Microsoft Word - Kauno_kolegijos_veiklos_vertinimo_isvados_2005.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Kauno_kolegijos_veiklos_vertinimo_isvados_2005.doc"

Transkriptas

1 . KAUNO KOLEGIJOS VEIKLOS ALYTAUS VERTINIMO KOLEGIJOS IŠVADOS VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA Pastabos: Pastabos: Vertinimas organizuotas Profesinio mokymo metodikos centro vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. Vertinimą kovo 4 d. atliko įsakymu Profesinio Nr. ISAK-315 mokymo patvirtintu metodikos Kolegijų, centro įsteigtų sudaryta reorganizuojant ekspertų grupė aukštesniąsias vadovaudamasi mokyklas, Kolegijų, veiklos įsteigtų kokybės reorganizuojant vertinimo aukštesniąsias tvarkos aprašo 9.4 mokyklas, punktu. veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vertinimo išvados tekstas yra neredaguotas švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ISAK-315 (Žin., 2004, Nr , Nr ). Vertinimo išvadų tekstas neredaguotas m. gruodžio mėn m. 1

2 PROFESINIO MOKYMO METODIKOS CENTRAS Studijų ir mokymo kokybės vertinimo skyrius KAUNO KOLEGIJOS VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA Ekspertų grupės vadovas (pasirašyta) Prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė Ekspertų grupės nariai (pasirašyta) Doc. dr. Alvydas Juocevičius (pasirašyta) (pasirašyta) (pasirašyta) (pasirašyta) (pasirašyta) Vytautas Kazakevičius Nijolė Kikutienė Prof. dr. Antanas Maziliauskas Natalija Šedžiuvienė Dr. Sigitas Žilionis Ekspertų grupės (pasirašyta) Izabela Savickienė administratorė 2005 m. kovo mėn. 2

3 TURINYS 1. Vertinimo eigos aprašymas 3 psl. 2. Trumpas kolegijos veiklos apibūdinimas. 3 psl. 3. Veiklos sričių vertinimo rezultatai ir įrodymai. 5 psl. S1. Valdymas. 6 psl. S2. Studijų planavimas ir įgyvendinimas. 6 psl. S3. Mokslo taikomieji tyrimai ir ryšiai su partneriais Lietuvoje. 7 psl. S4. Tarptautiniai ryšiai. 7 psl. S5. Materialieji ir finansiniai ištekliai. 8 psl. S6. Personalas. 8 psl. S7. Vidinė kokybės užtikrinimo sistema. 9 psl. S8. Absolventų kvalifikacijos vertinimo sistema. 9 psl. S9. Rengiamų specialistų paklausa. 10 psl. 4. Rekomendacijos kolegijai: 4.1. Rekomendacijos, įgyvendintinos vienerių metų laikotarpiu 11 psl Rekomendacijos, įgyvendintinos penkerių metų laikotarpiu 12 psl. 5. Išvados. 12 psl. 3

4 1. VERTINIMO EIGOS APRAŠYMAS Šiame dokumente pateikiami Kauno kolegijos (toliau Kolegijos) veiklos kokybės vertinimo rezultatai. Veiklos kokybės vertinimo tikslai: 1. nustatyti, ar Kolegija yra įvykdžiusi sąlygas, nustatytas jos steigimo metu; 2. nustatyti, ar Kolegija yra įgyvendinusi Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje jai iškeltus tikslus; 3. įvertinti veiklos sričių kokybę. Veiklos kokybės vertinimo eiga: Pasiruošimas vizitui į Kolegiją. Pasiruošimo metu ekspertai analizavo Kolegijos savianalizės suvestinę ir kitus dokumentus, įvardintus Išorinio kolegijų veiklos kokybės vertinimo metodikoje, patvirtintoje Profesinio mokymo metodikos centro direktoriaus įsakymu Nr.VI-32, bei atliko pirminį Kolegijos veiklos kokybės vertinimą. Vizitas į Kolegiją. Vizito metu atliktas galutinis veiklos kokybės įvertinimas ir Kolegijos bendruomenei pateikta žodinė Kolegijos veiklos vertinimo išvada. Vizito metu buvo bendraujama ir diskutuojama su šiomis Kolegijos bendruomenės grupėmis: savianalizės suvestinės rengėjais; Kolegijos administracijos darbuotojais; savivaldos institucijų atstovais; dėstytojais ir katedrų vedėjais; studentais ir absolventais; socialiniais partneriais ir kitais asmenimis. Taip pat vizito metu buvo apžiūrėta Kolegijos materialinė bazė: teorinio ir praktinio mokymo patalpos, bibliotekos ir skaityklos, administracinės bei kitos patalpos. Rašytinės Kolegijos veiklos vertinimo išvados rengimas. Galutinė Kolegijos veiklos vertinimo išvada parengta pagal Kolegijos bendruomenei ekspertų pateiktą žodinę išvadą. 2. TRUMPAS KOLEGIJOS VEIKLOS APIBŪDINIMAS Kauno kolegija įsteigta 2000 m. Ekspertams teigiamai įvertinus Kauno aukštesniųjų technologijos ir ekonomikos mokyklų pasirengimą vykdyti neuniversitetinių studijų programas, šios mokyklos susijungė ir pradėjo Kolegijos veiklą m. į Kolegijos sudėtį integruotos Kauno aukštesniosios medicinos ir meno mokyklos, 2002 m. Kauno aukštesnioji kraštotvarkos ir verslo mokykla, o 2003 m. Kėdainių J. Radvilos aukštesnioji mokykla, Kauno aukštesnioji maisto pramonės mokykla ir Marijampolės kolegijos Ikimokyklinio ugdymo Kauno skyrius. Tai pačiais metais pradėjo veikti Kauno kolegijos Tauragės skyrius. Studijų programos realizuojamos ir Druskininkuose. Kauno kolegijos vizija. Lietuvoje lyderiaujanti, sėkmingai įtakojanti socialinius-ekonominius šalies ir regiono pokyčius, akredituota ir tarptautinį studijų programų pripažinimą pasiekusi aukštoji mokykla. 4

