Rev. Sergio Solis, Pastor

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Rev. Sergio Solis, Pastor"

Transkriptas

1 ST. Anthony of Padua January 13, 2019 The Baptism of the Lord/ El Bautismo del Señor Founded in 1911 SUNDAY MASSES English: 7:45am Lithuanian: 8:45am MISAS DOMINICALES Español: 6:30am 10:15am 11:45am 1:15pm 2:45pm 7:00pm MISION PARROQUIAL "St. Anthony lugar donde se celebra, se vive, y se establece el Reino de Dios. Donde cada persona vive su misión de Proclamar el Evangelio fundamentado en la Oración, Comunión y Participación de la Verdad, el Amor y la Vida de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Rev. Sergio Solis, Pastor Mr. Manuel Orozco, Deacon Rev. Gediminas Kersys Lithuanian Ministry Office/Oficina: 1510 S. 49th Court, Cicero, Illinois Phone/Teléfono (708) Fax: (708) Office hours/horario de Oficina: M-F (Lunes a Viernes) 9:00am -8:00pm. Sat. (Sábado) 9:00am 6:00pm Sun. (Domingo) 9:00am 4:00pm WEEKDAYS: Bilingual: 8:00am Monday - Saturday CONFESSIONS: English: Every Tuesday 6:30pm 7:30pm. Lithuanian: One Thursday each month at 5:30pm ENTRE SEMANA Misa Bilingüe : 8:00am Lunes a Sábado Misa Español: 6:30pm Miércoles y Viernes CONFESIONES & EXPOSICION DEL SANTISIMO Martes 6:30pm - 7:30pm

2 Antras puslapis Kristaus Krikštas 2019 sausio 13 d. Dovanai gavote, dovanai ir duokite! Popiežiaus Žinia ligonio dienai Jėzaus Krikštas, (detalė) Piero della Francesca, apie 1448 m. Nacionalinėje galerijoje, Londone Skaitiniai prasideda 422 pusl. Mišiolėliose Psalmės atkartotinė: Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę. Pirmasis skaitinys Viešpats ta ria Izaijui:,,Štai mano tarnas, kuriuo aš gėriuos Tave pa darysiu sandora tautai, šviesa pa go nims neregių akims atverti, belaisviams iš kalė ji mo išvesti, tamsioje sėdintiems suim - tie siems paleisti. (Izaijo knyga 42, 1-4, 6-7) Antrasis skaitinys Atvėręs lūpas Pet ras pasakė:,,dievui brangus bet kurios tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. (Apaštalų darbai 10, ) Evangelija Pakrikštytas Jėzus pa ė mė Die vo dvasią, plevenančią virš jo. (Matas 3, 13-17) Su kun. Gediminu Keršiu galima susisiekti paskambinus arba užėjus į zakristiją prieš šv. Mišias. Galima parašyti ir el. paštu: Išpažintys lietuviškai šį ketvirtadienį Šį ketvirtadienį sausio 17 d. 5:00 val. bus klausomos išpažintys lietuvių kalba mūsų bažnyčioje, o po to, 5:30 val. bus švenčiama šv. Mišių auka. Visi kviečiami dalyvauti. Išpažintys lietuvių kalba yra klausomos kas trečią mėnesio kevirtadienį. Kvieskime į lietuvių Mišias Atsiminkime pakviesti savo vaikus, draugus ir giminaičius į lietuviškas Mišias kas sekmadienį 8:45 val. r. šv. Antano parapijoje. Mūsų Cice ro lie tu vių bendruomenė yra ypa tinga neap leis kime jos ir gražios lietuvių pastatytos baž ny čios. Po šv. Mišių visi yra kvie čiami į lietuvių kavutę pasivaišinti ir pabendrauti metų vasario 11-ąją bus minima XXVII Pasaulinė ligonio diena. Jai skirtoje žinioje popiežius Pranciškus primena, kad krikščioniškas žvilgsnis į ligonį nesiremia galima nauda, tačiau suvokimu, kad jis yra brolis arba sesuo, kuriems padedama dovanai. Taip, kaip pasielgė Gerasis Samarietis. Dovanai gavote, dovanai ir duokite! (Mt 10,8) cituoja Jėzaus žodžius Pranciškus. Šie žodžiai buvo pasakyti mokiniams, prieš siunčiant juos skleisti Evangelijos. Bažnyčia, visų savo vaikų ir ypač sergančiųjų Motina, primena, jog nesavanaudė meilė, be atlygio ir veltui daromi gestai yra labiausiai įtikinantis evangelizavimo kelias. Pats gyvenimas yra Dievo dovana. Egzistencijos negalima sulyginti su paprastu kažko turėjimu, su privačia nuosavybe, nors kai kurios tendencijos medicinoje ir biotechnologijoje gali gundyti manipuliuoti gyvybe tarsi paprastu daiktu, pažymėjo popiežius. Jis pabrėžė, kad veltumas ar dovana nėra paprasčiausias kažko perleidimas iš vienų rankų į kitas, bet daug daugiau. Tikra dovana aprėpia ne vien daiktą ar paslaugą, tačiau troškimą dovanoti save patį bei užmegzti ryšį. Dovana reiškia abipusį pripažinimą, kuris yra būtinas kiekvienam socialiniam ryšiui. Dovanoje atsispindi Dievo meilė, pasiekusi viršūnę Sūnaus Jėzaus įsikūnijime ir Šventosios Dvasios išliejime. Išmetimo ir abejingumo kultūros akivaizdoje noriu pabrėžti, kad dovana yra paradigma, sugebanti mesti iššūkį individualizmui ir šiandieninei socialinei fragmentacijai, kad gimtų nauji ryšiai ir naujos bendradarbiavimo tarp tautų ir kultūrų formos, rašo popiežius Pranciškus. Dovana, vėliau priduria jis, atsveria pasipelnymo bet kokia kaina ir išnaudojimo logiką. Kiekvienam žmogui reikia pagalbos. Kai gimstame, mums reikia tėvų rūpesčio. Nei vienas iš mūsų jokiame gyvenimo etape niekada neišsivaduos iš poreikio, tad ir kitų pagalbos. Niekas neišsilaisvins iš bejėgiškumo prieš kažką ar prieš ką nors. Tai yra mūsų, kaip kūrinių požymis. Sąžiningas šios tiesos pripažinimas kviečia likti nuolankiais ir drąsiai praktikuoti solidarumą, kaip nepamainomą egzistencijos dorybę. Tik tada, kai asmuo save suvokia ne kaip atskirą pasaulį, bet iš prigimties susijusį su kitais, (...), tampa įmanoma solidari ir į bendrąjį gėrį orientuota tvarka. Neturime bijoti pripažinti save stokojančiais ir nepajėgiais sau suteikti visko, ko mums trūksta, nes vieni ir vien savo jėgomis negalime įveikti kiekvienos ribos, rašo Šventasis Tėvas, pridurdamas, kad Viešpats pasilenkia virš mūsų tam, kad padėtų ir veltui dovanoja tai, ko vieni negalime gauti. Popiežius dar kartą priminė džiugų ir nuostabų šv. Motinos Teresės gyvenimo pavyzdį: ne vien darbus, bet pirmiausia jos dosnią, gailestingą ligoniams ir vargšams dovanotą meilę. Šventoji Motina Teresė, anot Pranciškaus, mums padeda suprasti, kad vienintelis veiksmo kriterijus turi būti dovanojama meilė neskirstant pagal kalbą, kultūrą, kilmę ir religiją. Jos pavyzdys padeda mums atverti džiaugsmo ir vilties horizontą žmonijai, kuriai reikia supratimo ir švelnumo, ypač kenčiantiems. ( Vatikano žinios) Jei norėtumėte įdėti žinutę ar pranešimą šita me puslapyje, malonėkite pranešti Vidai Kuprytei tel: arba el.

3 January 13, 2019 SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES Sunday: The Baptism of the Lord Monday: First Week in Ordinary Time begins Thursday: St. Anthony Friday: Week of Prayer for Christian Unity begins Saturday: Julian Calendar Theophany (Epiphany); Blessed Virgin Mary The Baptism of the Lord TREASURES FROM OUR TRADITION Merry Christmas! Share that cheerful greeting with some folks today. They may wonder if you have had any Elvis sightings lately, attended Star Trekkie conventions, or were Cleopatra in a previous lifetime. Despite the skeptics, today is solidly within the Christmas season. In fact, in some strands of the Christian tradition it represents the clearest manifestation of the mystery of the Incarnation. On Christmas Day, for example, the Gospel reading is the Prologue of John s Gospel, which reveals the glory of Christ shining through our humanity precisely in his baptism. At any rate, this is an ancient feast, celebrated first in Egypt sixteen centuries ago. More than most other ancient people, the Egyptians understood the lifegiving properties of water. On this day, they drew water from the Nile, so central in the history of their people, and reserved it in honor. Many other places copied the custom, so that St. John Chrysostom wrote of people in Antioch gathering at midnight to collect flowing water into vessels they brought from home since today there is a blessing on the water. At home for dinner tonight, decorate the table with beautiful bowls of water and white candles, toast one another with goblets of sparkling water, and light a Christmas candle in the window one last time. James Field, Copyright J. S. Paluch Co. Page Three CALLED TO SERVE For many weeks now, we have been celebrating the appearance of the divine presence in human form. As a child, he came to Mary and Joseph, was seen by the shepherds, and then by some wandering magi from the East. Today we celebrate another showing, later in time, to a group gathered at the Jordan River. John hesitated to baptize Jesus, whom he recognized as one mightier than I. But he did as Jesus asked, and the Holy Spirit descended and heaven s voice spoke to Jesus, You are my beloved Son. Jesus was beginning his public life of teaching and service. Soon he would start calling others to join him. Peter was one of the first to be called by Jesus. In today s second reading, he announces the heart of the message, peace through Jesus Christ, who is Lord of all. Peter was called, and you and I are called to spread that message and to serve God s word. Copyright J. S. Paluch Co. Wills and Bequests Please consider placing Saint Anthony of Padua Church in your Will so that your legacy might continue through the important works and ministries of the parish. He saved us through the bath of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Titus 3:5 REMEMBER IN PRAYER OREMOS POR NUESTROS EN- FERMOS! As parishioner of St. Anthony it is our responsibility to remember all those who cannot celebrate with us each week because they are ill. Please remember in your prayers: Sofia Bolaños, Zita Lukas, Elsa Sanchez, Dawn Pintozzi, Ramiro Jose Lomeli, Juanita Albor, Lupita Garcia, Juana Gonzalez, Jose de Jesus Garcia, Jesus Carrillo, Linda Guisewite, Rosa Salas, Jose de Jesus Salas, Aurelio Gonzalez, Maria Patricia Macias, Aurelia Gamez, Ascencion Ojeda, Olga Cortez Morales, Jesus Carrillo, Elena Contreras, Victoria Gomez, Pedro Triana Benavente. SUNDAY COLLECTIONS Ofrenda Dominical Sunday Offertory $ 7,000 December 23 $ 6,251 CCD $ December 30 $ 6, CCD $ January 6, 2019 $ 6, CCD $ Many thanks to each of you who have contributed to St. Anthony s collection this past week. Your Gifts are essential to our parish. Que Dios recompense su generosidad y su esfuerzo. Ačiū, Thank you! Gracias!

4 Pagina Cuatro El Bautismo del Señor Enero 13, 2019 BAUTISMO DEL SEÑOR Con la celebración del Bautismo del Señor se cierra la temporada de Navidad. Y da inicio el Tiempo Ordinario, ahora que celebramos el Bautismo del Señor algunos católicos preguntan: Jesús, siendo Dios, necesita recibir el Espíritu Santo?, acaso no lo tuvo desde la eternidad? Respuesta: Jesús no necesita recibir el Espíritu ya que El es uno con Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad. En el bautismo se manifestó el Espíritu para beneficio nuestro, en una epifanía (manifestación) de la Trinidad. Veamos que lo dicen los Padres de la Iglesia: San Cirilo de Alejandría, siglo V: "El Hijo unigénito recibe el Espíritu Santo no para sí mismo pues es suyo, habita en él, y por su medio se comunica, como ya dijimos antes, sino para instaurar y restituir a su integridad a la naturaleza entera, ya que, al haberse hecho hombre, la poseía en su totalidad. Puede, por tanto, entenderse si es que queremos usar nuestra recta razón, así como los testimonios de la Escritura que Cristo no recibió el Espíritu para sí, sino más bien para nosotros en sí mismo: pues por su medio nos vienen todos los bienes." San Maximo de Turin siglo V: «Por qué quiso bautizarse, si es santo?» Escucha. Cristo se hace bautizar, no para santificarse con el agua, sino para santificar el agua y para purificar aquella corriente con su propia purificación y mediante el contacto de su cuerpo. Pues la consagración de Cristo es la consagración completa del agua. Y así, cuando se lava el Salvador, se purifica toda el agua necesaria para nuestro bautismo, y queda limpia la fuente, para que pueda luego administrarse a los pueblos que habían de venir a la gracia de aquel baño. Cristo, pues, se adelanta mediante su bautismo, a fin de que los pueblos cristianos vengan luego tras él con confianza. Así es como entiendo yo el misterio: Cristo precede, de la misma manera que la columna de fuego iba delante a través del mar Rojo, para que los hijos de Israel siguieran intrépidamente su camino; y fue la primera en atravesar las aguas, para preparar la senda a los que seguían tras ella. Hecho que, como dice el Apóstol, fue un símbolo del bautismo. Y en un cierto modo aquello fue verdaderamente un bautismo, cuando la nube cubría a los israelitas y las olas les dejaban paso. Pero todo esto lo llevó a cabo el mismo Cristo Señor que ahora actúa, quien, como entonces precedió a través del mar a los hijos de Israel en figura de columna de fuego, así ahora, mediante el bautismo, va delante de los pueblos cristianos con la columna de su cuerpo. Efectivamente, la misma columna, que entonces ofreció su resplandor a los ojos de los que la seguían, es ahora la que enciende su luz en los corazones de los creyentes: entonces, hizo posible una senda para ellos en medio de las olas del mar; ahora, corrobora sus pasos en el baño de la fe. San Hipolito siglo III: Jesús fue a donde Juan y recibió de él el bautismo. Cosa realmente admirable. La corriente inextinguible que alegra la ciudad de Dios es lavada con un poco de agua. La fuente inalcanzable, que hace germinar la vida para todos los hombres y que nunca se agota, se sumerge en unas aguas pequeñas y temporales. San Gregorio Nacianceno siglo IV: Ojalá que estéis ya purificados, y os purifiquéis de nuevo. Nada hay que agrade tanto a Dios como el arrepentimiento y la salvación del hombre, en cuyo beneficio se han pronunciado todas las palabras y revelado todos los misterios; para que, como astros en el firmamento, os convirtáis en una fuerza vivificadora para el resto de los hombres; y los esplendores de aquella luz que brilla en el cielo os hagan resplandecer, como lumbreras perfectas, junto a su inmensa luz, iluminados con más pureza y claridad por la Trinidad, cuyo único rayo, brotado de la única Deidad, habéis recibido inicialmente en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien le sean dados la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El Catecismo de la Iglesia Catolica en el # 1224 dice: Nuestro Señor se sometió voluntariamente al Bautismo de san Juan, destinado a los pecadores, para "cumplir toda justicia" (Mt 3,15). Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento" (Flp 2,7). El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo, como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su "Hijo amado" (Mt 3,16-17). El santo Bautismo es pues el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión.

5 Enero 13, 2019 El Bautismo del Señor Pagina Cinco Proximos Eventos Parroquiales! FEBRERO 2: Misa de la Candelaria, bendicion de los Niños, y cena con todos los padrinos que sacaron el niñito en la rosca de Reyes. FEBRERO 9: Tradicional Cena Baile para celebrar el Dia del Amor y la Amistad! Proxima semana boletos a la venta! FEBRERO 23: Retiro de Jovenes del programa de Confirmacion, varias Parroquias estaran presents! De 8:00am - 3:30pm TRADICIONES DE NUESTRA FE La costumbre del bautismo infantil debe ser mucho más que un acto social o una tradición cultural, donde el ropón y los regalos son más importantes que la doctrina cristiana, y los padrinos se escogen no por su buen ejemplo sino por su cuenta bancaria. Según los Hechos de los Apóstoles, familias enteras se bautizaban cuando el padre de familia decidía hacerse cristiano. Esta práctica de bautizar, no solo al nuevo creyente sino también a su mujer y a sus hijos, poco a poco, quedó solo en bautizar los niños del original creyente. El mundo en aquel tiempo estaba basado sobre la familia así como muchas culturas latinas de hoy. El bautizo infantil nació en la Iglesia primitiva y al pasar de los siglos llegó a transformarse en un rito religioso muy importante en la catequesis del nuevo cristiano. El niño viste de ropita blanca que recuerda la presencia de Cristo en su alma, se le regala una vela que lo invita a brillar con la luz de Cristo y se le da una madrina o un padrino que le enseñará a vivir en Cristo. Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright J. S. Paluch Co. LLAMADOS A SERVIR Por muchas semanas hemos celebrado la aparición de la presencia divina en su forma humana. Cuando era niño, Jesús vivió con María y José, al nacer lo visitaron unos pastores y luego algunos errantes magos de Oriente. Hoy celebramos otra situación, ocurrida un tiempo después, a un grupo reunido en el río Jordán. Juan vaciló cuando le tocó bautizar a Jesús, a quien reconocía como uno más poderoso que yo. Pero hizo como Jesús se lo pidió, descendió el Espíritu Santo y una voz celestial habló a Jesús: Tú eres mi hijo, el predilecto. Jesús estaba empezando su vida pública de enseñanza y de servicio. Pronto comenzaría a llamar a otros a seguirlo. Pedro fue el primero que Jesús llamó. En la segunda lectura de hoy anuncia el centro del mensaje: la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Pedro fue llamado, y tú y yo somos llamados a llevar el mensaje y cumplir la palabra de Dios. Copyright J. S. Paluch Co. Testamento Por favor considere colocar a la Iglesia de San Antonio de Padua en su testamento para que su legado continúe a través de las importantes obras y ministerios de nuestra parroquia. Usted o su planificador de bienes puede ponerse en contacto con la Arquidiocesis de Chicago para obtener más información.

6 Page Six The Baptism of the Lord January 13, 2019 SUNDAY JANUARY 13 6:30am Marcelo Ortega+.. 7:45am Edward Wallantis+, Terry Rizzo+, Louise Manganiello+, Robert Garcia+. 8:45am Antanas & Teodora Zaiskas+, Stase Laniauskiene+, Birute Olsauskiene+, Barbara Olsauskiene+, Jonas Siauciunas+, Jurgis Janauskevicius+, aida Januskeviciute+, Rev, Kestutis Trimakas+, Eleanora & Jonas Bareikos+, Ona Kazakeviciene+, Sigute Zemaitiene+. 10:15am Ofelia Torres+, Antonio Campos Sr., & Antonio Campos Jr.+ Catalina Becerra+, Paula Becerra+, Juana Godinez+, Felipa Godinez+, Concepcion Godinez+, Soledad Godinez+, Jose Dolores Godinez+, Maria Luisa Herrera+, Gregorio Bonilla+, Maria Becerra+, Gloria Melgoza+, Ricardo Becerra+, Carlos Castaneira+, Avigail Hernandez+, Maria de Jesus y Luis Hernandez+, Guadalupe y Pedro Hernandez+, Magdalena y Juan Hernandez+, Angelina Hernandez+. 11:45am Jose Villegas (2A+), Pedro Montalvo+, Rafaela Sandoval+, Domitila Villegas+, Virginia Hernandez+, Guadalupe, Ruperto+, Juanita Castaneira+, Bertha Chinchilla Nobejil (1A+). 1:15pm Sergio Monroy+, David Pineda+, Jose Isabel Solis+, Trinidad Rodriguez+, Eva Romero de Leon+, Juan Ambrosio Leon+, David Leon+, Cipriano Garcia+, Irene Reyes+. 2:45pm Francisco Ramos+, Isidro Pérez+, Aurora Robles+, Pascuala Pérez+, Maria de la Luz Perez+, Braulio Diaz+, Vicente Santoyo+, Martin Olivares+. 7:00pm Perfecta Trujillo+, Carmen Guzman+, Nicolasa Ruiz Peña+, Joel Gutierrez Padilla+, Arturo Rivera+. 6:30pm Marcelo Ortega+, Leonides Avila+, Jesus Hernandez+. T J 17 8:00am Parishioners of St. Anthony. F - J 18 8:00am Maria Herrera+, Francisca Herrera+. 6:30pm Jesus Hernandez+, Marcelo Ortega+. S JANUARY 19 8:00am St. Anthony Parishioners 11:00am BAUTIZOS Y PRESENTACIONES SUNDAY JANUARY 20 6:30am Parroquianos de San Antonio. 7:45am Edward Wallantis+, Terry Rizzo+, Louise Manganiello+, Robert Garcia+. 8:45am Antanas & Teodora Zaiskas+, Stasys Bernatavicius+, Ona Kazakeviciene+, Ona Puroniene+, Sigute Zemaitiene+. 10:15am Ofelia Torres+, Antonio Campos Sr., & Antonio Campos Jr.+ Catalina Becerra+, Paula Becerra+, Juana Godinez+, Felipa Godinez+, Concepcion Godinez+, Soledad Godinez+, Jose Dolores Godinez+, Guadalupe Torres+. 11:45am Nicolas Perez+, Enrique del Real+, Juana Golzalez+, Refugio Carrillo+, Jose Robles+, Pedro Montalvo+, Rafaela Sandoval+, Jose Villegas (2A+), Domitila Villegas+. 1:15pm Sergio Monroy+, David Pineda+, Jose Isabel Solis+, Trinidad Rodriguez+. 2:45pm Francisco Ramos+, Isidro Pérez+, Aurora Robles+, Pascuala Pérez+, Vicente Santoyo+, Martin Olivares+, Jose Olivares+, Rafael & Genoveva Montalvo+. 7:00pm Perfecta Trujillo+, Carmen Guzman+, Nicolasa Ruiz Peña+, Joel Gutierrez Padilla+, Arturo Rivera+. M J 14 8:00am Saint Anthony Parishioners T J 15 8:00am St. Anthony Parishioners 6:30pm CONFESIONES y EXPOSICION DEL SANTISIMO. W J 16 8:00am Saint Anthony Parishioners (A)-Anniv./Aniversario; (A/G)-Acción de Gracias; (B)-Birthday/Cumpleaños; (Th)-In Thanksgiving; (S)-Sick/Enfermo; (S.I.)-Special Intention

7 Enero 13, 2019 ALGUNOS RECORDATORIOS para este 2019 Si esta planeando celebrar Boda, Quinceañera, Aniversario de Boda, Aniversario Luctuoso, Misa de Presentacion. Pase a la Oficina Parroquial y aparte su fecha! BAUTIZOS: Niños menores de 5 años pueden ser bautizados cualquier sábado del año. Niños mayores de 6 años deben asistir al Catecismo por un año y recibirán el Bautizo el Sabado Santo (en la Vigilia Pascual 7:pm Si ud. o un familiar desea recibir la BENDI- CION en las Misas Dominicales, o los Sabados durante los Bautizos pase a la oficina y llene la forma de Bendicion. Recuerde anotar con tiempo las INTENCIO- NES por algún enfermo o un DIFUNTO. Si necesita una carta de la parroquia para el Hospital, el Consulado o Inmigracion recuerde que debe registrarse como miembro activo de la parroquia. Para estos servicios se requiere una donación en la Oficina le darán la información necesaria! El Bautismo del Señor ESTE MES EN ST. ANTHONY ENERO 2019 HOY DOMINGO 13 DE ENERO HOY SI TENEMOS VENTA DE COMIDA, pase al Salon Parroquial y disfrute de los deliciosos antojitos que prepararan para ud.! LUNES 14 8:00am Misa Bilingüe MARTES 15 10:00am Misa Bilingue 6:30pm Confesiones y Exp. del Santisimo MIERCOLES 16 8:00am Misa Bilingüe 6:30pm Misa y Oracion Carismatica JUEVES 17 8:00am Misa Bilingüe VIERNES 18 8:00am Misa Bilingüe 6:00pm CLASES DE CATECISMO! 6:30pm Misa en Español SABADO 19 8:00am Misa Bilingue 9:00am Clases de Catecismo 12:00pm Clases de Catecismo Page seven BAPTISMS: Baptismal registrations are every day during office hours. Arrangements should be made 4weeks in advance. Baptismal preparation is required for both parents and godparents. WEDDING ARRANGEMENTS: The couple needs At least 4 months notice is necessary for interviews and marriage preparation classes. RELIGIOUS EDUCATION CLASSES: Registrations: July/August. Classes begin in September. PASA: Students with especial needs. BAUTISMOS: Registraciones todos los días, en horario de oficina. Bautizos todos los Sabados 11:00am. BODAS: Se necesita un mínimo de 5 meses antes de la boda para hacer las entrevistas y sesiones pre-matrimoniales. XVAÑERAS: Se celebran cualquier dia de la Semana. Registrese con un mes de anticipación. CATECISMO: Inscripciónes: en Julio y Agosto, las clases inician en Septiembre. Hay clases para adultos (RICA) y PASA niños y adultos con necesidades especiales). PRESENTACIONES: Venga a la oficina, llene la forma y escoja la Misa y el Dia. MISAS LUCTUOSAS: Cualquier dia de la semana.

8 CHURCH NAME AND ADDRESS St. Anthony of Padua # S. 49th Court Cicero, IL TELEPHONE (2pm-8pm) Cell. CONTACT PERSON Teresa Ramos SOFTWARE MSPublisher 2003 Adobe Acrobat 7.0 Windows XP Home Edition PRINTER Lexmark Z700-P700 SUNDAY DATE OF PUBLICATION January 13, 2019 NUMBER OF PAGES SENT 1 THROUGH 8 SPECIAL INSTRUCTIONS