LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GRĮŽTAMOJO RYŠIO STUDIJŲ KOKYBEI GERINTI ORGANIZAVIMO TVARKA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GRĮŽTAMOJO RYŠIO STUDIJŲ KOKYBEI GERINTI ORGANIZAVIMO TVARKA"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2021 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GRĮŽTAMOJO RYŠIO STUDIJŲ KOKYBEI GERINTI ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau LSMU arba Universitetas) grįžtamojo ryšio kokybei gerinti organizavimo tvarka (toliau Tvarka) reglamentuoja socialinių dalininkų (studentų, dėstytojų, absolventų, akademinio administracinio personalo, darbdavių, studentų tėvų, nevyriausybinių organizacijų kitų suinteresuotųjų šalių) grįžtamojo ryšio organizavimo, vykdymo, analizės, vertinimo viešinimo procedūras. 2. Grįžtamojo ryšio kokybei gerinti organizavimo tikslas rinkti aktualią kokybei vertinti informaciją siekiant gerinti procesą, atnaujinti (arba) kurti naujas programas, užtikrinti dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą. 3. Grįžtamojo ryšio rinkimas iš socialinių dalininkų, analizė, vertinimas viešinimas yra Universiteto vidinės kokybės užtikrinimo sistemos dalis. 4. kokybės stebėsenos užtikrinimo komisija (toliau SKSUK arba Komisija) koordinuoja Universiteto kokybės stebėseną, vertinimą tobulinimą. 5. Tvarka parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento Europos Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis dėl laisvo tokių duomenų judėjimo kuriuo panaikinama Dektyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, taip pat Europos aukštojo mokslo erdvės, nacionaliniais instituciniais studijas reglamentuojančiais dokumentais: Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis gaėmis, Lietuvos Respublikos mokslo įstatymu, išorinio vertinimo akreditavimo tvarkos aprašu, LSMU statutu, LSMU strateginėmis plėtros gaėmis, LSMU reglamentu, LSMU kokybės užtikrinimo nuostatais kitais kokybę reglamentuojančiai teisės aktais. II. GRĮŽTAMOJO RYŠIO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 6. Universitete grįžtamojo ryšio informacija iš socialinių dalininkų renkama įvaiais būdais (anketinės apklausos, pokalbiai, interviu, apskritojo stalo diskusijos, pageidavimų atsiliepimų dėžutės, forumai kt.). 1

2 7. Grįžtamąjį ryšį asmenys teikia savanoriškai pagal susitarimą anonimiškai arba neanonimiškai. 8. Universitete reguliariai vykdomos šios grįžtamojo ryšio anketinės apklausos: 8.1. studentų apklausos, kuriomis siekiama surinkti studentų (pmosios, antrosios pakopos, vientisųjų, doktorantūros rezidentūros) nuomonę apie kokybę, vertinant sktingus kokybę nusakančius rodiklius; 8.2. absolventų apklausos, kuriomis siekiama išsiaiškinti, kaip atitinkamos absolventams sekasi įsitvtinti darbo rinkoje, ar jie patenkinti baigtomis studijomis, darbu, karjera; 8.3. dėstytojų apklausos, kuriomis siekiama išsiaiškinti dėstytojų nuomonę apie studentų pasengimą studijoms, proceso organizavimą, teikiamą paramą dėstytojams bei identifikuoti edukacinio profesinio tobulėjimo poreikius; 8.4. personalo apklausos, kuriomis siekiama išsiaiškinti akademinio administracijos personalo pasitenkinimą darbo aplinka sąlygomis; 8.5. darbdavių apklausos, kuriomis siekiama išsiaiškinti metu įgytų absolvento kompetencijų atitikimą profesiniams reikalavimams programų (bei jomis ugdomų kompetencijų) atnaujinimo pagal kintamą verslo veiklos aplinką poreikį. 9. Detalus reguliarių anketinių apklausų sąrašas, kuriame nurodytas apklausos tikslas, tikslinė respondentų grupė, apklausos vykdymo laikas, vykdytojai, apklausų gavėjai siūlymo teikimo terminai, mas 1 priede, kuris tvtinamas peržiūrimas Komisijoje kiekvienų metų bželio mėnesį. 10. Esant poreikiui, kokybės apklausos, kurios vykdomos anketavimo būdu, gali būti organizuojamos bet kuriuo metu kitų asmenų, padalinių, tačiau jų vykdymas turi būti suderintas su Komisija: likus 1 mėnesiui iki planuojamos apklausos organizavimo, asmuo / padalinys, norintis vykdyti apklausą ar atnaujinti turimą instrumentą (anketą), parengia siūlomą instrumentą teikia centro peržiūrai; per 7 darbo dienas po instrumento (anketos) komentarus rekomendacijas instrumentui tobulinti. Bendradarbiaujant parengiamas galutinis instrumentas; likus 2 savaitėms iki apklausos organizavimo, Komisija tvtinta instrumentą (anketą), gautą iš centro. 11. Anketinės apklausos vykdomos elektroniniu arba popieriniu būdu: elektroninių apklausų instrumentai (anketos) kuriami apklausos vykdomos Universiteto LSMUSIS (arba) Office 365 Forms programoje arba kitose su Komisija suderintose aplinkose; anketinės apklausos gali būti atliekamos popieriniu būdu, pagrindus tokios apklausos būtinybę įvertinus reikiamus išteklius bei laiko finansines sąnaudas; nenuasmenintos (pagal surinktus duomenis yra galimybė tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę) apklausų anketos ar apklausų anketos su asmenims suteiktais pseudonimais saugomos 2 metus nuo apklausos vykdymo pabaigos apklausas koordinuojančiame padalinyje, išskyrus atvejus, kai atsižvelgiant į apklausos tikslus, yra nustatytas kitoks apklausų saugojimo terminas; 2

3 11.4. anketinių apklausų nuasmeninti duomenys kiti nuasmeninti analizės rezultatai saugomi elektroninėse sistemose ar archyvuose 7 metus arba tiek, kiek būtina apklausų tikslams pasiekti. 12. Anketinių apklausų procesui organizuoti keliami pagrindiniai duomenų saugos reikalavimai: jeigu anketa siunčiama elektroniniu paštu, prieš siunčiant apklausos nuorodą, turi būti gautas to asmens, kuriam siunčiama anketa, raštiškas sutikimas, išskyrus atvejus, kai atliekama LSMU darbuotojų apklausa apklausos nuoroda yra siunčiama į LSMU darbuotojų tarnybines elektroninio pašto dėžutes; jeigu yra poreikis siųsti apklausos nuorodą elektroniniu paštu juridiniam asmeniui, tai gali būti daroma tik gavus juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens išankstinį sutikimą; jeigu anketa yra skelbiama LSMU interneto svetainėje, LSMUSIS ar kitoje svetainėje arba siūloma užpildyti popierinę apklausą nėra siunčiamos apklausos nuorodos elektroniniu paštu ar klasikiniu paštu, tuomet atskų sutikimų rinkti nereikia; elektroniniame laiške, kuriuo siunčiama apklausos nuoroda, turi būti nurodyta (2 priedas): LSMU kontaktiniai duomenys asmens / padalinio, vykdančio apklausą; LSMU duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys; informacija, kad asmeniui siunčiama apklausos nuoroda, kad jis / ji yra davęs(usi) sutikimą dalyvauti apklausose; informacija, kad asmuo bet kada gali savo sutikimą atšaukti nurodoma, kokiu būdu galima atšaukti sutikimą; informacija, ar apklausa anoniminė, ar ne. Jeigu neanoniminė, turi būti ma informacija, kokie konkretūs asmens duomenys bus renkami, kiek laiko nenuasmeninti duomenys bus saugomi, ar bus perduodami tretiesiems asmenims (jeigu taip, nurodomi konkretūs tretieji asmenys arba jų kategorijos), taip pat informacija apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą. 13. Anketinių apklausų duomenys renkami ne ilgiau kaip 4 savaites, išskyrus modulių / dalykų dėstymo kokybės apklausą bei nutraukimo priežasčių identifikavimo apklausą. 14. Už elektroninių apklausų techninių sprendimų įgyvendinimą, nuolatinę priežiūrą paramos bei konsultacijų teikimą, organizuojant anketines apklausas, atsakingas Informacinių technologijų. 15. Už metodinės pagalbos teikimą, kuriant anketines apklausas, atsakingas, o už konsultacijas duomenų saugos klausimais LSMU duomenų apsaugos pareigūnas 16. Anketinės apklausos vykdomos vadovaujantis konfidencialumo, skaidrumo viešumo principais. 3

4 III. GRĮŽTAMOJO RYŠIO DUOMENŲ ANALIZĖ, VIEŠINIMAS IR POKYČIAI 17. Grįžtamojo ryšio duomenis analizuoja, apibendrina, rezultatus saugoja viešina Universiteto padaliniai, organizuojantys konkretaus grįžtamojo ryšio iš socialinių dalininkų rinkimą. 18. Rengiant grįžtamojo ryšio duomenų analizės išvadas teikiant siūlymus kokybei gerinti, įvertinamas gautų patikimumas pagrįstumas. 19. Komisijai per 4 mėnesius po anketinės apklausos vykdymo (1 priedas) teikiamos anketinių apklausų (išskyrus modulių / dalykų dėstymo kokybės apklausą, nutraukimo priežasčių identifikavimo apklausą) apibendrintų ataskaitos su identifikuotais pokyčiais galimais siūlymais. 20. Jei vykdoma apklausa neįtraukta į 1 priedą, tačiau jos vykdymas suderintas su Komisija, ataskaitos teikimo terminą numato Komisija. 21. Apibendrinti apklausų rezultatai mi apklausoje dalyvaujantiems studentams, dėstytojams, absolventams arba kitiems socialiniams dalininkams per 6 mėnesius nuo apklausos vykdymo, užtikrinant asmenų duomenų konfidencialumą. 22. Apibendrinti apklausų rezultatai viešinami Universiteto tinklalapyje, intranete, LSMU informacinėse sistemose, el. paštu kitais viešinimo kanalais. 23. Remiantis grįžtamojo ryšio duomenų analizės rezultatais, planuojamos įgyvendinamos kokybės tobulinimo veiklos: Komisija atlieka apklausų apibendrintų analizę galimus sprendimus / siūlymus teikia atsakingiems padaliniams (arba) rektoratui įgyvendinti; programų komitetai atlieka detalią grįžtamojo ryšio duomenų analizę jos rezultatais remiasi analizuodami kokybės kriterijus, inicijuodami pokyčius, organizuodami diskusijas su bendruomene bei rengdami Komiteto kasmetinį veiklos planą; studijas vykdančių padalinių vadovai grįžtamojo ryšio informaciją vartoja vykdydami metinius pokalbius su dėstytojais; dėstytojai modulių / dalykų dėstymo kokybės apklausos rezultatais bei kita gauta grįžtamojo ryšio informacija naudojasi gerindami dėstymo kokybę. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 24. Tvarka jos pakeitimai svarstomi Komisijoje tvtinami Senate. 25. Visus kitus šioje tvarkoje nenumatytus klausimus, susijusius su grįžtamojo ryšio organizavimu vykdymu, sprendžia Komisija. 4

5 1 priedas Tvtinamas peržiūrimas Komisijoje kiekvienų metų bželio mėn. GRĮŽTAMOJO RYŠIO APKLAUSŲ SĄRAŠAS, VYKDYTOJAI IR TERMINAI Apklausos Tikslinė Apklausos Apklausos Apklausos Gavėjų siūlymų pavadinimas respondentų vykdymo vykdytojas, teikimo terminas tikslas grupė laikas atsakingas gavėjas(ai) už laikas apklausos organizavim ą, duomenų analizę viešinimą tikslinei grupei STUDENTŲ APKLAUSOS Pmosios, Kasmet, Karjeros Karjeros per Gavus rezultatus per 2 antrosios spalio mėn. 2 sav. po apklausos mėn. gavėjai Karjeros pasinkimo vientisųjų uždarymo detalius centrui motyvų kiekvienos pmojo kurso studentai. duomenis perduoda sužinoti, kodėl šiems gavėjams: studentai centrui, pasinko Rinkodaros studijas, komunikacijos programą tarnybai, LSMU. dekanams. 5

6 Papildomos Papildomą Gruodžio Karjeros Karjeros per praktiką mėn. 2 sav. po apklausos SPK vertinimo atlikę uždarymo detalius Karjeros centrui studentai. kiekvienos siūlymus dėl galimų / įvertinti duomenis perduoda papildomos SPK. organizavimą, bazę, trūkumus. Modulių / Pmosios, Nuolat dalykų antrosios komitetas kiekvieno gavėjai dėstymo komitetai semestro pabaigoje SPK kokybės pakopų savo kuruojamos informaciją kaip buvo apklausa vientisųjų modulių / planuojama (LSMUSIS - / dalykų vertinimo atsižvelgti į pastebėtas Kokybės studentai. rezultatus problemas, kokie termometras ). šiems gavėjams: veiksmai vykdyti. studijas įvertinti baigtą vykdantiems SPK naujo semestro modulį / dalyką, padaliniams. pradžioje dėstymo kokybę centrui savą indėlį į informaciją apie mokymąsi. pokyčius pagal 3 priede nurodytą formą. per 2 sav. po SPK ataskaitų apibendrintą ataskaitą SKSUK, dekanams. Pmosios, Paskutinio antrosios kurso programų kokybės komitetai SPK dekanams gavėjai teikia SPK pakopų pabaigoje, apklausų 6

7 vientisųjų gegužės rezultatus. įvertinti mėn. studentai. stipriąsias tobulintinas Fakulteto prodekanai sritis. SKSUK supažindina su studentų nuomonės rezultatais siūlymais programoms tobulinti. Pmosios, Praktikos antrosios pabaigoje programų kokybės komitetai SPK dekanams gavėjai SPK siūlymus pakopų apklausų dėl galimų / vientisųjų rezultatus. įvertinti atliktos studentai. organizavimą, Fakulteto prodekanai vykdymą SKSUK supažindina tobulintinas sritis su studentų nuomonės rezultatais siūlymais praktikoms tobulinti. Baigiamojo Paskutinio Po darbo rengimo kurso baigiamojo programų gynimo studentai darbo komitetai SPK dekanams gavėjai teikia gynimo apklausų įvertini rezultatus. baigiamojo darbo rengimo organizavimą, vadovavimą Fakulteto prodekanai gynimo SKSUK supažindina procedūrą. su studentų nuomonės rezultatais siūlymais baigiamųjų darbų rengimo gynimo procesui tobulinti. 7

8 Savo noru Nuolat, Dekanatai Kiekvienų mokslo nutraukimo studijas atsiskaitym metų pabaigoje priežasčių nutraukę ų su dekanatai gavėjai teikia identifikavimo studentai Universitet apklausos rezultatus dekanatams siūlymus u metu šiems gavėjams: dėl galimų / SPK, išanalizuoti centrui. nutraukimo prieš priežastis naujus mokslo metus SKSUK apibendrintus visų fakultetų apklausos rezultatus. Doktorantūros Doktorantai Kasmet, Mokslo kokybės rugsėjo mėn. Mokslo gavėjai Mokslo apklausų rezultatus centrui teikia siūlymus įvertinti šiems dėl galimų / doktorantūros gavėjams: kokybę. doktorantūros mokslo krypčių komitetams. Užsienio Antrojo kurso Kasmet, Tarptautinių studentų studentai gruodžio ryšių adaptacijos užsieniečiai mėn. Tarptautinių ryšių gavėjai teikia TRSC pasitenkinimo studijomis apklausų rezultatus Rektoratui. įvertinti užsienio studentų pasitenkinimą studijomis adaptaciją. 8

9 Rezidentūros Rezidentai Kasmet, Podiplomini kokybės sausio ų kovo mėn. Podiplominių gavėjai PSC teikia įvertinti apklausų rezultatus rezidentūros šiems kokybę. gavėjams: rezidentūros koordinatoriams, profilinių klinikų vadovams. Klinikinės Du kartus Podiplomini Per 2 mėn. nuo Per 1,5 mėn. po medicinos programų per metus, ų apklausos pabaigos Medicina sausio Podiplominių gavėjai PSC teikia kokybės Medicina bželio (studijos mėn. apklausų rezultatus užsienio šiems įvertinti kalba) 6 gavėjams: Klinikinės kurso Medicinos fakulteto medicinos studentai dekanatui, SPK, ligoninėms- (internatūros) internatūros ciklą bazę. bazėms. Studentų Visi studentai Vieną kartą Rinkodaros Per 4 mėn. po Per 6 sav. po apklausa apie kokybę. per metus, sausio mėn. komunikacij Rinkodaros Rinkodaros gavėjai os tarnyba komunikacijos komunikacijos suprasti, kas tarnyba apklausų tarnybai svarbu LSMU rezultatus studentams SKSUK. kaip Universitetas gali pagerinti kokybę studentus supančią aplinką. 9

10 ABSOLVENTŲ APKLAUSOS Absolventų Absolventai Po Karjeros Per 4 sav. po apklausos. Po 6, baigimo SPK 12 mėn. tikslas praėjus 6 detalūs kiekvienos Dekanams, Karjeros sužinoti, kaip mėn., 12 centrui sekasi mėn., 3 m., duomenys absolventams 5 m. perduodami SPK, įsidarbinti apibendrinti adaptuotis darbo duomenys rinkoje, baigus dekanams. aukštąją mokyklą. Po 3 m. tikslas sužinoti, kaip sekasi absolventams įsitvtinti darbo rinkoje. Po 5 m. tikslas sužinoti, kaip sekasi absolventams siekti karjeros. DĖSTYTOJŲ APKLAUSOS proceso Dėstytojai Kasmet, vertinimo gegužės centro kompetencijų mėn. Inovatyviosi centro gavėjai centrui tobulinimo os edukacijos Inovatyviosios teikia siūlymus dėl skyrius edukacijos skyrius galimų / gerinti dekanams, studijas dėstymo kokybę vykdantiems užtikrinant padalinių vadovams teikiamą paramą apklausų kompetencijų rezultatus. tobulinimo galimybes dėstytojams. 10

11 Darbuotojų pasitenkinimo darbo aplinka sąlygomis apklausa įvertini darbuotojų pasitenkinimą darbo sąlygomis, aplinka Socialinių partnerių (darbdavių) nustatyti Universiteto programų tobulinimo poreikį, absolventų įsidarbinimo galimybes darbdavių pasitenkinimą. PERSONALO APKLAUSOS Darbuotojai Kasmet, Personalo Per 4 mėn. po sausio mėn. tarnyba Personalo tarnyba apklausų rezultatus SKSUK SOCIALINIŲ PARTNERIŲ (DARBDAVIŲ) APKLAUSOS Darbdaviai Ne rečiau Karjeros Per 4 sav. po nei kas trejus detalūs kiekvienos metus. duomenys perduodami SPK, apibendrinti duomenys dekanams. Per 6 sav. po gavėjai Personalo tarnybai siūlymus dėl galimų / SPK Dekanui, Karjeros centrui 11

12 Elektroninio laiško pavyzdys, siunčiant kvietimą pildyti apklausą. 2 priedas Gerb. studentai, Kviečiame Jus dalyvauti Apklausos tikslas Anketa anonimiška, o jos pildymo trukmė užims apie Atsakymų lauksime iki Su apibendrintais apklausos rezultatais, planuojamais / vykdytais pokyčiais būsite informuoti Apklausą vykdo (Padalinys / organizacinis vienetas, kontaktai) Dėkojame! Jūs gavote šį pakvietimą dalyvauti apklausoje, nes sutikote gauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto siunčiamus pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu norite atšaukti duotą sutikimą, tai galite padaryti prisijungę prie LSMUSIS ( arba elektroniniu paštu Kilus klausimų dėl duomenų apsaugos, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. p. 12

13 3 priedas 2021 m. SPK pmininko(ės) pavasario semestro ataskaita apie vykdytus / planuojamus pokyčius gerinant kokybę 1 PROGRAMA - Geriausiai vertinti moduliai / dalykai (maks. 5 dalykai) Atsakymų skaičius Balas Blogiausiai vertinti moduliai / dalykai (maks. 5 dalykai) Atsakymų skaičius Balas Bent 1 priimtas sprendimas moduliui / dalykui tobulinti (dėstymo kokybės, organizavimo, išteklių užtikrinimo kt.) Ataskaita teikiama centrui Ataskaitą parengė... 1 Ataskaita ma remiantis LSMUSIS apklausos Kokybės termometras rezultatais. Jei respondentų skaičius neleidžia daryti atitinkamų išvadų, remiamasi kitu būdu SPK gauta informacija apie ją sudarančių modulių / dalykų tobulinimą. 13