5 Kauno kolegijos misija. Rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius verslo, teisės, paslaugų ir technologijų, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, meno krypčių specialistus, kurie tenkintų Kauno regiono ir šalies socialinius-ekonominius poreikius. Sudaryti sąlygas ir kurti aplinką, kurioje formuotųsi laisvos ir atsakingos asmenybės, siekiančios kompetencijos profesinėje veikloje ir kuriančios demokratinę visuomenę. Kauno kolegijos pagrindiniai tikslai: Atlikti taikomuosius tyrimus ir konsultacinę veiklą, nagrinėjant kolegijos, Kauno regiono ir šalies socialines-ekonomines problemas ir siekti papildomų nebiudžetinių lėšų pritraukimo. Sudaryti sąlygas ir sukurti aplinką nuolatiniam studijų programų ir studijų organizavimo tobulinimui bei kaitai, užtikrinant studijų programų realizavimo kokybę ir akreditaciją. Aprūpinti studijų procesą pakankamais materialiaisiais ištekliais, užtikrinti efektyvų jų panaudojimą. Užtikrinti kolegijos veiklos kokybę, įgyvendinant demokratišką, planingą, pagrįstą savianalize ir išoriniu palyginimu kokybės laidavimo sistemą. Vystyti tarptautinį bendradarbiavimą, perimti pozityvią kitų šalių patirtį, siekiant studijų programų akreditavimo Europos aukštosiose mokyklose. Sukurti geranoriškumu, demokratiniais principais ir atsakomybe pagrįstą organizacijos kultūrą. Ugdyti nuolat besimokančią kolegijos bendruomenę, užtikrinančią keliamų tikslų įgyvendinimą, pripažįstant, kad nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas pirmaeilis darbuotojų uždavinys. Sukurti efektyvią ir demokratišką kolegijos valdymo sistemą. 1 lentelėje pateikiamos Kolegijos bendruomenės įvardintos stiprybės ir tobulintini aspektai bei atsirandančios galimybės ir grėsmės. 1 lentelė Kolegijos įvardintos stiprybės ir tobulintini aspektai bei atsirandančios galimybės ir grėsmės Stiprybės 1. Plačios ir lanksčios studijų programų pasirinkimo galimybės ir kokybiškas jų įgyvendinimas. 2. Ryšių su socialiniais partneriais ir mokslo taikomųjų tyrimų rezultatų naudojimas studijų programų ir kolegijos veiklos tobulinimui. 3. Kauno kolegija pripažinta ir patikima tarptautinio bendradarbiavimo partnerė. 4. Finansinių išteklių sutelkimas ir racionalus naudojimas kolegijos tikslų įgyvendinimui. 5. Aktyvus dėstytojų dalyvavimas projektinėje ir ekspertinėje veikloje. 6. Diegiama integrali kokybės vadybos sistema. Tobulintini aspektai 1. Studentų savarankiškų studijų efektyvumas. 2. Mokslo taikomųjų tyrimų atlikimo kokybė ir rezultatų sklaida. 3. Tarptautinių studijų realizavimas. 4. Papildomų išteklių kolegijos veiklos tobulinimui paieška. 5. Kokybės kultūros plėtojimas. 6. Kolegijos parama studentams planuojant ir pradedant profesinę karjerą studijų metu. 5

6 Galimybės 1. E-Kolegijos idėjos įgyvendinimas. 2. tarptautinį pripažinimą įgijusi (turinti) aukštoji mokykla. 3. Regioninių specializuotų praktinių mokymo centrų kūrimas. 4. Lankstaus profesinio rengimo modelio profesinė mokykla kolegija universitetas formavimas. 5. Intelektualių galių miesto, regiono gyvenimo kokybės gerinimui sutelkimas ir veiksmingas panaudojimas. 6. Veikiant asociacijose, kitose visuomeninėse organizacijose siekti palankesnės teisinės ir ekonominės kolegijų veiklai aplinkos. Grėsmės 1. Nepalanki ekonominės globalizacijos politikos įtaka šalies ūkio sektorių ir darbo rinkos plėtrai. 2. Blogėjanti demografinė situacija ir nepalanki visuomenės nuomonė apie kolegijų sektorių. 3. Europos ir šalies aukštųjų mokyklų konkurencija. 4. Nepakankamas valstybės asignavimų skyrimas kolegijai iškeltų tikslų įgyvendinimui. 5. Didėjančių darbo apimčių ir reikalavimų darbuotojų kompetencijoms neatitikimas atlyginimui už darbą. 6. Grįžimas prie unitarinės aukštojo mokslo sistemos. 3. VEIKLOS SRIČIŲ VERTINIMO REZULTATAI IR ĮRODYMAI 2 lentelėje pateikiama Kolegijos veiklos kokybės vertinimo rezultatų suvestinė pagal vertinamas sritis. Kauno kolegijos veiklos kokybės vertinimo rezultatų suvestinė 2 lentelė Veiklos sritys Teigiamas S1. Valdymas + S2. Studijų planavimas ir + įgyvendinimas S3. Mokslo taikomieji + tyrimai ir ryšiai su partneriais Lietuvoje. S4. Tarptautiniai ryšiai + S5. Materialieji ir finansiniai + ištekliai S6. Personalas + S7. Vidinė veiklos kokybės + užtikrinimo sistema S8. Absolventų kvalifikacijos + vertinimo sistema S9. Rengiamų specialistų + paklausa Įvertinimas Neigiamas 6

7 Veiklos sričių įvertinimo argumentai S1 VALDYMAS įvertinta teigiamai. Veiklos srities stiprybės: 1. Kolegijos veiklos planavimas vyksta tikslingai. Planai įgyvendinami nuosekliai. Planavimas apima visą hierarchinę valdymo struktūrą nuo institucijos strateginio iki dėstytojo veiklos plano. Įvertinus rezultatus, planai koreguojami. Išskiriamos prioritetinės veiklos kryptys, jų pagrindu kuriami nauji planai, skatinantys tobulinti veiklą 2. Vykdoma veiksminga informacijos sklaida. Naudojama duomenų valdymo sistema First Class,,,Kontora, internetas. 3. Bendruomenės nariai ir vadovai aktyviai dalyvauja įvairių šalies visuomeninių organizacijų veikloje. Beveik 200 kolegijos dėstytojų dalyvauja įvairiose sąjungose, asociacijose ir įvairiose su profesine veikla susijusiose organizacijose, plėtoja savo kompetenciją, formuoja teigiamą kolegijos įvaizdį visuomenėje. 4. Efektyvi Direktorato veikla. Direktoratas inicijuoja iškilusių problemų sprendimą, vadovaudamasis demokratijos principais. 1. Kolegijos vizija nepakankamai orientuota į regionų plėtrą. Neprognozuojama kolegijos plėtra. Kolegijos įtaka regionų plėtrai siejama tik su specialistų rengimu. 2. Strateginiame plane numatyti ne visiškai pagrįsti uždaviniai. Apibrėžti nerealūs uždaviniai, pavyzdžiui, m. numatyta parengti bakalauro studijų programą. S2 STUDIJŲ PLANAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS įvertinta teigiamai. Veiklos srities stiprybės: 1. Atliekamas sistemiškas studijų programų monitoringas, tobulinimas, siekiant tenkinti darbo rinkos poreikius. Dalyvaujant socialiniams partneriams, Kolegija nuolat koreguoja studijų programas. 2. Įgyvendinamos paklausios ir kokybiškos neuniversitetinių išlyginamųjų studijų programos. Neuniversitetines išlyginamąsias studijas baigė 1307 absolventai, 63 proc. studijavusiųjų studijas vertino puikiai 3. Veiksmingai organizuojamos praktikos. Parengti dokumentai, reglamentuojantys profesinės veiklos praktikų organizavimą, vykdymą ir vertinimą. 4. Pasiekti geri studijų programų išorinio vertinimo rezultatai. Akredituotos visos (6) pateiktos išoriniam vertinimui studijų programos. 1. Vyksta didelis studentų nubyrėjimas m. studijas baigė 65,3 proc. dieninių studijų studentų, ir 61 proc. neakivaizdinių studijų studentų. 2. Nepakankamai išnaudotos nuotolinių studijų galimybės, įgyvendinant studijų programas, tobulinant studijų kokybę ir dėstytojų kvalifikaciją. 7

8 S3 MOKSLO TAIKOMIEJI TYRIMAI IR RYŠIAI SU PARTNERIAIS LIETUVOJE įvertinta teigiamai. Veiklos srities stiprybės: 1. Kolegijoje nustatytos prioritetinės tyrimų kryptys, leidžiančios orientuoti išteklius moksliniams tyrimams. Patvirtintos šios svarbiausios kryptys: technologiniai tyrimai, darbo rinkos poreikių tyrimai ir edukologiniai tyrimai. 2. Tyrimai ir konsultacijos organizuojamos sistemingiau nei prieš 4 metus. Įsteigtas Mokslinių taikomųjų tyrimų centras, vykdomas konkursinis tyrimų finansavimas, formuojama tyrimų organizavimo ir jų rezultatų sklaidos sistema. 3. Sėkmingai plečiamas bendradarbiavimas su regioninėmis ir šalies švietimo ir mokslo institucijomis. Yra bendrų programų realizavimo pavyzdžių. Organizuojami bendri renginiai, konferencijos, tyrimai su KTU, VDU, LKKA, LŽŪU, ir kitomis aukštosiomis mokyklomis. Pasirašytos sutartys bendram studijų ir mokslo bazės naudojimui. Kartu su kitomis kolegijomis ir universitetais (Vilnius kolegija, KU, KTU, LŽŪU, VGTU, LKKA, kt.) leidžiami metodiniai leidiniai. 4. Plečiamas bendradarbiavimas su darbdaviams atstovaujančiomis ir kitomis organizacijomis. Glaudžiai bendradarbiaujama su Kauno PPAR, Lietuvos daržovių augintojų asociacija, odontologų asociacija, kitomis verslo ir profesinėmis asocijuotomis struktūromis. 5. Ryšiai su išorine aplinka naudingi studijų tobulinimui. Pavyzdžiui, studijų programos rengiamos su socialiniais partneriais (Teisės studijų programa, Verslo vadybos programa su KTU, Nuotolinių studijų anglų kalbos mokymui programa su KTU ir kt.). 1. Skirtingi padaliniai netolygiai dalyvauja mokslinių tyrimų veikloje. Ne vienodai aktyviai įvairių sričių dėstytojai dalyvauja moksliniuose tyrimuose. Kolegijos padaliniai, įsikūrę kituose miestuose, pasyvesni ir turi mažiau patirties šioje srityje. 2. Vykdomi nepakankamai reikšmingi regionui taikomieji tyrimai. Atliekami tyrimai yra epizodiniai, trumpalaikiai, daugiau įmonės lygmens, nepakankamai reikšmingi regionui. 3. Tyrimų rezultatai per retai skelbiami ir publikuojami pripažintuose šalies ir užsienio leidiniuose. Tyrimų rezultatai daugiausiai skelbiami konferencijų pranešimų rinkiniuose. 4. Nepakankamas konsultacijų reikšmingumas. Konsultacijos socialiniams partneriams nėra sistemingos (nors yra gerų pavyzdžių, kai studentai konsultuoja socialiai remtinus asmenis teisiniais klausimais, o Kraštotvarkos fakultetas teikia nemokamas konsultacijas želdinių dizaino klausimais). S4 TARPTAUTINIAI RYŠIAI įvertinta teigiamai. Veiklos srities stiprybės. 1. Tarptautinė veikla yra kolegijos prioritetas, kuris akcentuojamas kolegijos strategijoje. Šioje srityje pasiekti konkretūs rezultatai: didelis tarptautinių projektų skaičius (57), tarptautiniuose mobilumo mainuose dalyvaujančių studentų procentas (2 proc.) ir dėstytojų procentas (7 proc.). 2. Sukurta studentų ir dėstytojų mobilumą skatinanti sistema, kuri yra dokumentuota: parengta atrankos tvarka, apibūdinti mobilumo kriterijai, kuravimo tvarka ir pan. Parengti leidiniai mobilumo dalyviams. 3. Kolegijoje diegiama ECTS, apie kurios įgyvendinimą palankiai atsiliepia EK ECTS patarėjai. 4. Kolegijoje veiksmingai dirba užsienio ryšių ir marketingo tarnyba, plėtodama tarptautinius ryšius. Tarnyba, koordinuodama šią sritį, teikia kitiems padaliniams išsamią informaciją bei metodinę pagalbą. 8

9 1. Skirtingi padaliniai netolygiai dalyvauja tarptautinėje veikloje. Aktyviausiai tarptautiniuose projektuose dalyvauja socialinių mokslų srities studentai ir dėstytojai. Išskirtinai mažesnis Tauragės skyriaus aktyvumas ir patirtis. S5 MATERIALIEJI IR FINANSINIAI IŠTEKLIAI įvertinta teigiamai. Veiklos srities stiprybės: 1. Sukurta materialiųjų ir finansinių išteklių valdymo sistema. Kolegijos savivaldos organai nustato išteklių naudojimo prioritetus. Nustatyti išteklių formavimo ir lėšų naudojimo kriterijai. Materialieji ir finansiniai ištekliai planuojami atsižvelgiant į fakultetų ir studijų centrų poreikius. 2. Sukurta finansų būklės kontrolės sistema. Patvirtintas Kontrolės vadovas. Kolegijoje įsteigta Vidaus audito tarnyba. Kolegijos veikla ir jos pasiekimai periodiškai tikrinami ir vertinami išorės institucijų. 3. Kolegijoje užtikrinamas materialiųjų ir finansinių išteklių naudojimo viešumas. Pateikiamos kolegijos direktoriaus materialiųjų ir finansinių išteklių formavimo ir naudojimo ataskaitos savivaldos institucijoms. Užtikrinamas materialiųjų ir finansinių išteklių valdymo ataskaitų viešumas ir prieinamumas kolegijos bendruomenei. 1. Fakultetai ir centrai nevienodai aprūpinti materialiaisiais ištekliais. Netolygus patalpų naudojimas juose (naudojimo koeficientas technologijų fakulteto II rūmuose 0,444; ekonomikos ir teisės fakultete 1,367). Netolygus studijų aprūpinimas kompiuteriais (kompiuterių skaičius, tenkantis 100 dieninių studijų studentų menų fakultete 8,52, technologijų fakultete 24,47). 2. Nepakankamai išplėtotas nebiudžetinių lėšų pritraukimas į kolegijos infrastruktūrą. Pajamos už kursus sumažėjo nuo Lt 2002 m. iki Lt 2004 m., už klinikos paslaugas nuo Lt 2002 m. iki Lt 2004 m., už meno gaminius nuo 9671 Lt 2003 m. iki 3852 Lt 2004 m., už turto nuomą nuo Lt 2002 m. iki Lt 2004 m. S6 PERSONALAS įvertinta teigiamai. Veiklos srities stiprybės: 1. Personalo sudėtis kolegijoje atitinka Aukštojo mokslo įstatymo keliamus reikalavimus m. rugsėjo 1 d. Kauno kolegijoje dirbo penkiasdešimt penki mokslo daktarai, aštuoniolikai iš jų kolegija pagrindinė darbovietė, trisdešimt septyniems nepagrindinė. Daugiau kaip pusė dėstytojų turi ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo dėstomo dalyko srityje patirtį. 2. Veikia personalo kvalifikacijos tobulinimo sistema. Rengiami dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo planai, vertinamas jų vykdymas, sudaroma galimybė tobulintis studijuojant magistrantūroje ir doktorantūroje. Personalo kvalifikacijos kėlimą teigiamai įtakoja atliekami moksliniai ir taikomieji tyrimai. 1. Netolygi personalo sudėtis fakultetuose ir centruose. Personalas, ypač su mokslo laipsniais ir galintis vykdyti mokslo bei taikomuosius tyrimus, netolygiai išsidėstęs padaliniuose. Blogesnė padėtis regioniniuose padaliniuose, ypatingai Tauragėje. Neišnaudojamos nuotolinės studijos suteikiant pedagoginę pagalbą regioniniams padaliniams. 2. Dėstytojai nepakankamai aktyviai rengia metodinę medžiagą. Pagal skirtingas studijų kryptis metodinė medžiaga rengiama nevienodai. Per metus parengtas tik 1 matavimų inžinerijos studijų krypties leidinys, kraštotvarkos ir dailės sričių po 2. 9

10 S7 VIDINĖ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA įvertinta teigiamai. Veiklos srities stiprybės: 1. Sistemingai diegiama veiklos kokybės užtikrinimo sistema, derinat studijų kokybės ir kolegijos veiklos kokybės užtikrinimo principus. Siekiant įgyvendinti studijų programų tikslus bei nuolatinio tobulėjimo visose kolegijos veiklos srityse ir organizacijos lygiuose, plėtojamas racionalus kokybės vadybos modelis, jungiantis Visuotinės kokybės vadybos, Palyginamumo ir ISO kokybės vadybos principus. 2. Aiškiai reglamentuotas kokybės vadybos laipsniškas tobulinimas. Parengta Savianalizės ataskaitos rengimo tvarka, m. Kauno kolegijos strategija, Kolegijos padalinių planai, Kauno kolegijos padalinių savianalizės ataskaitos rengimo nurodymai/rekomendacijos m. Savianalizei, Studijų kokybės tarnybos veiklos nuostatai, Studijų kokybės užtikrinimo tarybos nuostatai, Vidinė studijų programų akreditavimo tvarka, ISO kokybės vadybos sistemos diegimo kalendorinis planas, Studijų kokybės tarnybos ir tarybos metų veiklos planai, Studijų kokybės tarnybos darbuotojų pareigybių aprašai, Kolegijos veiklos už m. Savianalizės suvestinės metodinės rekomendacijos, Kokybės vadovas. Šią veiklą reglamentuoja ir tokie direktoriaus įsakymai: 2000 m. Gruodžio 13 d. Įsakymas Nr. 84a,,Dėl kokybės laidavimo tarybos sudėties, 2001 m. Sausio 25 d. Įsakymas Nr.125,,Dėl kolegijos m. Strategijos patvirtinimo ; 2003 m. Sausio 20 d. įsakymas Nr. 378,,Dėl kokybės laidavimo tarybos naujos sudėties tvirtinimo ; 2004 vasario 4 d. Įsakymas Nr. 378,,Dėl kokybės laidavimo tarybos naujos sudėties tvirtinimo ; 2004 m. Liepos 2 d. Įsakymas Nr ,, Dėl kolegijos veiklos savianalizės suvestinės rengimo pogrupių sudėties ; 2004 m. Rugpjūčio 31 d. Įsakymas Nr ,, Dėl Kauno kolegijos studijų kokybės tarybos nuostatų tvirtinimo. 3. Kolegijoje veiksminga kokybės sistema. Ataskaitų rengimo priežiūra vykdoma pagal grafikus, rekomendacijos, sprendimai talpinami vidaus pašto sistemoje First Class. Nuolat analizuojami padalinių planai ir jų atitikimas kolegijos strateginiams tikslams, kolegijos metinės ataskaitos išvadoms, studijų kokybės tarnybos rekomendacijoms, išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijoms. Kokybės sistemos elementai atspindėti dėstytojų, katedrų, fakultetų, kolegijos savianalizės atskaitose. Atliekami tyrimai, pavyzdžiui,,,studijų kokybės sistemos tyrimas. 1. Trūksta nuolatinių absolventų ir darbdavių formalizuotų apklausų apie absolventų pasirengimą darbinei veiklai. Šios analizės rezultatai ir išvados turi tapti tolesnės kolegijos veiklos kokybės užtikrinimo sistemos plėtros pagrindu. Šiuo metu absolventų ir darbdavių formalizuota apklausa atliekama epizodiškai; o vertinant studijų kokybę remiamasi socialinių partnerių atstovų (pvz., Egzaminų komisijų pirmininkų ataskaitų, išvadomis ir rekomendacijomis), studentų anketinės apklausos ir,,apskrito stalo diskusijos, personalo, darbdavių (dažniau žodinės) apklausos duomenimis. 2. Nepakankamas palyginamumo principų taikymas diegiant kokybės sistemą. Vertinant kolegijos veiklos kokybę šalies ir užsienio šalių aukštųjų mokyklų kontekste ir siekiant tarptautinių standartų, būtina išplėtoti Palyginamumo principus ir sukurti vertinimo kriterijų sistemą. S8 ABSOLVENTŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMO SISTEMA įvertinta teigiamai. Veiklos srities stiprybės. 1. Baigiamieji darbai orientuoti į praktinę veiklą. Daugiau kaip pusė kolegijos pateiktų baigiamųjų darbų turi praktinę vertę. Dalis baigiamųjų darbų atliekami pagal įmonių bei 10

11 įstaigų užsakymus. Kolegijos veiksmų kokybei tobulinti plane numatyta tolimesnė užsakomųjų baigiamųjų darbų plėtra. Verslo vadybos ir Ekonomikos ir teisės fakultetų absolventų baigiamųjų darbų temos susijusios su konkrečių įmonių, įstaigų ar organizacijų realia ūkine ir finansine veikla. Technologijų fakulteto absolventai projektuoja arba siūlo atnaujinti esamą įvairių technologinių procesų automatinio valdymo įrangą, patalpų interjerą, baldų gamybos technologijas. Menų fakulteto studentai pagal užsakymus kuria originalius meno kūrinius. Jų baigiamieji darbai eksponuojami įvairiose parodose bei įstaigose. Kraštotvarkos fakulteto želdinių ir jų dizaino studijų programos absolventai rengia konkrečius žemės sklypų apželdinimo projektus ir juos realiai įgyvendina Kauno apskrities objektuose. 1. Nepilnai įgyvendintos Neuniversitetinių studijų rezultatų baigiamojo vertinimo nuostatos. Šiose Švietimo ir mokslo ministro įsakymu pavirtintose nuostatose nurodyta, kad baigiamojo vertinimo paskirtis nustatyti studento profesinių kompetencijų lygį. Todėl kiekviename baigiamajame darbe arba egzamino užduotyje turi būti pateiktas siekiamų pademonstruoti kompetencijų sąrašas. Absolvento uždavinys šias kompetencijas įrodyti. Atlikus kolegijos fakultetų ir studijų centrų parengtų baigiamojo vertinimo metodinių nurodymų analizę nustatyta, kad: - Kai kuriuose metodiniuose nurodymuose iš absolvento nereikalaujama baigiamajame darbe pateikti siekiamų pademonstruoti kompetencijų sąrašą. Nenumatytas priedas prie baigiamojo egzamino užduočių, kuriame nurodomos šiomis užduotimis vertinamos kompetencijos ir jų vertinimo kriterijai. - Kai kurių padalinių kvalifikavimo komisijose iš 5 narių numatyti tik du arba vienas darbdavių atstovai. - Kai kurių katedrų nustatyti baigiamųjų darbų vertinimo kriterijai silpnai susieti su absolventų profesinių kompetencijų vertinimu. Dalis vertinimo kriterijų aukštąjį išsilavinimą siekiančiam pademonstruoti absolventui yra per menki (pavyzdžiui, tokie kriterijai: pasirinktos ir analizuotos literatūros atitikimas darbo temai, ar baigiamasis darbas atitinka darbo pavadinimą ir studijų kryptį bei specializaciją. Dalis baigiamojo darbo vertinimo kriterijų yra subjektyvūs (pavyzdžiui, darbo vadovo įvertinimas). - Dalyje fakultetų (studijų centrų) metodiniai nurodymai dar tik rengiami, nors studijos vyksta jau dvejus metus. 2. Nepakankama parama studentams rengiant baigiamuosius darbus (projektus). Ne visuose fakultetuose (studijų centruose) yra parengtos išsamios baigiamųjų darbų rengimo rekomendacijos studentams. Dėl šios priežasties: - Dalyje baigiamųjų darbų nesuformuluoti darbo tikslai. Nėra iškelta problema. Nėra tyrimo rezultatų aptarimo. Išvados neadekvačios darbo tikslams ir (arba) tyrimų rezultatams. - Dalies baigiamųjų darbų sritys pasirinktos per siauros. Todėl šiuose darbuose absolventams buvo sunku pademonstruoti kompetencijas iš įvairių veiklos sričių. - Dalies darbų sritys yra pasirinktos per plačios. Šie darbai, kaip taisyklė, yra aprašomojo pobūdžio. S9 RENGIAMŲ SPECIALISTŲ PAKLAUSA įvertinta teigiamai. Veiklos srities stiprybės: 1. Atliekami periodiški specialistų paklausos ir absolventų įsidarbinimo tyrimai, vykdoma jų analizė. Naudojantis išoriniais ir vidiniais informacijos šaltiniais nuolat vykdomi specialistų poreikio nustatymo tyrimai, atliekama Kolegijos absolventų įsidarbinimo analizė. 2. Aktyviai dalyvaujama šakinių asociacijų veikloje. Kolegijos atstovai dalyvauja penkiolikos asociacijų veikloje, palaiko glaudžius ryšius su įmonėmis. 11

12 1. Nepakankama parama studentams užmezgant pirmuosius kontaktus su darbdaviais studijų metu. Lyginamojo studijų kokybės tyrimo rezultatai rodo, kad sąlygos užmegzti ryšius su darbdaviais yra nepakankamos. 4. REKOMENDACIJOS KOLEGIJAI 4.1. REKOMENDACIJOS, ĮGYVENDINTINOS VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIU 3 lentelė Rekomendacijos kolegijai Rekomendacijų įgyvendinimą pagrindžiantys įrodymai 1. Patikslinti kolegijos viziją. Patvirtintas vizijos aprašas. 2. Numatyti priemones, leidžiančias efektyviau panaudoti nuotolinių studijų galimybes, teikiant pagalbą regioniniams padaliniams, studijų kokybei užtikrinti ir dėstytojų kvalifikacijai tobulinti. 3. Parengti kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų sistemos rezultatyvumo įvertinimą ir strateginių priemonių plėtrai paspartinti, ypač regioniniuose padaliniuose, įgyvendinimo planą. 4. Susieti dėstytojų skatinimo ir mokslinių tyrimų paramos sistemą su aktyvumu mokslo taikomuosiuose tyrimuose ir tyrimų rezultatus pristatančių publikacijų reikšmingumu. 5. Parengti studijoms skirtų patalpų tolygaus užimtumo planą ir jį įgyvendinti. 6. Parengti nebiudžetinių lėšų pritraukimo į kolegijos infrastruktūrą priemonių planą. 7. Parengti absolventų ir darbdavių formalizuotos apklausos apie absolventų pasirengimą darbinei veiklai metodiką. 8. Visiems fakultetams (centrams) patobulinti, o kurie neturi parengę - parengti, baigiamojo studijų rezultatų vertinimo metodinius nurodymus (nuostatas). Juos tobulinant vadovautis švietimo ir mokslo ministro įsakymu Dėl Neuniversitetinių studijų rezultatų baigiamojo vertinimo nuostatų patvirtinimo 9. Parengti išsamias baigiamųjų darbų (projektų) rengimo rekomendacijas studentams. 10. Patikslinti Kompiuterinių tinklų administravimo ir Teisės studijų rezultatų baigiamojo vertimo formas. 11. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais kaupti duomenis apie laisvas darbo vietas, sukurti paramos įsidarbinant sistemą, parengti duomenų apie absolventų įsidarbinimą stebėsenos metodiką. Nuotolinių studijų plėtotės programa. Įvertinimo ataskaita. Įgyvendinimo planas. Skatinimo, aktyvumo ir reikšmingumo kriterijų sąrašas. Patalpų naudojimo suvestinė. Priemonių planas. Patvirtinta metodika. Metodiniai nurodymai. Baigiamųjų darbų rengimo rekomendacijos. Metodiniai nurodymai. Duomenys apie laisvas darbo vietas. Paramos įsidarbinant sistemos aprašas. Absolventų įsidarbinimo stebėsenos metodika. 12

13 4.2. REKOMENDACIJOS ĮGYVENDINTINOS PENKERIŲ METŲ LAIKOTARPIU 4 lentelė Rekomendacijos kolegijai 1. Parengti neformalaus suaugusiųjų švietimo planą ir jo įgyvendinimo priemones. 2. Parengti ir pritaikyti priemones, leidžiančias iš esmės padidinti centralizuotą mokslinių tyrimų lėšų fondą. 3. Parengti regioninių padalinių aktyvesnio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, plėtojant tarptautinius projektus ir mainus, priemonių įgyvendinimo planą su konkrečiais įgyvendinimą pagrindžiančiais rodikliais. 4. Kėdainių J.Radvilos studijų centrui rekomenduojama išnaudoti Lietuvos žemdirbystės instituto ir LŽŪU Vandens ūkio instituto kaimynystę, kaip galimybę bendradarbiauti jų įgyvendinamuose tarptautiniuose plėtros ir moksliniuose projektuose. 5. Užtikrinti, kad visuose kolegijos padaliniuose pedagoginis personalas tolygiai tenkintų Aukštojo mokslo įstatymo reikalavimus. 6. Nuo 2006 metų kasmet atlikti absolventų ir darbdavių formalizuotas apklausas. Rekomendacijų įgyvendinimą pagrindžiantys įrodymai. Patvirtintas planas. Priemonių planas. Įgyvendinimo ataskaita. Priemonių planas Įgyvendinimo ataskaita. Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose ataskaita. Dėstytojų sąrašai, nurodant išsilavinimą, mokslo laipsnį ir praktinio darbo dėstomo dalyko srityje stažą. Kasmetinių apklausų analizės ataskaitos. 5. IŠVADOS Kauno kolegija: 1) yra sudariusi sąlygas studentams įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesines kvalifikacijas, atitinkančias Lietuvos ūkio reikmes bei mokslo ir naujausių technologijų lygį; 2) plėtoja regionui reikalingą mokslo taikomąją veiklą bei tyrimus, konsultuoja vietos valdžios ir ūkio subjektus; 3) yra sudariusi sąlygas tęstiniam mokymuisi, talkina ūkio subjektams, organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą; 4) ugdo švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis. APIBENDRINAMOJI IŠVADA: REKOMENDUOJAMA, KAD KAUNO KOLEGIJAI BŪTŲ IŠDUOTAS LEIDIMAS PRIIMTI STATUTĄ IR SUDARYTI SAVIVALDOS INSTITUCIJAS. 13

14 INFORMACIJA APIE KOLEGIJOS VERTINIMO IŠVADŲ SVARSTYMO STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRE REZULTATUS MSIVT Mokslo ir studijų institucijų vertinimo taryba MSIVT KK Mokslo ir studijų institucijų vertinimo tarybos Kolegijų komisija Eil. Nr. Posėdžio data Svarsčiusi patariančioji institucija ir protokolo Nr MSIVT KK, Nr Svarstymo rezultatai NUTARTA: pritarti ekspertų grupės išvadoms kolegijos veiklą įvertinti teigiamai ir siūlyti išduoti leidimą priimti statutą ir sudaryti savivaldos institucijas MSIVT, Nr NUTARTA: atidėti kolegijų veiklos kokybės vertinimo išvadų svarstymą kitam posėdžiui; per ateinančias dvi dienas suformuluoti papildomus klausimus ekspertų grupių vadovams ir aukštosioms mokykloms MSIVT, Nr NUTARTA: kolegijos veiklą įvertinti teigiamai ir siūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai išduoti leidimą priimti statutą ir sudaryti jos savivaldos institucijas. 14

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. Įsakymu Nr. V-24) STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje / Ugdymo plėtotės centras, į

PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje / Ugdymo plėtotės centras, į PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje 2012-01-29 / 2012-02-04 Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos Patvirtinta bendra forma 2015-05-26, potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos studijų dalyko ĮVADAS Į STUDIJAS APRAŠAS Studijų programą

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau