VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO"

Transkriptas

1 Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr ; Žin. 2011, Nr.108-0, i. k ISAK000V-137 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE LEIDŽIAMŲ NAUDOTI KASOS APARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ MODELIŲ SĄRAŠO BEI KASOS APARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ MODELIŲ ĮTRAUKIMO Į ŠĮ SĄRAŠĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2003 m. balandžio 16 d. Nr. V-137 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo (Žin., 2002, Nr , Nr ; toliau Nutarimas) ir punktais: 1. T v i r t i n u pridedamas: 1.1. Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą (toliau Sąrašas) Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisykles (toliau Taisyklės). 2. Į s a k a u: 2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau Inspekcija) Akcizų administravimo skyriui iki 2003 m. gegužės 15 d. parengti pagal Taisykles skelbtinus Sąrašo duomenis ir Mokesčių apskaitos ir aptarnavimo metodikos skyriui iki 2003 m. gegužės 25 d. šiuos duomenis paskelbti Inspekcijos interneto svetainėje ( vmi. lt) Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad būtų sukurta (modifikuota) Sąrašo duomenims tvarkyti būtina programinė įranga Atitinkamas sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą. VIRŠININKĖ VIOLETA LATVIENĖ SUDERINTA Lietuvos Respublikos finansų ministrė Dalia Grybauskaitė 2003 m. gegužės 5 d.

2 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137 KASOS APARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ MODELIŲ ĮTRAUKIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOJE LEIDŽIAMŲ NAUDOTI KASOS APARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ MODELIŲ SĄRAŠĄ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisyklės (toliau Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių (toliau aparatų ir automatų modeliai) sąrašo (toliau Sąrašas) paskirtį, objektus, jo tvarkymo ir duomenų naudojimo tvarką. 2. Sąrašo paskirtis pagal šias Taisykles registruoti, sisteminti, saugoti ir naudoti duomenis apie aparatų ir automatų modelius. 3. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo (Žin., 2002, Nr , Nr , toliau Nutarimas) ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 patvirtintomis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis (Žin., 2001, Nr ). 4. Į Sąrašą įtraukiami tik tuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintus kasos aparatams ir prekybos automatams keliamus techninius reikalavimus (toliau techniniai reikalavimai) atitinkantys aparatų ir automatų modeliai. Iki Taisyklių įsigaliojimo sukaupti į Kasos aparatų valstybinį registrą įtrauktų kasos aparatų modelių duomenys perkeliami į Sąrašą. 5. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau Inspekcija) vykdo tokias Sąrašo tvarkymo funkcijas: 5.1. pagal į Sąrašą įtraukiamų aparatų ir automatų ekspertinės įmonės Valstybinio informacinės technologijos instituto (toliau Ekspertinė įmonė) ekspertizės išvadas priima sprendimus dėl aparatų ir automatų modelių įtraukimo į Sąrašą; 5.2. tvarko Sąrašo duomenų bazę, kurioje įrašomi, saugomi ir atnaujinami duomenys; 5.3. leidinyje Valstybės žinios skelbia duomenis apie aparatų ir automatų modelių įtraukimą į Sąrašą. 6. Ekspertinė įmonė vykdo tokias funkcijas: 6.1. priima kasos aparatų ir prekybos automatų gamintojų arba jų įgaliotų atstovų (toliau pareiškėjai) prašymus įtraukti aparatų ir automatų modelius į Sąrašą, techniniuose reikalavimuose nurodytą tų aparatų ir automatų dokumentaciją ir pačius veikiančius gaminius; 6.2. atlieka pateiktų aparatų ir automatų bei jų dokumentacijos atitikimo techniniams reikalavimams ekspertizę ir išvadas pateikia Inspekcijai bei pareiškėjams; 6.3. tvarko pateiktų įtraukti į Sąrašą aparatų ir automatų modelių dokumentų archyvą, užtikrina jo apsaugą; 6.4. pagal savo kompetenciją konsultuoja pareiškėjus aparatų ir automatų modelių įtraukimo į Sąrašą klausimais. II. SĄRAŠO DUOMENYS 7. Sąrašo duomenų bazėje kaupiami tokie aparatų ir automatų modelių duomenys: 7.1. identifikacinis numeris;

3 7.2. raidinis ženklas (fiskalinių kasos aparatų); 7.3. kategorija; 7.4. visas aparato arba automato modelio pavadinimas; 7.5. sutrumpintas aparato arba automato modelio pavadinimas; 7.6. gamintojas; 7.7. gamintojo šalis; 7.8. pareiškėjas; 7.9. pagrindinės aptarnavimo įmonės kodas; pagrindinės aptarnavimo įmonės pavadinimas; pagrindinės aptarnavimo įmonės sertifikato numeris; pagrindinės aptarnavimo įmonės telefono numeris pasiteirauti; įsakymo įtraukti aparato arba automato modelį į Sąrašą numeris; įsakymo įtraukti aparato arba automato modelį į Sąrašą data; įsakymo išbraukti aparato arba automato modelį iš Sąrašo numeris; įsakymo išbraukti aparato arba automato modelį iš Sąrašo data; aparato arba automato modelio išbraukimo iš Sąrašo priežastis; duomenų atnaujinimo data; aparato arba automato modelio statusas Sąraše; aparato arba automato modelio statuso Sąraše suteikimo data; aparato arba automato modelio techninių eksploatacinių savybių apibūdinimas. 8. Leidinyje Valstybės žinios skelbiami šių Taisyklių 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.10 ir 7.19 punktuose nurodyti Sąrašo duomenys, visi Sąrašo duomenys skelbiami Inspekcijos interneto tinklalapyje ( vmi. lt). III. APARATŲ IR AUTOMATŲ MODELIŲ ĮTRAUKIMAS Į SĄRAŠĄ 9. Į Sąrašą gali būti įtraukiami tiktai techninius reikalavimus atitinkantys aparatų ir automatų modeliai, kurių techninių reikalavimų atitikimo ekspertizę atliko Ekspertinė įmonė. 10. Teikti aparatų ir automatų modelių įtraukimo į Sąrašą prašymus gali tik Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės (pareiškėjai). 11. Pareiškėjai aparatų ir automatų modelių įtraukimo į Sąrašą prašymus pateikia Ekspertinei įmonei. Ekspertinei įmonei turi būti pateikiama: prašymas, kuriame nurodomas į Sąrašą įtrauktinas aparato ar automato modelis; pareiškėjo teisinio įregistravimo pažymėjimas (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija); kai pareiškėjas yra gamintojo atstovas oficialus gamintojo įgaliojimas prekiauti jos pagamintais aparatais ar automatais; techniniuose reikalavimuose nurodyta to aparato ar automato modelio dokumentacija ir pats veikiantis aparatas ar automatas; įsipareigojimas ne trumpiau kaip 12 mėnesių vykdyti to modelio aparatų ar automatų garantinį remontą; pagrįsta garantija 10 metų eksploatavimo laikotarpiu aprūpinti to modelio aparatų ar automatų naudotojus eksploatacinėmis bei atsarginėmis dalimis; prašyme nurodyto modelio aparatų ar automatų techninio aptarnavimo bei remonto darbus atlikti pasirengusios aptarnavimo įmonės garantinis raštas (kai pareiškėjas neturi savo techninio aptarnavimo tarnybos). 12. Ekspertinė įmonė atlieka pateikto įtraukti į Sąrašą aparato ar automato modelio patikrą ir Inspekcijai pateikia: to aparato ar automato modelio naudotojo instrukciją lietuvių kalba; išvadas apie tai, kad aparato ar automato modelis atitinka nustatytus techninius reikalavimus;

4 12.3. patikrinto aparato ar automato modelio elektroninio pavidalo ir išspausdintus popieriuje duomenis, nurodytus Taisyklių punktuose. 13. Inspekcija, gavusi 12 punkte nurodytus dokumentus: per 15 darbo dienų Inspekcijos viršininko įsakymu patvirtina aparato ar automato modelio įtraukimo į Sąrašą faktą ir šio įsakymo kopija paštu turi būti išsiųsta pareiškėjui; aparato ar automato modelio įtraukimo į Sąrašą įsakymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka paskelbia leidinyje Valstybės žinios ; šių Taisyklių 7 punkte nurodytus duomenis per 5 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo datos įveda į Sąrašo duomenų bazę. 14. Pareiškėjas, kurio prašymu aparato ar automato modelis buvo įtrauktas į Sąrašą, gavęs gamintojo pranešimą apie aparato ar automato modelio gamybos ir/ar tiekimo nutraukimą, per mėnesį privalo raštu apie tai informuoti Inspekciją. 15. Už prašyme ir su juo pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas. 16. Jeigu nustatoma, kad Inspekcijai pateikti ne visi arba netikslūs duomenys, Inspekcijos reikalavimu Ekspertinė įmonė per 15 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos turi juos patikslinti. 17. Jeigu nustatoma, kad Sąraše arba Sąrašo duomenų bazėje yra įrašyti klaidingi duomenys, Inspekcija nedelsdama turi klaidas ištaisyti. 18. Pareiškėjo pateikti dokumentai, nurodyti Taisyklių III skyriuje, Ekspertinėje įmonėje saugomi tol, kol naudojami to modelio aparatai ar automatai, bet ne mažiau kaip 10 metų. 19. Sąrašo duomenys kaupiami ir saugomi Inspekcijos kompiuterinėse laikmenose. IV. APARATŲ IR AUTOMATŲ MODELIŲ IŠBRAUKIMAS IŠ SĄRAŠO 20. Aparato ar automato modelio išbraukimas iš Sąrašo yra šiame skyriuje nustatyta procedūra, pagal kurią aparato ar automato modeliui suteikiamas iš Sąrašo išbraukto modelio statusas. Šis statusas apriboja aparato ar automato modelio naudojimo galimybes, kaip tai nustatyta Nutarime. 21. Aparato ar automato modelis išbraukiamas iš Sąrašo, kai: papildomos ekspertizės metu nustatoma, kad aparato ar automato modelis nebeatitinka techninių reikalavimų, pagal kuriuos jis buvo įtrauktas į Sąrašą (papildoma ekspertizė gali būti atlikta kontroliuojančioms institucijoms sužinojus apie galimą minėtų techninių reikalavimų neatitikimą); nebėra to modelio aparatus ar automatus aptarnaujančios įmonės (vienintelei sertifikatą turinčiai įmonei nutraukus veiklą, panaikinus vienintelės techninio aptarnavimo įmonės sertifikatą ar pan.); Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar Lietuvos Respublikos finansų ministras priima sprendimą (pasikeitus techniniams reikalavimams, nustačius esminių trūkumų ar pan.) uždrausti Lietuvoje prekiauti kai kurių modelių aparatais ar automatais ar jų grupėmis. 22. Inspekcija, gavusi 21 punkte nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus, per 15 darbo dienų priima sprendimą tokiam aparato ar automato modeliui suteikti iš Sąrašo išbraukto modelio statusą, apie tai paskelbia leidinyje Valstybės žinios ir išbraukimo duomenis įrašo į Sąrašo duomenų bazę. 23. Informacija apie iš Sąrašo išbrauktus aparatų ar automatų modelius Sąrašo duomenų bazėje saugoma 10 metų po išbraukimo, paskui ji perkeliama į Sąrašo duomenų bazės archyvą, kur saugoma neribotą laiką. V. APARATŲ IR AUTOMATŲ MODELIŲ SĄRAŠO DUOMENŲ NAUDOJIMAS 24. Taisyklių 8 punkte nenurodyti Sąrašo duomenys Inspekcijos interneto tinklalapyje gali būti skelbiami tik tų juridinių asmenų, kuriuos šie duomenys apibūdina, prašymu.

5 25. Pasikeitusių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ar Inspekcijos viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto nelaukiant šių Taisyklių pakeitimo ar papildymo. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 26. Inspekcijos pareigūnai kontroliuoja, kad Ekspertinė įmonė ir ūkio subjektai, teikiantys aparatų ar automatų modelius įtraukti į sąrašą, laikytųsi Taisyklių.

6 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137 LIETUVOS RESPUBLIKOJE LEIDŽIAMŲ NAUDOTI KASOS APARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ MODELIŲ SĄRAŠAS Rai- Ident. Nr. dinis Visas aparato arba Pagrindinės Aparato arba automato Gamintojo ženklas pavadinimas pavadinimas Kategorija automato modelio aptarnavimo įmonės gamintojo pavadinimas šalis Nefisk. kompiuterinis UVS-KA 000 UAB UNIVERSALIOS Lietuva VALDYMO SISTEMOS 2 Nefisk. degalinių UVS-KA 100 UAB UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS 3 Nefisk. bendros 4 Nefisk. bendros 5 Nefisk. bendros 6 Nefisk. bendros 7 Nefisk. bendros 8 Nefisk. bendros 9 Nefisk. bendros 11 Nefisk. bendros 12 Nefisk. bendros Lietuva UAB UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS UAB UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS Aparato arba automato statusas sąraše CASIO CE 2300 CASIO COMPUTER Co., Japonija UAB SINTAGMA CASIO CE4200 CASIO COMPUTER Co., Japonija UAB SINTAGMA CASIO CE4700 CASIO COMPUTER Co., Japonija UAB SINTAGMA CASIO 230 ER CASIO COMPUTER Co., Japonija UAB SINTAGMA CASIO TK 1300 CASIO COMPUTER Co., Japonija UAB SINTAGMA CASIO TK 2300 CASIO COMPUTER Co., Japonija UAB SINTAGMA TEC MA 85 TOKYO ELECTRIC Co. Japonija UAB VILKASA TEC MA 305 TOKYO ELECTRIC Co. Japonija UAB VILKASA TEC MA 315 TOKYO ELECTRIC Co. Japonija UAB VILKASA

7 13 Nefisk. bendros TEC MA 1400 TOKYO ELECTRIC Co. Japonija UAB VILKASA 14 Nefisk. bendros SANYO ECR 225 SANYO ELECTRIC Co. Japonija SANYO aparatus aptarnauja: 15 Nefisk. bendros SANYO ECR 235 SANYO ELECTRIC Co. Japonija S. Polovčenko įmonė J49SANPOLA 16 Nefisk. bendros SANYO ECR 325 SANYO ELECTRIC Co. Japonija UAB SAIMIS 17 Nefisk. bendros SANYO ECR 330D SANYO ELECTRIC Co. Japonija V. Miakiševo firma SARGUVA 18 Nefisk. bendros SANYO ECR 335 SANYO ELECTRIC Co. Japonija Nefisk. bendros SANYO ECR 425 SANYO ELECTRIC Co. Japonija Nefisk. bendros SANYO ECR 525 SANYO ELECTRIC Co. Japonija Nefisk. bendros SANYO ECR 635 SANYO ELECTRIC Co. Japonija Nefisk. bendros OMRON RS 1002 OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 23 Nefisk. bendros OMRON RS 1004 OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 24 Nefisk. bendros OMRON RS 1008 OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 25 Nefisk. bendros OMRON RS 2410 OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 26 Nefisk. bendros OMRON RS 3010E OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 27 Nefisk. bendros OMRON RS 3410 OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 28 Nefisk. bendros OMRON RS 3420 OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 29 Nefisk. bendros OMRON RS 3440 OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 30 Nefisk. bendros OMRON RS 3510 OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 31 Nefisk. bendros OMRON RS 4502 OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 32 Nefisk. bendros OMRON RS 4503 OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA

8 33 Nefisk. bendros FUJITSU G-2220 FUJITSU GENERAL Japonija UAB SINTAGMA 34 Nefisk. bendros FUJITSU G-2230 FUJITSU GENERAL Japonija UAB SINTAGMA 35 Nefisk. bendros FUJITSU G-2240 FUJITSU GENERAL Japonija UAB SINTAGMA 36 Nefisk. bendros FUJITSU G-3220 FUJITSU GENERAL Japonija UAB SINTAGMA 37 Nefisk. bendros SHARP ER A150 SHARP Corp. Japonija UAB MILESTA 38 Nefisk. bendros SHARP ER-A170 SHARP Corp. Japonija UAB MILESTA 39 Nefisk. bendros SHARP ER-A250 SHARP Corp. Japonija UAB MILESTA 40 Nefisk. bendros SHARP ER-A430 SHARP Corp. Japonija UAB MILESTA 41 Nefisk. bendros SHARP ER-A550S SHARP Corp. Japonija UAB MILESTA 42 Nefisk. bendros SHARP ER-A550 SHARP Corp. Japonija UAB MILESTA 43 Nefisk. bendros SHARP ER-1921S SHARP Corp. Japonija UAB MILESTA 44 Nefisk. bendros SHARP ER-2910 SHARP Corp. Japonija UAB MILESTA 45 Nefisk. bendros SHARP ER-3115 SHARP Corp. Japonija UAB MILESTA 46 Nefisk. bendros SHARP XE-A150 SHARP Japonija UAB MILESTA 48 Nefisk. bendros BMC CR 280F BMC OFFICE MACHINE Japonija A. Sivoborodo MTF Inc. 49 Nefisk. bendros BMC CR 190 BMC OFFICE MACHINE Japonija A. Sivoborodo MTF Inc. 50 Nefisk. bendros BMC CR 760 BMC OFFICE MACHINE Japonija A. Sivoborodo MTF Inc. 51 Nefisk. bendros BMC BC 2178 BMC OFFICE MACHINE Japonija A. Sivoborodo MTF Inc. 54 Nefisk. bendros BMC PS 2000 BMC OFFICE MACHINE Japonija A. Sivoborodo MTF Inc. 55 Nefisk. bendros KONIC SR-508L KONIC Corp. Japonija UAB SINTAGMA

9 56 Nefisk. bendros 57 Nefisk. bendros 58 Nefisk. bendros 59 Nefisk. bendros 60 Nefisk. bendros 61 Nefisk. bendros 62 Nefisk. bendros 63 Nefisk. bendros 64 Nefisk. bendros OLIVETTI ECR 005 OLIVETTI Italija UAB MILESTA OLIVETTI ECR 011 OLIVETTI Italija UAB MILESTA OLIVETTI ECR 012 OLIVETTI Italija UAB MILESTA OLIVETTI CRF 1000 OLIVETTI Italija UAB MILESTA TRIUMPH-ADLER CMS 330 TRIUMPH-ADLER CMS 460 TRIUMPH-ADLER CMS 7100 TRIUMPH-ADLER CMS 8200 TRIUMPH ADLER CMS- 9200L TRIUMPH ADLER Vokietija A. Sivoborodo MTF Gvido Jankausko įmonė AGVIJA TRIUMPH ADLER Vokietija A. Sivoborodo MTF Gvido Jankausko įmonė AGVIJA TRIUMPH ADLER Vokietija A. Sivoborodo MTF Gvido Jankausko įmonė AGVIJA TRIUMPH ADLER Vokietija A. Sivoborodo MTF Gvido Jankausko įmonė AGVIJA TRIUMPH ADLER Vokietija A. Sivoborodo MTF Gvido Jankausko įmonė AGVIJA 65 Nefisk. bendros ADS ADS-ANKER GmbH Vokietija UAB KAMAJA 66 Nefisk. bendros ADS ADS-ANKER GmbH Vokietija UAB KAMAJA 67 Nefisk. bendros ADS ADS-ANKER GmbH Vokietija UAB KAMAJA 68 Nefisk. bendros UTAX S 18 LT UTAX GmbH Vokietija UAB VILKASA 69 Nefisk. bendros UTAX S 19 LT UTAX GmbH Vokietija UAB VILKASA 70 Nefisk. bendros SAMSUNG ER 220 SAMSUNG Electronics P. Korėja UAB FIRMA GPX

10 Co., UAB ADAVA A. Sivoborodo MTF UAB VILKASA 71 Nefisk. bendros 72 Nefisk. bendros SAMSUNG ER 250F SAMSUNG ER 4615 SAMSUNG Electronics Co., SAMSUNG Electronics Co., P. Korėja UAB FIRMA GPX UAB ADAVA A. Sivoborodo MTF UAB VILKASA P. Korėja UAB FIRMA GPX UAB ADAVA A. Sivoborodo MTF UAB VILKASA 76 Nefisk. kompiuterinis ELZAB VDM 261LF ELZAB S. A. Lenkija S. Polovčenko į. SANPOLA 77 Nefisk. bendros ELKA 801 B ORG Ltd Bulgarija UAB ELNARA 78 Nefisk. transporto ELKLITA BSA-1 ORG Ltd Bulgarija UAB ELNARA bilietų 80 BA Fisk. bendros ELKA ORG Ltd Bulgarija UAB ELNARA 81 BB Fisk. bendros ELKA ORG Ltd Bulgarija UAB ELNARA 82 BC Transporto bilietų ELKLITA BSA-3LP ORG Ltd Bulgarija UAB ELNARA 83 CA Fisk. bendros CASIO FE 700 CASIO COMPUTER Co., Japonija UAB SINTAGMA Ltd 84 CB Fisk. bendros CASIO FE 2000 CASIO COMPUTER Co., Japonija UAB SINTAGMA Ltd 85 CC Fisk. bendros CASIO FE 800 CASIO COMPUTER Co., Japonija UAB SINTAGMA Ltd 86 DA Fisk. bendros OMRON GR 25 OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 87 DD Fisk. bendros OMRON RS 28 MF OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 89 DC Fisk. bendros OMRON RS 19 MF OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 90 SA Fisk. bendros SANYO ECR 425F SANYO ELECTRIC Co. Ltd Japonija S. Polovčenko į. SANPOLA UAB SAIMIS V. Miakiševo SARGUVA 91 IA Fisk. bendros DATECS MP-500 DATECS Bulgarija UAB ASPA 92 YA Fisk. portatyvus MMG AM HRC 52 MMG AUTOMATIKA Vengrija UAB ASPA

11 MUVEK 93 JA Fisk. bendros TOWA ET-5616F TOWA MECCS Corp. Japonija UAB INTERMAKS SISTEMOS 94 FB Fisk. bendros BMC CR 280 PLUS BMC OFFICE MACHINE Japonija A. Sivoborodo MTF INC. 95 FD Fisk. bendros BMC AP 190 BMC OFFICE MACHINE Japonija A. Sivoborodo MTF INC. 96 MA Fisk. bendros KONIC SR 508F KONIC Corp. Japonija UAB SINTAGMA 97 OA Fisk. bendros ELITE ECR 82/FM ELITE BUISNESS JAV UAB SINTAGMA MACHINES MNFG 100 EA Fisk. degalinių DRESSER WAYNE ISM DRESSER WAYNE Švedija UAB UNITECHNA 101 LA Degal. kompiuterinis 2000 UVS-KA 100F UAB UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS 102 NA Degal. kompiuterinis PRISMA su spausdintuvais ICL 9518/ KA Degal. kompiuterinis ADAST-PRIMA su fiskaliniu moduliu DK RA Degalinių ADLAT (ADRUS-01F) STARDUKO (TOKHEIM- STARDUKO) Lietuva UAB UNIVERSALIOS VALDYMO SIST. UAB COMPSERVIS INTERNATIONAL Anglija COMPUTERS (ICL) ADAST SYSTEMS a. s. Čekija UAB ADAVILA Latvija A. Prozorovo firma ALEKSANDRAS UAB TOKHEIM SOFITAM 105 TA Fisk. degalinių DELTA LT AUTOTANK AB Švedija UAB COMPSERVIS 106 HA Fisk. bendros OK CASH 630/LT MICROMONT S. R. L. Italija A. Sivoborodo MTF 107 GB Fisk. bendros FASY ECR 3000F FASY s. r. l. Italija UAB COMPIDEA UAB COMPSERVIS 108 GC Fisk. bendros FASY ECR 3100F FASY s. r. l. Italija UAB COMPIDEA UAB COMPSERVIS 109 LY Fisk. kompiuterinis IMĮbank su fiskaliniu bloku EMPIRIJA FB ZA Fisk. bendros SAMSUNG ER-350FL SAMSUNG Electronics Co., UAB EMPIRIJA Lietuva UAB EMPIRIJA Pietų Korėja UAB ADAVA A. Sivoborodo MTF UAB

12 111 ZB Fisk. bendros SAMSUNG ER-4615FL SAMSUNG Electronics Co., 112 VA Fisk. bendros IBM ENTRY 01LF INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) 113 PH Fisk. kompiuterinis HALO HOSPITALITY SYSTEM EPOS TERMINAL EUROPA (F) HALO INTERNATIONAL SYSTEMS ltd. VILKASA UAB VILKTA Pierų Korėja UAB ADAVA A. Sivoborodo MTF UAB VILKASA UAB VILKTA JAV UAB VILKASA D. Britanija UAB VILKASA 114 LD Kompiuterinis DELANTA UNIPOS-01 su UAB DELANTA Lietuva UAB DELANTA fiskaliniu bloku DELFIS Nefisk. bendros ELECTRONICA 92 EM- ELECTRONICA Inc. Bulgarija UAB ŠIAULIŲ 03BS01 INTERMAKS 116 UA Fisk. bendros ELECTRONICA 92 EM- ELECTRONICA Inc. Bulgarija UAB ŠIAULIŲ 03BS01L INTERMAKS 117 UB Fisk. bendros ELECTRONICA 21 LF ELECTRONICA Inc. Bulgarija UAB ADAVA 118 OC Fisk. bendros ELITE ERC 1220/FM ELITE BUISNESS JAV UAB SINTAGMA MACHINES MNFG 119 AA Degal. kompiuterinis ELZAB VDM 261LF su ELZAB S. A. Lenkija UAB LABENA ALMAR programine įranga 120 LY Fisk. kompiuterinis PRENUMA su fisk. bloku UAB EMPIRIJA Lietuva UAB EMPIRIJA prenumeratos EMPIRIJA FB LW Transporto bilietų KAU_KASA su fisk. bloku UAB EMPIRIJA Lietuva UAB EMPIRIJA komp. EMPIRIJA FB01-T 122 XA Fisk. kompiuterinis POS LABENA su fisk. spausdintuvu POSNET THERMAL UAB LABENA Lietuva UAB LABENA 123 KM Transporto bilietų MIKROELEKTRONIKA USV 24BR MIKROELEKTRONIKA Spol. s. r. o. 125 YO Fisk. bendros OPTIMA CR 300 QUORION Data Systems GmbH (OPTIMA Burotechnik GmbH) Čekija UAB ŠIAULIŲ INTERMAKS Vokietija UAB DAIVITA 127 Nefisk. bendros BMC AP 190SK BMC OFFICE MACHINE INC. Japonija A. Sivoborodo MTF 128 RB Fisk. bendros BRIO 2012F ZRF BRIO, SIA Latvija 129 SB Fisk. bendros UNIWELL UX-43F UNIWELL Corp. Japonija UAB JUNIPOLA

13 130 XE Transporto bilietų KF 3000 Zaklady Elektroniki i Mechaniki Preciznej R&G Spolka z. o. o. Lenkija UAB EMPIRIJA EURO-2000M ELCOM s. r. o. Slovakija UAB SINTAGMA 131 WA Fisk. su transp. bilietų pardavimo galimybe 150 IC Fisk. bendros DATECS MP-5000 DATECS Bulgarija UAB ASPA 323 DE Fisk. bendros OMRON RS 40MF OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 324 XA Fisk. degal. LABENA su fiskaliniu UAB LABENA Lietuva UAB LABENA kompiuterinis spausdintuvu POSNET THERMAL 325 WB Fisk. bendros EURO-2000T ELCOM s. r. o. Slovakija UAB SINTAGMA 326 EB Fisk. degalinių DRESSER WAYNE ISM DRESSER WAYNE Švedija UAB UNITECHNA AA Fisk. kompiuterinis ELZAB VDM 261LF ELZAB S. A. Lenkija S. Polovčenko į. SANPOLA 329 IB Fisk. bendros DATECS MP-500T DATECS Bulgarija UAB ASPA 331 QY Kortelių fisk. LK 94Y OY AUTO- TANK AB Suomija UAB AUTO- terminalas TANK UAB 332 QK Kortelių fisk. terminalas INREDA LK 94K OY AUTO- TANK AB Suomija UAB AUTO- TANK UAB INREDA UAB INREDA 333 CE Fisk. bendros CASIO FE 300 CASIO COMPUTER Co., Japonija UAB SINTAGMA 334 LX Fisk. kompiuterinis ALTERA su fiskaliniu UAB EMPIRIJA Lietuva UAB EMPIRIJA bloku EMPIRIJA FB DB Fisk. kompiuterinis OMRON RS 6500 OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 336 CD Fisk. bendros CASIO TK-800F CASIO COMPUTER Co., Japonija UAB SINTAGMA 337 Nefisk. bendros SIGMA CR 845 SIGMA Japonija 340 LB Fisk. kompiuterinis UVS-KA 001F su fiskaliniu bloku UVS-FB-V2.0 UAB UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS Lietuva 341 LE Fisk. kompiuterinis POS SA-97 su fiskaliniu bloku SA-97 FB UAB SINTAGMA (UAB SIGMA AMERICOM) Lietuva UAB UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS UAB SINTAGMA

14 342 CF Fisk. bendros CASIO FE 400 CASIO COMPUTER Co., Japonija UAB SINTAGMA 343 Nefisk. bendros SAMSUNG ER 4615F SAMSUNG Electronics Pietų Korėja UAB ADAVA A. Co., Sivoborodo MTF UAB SINTAGMA 344 AB Fisk. kompiuterinis VIKA su fiskaliniu spausd. S. Polovčenko į. Lietuva S. Polovčenko į. ELZAB FP 600 SANPOLA SANPOLA 345 AB Fisk. kompiuterinis IPPOS su fiskaliniu S. Polovčenko į. Lietuva S. Polovčenko į. spausdintuvu ELZAB FP 600 SANPOLA SANPOLA 350 FC Fisk. bendros BMC PS 2000 BMC OFFICE MACHINE Japonija A. Sivoborodo MTF INC. 352 DG Fisk. bendros OMRON RS 28TF OMRON Corp. Japonija UAB VILKASA 353 WC Fisk. bendros EURO-1000T ELCOM s. r. o. Japonija UAB SINTAGMA 354 WD Fisk. bendros EURO-2000T Alpha ELCOM s. r. o. Japonija UAB SINTAGMA 500 Nefisk. degalinių MEMS V TOKHEIM Corp. Japonija UAB TOKHEIM SOFITAM 501 Nefisk. bendros BMC CR 190F BMC OFFICE MACHINE Japonija A. Sivoborodo MTF INC. 502 Nefisk. kompiuterinis ENTRY 01 IBM JAV UAB VILKASA 503 LY Degal. kompiuterinis ADA su fiskaliniu bloku UAB ADAVILA Lietuva UAB ADAVILA EMPIRIJA FB WD Degal. kompiuterinis ADA 2 su fiskaliniu bloku UAB ADAVILA Lietuva UAB ADAVILA EURO-2000T Alpha 505 LY Degal. kompiuterinis RRR su fiskaliniu bloku UAB AUMONDA Lietuva UAB AUMONDA EMPIRIJA FB QP Degal. kompiuterinis POSMAN OY AUTO- TANK AB Suomija UAB AUTO- TANK UAB INREDA 1002 BD Fisk. bendros ELKA 700 ORG Ltd Bulgarija UAB ELNARA 1003 MC Fisk. bendros FUJITSU G-880 FUJITSU GENERAL Japonija UAB GOLSMA ir KO 1004 LV Fisk. kompiuterinis VKPOS su fisk. bloku UAB VILKASA Lietuva UAB VILKASA VKPOS YP Fisk. bendros OPTIMA CR 500 QUORION Data Systems GmbH Vokietija UAB DAIVITA

15 1007 ID Fisk. portatyvus DATECS MP- 56 DATECS Bulgarija UAB ASPA 1008 YQ Fisk. portatyvus OPTIMA CR 30 T2 QUORION Data Systems Vokietija UAB DAIVITA GmbH 1009 GA Fisk. FASY PALMAR 7000 FASY S. p. A. Italija UAB portatyvus/stacionarus COMPSERVIS 1010 GD Fisk. bendros FASY ER 1200 FASY S. p. A. Italija UAB COMPSERVIS 1011 AR Fisk. portatyvus BRAVO OPTIMUS-iC S. A. Lenkija UAB VILKTA 1012 IE Fisk. kompiuterinis GAMA su fiskaliniu UAB ASPA Lietuva UAB ASPA spausdintuvu FP YR Fisk. bendros QUORION CR 705T QUORION Data Systems Vokietija UAB SINTAGMA GmbH 1014 LX Degal. kompiuterinis NCR OKTANE 2000 NCR Danmark A/S Danija UAB DATAKOM VILNIUS 1015 LX Degalinių kompiu- RRR-02 su fiskaliniu bloku UAB AUMONDA Lietuva UAB AUMONDA terinis EMPIRIJA FB BE Transporto bilietų ELKLITA BSA-4F ORGTECH-NIKA JSC Bulgarija UAB MAGORA 1017 AK Fiskalinis bendros TELESTAR KTL-150F PROFILO TELRA ELEKTRONIK San. VE Turkija S. Polovčenko įmonė SANPOLA 1018 LC Fiskalinis kompiuterinis 1019 IE Degalinių kompiuterinis 1020 DF Bendros 1021 FE Bendros 1022 LZ Fiskalinis kompiuterinis 1023 LU Degalinių kompiuterinis 1024 RD Bendros kompiuterinis UVS-POS 3F su fiskaliniu bloku UVS-FB-V2.0 MOS NUCLEUS 9 su fiskaliniu spausdintuvu FP-550 OMRON RS3330 TIC. A. S. UAB UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS DRESSER WAYNE OMRON NOHGATA Co., Lietuva Švedija Japonija UAB UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS UAB UNITECHNA UAB NEW VISION BALTIJA BMC2010 BMC INTERNATIONAL Japonija A. Sivoborodo MTF ALTERA 02 su fiskaliniu UAB EMPIRIJA Lietuva UAB EMPIRIJA bloku EMPIRIJA FB 02 MasterPOS su fiskaliniu SIA Informācijas Latvija UAB SAFORAS bloku EMPIRIJA FB 02 Programmē- šanas Serviss CHD-2020T COMPIUTER Latvija UAB EMPIRIJA HARDWARE

16 DESIGN SIA 1025 RC Bendros kompiu terinis BRIO-4012 SIA Brio ZRF Latvija UAB MILESTA Priedo pakeitimai: Nr. V-178, , Žin., 2003, Nr ( ), i. k ISAK000V-178 Nr. V-235, , Žin., 2003, Nr ( ), i. k ISAK000V-235 Nr. V-262, , Žin., 2003, Nr ( ), i. k ISAK000V-262 Nr. V-300, , Žin., 2003, Nr ( ), i. k ISAK000V-300 Nr. VA-52, , Žin., 2004, Nr ( ), i. k ISAK000VA-52 Nr. VA-91, , Žin., 2004, Nr ( ), i. k ISAK000VA-91 Nr. VA-137, , Žin., 2004, Nr ( ), i. k ISAK00VA-137 Nr. VA-148, , Žin., 2004, Nr ( ), i. k ISAK00VA-148 Nr. VA-176, , Žin., 2004, Nr ( ), i. k ISAK00VA-176 Pakeitimai: 1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. V-178, , Žin., 2003, Nr ( ), i. k ISAK000V-178 Dėl Kasos aparatų įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą 2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. V-235, , Žin., 2003, Nr ( ), i. k ISAK000V-235 Dėl kasos aparato įtraukimo į Lietuvos respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą 3. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. V-262, , Žin., 2003, Nr ( ), i. k ISAK000V-262 Dėl kasos aparato įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą 4.

17 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. V-300, , Žin., 2003, Nr ( ), i. k ISAK000V-300 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 "Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 5. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. VA-52, , Žin., 2004, Nr ( ), i. k ISAK000VA-52 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 "Dėl Lietuvos respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 6. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. VA-91, , Žin., 2004, Nr ( ), i. k ISAK000VA-91 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 "Dėl Lietuvos respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 7. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. VA-137, , Žin., 2004, Nr ( ), i. k ISAK00VA-137 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 "Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 8. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. VA-148, , Žin., 2004, Nr ( ), i. k ISAK00VA-148 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 "Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 9. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. VA-176, , Žin., 2004, Nr ( ), i. k ISAK00VA-176 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 "Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

18