŲ Leitenantas Vyresnysis leitenantas Kapitonas Majoras Pulkininkas leitenantas Pulkininkas GENEROLŲ Brigados generolas Generolas majoras Generolas leitenantas 15

18 karinių oro pajėgų karių laipsnių ženklai KAREIVIŲ Jaunesnysis eilinis Eilinis Vyresnysis eilinis PUSKARININKIŲ Grandinis Seržantas Vyresnysis seržantas Štabo seržantas Viršila Seržantas majoras Seržantas specialistas Vyresnysis seržantas specialistas Štabo seržantas specialistas 16

19 karinių oro pajėgų karių laipsnių ženklai JAUNESNIŲJŲ KARININKŲ VYRESNIŲJŲ KARININKŲ Leitenantas Vyresnysis leitenantas Kapitonas Majoras Pulkininkas leitenantas Pulkininkas GENEROLŲ Brigados generolas Generolas majoras Generolas leitenantas 17

20 karinių jūrų pajėgų karių laipsnių ženklai JŪREIVIŲ Jaunesnysis jūreivis Jūreivis Vyresnysis jūreivis PUSKARININKIŲ Grandinis Seržantas Vyresnysis seržantas Štabo laivūnas Laivūnas Vyresnysis laivūnas Seržantas specialistas Vyresnysis seržantas specialistas Štabo laivūnas specialistas 18

21 karinių jūrų pajėgų karių laipsnių ženklai JAUNESNIŲJŲ KARININKŲ VYRESNIŲJŲ KARININKŲ Leitenantas Vyresnysis leitenantas Kapitonas leitenantas Komandoras leitenantas Komandoras Jūrų kapitonas ADMIROLŲ Flotilės admirolas Kontradmirolas Viceadmirolas 19

22 rikiuotės pagrindai Stovėsena RAMIAI! Rikiuotės stovėsena RAMIAI! : atsistojama kreipiantis į vadą, atiduodant pagarbą, giedant Valstybės himną, komanduojant ir išgirdus paruošiamąją komandą arba komandą RAMIAI!. a) Išgirdus komandą RAMIAI! suglausti kulnus, batų priekius išskėsti per pado plotį. Visu kūno svoriu remtis į pėdas. Stovėti tiesiomis kojomis, nelenkti jų per kelius. Pilvą įtraukti, išsitiesti, krūtinę atstatyti kiek į priekį, pečius truputį atlošti. b) Galvą pakelti ir žiūrėti tiesiai prieš save, smakro neatkišti. 20

23 c) Rankas laisvai nuleisti, plaštakas laikyti delnais į vidų prie šonų ties šlaunų viduriu, pirštus kiek sulenkti. Didysis pirštas turi būti išilgai kelnių siūlės. d) Stovėti ramiai iki kitos komandos. Stovėsena LAISVAI! Į stovėseną LAISVAI! atsistojama iš stovėsenos RA- MIAI!. a) Stovėsena LAISVAI! atsistojama išgirdus komandas LAISVAI! arba Skyriau (būry ar kt.) LAISVAI!. b) Po šios komandos kairę koją pastatyti pečių plotyje. Stovėti tiesiomis kojomis, nelenkiant jų per kelius, visu kūno svoriu remiantis į pėdas, o kiek sulenktas rankas sunerti už nugaros (kaire ranka suimti dešinės rankos plaštaką). c) Galvą laikyti tiesiai ir žiūrėti į priekį. Nekalbėti ir nejudėti, kol nebus kitos komandos. 21

24 Poilsio stovėsena Poilsio stovėsena: atsistojama iš stovėsenos LAISVAI!. Išgirdus komandą POILSIS! ( Skyriau (būry ar kt.) POILSIS! ), neišeinant iš savo vietos galima pajudinti kojas, nuleisti rankas, pasisukioti į šonus iki kitos komandos. Pagarbos atidavimas Karių sveikinimasis yra karių vienybės ir solidarumo ženklas. Sveikindamiesi tarpusavyje kariai privalo atiduoti pagarbą. Karys privalo atiduoti pagarbą Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui, krašto apsaugos ministrui, kario uniformą dėvinčiam kariui. Pirmas iš karių pagarbą atiduoda jaunesnysis karys. Stovintis karys asmeniui, kuriam privalu atiduoti pagarbą, priartėjus per 5 6 žingsnius stoja stovėsena Ramiai, pasisuka link šio asmens ir atiduoda pagarbą. 22

25 Einantis karys asmeniui, kuriam privalu atiduoti pagarbą, ją atiduoda prie jo priartėjęs per 5 6 žingsnius. Einant iš nugaros pusės ir lenkiant asmenį, kuriam privalu atiduoti pagarbą, pagarba atiduodama susilyginus su juo. Pagarba pakeliant ranką atiduodama tokia tvarka: pasukus galvą priešais asmenį, kuriam atiduodama pagarba, dešinė ranka suglaustais tiesiais pirštais delnu į apačią greitai pakeliama prie dešinės pusės galvos apdangalo. Ranka nuleidžiama vyresniajam kariui atidavus pagarbą arba su juo prasilenkus. Nedėvint galvos apdangalo, pagarba atiduodama tokia tvarka: Stovintis karys asmeniui, kuriam privalu atiduoti pagarbą, priartėjus per 3 žingsnius stoja stovėsena Ramiai, pasisuka link jo ir, sekdamas jį žvilgsniu, pasisveikina žodžiais Sveiki, Tamsta, taip pat nurodo laipsnį, pavyzdžiui: Sveiki, Tamsta kapitone!. Einantis karys asmeniui, kuriam privalu atiduoti pagarbą, ją atiduoda priartėjęs prie asmens per 3 žingsnius, pasukdamas galvą link jo, sekdamas jį žvilgsniu, pasisveikindamas su juo žodžiais Sveiki, Tamsta ir nurodydamas kario laipsnį, pavyzdžiui: Sveiki, Tamsta kapitone. Einant iš nugaros pusės ir lenkiant asmenį, kuriam privalu atiduoti pagarbą, ji atiduodama susilyginus su šiuo asmeniu. 23

26 Rikiuotės žingsnis Padaliniai (daliniai) rikiuotės žingsniu žygiuoja per karinius paradus, iškilmes, rikiuotės apžiūras ir pratybas ir atiduodami pagarbą. Karys šiuo žingsniu išeina iš rikiuotės ir atsistoja į rikiuotę. Eiti rikiuotės žingsniu pradedama po komandos Žengte MARŠ!. Išgirdus paruošiamąją komandą, kūnas kiek pasvyra į priekį, kūno svoris perkeliamas ant dešinės kojos. Po vykdomosios komandos žiūrint tiesiai prieš save kaire koja žengiamas visas žingsnis pirmyn. Einant rikiuotės žingsniu, kojos keliamos 5 10 cm nuo žemės ir statomos nuo kulno ant visos pėdos. Rankomis mosuojama, lenkiant ranką per alkūnę ir keliant 3 5 cm atstumu išilgai kūno iki juosmens; mostas atgal daromas per delno plotį nuo kūno, pirštai lengvai sugniaužti. Keliant kairę koją, keliama dešinė ranka, ir atvirkščiai. 24

27 kario išvaizdos standartai BENDRI KARIO IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI Karių išvaizda yra svarbi kariuomenės įvaizdžio dalis, nes pagal ją sprendžiama apie visą krašto apsaugos sistemą ir joje tarnaujančius karius. Visų vadų atsakomybė ir pareiga yra užtikrinti, kad kario išvaizda ir uniformos dėvėjimas atitiktų aukščiausius standartus ir reikalavimus. 1. Bendri kario išvaizdos reikalavimai, vilkint karinę uniformą tarnybos metu: 1.1. reikalavimų pagrindas yra švara, higiena, saugumas, kario įvaizdis ir tinkama išvaizda; 1.2. nustatyti apribojimai paremti bendrųjų kario pareigų, etikos normų, drausmės ir sąmoningumo principu; 1.3. nustatyti reikalavimai privalomi visiems kariams, tarnaujantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka išsiųstiems tarnauti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, jei kitaip nenustatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar Krašto apsaugos ministerijos susitarimuose su užsienio valstybėmis ar tarptautinių organizacijų institucijomis, nedarant išimčių dėl religinių, nacionalinių ar kultūrinių įsitikinimų; 25

28 1.4. vilkint uniformas, kariams draudžiama: laikyti rankas kišenėse; rūkyti, valgyti, gerti ne tam skirtose vietose; 1.5. visų lygių vadai yra atsakingi už tai, kad jiems pavaldūs kariai atrodytų tvarkingai. 2. Plaukų ir nagų priežiūros reikalavimai: 2.1. visi kariai privalo laikytis plaukų, rankų pirštų nagų ir asmens higienos priežiūros taisyklių; 2.2. plaukai turi būti švarūs ir gerai prižiūrimi. Šukuosena turi būti tvarkinga ir kukli. Plaukų ilgis neturi trukdyti dėvint uniforminius galvos apdangalus. Plaukai negali būti susivėlę, netvarkingai sušukuoti; 2.3. kariai gali naudoti plaukų dažus, atspalvius ir šviesiklius, pasirinkdami tokius, kad būtų išgautos natūralios plaukų spalvos; 2.4. kariai gali naudoti perukus ir šinjonus, kai dėl natūralaus nuplikimo ar fizinio defekto, atsiradusio po nelaimingo atsitikimo ar medicininių procedūrų, norima juos paslėpti. Perukai ir šinjonai turi atitikti šio skyriaus taisyklių kriterijus. 3. Kariams draudžiama: 3.1. nešioti šukuosenas, kurios trukdo kariams tinkamai dėvėti galvos apdangalus, kliudo užsimauti dujokaukę ar kitą apsauginę įrangą; 3.2. išsikarpyti ar išsiskusti piešinius (eskizus) savo plaukuose ir antakiuose; 26

29 3.3. darytis ekstravagantiškus plaukų kirpimus ar šukuosenas; 3.4. segti į plaukus plaukų segtukus, norint pasipuošti. 4. Reikalavimai vyrams: 4.1. vyriška šukuosena turi būti tvarkinga, maksimalus plaukų ilgis iki ausies vidurio. Plaukai neturi kristi ant ausų, antakių ar liesti apykaklę, išskyrus trumpai nukirptus plaukus prie kaklo; 4.2. vyrai turi būti švariai nusiskutę veidus. Leidžiama nešioti ūsus, jei jie tvarkingai pakirpti, nusmailinti ir švarūs. Pastaba. Jeigu karo gydytojas nustato, kad skutimasis yra laikinai žalingas, karinio vieneto vado leidimu galima auginti barzdą (ne ilgesnę kaip 1 cm). Be to, kariuomenės vado leidimu barzdą gali auginti kariai, tarnaujantys tarptautinėse operacijose ar vykdantys operatyvinę veiklą; 4.3. rankų pirštų nagai turi būti švarūs ir tvarkingai apkirpti, kad nebūtų išlindę už pirštų galiukų; 4.4. vyrams draudžiama: nešioti kasas, šukuosenas iš standžiai supintų kaselių ar virvutėmis susuktų plaukų; nešioti netvarkingus ūsus: jokia ūsų dalis neturi dengti viršutinės lūpos linijos ar išsiplėsti į šonus už vertikalios linijos, brėžiamos į viršų nuo burnos kampų; 27

30 nešioti ilgus, į viršų užraitytus ūsus; nešioti ožio barzdeles ir barzdas; nešioti žandenas. 5. Reikalavimai moterims: 5.1. plaukai turi būti tvarkingai sušukuoti, neturi kristi žemiau antakių ir žemiau apatinio apykaklės krašto. Ilgi plaukai, natūraliai krentantys už apatinio apykaklės krašto, ar kasos turi būti tvarkingai surišti ar susegti taip, kad neliktų palaidų plaukų. Tokios šukuosenos tinka ir dėvint fizinio rengimo uniformą; 5.2. moterys gali nešioti kasas ir šukuosenas iš standžiai supintų kaselių, kurios prigludusios prie galvos ar tvarkingai susegtos. Leidžiama nešioti pailginimus, pynimus, perukus ir šinjonus, tačiau šie priedai turi atitikti šiame skyriuje apibrėžtus reikalavimus; 5.3. moterys gali segėti plaukų prilaikymo (prisegimo) priemones. Visos plaukų prilaikymo (prisegimo) priemonės turi būti paprastos (neryškios spalvos ir pan.); 5.4. rankų pirštų nagai turi būti švarūs ir tvarkingai nukirpti. Moterų nagai neturi būti ilgesni kaip 6 mm, matuojant nuo piršto galiuko. Nagai gali būti lakuoti, tačiau reikėtų vengti ryškių, iliuminescencinių ar kitų ekstremalių spalvų ir ornamentų. Moterys turi nusikirpti nagus trumpiau, jeigu karinio vieneto vadas nustato, kad ilgesni nagai trukdo atlikti pareigas; 28

31 5.5. moterims draudžiama: nešioti virvutėmis susuktus plaukus (susivėlusius, išraitytus, supintus iš atskirų plaukų sruogų), arklio uodegas, kiaulės uodegas (plonas uodegytes, kasytes), kurios nėra prisegtos (leidžiant plaukams laisvai kristi), plačiai krintančias garbanas ir pan.; naudoti plaukų prilaikymo (prisegimo) priemones, kurios yra ryškios (išsiskiriančios), pernelyg didelės ar puošnios (pernelyg didelės, nėriniuotos gumytės, karoliai, lankeliai, gnybtukai, smeigtukai ar plaukų segtukai su drugeliais, gėlytėmis, blizgučiais, brangakmeniais, lankeliai, padaryti iš šinjonų). 6. Kosmetikos priemonių naudojimo taisyklės: 6.1. vyrams draudžiama naudoti dekoratyvinę kosmetiką ir nagų laką; 6.2. moterims leidžiama naudoti dekoratyvinę kosmetiką prie visų uniformų, makiažas turi būti paprastas ir neryškus, kukliai ir skoningai papildantis uniformą, paryškinantis asmens veido bruožus; lauko pratybų metu naudoti makiažą nerekomenduojama. Antakių ir akių paryškinimas arba tinkamas permanentinis makiažas turi atitikti anksčiau nustatytus reikalavimus. 7. Tatuiruočių nešiojimo taisyklės: 7.1. kariams leidžiama turėti neutralaus turinio tatuiruotes: 29

32 drabužiais pridengtose vietose, jei jos nežeidžia kitos rasės, lyties ar kitokių įsitikinimų asmenų, nėra ekstremistinės ar nepadorios; ant rankų matomoje vietoje dėvint uniformą, jeigu jos nėra ekstremistinės, nepadorios, diskriminuojančios priešingos lyties atstovus ar rasistinės. 8. Įvairių daiktų nešiojimo ir naudojimo tvarka: 8.1. joks daiktas neturi būti išlindęs iš uniformos ir matomas, įskaitant rašymo priemones, dideles pinigines (neturi atsikišti ar pūpsoti), smeigtukus, seges, juvelyrinius dirbinius, šukas, šepečius, laikrodžių grandinėles, cigarus, cigaretes, pypkes ir kitus daiktus; išimtys taikomos kariams, kuriems pagal tarnybos pobūdį būtina segėti / dėvėti kario identifikavimo priemones (identifikavimo / leidimų korteles); 8.2. rikiuotėse, paradų ir ceremonijų metu mobilieji telefonai turi būti išjungti. 9. Įvairių krepšių ir rankinių nešiojimo tvarka: 9.1. visi krepšiai, kurie yra nešiojami prie karinės aprangos, turi būti juodos, žalios, tamsiai rudos spalvos arba marginti (patvirtintu) slepiamuoju piešiniu. Neturi būti ryškių (vulgarių) ornamentų ar provokuojančių užrašų ir pavadinimų; 9.2. draudžiama vilkint visų rūšių karinę uniformą nešiotis plastikinius (arba kitokius) maišelius prekėms ar įvairioms priemonėms nešti. 30

33 10. Juvelyrinių dirbinių nešiojimo tvarka: leidžiama nešioti rankinius laikrodžius, sutuoktuvių, karinės mokslo įstaigos (Lietuvos ar užsienio) KAS institucijos patvirtintus žiedus (išskyrus atvejus, kai saugumo ar sveikatos sumetimais tai yra uždrausta vado ar medicinos įstaigos); kariui vienu metu leidžiama nešioti ne daugiau kaip du žiedus; kiti karių prie uniformos nešiojami dirbiniai neturi būti matomi; religinė atributika gali būti matoma pamaldų, apeigų ar ritualų metu; visiems kariams draudžiama prisikabinti ar prisiklijuoti juvelyrinius dirbinius ar papuošalus (ir kitokius daiktus) ant odos ar perverti juos per odą (liežuvį, lūpas, antakius ir pan.); moterims draudžiama vilkint lauko uniformą nešioti auskarus ar kitus dirbinius; vyrams draudžiama vilkint visų rūšių uniformą nešioti auskarus; moterims leidžiama vilkint kasdienę uniformą nešioti tokius auskarus: auksinius, sidabrinius, baltus perlus ir deimantus arba jų imitacijas. Auskarų skersmuo neturi būti didesnis kaip 6 mm. Auskarai turi būti gerai prigludę prie ausies, galima nešioti tik auskarų porą po vieną auskarą į ausies spenelį. 31

34 11. Akinių, akinių nuo saulės ir kontaktinių lęšių nešiojimas: gydytojo paskirtus akinius ir akinius nuo saulės leidžiama nešioti vilkint visų rūšių uniformą; akinius nuo saulės leidžiama nešioti visiems kariams. Jų stiklų spalvos turi būti tradicinio pilko, rudo ar juodo atspalvio; draudžiama: nešioti akinius nuo saulės patalpose ir rikiuotėse, jei vadas ar medicinos įstaiga nenurodo kitaip; nešioti gydytojo paskirtus akinius ir akinius nuo saulės, ant kurių stiklų ar rėmelių yra dėmesį atkreipiantys inicialai, piešiniai (eskizai) ar kiti papuošimai; kabinti gydytojo paskirtus akinius, akinius nuo saulės ar jų dėklus ant uniformų; vilkint uniformas, nešiojami kontaktiniai lęšiai turi būti natūralių spalvų (žydros, rudos, žalios arba jų atspalvių). Išimtis gali būti daroma tik medicinos įstaigai paskyrus; vilkint uniformą draudžiama nešioti: tamsius ar spalvotus kontaktinius lęšius; skaidžius kontaktinius lęšius su piešiniais (eskizais), kurie keičia rainelės kontūrą. 32

35 lauko uniformos dėvėjimas 1. Vykdydami tarnybos pareigas, kariai privalo dėvėti uniformą. Kariai, kurie dėvi uniformą ne tarnybos metu, privalo ją dėvėti pagal Dėvėjimo tvarkoje nustatytus uniformos dėvėjimo reikalavimus. Privaloma užtikrinti, kad uniformos dėvėjimas ne tarnybos metu nediskredituotų kario statuso, karo tarnybos ir krašto apsaugos sistemos institucijų. 2. Draudžiama atskirus uniformos elementus nešioti kartu su civiliniais drabužiais. 3. Dėvint uniformą, kariams leidžiama apsivilkti apsauginius (atspindinčius šviesą) viršutinius drabužius, kai tai tikslinga dėl darbo saugos ir sveikatos užtikrinimo. 4. Draudžiama uniformos kišenėse nešiotis joms nepritaikytus (sunkius ir (ar) didelius, deformuojančius uniformą) daiktus. 33

36 Skiriamųjų ženklų tvirtinimas prie lauko uniformos kostiumo 34

37 1 Lauko uniformos antsiuvas LITHUANIA 2 Lauko uniformos antsiuvas su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu 3 Lauko uniformos tarnybos ženklas, skirtas daliniui (atskirai kuopai), operaciniam kariniam vienetui ar budėjimui 4 Kariūnų kurso skiriamasis ženklas lauko uniformai 5 Lauko uniformos vardinis ženklas 6 Lauko uniformos laipsnio ženklas 7 Kariūnų pareigybių ženklas lauko uniformai 8 Lauko uniformos antsiuvas tarnybos ženklas 9 Lauko uniformos tarnybos antsiuvas 35

38 Skiriamųjų ženklų tvirtinimas prie lauko uniformos striukės Lauko uniformos laipsnio ženklas cm 2 cm 6 cm 2 cm cm Lauko uniformos vardinis ženklas 1 Lauko uniformos antsiuvas LITHUANIA 2 Lauko uniformos antsiuvas su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu 3 Lauko uniformos tarnybos ženklas, skirtas operaciniam kariniam vienetui ar budėjimui 4 Lauko uniformos tarnybos antsiuvas 5 Lauko uniformos antsiuvas tarnybos ženklas 36

39 Skiriamųjų ženklų tvirtinimas prie lauko uniformos komplekto esant drėgnam orui Lauko uniformos antsiuvas su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu 2 cm Lauko uniformos antsiuvas tarnybos ženklas 1/2 1/2 2 cm 1/2 1/2 Lauko uniformos laipsnio ženklas 37

40 drausmės pažeidimai Kary, garbingai atlik savo tarnybą, nepažeidinėk drausmės! ŠIURKŠTŪS DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatytų karių tarnybai taikomų apribojimų pažeidimas Už Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatytų karių tarnybai taikomų apribojimų pažeidimą privalomosios karo tarnybos kariui skiriamos papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kario buvimas tarnyboje arba blaivumo, apsvaigimo ar narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo patikrinimo vengimas Jeigu karys tarnybos metu yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, vengia tikrintis teisės aktų nustatyta tvarka arba atsisako medicininės apžiūros asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (kai siekiama nustatyti, ar karys yra blaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, išskyrus atvejus, kai asmuo pats teisės aktų nustatyta 38

41 tvarka kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kad būtų atlikta medicininė apžiūra, jeigu karys vartojo narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas be gydytojo paskyrimo), jam skiriamos papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Sąmoningas neteisingų žinių apie save pateikimas arba žinių nuslėpimas Už sąmoningą neteisingų žinių apie save, savo ryšius ir interesus, galinčius turėti reikšmės valstybės paslapčių ir tarnybos paslapčių apsaugai, tarnybos pareigų atlikimui ar galinčius būti interesų konflikto priežastimi, pateikimą arba žinių nuslėpimą privalomosios karo tarnybos kariui skiriamos papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Kario vardo pažeminimas arba krašto apsaugos sistemos institucijų diskreditavimas Už tarnybos ar ne tarnybos metu kario vardą žeminančią veiką, kuria akivaizdžiai menkinamas kario autoritetas, arba krašto apsaugos sistemos institucijas diskredituojančią veiką, kuria akivaizdžiai žeminamas karo tarnybos autoritetas, griaunamas pasitikėjimas krašto apsaugos sistema arba ji kompromituojama, privalomosios karo tarnybos kariui uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos, skiriamos papildomos tarnybos užduotys arba pažeminamas kario laipsnis. 39

42 Valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos reikalavimų pažeidimas Už teisės aktuose nustatytų valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos reikalavimų pažeidimą, jeigu tokia veika neužtraukia administracinės ar baudžiamosios atsakomybės, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Neteisėto įsakymo davimas Už neteisėto įsakymo davimą ir (ar) vertimą tokį įsakymą vykdyti, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Neteisėto įsakymo vykdymas Už neteisėto įsakymo vykdymą, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, privalomosios karo tarnybos kariui uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos, skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Savavališkas pasišalinimas ar neatvykimas į tarnybos vietą Už savavališką pasišalinimą iš tarnybos vietos arba tyčinį ar dėl aplaidumo neatvykimą į tarnybos vietą nu- 40

43 statytu laiku, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Krašto apsaugos sistemos simbolių išniekinimas Už krašto apsaugos sistemos simbolių išniekinimą, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Piktnaudžiavimas tarnyba Už tyčinį kario pasinaudojimą tarnybine padėtimi dėl priešingų karo tarnybai interesų, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas Jeigu privalomosios karo tarnybos karys neatlieka savo pareigų arba jas atlieka netinkamai dėl nerūpestingumo ar aplaidumo, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, jam skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. 41

44 Tarnybos įgaliojimų viršijimas Jeigu privalomosios karo tarnybos karys viršija jam suteiktus tarnybos įgaliojimus ir jeigu tai neužtrau-kia baudžiamosios atsakomybės, jam skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Elgesio su ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ir karine technika taisyklių pažeidimas Už elgesio su ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ir karine technika taisyklių, nustatytų kariuomenės statutuose ir vadų (viršininkų) įsakymuose, pažeidimą privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Kovinio budėjimo taisyklių pažeidimas Už kovinio budėjimo taisyklių pažeidimą, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės normų pažeidimas Už tarptautinės humanitarinės teisės normų pažeidimą, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžia- 42

45 ma išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Klaidingos informacijos pateikimas Už klaidingos informacijos apie karinio vieneto kovinės parengties ir kovinio rengimo būklę pateikimą aukštesniam vadui (viršininkui) privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Krašto apsaugos turto praradimas Už tarnybos reikalams patikėto ginklo, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų, transporto priemonės ar kito krašto apsaugos turto praradimą dėl aplaidumo, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Krašto apsaugos turto sugadinimas ar sunaikinimas Už ginklo, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų, transporto priemonės ar kito krašto apsaugos turto sugadinimą ar sunaikinimą, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. 43

46 Dokumento praradimas arba sugadinimas Už tarnybinio pažymėjimo, saugiojo ar apskaitos dokumento, kurio turinys nesudaro valstybės ar tarnybos paslapties, praradimą arba sugadinimą dėl kario kaltės privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Civilio įžeidimas Už civilio garbės arba orumo pažeminimą žodžiu, raštu arba veiksmu privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Pavaldinio arba vado (viršininko) įžeidimas Už garbės arba orumo pažeminimą žodžiu, raštu arba veiksmu, padarytą pavaldinio ar žemesnio laipsniu kario aukštesniajam arba vado (viršininko) pavaldiniui ar aukštesnio laipsniu kario žemesniajam, kai bent vienas iš jų atlieka tarnybines pareigas, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Seksualinis priekabiavimas Už priekabiavimą žodžiu, raštu arba veiksmu, nukreiptą prieš kito asmens seksualinį apsisprendimą ir neliečiamybę, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papei- 44

47 kimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Melagingo paaiškinimo davimas arba atsisakymas duoti paaiškinimus Už melagingo paaiškinimo dėl drausmės pažeidimo davimą arba atsisakymą duoti paaiškinimus, taip pat kito kario vertimą duoti melagingą paaiškinimą privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. Šio statuto nustatytos drausmės pažeidimo tyrimo, drausminių nuobaudų skyrimo, jų vykdymo, taip pat skundų padavimo tvarkos pažeidimas Už šio statuto nustatytos drausmės pažeidimo tyrimo, drausminių nuobaudų skyrimo, jų vykdymo, taip pat skundų padavimo tvarkos pažeidimą, padarytą tyčiniais veiksmais arba dėl aplaidumo, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos arba pažeminamas kario laipsnis. KITI DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI Karių etikos kodekso pažeidimas Už pakartotinį Karių etikos kodekso reikalavimų pažeidimą privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas arba uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos. 45

48 Uniformos dėvėjimo taisyklių pažeidimas Už Uniformos dėvėjimo taisyklių pažeidimą, taip pat neteisėtą apdovanojimų ir kitų pasižymėjimo ženklų nešiojimą privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys arba uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos. Rikiuotės ir karinių ceremonijų statuto taisyklių pažeidimas Už Rikiuotės ir karinių ceremonijų statuto taisyklių pažeidimą privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys arba uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos. Visuomenės sveikatos saugos reikalavimų nesilaikymas Už nustatytų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų nesilaikymą ar kliudymą kitiems jų laikytis privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys arba uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos. Rūkymas ne tam skirtose vietose Už rūkymą tarnybos vietoje, kurioje vado (viršininko) įsakymu draudžiama tai daryti, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamas papeikimas, papildomos tarnybos užduotys arba uždraudžiama išeiti iš tarnybos vietos. 46

49 5,56 mm x 45 kalibro automatinis šautuvas G36 K G36 K A4 šoninis vaizdas iš kairės Liepsnos slopintuvas 2. Vamzdis 3. Apsodas 4. Taikiklio bėgelis 5. Uokso diržo tvirtinimo ąselė 6. Buožės fiksatoriaus mygtukas 7. Sulenkiama buožė 8. Angos fiksuojamiesiems kaiščiams 9. Rankenos mazgą fiksuojantis kaištis 10. Abipusis keitiklis 11. Dėtuvė 12. Apsodo diržo tvirtinimo ąselė 13. Kartotuvas 14. Dėtuvės fiksatoriai 47

50 5,56 mm x 45 kalibro automatinis šautuvas G36 K 36K A4 šoninis vaizdas iš dešinės Reguliuojamas galinis taikiklis 2. Tūtų atmuštuvas 3. Užtaisymo rankenėlė 4. Reguliuojamas kryptukas 5. Durtuvo laikiklis 6. Apsodo fiksuojamasis kaištis 7. Dėtuvės skyrius 8. Tūtų išmetimo anga 9. Dėtuvės fiksatorius 10. Dėtuvės skyriaus fiksuojamasis kaištis 11. Nuleistukas 12. Pistoletinė rankena 13. Buožės diržo tvirtinimo ąselė 48

51 5,56 mm x 45 kalibro automatinis šautuvas G36 K Mazgų grupė Atraminė plokštė su grąžinamąja spyruokle 2. Spyna 3. Uoksas su vamzdžiu ir tvirtinamomis dalimis Pistoletinė rankena 5. Dėtuvė 6. Apsodas 49

52 Kalibras Automatinis veikimas Dėtuvės talpa Šaudymo režimai Maks. ilgis Min. ilgis Plotis Aukštis Vamzdžio ilgis be liepsnos slopintuvo Atstumas tarp taikiklio ir kryptuko Ginklo be dėtuvės 50 5,56 mm x 45 (SS109) Nukreiptų iš vamzdžio parako dujų slėgio principas Matmenys Svoris 30 šovinių Pavieniais šūviais ir papliūpomis 920 mm 675 mm 63 mm 277 mm 400 mm 300 mm g 30 šovinių dėtuvės (pilnos) 510 g 30 šovinių dėtuvės (tuščios) 140 g Greitašauda Pradinis kulkos greitis Graižtvos žingsnis Taikikliai Graižtvinis šautuvas G36 K A4 Kiti duomenys 750 šūvių/min. 900 m/s 178 mm Mechaninis taikiklis (galimi skirtingi taikiklių modeliai)

53 individuali kario ekipuotė EKIPUOTĖS (TAKTINĖ) LIEMENĖ Liemenės išorinis paviršius padengtas juostelių sistema, leidžiančia kariui individualiai susikomplektuoti ir pritvirtinti skirtingus dėklus. Dvigubas liemenės priekio užsegimas ir liemenės apimties reguliavimas šonuose suteikia galimybę ją užsidėti dėvint šarvinę liemenę ir / arba lauko uniformą. 51

54 AUTOMATINIO GINKLO DĖTUVIŲ DĖKLAS Išimama pertvara T formos kištukas dėtuvei prie ekipuotės diržo fiksuoti Dėklas gali būti tvirtinamas prie ekipuotės liemenės persipinančių dirželių sistema arba prie ekipuotės diržo T formos kištukais. Dėklas skirtas vienai arba dviem automatinio ginklo G36 dėtuvėms talpinti. 52

55 VIDUTINIO KULKOSVAIDŽIO AMUNICIJOS DĖKLAS KREPŠYS Dėklas krepšys gali būti tvirtinamas prie ekipuotės liemenės persipinančių dirželių sistema, nešamas persimetus jį per petį (prisegant reguliuojamo ilgio diržais) arba nešamas rankoje (laikant už prisiūtų rankenų). Dėklas krepšys skirtas vidutinio (7,62 mm) kulkosvaidžio šoviniams (iki 400 vnt.) juostoje talpinti. 53

56 LENGVOJO KULKOSVAIDŽIO AMUNICIJOS DĖKLAS Dėklas gali būti tvirtinamas prie ekipuotės liemenės persipinančių dirželių sistema ar prie ekipuotės diržo T formos kištukais, nešamas persimetus jį per petį (prisegant reguliuojamo ilgio diržais) arba nešamas rankoje (laikant už prisiūtų rankenų). Dėklas skirtas 5,56 mm MINIMI kulkosvaidžio šoviniams (iki 200 vnt.) juostoje (su dėžute) arba 7,62 mm kulkosvaidžio šoviniams (iki 100 vnt.) (MG-3, FN MAG) juostoje talpinti. 54

57 POVAMZDINIO GRANATSVAIDŽIO GRANATŲ DĖKLAS Dėklas tvirtinamas prie ekipuotės liemenės persipinančių dirželių sistema. Dėklas skirtas dviem 40 mm povamzdinio granatsvaidžio granatoms talpinti. RANKINĖS GRANATOS DĖKLAS Dėklas tvirtinamas prie ekipuotės liemenės persipinančių dirželių sistema arba prie ekipuotės diržo T formos kištukais. Dėklas skirtas dviem RGD-5 arba F-1 rankinėms granatoms talpinti. 55

58 RANKINĖS DŪMINĖS GRANATOS DĖKLAS Dėklas tvirtinamas prie ekipuotės liemenės persipinančių dirželių sistema arba prie ekipuotės diržo T formos kištukais. Dėklas skirtas vienai rankinei dūminei granatai talpinti. INDIVIDUALAUS MEDICINOS PRIEMONIŲ RINKINIO DĖKLAS 56

59 Dviejų galvučių užtrauktuko užsegimas Vidinės kišenėlės fiksavimas Kišenėlių sistema medikamentams laikyti Papildoma kišenė medikamentams laikyti Elementai medikamentams fiksuoti Medicinos priemonių tvirtinimas prie išorinės dėklo pusės Dėklas tvirtinamas prie ekipuotės liemenės persipinančių dirželių sistema arba nešamas rankoje (laikant už prisiūtos rankenos). Dėklas skirtas kario individualioms medicinos priemonėms talpinti. 57

60 KASTUVĖLIO DĖKLAS Dėklas tvirtinamas prie ekipuotės liemenės persipinančių dirželių sistema arba prie ekipuotės diržo T formos kištukais. Dėklas skirtas sulankstomam kastuvėliui talpinti. DUJOKAUKĖS DĖKLAS Dėklas tvirtinamas prie ekipuotės liemenės persipinančių dirželių sistema arba prie ekipuotės diržo T formos kištukais ar nešamas persimetus jį per petį (prisegant reguliuojamo ilgio diržais). Dėklas skirtas dujokaukei su dviem filtrais talpinti. 58

61 RADIJO STOTIES DĖKLAS Dėklas tvirtinamas prie ekipuotės liemenės persipinančių dirželių sistema. Dėklas skirtas rankinėms radijo stotims Elsis L3501, PRC148 arba Motorola talpinti. EKIPUOTĖS KUPRINĖ 59

62 Vidinės kuprinės dalies sudėtis: 1. atsarginiai LU batai; 2. šiltų apatinių komplektas (žiemos metu); 3. trumpikės 2 vnt.; 4. LU trikotažiniai marškinėliai (ilg. r.) 2 vnt.; 5. LU trikotažiniai marškinėliai (tr. r.) 2 vnt.; 6. kojinės 2 poros; 7. atsarginis LU kostiumas; 8. miegmaišis; 9. neperšlampami rūbai; 10. valgymo įrankių komplektas Priekinės kuprinės kišenės sudėtis: 1. atsarginės baterijos; 2. batų valymo reikmenys; 3. ginklo valymo reikmenys Viršutinės kuprinės dalies sudėtis: A. Viršutinė dalis: 1. galvos apdangalai; 2. pirštinės; 3. dažai veidui; 4. puodukas B. Vidinė dalis: 1. higienos reikmenys ir rankšluostis; 2. atsarginė furnitūra ir atsarginiai batraiščiai 60

63 Kairės kuprinės pusės šoninio dėklo sudėtis: 1. juodi polietileno maišeliai šiukšlėms 5 vnt.; 2. vienos paros maistas (sausas davinys); 3. vandens atsargos; 4. papildomos PMP priemonės (visada laikomos kairės kuprinės pusės šoniniame dėkle); 5. palapinsiaustė su timpomis; 6. tamsios spalvos virvutė (30 m) Kastuvėlis Dešinės kuprinės pusės šoninio dėklo sudėtis: 1. kario cheminės apsaugos kostiumas; 2. kojinės ir kojų priežiūros pudra; 3. LU marškinėliai (ilg. r.) 1 vnt. 61

64 1. Bazinis kario ekipuotės ir aprangos komplektas. Bazinis kario ekipuotės komplektas privalomas kiekvienam kariui ir pateikiamas inspektavimo metu. Jį sudaro: 1.1. priskirtas ginklas; 1.2. šalmas; 1.3. kastuvėlis; 1.4. dujokaukė; 1.5. pagrindinė kuprinė ir jos sudedamosios dalys; 1.6. kilimėlis; 1.7. miegmaišis; 1.8. palapinsiaustė; 1.9. LU striukė; LU kepurė arba panama; šiltas galvos apdangalas (pošalmis); pirštinės; atsarginiai LU batai; atsarginė lauko uniforma; atsarginiai marškinėliai (trumpomis rankovėmis 1 vnt., ilgomis rankovėmis 1 vnt.); atsarginės kojinės (2 poros); atsarginės trumpikės (2 vnt.); pirmosios medicininės pagalbos paketas (viena skara ir med. paketas); klausos apsaugos priemonės (ne mažiau kaip vienas komplektas); amunicijos diržas su petnešomis arba taktinė liemenė (TL); gertuvė; 62

65 1.22. katiliukas ir valgyti skirtų įrankių komplektas; žibintuvėlis; higienos priemonės (rankšluostis, muilas, skutimosi priemonės, dantų pasta ir šepetėlis); batų valymo priemonės (tepalas ir šepetėlis); atsarginė furnitūra (tamsios spalvos siūlai, dvi adatos); šiukšlių maišeliai. 2. Kovinė ekipuotė. Kovinė ekipuotė papildoma pagal tiesioginio ir aukštesniojo vadų nurodymus, atsižvelgiant į užduotį. Ją sudaro: 2.1. priskirtas ginklas; 2.2. šalmas; 2.3. amunicijos diržas su petnešomis (TL); 2.4. gertuvė; 2.5. ne mažiau kaip 4 dėtuvės ir jų dėklai; 2.6. du granatų dėklai; 2.7. pirmosios medicininės pagalbos paketas; 2.8. kastuvėlis su dėklu; 2.9. dujokaukė, filtras (neperšlampame maiše) ir dėklas; šarvinė liemenė (jeigu priskirta); klausos apsaugos priemonės (ne mažiau kaip vienas komplektas); apsauginiai akiniai; žibintuvėlis; du pagrindinės kuprinės šoniniai dėklai (tvirtinami prie TL ar ekipuotės diržo ant nugaros); taktinės pirštinės; antkeliai. 63

66 3. Rekomenduojama žygio ekipuotė ir apranga. Žygio ekipuotės sudėtį nustato karinio vieneto vadas, atsižvelgdamas į numatomas užduotis, metų laiką ir žygio trukmę. Karys gali papildyti ekipuotę savo nuožiūra, neišimdamas to, ką nurodė vadas. Ją sudaro: 3.1. priskirtas ginklas; 3.2. šalmas; 3.3. amunicijos diržas su petnešomis (TL); 3.4. ne mažiau kaip 4 dėtuvės ir jų dėklai; 3.5. du granatų dėklai; 3.6. pirmosios medicininės pagalbos paketas (viena skara ir med. paketas); 3.7. kastuvėlis su dėklu; 3.8. dujokaukė, filtras (neperšlampame maiše) ir dėklas; 3.9. gertuvė, katiliukas ir valgyti skirtų įrankių komplektas; pagrindinė kuprinė ir jos sudedamosios dalys; kilimėlis; palapinsiaustė; šiltas galvos apdangalas (pošalmis); pirštinės; miegmaišis; LU striukė; atsarginiai LU batai; atsarginė lauko uniforma; atsarginiai marškinėliai; neperšlampami rūbai (membraninis kostiumas); klausos apsaugos priemonės (ne mažiau kaip vienas komplektas); 64

67 3.22. apsauginiai akiniai; kompasas; žibintuvėlis; šiukšlių maišeliai; ginklo valymo reikmenys (tepalas, skiautė ir šepetėlis); batų valymo priemonės (tepalas ir šepetėlis); atsarginė furnitūra (tamsios spalvos siūlai, dvi adatos); higienos priemonės (rankšluostis, muilas, skutimosi priemonės, dantų pasta ir šepetėlis). 4. Rekomenduojamų papildomų daiktų ir drabužių sąrašas: 4.1. atsarginės baterijos; 4.2. timpos; 4.3. tamsios spalvos virvutė (30 m); 4.4. dažai maskuotei; 4.5. kojų priežiūros priemonės (kremas, pudra); 4.6. paros maisto paketas (sausas davinys); 4.7. degtukai; 4.8. viryklė; 4.9. šilti apatiniai; kojinės; trumpikės; batų raiščiai; šiltos pirštinės; repelentai; papildomos PMP priemonės (elastinis bintas, pleistriukai). 65

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX PATVIRTINTA VšĮ Šeduvos PSPC direktoriaus 2014m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-59 VŠĮ ŠEDUVOS PSPC ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis elgesio kodeksas (toliau Kodeksas)

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktoriaus 2014-05-22 įsakymu Nr. V-25 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

PATVIRTINTA Vš Į Kelmės PSC direktoriaus įsakymu Nr. 4 Elgesio kodeksas VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS ELGESIO KODEKS

PATVIRTINTA Vš Į Kelmės PSC direktoriaus įsakymu Nr. 4 Elgesio kodeksas VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS ELGESIO KODEKS PATVIRTINTA Vš Į Kelmės PSC direktoriaus 2013-01-20 įsakymu Nr. 4 Elgesio kodeksas VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis viešosios įstaigos

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

ĮKVEPIANČIOS IDĖJOS UŽ MAŽIAU nei tikiesi DAUGIAU UŽ MAŽIAU...KASDIEN TOP Pižama mergaitėms su užrašu, dvispalvė: kreminės ir tamsiai mėlynos arba tam

ĮKVEPIANČIOS IDĖJOS UŽ MAŽIAU nei tikiesi DAUGIAU UŽ MAŽIAU...KASDIEN TOP Pižama mergaitėms su užrašu, dvispalvė: kreminės ir tamsiai mėlynos arba tam ĮKVEPIANČIOS IDĖJOS UŽ MAŽIAU nei tikiesi DAUGIAU UŽ MAŽIAU...KASDIEN TOP Pižama mergaitėms su užrašu, dvispalvė: kreminės ir tamsiai mėlynos arba tamsiai mėlynos ir pilkos spalvos; berniukams su užrašu,

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA Aktuali redakcija nuo 2018-09-21 Pakeitimai: 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymas 47V-1116 VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADAS ĮSAKYMAS DĖL NAUDOJIMOSI VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE

Detaliau

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos juostomis, mergaitėms, su Ledo šalies motyvu, baltos arba rausvos spalvos,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbo teisė Kas tai? Susipažinkime Kam reikalinga darbo teisė? Ar planuojate būti darbuotojais? O gal darbdaviais? Tuomet ši teisės šaka kaip tik Jums. Žinios tikrai pravers ir gyvenime. Darbo teisė, visų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietu

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietu VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005

Detaliau

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT 0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA 2019-04-15 Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

KIRPĖJO - STILISTO PASLAUGOS: Plaukų kirpimas Plaukų sušukavimas Šaknų dažymas (be dažų) * Dažymas viena spalva (be dažų) Dažy

KIRPĖJO - STILISTO PASLAUGOS: Plaukų kirpimas Plaukų sušukavimas Šaknų dažymas (be dažų) * Dažymas viena spalva (be dažų) Dažy KIRPĖJO - STILISTO PASLAUGOS: Plaukų kirpimas 25-35 Plaukų sušukavimas Šaknų dažymas (be dažų) 20-35 30-35 * Dažymas viena spalva (be dažų) 30-40 Dažymas sruogelėmis dalinis (be dažų) Dažymas sruogelėmis

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Biržų autobusų parkas (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Microsoft Word - Gatineau_Kainininkas_LT_ docx

Microsoft Word - Gatineau_Kainininkas_LT_ docx KIRPĖJO - STILISTO PASLAUGOS: Moterų kirpimas 25-35 Vyrų kirpimas 25-35 Plaukų sušukavimas 20-35 Šaknų dažymas (be dažų) 30-35 * Dažymas viena spalva (be dažų) 30-40 Dažymas sruogelėmis dalinis (be dažų)

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V1-53 TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO EGLUTĖ DARBUOTOJŲ ETIKOS KO

PATVIRTINTA Telšių lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V1-53 TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO EGLUTĖ DARBUOTOJŲ ETIKOS KO PATVIRTINTA Telšių lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V1-53 TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO EGLUTĖ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Telšių lopšelio-darželio

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-202-3 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

DARBO TVARKOS TAIS PAK su numeracija

DARBO TVARKOS TAIS PAK su numeracija I. BENDROJI DALIS Kretingos muziejus (Įmonės pavadinimas) 1 9 0 2 9 9 9 4 1 (kodas) PATVIRTINTA 2014 m. spalio 31 d., įsakymas Nr. _56 B_ (data, dokumento pavadinimas) (Pakeitimai/papildymai: Kretingos

Detaliau

Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų va

Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų va Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų valdymo asociacija Leidinio autorius ir rengėjas Juridinis

Detaliau

PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokol

PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokol PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokolo Nr. STN- 6 nutarimu DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROJI

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

II ŠŪKIS Dievui, Tėvynei ir Artimui! PASISVEIKINIMAS Budėk! Vis budžiu! SKAUČIŲ ĮSTATAI 1. Skautė tiesi ir laikosi savo žodžio. 2. Skautė ištikima Die

II ŠŪKIS Dievui, Tėvynei ir Artimui! PASISVEIKINIMAS Budėk! Vis budžiu! SKAUČIŲ ĮSTATAI 1. Skautė tiesi ir laikosi savo žodžio. 2. Skautė ištikima Die II ŠŪKIS Dievui, Tėvynei ir Artimui! PASISVEIKINIMAS Budėk! Vis budžiu! SKAUČIŲ ĮSTATAI 1. Skautė tiesi ir laikosi savo žodžio. 2. Skautė ištikima Dievui ir Tėvynei. 3. Skautė naudinga ir padeda artimiesiems.

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/389 EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA (2010/C 83/02) 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/391 Europos Parlamentas, Taryba

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIO

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIO PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektrėnai Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-186 DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina SA2-SL90GEC Hečbekas TCe 90 mechaninė 11 136 SA2-SL90GIEC Hečbekas TCe 90 LPG mechaninė 12 025 SA2-SL95DED Hečbekas dci Blue

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

PATVIRTINTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-150 ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAIS

PATVIRTINTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-150 ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAIS PATVIRTINTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-150 ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus šv.

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 9 338 OPEN LDG-OPEN100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 10 539 OPEN LDG-OPEN100G7EC

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

BRANDOS EGZAMINAI- 2009

BRANDOS EGZAMINAI- 2009 BRANDOS EGZAMINAI-2017 ATMINTINĖ 2017 m. ABITURIENTUI Parengė vadovaudamasi 2017 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė II. BRANDOS EGZAMINAI

Detaliau

KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO” GIMNAZIJA

KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO” GIMNAZIJA KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJA 2 9 0 4 3 8 4 2 0 I. BENDROJI DALIS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2014-08-28 įsakymu Nr. V-123 1. Vidaus darbo

Detaliau

Microsoft Word - getfmt.doc

Microsoft Word - getfmt.doc Įstatymas paskelbtas: Žin., 1999, Nr. 105-3019 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMAS 1999 m. lapkričio 25 d. Nr. VIII-1443 Vilnius Nauja įstatymo redakcija

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. (2.2)-3-22 KAUNO KOLEGIJOS AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno kolegijos (toliau Kolegijos)

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau